A SIKER MEGTANULHATÓ!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SIKER MEGTANULHATÓ!"

Átírás

1 2011 ôsz A SIKER MEGTANULHATÓ! Szeptember 10-ig Ft elôbeiratkozási kedvezmény ANGOL NÉMET FRANCIA SPANYOL OLASZ ORIGO VIZSGAHELY

2 2011. ÔSZ Üdvözöljük a Bonus Nyelviskolában Budapest központjában Önt is várja az 1998-ban alakult Bonus Nyelviskola. Intézményünk a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által minôsített és ajánlott nyelviskola, így hallgatóink számára garantált, hogy magas színvonalú nyelvi képzéssel, udvarias kiszolgálással és pontos adminisztrációval találkoznak iskolánkban. Évente több ezer beiratkozó és vizsgázó választja nyelviskolánkat célja eléréshez, azonban a legnagyobb elismerés számunkra, hogy hallgatóink döntô többsége ajánlja ismerôseinek és barátainak nyelviskolánkat. A Bonus Nyelviskola angol, német, spanyol, olasz és francia nyelvtanfolyamokat kínál az idegen nyelvet tanulni vágyóknak. Nyelvtanfolyamaink államilag akkreditáltak, azaz nyelvi képzéseink áfamentesek! Iskolánk Akkreditált Felnôttképzési Intézményként mûködik. Minôségi nyelvtanfolyamok kedvezô áron! Szolgáltatásaink színvonalát garantálja, hogy olyan minôségirányítási rendszer szerint végezzük nyelvoktatási és nyelvvizsgáztatási tevékenységünket, amely mindenben megfelel a Felnôttképzési Akkreditáló Testület elôírásainak. Nyelviskolánkban természetesen a legnépszerûbb akkreditált nyelvvizsgák is letehetôk. Az ITK Origó (korábbi nevén Rigó utcai nyelvvizsga), az ECL, valamint az Euro és az Euro Pro nyelvvizsgák vizsgahelyei vagyunk. A Bonus Nyelviskola a tanfolyamokon az élô nyelvet és az Ön kívánságait helyezi elôtérbe. A megújulás számunkra egyet jelent saját oktatási módszereink állandó felülvizsgálatával és továbbfejlesztésével. Nálunk a rugalmasság magától értetôdô: akár iskolánk keretei között, akár az Ön munkahelyén személyre szabottan kínálunk tanulási lehetôségeket. Fô célunk, hogy megteremtsük a hatékony és élvezetes nyelvtanulás feltételeit.

3 Ami vel ná lunk ta lál koz ni fog n minôsített és ajánlott nyelviskola n akk re di tált nyel vi kép zé sek, áfa mentes ok ta tás n akk re di tált fel nôtt kép zé si in téz mény n hely ben meg sze rez he tô akk re di tált nyelv vizs gák n auditált mi nô ség biz to sí tá si rend szer n kel le mes ta nu lói lég kör, jól fel sze relt tan ter mek n jól fel ké szült, len dü le tes ta ná ri kar n kor rekt tá jé koz ta tás, na pi 12 órás ügy fél szol gá lat n ked ve zô tan fo lya mi dí jak n cél ori en tált nyel vi prog ra mok, kis cso por tos ok ta tás n köz pon ti hely szí nek, gyors el ér he tô ség a vá ros min den pont já ról n nyelv ta nu lás a vi lág 13 or szá gá ban Szolgáltatásaink n ál ta lá nos nyelv tan fo lyam ok n spe ci á lis nyelv tan fo lyam ok n egyé ni nyelv ta nu lás n nyelv vizs gáz ta tás n nyelv ta nu lás kül föld ön A nyelvtanulás egy Q betûvel kezdôdik! Nyelvtanfolyamát már ÜDÜLÉSI CSEKKEL, Sodexo, Accor és Ticket Service ajándékutalvánnyal is kifizetheti! Kövesse a Bonus Nyelviskolát a Facebook-on is! Ingyenes szókincsfejlesztô alkalmazás Facebook rajongóknak Folyamatos akciók Hetente jelentkezô nyereményjátékok Ingyenes on-line szintfelmérés A legfrissebb hírek a nyelvvizsgákról, a nyelvtanfolyamokról és mindenrôl, ami egy aktív nyelvtanulót érdekelhet MINÔSÍTETT NYELVISKOLA

4 Általános tanfolyamok Tan köny vek, tan anyag ok An gol: Total English, Black bird Né met: The men Aktuell, EM, The menkom pass Spa nyol: Espanol sin Fron teras, Sin te sis Fran cia: Panora ma Olasz: Progetto, Esa mi Comu nica tivi Mi nô ség biz to sí tá si ta nú sít vá nya ink n Minôsített és ajánlott nyelviskola n Akkreditált Felnôttképzési Intézmény (AL-0337) n Akkreditált nyelvi programok n Akkreditált nyelvvizsgák vizsgahelye n Longman Referencia Iskola n Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja n Akkreditált Felnôttképzési Intézmények Országos Egyesületének tagja n Felnôttképzési Nyilvántartási Szám: Is ko lánk an gol, né met, spa nyol, fran cia és olasz nyelv okta tá sá ra sza ko so dott. Nyel vi kép zé se ink ren del kez nek a Fel nôtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let prog ramakkred itá ciójá val, az az a mi nô sé gi ga ran cia mel lett tan fo lya mi díjaink áfa mente sek. An gol és né met nyelv bôl kez dô tôl a fel sôfo kig 7 szin ten, spa nyol ból, fran ci á ból és olasz ból a közép fo kig 5 szin ten szer vez zük kur zu sa in kat. Ál ta lá nos tanfo lya ma ink 100, il let ve 50 órás mo du lok ból épül nek fel, me lyek el vég zé se után hall ga tó ink zá ró vizs gát tesz nek, és en nek ered mé nyes meg írá sa ese tén ok le ve let kap nak. Az órák 45 per ce sek, a cso por tok lét szá ma át la go san 7, ma xi mum 12 fô. Ta ná ra ink A mi nô sé gi ok ta tás alap ja a jól kép zett ta ná ri kar. En nek garan ci á ja, hogy a Nyelv is ko lák Szak mai Egye sü le te elô írá sainak eleget téve ta ná ra ink meg fe le lô ta ná ri és pe da gó gi ai vég zettség gel ren del kez nek. Mun ka tár sa ink szak mai mun ká ját nagy ta pasz ta lat tal ren del ke zô ta nul má nyi ve ze tôk ellenôrzik. Ta nára ink rend sze re sen részt vesz nek bel sô és kül sô to vább kép zése ken. Mód sze re ink A Bo nus Nyelv is ko lá ban a sze mé lyes kap cso la ton ala pu - ló kép zé si mód sze re ket ré sze sít jük elôny ben, így min den ta nu ló meg fe le lô, test re sza bott ok ta tás ban ré sze sül. Elsôd le ges cél, hogy nyelv ta ni lag pre cíz, szó kincs ben gazdag és vá lasz té kos nyelv hasz ná lat ra ösz tö nöz zük hall ga tó in kat. Ta ná ra ink a leg fôbb hang súlyt a kom mu niká ci ó ra fek te tik, mely hez a leg újabb ok ta tá si mód sze re ket és a leg mo der nebb tan köny ve ket al kal maz zák. Szi tu á ci ós gya kor la to kon, sze rep já té ko kon ke resz tül a hall ga tók olyan si ker él mé nyek hez jut nak, me lyek le he tô vé te szik szá muk - ra az élet va lós hely ze te i ben is a fesz te len, ma ga biz tos kom mu ni ká ci ót. Ta ná ra ink tól meg kö ve tel jük a cél nyelv tan órá kon va ló ki zá ró la gos hasz ná la tát és az au ten ti kus nyel vi anya gok al kal ma zá sát. Hall ga tó ink nak in gye nes korre pe tá lá si, kon zul tá ci ós és fel zár kó zá si le he tô sé get biz tosí tunk. Ked vez mé nyek 2000 Ft di ák ked vez mény Törzs hall ga tói ked vez mény Ft HVG-kár tyá ra 5% ked vez mény Szeptember 10-ig 5000 Ft elôbeiratkozási ked vez mény Üdülési csekkel vagy bármilyen utalvánnyal történô fizetés esetén más kedvezményt nem lehet igénybe venni. Célok+tervek+hatékony csoportos nyelvtanfolyam + koncentrált végrehajtás = a célok megvalósulnak!

5 nálunk szóhoz juthat! Általános tanfolyamaink kínálata Szuperintenzív Intenzív Normál Normál Hétvégi Intenzitás 5X5 3X5 2X3 2X3 1X5 Nap H-P H, SZ, P K, CS H, SZ Szombat Órakezdés , 17.00, , 17.00, Idôtartam 4 hét 7 hét 16 hét 16 hét 10 hét Heti óraszám Óraszám Ár Ft Ft Ft Ft Ft Ár (diák) Ft Ft Ft Ft Ft A felsôfokú tanfolyamok esetében 4000 Ft felár fizetendő! Modul Nyelvvizsgaszint Európai besorolás Kezdô A1 Középhaladó Euro alapfok, Origó alapfok, ECL alapfok A2-B1 Haladó 1 B1 Haladó 2 B2 Középfok Origó középfok B2 Euro elôkészítô Euro középfok ECL elôkészítô ECL középfok Felsôfok 1 C1 Felsôfok 2 Euro felsôfok, Origó felsôfok, ECL felsôfok C1 A ta nu ló hasz nál ja az alap - ve tô szava kat, ki fe je zé se - ket. Üd vöz lés, be mu tat ko - zás, egy sze rû kér dé sek meg vá la szo lá sa. Tanulási szintek A nyelvtanuló alapvetô témákról (helyismeret, vá - sárlás, munka) egyszerû nyelvtani szerkezetekkel kommunikál. Egyszerû u - ta sításokat, kérdé se ket, ja vaslatokat meg ért, és a - zok ra reagál. Magyarul képes összefoglalni egy idegen nyelvû szöveg tartalmát. A tanuló még több té mában (szabadidô, utazás) egyszerû, fo lya matos szö - veget al kot. Gyakorta hasz nált kifejezések segítségével kívánságait, állásfoglalását megfogalmazza. A leg fon tosabb információkat kiszûri hallott vagy olvasott szövegbôl. A tanuló anyanyelvi beszélôvel hétköznapi témákról folyama to san beszél get, de lexikai és nyelvtani fordulatai még ese ten ként hibásak. A fordításban szótár segítségével igyekszik a célnyelv szabályai szerint megválasztani a nyelvi eszközöket. Beszélgetésben, ill. írott szövegben felismeri a gyakorta hasz nált nyelvtani formákat és szó kincsbeli fordulatokat. Biz tonságosan, összefüggôen jut tatja gondolatait ki feje zés re. A hétköznapi társalgási straté giákban jártas, az el vontabb tartalmú beszélge tések ben, ill. szö veg feldol gozásban a lé nye gi pontokat kiszûri. A felhasználó a nyelvet gördülékenyen al kal maz - za. Társalgási szituációkban, mun ká ban, telefonon stb. hatékonyan kommunikál az adott idegen nyelven. Érzékeli és érzékelteti a komo lyabb j e l e n t é s t a r t a l m a k a t. Összetett té mák ban rész - letes vé leményt al kot, a fo gal mazá sok ban biz tosan használja a nehezebb nyelvtani struk túrákat. A beszélô szándékának és az adott nyelvi szituációnak megfele lôen speciális nyelvi helyzetekben is válasz tékosan, spontán módon tud fogalmazni. Mind az írott, mind a hallás utáni megértésbôl származó információkat nyelvileg gaz dag formá ban, rész letekre kiterjedôen megérti és vis sza idé zi. Nyelvhasz nálata in di vidualizálódik. A célnyelvet magabiztosan, tö ké letesen alkalmazza. Kezdô (A1) Középhaladó (A2-B1) Haladó 1 (B1) Haladó 2 (B2) Felsôfok 1 (C1) Felsôfok 2 (C1) Középfok (B2) MINÔSÍTETT NYELVISKOLA

6 2011. ÔSZ Egyéni nyelvtanulás A Bo nus Nyelviskolában le he tô ség van ar ra, hogy hall ga tó ink ma gán tanu ló ként ta nul ja nak nyel vet. Az egyé ni ta nu lá si for má nak szá mos elô nye van, hi szen a ta ná rok ki zá ró lag az Ön nyel vi fej lô dé sé re kon cent rál nak, és az órák idô pont ját is Ön vá laszt hat ja meg. Ma gán ta nu ló ink tan ter mi kö rül mé nyek kö zött ta nul nak. Az órák 24 órá val elô re köt bér men te sen le mond ha tók. A ma gán órá in kat an gol, né met, spa nyol, fran cia és olasz nyel ven kez dô tôl kö zép fo kú szin tig in dít juk. Nyelvvizsgaelôkészítôk Iskolánkban számos speciális nyelvvizsga-elôkészítô tanfolyam elvégezhetô. A Bonus Nyelviskolában megszerezhetô, államilag elismert nyelvvizsgák mindegyikére indítunk felkészítô tanfolyamokat. Euro nyelvvizsgaelôkészítô A Bonus Nyelviskola az államilag elismert Euro és Euro Pro üzleti vizsgák vizsgahelye. A tanfolyamon a hallgatók az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsga követelményeire épülô, speciális feladatokkal készülnek a kétnyelvû nyelvvizsgára. ECL nyelvvizsgaelôkészítô A Bonus Nyelviskola angol és német nyelvbôl az ECL nyelvvizsga akkreditált vizsgahelye. A képzés során a hallgatók megismerkednek az írásbeli és a szóbeli vizsga speciális követelményeivel. A kurzust vezetô tanárok vizsgáztatói gyakorlattal rendelkeznek és rendszeresen vesznek részt a nyelvvizsgákkal kapcsolatos továbbképzéseken. Bérletáraink 6 órás 12 órás 20 órás 30 órás 1 fô Ft Ft Ft Ft 2 fô Ft Ft Ft Ft 3 fô Ft Ft Ft Ft Személyre szabott oktatás + maximális figyelem = egyéni nyelvtanulás! Tanfolyam Nap Idôpont Idôtartam ECL P hét Euro P hét felsôfokú tanfolyamok esetében 2000 Ft felár fizetendô Ingyenes alkalmazások a Bonus A Bonus Nyelviskola weblapján és Facebook oldalán számos olyan ingyenes alkalmazás található, ami rendkívül hasznos lehet minden nyelvtanuló számára. Azon érdeklôdôk, aki tudásukat szeretnék felmérni angol, német, spanyol, olasz és francia nyelvekbôl ingyenes on-line szintfelmérôt írhatnak honlapunkon. A szintfelmérés eredményét megismerve mindenki könynyedén választhatja ki magának a legmegfelelôbb nyelvtanfolyamot iskolánk tanfolyamkeresô rendszerében. Azon hallgatók, akik már nálunk tanulnak letölt-

7 Tanuljon és tegyen akkreditált nyelvvizsgát egy helyen! ECL ANGOL ÉS NÉMET NYELVVIZSGA Komplex vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga (írás- és szóbeli együtt) Alapfok - B Ft Ft Ft Középfok - B Ft Ft Ft Felsôfok - C Ft Ft Ft Február: február B1,C1 szint február B2 szint Jelentkezési határidô: január 13. Október: október 7. - B1, C1 szint október 8. - B2 szint Jelentkezési határidô: szeptember 8. December: december 9. - B1,C1 szint december B2 szint Jelentkezési határidô: november 10. EURO ANGOL ÉS NÉMET NYELVVIZSGA Komplex vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga (írás- és szóbeli együtt) B1-Alapfok Ft Ft Ft B2-Középfok Ft Ft Ft C1-Felsôfok Ft Ft Ft Csoportlétszám Óraszám Nyelv Ár max angol Ft max angol Ft Nyelviskola honlapján! hetik az angol és olasz nyelvtanfolyamokon használt nyelvkönyvek teljes szószedetét. Nincs szükség többé szótárra, szótárfüzetre, mert a letöltött dokumentumban minden olyan szó szerepel, ami az adott nyelvtani szinten szükséges. Azon angol nyelvtanulók, akik szeretnék természetesebbé és változatosabbá tenni beszédüket, szókincsüket Facebook alkalmazásunk segítségével könnyedén megtehetik. A Nyelvi Koktél minden nap egy jól használható szókapcsolatot tanít meg a feliratkozóknak példamondattal és kiejtést elôsegítô hangfájlokka EUROPRO ANGOL SZAKNYELVI VIZSGA Komplex vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga (írás- és szóbeli együtt) B1-Alapfok Ft Ft Ft B2-Középfok Ft Ft Ft C1-Felsôfok Ft Ft Ft Vizsga Vizsga idôpontja Jelentkezési és befizetési határidô Euro B1 Alapfok Euro B2 Középfok augusztus július december november 18. Euro C1 Felsôfok augusztus július december november 11. EuroPro B1 Alapfok augusztus július 29. EuroPro B2 Középfok augusztus július december november 11. EuroPro C1 Felsőfok augusztus július 29. Akkreditált nyelvvizsgák a Bonus Nyelviskolában MINÔSÍTETT NYELVISKOLA

8 2011. ÔSZ ALAPÍTVA: Budapest, Károly krt. 12. I. em Telefon: Tel./fax: Nyitva tartás: Hétfô péntek 8 20 h, Szombat h Felnôttképzési Nyilvántartási szám: n Magas színvonalú oktatást és hatékony tanítási módszereket jól képzett nyelvtanárokkal n A hallgatók megbízható informálását és pontos adminisztrációt n Hozzáértô szakmai irányítást n Megfelelô, kulturált körülményeket és korszerû technikai felszereltséget n A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által gyakorolt rendszeres minôségi felügyeletet A Bonus Nyelviskola minôsített nyelviskola! Design: colorlab.hu

ÔSZ. angol francia német spanyol. a siker megtanulható! ECLS. OKÉV nyilvántartási szám: 07-0156-02 Akkreditációs lajstromszám: AL-0337

ÔSZ. angol francia német spanyol. a siker megtanulható! ECLS. OKÉV nyilvántartási szám: 07-0156-02 Akkreditációs lajstromszám: AL-0337 a siker megtanulható! Akkreditált nyelvvizsgák vizsgahelye ECLS 2004 ÔSZ angol francia német spanyol ORIGO VIZSGAHELY OKÉV nyilvántartási szám: 07-0156-02 Akkreditációs lajstromszám: AL-0337 Bonus nyelvtanfolyamok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben