HILD JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HILD JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA"

Átírás

1 VEZETİI PÁLYÁZAT A HILD JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Pályázó: Rajnainé Sima Etel igazgató március

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETİ... 2 II. AZ ELTELT ÖT ÉV MUNKÁJÁNAK ELEMZÉSE... 2 II.1.1. FONTOSABB TÖRTÉNÉSEK... 2 II.1.2. KÜLSİ KÉNYSZEREK... 2 II.1.3. STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK... 3 II FELÚJÍTÁSI MUNKÁK... 3 II TÁRGYI FELTÉTELEINK BİVÜLÉSE... 4 III.1. HUMÁN ERİFORRÁS... 4 III.1.1. TANULÓI LÉTSZÁM ÉS PEDAGÓGUS LÉTSZÁM VÁLTOZÁSA: 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT... 4 III.1.2. JELENLEGI TANULÓ LÉTSZÁMAINK... 5 III.1.3. ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM... 6 TOVÁBBKÉPZÉS AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN... 7 A PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK IRÁNYULTSÁGA... 7 III.1.4. PARTNEREINK... 8 III.2.2. KÖLTSÉGVETÉSÜNK... 9 III.2.3. AZ ALAPÍTVÁNY III.3. A NEVELÉS ÉS OKTATÁS HELYZETE III.3.1. OKTATÁSI PROGRAMOK III.3.2. FELZÁRKÓZTATÁS III.3.3. CÉLUNK III.3.2. MINİSÉGI MUNKA III.3.4. TEHETSÉGGONDOZÁS, TANULMÁNYI VERSENYEK III.3.5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK III ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS III KERÜLETI MÉRÉSEK IV. ELLENİRZÉSEK V. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK V.1. A TANULÓK NEVELTSÉGI SZINTJE V.2. NAPKÖZIS MUNKA V.3. SZABADIDİS TEVÉKENYSÉGEK V.4. MINDENNAPOS TESTEDZÉS V.5. KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS VI. KAPCSOLATAINK AZ V. KERÜLET LAKÓIVAL VII. FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK VIII. NEVELİTESTÜLETET ÉRINTİ VÁLTOZTATÁSOK Összegzés

3 I. BEVEZETİ 2005-ben 20 év tanítói és 16 év szaktanácsadói tapasztalat birtokában pályáztam meg a Hild József Általános Iskola igazgatói állását. Most 5 év gyakorló igazgatói minıségemben újra pályázom, mert ebben az idıszakban megerısödött bennem a korábban még csak körvonalazódó szerepem: naponta megdolgozni azért, hogy az iskolánk szellemi értéke szakmai munkáért való elkötelezettsége értékformáló közösséget teremtsen. II. AZ ELTELT ÖT ÉV MUNKÁJÁNAK ELEMZÉSE II.1.1. FONTOSABB TÖRTÉNÉSEK Minden változásnak a szervezetek sikeres mőködésének, vagy a személyiség eredményes fejlıdését célul tőzı pedagógiai folyamatok sikerének is az alapja a helyzetelemzés, amely alapján meg tudjuk fogalmazni céljainkat és meg tudjuk tervezni azt az utat, amely elvezet ezek megvalósításához. Az idırıl-idıre alkalmazott helyzetelemzés a változás milyenségét is megmutatatja: bizonyítja, vagy cáfolja a fejlıdést. Nem csak tükröt tart a szervezet elé, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy a tükörkép a valóságot mutassa és ne azt, amit gondolunk róla. Az iskola 2008-ban ünnepelte az elsı ötven év elteltét, régi pedagógusok és régi tanítványok egymásra találásával, kiállításokkal, sok szakmai programmal, a könyvtár felújításával. Az iskola eljutott az Alma Mater korszakába. Alma Materré azonban nem automatikusan, pusztán az idı múlásával válik az iskola, ahhoz állandóság kell, óvni, megtartani azt, amit elıdeink létrehoztak, azokat, akik létrehozták, s azokat, akik tovább viszik a hagyományokat, ugyanakkor mindig naprakésznek, korszerőnek is kell lenni. II.1.2. KÜLSİ KÉNYSZEREK Feladat ellátási feltételek: 2005-ben 70 közalkalmazotti álláshellyel vettem át az iskolát, mostanra a feladatfinanszírozás alapján összesen 56 dolgozója van az iskolának, ebbıl 40 pedagógus 2

4 és 16 technikai dolgozó. Ezt a minıségi változást a legkevesebb feszültséggel próbáltuk megoldani. A várható nyugdíjazások lehetıséget teremtettek erre ban 3 pedagógussal és 3 technikai dolgozóval csökkent a foglalkoztatottak száma, a létszámleépítés miatt. A tanulói létszámok szinte alig változtak 2005-ben 406 tanuló, 2010-ben 400. II.1.3. STRUKTURÁLIS VÁLTOZÁSOK A nyugdíjazás érintette az iskolában mőködı igazgatóhelyettesi feladatokat ellátó pedagógusokat is. Ezért február 15-tıl belépı általános igazgatóhelyettes 2,5 éven keresztül egyedüli pedagógiai helyettesként segítette a vezetıség munkáját szeptemberétıl lehetıséget kaptunk egy újabb igazgatóhelyettesi állásra, így a kibıvült vezetıség még hatékonyabb munkájának immár nincs akadálya. A technikai dolgozóktól, akik már nyugdíjasként dolgoztak, elbúcsúztunk, helyükre aktív dolgozók kerültek. II FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A felújítási munkák fıleg a nyári szünetre estek, melyek során a kötelezı tisztasági festéseken túl átfogóbb feladatok is elvégzésre kerültek ıszén az addig nem használt udvar aljzatának felújítása, 2007-ben az udvarra nyíló gyönyörő szép boltíves ajtók kicserélése (3 db) történt meg, osztálylétszám bıvülése miatt az egyenként harminc négyzetméteres alapterülető tantermek összenyitása az eredeti állapot helyreállítása valósult meg. A természettudományos tanterem teljes felújítása: víz-és villanyszerelés, padlózat kicserélése, valamint új bútorokkal való berendezése. A II. emeleten található tornaterem kiszolgáló-helyiségeinek kicsempézése, bútorainak megjavítása, az itt található testnevelı tanári szoba teljes felújítása, bebútorozása. Az elsı emeleten lett kialakítva a technikai személyzet, valamint a férfi karbantartó öltözıje. 3

5 2008-ban az iskola tetızetének több mint a felének a teljes cseréje is megtörtént, valamint a tetıtéri ablakok cseréje két ütemben Az eddig hagyományosan összeszerelt tanulói klasszikus iskolapadok helyett 3 tanteremben új asztalok és székek kerültek, valamint 166 tanulói szék került a felsıs osztálytermekbe, ebbıl több mint a fele felújított. A földszinten a könyvtár elıtti folyósón kialakítottunk egy reggeli gyülekezı helyet, meglévı asztalokkal, és 30 db új székkel. II TÁRGYI FELTÉTELEINK BİVÜLÉSE (Információs és Kommunikációs Technológia IKT) Az elmúlt 5 év alatt 2 db digitális táblával, valamint 3 projektorral bıvült az oktatástechnikai lehetıség, ebbıl az egyik tábla az alsós osztályba került a másik a természettudományi tanteremben található. Ez utóbbit az önkormányzattól kaptuk ajándékba. Az utóbbi másfél évben a nevelıtestületi szoba, valamint az igazgatói, az igazgatóhelyettesi és a gazdasági iroda helyiségei szépültek meg, részben felújítással, részben tapétázással, valamint a régi bútorok felújításával. A nevelıtestületi szobába 3 számítógép került, melyen a kollegák elıkészíthetik óráikat. Az irodák felszereltsége is bıvült 6 géppel. Az iskola teljes egészében egy belsı telefonhálózatot mőködtet, így sikerült azt is elérni, hogy az internetcsatlakozások ki vannak építve az osztálytermekben. Egy hordozható projektor és laptop megadja a lehetıséget, hogy bármelyik osztályteremben létrehozható legyen a digitális foglalkozás. Amennyiben a szükséges számítógépes konfigurációkat is be tudjuk szerezni, úgy elérhetı lesz mindenhol az internet. III.1. HUMÁN ERİFORRÁS III.1.1. TANULÓI LÉTSZÁM ÉS PEDAGÓGUS LÉTSZÁM VÁLTOZÁSA: 2005 ÉS 2010 KÖZÖTT 4

6 Tanulói létszám változása fı év Dolgozói létszám változása fı év III.1.2. JELENLEGI TANULÓ LÉTSZÁMAINK Iskolánk 17 tanulócsoporttal mőködik, az alsó osztályokban 9 tanulócsoport mőködik 220 fıvel. Elsı és második évfolyamon közel as létszámmal vannak 5

7 csoportok, a harmadik évfolyamon egy kis létszámú német osztály van 15 fıvel. A másik két osztály fıs. A negyedik évfolyamon összesen 47 gyerek tanul. A felsı évfolyamokon kisebb létszámúak az osztályok, mivel negyedik és hatodik évfolyam után is hat és nyolc osztályos gimnáziumokba kerülne be tanítványaink. Az összes felsıs tanuló létszám 180 fı. III.1.3. ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM Alkalmazotti közösség Technikai dolgozó Tanító és szaktanító Napközis nevelı Tanár Fejlesztı pedagógus Könyvtáros Szabadidı szervezı Gyermekvédelmi felelıs 56 fı 16 fı 13 fı 8 fı 16 fı 1 fı 1 fı 0,5 fı 0,5 fı Iskolánkban 7 fı egyetemi végzettségő pedagógus dolgozik, valamint 2 fınek tanító és tanári végzettsége van. Százalékos álláshely: Nyugdíjasként dolgozik 4 fı 1 fı pedagógus (66%-ban) 3 fı nem pedagógus munkakörben 6

8 TOVÁBBKÉPZÉS AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN Az oktatás sikerének kulcsa a megbecsült motivált pedagógus, aki a megváltozott körülményekre jól reagál, s folyamatos képzéssel, önképzéssel szakmai tudását erısíti. A pedagógusok szakmai integrációját, továbbképzéseit minden lehetséges formában segítettem, valamint a kerületi pedagógiai szolgáltató által szervezett képzési formákat igénybe vettük. A munkatársak szemszögébıl reális és optimális célkitőzés a biztos munkahely és a megélhetés biztosítása. A szakmai kibontakozás lehetıségének teret kell biztosítani. Ez magában foglalja az iskolán belüli karrier lehetıséget is. A PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK IRÁNYULTSÁGA A megváltozott körülmények miatt szükséges volt az informatikai ismeretek minél szélesebb körő fejlesztése, különös tekintettel a digitális tábla használatára. Ugyancsak kiemelt szerepet kapott a nem szakrendszerő oktatás törvényi elıírásainak való megfelelés, bár iskolánkból 12 fı gyakorlati tapasztalata alapján (alsóban való tanítás több éven keresztül, szakkollégium, stb.) alkalmas volt ezen órák megtartására. A továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel az alábbi lehetıségeket nyújtotta: a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése; korszerő nevelési eljárások elsajátítása, horizontális tanulás, ismeretek kölcsönös átadása, tapasztalatok, módszerek terjesztése; mentálhigiénia, információk a legfrissebb oktatáspolitikai irányelvekrıl, mérési kultúra fejlıdése; módszertani kultúra fejlıdése; tehetségazonosítás és gondozás, sikeres pályázatok, legújabb pedagógiai módszerek megismerése: projektoktatás, kooperatív tanulás, stb. 7

9 Iskolánkból az alábbi táblázat mutatja a különbözı továbbképzésen részt vettek számát. ELTE IK informatikatanár ECDL tanfolyam Közoktatás vezetı képzés Kompetensen a kompetenciáért továbbképzés (CIVITAS) Napközis nevelıknek szóló szakmai továbbképzések Tanügyigazgatási auditor képzés Nem szakrendszerő oktatás (120 órás) Interaktív tábla Alapfokú számítógép-használói tanfolyam Pályázatírói továbbképzés Kooperatív tanulás módszertana Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelızésére és oldására Összesen: 1 fı 2 fı 1 fı 10 fı 9 fı 1 fı 3 fı 2 fı 1 fı 3 fı 3 fı 1 fı 37 fı III.1.4. PARTNEREINK A szülı felıl szemlélve a következı célok fontossága domináns: olyan alapmőveltséget-képzettséget nyújtson az iskola, amellyel gyermeke érvényesülni tud a mindennapi életben, a továbbtanulásban. Az itt töltött idı ne csak hasznosan, hanem érzelmi biztonságot, harmóniát nyújtó módon teljen el. Egyre több olyan szülıt látok, aki veszi a fáradtságot, hogy átgondolja, hogy mit jelent neki, mint szülınek az iskola. A diákok életében akkor van értéke az iskolának, ha örömet és egyben büszkeséget jelent e sajátos életformában az iskolai közösséghez tartozni. A munkatársak szemszögébıl reális és optimális célkitőzés a biztos munkahely és a megélhetés biztosítása. A szakmai kibontakozás lehetıségének teret kell biztosítani. Ez magában foglalja az iskolán belüli karrier-lehetıséget a fejlesztés során. 8

