HILD JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HILD JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA"

Átírás

1 VEZETİI PÁLYÁZAT A HILD JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Pályázó: Rajnainé Sima Etel igazgató március

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 2 II. AZ ELTELT ÖT ÉV MUNKÁJÁNAK ELEMZÉSE... 2 II.1.1. FONTOSABB TÖRTÉNÉSEK... 2 II.1.2. KÜLSİ KÉNYSZEREK... 2 II.1.3. STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK... 3 II FELÚJÍTÁSI MUNKÁK... 3 II TÁRGYI FELTÉTELEINK BİVÜLÉSE... 4 III.1. HUMÁN ERİFORRÁS... 4 III.1.1. TANULÓI LÉTSZÁM ÉS PEDAGÓGUS LÉTSZÁM VÁLTOZÁSA: 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT... 4 III.1.2. JELENLEGI TANULÓ LÉTSZÁMAINK... 5 III.1.3. ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM... 6 TOVÁBBKÉPZÉS AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN... 7 A PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK IRÁNYULTSÁGA... 7 III.1.4. PARTNEREINK... 8 III.2.2. KÖLTSÉGVETÉSÜNK... 9 III.2.3. AZ ALAPÍTVÁNY III.3. A NEVELÉS ÉS OKTATÁS HELYZETE III.3.1. OKTATÁSI PROGRAMOK III.3.2. FELZÁRKÓZTATÁS III.3.3. CÉLUNK III.3.2. MINİSÉGI MUNKA III.3.4. TEHETSÉGGONDOZÁS, TANULMÁNYI VERSENYEK III.3.5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK III ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS III KERÜLETI MÉRÉSEK IV. ELLENİRZÉSEK V. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK V.1. A TANULÓK NEVELTSÉGI SZINTJE V.2. NAPKÖZIS MUNKA V.3. SZABADIDİS TEVÉKENYSÉGEK V.4. MINDENNAPOS TESTEDZÉS V.5. KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS VI. KAPCSOLATAINK AZ V. KERÜLET LAKÓIVAL VII. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK VIII. NEVELİTESTÜLETET ÉRINTİ VÁLTOZTATÁSOK Összegzés

3 I. BEVEZETİ 2005-ben 20 év tanítói és 16 év szaktanácsadói tapasztalat birtokában pályáztam meg a Hild József Általános Iskola igazgatói állását. Most 5 év gyakorló igazgatói minıségemben újra pályázom, mert ebben az idıszakban megerısödött bennem a korábban még csak körvonalazódó szerepem: naponta megdolgozni azért, hogy az iskolánk szellemi értéke szakmai munkáért való elkötelezettsége értékformáló közösséget teremtsen. II. AZ ELTELT ÖT ÉV MUNKÁJÁNAK ELEMZÉSE II.1.1. FONTOSABB TÖRTÉNÉSEK Minden változásnak a szervezetek sikeres mőködésének, vagy a személyiség eredményes fejlıdését célul tőzı pedagógiai folyamatok sikerének is az alapja a helyzetelemzés, amely alapján meg tudjuk fogalmazni céljainkat és meg tudjuk tervezni azt az utat, amely elvezet ezek megvalósításához. Az idırıl-idıre alkalmazott helyzetelemzés a változás milyenségét is megmutatatja: bizonyítja, vagy cáfolja a fejlıdést. Nem csak tükröt tart a szervezet elé, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy a tükörkép a valóságot mutassa és ne azt, amit gondolunk róla. Az iskola 2008-ban ünnepelte az elsı ötven év elteltét, régi pedagógusok és régi tanítványok egymásra találásával, kiállításokkal, sok szakmai programmal, a könyvtár felújításával. Az iskola eljutott az Alma Mater korszakába. Alma Materré azonban nem automatikusan, pusztán az idı múlásával válik az iskola, ahhoz állandóság kell, óvni, megtartani azt, amit elıdeink létrehoztak, azokat, akik létrehozták, s azokat, akik tovább viszik a hagyományokat, ugyanakkor mindig naprakésznek, korszerőnek is kell lenni. II.1.2. KÜLSİ KÉNYSZEREK Feladat ellátási feltételek: 2005-ben 70 közalkalmazotti álláshellyel vettem át az iskolát, mostanra a feladatfinanszírozás alapján összesen 56 dolgozója van az iskolának, ebbıl 40 pedagógus 2

