MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (V. 6.) Korm. rendelet A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről /2014. (V. 6.) Korm. rendelet A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 9680

2 9676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: (1b) Az állami felsőoktatási intézménynél a 12. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltétel alól legfeljebb a gazdasági vezetői megbízás időtartamára a gazdasági vezető megbízásakor a vezetői megbízásban mentesség adható. A már megadott mentesség időtartama utólag nem rövidíthető vagy hosszabbítható meg. A megbízásban meghatározott mentesség időtartamának lejártát követően az állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetője csak a 12. -ban meghatározott feltételek szerint foglalkoztatható tovább gazdasági vezetőként. 2. Az Ávr. 12. (1) bekezdésében a végzettséggel szövegrész helyébe a végzettséggel állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjének a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel szöveg lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelete a Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt komplex kivitelezési munkáival (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek. (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. 2. (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági ban a szakhatóság a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám 9677 azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (8) bekezdése szerint használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 3. A Kormány az 1. (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltak szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a t vezető kormánymegbízottat jelöli ki. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 5. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési és az lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek A B C D E 1. Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési általános építésügyi hatósági engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása projekt komplex kivitelezési munkái. Miskolc megyei jogú város közigazgatási területén a Miskolci Egyetem a) A/4 épület homlokzatának cseréje, irodák és laboratóriumok felújítása, gépészetielektromos korszerűsítés, enyhe hajlásszögű tető építése; b) A/1, A/2, A/3, A/5, C/1, C/2, B/1 és CTFK épületeiben irodák és laboratóriumok felújítása, valamint nyílászárók cseréje az AFK épületben. Miskolci Járási Hivatal Járási Örökségvédelmi Örökségvédelmi

4 9678 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám 3. környezetvédelmi hatósági engedélyezési 4. útügyi hatósági engedélyezési 5. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 6. vízjogi hatósági 7. hírközlési hatósági 8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlannyilvántartási hatósági 9. talajvédelmi hatósági 10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közlekedési Felügyelősége Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Igazgatóság Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Vízügyi Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Földhivatala Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági 13. azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott Igazgatóság 2. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési ban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok A B C 1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 2. építésügy Miskolci Járási Hivatal Járási Örökségvédelmi 3. a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség 4. környezetvédelem, természetvédelem Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 5. vízügy Észak-magyarországi Vízügyi Hatóság 6. közlekedés: közút Közlekedési Felügyelősége 7. rendészet: az egyéb országos Miskolci Rendőrkapitányság közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén 8. tűzvédelem Igazgatóság 9. katasztrófavédelem Igazgatóság Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Vízügyi Hatóság Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Rendőr-főkapitányság

6 9680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám 10. talajvédelem Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 12. műszaki biztonság Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 13. egészségügy Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 14. területrendezés Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze 15. örökségvédelem Miskolci Járási Hivatal Járási Örökségvédelmi 16. régészet Miskolci Járási Hivatal Járási Örökségvédelmi 17. honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Tisztifőorvosi Hivatal a honvédelemért felelős miniszter A Kormány 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelete a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló évi LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztésére irányuló, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem állami tulajdonban álló, Budapest XII. kerület, 10947/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XII. kerület, Zugligeti út szám alatt található ingatlanon megvalósuló beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek. (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki. (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44. (8) bekezdése szerint használja fel. (2) Az 1. (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap. 3. A Kormány az 1. (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. -ában foglaltak szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a át vezető kormánymegbízottat jelöli ki. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 5. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 1. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési és az lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok A B C D E 1. A beruházás Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója megvalósításával kapcsolatos engedélyezési Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 2. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztése Budapest XII. kerület, 10947/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben általános építésügyi hatósági engedélyezési a I. Kerületi Hivatalának a 3. a Budapest XII. kerület, Zugligeti út szám alatt található ingatlan környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 4. útügyi hatósági engedélyezési a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Közlekedési Felügyelősége 5. építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése a Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8 9682 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám 6. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése és 13. (2) bekezdése szerinti engedélyezési 7. hírközlési hatósági 8. földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági 9. talajvédelmi hatósági 10. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai 11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési 12. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági 13. azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott 14. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és régészeti feltárásokkal kapcsolatos (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével) 15. további régészeti feladatellátás meghatározása 16. vízjogi hatósági engedélyezési 17. bányahatósági engedélyek a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Budapesti 1. Számú Földhivatal Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Fővárosi Igazgatóság Fővárosi Igazgatóság a I. Kerületi Hivatalának a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság Budapesti Bányakapitányság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke ának Földhivatala Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a Vízügyi Hatóság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési ban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok A B C 1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 2. építésügy a I. Kerületi Hivatalának a 3. környezet- és természetvédelem Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 4. vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság Vízügyi Hatóság 5. katasztrófavédelem Fővárosi Igazgatóság 6. tűzvédelem Fővárosi Igazgatóság 7. régészet és műemlékvédelem a I. Kerületi Hivatalának a 8. közlekedés: közút a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja Közlekedési Felügyelősége 9. rendészet: a helyi közutak és a közforgalom Budapest XII. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság elől el nem zárt magánutak esetén 10. termőföldvédelem Budapesti 1. Számú Földhivatal ának Földhivatala 11. talajvédelem Pest Megyei Növény- és Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Talajvédelmi Igazgatósága 12. egészségügy a Tisztifőorvosi Hivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 14. műszaki biztonság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 15. élelmiszer-biztonság Pest Megyei Élelmiszerláncbiztonsági Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és Állategészségügyi Igazgatósága 16. területrendezés a Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze 17. földtan Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 18. bányászat Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10 9684 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 65. szám A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell, a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2 4. A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg. A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhető el. A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám MAGYAR KÖZLÖNY 201. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 4., szerda Tartalomjegyzék 459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017. Kormányrendeletek M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 73. szám 51017 III. Kormányrendeletek A Kormány 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelete az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 22. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 13., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 22. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 13., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 13., szerda Tartalomjegyzék 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYAR KÖZLÖNY 150. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 4., kedd Tartalomjegyzék 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 22., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 96. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 162/2012. (VII. 19.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 96. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 19., csütörtök. Tartalomjegyzék. 162/2012. (VII. 19.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. július 19., csütörtök 96. szám Tartalomjegyzék 162/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 163/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 164/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYAR KÖZLÖNY 121. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes

Részletesebben

4. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

4. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89137 4. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez Az R1. 2. melléklet A) cím 7. pontja a következő 7.6. alponttal egészül ki: (amennyiben a kereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 4., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 2. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 4., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 2. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 4., péntek Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 4.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 29., csütörtök Tartalomjegyzék 4/2015. (I. 29.) Korm. rendelet A fogyasztóknak állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú hitelek eltérő

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 20., csütörtök. Tartalomjegyzék. 267/2012. (IX. 20.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 123. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 20., csütörtök. Tartalomjegyzék. 267/2012. (IX. 20.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 20., csütörtök 123. szám Tartalomjegyzék 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 268/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 46/2012. (IX. 20.) BM rendelet

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 59. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 16., szerda. Tartalomjegyzék. 99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 59. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 16., szerda. Tartalomjegyzék. 99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 16., szerda 59. szám Tartalomjegyzék 99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 11/2012. (V. 16.) MNB rendelet 26/2012. (V.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök. Tartalomjegyzék. 59/2010. (III. 18.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök. Tartalomjegyzék. 59/2010. (III. 18.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök 39. szám Tartalomjegyzék 59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 61/2010. (III. 18.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYAR KÖZLÖNY 31. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 28., péntek Tartalomjegyzék 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 171/2010. (V. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök Tartalomjegyzék 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 172/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 18., csütörtök Tartalomjegyzék 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet Az Igazságügyi Hivatalról 13499 234/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám MAGYAR KÖZLÖNY 33. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. március 4., kedd Tartalomjegyzék 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról 3300 56/2014. (III. 4.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök 39. szám Tartalomjegyzék 59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 61/2010. (III. 18.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 21., kedd Tartalomjegyzék 265/2014. (X. 21.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYAR KÖZLÖNY 12. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 9., hétfő Tartalomjegyzék 12/2015. (II. 9.) Korm. rendelet A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 72. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 72. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 29., szerda Tartalomjegyzék 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 98/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 99/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

Részletesebben

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1 NFGM/1713/2010 Tervezet az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 130. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 130. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 8., kedd 130. szám Tartalomjegyzék 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 231/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 232/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben