A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 Ikt.sz.: D.199/21/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1126 Budapest, Riadó u Postafiók 166. Tel: 06-1/ , Fax: 06-1/ cím: A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntıbizottság az Állami Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5., képviseli: Szecskay Ügyvédi Iroda, Dr. Budai Judit ügyvéd, 1055 Budapest, Kossuth tér , a továbbiakban: kérelmezı) által az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (1139 Budapest, Váci út 73/A., képviseli: Darázs&Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Dián József ügyvéd, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31., a továbbiakban: ajánlatkérı) Szállítási szerzıdés március 1-tıl február 28. napjáig terjedı idıszak országos vényellátásának biztosítása érdekében 215,5 millió db általános és db szemészeti orvosi vény, azaz összesen db +20 % orvosi vény, az Ajánlati Dokumentációban specifikált mintanyomatok alapján történı nyomdai elıállítására, ezek Megrendelı által megrendelési tételenként megjelölt címre juttatására, valamint a kapcsolódó adatkezelési szolgáltatások nyújtására. tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmének részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérı az 1., 2. és 5. kérelmi elem tekintetében megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. (1) és (2) bekezdését, és a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. (1) és (2) bekezdését, és a Kbt. 91. (1) bekezdését, a 3., 4. kérelmi elem tekintetében ajánlatkérı megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. (1) és (2) bekezdését és a Kbt. 91. (1) bekezdését. A Döntıbizottság ezt meghaladóan a kérelmi elemek tekintetében a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntıbizottság kötelezi ajánlatkérıt, hogy a kérelmezı részére a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül Ft, azaz hétszázhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg. A felek az egyéb költségeiket maguk viselik.

2 2 A Döntıbizottság az ajánlatkérıt Ft, azaz egymillió forint bírság megfizetésére kötelezi. Ajánlatkérı a bírság összegét a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára köteles befizetni. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a Fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet a Fıvárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai, a becsatolt okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı a rendelkezı részben meghatározott tárgyban a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, melyre vonatkozó ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S szám alatt január 4- én került közzétételre. A hirdetmény december 30-án került feladásra. Ajánlatkérı a felhívás II.1.5) pontjában rögzítette a szerzıdés meghatározását az alábbiak szerint: Szállítási szerzıdés március 1-tıl február 28. napjáig terjedı idıszak országos vényellátásának biztosítása érdekében 215,5 millió db általános és db szemészeti orvosi vény, azaz összesen db +20 % orvosi vény, az Ajánlati Dokumentációban specifikált mintanyomatok alapján történı nyomdai elıállítására, ezek Megrendelı által megrendelési tételenként megjelölt címre juttatására, valamint a kapcsolódó adatkezelési szolgáltatások nyújtására. Részekre történı ajánlattétel, illetve alternatív ajánlattétel lehetısége nem volt biztosított. A felhívás III.2. pontjában kerültek meghatározásra a részvételi feltételek, ezen belül a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok, a gazdasági és pénzügyi, a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság követelményrendszere. Ajánlatkérı a felhívás III.2.3) pontjában a mőszaki illetve szakmai alkalmasság körében egyebek mellett az alábbiakat írta elı:

3 3 - Ajánlattevı csatoljon db mintát mind a biankó, mind a megszemélyesített vények mindkét fajtájából (általános és szemészeti) a dokumentációban mellékelt mintanyomatoknak megfelelıen, továbbá csatoljon a felhasznált papír alapanyagából is 10 db mintát, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): - Alkalmatlan az Ajánlattevı, ha nem csatol ajánlatához együttesen a dokumentációban mellékelt mintanyomatoknak megfelelı db mintát mind a biankó, mind a megszemélyesített vények mindkét fajtájából (általános és szemészeti) 4x10 db, továbbá nem csatol a felhasznált papír alapanyagából A4 méretben 10 db mintát, Bírálati szempontként ajánlatkérı a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás kiválasztását határozta meg. A felhívásban ajánlatkérı megadta az eljárás releváns határidıit, mely szerint az ajánlattételi határidı és a bontás idıpontja február 1., az eredményhirdetés idıpontja február 20., a szerzıdéskötés tervezett idıpontja március 1. napja. A felhívás VI.3) 1. és 13. pontjaiban az alábbiak kerültek rögzítésre: 1. Ajánlatkérı a Kbt ban foglaltak szerinti hiánypótlási lehetıséget teljes körben biztosítja. 13. pontja szerint ajánlatkérı az ajánlattevık rendelkezésére bocsát 4 db mintavényt (Általános, nevesített mintavény; Szemészeti, nevesített mintavény; Általános, biankó mintavény; Szemészeti, biankó mintavény), amelyek a regisztrációs adatlap megküldését követıen Ajánlatkérı székhelyén vehetıek át. Ajánlatkérı dokumentációt is készített, amely tartalmazta az ajánlati felhívást, a szakmai, mőszaki feltételeket, a szállítási és fizetési feltételeket, az ajánlattétel formája és kötelezı tartalmát, az ajánlatok elbírálásának szempontját, a szerzıdés tervezetet és a mellékleteket. A dokumentáció II. pontjában a vényekkel szemben támasztott követelmények között az alábbiak kerültek rögzítésre: II.2) A VÉNYEK ANYAGAI Az orvosi vények anyagai egészségre káros komponenseket nem tartalmazhatnak. A vények a felhasználás és a tárolás során fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságaikat a felhasználást, adatfeldolgozást akadályozó mértékben nem változtathatják meg a gyártást követı 5 év végéig. II.2.1) Papír

4 4 Az orvosi vények papírja a különféle számítástechnikai nyomtató berendezésekben (lásd: II.3.1.) pont) egyaránt használható, 80±4 g/m2 - tömegő, tollal kézírásra is alkalmas famentes másolópapír. II.2.2) Nyomat Az aljnyomat és a feliratok ofszetnyomtatással, a megszemélyesítés digitális nyomtatási eljárással készül. Az ofszetnyomtatáshoz az elıoldalon OCR vörös festéket kell használni (OCR red ink), amelynek reflexiós spektruma nm tartományon belül van, PANTONE 172 direkt szín. A hátoldalon a vény aljnyomatával egyezı színő vörös festéket kell használni. A megszemélyesítés fekete színnel történik. A nyomatnak - beleértve az aljnyomatot, a feliratokat és a megszemélyesítést is C-ig hıállónak kell lennie, a lézernyomtatóban történı további feldolgozás során, az elkenıdés elkerülése érdekében. A nyomat színe 5 éves idıtartam alatt nem változhat olyan mértékben, hogy az a vény információtartalmát, annak olvashatóságát befolyásolja. A nyomtatott szövegek betőtípusai és méretei alább, a II.4.2) pontban kerülnek ismertetésre. II.3) A VÉNYEK FUNKCIÓI II.3.1) Kitöltés, visszaolvasás Az orvosi vények egyidejőleg legyenek alkalmasak gépi és kézi kitöltésre (az orvosok által használt különféle számítógépes nyomtatókkal, illetve kézírással, golyóstollal). Az orvosi vények legyenek ellátva hamisítás elleni védelemmel. (Lásd a II.5. pontot!) II.3.2) Feliratok és visszaolvasási mezık helye Az általános orvosi vény és a szemészéti vény feliratainak helyét az 1.)-2.) ábrák ismertetik. A vények hátoldalán tájékoztató szöveg található, melynek pontos tartalmát az Ajánlatkérı a II.4.2.3) pontban határozza meg. A tájékoztató szöveg ofszetnyomtatással, a vény aljnyomatával egyezı színő vörös festékkel, hamisítás elleni védelem nélkül készül. II.4) A VÉNYEK ALAKI, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. II.4.1) A vények méretei Az általános orvosi vény és a szemészéti vény legfontosabb méretei tekintetében a mintaként átadott vények méretei az irányadók. Az 1.)-2.) ábrákon megadott méretek tájékoztató jellegőek. A méretekre vonatkozó, az 1.)-2.) ábrákon feltüntetett tőréshatárokat úgy kell értelmezni, hogy az elıállított vényeknek ezeken a tőréshatárokon belül kell maradniuk, továbbá azok a gyártás és a teljesítés során sem változhatnak. II.4.2) A vények nyomatain lévı feliratok (szövegek) betőtípusai és ezek méretei A vörös nyomat ofszetnyomtatással az alábbi, jól olvasható betőtípusokkal és méretekkel (pt), magyar ékezetes karakterkészlet szerint készül a II.4.2.1, II és a II pontokban részletezettek alapján. A megszemélyesítés mindkét vényfajta esetében digitális nyomtatási eljárással, fekete színnel, magyar ékezetes karakterkészlet szerinti Arial betőtípussal, az

5 5 orvos neve kivételével normál betőváltozattal, 8 pontos betőmérettel készül. Az orvos nevét félkövér betőváltozattal kell nyomtatni, szintén 8 pontos betőmérettel. II.4.2.3) Mindkét vényfajta hátoldala A vények hátoldalán található tájékoztató szöveg a vény aljnyomatával egyezı színő vörös nyomat, ofszetnyomtatással magyar ékezetes karakterkészlet szerinti Garamond betőtípussal, normál betőváltozattal, 8 pontos betőmérettel készül. A tájékoztató szöveg: Elıfordulhat, hogy az önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az ön orvosa által elıírt kezelésre (15. oldal 2. bekezdés) II.6.1) A megszemélyesítéshez szükséges adatok és azok átadása Az orvos neve, telefonszáma, kilencjegyő azonosító kódja, munkahelyének neve, címe és szakvizsgája a vényen kerül feltüntetésre. A vényen az adatok megjelenésének sorrendjét az 1. és 2. ábra mutatja be. Fentrıl lefelé haladva: 1. sor: az orvos neve, ezt követıen az orvos szakvizsgái rövidítve (zárójelben, vesszıvel elválasztva egymástól) 2. sor: a megadott szolgáltató neve önmagában (pro família rendelés esetén a Pro Familia felirat önmagában) 3. sor: a szolgáltató nevének folytatás (ha szükséges, ha nem szükséges, üresen marad) 4. sor: a szolgáltató négyjegyő irányítószáma és városcíme (egy szóközzel elválasztva egymástól) 5. sor: a szolgáltató címe (közterület neve, jellege és házszám) 6. sor: az orvos/szolgáltató telefonszáma Tel.: elıírást követıen 7. sor: a szolgáltató azonosítója Kilencjegyő azonosító: elıírást követıen (17. oldal utolsó bekezdés) III. Ábrák jegyzéke 1. ábra: Általános orvosi vény feliratai, fıbb méretei és hamisítás elleni védelme Dr. Vény Vendel (belgyógyászat, sebészet) (23. oldal, a megszemélyesítés elsı sora) 3. ábra: Mindkét vénytípus hátoldalának feliratai és fıbb méretei (pontos felirat a II pontban található) Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre

6 6 Esetleges panaszaival a biztosítottak jogait felügyelı Egészségbiztosítási Felügyelethez vagy a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat. Szöveg lezárva: május 1. (25. oldal, vény hátoldalán 3. és 5. bekezdés, lap alja) IV.I. Csatolandó minták. A 10 db általános orvosi mintavényt az alábbi fiktív megrendelési információk és a II. fejezet II.6.) pontjának megfelelı részei alapján kell legyártani: A 10 db szemészeti mintavényt az alábbi fiktív megrendelési információk és a II. fejezet II.6.) pontjának megfelelı részei alapján kell legyártani: Mindkét vényfajta mintanyomatainak hátoldalára a II. fejezet. II ) pontjának megfelelı szöveget kell nyomtatni. A 10 db biankó általános orvosi mintavényt és a 10 db biankó szemészeti mintavényt a II. fejezet II.6.) pontjának megfelelı részei alapján kell legyártani, 1-tıl 10-ig sorszámozva mindkettıt. (28. és 29. oldal) Ajánlatkérı mintavényeket bocsátott az ajánlattevık rendelkezésére az alábbi tartalommal: Vény elsı oldala, megszemélyesítés rész: Dr. Vény Vendel (szemészet,sebészet) OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatal 1139 Budapest Teve utca 1/a-c. Tel.: Kilencjegyő azonosító: Vény hátoldala: Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre Esetleges panaszaival a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat Szöveg lezárva: január 1. Az ajánlattételi határidıre Szenzor Számítóközpont Kft. (a továbbiakban: egyéb érdekelt) bruttó Ft és kérelmezı bruttó Ft ajánlati árral tett ajánlatot. Kérelmezı ajánlata 69. oldalán egyebek mellett a következı tartalom található: A termék megfelel a DIN , nyomtatópapír 2. rész: Mőszaki szállítási elıírások ofszet papír, bevonatos vagy bevonat nélküli, fehér és ISO 9706