4 és 16 technikai dolgozó. Ezt a minıségi változást a legkevesebb feszültséggel próbáltuk megoldani. A várható nyugdíjazások lehetıséget teremtettek erre ban 3 pedagógussal és 3 technikai dolgozóval csökkent a foglalkoztatottak száma, a létszámleépítés miatt. A tanulói létszámok szinte alig változtak 2005-ben 406 tanuló, 2010-ben 400. II.1.3. STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK A nyugdíjazás érintette az iskolában mőködı igazgatóhelyettesi feladatokat ellátó pedagógusokat is. Ezért február 15-tıl belépı általános igazgatóhelyettes 2,5 éven keresztül egyedüli pedagógiai helyettesként segítette a vezetıség munkáját szeptemberétıl lehetıséget kaptunk egy újabb igazgatóhelyettesi állásra, így a kibıvült vezetıség még hatékonyabb munkájának immár nincs akadálya. A technikai dolgozóktól, akik már nyugdíjasként dolgoztak, elbúcsúztunk, helyükre aktív dolgozók kerültek. II FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A felújítási munkák fıleg a nyári szünetre estek, melyek során a kötelezı tisztasági festéseken túl átfogóbb feladatok is elvégzésre kerültek ıszén az addig nem használt udvar aljzatának felújítása, 2007-ben az udvarra nyíló gyönyörő szép boltíves ajtók kicserélése (3 db) történt meg, osztálylétszám bıvülése miatt az egyenként harminc négyzetméteres alapterülető tantermek összenyitása az eredeti állapot helyreállítása valósult meg. A természettudományos tanterem teljes felújítása: víz-és villanyszerelés, padlózat kicserélése, valamint új bútorokkal való berendezése. A II. emeleten található tornaterem kiszolgáló-helyiségeinek kicsempézése, bútorainak megjavítása, az itt található testnevelı tanári szoba teljes felújítása, bebútorozása. Az elsı emeleten lett kialakítva a technikai személyzet, valamint a férfi karbantartó öltözıje. 3

5 2008-ban az iskola tetızetének több mint a felének a teljes cseréje is megtörtént, valamint a tetıtéri ablakok cseréje két ütemben Az eddig hagyományosan összeszerelt tanulói klasszikus iskolapadok helyett 3 tanteremben új asztalok és székek kerültek, valamint 166 tanulói szék került a felsıs osztálytermekbe, ebbıl több mint a fele felújított. A földszinten a könyvtár elıtti folyósón kialakítottunk egy reggeli gyülekezı helyet, meglévı asztalokkal, és 30 db új székkel. II TÁRGYI FELTÉTELEINK BİVÜLÉSE (Információs és Kommunikációs Technológia IKT) Az elmúlt 5 év alatt 2 db digitális táblával, valamint 3 projektorral bıvült az oktatástechnikai lehetıség, ebbıl az egyik tábla az alsós osztályba került a másik a természettudományi tanteremben található. Ez utóbbit az önkormányzattól kaptuk ajándékba. Az utóbbi másfél évben a nevelıtestületi szoba, valamint az igazgatói, az igazgatóhelyettesi és a gazdasági iroda helyiségei szépültek meg, részben felújítással, részben tapétázással, valamint a régi bútorok felújításával. A nevelıtestületi szobába 3 számítógép került, melyen a kollegák elıkészíthetik óráikat. Az irodák felszereltsége is bıvült 6 géppel. Az iskola teljes egészében egy belsı telefonhálózatot mőködtet, így sikerült azt is elérni, hogy az internetcsatlakozások ki vannak építve az osztálytermekben. Egy hordozható projektor és laptop megadja a lehetıséget, hogy bármelyik osztályteremben létrehozható legyen a digitális foglalkozás. Amennyiben a szükséges számítógépes konfigurációkat is be tudjuk szerezni, úgy elérhetı lesz mindenhol az internet. III.1. HUMÁN ERİFORRÁS III.1.1. TANULÓI LÉTSZÁM ÉS PEDAGÓGUS LÉTSZÁM VÁLTOZÁSA: 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT 4

6 Tanulói létszám változása fı év Dolgozói létszám változása fı év III.1.2. JELENLEGI TANULÓ LÉTSZÁMAINK Iskolánk 17 tanulócsoporttal mőködik, az alsó osztályokban 9 tanulócsoport mőködik 220 fıvel. Elsı és második évfolyamon közel as létszámmal vannak 5

7 csoportok, a harmadik évfolyamon egy kis létszámú német osztály van 15 fıvel. A másik két osztály fıs. A negyedik évfolyamon összesen 47 gyerek tanul. A felsı évfolyamokon kisebb létszámúak az osztályok, mivel negyedik és hatodik évfolyam után is hat és nyolc osztályos gimnáziumokba kerülne be tanítványaink. Az összes felsıs tanuló létszám 180 fı. III.1.3. ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM Alkalmazotti közösség Technikai dolgozó Tanító és szaktanító Napközis nevelı Tanár Fejlesztı pedagógus Könyvtáros Szabadidı szervezı Gyermekvédelmi felelıs 56 fı 16 fı 13 fı 8 fı 16 fı 1 fı 1 fı 0,5 fı 0,5 fı Iskolánkban 7 fı egyetemi végzettségő pedagógus dolgozik, valamint 2 fınek tanító és tanári végzettsége van. Százalékos álláshely: Nyugdíjasként dolgozik 4 fı 1 fı pedagógus (66%-ban) 3 fı nem pedagógus munkakörben 6

8 TOVÁBBKÉPZÉS AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN Az oktatás sikerének kulcsa a megbecsült motivált pedagógus, aki a megváltozott körülményekre jól reagál, s folyamatos képzéssel, önképzéssel szakmai tudását erısíti. A pedagógusok szakmai integrációját, továbbképzéseit minden lehetséges formában segítettem, valamint a kerületi pedagógiai szolgáltató által szervezett képzési formákat igénybe vettük. A munkatársak szemszögébıl reális és optimális célkitőzés a biztos munkahely és a megélhetés biztosítása. A szakmai kibontakozás lehetıségének teret kell biztosítani. Ez magában foglalja az iskolán belüli karrier lehetıséget is. A PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK IRÁNYULTSÁGA A megváltozott körülmények miatt szükséges volt az informatikai ismeretek minél szélesebb körő fejlesztése, különös tekintettel a digitális tábla használatára. Ugyancsak kiemelt szerepet kapott a nem szakrendszerő oktatás törvényi elıírásainak való megfelelés, bár iskolánkból 12 fı gyakorlati tapasztalata alapján (alsóban való tanítás több éven keresztül, szakkollégium, stb.) alkalmas volt ezen órák megtartására. A továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel az alábbi lehetıségeket nyújtotta: a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése; korszerő nevelési eljárások elsajátítása, horizontális tanulás, ismeretek kölcsönös átadása, tapasztalatok, módszerek terjesztése; mentálhigiénia, információk a legfrissebb oktatáspolitikai irányelvekrıl, mérési kultúra fejlıdése; módszertani kultúra fejlıdése; tehetségazonosítás és gondozás, sikeres pályázatok, legújabb pedagógiai módszerek megismerése: projektoktatás, kooperatív tanulás, stb. 7

9 Iskolánkból az alábbi táblázat mutatja a különbözı továbbképzésen részt vettek számát. ELTE IK informatikatanár ECDL tanfolyam Közoktatás vezetı képzés Kompetensen a kompetenciáért továbbképzés (CIVITAS) Napközis nevelıknek szóló szakmai továbbképzések Tanügyigazgatási auditor képzés Nem szakrendszerő oktatás (120 órás) Interaktív tábla Alapfokú számítógép-használói tanfolyam Pályázatírói továbbképzés Kooperatív tanulás módszertana Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelızésére és oldására Összesen: 1 fı 2 fı 1 fı 10 fı 9 fı 1 fı 3 fı 2 fı 1 fı 3 fı 3 fı 1 fı 37 fı III.1.4. PARTNEREINK A szülı felıl szemlélve a következı célok fontossága domináns: olyan alapmőveltséget-képzettséget nyújtson az iskola, amellyel gyermeke érvényesülni tud a mindennapi életben, a továbbtanulásban. Az itt töltött idı ne csak hasznosan, hanem érzelmi biztonságot, harmóniát nyújtó módon teljen el. Egyre több olyan szülıt látok, aki veszi a fáradtságot, hogy átgondolja, hogy mit jelent neki, mint szülınek az iskola. A diákok életében akkor van értéke az iskolának, ha örömet és egyben büszkeséget jelent e sajátos életformában az iskolai közösséghez tartozni. A munkatársak szemszögébıl reális és optimális célkitőzés a biztos munkahely és a megélhetés biztosítása. A szakmai kibontakozás lehetıségének teret kell biztosítani. Ez magában foglalja az iskolán belüli karrier-lehetıséget a fejlesztés során. 8

10 A fenntartó szemszögébıl nagyon kedvezı egy olyan intézmény, amely korrekt együttmőködéssel szabályszerően mőködı eredményesen prosperáló iskola. Magának az intézménynek a szemszögébıl fontos a referencia, az intézmény hírneve, megítélése. Cél, hogy a jelenlegi ismertséget még szélesebb körő ismertség és elismertség váltsa fel. A szakma szemszögébıl nagyon sokat lehet és kell tenni a pedagógusi munka presztízsének emeléséért. Legyen olyan az iskola, amelyet a saját családomban nevelkedı gyermekeimnek is nyugodt lelkiismerettel elfogadhatok. Citibankkal való együttmőködési megállapodás keretében tanulói számítástechnikai eszközöket kaptunk, valamint 2 pedagógusnak ingyenes továbbképzését biztosították a gazdasági tudnivalók témakörébıl. Unicredit Bank: egy közös sportnapot tartottunk a bank dolgozóival, ennek fejében ,- Ft-os utalványt kaptunk sportfelszerelések vásárlására. III.2.2. KÖLTSÉGVETÉSÜNK A gazdasági válság és a központi költségvetési elvonás miatti fenntartói forráscsökkenés az intézmény költségvetésének csökkentését okozta. A személyi juttatások a létszámleépítéssel arányosan csökkentek. További megtakarítást jelentett bizonyos nem rendszeres juttatások csökkentése vagy megszüntetése. Az elıirányzatok csökkentése nem eredményezheti az iskola mőködési színvonalának csökkenését. A pedagógiai munka szervezésének javítása mőködésének hatékonyabbá tételével sikerült az oktatási munkát jó szinten tartani. Bizonyos területeken komoly fejlesztésekre is sor került (lásd: számítógéppark, bútorok cseréje). A dologi források csökkenését a gazdálkodás ésszerősítésével, energiatakarékossággal, bevételek növelésével próbáltuk kompenzálni (tornaterem és díszterem folyamatos kiadásával). 9

11 Ugyancsak meg kell említeni az iskola alapítványának hathatós segítségét, valamint az intézmény által benyújtott pályázatokat. Öt év alatt 15 benyújtott pályázatból 12 pályázatunk nyert több mint 1,2 millió forintot. III.2.3. AZ ALAPÍTVÁNY Immár 20 éve mőködik iskolánk nevelési-oktatási célját elısegítı alapítvány a Hild József Alapítvány. Az alapítvány minden olyan pedagógiai célkitőzéseinket segíti, amely a nevelés-oktatás színvonalát emeli. Ezek közé tartoznak a nyelvi táboraink (Ausztria, Anglia), a német nyelvi olvasótábor, az évközi és a nyári táboroztatások (Balatonszepezd, Ficak-táborok), a Természetvédelmi Hivatal által szervezett környezetismereti foglalkozások, valamint a napközis tevékenységekhez párosuló logikai játékok vásárlása és fejlesztı-pedagógiai munkát segítı eszközök vásárlása. A szülık adójuk 1 %-ának felajánlásával komoly támogatást adnak az alapítvány ez irányú tevékenységéhez. III.3. A NEVELÉS ÉS OKTATÁS HELYZETE III.3.1. OKTATÁSI PROGRAMOK Iskolánkban 10 éve német nemzetiségi oktatás kezdıdött felmenı rendszerrel. Az alsó tagozaton heti öt órában tanulnak német nyelvet, valamint ezen felül három tantárgyat német nyelven. A német nemzetiségi tanítóink tartják ezeket az órákat. A felsı tagozaton, 5. és 6. évfolyamon természetismeret, technika, ének tantárgyat tanulják németül. Fontos, hogy a nyelv zeneiségét, szép kiejtését a lehetı legfogékonyabb korban tanulják meg és mivel ez 6-12 éves kor között van, ezért ez a tudás olyan mélyes beléjük ivódik, hogy a késıbbi nyelvtanulásnak biztos alapot jelent. Természetesen örömmel vennénk, ha egy német anyanyelvő tanárt is alkalmazhatnánk. 10

12 Az emelt szintő matematikaoktatásra való elıkészítés már az alsó tagozatban megkezdıdik. A versenyeztetés írásbeli feladatmegoldó és alkalmankénti keretben is minden évben tömegeket mozgat meg. (Bolyai, Zrínyi, Kalmár). Célunk, hogy a gyerekek szokjanak hozzá az írásbeli megmérettetéshez. A nyolcadikos felvételi vizsgán ez igen nagy elıny, hiszen az írásbeli eredménye döntıen befolyásolja a gyerekek gimnáziumi felvételét. Tánctanítás: Az iskolánkban több éve rendszeres tánc-tanítás folyik elsıtıl egészen ötödik osztályig. Eleinte egy választható szakkörként mőködtettük, de ma már minden osztályban szülıi kérésre hetente van táncóra, melynek keretein belül a gyerekek megismerkedhetnek a magyar néptánc, néphagyomány alapjaival, de emellett más népek táncaival is (skót, orosz, ír, osztrák, sváb). A régi történelmi korok táncaival, öltözködésével és viselkedéskultúrájával együtt mélyebb ismereteket szereznek a kora- és késı reneszánsz, a barokk, vagy akár a XIX. 11

13 századi életformával. A zene és a mozgás kikapcsolja és felszabadítja a gyereket, de egyben fegyelmet és odafigyelést is tanít. A figyelemmegosztás fejlesztésében is szerepe van. A mozgásra, az irányokra és a partnerre is figyelni kell. A tánc közösségépítı szerepe is fontos. III.3.2. FELZÁRKÓZTATÁS Az iskolák ráálltak egy megtanítás folyamatos fejlesztés vonalra, ırületes a tempó, az eredmények néha ezt igazolni látszanak, de az eredmény-centrikusság mellett ott kell, hogy legyen az ember védelme. A jól kimővelt didaktikai módok mellett a nevelés-elméleti szempontok a személyre szabott nevelés, a fizikai és idegrendszeri terhelhetıségi határok figyelembe vétele, a rendszeresség, pihentetés, játékosság ritmusa. Heterogén összetétel és nagy osztálylétszámok mellett tanórákon a differenciált foglalkoztatásra kevés lehetıség nyílik. A differenciált, személyre szabott oktatás lehetséges formáit tanórán kívül is keresni kell. Egy részükkel a fejlesztı pedagógus foglalkozik elsıtıl hatodik osztályig, de ugyan ezek a jogok megilletnék a hetedik, nyolcadik osztályosokat is. A 2008/2009-es tanévtıl kezdve az iskolánk feladata a (beilleszkedési, magatartási) tanulási nehézséggel küzdı gyermekek ellátása, akik magatartás-aktivitás- és 12

14 figyelemzavarral küzdenek. Továbbá biztosítjuk azoknak a tanulóknak az oktatásátnevelését, akik a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján tanulási nehézséggel küzdenek (olvasási, írás-, helyesírási-, matematika nehézség vagy dyslexia, dysgraphia, dyscalculia maradványtünetek). III.3.3. CÉLUNK Az iskolánkban tanuló beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarokkal küzdı tanulók egyéni adottságaiknak, képességeiknek és fejlıdési ütemüknek figyelembe vételével váljanak a befogadó közösségek minden tanulójával egyenértékővé. A Nevelési Tanácsadó munkatársai évente kétszer együttmőködési megállapodás keretében ellenırzik a törvényességet. Pedagógiai feltételek biztosítása: 1. Humán Fejlesztı pedagógus: segít a tanulóknak, figyelemmel kíséri a tanuló haladását; speciális pedagógus felkészültség; innovatív készség; plusz munka vállalása; együttmőködés szülıkkel, szakmai segítıkkel, szakemberekkel (pl. a nevelési tanácsadó munkatársaival, logopédusokkal) 2. Szakmai és tárgyi Módosított tanterv, egyéni fejlesztési terv, tanulási segédletek, egyéni haladási ütem, infrastruktúra - Észpörgetı kuckó, tantermek felszereltsége (csoportszervezéshez, differenciált munkavégzéshez alkalmas berendezés) 3. Módszertani Differenciált óraszervezés, réteg, csoport, páros munka, tanulás tanítása, módszertani sokoldalúság szemléltetés, kooperatív tanulási módszerek, individuális értékelés (a tanulók teljesítményének értékelését a korábbi teljesítményhez viszonyítva végzik a tanárok), a javaslatok beépítése a pedagógiai folyamatokba. 13

15 III.3.2. MINİSÉGI MUNKA Már meglévı és jól mőködı partnerkapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk, törekszünk a középiskolák elvárásainak megismerésére. A már meglévı színvonalas munkához kapcsolódó feltételek biztosítását fontos feladatunknak tartjuk. Az iskola vezetısége biztosítja az iskola törvényes és szakszerő mőködését, a rendszeres ellenırzés és értékelés biztosítja az iskolában folyó tevékenységek minél szakszerőbbé tételét. A dolgozók elismerése a közösen kialakított és képviselt szakmai értékekhez kötıdik. A kerületi tanulók létszáma 40%, de érkeznek a fıváros más kerületeibıl, valamint közel 10%-ban az agglomerációs körzetbıl. Nevelıtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítı szerepe és tevékenysége, a vállalt feladatok határidıre történı megvalósítása a garancia céljaink megvalósítására. Jellemzıjük az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás, a minıségfejlesztéssel kapcsolatos elkötelezettség. A vezetıi ciklusom alatt megtörtént a teljes körő pedagógus és nem pedagógus alkalmazotti teljesítményértékelés. Az összes külsı és belsı partnerrel elvégeztük a mérést változatos módszerekkel. Elkészült a vezetıi önértékelés is, melynek szoros részét képezi a kollegák rólam alkotott értékelése. Nagyon fontosnak érzem belsı kommunikáció erısítése céljából, hogy tisztában legyek a kollegák rólam alkotott véleményével. Az értékelés eredményei a mellékelt táblázatban olvashatók. Az intézményi célok újakkal bıvültek a vezetıváltás következtében. Ezek az alábbiak szerint foglalhatók össze: - a szakmai munka színvonalának folyamatos fejlesztése - szervezetfejlesztés, átalakítás - hatékony problémamegoldás - partnerközpontú intézménymőködés 14

16 Ehhez kapcsolódó feladataik a következık: - a pedagógiai munka körülményeinek javítása, eszköztárának bıvítése, korszerőbbé tétele - a partnerigények folyamatos, elkötelezett figyelembevétele - a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység koordinálása, partnerintézmények közremőködésének igénylése - az önértékeléssel feltárt gyengeségek, problémák kezelése - az iskola mőködését szabályozó dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén átdolgozása. III.3.4. TEHETSÉGGONDOZÁS, TANULMÁNYI VERSENYEK A tanulmányi versenyeken minden évben nagy számban vesznek részt diákjaink, eredményeik önmagukért beszélnek. Nem is cél itt felsorolni a versenyeredményeket, hiszen minden ısszel az Aranykönyvben rögzítésre kerül. Különbözı tantárgyak országos döntıibe is eljutnak diákjaink, ahol leginkább matematikából, magyarból tudunk felmutatni kiváló eredményeket, de rajzból, idegen nyelvbıl, táncból, valamint a sport területén is. Az elızıekben felsorolt mutatók tükrében bátran kijelenthetjük, hogy az elért eredményeink jók, de tudjuk, hogy nem értük még el lehetıségeink felsı határát. Van még tennivalónk a hatékonyság növelésében, a szint emelésében. A cél érdekében mozgósítani kell tartalékainkat. Ez közösségi munka, melyben mindenkinek részt kell vállalnia. Érdekeltté kell tenni a tanulókat abban, hogy munkamoráljuk helyes irányba fejlıdjön, ebben egyaránt nagy szerepe van a pedagógusnak és a szülıi háznak. A pedagógusok részérıl a következetes számonkérés, az elvégzett feladatok hathatós ellenırzése a sőrő megszólaltatás, a szóbeli értékelés, dicséret biztosítéka a tanulóktól elvárt aktivitásnak. A szülıi háznak fokozottabb érdeklıdést kell mutatni a napi iskolai munka iránt, ne korlátozódjon pusztán az érdemjegyekre az érdeklıdésük. 15

17 III.3.5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK A Hild József Általános Iskola vezetıjeként mindig figyelemmel kísértem a különbözı országos és helyi (kerületi) mérések eredményeit. Azon túl, hogy ezen eredmények tükrében próbáltuk elhelyezni iskolánk tanulóinak eredményeit, a kapott adatokat helyi szinten elemeztük, arra építve dolgoztuk ki fejlesztı munkánkat. III ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Megítélésem szerint a mérési eredmények kapcsán nincs szégyenkeznivalónk. Ennek bizonyságaként álljon itt néhány példa: Az országos kompetenciamérések eredményei 8. osztályban, matematika és szövegértésbıl. (Azért 8. osztályt választottam, mert ez a leglényegesebb fordulópont az iskolai tanulás-tanítási folyamatban. Az ezen az évfolyamon kapott eredményeket is vissza tudtuk forgatni az adott munkaközösséget tervezı munkájába, a hatékonyabb munka illetve a tanulók célirányosabb fejlesztése érdekében. Mérés éve Matematikai kompetencia 8. osztály Szövegértési kompetencia 8. osztály Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag Országos átlag Hasonlóképpen jártunk el a 6. osztályos eredményekkel is. A és évi kompetenciamérés eredményeit a PSZK munkatársainak köszönhetıen nagyon hamar, a következı tanév elején megkaptuk, így azokat az adott tanév tervezésekor 16

18 már figyelembe tudtuk venni. Reméljük a fejlesztés eredménye látható lesz a 8. osztályos eredményekben. Megítélésem szerint matematikából e céltudatos fejlesztésnek tudható be, hogy a tanulók készségszintje az elmúl évben javult: míg a 2006-os évben több 8. osztályos tanulónk volt, akik 1, készségszint alatt illetve azon teljesítettek, az utóbbi (2008., illetve a 2009-es évi) mérésekben nincs 1-es készségszint alatt illetve azon teljesítı tanulónk is csak egy van. III KERÜLETI MÉRÉSEK A PSZK által szervezett kerületi méréseket támogatom, és szorgalmazom azok eredményeinek felhasználását ban vettünk részt elıször az elemi számolási készség mérésében a 2 4. osztályos tanulók körében. Fontos, hogy tanulóink biztosan tudják az elemi mőveleteket alkalmazni, ezét elengedhetetlennek tartom ezen mőveletek (összeadás, kivonás, pótlás, szorzás, bennfoglalás) folyamatos fejlesztést. A problémás tanulók is tudnak fejlıdni, ha fejlesztésüket kiemelt feladatként kezeljük. IV. ELLENİRZÉSEK Az intézmény által végzett rendszeres belsı ellenırzések többek közt kiterjedtek az alábbi területekre: - pedagógusok munkájának rendszeres ellenırzése - intézmény dokumentumainak folyamatos felülvizsgálata, jogszabályok, helyi tényezık miatti naprakésszé tétele - étkezési díj, kedvezmények számítása, jogosságának felülvizsgálata; az ezzel kapcsolatos pénzügyi elszámolások folyamatos felülvizsgálata, havi, éves dokumentumok szabályosságának ellenırzése 17

19 - könyvtár mőködési rendjének, selejtezésének ellenırzése - tanulói, oktatási adminisztrációval kapcsolatos rendszeres ellenırzés (naplók, anyakönyvek, statisztikák) - személyi, bér iratok jogszabálynak megfelelése, - gazdasági, pénzügyi fegyelem betartásának ellenırzése - tárgyi eszközök, készletek leltározása, selejtezési javaslat készítése a fenntartóval közösen - épület fizikai állapotának folyamatos felülvizsgálata, szükség szerint karbantartás, felújítás igénylése Az intézmény által végzett ellenırzéseket kiegészítik a fenntartó Ellenırzési Csoportja által végzett, intézményi gazdálkodásra, dokumentumok szabályosságára vonatkozó ellenırzések. Külsı ellenırzések: Törvényességi, szakmai, gazdálkodási és költséghatékonysági ellenırzés történt 2007-ben. Évenkénti OKÉV mérés 4., 6., 8. évfolyamon. Oktatási Hivatal 2009-ben a nem szakrendszerő oktatás bevezetésének törvényességét vizsgálta. Az évi rendszerességi ÁNTSZ vizsgálatok hibákat nem találnak, a kisebb hiányosságok elhárítása határidıben megtörténik. Az ÁSZ által végzett vizsgálat is pozitív eredménnyel zárult. A MÁK ellenırzés a normatíva adatokra terjedt ki. Pedagógiai és szaktárgyi vizsgálatokat a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársai végeztek. 18

20 V. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK V.1. A TANULÓK NEVELTSÉGI SZINTJE A családi élet diszharmóniája, a szülık ellentéte, betegsége, különféle káros szenvedélyek a család, de elsısorban a növekvı gyermekek lelki egészségét veszélyezteti. A gyermeknevelésben elkövetett hiba, ijesztgetés, fenyegetés, verés - lelki sérülések, neurózis, agresszió forrásává lehet. Közhelynek hangzik, de sajnos igaz, hogy a hagyományos nagycsaládok és családok széthullóban vannak. A felnıtt kapcsolatok végének, az új kapcsolatok kezdetének legnagyobb vesztesei általában a gyermekek, akiknek lelki egészsége nagyon megsínyli ezt. Súlyosabb esetekben a lelki problémák agresszív magatartásban, fizikai erıszakban manifesztálódhatnak. Az imponáló oktatási eredményeink mellett sokkal több gondot okoz pedagógusainknak, - még a régóta pályán lévı nagy tapasztalatú kollégáknak is, - az a tény, hogy növekszik az aránya a szülıi házból neveletlenül érkezı, vagy a szülıi házban rossz impulzusokat kapott tanulók száma. Viszonylag kezelhetı az a gyerek, akivel egyszerően csak nem foglalkoznak otthon, ezt valamelyest pótolni tudjuk. Egy fokkal nehezebb, ha a szülı maga is neveletlen, ráadásul nem együttmőködı. A legsúlyosabb nevelési problémát jelenti az a 8-9, napi rendszerességgel fegyelemsértı gyerekek, akik tudatosan ellenszegülnek minden nevelıi és szülıi kérésnek, intézkedésnek. Közülük három olyan gyerek van, akik hárman együtt az összes tanulói fegyelemsértés mintegy felét elkövetik naponta. Célunk természetesen az, hogy megtaláljuk az ellenszert. Az itt felsorolt területeken sorban elértünk már eredményt, de továbbra is akut probléma a durva beszéd és mások inzultálása, és az alacsony tolerancia szintjük a tanulóknak. A trágár beszédben a televízió olyan negatív mintát ad, hogy a gyerek sokszor fel sem fogja, nem érti, hogy mit is kifogásolunk szókincsében. A verekedések motivációs bázisában föllelhetı a kommersz akciófilmek mintatára. A rendbontások visszaszorítására megoldást több térfigyelı kamera felszerelése jelentene, mert a csökkenı 19

21 pedagógus-létszám mellett egyre kevesebb a beosztható ügyeletes pedagógus. Szükség van a tisztességesen viselkedı gyerekek együttes fellépésére a rendbontókkal szemben. E téren számítunk a diák önkormányzat hathatós segítségére. Az egy-egy osztályt érintı nagyobb problémát eddig is szakember segítségének igénybe vételével oldottuk meg, aki több négyszemközti beszélgetést folytatott az adott osztállyal. V.2. NAPKÖZIS MUNKA A napköziben folyó munka jelentıs alkotórésze az iskolai tevékenység egészének, a nevelımunkát kiegészíti. A munkaközösség célja az volt, hogy a gyermekek érezzék jól magukat a délutáni foglalkozásokon. Ezt a szervezési keretek rugalmas alkalmazásával, új szemlélet, új módszerek bevezetésével, kis költségvetésbıl kívántuk elérni. Mitıl lehet vonzó a napközi a gyermekeknek és szüleiknek? - szeretetteljes, elfogadó légkör megteremtése;- integráció (egyéni foglalkozást igénylı tanulók); - rugalmas napirend bevezetése; - önálló tanuláskor felzárkóztatás, egyéni segítségnyújtás, tehetséggondozás; - egészséges életmódra nevelés, higiéniás szokások kialakítása; - környezetei nevelés; - hasznos és kultúrált szabadidı eltöltés Célunk, hogy a tanulóink: - különbözı szintő adottságaikkal; - eltérı mértékő fejlıdésükkel; - az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal; - az egyéb (érdeklıdési körüket érintı) tevékenységükkel; - szervezett ismeretközvetítéssel; - spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Minden gyermek részére biztosítjuk az esélyegyenlıséget. A fejlesztés kiemelkedı területei: figyelem, megfigyelıképesség fejlesztése játékprogram keretében, olvasóvá nevelés: mesék, regények választás csoportonként, szóbeli kifejezıképesség fejlesztése, szókincsgyarapítás, önálló ismeretszerzés (könyvtár, internet, szótárak használata), önálló tanulási képesség fejlesztése, különbözı tanulási technikák elsajátítása 20

22 Az önálló tanulás célja, hogy valamennyi gyermek képességének megfelelı szinten készítse el feladatait. A napközi otthon felkészüléséhez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásában minden nap szóbeli konzultációt tartunk az osztálytanítókkal. Az önálló tanulást ez alapján vezetjük le. Ezen belül differenciáltan is segítjük a tanulóinkat. Egyéni, fejlesztı jellegő foglalkozást is tartunk, melyet a napközi otthon munkanaplójában dokumentálunk. A feladatunk, hogy biztosítsuk a tanuláshoz szükséges objektív feltételeket. Érjük el, hogy a gyermekek kipihenten, szívesen, pozitív motivációval végezzék tevékenységüket. El kell érnünk még, hogy a tanulók saját adottságaiknak megfelelı szinten önállókká váljanak a tanulásban, kellı feladattudatuk alakuljon ki. A feladatunk az is, hogy a tanítókkal, szaktanárokkal együttmőködve differenciáltan segítsük a tanulásban problémákkal küszködıket, illetve támogassuk az egyes területeken kiemelkedıket tehetségük további kibontakozásában. A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont a tanulók egészséges terhelése, fejlıdésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztı értékelés. A játék személyiségfejlesztı, közösséget formáló hatása rohanó és elgépiesedı világunkban sajnos háttérbe szorul. Ez különösen feltőnı a kisgyermekeknél. Sajnos egyre kevesebb gyermekkel játszanak otthon szülei, testvérei. Ezért kiemelkedıen fontos feladatunknak tartjuk, hogy a lehetı legtöbb idıt töltsük játékkal. A sportfoglalkozások menetét a foglalkozási tervben állítjuk össze, szabadtéri és tornatermi játékkezdeményezésekre bontva. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekben kialakuljon az igény a mindennapos mozgásra, a szabad levegın tartózkodásra, és a rendszeres fizikai aktivitásra. Valamennyi évszakban használjuk gyakorlottan a csoport szabadtéri játékait. 21

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT Az Adonyi Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására Készítette: Orthné Horváth Marianna 2013. május 1 TARTALOM I. Szakmai

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató

ÚJSZÁSZI NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2008. november. Készítette: Szabó Gyızı igazgató ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2007/2008-AS TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Gyızı igazgató Újszász, 2008. november

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL a 2008/2009-es tanévben Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás, mérés-értékelés munkaközösség

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007.

Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza. Pedagógiai program. Készült: 2007. Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Pedagógiai program Készült: 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 Az összevont intézmény

Részletesebben

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A AGÁRD, 2008. Tartalom I. Iskolánk bemutatása...1 I. 1. Bevezetı...1

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2010. március 26. Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI ELEMZÉSRE ÉPÜLİ FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 3.OLDAL 1.1.

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Hatvan Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Intézményi minıségpolitika... 6 1. Fenntartói minıségpolitika... 6 1.1.

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 5400 Mezıtúr, Petıfi tér 1. KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Mezıtúr, 2008. szeptember Koll. PP 2008. szeptember - 1 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve

A Zipernowsky Károly Általános Iskola Helyi Tanterve A Zipernowsky Károly Helyi Tanterve Tartalomjegyzék: I. Az iskola helyi óraterve 1. Kötelezı tanórai foglalkozások, nem kötelezı tanórai foglalkozások és szabadon felhasználható órakeret elosztása 2. Az

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 1 Bársony István Mezıgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Tagintézményének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Csongrád,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Elıterjesztés 4. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola és Kollégium beszámolója a 2010/2011-es tanévrıl Az elıterjesztést

Részletesebben