10 A fenntartó szemszögébıl nagyon kedvezı egy olyan intézmény, amely korrekt együttmőködéssel szabályszerően mőködı eredményesen prosperáló iskola. Magának az intézménynek a szemszögébıl fontos a referencia, az intézmény hírneve, megítélése. Cél, hogy a jelenlegi ismertséget még szélesebb körő ismertség és elismertség váltsa fel. A szakma szemszögébıl nagyon sokat lehet és kell tenni a pedagógusi munka presztízsének emeléséért. Legyen olyan az iskola, amelyet a saját családomban nevelkedı gyermekeimnek is nyugodt lelkiismerettel elfogadhatok. Citibankkal való együttmőködési megállapodás keretében tanulói számítástechnikai eszközöket kaptunk, valamint 2 pedagógusnak ingyenes továbbképzését biztosították a gazdasági tudnivalók témakörébıl. Unicredit Bank: egy közös sportnapot tartottunk a bank dolgozóival, ennek fejében ,- Ft-os utalványt kaptunk sportfelszerelések vásárlására. III.2.2. KÖLTSÉGVETÉSÜNK A gazdasági válság és a központi költségvetési elvonás miatti fenntartói forráscsökkenés az intézmény költségvetésének csökkentését okozta. A személyi juttatások a létszámleépítéssel arányosan csökkentek. További megtakarítást jelentett bizonyos nem rendszeres juttatások csökkentése vagy megszüntetése. Az elıirányzatok csökkentése nem eredményezheti az iskola mőködési színvonalának csökkenését. A pedagógiai munka szervezésének javítása mőködésének hatékonyabbá tételével sikerült az oktatási munkát jó szinten tartani. Bizonyos területeken komoly fejlesztésekre is sor került (lásd: számítógéppark, bútorok cseréje). A dologi források csökkenését a gazdálkodás ésszerősítésével, energiatakarékossággal, bevételek növelésével próbáltuk kompenzálni (tornaterem és díszterem folyamatos kiadásával). 9

11 Ugyancsak meg kell említeni az iskola alapítványának hathatós segítségét, valamint az intézmény által benyújtott pályázatokat. Öt év alatt 15 benyújtott pályázatból 12 pályázatunk nyert több mint 1,2 millió forintot. III.2.3. AZ ALAPÍTVÁNY Immár 20 éve mőködik iskolánk nevelési-oktatási célját elısegítı alapítvány a Hild József Alapítvány. Az alapítvány minden olyan pedagógiai célkitőzéseinket segíti, amely a nevelés-oktatás színvonalát emeli. Ezek közé tartoznak a nyelvi táboraink (Ausztria, Anglia), a német nyelvi olvasótábor, az évközi és a nyári táboroztatások (Balatonszepezd, Ficak-táborok), a Természetvédelmi Hivatal által szervezett környezetismereti foglalkozások, valamint a napközis tevékenységekhez párosuló logikai játékok vásárlása és fejlesztı-pedagógiai munkát segítı eszközök vásárlása. A szülık adójuk 1 %-ának felajánlásával komoly támogatást adnak az alapítvány ez irányú tevékenységéhez. III.3. A NEVELÉS ÉS OKTATÁS HELYZETE III.3.1. OKTATÁSI PROGRAMOK Iskolánkban 10 éve német nemzetiségi oktatás kezdıdött felmenı rendszerrel. Az alsó tagozaton heti öt órában tanulnak német nyelvet, valamint ezen felül három tantárgyat német nyelven. A német nemzetiségi tanítóink tartják ezeket az órákat. A felsı tagozaton, 5. és 6. évfolyamon természetismeret, technika, ének tantárgyat tanulják németül. Fontos, hogy a nyelv zeneiségét, szép kiejtését a lehetı legfogékonyabb korban tanulják meg és mivel ez 6-12 éves kor között van, ezért ez a tudás olyan mélyes beléjük ivódik, hogy a késıbbi nyelvtanulásnak biztos alapot jelent. Természetesen örömmel vennénk, ha egy német anyanyelvő tanárt is alkalmazhatnánk. 10

12 Az emelt szintő matematikaoktatásra való elıkészítés már az alsó tagozatban megkezdıdik. A versenyeztetés írásbeli feladatmegoldó és alkalmankénti keretben is minden évben tömegeket mozgat meg. (Bolyai, Zrínyi, Kalmár). Célunk, hogy a gyerekek szokjanak hozzá az írásbeli megmérettetéshez. A nyolcadikos felvételi vizsgán ez igen nagy elıny, hiszen az írásbeli eredménye döntıen befolyásolja a gyerekek gimnáziumi felvételét. Tánctanítás: Az iskolánkban több éve rendszeres tánc-tanítás folyik elsıtıl egészen ötödik osztályig. Eleinte egy választható szakkörként mőködtettük, de ma már minden osztályban szülıi kérésre hetente van táncóra, melynek keretein belül a gyerekek megismerkedhetnek a magyar néptánc, néphagyomány alapjaival, de emellett más népek táncaival is (skót, orosz, ír, osztrák, sváb). A régi történelmi korok táncaival, öltözködésével és viselkedéskultúrájával együtt mélyebb ismereteket szereznek a kora- és késı reneszánsz, a barokk, vagy akár a XIX. 11

13 századi életformával. A zene és a mozgás kikapcsolja és felszabadítja a gyereket, de egyben fegyelmet és odafigyelést is tanít. A figyelemmegosztás fejlesztésében is szerepe van. A mozgásra, az irányokra és a partnerre is figyelni kell. A tánc közösségépítı szerepe is fontos. III.3.2. FELZÁRKÓZTATÁS Az iskolák ráálltak egy megtanítás folyamatos fejlesztés vonalra, ırületes a tempó, az eredmények néha ezt igazolni látszanak, de az eredmény-centrikusság mellett ott kell, hogy legyen az ember védelme. A jól kimővelt didaktikai módok mellett a nevelés-elméleti szempontok a személyre szabott nevelés, a fizikai és idegrendszeri terhelhetıségi határok figyelembe vétele, a rendszeresség, pihentetés, játékosság ritmusa. Heterogén összetétel és nagy osztálylétszámok mellett tanórákon a differenciált foglalkoztatásra kevés lehetıség nyílik. A differenciált, személyre szabott oktatás lehetséges formáit tanórán kívül is keresni kell. Egy részükkel a fejlesztı pedagógus foglalkozik elsıtıl hatodik osztályig, de ugyan ezek a jogok megilletnék a hetedik, nyolcadik osztályosokat is. A 2008/2009-es tanévtıl kezdve az iskolánk feladata a (beilleszkedési, magatartási) tanulási nehézséggel küzdı gyermekek ellátása, akik magatartás-aktivitás- és 12

14 figyelemzavarral küzdenek. Továbbá biztosítjuk azoknak a tanulóknak az oktatásátnevelését, akik a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján tanulási nehézséggel küzdenek (olvasási, írás-, helyesírási-, matematika nehézség vagy dyslexia, dysgraphia, dyscalculia maradványtünetek). III.3.3. CÉLUNK Az iskolánkban tanuló beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarokkal küzdı tanulók egyéni adottságaiknak, képességeiknek és fejlıdési ütemüknek figyelembe vételével váljanak a befogadó közösségek minden tanulójával egyenértékővé. A Nevelési Tanácsadó munkatársai évente kétszer együttmőködési megállapodás keretében ellenırzik a törvényességet. Pedagógiai feltételek biztosítása: 1. Humán Fejlesztı pedagógus: segít a tanulóknak, figyelemmel kíséri a tanuló haladását; speciális pedagógus felkészültség; innovatív készség; plusz munka vállalása; együttmőködés szülıkkel, szakmai segítıkkel, szakemberekkel (pl. a nevelési tanácsadó munkatársaival, logopédusokkal) 2. Szakmai és tárgyi Módosított tanterv, egyéni fejlesztési terv, tanulási segédletek, egyéni haladási ütem, infrastruktúra - Észpörgetı kuckó, tantermek felszereltsége (csoportszervezéshez, differenciált munkavégzéshez alkalmas berendezés) 3. Módszertani Differenciált óraszervezés, réteg, csoport, páros munka, tanulás tanítása, módszertani sokoldalúság szemléltetés, kooperatív tanulási módszerek, individuális értékelés (a tanulók teljesítményének értékelését a korábbi teljesítményhez viszonyítva végzik a tanárok), a javaslatok beépítése a pedagógiai folyamatokba. 13

15 III.3.2. MINİSÉGI MUNKA Már meglévı és jól mőködı partnerkapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk, törekszünk a középiskolák elvárásainak megismerésére. A már meglévı színvonalas munkához kapcsolódó feltételek biztosítását fontos feladatunknak tartjuk. Az iskola vezetısége biztosítja az iskola törvényes és szakszerő mőködését, a rendszeres ellenırzés és értékelés biztosítja az iskolában folyó tevékenységek minél szakszerőbbé tételét. A dolgozók elismerése a közösen kialakított és képviselt szakmai értékekhez kötıdik. A kerületi tanulók létszáma 40%, de érkeznek a fıváros más kerületeibıl, valamint közel 10%-ban az agglomerációs körzetbıl. Nevelıtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítı szerepe és tevékenysége, a vállalt feladatok határidıre történı megvalósítása a garancia céljaink megvalósítására. Jellemzıjük az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás, a minıségfejlesztéssel kapcsolatos elkötelezettség. A vezetıi ciklusom alatt megtörtént a teljes körő pedagógus és nem pedagógus alkalmazotti teljesítményértékelés. Az összes külsı és belsı partnerrel elvégeztük a mérést változatos módszerekkel. Elkészült a vezetıi önértékelés is, melynek szoros részét képezi a kollegák rólam alkotott értékelése. Nagyon fontosnak érzem belsı kommunikáció erısítése céljából, hogy tisztában legyek a kollegák rólam alkotott véleményével. Az értékelés eredményei a mellékelt táblázatban olvashatók. Az intézményi célok újakkal bıvültek a vezetıváltás következtében. Ezek az alábbiak szerint foglalhatók össze: - a szakmai munka színvonalának folyamatos fejlesztése - szervezetfejlesztés, átalakítás - hatékony problémamegoldás - partnerközpontú intézménymőködés 14

16 Ehhez kapcsolódó feladataik a következık: - a pedagógiai munka körülményeinek javítása, eszköztárának bıvítése, korszerőbbé tétele - a partnerigények folyamatos, elkötelezett figyelembevétele - a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység koordinálása, partnerintézmények közremőködésének igénylése - az önértékeléssel feltárt gyengeségek, problémák kezelése - az iskola mőködését szabályozó dokumentumok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén átdolgozása. III.3.4. TEHETSÉGGONDOZÁS, TANULMÁNYI VERSENYEK A tanulmányi versenyeken minden évben nagy számban vesznek részt diákjaink, eredményeik önmagukért beszélnek. Nem is cél itt felsorolni a versenyeredményeket, hiszen minden ısszel az Aranykönyvben rögzítésre kerül. Különbözı tantárgyak országos döntıibe is eljutnak diákjaink, ahol leginkább matematikából, magyarból tudunk felmutatni kiváló eredményeket, de rajzból, idegen nyelvbıl, táncból, valamint a sport területén is. Az elızıekben felsorolt mutatók tükrében bátran kijelenthetjük, hogy az elért eredményeink jók, de tudjuk, hogy nem értük még el lehetıségeink felsı határát. Van még tennivalónk a hatékonyság növelésében, a szint emelésében. A cél érdekében mozgósítani kell tartalékainkat. Ez közösségi munka, melyben mindenkinek részt kell vállalnia. Érdekeltté kell tenni a tanulókat abban, hogy munkamoráljuk helyes irányba fejlıdjön, ebben egyaránt nagy szerepe van a pedagógusnak és a szülıi háznak. A pedagógusok részérıl a következetes számonkérés, az elvégzett feladatok hathatós ellenırzése a sőrő megszólaltatás, a szóbeli értékelés, dicséret biztosítéka a tanulóktól elvárt aktivitásnak. A szülıi háznak fokozottabb érdeklıdést kell mutatni a napi iskolai munka iránt, ne korlátozódjon pusztán az érdemjegyekre az érdeklıdésük. 15

17 III.3.5. MÉRÉSI EREDMÉNYEK A Hild József Általános Iskola vezetıjeként mindig figyelemmel kísértem a különbözı országos és helyi (kerületi) mérések eredményeit. Azon túl, hogy ezen eredmények tükrében próbáltuk elhelyezni iskolánk tanulóinak eredményeit, a kapott adatokat helyi szinten elemeztük, arra építve dolgoztuk ki fejlesztı munkánkat. III ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Megítélésem szerint a mérési eredmények kapcsán nincs szégyenkeznivalónk. Ennek bizonyságaként álljon itt néhány példa: Az országos kompetenciamérések eredményei 8. osztályban, matematika és szövegértésbıl. (Azért 8. osztályt választottam, mert ez a leglényegesebb fordulópont az iskolai tanulás-tanítási folyamatban. Az ezen az évfolyamon kapott eredményeket is vissza tudtuk forgatni az adott munkaközösséget tervezı munkájába, a hatékonyabb munka illetve a tanulók célirányosabb fejlesztése érdekében. Mérés éve Matematikai kompetencia 8. osztály Szövegértési kompetencia 8. osztály Iskolai átlag Országos átlag Iskolai átlag Országos átlag Hasonlóképpen jártunk el a 6. osztályos eredményekkel is. A és évi kompetenciamérés eredményeit a PSZK munkatársainak köszönhetıen nagyon hamar, a következı tanév elején megkaptuk, így azokat az adott tanév tervezésekor 16

18 már figyelembe tudtuk venni. Reméljük a fejlesztés eredménye látható lesz a 8. osztályos eredményekben. Megítélésem szerint matematikából e céltudatos fejlesztésnek tudható be, hogy a tanulók készségszintje az elmúl évben javult: míg a 2006-os évben több 8. osztályos tanulónk volt, akik 1, készségszint alatt illetve azon teljesítettek, az utóbbi (2008., illetve a 2009-es évi) mérésekben nincs 1-es készségszint alatt illetve azon teljesítı tanulónk is csak egy van. III KERÜLETI MÉRÉSEK A PSZK által szervezett kerületi méréseket támogatom, és szorgalmazom azok eredményeinek felhasználását ban vettünk részt elıször az elemi számolási készség mérésében a 2 4. osztályos tanulók körében. Fontos, hogy tanulóink biztosan tudják az elemi mőveleteket alkalmazni, ezét elengedhetetlennek tartom ezen mőveletek (összeadás, kivonás, pótlás, szorzás, bennfoglalás) folyamatos fejlesztést. A problémás tanulók is tudnak fejlıdni, ha fejlesztésüket kiemelt feladatként kezeljük. IV. ELLENİRZÉSEK Az intézmény által végzett rendszeres belsı ellenırzések többek közt kiterjedtek az alábbi területekre: - pedagógusok munkájának rendszeres ellenırzése - intézmény dokumentumainak folyamatos felülvizsgálata, jogszabályok, helyi tényezık miatti naprakésszé tétele - étkezési díj, kedvezmények számítása, jogosságának felülvizsgálata; az ezzel kapcsolatos pénzügyi elszámolások folyamatos felülvizsgálata, havi, éves dokumentumok szabályosságának ellenırzése 17

19 - könyvtár mőködési rendjének, selejtezésének ellenırzése - tanulói, oktatási adminisztrációval kapcsolatos rendszeres ellenırzés (naplók, anyakönyvek, statisztikák) - személyi, bér iratok jogszabálynak megfelelése, - gazdasági, pénzügyi fegyelem betartásának ellenırzése - tárgyi eszközök, készletek leltározása, selejtezési javaslat készítése a fenntartóval közösen - épület fizikai állapotának folyamatos felülvizsgálata, szükség szerint karbantartás, felújítás igénylése Az intézmény által végzett ellenırzéseket kiegészítik a fenntartó Ellenırzési Csoportja által végzett, intézményi gazdálkodásra, dokumentumok szabályosságára vonatkozó ellenırzések. Külsı ellenırzések: Törvényességi, szakmai, gazdálkodási és költséghatékonysági ellenırzés történt 2007-ben. Évenkénti OKÉV mérés 4., 6., 8. évfolyamon. Oktatási Hivatal 2009-ben a nem szakrendszerő oktatás bevezetésének törvényességét vizsgálta. Az évi rendszerességi ÁNTSZ vizsgálatok hibákat nem találnak, a kisebb hiányosságok elhárítása határidıben megtörténik. Az ÁSZ által végzett vizsgálat is pozitív eredménnyel zárult. A MÁK ellenırzés a normatíva adatokra terjedt ki. Pedagógiai és szaktárgyi vizsgálatokat a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ munkatársai végeztek. 18

20 V. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK V.1. A TANULÓK NEVELTSÉGI SZINTJE A családi élet diszharmóniája, a szülık ellentéte, betegsége, különféle káros szenvedélyek a család, de elsısorban a növekvı gyermekek lelki egészségét veszélyezteti. A gyermeknevelésben elkövetett hiba, ijesztgetés, fenyegetés, verés - lelki sérülések, neurózis, agresszió forrásává lehet. Közhelynek hangzik, de sajnos igaz, hogy a hagyományos nagycsaládok és családok széthullóban vannak. A felnıtt kapcsolatok végének, az új kapcsolatok kezdetének legnagyobb vesztesei általában a gyermekek, akiknek lelki egészsége nagyon megsínyli ezt. Súlyosabb esetekben a lelki problémák agresszív magatartásban, fizikai erıszakban manifesztálódhatnak. Az imponáló oktatási eredményeink mellett sokkal több gondot okoz pedagógusainknak, - még a régóta pályán lévı nagy tapasztalatú kollégáknak is, - az a tény, hogy növekszik az aránya a szülıi házból neveletlenül érkezı, vagy a szülıi házban rossz impulzusokat kapott tanulók száma. Viszonylag kezelhetı az a gyerek, akivel egyszerően csak nem foglalkoznak otthon, ezt valamelyest pótolni tudjuk. Egy fokkal nehezebb, ha a szülı maga is neveletlen, ráadásul nem együttmőködı. A legsúlyosabb nevelési problémát jelenti az a 8-9, napi rendszerességgel fegyelemsértı gyerekek, akik tudatosan ellenszegülnek minden nevelıi és szülıi kérésnek, intézkedésnek. Közülük három olyan gyerek van, akik hárman együtt az összes tanulói fegyelemsértés mintegy felét elkövetik naponta. Célunk természetesen az, hogy megtaláljuk az ellenszert. Az itt felsorolt területeken sorban elértünk már eredményt, de továbbra is akut probléma a durva beszéd és mások inzultálása, és az alacsony tolerancia szintjük a tanulóknak. A trágár beszédben a televízió olyan negatív mintát ad, hogy a gyerek sokszor fel sem fogja, nem érti, hogy mit is kifogásolunk szókincsében. A verekedések motivációs bázisában föllelhetı a kommersz akciófilmek mintatára. A rendbontások visszaszorítására megoldást több térfigyelı kamera felszerelése jelentene, mert a csökkenı 19

21 pedagógus-létszám mellett egyre kevesebb a beosztható ügyeletes pedagógus. Szükség van a tisztességesen viselkedı gyerekek együttes fellépésére a rendbontókkal szemben. E téren számítunk a diák önkormányzat hathatós segítségére. Az egy-egy osztályt érintı nagyobb problémát eddig is szakember segítségének igénybe vételével oldottuk meg, aki több négyszemközti beszélgetést folytatott az adott osztállyal. V.2. NAPKÖZIS MUNKA A napköziben folyó munka jelentıs alkotórésze az iskolai tevékenység egészének, a nevelımunkát kiegészíti. A munkaközösség célja az volt, hogy a gyermekek érezzék jól magukat a délutáni foglalkozásokon. Ezt a szervezési keretek rugalmas alkalmazásával, új szemlélet, új módszerek bevezetésével, kis költségvetésbıl kívántuk elérni. Mitıl lehet vonzó a napközi a gyermekeknek és szüleiknek? - szeretetteljes, elfogadó légkör megteremtése;- integráció (egyéni foglalkozást igénylı tanulók); - rugalmas napirend bevezetése; - önálló tanuláskor felzárkóztatás, egyéni segítségnyújtás, tehetséggondozás; - egészséges életmódra nevelés, higiéniás szokások kialakítása; - környezetei nevelés; - hasznos és kultúrált szabadidı eltöltés Célunk, hogy a tanulóink: - különbözı szintő adottságaikkal; - eltérı mértékő fejlıdésükkel; - az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal; - az egyéb (érdeklıdési körüket érintı) tevékenységükkel; - szervezett ismeretközvetítéssel; - spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Minden gyermek részére biztosítjuk az esélyegyenlıséget. A fejlesztés kiemelkedı területei: figyelem, megfigyelıképesség fejlesztése játékprogram keretében, olvasóvá nevelés: mesék, regények választás csoportonként, szóbeli kifejezıképesség fejlesztése, szókincsgyarapítás, önálló ismeretszerzés (könyvtár, internet, szótárak használata), önálló tanulási képesség fejlesztése, különbözı tanulási technikák elsajátítása 20

22 Az önálló tanulás célja, hogy valamennyi gyermek képességének megfelelı szinten készítse el feladatait. A napközi otthon felkészüléséhez elıírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásában minden nap szóbeli konzultációt tartunk az osztálytanítókkal. Az önálló tanulást ez alapján vezetjük le. Ezen belül differenciáltan is segítjük a tanulóinkat. Egyéni, fejlesztı jellegő foglalkozást is tartunk, melyet a napközi otthon munkanaplójában dokumentálunk. A feladatunk, hogy biztosítsuk a tanuláshoz szükséges objektív feltételeket. Érjük el, hogy a gyermekek kipihenten, szívesen, pozitív motivációval végezzék tevékenységüket. El kell érnünk még, hogy a tanulók saját adottságaiknak megfelelı szinten önállókká váljanak a tanulásban, kellı feladattudatuk alakuljon ki. A feladatunk az is, hogy a tanítókkal, szaktanárokkal együttmőködve differenciáltan segítsük a tanulásban problémákkal küszködıket, illetve támogassuk az egyes területeken kiemelkedıket tehetségük további kibontakozásában. A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont a tanulók egészséges terhelése, fejlıdésük folyamatos követése, a személyre szóló, fejlesztı értékelés. A játék személyiségfejlesztı, közösséget formáló hatása rohanó és elgépiesedı világunkban sajnos háttérbe szorul. Ez különösen feltőnı a kisgyermekeknél. Sajnos egyre kevesebb gyermekkel játszanak otthon szülei, testvérei. Ezért kiemelkedıen fontos feladatunknak tartjuk, hogy a lehetı legtöbb idıt töltsük játékkal. A sportfoglalkozások menetét a foglalkozási tervben állítjuk össze, szabadtéri és tornatermi játékkezdeményezésekre bontva. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekben kialakuljon az igény a mindennapos mozgásra, a szabad levegın tartózkodásra, és a rendszeres fizikai aktivitásra. Valamennyi évszakban használjuk gyakorlottan a csoport szabadtéri játékait. 21

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1)

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) 409 0609 2014 ~ 2015. tanév A 229/2012. EMMI (VIII.28.) rendelet 23-24. szerinti K ÖZZÉTÉ TELI LISTA 1 Budapest

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. "A jövőútjai... 14." Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17.

Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest. A jövőútjai... 14. Országos Szakmai Konferencia Kiskőrös 2010. 11. 16-17. Honnan? Hová? Dobóné Tarai Éva PhD Pannónia Általános Iskola Budapest 1 2 Ahonnan indultunk Filozófiánk: Az iskola mindenkié, mindenki találja meg az érdeklıdésének megfelelı területet, az önmegvalósítás

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben