A szociális kérdés. A jóléti állam megjelenése. Robert Nozick. A szociális kérdés és a mérsékelt állam. A szociális kérdés és a mérsékelt állam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szociális kérdés. A jóléti állam megjelenése. Robert Nozick. A szociális kérdés és a mérsékelt állam. A szociális kérdés és a mérsékelt állam"

Átírás

1 A jóléti állam megjelenése A szociális kérdés Államelmélet elıadás Az áruviszonyok általánossá válása, a korábbi ellátórendszerek felbomlása A társadalombiztosítási rendszer kiépülése A világháború alatti fokozott állami beavatkozás A munkásmozgalom erısödése A szociális kérdés és a mérsékelt állam Azt a valóságot, mely e modern képzetnek megfelel, a tizennyolcadik századtól társadalmi kérdésnek nevezzük, bár találóbb és egyszerőbb volna a szegénység létezésének nevezni. A szegénység több a nélkülözésnél, az állandó hiány és a heveny nyomor állapota, melynek gyalázata elembertelenítı erejében van; a szegénység alávaló, mert testük abszolút kényszerének szolgáltatja ki az embereket, vagyis a szükség azon abszolút kényszerének, melyet az emberek minden spekulációtól függetlenül, legbensıbb tapasztalatukból ismernek. Ennek a szükségszerőségnek a parancsára sietett a sokaság a francia forradalom segítségére, ez inspirálta, ez hajszolta elıre, majd kergette végzetébe, mert ez a sokaság a szegények sokasága volt. Amikor megjelentek a politika színpadán, megjelent velük a szükségszerőség, az eredmény pedig az lett, hogy a régi rendszer hatalma tehetetlenné vált, az új köztársaság meg halva született: a szabadság megadta magát a szükségszerőségnek, az életfolyamat kényszerének... A forradalom szerepe már nem az volt, hogy felszabadítsa az embert embertársa elnyomása alól a szabadság megalapozásáról már nem is beszélve, hanem hogy kiszabadítsa a társadalom életfolyamatát a szőkösség béklyójából, s engedje beleáradni a bıség folyamába. Már nem a szabadság volt a forradalom célja, hanem a bıség vált azzá. /Hannah Arendt/ A szociális kérdés és a mérsékelt állam A szociális kérdés kezelhetetlenné teszi a szabadság kérdését, így veszélyezteti a mérsékelt államot (Arendt) Az államnak elıbb fel kell számolnia a szőkösséget, ez vezet el a valódi szabadsághoz (Marx) A szociális kérdés kezelhetı a mérsékelt államon belül A társadalmi igazságosság néhány elmélete Libertárius elmélet () Egalitárius elmélet () Marxista elméletek A társadalmi igazságosság értelmetlensége (Hayek) Az igazságosság körülményeinek felszámolása (Marx) Az igazságosság, mint reziduális eszmény (Sandel) Az igazságosság mintázatkövetı v. történeti elméletei Mennyiben felel meg egy E1 elosztás az igazságosság valamely elıre lefektetett elvének? Hogyan jött létre E1 elosztás? 1

2 Az igazságosság elvei: (1)A tulajdon jogszerő átruházásának elve, vagyis hogy miként lehet azokat a javakat átruházni, melyeket valaki jogszerően birtokol. (2)Az eredeti szerzés elve, vagyis hogy miként lehet uratlan dolgokat jogszerően megszerezni. (3)A kártérítés elve, vagyis hogy miként kell orvosolni azokat az igazságtalanságokat, melyek (1) és (2) sérelme okoz. Ha egy adott idıpontban (t1) létezik a javaknak valamely eloszlása (E1) amelyben mindenki igazságosan birtokolja azt, amije van, akkor az igazságos átruházás elve (1) megırzi az eredeti helyzet igazságosságát, mint ahogy az érvényes következtetés megırzi a kiinduló premissza igazságát. Egy következı idıpontban (t2) tehát a javak bármely megoszlása igazságos lesz, mely (1) betartásával jött létre. Más megfogalmazásban: ha E1 igazságos volt, s mindenki (1)-et betartva ruházta át a javait, akkor E2 is igazságos; E2 igazságosságára nem lehet külön rákérdezni az igazságosság valamilyen önálló elve alapján. Nozick elıfeltevése: a tulajdonosnak abszolút rendelkezési joga van > Az öntulajdonlás érve (csak ez tiszteli kellıképpen az egyének különbözıségét)> Az ember saját teste és képességei fölötti tulajdonjoga korlátlan > ezzel együtt korlátlan jogot szerez a külvilág bizonyos forrásai fölött > Ez feltételezi az eredeti szerzés jogszerőségét Az eredeti szerzés Nozick-féle elméletének gyenge pontjai: a javak minden elsajátítása igazságos, még akkor is, ha az illetı a javak aránytalanul nagy hányadát sajátítja el, ha mások anyagi jólétüket tekintve mércének helyzete nem lesz rosszabb, mint az elsajátítás elıtt volt. Ha van például egy földbirtok, amit A és B kezdetben együtt használ, A akkor sajátíthatja el a földbirtok egészét, ha B jövedelme ezek után sem lesz kevesebb. De miért pont ezt az elvet kellene választanunk? A javak eredeti megszerzésének a lehetısége egy idı után drasztikus mértékben korlátozódik. Azon generációk tagjait, akiknek nem volt módja az eredeti szerzésre, éppen ezért semmiképpen nem kezeljük egyenlıen azokkal, akiknek volt ilyen lehetıségük. Az igazságosság elvei azok az elvek, melyeket bizonyos körülmények közé helyezett, bizonyos motivációkkal rendelkezı emberek ésszerően választanának A rawlsi elmélet kulcsfogalmai: az eredeti helyzet, a tudatlanság fátyla, az igazságosság elvei A tudatlanság fátyla által kizárt információk: A felek társadalmi helyzete (és valamely pozíció betöltésének valószínősége) A felek természetes adottságai A felek jó életre vonatkozó A társadalmi tagozódás 2

3 A rawlsi elmélet megértéséhez nélkülözhetetlen két elhatárolás Körülmények, amelyekért felelısséggel tartozunk körülmények amelyekért nem tartozunk felelısséggel Az egyenlı jólét elve a források egyenlıségének elve A különbözeti elv: a feleknek az eredeti helyzet körülményei között azt az elvet lenne a legésszerőbb elfogadniuk, mely szerint a javakat egyenlıen kell elosztani, kivéve, ha azok egyenlıtlen elosztása a társadalom legrosszabb helyzetben lévı tagjainak is elınyére válik. E1 E2 E3 A magántulajdon és a bérmunka megszüntetése A 6 4 A kizsákmányolás érve Az elidegenedés érve B 8 10 C A kizsákmányolás érve: (1)Csak a munkás termel értékkel rendelkezı árukat és szolgáltatásokat. (2)A munkás a valós értéküknél kevesebb munkabért kap ezeknek az áruknak és szolgáltatásoknak a megtermeléséért: azok értékének egy részét elsajátítják a tıkések. (3)Mivel a tıkés elsajátítja a munkás által termelt áru értékének egy részét, ı maga azonban nem termel értékkel rendelkezı árut, kizsákmányolja a munkást. A kizsákmányolás érvének problémái: A kizsákmányolás feltételezi a tıkés és a munkás közvetlen kapcsolatát, s az érv nem alkalmazható olyan szegényekre, mint például a munkanélküliek. Éppen ezért a kizsákmányolás érvét gyakran felváltja a termelıeszközök egyenlıtlen tulajdonának érve > ekkor azonban a marxista érvelés nem ad hozzá semmit Rawsl álláspontjához. 3

4 Az elidegenedés érve: A jó élet, lényege szerint, a saját öröméért végzett munkával töltött élet. Mivel a magántulajdon és az azzal összekapcsolódó bérmunka megfosztja a munkást ennek lehetıségétıl, elidegeníti saját munkájától, ezért a magántulajdont és a bérmunka ahhoz kapcsolódó intézményét el kell törölni. Friedrich Hayek Egy piacgazdaságban az információk megoszlanak az egyes piaci aktorok között, mindenki a saját korlátozott információi alapján cselekszik, de nincs senki, aki valamennyi információ birtokában lenne vagy lehetne. Amikor a piacon az igazságosság követelményét kérjük számon, akkor éppen ezt a tényt nem vesszük figyelembe: úgy járunk el, mintha a piaci mechanizmusokat átlátná valaki, mintha valaki felelıs lenne azért, hogy milyen jutalmakat oszt ki a piac. Ha egy állapot nem erkölcsi cselekvésre képes aktorok tevékenységének az eredménye, az nem vethetı erkölcsi megítélés alá. Az igazságosságon túl: Karl Marx A jövedelem újraelosztása Az igazságosság körülményei (Hume): Korlátozott altruizmus Mérsékelt szőkösség Szociális-jóléti kiadások Adóügyi-jóléti kiadások Foglalkoztatási-jóléti kiadások A jóléti államok tipológiája A jóléti államok tipológiája 1. Liberális jóléti állam Rászorultsági elv Stigmatizáló hatású Kettıs ellátórendszer, a piac nagy szerepet kap, jelentıs adószubvenciók Angolszász országok 2. Korporatív jóléti állam A piacnak nincs meghatározó szerepe, de fontos funkcióhoz jutnak a kisegítı megoldások (család, egyházak) Differenciált ellátórendszer, megırzi a státuskülönbségeket Németország, Ausztria, Olaszország 4

5 A jóléti államok tipológiája A jóléti állam kritikája 3. A szociáldemokrata jóléti állam Magas színvonalú, univerzális ellátórendszer Függetlenít a piactól és a családtól is Drága, de növeli a szolidaritást Skandináv államok Gazdasági érvek (az ösztönzés hiánya, az árakat torzító jellege, a bürokrácia költségei) A szabadság sérelmére alapozott érv sérti az autonómiát a szabadságra alapozott érv > a tulajdonjogra alapozott érvvé válik A szociális állampolgáriság A szociális állampolgáriság T. H. Marshall Státusjogok > állampolgárság: elválnak az egyén státusát meghatározó polgári, politikai és szociális jogok Dekommodifikáció: ha egy szolgáltatást jogként nyújtanak, és ha egy személy a piacra való támaszkodás nélkül is képes biztosítani létfenntartását Az instrumentális érv: A jóléti rendszer azért szükséges, mert a politikai közösség tagjai közötti megközelítı egyenlıség feltétele az értelmes politizálásnak A konstitutív érv: a szociális juttatások szükségessége magából az állampolgári státusból következik: a szociális jogok az állampolgárság normatív fogalmának konstitutív alkotóelemei. (Ez azonban maga is vitatott, s nem ad hozzá semmit az igazságosság érvéhez)

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

Marx - Engels A KOMMUNISTA PÁRT KIÁLTVÁNYA 1

Marx - Engels A KOMMUNISTA PÁRT KIÁLTVÁNYA 1 1 Marx - Engels A KOMMUNISTA PÁRT KIÁLTVÁNYA 1 Kísértet járja be Európát - a kommunizmus kísértete. Szent hajszára szövetkezett e kísértet ellen a régi Európának minden hatalma: a pápa és a cár, Metternich

Részletesebben

Ismét a Jó Társadalom felé? 1

Ismét a Jó Társadalom felé? 1 GÖSTA ESPING-ANDERSEN Ismét a Jó Társadalom felé? 1 A nyugati jóléti államok hosszú történetében két jellemzõ vonás rajzolódik ki élesen. A elsõ szerint azt láthatjuk, hogy e történetet a konszolidáció

Részletesebben

Nincs két ország? FERGE ZSUZSA

Nincs két ország? FERGE ZSUZSA KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL FERGE ZSUZSA Nincs két ország? Szalai Júlia (2007) Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon Budapest, Osiris De

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János

A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János A TECHNOLÓGIAI KOR ETIKAI KÉRDÉSEI Tóth I. János Napjainkban a jövıért és a természetért való aggodalom az etikus viselkedéssel kapcsolatban is új szempontokat állított elıtérbe. A bioetikus V. Potter

Részletesebben

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*]

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] macher gábor Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] I. LAKHATÁSHOZ VALÓ JOG NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOKBAN, EGYEZ- MÉNYEKBEN Az emberi jogok generációit [1] alapul véve (mely esetben a csoportosítási alap

Részletesebben

Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat I. *

Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat I. * AMARTYA SEN Társadalmi kirekesztés: Fogalom, alkalmazás és vizsgálat I. * A társadalmi kirekesztés fogalma relatíve új, René Lenoir negyedszázaddal ezelõtti írásában fordult elõ elõször, így õt tekintjük

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl

BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl BLASKÓ ZSUZSA SZÁRMAZÁSI HATÁSOK A MUNKAPIACON? A társadalmi egyenlıtlenségek iskolarendszeren kívüli átörökítésérıl Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr.

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Takáts Péter Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem

Részletesebben

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT

VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT VIRÁNYI GERGELY A BIZTONSÁG-FOGALOMRÓL, MÁSKÉNT A világháló különbözı keresıire kattintva, könyvtárnyi irodalmat olvashatunk a biztonság fogalmáról, valamint korszerő/újszerő/komplex/etc. értelmezésérıl.

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

MINDIG MÁS TÖRTÉNIK. A JÓLÉTI ÁLLAM LEHETSÉGES JÖVÕKÉPEI MAGYARORSZÁGON 2015-IG

MINDIG MÁS TÖRTÉNIK. A JÓLÉTI ÁLLAM LEHETSÉGES JÖVÕKÉPEI MAGYARORSZÁGON 2015-IG 7_kotet_egesz_cdre.qxd 2006. 10. 17. 14:15 Page 54 54 Ferge Zsuzsa MINDIG MÁS TÖRTÉNIK. A JÓLÉTI ÁLLAM LEHETSÉGES JÖVÕKÉPEI MAGYARORSZÁGON 2015-IG Az eddigi tapasztalatok Bocsánatot kérek Nádas Pétertõl,

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról

Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról 1 Gondolatok A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel megrendezett ankétról A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. október 10-én A K+F tevékenység ösztönzői és minősítése címmel szakmai ankétot

Részletesebben

ÁLLAM ÉS ERŐSZAK. Balogh László Levente. (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem BTK, Politikatudományi Tanszék) Összefoglaló

ÁLLAM ÉS ERŐSZAK. Balogh László Levente. (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem BTK, Politikatudományi Tanszék) Összefoglaló ÁLLAM ÉS ERŐSZAK Balogh László Levente (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem BTK, Politikatudományi Tanszék) Összefoglaló A modern állam fejlődése szorosan összefonódik az erőszak-monopólium kialakulásával,

Részletesebben

Az állam által garantált alapjövedelem: napjaink szociálpolitikai szükségszerűsége 1

Az állam által garantált alapjövedelem: napjaink szociálpolitikai szükségszerűsége 1 Ulrich Mückenberger Claus Offe Ilona Ostner Az állam által garantált alapjövedelem: napjaink szociálpolitikai szükségszerűsége 1 A tanulmányban amellett érvelünk, hogy az állam által biztosított alapjövedelem

Részletesebben

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály

Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész Balogh, Ágnes Tóth, Mihály Magyar büntetőjog. Általános rész írta Balogh, Ágnes és Tóth, Mihály Publication date 2010-03-31 Szerzői jog 2010-03-31 Ágnes, Balogh; Mihály,

Részletesebben

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA

A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 259 270. A HÁZASSÁG ALKOTMÁNYJOGI VÉDELME ÉS AZ ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ZSIROS ANNAMÁRIA Tanulmányomban egy viszonylag

Részletesebben

Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek?

Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? Csoba Judit Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek? A munkanélküliek munkavállalói képessége és hajlandósága A munkanélküliség számos feltételezett oka közül napjainkban egyre gyakrabban felmerülő érv, hogy

Részletesebben

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN

A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN* Drinóczi Tímea** A TULAJDONHOZ VALÓ JOG A MAGYAR ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG GYAKORLATÁBAN I. rész: A MAGÁNTULAJDONOSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA A tulajdoni garancia

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AMBRUS RITA ANNA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ RENDSZER ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ADÓKEDVEZMÉNYEK HATÁSÁRA Értekezés doktori (PhD)

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN

23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN 23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN Kertesi Gábor Varian 30. fejezete átdolgozva 23.1 Bevezető A második félévi anyag gerincét képező termelés-, illetve kínálatelméleti blokk végére értünk.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei

a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei A liberalizmus olyan, mint egy ingovány, lehet rajta ugyan járni, de ha egyszer bajba kerülsz, bizonyosan kapaszkodók

Részletesebben