7 7 szerint, a papír tartóssági követelményeknek. A gyártási folyamatok ISO 9001, és szerint tanúsítottak. Kérelmezı csatolta ajánlatához az ajánlatkérı által elıírt mintavényeket az alábbi tartalommal és külalakkal: A csatolt vények elsı oldala Az orvos adatai részben az alábbi adatok kerültek feltüntetésre. Dr. Vény Vendel (szemészet, sebészet) OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatal 1139 Budapest Teve utca 1/a-c. Tel.: Kilencjegyő azonosító: A vények hátoldala 3. bekezdése az alábbiakat tartalmazta: Elıfordulhat, hogy az önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az ön orvosa által elıírt kezelésre. A vények hátoldalán sem az Esetleges panaszaival a biztosítottak jogait felügyelı Egészségbiztosítási Felügyelethez vagy a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat., sem az Esetleges panaszaival a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat. tájékoztató szöveg nem került feltüntetésre, illetıleg a Szöveg lezárva: január 1. dátum került feltüntetésre. A csatolt vények alapnyomatának színe és az alapnyomaton található feliratok színe szabad szemmel megállapíthatóan a kiadott mintavények színéhez hasonló vagy azzal egyezı. A Szenzor Számítóközpont Kft. csatolta ajánlatához az ajánlatkérı által elıírt mintavényeket az alábbi tartalommal és külalakkal: A vények hátoldala 3. bekezdése az alábbiakat tartalmazta: Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre. A vények hátoldalán az Esetleges panaszaival a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat. tájékoztató szöveg került feltüntetésre, illetıleg a Szöveg lezárva: január 1. dátum került feltüntetésre.

8 8 A csatolt vények alapnyomatának színe és az alapnyomaton található feliratok színe szabad szemmel megállapíthatóan a kiadott mintavények színéhez hasonló vagy azzal egyezı. A február 22-én elkészített és február 29-én megküldött összegezés szerint az eljárás nyertese a Szenzor Számítóközpont Kft. lett. Az összegezés 7. pontja szerint kérelmezı ajánlata érvénytelen lett az alábbi indokok alapján: Az ajánlatok mőszaki tartalmát - az Ajánlattevı által csatolt vények alapanyagául szolgáló papír minıségét és a kikészítést- az OEP papíripari szakértı bevonásával vizsgálta. Bíró László Miklós (CISA, CISM, CGEIT) szakértı úr napján kelt szakvéleménye alapján az Állami Nyomda Nyrt. ajánlata nem pótolható hiányosságban szenved. A szakvélemény fıbb megállapításai: - Az alapanyag vizsgálata: Mindkét pályázó ugyanannak a szállítónak, a Mondi Uncoated fine paper Sales Hungary tanúsítványát csatolta, ez egyszerőbbé és egyértelmővé teszi az összehasonlítást. Az Állami Nyomda offszet-papírt ajánl és a DIN számú szabvány teljesülésére hivatkozik. Ez nem felel meg a kiírásban foglaltaknak: Nyomtatáskor a berendezés a papírra felvitt festékanyagot, a tonert melegítéssel, olvasztással fixálja. A kis, asztali nyomtatoknál 180 C-on, a nagyteljesítményő gyorsnyomtatóknál C-on történik a fixálás. Az asztali laser nyomtatóval végzett tesztnyomtatás során az Állami Nyomda által benyújtott minta vény eredeti nyomata elkenıdött. Az Állami Nyomda Nyrt. által ajánlott offszet-papír alkalmazása tehát kockázatos, nyomtató meghibásodásokat okozhat. Gyengébb minıségő papír esetén a nyomtató mechanikája papírrostokkal telítıdik, ami egyértelmően üzemzavarhoz vezet. A magasabb Brendtsen értékő papír - melyet az Állami Nyomda Nyrt. ajánlott - használata tehát - bár olcsóbb és ezért gazdaságosnak tőnhet, gyengébb minısége miatt - nem javasolható. Az Állami Nyomda által ajánlott papír-alapanyag nem felel meg a kiírásban foglaltaknak és használata meghibásodást okozhat a végfelhasználók nyomtatóiban, ezért erre a felhasználásra alkalmatlan. - A kikészítés vizsgálata: Az Állami Nyomda által készített minták számos helyen eltérnek a kiírásban megadott specifikációtól (pl. alapnyomat színe halványabb, a vény hátoldalának tartalma eltér a kiírásban rögzítettıl, a Szolgáltatók nevének folytatásához fenntartott - esetenként üres - sor hiányzik). A kikészítés nem felel meg a kiírásban foglaltaknak, attól több ponton jelentısen eltér.

9 9 A papíripari szakvélemény alapján az ajánlatot Ajánlatkérı, mint szakmailag alkalmatlant érvénytelennek minısíti, tekintettel arra, hogy az Ajánlattevı által csatolt vény-minták minısége nem felel meg az Ajánlatkérı által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján: Az ajánlat érvénytelen, ha: f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott foltételeknek kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak. illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetıleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban elıírtaknak való meg nem felelést; Fentiekre tekintettel az Állami Nyomda Nyrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen. Az ajánlatkérı által felkért szakértı a vizsgálataihoz felhasználta az ajánlattevık által benyújtott mintavények 4-4 darabját, amelyeket egy, a mintavényen függılegesen elhelyezett Keresztirányú nyomat felirattal látott el. A szakértıi vizsgálatot követıen kérelmezıi mintavények felsı, a vonalkód környékén található részében tonerfoltok jelentek meg. Kérelmezı március 5-én megtekintette a Szenzor Számítóközpont Kft. által becsatolt valamennyi dokumentumot. Az iratbetekintést követıen, még ugyanazon a napon kérelmezı elızetes vitarendezési kérelem nyújtott be ajánlatkérınél, amely elızetes vitarendezési kérelmet ajánlatkérı március 8-án elutasított. Ajánlatkérı becsatolta a DIN EN és a DIN számú szabványokat. A DIN EN számú szabvány 1 oldalán az alábbi angol nyelvő mondat szerepel: Licence for DIN EN (2003-1) Printing and business paper - Requirements fpr copy paper for dry toner imaging process A DIN számú szabvány 1 oldalán az alábbi angol nyelvő mondat szerepel: Paper -Printing paper - Part 2: Technical delivery specifications for offsetpaper, coated and uncoataed, white Kérelmezı március 19-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz, amelyben az eljárást lezáró döntés vonatkozásában kérte jogsértés megállapítását, a döntés megsemmisítését,

10 10 egyebekben ajánlatkérı marasztalását a jogorvoslati eljárás költségeinek viselésében. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 88. (1) bekezdés e), f) pontját, a Kbt. 83. (1) bekezdését valamint a Kbt. 85. (1) bekezdésében foglaltakat jelölte meg. A jogsértésekrıl való tudomásszerzés idıpontjaként március 8-át, ajánlatkérı elızetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos álláspontja megküldésének napját határozta meg. Kérelmezı jogorvoslati kérelmében vitatta az összegezésben az ajánlata vonatkozásában megjelölt érvénytelenségi okokat. Kérelmezı elıadta, hogy ajánlatkérı jogsértıen minısítette a kérelmezı ajánlatát szakmailag alkalmatlannak és ezáltal érvénytelennek. Ajánlatkérı ezen döntésével megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdésének e) és f) pontját. E körben kérelmezı álláspontja szerint ajánlatkérı saját döntésének is ellentmondóan a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján minısítette a kérelmezı ajánlatát érvénytelennek. Ezzel szemben ajánlatkérı az összegzésben az érvénytelenség okaként a szakmai alkalmatlanságot jelölte meg, amely a Kbt. 88. (1) bekezdésének e) pontja alapján eredményezné kérelmezı ajánlatának érvénytelenségét. Kérelmezı vitatta az ajánlata érvénytelensége megállapítása alapját képezı, ajánlatkérı által felkért szakértı kompetenciáját. Kérelmezı álláspontja alátámasztására igazságügyi szakértı által készített szakvéleményt csatolt, amely szakvélemény szerint a kérelmezı által becsatolt vények mind alapanyaguk, mind nyomatuk minıségének vonatkozásában minden kétséget kizáróan megfelelnek a rendeltetés szerinti használatnak az orvosi és a szemészeti vények esetén. Kérelmezı álláspontja szerint amennyiben az ajánlata szakmai specifikációjával, azaz a vényminták minıségével kapcsolatban kétely merült volna fel ajánlatkérıben, úgy vagy a Kbt. 83. (1) bekezdésében foglalt hiánypótlás, avagy a Kbt. 85. (1) bekezdésében foglalt felvilágosítás kérésének lehetıségével élve lehetıséget kellett volna biztosítania kérelmezı számára, hogy hiánypótlás keretében érvényes ajánlatot nyújthasson be, vagy felvilágosítást tudjon adni, azonban ajánlatkérı ezen kötelezettségének elmulasztott eleget tenni. Kérelmezı a jogorvoslati eljárás során pontosította jogorvoslati kérelmét az alábbiak szerint: 1./ Kérelmezı 1. kérelmi eleme kapcsán, az összegezésben az általa megajánlott papír minısége nem megfelelıségére alapított érvénytelenségi ok tekintetében elıadta, hogy álláspontja szerint az összegezésben hivatkozott DIN szabványnak való megfelelıség sem a felhívásban, sem a dokumentációban nem

11 11 került elıírásra. Álláspontja szerint az által megajánlott ofszetpapír minısége tekintetében sem a dokumentáció, sem a felhívás nem tartalmaz olyan elıírást, amely szerint az nem felel meg az ajánlatkérı által másolópapírnak nevezett papír minıségének, illetve ne tartozna bele annak fogalmába. Álláspontja szerint az általa megajánlott papír alkalmas a feladat ellátására. Kérelmezı elıadta, hogy álláspontja szerint a dokumentációban hivatkozott másolópapír, mint megnevezés nem használatos a nyomdaipari szakmában, mivel az a szó, hogy másolópapír nem egyértelmően utal egy konkrét szabványra, és az abban található elıírásokra, azt azonban nem vitatta, hogy az általa megajánlott termék ofsetpapír megnevezéső papír. Kérelmezı elıadta, hogy a dokumentációban nem volt konkrétan megjelölve, hogy a másolópapíron milyen minıséget, milyen szabványhoz kapcsolódó papír alapanyagot értett ajánlatkérı. Kérelmezı álláspontja szerint az általa csatolt vényminták a mőszaki elıírásban foglaltaknak megfeleltek, az ajánlatkérı által hivatkozott minıségbeli nagyságrendi eltérés nem tapasztalható, azt nem vitatta kérelmezı, hogy az általa megajánlott papír olcsóbb, mint a nyertes ajánlattevı által megajánlott papír, azonban álláspontja szerint amennyiben hiánypótlási felhívás keretében kérte volna a vényeknek a cseréjét az ajánlatkérı, abban az esetben sem eredményezte volna a drágább papír felhasználása az ajánlati ár módosulását, mivel a két papírtermék közötti árrés során felmerülı esetleges árváltozás kérelmezı kockázati körébe tartozik, amely adott esetben az ajánlati árba beépített nyereséget csökkentené, azonban a teljesítést nem akadályozta volna, ennek értelmében, minthogy nem módosul az ajánlati ár, a hiánypótlás elrendelésének sem lett volna akadálya. A másolópapír mőszaki tulajdonságaihoz kapcsolódóan az összegezésben azt az ajánlatkérıi megállapítást, miszerint az ofsetpapír magasabb Bentsen értéke az ofsetpapír gyengébb minıségét jelentené, kérelmezı vitatta. Álláspontja szerint a Bentsen érték a papír simaságát jellemzı érték, az érdességét jellemzı mértékegységként került meghatározásra, álláspontja szerint az ofsetpapír megfelel a sima minıségő kategóriának. Kérelmezı szerint a felhívásban Bentsen értéknek való megfelelés nem került elıírásra. Vitatta azt is, hogy az általa megajánlott ofsetpapír magasabb Bentsen értéke miatt a papír a nyomtatás során károsítaná a nyomtatót. Kérelmezı ajánlata érvénytelensége körében megjelölt Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja megalapozottságát is vitatta, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint alkalmasságát igazolta, érvényes ajánlatot nyújtott be, az általa megajánlott papír tulajdonságai, minısége megfelelt a kiírásban foglaltaknak, ezért alkalmas a szerzıdés teljesítésére. Álláspontja szerint az összegezésben a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pont körében megjelölt egyéb érvénytelenségi ok nem megalapozottan került megjelölésre. 2./

12 12 Kérelmezı 2. kérelmi eleme körében, az összegezésben a tekintetben megjelölt érvénytelenségi okkal kapcsolatban, miszerint az általa szolgáltatott mintavényeken a szakértı által végzett tesztnyomtatás során a mintavény eredeti nyomata elkenıdött, elıadta, hogy az általa felkért szakértı által a kérelmezı által megajánlott ofsetpapírral végzett kísérletei nem támasztották alá az ajánlatkérıi szakvéleményt. Álláspontja szerint a többszöri nyomtatási munkálatoknak alávetve a vényen elkenıdés nem volt tapasztalható. Kérelmezı nem vitatta, hogy a becsatolt vényen valóban elmosódott a festék, azonban az általa felkért szakértı véleménye szerint ez adott esetben a nyomtató hibájára is visszavezethetı, figyelemmel arra, hogy saját vizsgálata során ilyesmit nem tapasztalt. Véleménye szerint ez egy rosszul beállított nyomtató problémája és nem feltétlenül a vény alapanyaga lehet a hiba forrása. Kérelmezı kijelentette, hogy az iratbetekintésen, amelyen a mintavényeket is megtekintette, az általa felkért igazságügyi szakértı nem vett részt, a kérelmezı által benyújtott mintavényeket nem látta, azonban a vizsgálatait a kérelmezı által részére átadott vények vizsgálatával készítette, mely vények a mintavények elkészítésével megegyezı eljárással és minıségben készültek. Kérelmezı elıadta, hogy az általa becsatolt mintavények fenti hiányossága körében hiánypótlást kellett volna ajánlatkérınek elrendelni. 3./ Kérelmezı 3. kérelmi eleme körében, az összegezésben a tekintetben megjelölt érvénytelenségi okkal kapcsolatban, miszerint az általa szolgáltatott mintavényeken az alapnyomat színe halványabb a dokumentáció mellékleteként kiadott mintavényekénél, elıadta, hogy álláspontja szerint a két minta színe megegyezett, kérelmezı a P. 172-es színkódú színnek megfelelıen mintavényt készített. Amennyiben ajánlatkérı színeltérést tapasztalt a két vény között, abban az esetben hiánypótlást kellett volna elrendelnie. 4./ Kérelmezı 4. kérelmi eleme körében, az összegezésben a tekintetben megjelölt érvénytelenségi okkal kapcsolatban, miszerint az általa szolgáltatott mintavények hátoldalának tartalma eltér a kiírásban rögzítettektıl, elıadta, hogy a dokumentációban található ábrán, a vény alján található dátumként május 1. dátum szerepel, a kérelmezı által becsatolt mintavényeken pedig január 1. dátum szerepel. Kérelmezı elıadta, hogy a dokumentáció 15. oldalán a vények hátoldalán megjelenítendı szöveg tekintetében található szöveges rész nem tartalmaz feltüntetendı dátumot. Kérelmezı szerint a vények hátoldalán feltüntetendı szöveg kétféleképpen szerepel az ábrán, illetıleg a dokumentáció szöveges részében, mivel a szöveges az alábbiakat említi:

13 13 Elıfordulhat, hogy az önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az ön orvosa által elıírt kezelésre. Az ábrás részben pedig ugyanezen szöveg az alábbiakban tér el: Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre. Kérelmezı elıadta, hogy a vény hátoldalát tartalmazó ábrán az utolsó elıtti bekezdésként szerepel az alábbi mondat: Esetleges panaszaival a biztosítottak jogait felügyelı Egészségbiztosítási Felügyelethez vagy a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat, azonban ez a mondat a dokumentáció 15. oldalán, mint feltüntetendı tartalom nem szerepel, kérelmezı elıadta, hogy az általa becsatolt vény sem tartalmazta ezt a mondatot. 5./ Kérelmezı 5. kérelmi eleme körében, az összegezésben a tekintetben megjelölt érvénytelenségi okkal kapcsolatban, miszerint az általa szolgáltatott mintavények elsı oldalán az Orvos adatai részben a szolgáltatók nevének feltüntetésére ajánlatkérı a név hosszától függıen 2 sort írt elı, a név hosszától függıen a 2. sor üresen hagyása mellett, elıadta, hogy az általa benyújtott mintavényeken a fent említett 2. sor valóban nem maradt üresen, azonban álláspontja szerint ajánlatkérınek e körben is hiánypótlást kellett volna elrendelnie, mielıtt az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította. 6./ Kérelmezı 6. kérelmi eleme körében, az egyéb érdekelt ajánlata érvényességét vitatta, miszerint az egyéb érdekelt által becsatolt vények színe álláspontja szerint nem felel meg a dokumentációban elıírt P.172-es színnek. Kérelmezı elıadta, hogy ezen megállapítást kérelmezı megfelelı szakértelemmel rendelkezı munkatársai tették, miután az iratbetekintésen megfelelı eszközökkel (Pantone színskála, nagyító) megvizsgálták egyéb érdekelt által becsatolt mintavényeket. Figyelemmel az eltérésre kérelmezı álláspontja szerint egyéb érdekelt ajánlata e miatt érvénytelen, ajánlatkérınek a fenti hiányosság körében hiánypótlás kellett volna elrendelnie. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı kérelmezı által csatolt vények hasonló hiányossága miatt kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, ezért ajánlatkérı eljárása sérti a Kbt ában foglalt egyenlı bánásmód alapelvét. 7./

14 14 Kérelmezı 7. kérelmi eleme körében, az egyéb érdekelt ajánlata érvényességét vitatta, a tekintetben, miszerint az egyéb érdekelt által csatolt mintavények hátoldalán található szöveg több ponton eltér az Ajánlati Felhívás Dokumentáció II. Szakmai, mőszaki feltételek fejezet II.4.2.3) Mindkét vényfajta hátoldala alpontjában meghatározottaktól, mivel a mintavényen dokumentációban meghatározottaktól eltérıen az alábbi tájékoztató szerepelt: Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre. A vények hátoldalán az Esetleges panaszaival a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat. tájékoztató szöveg került feltüntetésre, illetıleg a Szöveg lezárva: január 1. dátum került feltüntetésre. Ajánlatkérı a fenti hibát észlelte, mert azt az egyik mintán külön jelölte is. Figyelemmel az eltérésre kérelmezı álláspontja szerint egyéb érdekelt ajánlata emiatt érvénytelen, ajánlatkérınek a fenti hiányosság körében hiánypótlás kellett volna elrendelnie. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı kérelmezı által csatolt vények hasonló hiányossága miatt kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, ezért ajánlatkérı eljárása sérti a Kbt. 1. -ában foglalt egyenlı bánásmód alapelvét. 8./ Kérelmezı 8. kérelmi eleme körében, az egyéb érdekelt ajánlata érvényességét vitatta tekintettel arra, hogy álláspontja szerint egyéb érdekelt vénymintái között szemmel látható színingadozás tapasztalható. Figyelemmel az eltérésre kérelmezı álláspontja szerint egyéb érdekelt ajánlata e miatt érvénytelen, ajánlatkérınek a fenti hiányosság körében hiánypótlás kellett volna elrendelnie. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı kérelmezı által csatolt vények hasonló hiányossága miatt kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, ezért ajánlatkérı eljárása sérti a Kbt. 1. -ában foglalt egyenlı bánásmód alapelvét. 9./ Kérelmezı 9. kérelmi eleme körében, az egyéb érdekelt ajánlata érvényességét vitatta tekintettel arra, hogy álláspontja szerint az egyéb érdekelt által csatolt mintavényen az UV sugárzás hatására fluoreszkáló vörös festék színe eltér az aljnyomat vörös színétıl. Figyelemmel az eltérésre kérelmezı álláspontja szerint egyéb érdekelt ajánlata e miatt érvénytelen, ajánlatkérınek a fenti hiányosság körében hiánypótlás kellett volna elrendelnie. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı kérelmezı által csatolt vények hasonló hiányossága miatt kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, ezért ajánlatkérı eljárása sérti a Kbt ában foglalt egyenlı bánásmód alapelvét. 10./

15 15 Kérelmezı 10. kérelmi eleme körében, az egyéb érdekelt ajánlata érvényességét vitatta tekintettel arra, hogy álláspontja szerint az egyéb érdekelt által csatolt mintavényen a pontatlan vágásból adódóan láthatóak az ún. vágójelek. A vágójelek mintán való fellelhetısége vágási pontatlanságból eredı minıségi hibára utalnak. Kérelmezı szerint ajánlatkérınek ezen minıségi hiányosság körében is hiánypótlás kellett volna elrendelnie. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı kérelmezı által csatolt vények hasonló hiányossága miatt kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, ezért ajánlatkérı eljárása sérti a Kbt. 1. -ában foglalt egyenlı bánásmód alapelvét. 11./ Kérelmezı 11. kérelmi eleme körében, az egyéb érdekelt ajánlata érvényességét vitatta, a tekintettel arra, hogy álláspontja szerint az egyéb érdekelt által csatolt szemészeti vénymintákon a raszter hiányos. Kérelmezı álláspontja szerint ajánlatkérınek ezen minıségi hiányosság körében is hiánypótlás kellett volna elrendelnie. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı kérelmezı által csatolt vények hasonló hiányossága miatt kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, ezért ajánlatkérı eljárása sérti a Kbt. 1. -ában foglalt egyenlı bánásmód alapelvét. 12./ Kérelmezı 12. kérelmi eleme körében, az egyéb érdekelt ajánlata érvényességét vitatta, a tekintettel arra, hogy álláspontja szerint az egyéb érdekelt által csatolt vénymintákon a megszemélyesítésbıl származó tonerfoltok láthatóak. Kérelmezı álláspontja szerint ajánlatkérınek ezen minıségi hiányosság körében is hiánypótlás kellett volna elrendelnie. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı kérelmezı által csatolt vények hasonló hiányossága miatt kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, ezért ajánlatkérı eljárása sérti a Kbt. 1. -ában foglalt egyenlı bánásmód alapelvét. Ajánlatkérı március 21-én kiemelten fontos közérdekre hivatkozással kérte a szerzıdéskötés engedélyezését. A Döntıbizottság március 26- án kelt, D.199/6/2012. számú végzésében a szerzıdéskötést engedélyezte. Ajánlatkérı a szerzıdés március 26-án megkötötte. Ajánlatkérı írásbeli és szóbeli észrevételeiben kérte a jogorvoslati kérelem elutasítását. 1./ Ajánlatkérı kérelmezı 1. kérelmi eleme körében elıadta, hogy álláspontja szerint az összegezésben helyesen került megfogalmazásra az, hogy kérelmezı DIN sz. szabványnak megfelelı ofsetpapírra tett megajánlást és nem a felhívásban, illetıleg a dokumentációban meghatározott másolópapírra.

16 16 Álláspontja szerint a két termék között minıségbeli különbség található, amelyet szabványok szabályoznak, a másolópapír tekintetében az EN sz. Nemzetközi szabvány, az ofsetpapírra pedig a DIN megnevezéső szabvány alkalmazható, és más-más tulajdonságokkal rendelkeznek ezen papírok. Ajánlatkérı a dokumentációban egyértelmően másolópapír megajánlást kért az ajánlattevıktıl. E körben hivatkozott az által az eljárás során becsatolt angol nyelvő szabványra, amely a másolópapírt copy paper -ként vagy business paper -ként rögzít, míg az ofsetpapírt offset-paper -ként. Ajánlatkérı elıadta, hogy a másolópapír és ofsetpapír között minıségbeli, fizikai különbözıségek vannak, ezen papírtermékek a forgalomba is ilyen megnevezéssel kerülnek, tehát nem keverhetıek össze egymással, amellett, hogy az ajánlati dokumentációban valóban nem hivatkozott a szabvány számára, azonban álláspontja szerint az ajánlattevık - lévén hozzáértı ajánlattevıkrıl van szó - ebbıl a megnevezésbıl pontosan tudhatták, hogy milyen minıségő, illetve tulajdonságú papírt vár el az ajánlatkérı. Ajánlatkérı elıadta, hogy azért írt elı magasabb minıségő másolópapírt az ajánlati dokumentációban, mivel több ezer orvos felhasználóról van szó, adott esetben több százféle asztali nyomtatóval, a vények nyomtatása során egy jobb minıségő papírt bármilyen minıségő nyomtatóba is be lehet tenni, míg egy más minıségő papírt már nem biztos, hogy bármelyik nyomtató képes üzembiztosan használni, ezáltal a betegellátás zavartalanságát is veszélyeztetné az ajánlatkérı. Ajánlatkérı a kérelmezı által megajánlott ofsetpapír minısége kapcsán elıadta, hogy a kérelmezı által megajánlott papír magasabb Bentsen értéket képvisel, ezáltal a papír porózussága nagyobb. Elıadta, hogy mind az EN 12281, illetıleg mind a DIN sz. szabványban értékként, illetıleg minıségi jellemzıként, tulajdonságként jelenik meg a fenti érték, az alacsonyabb Bentsen értékő papír a másolópapír mőszaki tulajdonságaihoz igazodik és erre vonatkozott az ajánlatkérı elıírása, azonban a Bentsen értéknek való megfelelés nem volt a mőszaki tartalomban elıírva, arra a szabványnak való megfelelésen keresztül utalt ajánlatkérı. Ajánlatkérı elıadta, hogy a beszerzése árubeszerzésre, illetıleg szolgáltatás megrendelésre irányult, melynek során az árubeszerzés része volt egy bizonyos minıségő papírterméknek a beszerzése, jelen eljárásban ez a másolópapír volt, ennek kapcsán kérelmezı egy más minıségő, más tulajdonságokkal rendelkezı papírral szándékozott teljesíteni. Figyelemmel arra, hogy a kérelmezı által megajánlani szándékozott papír gyengébb minıségő, illetıleg árban alacsonyabb értékő, mint a dokumentációban elıírt másolópapír, ezért álláspontja szerint e körben nem alkalmazható hiánypótlás, figyelemmel arra, hogy az ajánlat ennek megengedésével olyan módon változna meg, amely tisztességtelen elınyhöz juttatná a kérelmezıt, ezért ajánlatkérı álláspontja az, hogy jogszerően járt el akkor, amikor e körben nem rendelt el hiánypótlást, mivel álláspontja szerint a

17 17 becsatolni kért mintadarabok magát az ajánlatot képviselik, e körben elrendelt hiánypótlás pedig az ajánlat Kbt.-be ütközı módosítását jelentené. Ajánlatkérı elıadta, hogy álláspontja szerint kizárólag a papír alapanyag tekintetében volt kizárt a kérelmezıi ajánlat a hiánypótlás körébıl, a vényen található feliratok, szín, egyéb tartalmi tényezık tekintetében a hiánypótlás nem lett volna kizárt, azonban arra figyelemmel, hogy a papír tulajdonságában nem pótolható hiányban szenvedett az ajánlat, azaz a papír alapanyaga nem volt megfelelı, ezért ennek okán a kérelmezı 2-5. kérelmi elemében vitatottak körében ajánlatkérı nem látta értelmét a hiánypótlás elrendelésének, figyelemmel arra, hogy a 2-5. kérelmi elemek kapcsán felmerült hiányok eredményes pótlása esetében sem tudott volna érvényes ajánlatot benyújtani kérelmezı. Kérelmezı ajánlata érvénytelensége körében ajánlatkérı fenntartotta azon álláspontját, miszerint a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja szerint egyéb okból érvénytelen az ajánlat, mivel az ajánlati felhívásban mőszaki-szakmai alkalmasság körében az került elıírásra, hogy db vénymintát nyújtson be az ajánlattevı, ennek kérelmezı ajánlata darabszámát tekintve megfelelt, azonban a mintadarabok egyéb más tulajdonságai miatt vált az ajánlat érvénytelenné. 2./ Ajánlatkérı kérelmezı 2. kérelmi eleme körében elıadta, hogy azt kérelmezı sem vitatta, hogy a vényen vonalkód körüli részben a festék elkenıdött, el körben álláspontja szerint az ajánlatkérıi szakértı által végzett vizsgálatok helytállóak voltak. Ajánlatkérı álláspontja szerint a két szakértı által végzett vizsgálati módszer nem azonos, ezért az e körben tett hivatkozások nem összehasonlíthatóak, illetıleg a kérelmezı által felkért szakértı nem a közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérı részére benyújtott mintavényeken végezte a vizsgálatait, hanem a kérelmezı által átadott mintavényeken, amelyek fizikailag nem azonosak az általa becsatolt vényekkel, ezért az erre alapított szakvélemény nem lehet releváns. 4./ Ajánlatkérı kérelmezı 4. kérelmi eleme körében elıadta, hogy mintadarabokat is átadott a dokumentáció mellékleteként az ajánlattevık részére, a kiadott mintadarabokon a dátum tekintetében január 1-i dátum szerepel, illetıleg valóban tapasztalható vények hátoldalán feltüntetendı szöveg kapcsán mind a dokumentáció szöveges része, mind az ábra, mind a kiadott minták tartalmában eltérés, azonban az ajánlati felhívás rendelkezései szerint az ajánlattevıknek a kiadott mintavények tartalmának megfelelı mintavényeket kellett benyújtaniuk, amelyek tartalmával kérelmezı vényi tartalma nem egyezett.

18 18 Ajánlatkérı álláspontja szerint abban az esetben, ha az ajánlattevıket a dokumentáció és a kiadott mintavények tartalmi különbségei akadályozták volna az ajánlatuk megtételében, abban az esetben módjukban állt volna ezt kérdés formájában tisztázni az eljárás során. Ajánlatkérı elıadta, hogy ajánlatkérı szakértıje a vizsgálata során az ajánlattevık mintavényeit a kiadott mintavényekkel összehasonlítva végezte el, azokat vette alapul a szakvélemények készítése során. 6./ Ajánlatkérı kérelmezı 6. kérelmi eleme körében elıadta, hogy a színskála bizonyos színének megfelelısége megítélése tekintetében eszközök szükségesek, egy Pantone színskála, Pantone színszőrı, illetıleg nagyító. A nyomdaipari eljárástól is függhet az, hogy szabad szemmel milyen színőnek, színtelítettségőnek érzékeljük az adott színt, ezért az ajánlatkérı álláspontja az, hogy a szabad szemmel nem megállapítható bizonyos színtıl való eltérés vagy annak megfelelısség. Egyebekben elıadta, hogy álláspontja szerint egyéb érdekelt mintavényei megfeleltek a dokumentációban rögzítetteknek. 7./ Ajánlatkérı kérelmezı 7. kérelmi eleme körében elıadta, hogy álláspontja szerint az ajánlattevıknek a kiadott mintavényeknek megfelelı mintavényt kellett benyújtani, amelynek tartalmát tekintve egyéb érdekelt vénye megfelelt. A kiadott mintavény és a dokumentációban rögzítettek közötti eltérés tekintetében ajánlatkérı a 4. kérelmi elem kapcsán kifejtett álláspontját fenntartotta. 8./ Ajánlatkérı kérelmezı 8. kérelmi eleme körében elıadta, hogy álláspontja szerint az egyéb érdekelt által becsatolt mintavények közötti különbség abból adódik, hogy a vények eltérı színtelítettségőek, azonban ez nem zárja ki azt, hogy valamennyi megfeleljen a P. 172 színkódnak. A színtelítettség a nyomdaipari elıállításhoz kapcsolódik, a nyomtatási eljárás során felhasznált nyomólemezeknek a pontsőrőségétıl függ a szín telítettsége, jelen esetben is ez eredményezi az eltérést, azonban a dokumentációban foglalt elıírásnak a színkód tekintetében megfelelı, ezért kérelmezı kérelmi eleme alaptalan. 9./ Ajánlatkérı kérelmezı 9. kérelmi eleme körében elıadta, hogy álláspontja szerint sem az ajánlati felhívás, sem a dokumentáció nem tartalmazott elıírást arra nézve, hogy a vényeket UV sugárzásnak kitéve azoknak milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie, ezért kérelmezı kérelmi eleme alaptalan. 1./

19 19 Egyéb érdekelt Szenzor Kft. kérelmezı 1. kérelmi eleme kapcsán elıadta, hogy a dokumentációban pontosan rögzítésre került a vényekkel szemben támasztott mőszaki tartalom, illetıleg a vénynek az életútja a felhasználás során, ennek kapcsán elıadta, hogy a háromféle nyomtatási fázis fog a papírral találkozni, ennek az elsı esete az ofset nyomás, amely során az alapnyomatot, a meghatározott vörös színt rányomtatják, erre az ofsetpapír még alkalmas lett volna, azonban az ezt követı 2. fázis a digitális nyomtatással történı megszemélyesítésre, illetıleg a 3. fázis során az orvos lézernyomtatójával történı megszemélyesítésre a papírt érı hıhatás miatt az ofsetpapír nem alkalmas, mivel az ofsetpapírt jellemzı rostirányultság miatt a nyomtatás során festék el fog kenıdni. Egyéb érdekelt álláspontja szerint a mőszaki leírás, illetıleg felhasználási környezet miatt kérelmezınek pontosan tudnia kellett, hogy az ofsetpapír nem alkalmas a jelen eljárásban teljesítésre, kizárólag a másolópapír. Egyéb érdekelt álláspontja szerint a bírálati szempont az ajánlati ár volt, ehhez kapcsolódóan egy olcsóbb és rosszabb minıségő papírt ajánlott meg kérelmezı, és amennyiben módosíthatta volna az ajánlatát, oly módon egy jobb minıségő papírra tesz ajánlatot, illetıleg azt csatolja mintadarabként, abban az esetben feltétlenül módosulnia kellett volna az ajánlati árnak. Ezért e körben hiánypótlás nem volt elrendelhetı. 2./ Egyéb érdekelt kérelmezı 2. kérelmi eleme kapcsán osztotta ajánlatkérı álláspontját. 4./ Egyéb érdekelt kérelmezı 4. kérelmi eleme kapcsán elıadta, hogy álláspontja szerint az ajánlati felhívásban rögzítettek szerint az ajánlattevıknek a kiadott mintadaraboknak megfelelı mintát kellett becsatolni. Álláspontja szerint a dokumentációban található leírás, illetve tartalmi követelmény a késıbbiekben gyártandó termékek tartalmára vonatkozott, és nem az eljárás során becsatolandó mintadarabokra / Egyéb érdekelt kérelmezı 7-8. kérelmi elemei vonatkozásában lényegében osztotta ajánlatkérı álláspontját. 10./ Egyéb érdekelt kérelmezı 10. kérelmi eleme vonatkozásában elıadta, hogy a kérelmezı által hivatkozott vágójelek egyes vénymintákon nyomdaipari eljárásoktól függıen jelennek meg, azonban ezen jelzéseknek a vényen való fellelhetısége irreleváns, a nyomdaipari eljárások hibahatárán belül található nem megszüntethetı különbözıség.

20 20 12./ Egyéb érdekelt kérelmezı 12. kérelmi eleme vonatkozásában elıadta, hogy álláspontja szerint az általa benyújtott vénymintákon a kérelmezı által hivatkozott tonerfoltok nem láthatóak, a tonerfoltokat kérelmezı a tárgyaláson sem tudta a mintavényeken megjelölni. Egyéb érdekelt az ajánlata érvényességét vitató kérelmi elemek egyikében sem látta indokoltnak hiánypótlás elrendelését arra figyelemmel, hogy az ajánlata megfelelt az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak. A Döntıbizottság elsıdlegesen rögzíti, hogy az ajánlati felhívás december 30-án került feladásra, így az ebben az idıpontban hatályos Kbt. rendelkezései az irányadóak a jogvita elbírálására. Ajánlatkérı eljárását a Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt eljárás alapján folytatta le. A Döntıbizottság az alábbi indokokra tekintettel megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben alapos. A Kbt. 67. (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerzıdés teljesítéséhez szükséges mőszaki, illetıleg szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére - igazolható elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettıl származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történı hivatkozással egyértelmően meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak; A Kbt. 70. (1) bekezdése az ajánlattevık kötelezettségeként rögzíti, hogy az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 81. (1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérınek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban elıírtaknak megfelelıen kell megítélni az ajánlattevı, valamint - ha ezt az ajánlatkérı elıírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, illetıleg a hiteles másolatok megfelelıségét is ellenırizni lehet. A Kbt. 83. (1) bekezdése kimondja, hogy az ajánlatkérı köteles az összes ajánlattevı számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetıségét.

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.1006/14/2011. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.118/9/2013. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TİB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.93/4 /2007. Tárgy:

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. Kapcsolattartó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címe: 1096 Budapest, Haller u. 29. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szıtt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérı neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérı címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.488/9/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek az Esze Tamás általános iskola

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.176/4/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára

Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és terve dokumentáció felülvizsgálatára Aszód Város Önkormányzat Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzı.aszod@invitel.hu 689 - /2010 szám Elıterjesztés a város Közoktatási Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. INDOKOLÁS

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. INDOKOLÁS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Postafiók 166. Tel: 06-1/882-8594 Fax: 06-1/882-8593 dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.288 /8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.475/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.408/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint

Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak szerint Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 115 Ajánlatkérı: Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: DRV Zrt. üzemvezetıségei, a dokumentációban meghatározottak

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1026 Budapest, Riadó u. 5. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu. V É G Z É S - t.

1026 Budapest, Riadó u. 5. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.369/10/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely

I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti telephely Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 77 Ajánlatkérı: Városi Kórház Keszthely Nyertes ajánlattevı: E-ON Energiaszolgáltató Kft. Teljesítés helye: I.1. pont alatti cím és Georgikon u. 5. sz. alatti

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813

irányítószám: 3100. Telefon: 32/314-315 Címzett: Tızsér Zoltán E-mail: z.tozser@salgotarjan.hu Fax: 32/311-813 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Az ajánlatkérő más ajánlatkérő nevében végzi a beszerzést: Diákhitel Központ Zrt. (AK15799) 1027 Budapest,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben