Budapest, május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2006. május"

Átírás

1 EURÓPAI ÜGYEKÉRT FELELİS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER ELİTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE 1. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez, a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez 2. a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekthez, a zalaegerszegi szennyvízkezelési projekthez, a veszprémi szennyvízkezelési projekthez, valamint 3. az M3 autópálya Nyíregyháza Vásárosnamény közötti szakasz megvalósítása projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról Budapest, május

2 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ I. Tartalmi összefoglaló A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: a Törvény) a kiemelkedı jelentıségő beruházásokat érintı ügyekben megteremtette a lehetıséget az eljárás egyszerősítésére. A Törvény, az elızetes egyeztetés bevezetésével, a soron kívüliség kimondásával, a határidık meghatározásával és a határidıt felfüggesztı felhívások számának korlátozásával gyorsítja a hatósági eljárást; és rövidíti az esetleges bírósági eljárás idıigényét. A Törvény 12. (5) bekezdése felhatalmazza a Kormányt arra, hogy rendeletben állapítsa meg a Törvény 1. -ában meghatározott kritériumoknak megfelelı kiemelt jelentıségő beruházásokhoz tartozó egyes hatósági eljárásokat, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő ügyben eljáró hatóságokat és szakhatóságokat. Jelen rendelet tervezetek az elsık azon rendeletek sorában, amelyek az egyes beruházások meghatározott ügyeit kiemeltnek minısítik, és az eljáró hatóságokat illetve szakhatóságokat meghatározzák. A rendelettervezetek egyrészrıl azokat a projekteket tartalmazzák, amelyek már a megvalósítás fázisában vannak, de hiányoznak még a megvalósulásukhoz szükséges egyes hatósági ek, másrészrıl amelyeknek a tervezése már olyan fázisban van, ahol azonosíthatók a létesítmények. A tárgybeli joganyag áttekinthetısége érdekében az Igazságügyi Minisztérium javaslata alapján a projekteket tárgyuk szerint három rendelettervezetbe csoportosítottuk az alábbiak szerint: - Jelen elıterjesztés 1. mellékletét képezı Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez és a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról szóló rendelettervezet - Jelen elıterjesztés 2. mellékletét képezı A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekthez, a zalaegerszegi szennyvízkezelési projekthez és a veszprémi szennyvízkezelési projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról szóló rendelettervezet - Jelen elıterjesztés 3. mellékletét képezı Az M3 autópálya Nyíregyháza Vásárosnamény közötti szakasz megvalósítása projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról szóló rendelettervezet. Az M3-as autópályával kapcsolatos hatósági ügyek kiemelt üggyé nyilvánítását az esetleges bírósági eljárás idıigényének csökkentése indokolja, amelyre vonatkozóan nem tartalmazott szabályozást a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény. Az eljáró hatóságok és a szakhatóságok meghatározása során az az elv került alkalmazásra, hogy az országos vagy regionális szinten szervezıdı hatóságok esetében nem indokolt a meglévı hatáskörök változtatása. Ugyanakkor a települési szinten szervezıdı hatóságok (pl.: építésügy, tőzvédelem, egészségügy) esetében a beruházások mérete miatt indokolt, hogy a Törvénynek megfelelıen elsı fokon az eljárási szabályok szerint másodfokon eljáró szerv járjon el. Ezáltal koncentráltan megteremthetı a szükséges szaktudás, illetve csökkenthetı a bevonandó szervek száma. 2

3 Ez mindenekelıtt az építésügy területét érinti, ahol az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény módosításával a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő építéshatósági ügyekben elsı fokon illetékességi területén a másodfokú építésügyi hatóság jár el, másodfokon pedig az OLÉH. II. A Kormány programjához való viszony A kormányprogram Épülı Magyarország és A 21. század infrastruktúrája fejezeteiben meghatározott célkitőzések végrehajtásához szükséges beruházások hatékonyabb megvalósításához járul hozzá. A javasolt jogszabályok szükségesek ahhoz, hogy hazánk a kormányprogramnak megfelelıen maximálisan kihasználja az uniós támogatásokat. III. Elızmények Az Országgyőlés gyakorlatilag egyhangúlag fogadta el a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló évi LIII. törvényt, mellyel a kiemelt jelentıségő, és az EU támogatási szabályok miatt szők határidıkkel megvalósítandó beruházásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokat kívánta meggyorsítani. Olyan ügyekrıl van szó, amelyek esetén az indokoltnál hosszabb ügyintézési idı a beruházásra fordítható forrás felhasználását teszi lehetetlenné, olyan beruházások tekintetében kell alkalmazni, ahol a beruházás forrásának felhasználása határidıhöz kötött. A Törvény egyes rendelkezéseivel érintett hatóságoknak, illetve szakhatóságoknak, valamint bíróságoknak a Törvény végrehajtásával közvetlenül összefüggı, indokolt költségnövekedésének biztosításáról a 1019/2006. (III. 10.) Korm. határozat rendelkezik. IV. A várható szakmai hatások A tervezés során megtartandó elızetes egyeztetés erısíti a tervezık és a hatóságok illetve szakhatóságok közti kapcsolatot, ezáltal hozzájárul a tervek szakmai színvonalának javításához. A Kormány által kiemelt jelentıségőnek minısített ügyekben az eljárás érdemi rövidülése várható, úgy, hogy közben a döntések szakmai megalapozottsága és az ügyben egyébként érdekelt személyek jogainak védelme nem csorbul. V. A várható gazdasági hatások Az új szabályozás eredményeként a közigazgatási eljárás várhatóan hónapokkal, az esetleges bírósági eljárás akár fél évvel rövidülhet, amely jelentıs mértékben javíthatja a beruházások pénzügyi és gazdasági mutatóit. A gyorsabb és hatékonyabb eljárás javíthatja hazánk abszorpciós, valamint tıke- és beruházásvonzó képességét. VI. A várható társadalmi hatások A kiemelt beruházások gyors és hatékony elbírálása feltétlenül szükséges az Európai Unió által a Kohéziós Alapból és a strukturális alapokból biztosított támogatások maximális lehívásához. Az uniós források hatékony kihasználása eredményeként hazánk uniós csatlakozásának társadalmi megítélése jelentısen javulhat, továbbá a társadalom számára kézzelfoghatóbbá válnak a csatlakozás pozitív hatásai. VII. Fennmaradt vitás kérdések 3

4 VIII. Kapcsolódások A rendelet tervezetek kapcsolódnak a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló évi LIII. törvényhez. IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az elıterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció x Kormányülést követı szóvivıi tájékoztató x Tárcaközlemény x Tárca által szervezett sajtótájékoztató x További szakmai programok szervezése x További lakossági tájékoztatás x Tárcán belül nyilatkozók szintje: miniszter Kérem a Kormányt, hogy az elıterjesztést elfogadni szíveskedjen. Budapest, május Dr. Baráth Etele 4

5 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta: 1. az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez, a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez, 2. a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekthez, a zalaegerszegi szennyvízkezelési projekthez, a veszprémi szennyvízkezelési projekthez, valamint 3. az M3 autópálya Nyíregyháza Vásárosnamény közötti szakasz megvalósítása projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról szóló kormány-elıterjesztést, és elrendeli az elıterjesztésben foglalt, az 1., a 2. és a 3. mellékletben szereplı kormányrendelet tervezeteknek a Kormány rendeleteiként a Magyar Közlönyben történı kihirdetését. 5

6 1. melléklet A Kormány /2006. (.) Korm. rendelete az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekthez és a szabolcs-szatmár-bereg megyei hulladékgazdálkodási projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló évi LIII. törvény 12. -ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. (1) A Kormány kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánítja az I. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következı beruházások képezik: a) Észak-Balatoni hulladékgazdálkodási projekt, b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt. (2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az egyes beruházások megvalósításával összefüggı hatósági ügyekben eljáró hatóságokat. (3) Amennyiben az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály az adott ügyben szakhatóság közremőködését rendeli el, a szakhatóságként közremőködı szervet a 2. számú melléklet határozza meg. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba. 3. Az e rendelet hatálybalépését megelızıen indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése nem érinti. Budapest, május.. Gyurcsány Ferenc 6

7 1. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez A kiemelt jelentıségő ügyek, az azokhoz tartozó egyes létesítmények, a létesítmények ezési eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt elsı- és másodfokú ezı hatóságok A./ Észak-Balatoni hulladékgazdálkodási projekt Létesítmény Létesítmény azonosító adatai 1. hulladéklerakó Királyszentistvá n (hrsz. 017) 2. bekötıút Királyszentistvá n a sz. úttól a hulladéklerakó telepre A beruházás megvalósításához szükséges hatósági építési egységes környezethasználat i építési Elsıfokú ezı hatóság Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet Másodfokú ez ı hatóság Országos Környezetv édelmi, Természetv édelmi és Fıfelügyel ıség (a továbbiakb an: ) Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal (a továbbiakb an: OLÉH) Közlekedés i Fıfelügyel et (a továbbiakb 7

8 3. átrakó, válogató 4. átrakó, válogató 5. átrakó, válogató Ajka (hrsz 039) Pápa (hrsz 0455) Zalahaláp (hrsz 010) 6. válogató Veszprém (hrsz 2170) 7. komposztáló Balatonfüred (hrsz 087) építési építési építési építési Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Közép- Dunántúli an: KFF) OLÉH OLÉH OLÉH OLÉH 8

9 építési Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Veszprém. Megyei Közigazgatási Hivatal OLÉH B./ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt Létesítmény Létesítmény azonosító adatai 1. hulladéklerakó Nyíregyháza (hrsz 02350) 2. bekötıút Nyíregyháza a Nyíregyházát elkerülı (épülı) 4. sz. úttól a hulladéklerakó telepre 3. hulladéklerakó Kisvárda (hrsz 068) A beruházás megvalósításához szükséges hatósági egységes környezethasználat i (módosítás) Elsıfokú ezı hatóság Felsı-Tiszavidéki Környezetvé delmi, Természetvé delmi és Felsı-Tiszavidéki Környezetvé delmi, Természetvé delmi és Felsı-Tiszavidéki Környezetvé delmi, Természetvé delmi és Felsı-Tiszavidéki Környezetvé delmi, Természetvé delmi és Másodfokú ezı hatóság 9

10 4. bekötıút Kisvárda a és sz. úttól a hulladéklerakó telepre 5. hulladéklerakó Nagyecsed (hrsz 0188) 6. bekötıút Nagyecsed a sz. úttól a hulladéklerakó telepre építési építési egységes környezethasználat i (módosítás) építési építési Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Közigazgatás i Hivatal Felsı-Tiszavidéki Környezetvé delmi, Természetvé delmi és Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Közigazgatás i Hivatal Felsı-Tiszavidéki Környezetvé delmi, Természetvé delmi és Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Közigazgatás i Hivatal Felsı-Tiszavidéki Környezetvé delmi, Természetvé delmi és Szabolcs- Szatmár- OLÉH KFF OLÉH OLÉH KFF 10

11 Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet 2. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az 1. (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok 1. Egységes környezethasználati, Elsıfokú szakhatóság Építésügy illetékes megyei közigazgatási hivatal Közlekedés: - közút illetékes megyei (fıvárosi) közlekedési felügyelet - vasút, hajózás Központi Közlekedési Felügyelet - légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság Másodfokú szakhatóság OLÉH Közlekedési Fıfelügyelet Közlekedési Fıfelügyelet Közlekedési Fıfelügyelet Polgári Légiközlekedési Osztálya Földtan Bányászat Belügy: - rendırség: a) gyorsforgalmi utak esetében b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elıl el nem zárt magánutak esetében Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala területileg illetékes bányakapitányság a) Országos Rendırfıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya b) illetékes megyei rendırfıkapitányság, a fıvárosban a Budapesti Rendır Fıkapitányság 11 Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala Magyar Bányászati Hivatal a) Belügyminiszter b) Országos Rendır Fıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya - határırség illetékes határır igazgatóságok határrendészeti osztályai Határırség Országos Parancsnoksága Határrendészeti Fıosztály - tőzvédelem megyei Országos Katasztrófavédelmi

12 katasztrófavédelmi Fıigazgatóság igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Honvédelem: Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztérium Földmővelésügy: - ingatlannyilvántartás illetékes megyei Földmővelésügyi miniszter (fıvárosi) földhivatal - termıföld-védelem Illetékes megyei Földmővelésügyi miniszter (fıvárosi) földhivatal - talajvédelem illetékes megyei növény Növény-és Talajvédelmi Központi és talajvédelmi szolgálat - erdıvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága Kulturális örökségvédelem Egészségügy Hírközlés Nagyfeszültségő elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gázvagy olajellátó rendszer, éghetı folyadékok és olvadék tartályai Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fıvárosi intézete Nemzeti Hírközlési Hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mőszaki biztonsági felügyelısége Szolgálat Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Országos Tisztifıorvos Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fıigazgatója 2. Építési (kivéve útügyi beruházások) Elsıfokú szakhatóság Környezetvédelem illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Közlekedés: - közút illetékes megyei (fıvárosi) közlekedési felügyelet - vasút, hajózás Központi Közlekedési Felügyelet 12 Másodfokú szakhatóság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Fıfelügyelıség Közlekedési Fıfelügyelet Közlekedési Fıfelügyelet - légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Közlekedési Fıfelügyelet Polgári

13 Hatóság - mőszaki biztonság illetékes területi mőszaki biztonsági felügyelıség Földtan Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Belügy: - rendırség: a) gyorsforgalmi utak esetében b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elıl el nem zárt magánutak esetében a) Országos Rendırfıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya b) illetékes megyei rendırfıkapitányság, a fıvárosban a Budapesti Rendır Fıkapitányság - határırség illetékes határır igazgatóságok határrendészeti osztályai - tőzvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 13 Légiközlekedési Osztálya Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala Magyar Bányászati Hivatal a) Belügyminiszter b) Országos Rendır Fıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya Határırség Országos Parancsnoksága Határrendészeti Fıosztály Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Honvédelem Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztérium Földmővelésügy: - ingatlannyilvántartás illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal Földmővelésügyi miniszter - termıföld-védelem illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal - talajvédelem illetékes megyei növény és talajvédelmi szolgálat - erdıvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága Kulturális örökségvédelem Egészségügy Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fıvárosi intézete Földmővelésügyi miniszter Növény-és Talajvédelmi Központi Szolgálat Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Országos Tisztifıorvos Hivatala Hírközlés Nemzeti Hírközlési Nemzeti Hírközlési Hatóság Hatóság Tanácsának Nagyfeszültségő a Magyar Kereskedelmi Magyar Kereskedelmi

14 elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gázvagy olajellátó rendszer, éghetı folyadékok és olvadék tartályai Engedélyezési Hivatal területi mőszaki biztonsági felügyelısége Engedélyezési Hivatal fıigazgatója 3. Útügyi építési Környezetvédelem Építésügy Elsıfokú szakhatóság illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és illetékes megyei közigazgatási hivatal Másodfokú szakhatóság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Fıfelügyelıség OLÉH Közlekedés: - légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság - vasúti közlekedés: a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágányok esetén b)a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágány, valamint a saját használatú vasút esetén - vízi közlekedés: a) a vízi úttá minısített belvizet és kikötıt érintı ügyekben (az úszómőves kikötı kivételével) b) a vízi úttá nem minısített belvizet és úszómőves kikötıt érintı ügyekben a) Központi Közlekedési Felügyelet b) az illetékes megyei (fıvárosi) közlekedési felügyelet a) Központi Közlekedési Felügyelet b) illetékes megyei közlekedési felügyelet - mőszaki biztonság illetékes területi mőszaki biztonsági felügyelıség Földtan Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala Közlekedési Fıfelügyelet Polgári Légiközlekedési Osztálya a) Közlekedési Fıfelügyelet b) Közlekedési Fıfelügyelet a) Közlekedési Fıfelügyelet b) Közlekedési Fıfelügyelet Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala 14

15 Bányászat Belügy: - rendırség: a) gyorsforgalmi utak esetében b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elıl el nem zárt magánutak esetében területileg illetékes bányakapitányság a) Országos Rendırfıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya b) illetékes megyei rendır-fıkapitányság, a fıvárosban a Budapesti Rendır Fıkapitányság - határırség illetékes határır igazgatóságok határrendészeti osztályai - tőzvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Magyar Bányászati Hivatal a) Belügyminiszter b) Országos Rendır Fıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya Határırség Országos Parancsnoksága Határrendészeti Fıosztály Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Honvédelem Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztérium Földmővelésügy: - ingatlannyilvántartás illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal Földmővelésügyi miniszter - termıföld-védelem illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal - talajvédelem illetékes megyei növény és talajvédelmi szolgálat - erdıvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága Kulturális örökségvédelem Egészségügy Hírközlés Helyi településrendezés Nagyfeszültségő elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gázvagy olajellátó Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fıvárosi intézete Nemzeti Hírközlési Hatóság megyei, fıvárosi közigazgatási hivatal a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mőszaki biztonsági felügyelısége Földmővelésügyi miniszter Növény-és Talajvédelmi Központi Szolgálat Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Országos Tisztifıorvos Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fıigazgatója 15

16 rendszer, éghetı folyadékok és olvadék tartályai 16

17 INDOKOLÁS Az 1. -hoz A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: a Törvény) 12. (5) bekezdése felhatalmazza a Kormányt arra, hogy rendeletben állapítsa meg a Törvény 1. -ában meghatározott kritériumoknak megfelelı azon beruházásokhoz tartozó egyes hatósági eljárásokat, amelyek lehetı leggyorsabb lefolytatásához különösen jelentıs nemzetgazdasági érdek főzıdik. A Törvény 1. -a értelmében a különös nemzetgazdasági érdek fennállását megalapozhatja az adott beruházáshoz kapcsolódó európai uniós forrás idıben korlátozott felhasználhatósága, a magyar központi költségvetési támogatásból történı finanszírozás, valamint a nagy számú munkahely teremtését eredményezı illetıleg jelentıs magántıke befektetésével megvalósuló beruházás. A rendelet tervezet 1. -ának (1) bekezdése az 1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat Mellékletében felsorolt beruházások közül azokat az azonos tárgyú, hulladékgazdálkodási projekteket sorolja fel, amelyek megvalósulásához szükséges hatósági eljárások még nem kezdıdtek el, ennek megfelelıen rájuk a Törvényben meghatározott különös eljárási rend alkalmazható. A Kormány a rendelettervezet 1. -ának (1) bekezdésében kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánítja a felsorolt beruházásokhoz kapcsolódó, a tervezet I. számú mellékletében felsorolt egyedi közigazgatási hatósági ügyeket. A rendelet tervezet 1. (2)-(3) bekezdése a törvényi felhatalmazásnak megfelelıen rögzítik, hogy a tervezet I. számú melléklete állapítja meg az egyes beruházások megvalósításával összefüggı hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat, a II. sz. melléklet pedig felsorolja az egyes ezési eljárás típusokban résztvevı kijelölt szakhatóságokat. A rendelet tervezet 1. (3) bekezdése az adott ügyfajtára vonatkozó különös ágazati eljárási szabállyal való összhang biztosítása érdekében elıírja, hogy a tervezet II. számú mellékletében szakhatóságként kijelölt közremőködı szervek kizárólag abban az esetben vesznek részt az ezési eljárásban, ha a tervezet I. számú mellékletében meghatározott ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály alapján az adott ügyben a szakhatóság közremőködése szükséges. A 2. -hoz Az alkalmazásra történı felkészülés biztosítása érdekében a tervezet 2. -a elıírja, hogy a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba. A 3. -hoz A 3. -ban található átmeneti rendelkezés rögzíti, hogy a rendeletet a hatálybalépését megelızıen indult közigazgatási hatósági eljárásokban nem kell alkalmazni. 17

18 2. melléklet A Kormány /2006. (.) Korm. rendelete a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekthez, a zalaegerszegi szennyvízkezelési projekthez és a veszprémi szennyvízkezelési projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerősítésérıl szóló évi LIII. törvény 12. -ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: 1. (1) A Kormány kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánítja az I. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következı beruházások képezik: a) Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekt, b) Zalaegerszegi szennyvízkezelési projekt, c) Veszprémi szennyvízkezelési projekt. (2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az egyes beruházások megvalósításával összefüggı hatósági eljárásokban eljáró hatóságokat. (3) Amennyiben az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály az adott ügyben szakhatóság közremőködését rendeli el, a szakhatóságként közremőködı szervet a 2. számú melléklet határozza meg. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba. 3. Az e rendelet hatálybalépését megelızıen indult közigazgatási hatósági eljárásokban e rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Budapest, május.. Gyurcsány Ferenc 18

19 1. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez A kiemelt jelentıségő ügyek, az azokhoz tartozó egyes létesítmények, a létesítmények ezési eljárásai, az egyes eljárások lefolytatására kijelölt elsı- és másodfokú ezı hatóságok A./ A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekt Létesítmény 1. szennyvíztisztít ó telep Létesítmény azonosító adatai Budapest, XXI. ker. (hrsz ) 2. fıgyőjtı Budapest, I., III., XI. ker. 7 km hosszúságú fıgyőjtıje 3. átemelı Budapest, IX. ker. Ferencváros (hrsz 38040) 4. átemelı Budapest, XI. ker., Kelenföld (hrsz 4005, 4008) 5. átemelı Budapest, XI. ker., Albertfalva (hrsz 43587) A beruházás megvalósításához szükséges hatósági építési építési építési építési építési Elsıfokú ezı hatóság Fıvárosi Közigazgatási Hivatal Fıvárosi Közigazgatási Hivatal Fıvárosi Közigazgatási Hivatal Fıvárosi Közigazgatási Hivatal Fıvárosi Közigazgatási Hivatal Másodfokú ez ı hatóság OLÉH OLÉH OLÉH OLÉH OLÉH B./ Zalaegerszegi szennyvízkezelési projekt Létesítmény 1. szennyvíztisztít ó telep Létesítmény azonosító adatai Zalaegerszeg (hrsz 0940) A beruházás megvalósításához szükséges hatósági Elsıfokú ezı hatóság Nyugat- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Másodfokú ezı hatóság 19

20 2. iszaptározó Zalaszentistván (hrsz 035) 3. csatorna bıvítés Zalaegerszeg, Alsónemesapáti, Bocfölde, Boncodfölde, Csatár, Kávás, Kisbucsa, Kispáli, Nemesapáti, Nemeshetés, Pusztaszentlászl ó, Söjtör települések összes csatornája 4. csatorna rekonstrukció Zalaegerszeg összes csatornája egységes vízjogi létesítési Nyugat- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Nyugat- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Nyugat- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és C./ Veszprémi szennyvízkezelési projekt Létesítmény 1. szennyvíztisztít ó telep 2. szennyvíztisztít ó telep Létesítmény azonosító adatai Zirc (hrsz 0211) Hegyesd (hrsz 079) A beruházás megvalósításához szükséges hatósági (módosítás) (módosítás) Elsıfokú ezı hatóság Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Természetvéd elmi és Közép- Dunántúli Környezetvéd elmi, Másodfokú ezı hatóság 20

21 Természetvéd elmi és 2. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az 1. (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok 1. Egységes környezethasználati, Elsıfokú szakhatóság Építésügy illetékes megyei közigazgatási hivatal Közlekedés: - közút illetékes megyei (fıvárosi) közlekedési felügyelet - vasút, hajózás Központi Közlekedési Felügyelet - légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság Földtan Bányászat Belügy: - rendırség: a) gyorsforgalmi utak esetében b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elıl el nem zárt magánutak esetében Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala területileg illetékes bányakapitányság a) Országos Rendırfıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya b) illetékes megyei rendırfıkapitányság, a fıvárosban a Budapesti Rendır Fıkapitányság - határırség illetékes határır igazgatóságok határrendészeti osztályai Másodfokú szakhatóság OLÉH Közlekedési Fıfelügyelet Közlekedési Fıfelügyelet Közlekedési Fıfelügyelet Polgári Légiközlekedési Osztálya Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala Magyar Bányászati Hivatal a) Belügyminiszter b) Országos Rendır Fıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya Határırség Országos Parancsnoksága Határrendészeti Fıosztály 21

22 - tőzvédelem megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Honvédelem: Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztérium Földmővelésügy: - ingatlannyilvántartás illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal Földmővelésügyi miniszter - termıföld-védelem Illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal - talajvédelem illetékes megyei növény és talajvédelmi szolgálat - erdıvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága Kulturális örökségvédelem Egészségügy Hírközlés Nagyfeszültségő elektromos vezeték, nyomástartó berendezés, gázvagy olajellátó rendszer, éghetı folyadékok és olvadék tartályai Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fıvárosi intézete Nemzeti Hírközlési Hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mőszaki biztonsági felügyelısége Földmővelésügyi miniszter Növény-és Talajvédelmi Központi Szolgálat Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Országos Tisztifıorvos Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fıigazgatója 2. Építési (kivéve útügyi beruházások) Elsıfokú szakhatóság Környezetvédelem illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Közlekedés: - közút illetékes megyei (fıvárosi) közlekedési felügyelet - vasút, hajózás Központi Közlekedési Felügyelet Másodfokú szakhatóság Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Fıfelügyelıség Közlekedési Fıfelügyelet Közlekedési Fıfelügyelet 22

23 - légi közlekedés Polgári Légiközlekedési Hatóság - mőszaki biztonság illetékes területi mőszaki biztonsági felügyelıség Földtan Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala Bányászat területileg illetékes bányakapitányság Belügy: - rendırség: a) gyorsforgalmi utak esetében b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elıl el nem zárt magánutak esetében a) Országos Rendırfıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya b) illetékes megyei rendırfıkapitányság, a fıvárosban a Budapesti Rendır Fıkapitányság - határırség illetékes határır igazgatóságok határrendészeti osztályai - tőzvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fıvárosban a Fıvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Közlekedési Fıfelügyelet Polgári Légiközlekedési Osztálya Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala Magyar Bányászati Hivatal a) Belügyminiszter b) Országos Rendır Fıkapitányság Közlekedésrendészeti Fıosztálya Határırség Országos Parancsnoksága Határrendészeti Fıosztály Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Honvédelem Honvéd Vezérkar Honvédelmi Minisztérium Földmővelésügy: - ingatlannyilvántartás illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal Földmővelésügyi miniszter - termıföld-védelem illetékes megyei (fıvárosi) földhivatal - talajvédelem illetékes megyei növény és talajvédelmi szolgálat - erdıvédelem Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága Kulturális örökségvédelem Egészségügy Hírközlés Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fıvárosi intézete Nemzeti Hírközlési Hatóság Földmővelésügyi miniszter Növény-és Talajvédelmi Központi Szolgálat Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Országos Tisztifıorvos Hivatala Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának 23