A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 Ikt.sz.: D.199/21/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1126 Budapest, Riadó u Postafiók 166. Tel: 06-1/ , Fax: 06-1/ cím: A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntıbizottság az Állami Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5., képviseli: Szecskay Ügyvédi Iroda, Dr. Budai Judit ügyvéd, 1055 Budapest, Kossuth tér , a továbbiakban: kérelmezı) által az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (1139 Budapest, Váci út 73/A., képviseli: Darázs&Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Dián József ügyvéd, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31., a továbbiakban: ajánlatkérı) Szállítási szerzıdés március 1-tıl február 28. napjáig terjedı idıszak országos vényellátásának biztosítása érdekében 215,5 millió db általános és db szemészeti orvosi vény, azaz összesen db +20 % orvosi vény, az Ajánlati Dokumentációban specifikált mintanyomatok alapján történı nyomdai elıállítására, ezek Megrendelı által megrendelési tételenként megjelölt címre juttatására, valamint a kapcsolódó adatkezelési szolgáltatások nyújtására. tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmének részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérı az 1., 2. és 5. kérelmi elem tekintetében megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. (1) és (2) bekezdését, és a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. (1) és (2) bekezdését, és a Kbt. 91. (1) bekezdését, a 3., 4. kérelmi elem tekintetében ajánlatkérı megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a Kbt. 81. (1) és (2) bekezdését és a Kbt. 91. (1) bekezdését. A Döntıbizottság ezt meghaladóan a kérelmi elemek tekintetében a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntıbizottság kötelezi ajánlatkérıt, hogy a kérelmezı részére a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül Ft, azaz hétszázhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg. A felek az egyéb költségeiket maguk viselik.

2 2 A Döntıbizottság az ajánlatkérıt Ft, azaz egymillió forint bírság megfizetésére kötelezi. Ajánlatkérı a bírság összegét a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára köteles befizetni. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a Fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet a Fıvárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai, a becsatolt okirati bizonyítékok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı a rendelkezı részben meghatározott tárgyban a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, melyre vonatkozó ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S szám alatt január 4- én került közzétételre. A hirdetmény december 30-án került feladásra. Ajánlatkérı a felhívás II.1.5) pontjában rögzítette a szerzıdés meghatározását az alábbiak szerint: Szállítási szerzıdés március 1-tıl február 28. napjáig terjedı idıszak országos vényellátásának biztosítása érdekében 215,5 millió db általános és db szemészeti orvosi vény, azaz összesen db +20 % orvosi vény, az Ajánlati Dokumentációban specifikált mintanyomatok alapján történı nyomdai elıállítására, ezek Megrendelı által megrendelési tételenként megjelölt címre juttatására, valamint a kapcsolódó adatkezelési szolgáltatások nyújtására. Részekre történı ajánlattétel, illetve alternatív ajánlattétel lehetısége nem volt biztosított. A felhívás III.2. pontjában kerültek meghatározásra a részvételi feltételek, ezen belül a kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok, a gazdasági és pénzügyi, a mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasság követelményrendszere. Ajánlatkérı a felhívás III.2.3) pontjában a mőszaki illetve szakmai alkalmasság körében egyebek mellett az alábbiakat írta elı:

3 3 - Ajánlattevı csatoljon db mintát mind a biankó, mind a megszemélyesített vények mindkét fajtájából (általános és szemészeti) a dokumentációban mellékelt mintanyomatoknak megfelelıen, továbbá csatoljon a felhasznált papír alapanyagából is 10 db mintát, Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): - Alkalmatlan az Ajánlattevı, ha nem csatol ajánlatához együttesen a dokumentációban mellékelt mintanyomatoknak megfelelı db mintát mind a biankó, mind a megszemélyesített vények mindkét fajtájából (általános és szemészeti) 4x10 db, továbbá nem csatol a felhasznált papír alapanyagából A4 méretben 10 db mintát, Bírálati szempontként ajánlatkérı a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás kiválasztását határozta meg. A felhívásban ajánlatkérı megadta az eljárás releváns határidıit, mely szerint az ajánlattételi határidı és a bontás idıpontja február 1., az eredményhirdetés idıpontja február 20., a szerzıdéskötés tervezett idıpontja március 1. napja. A felhívás VI.3) 1. és 13. pontjaiban az alábbiak kerültek rögzítésre: 1. Ajánlatkérı a Kbt ban foglaltak szerinti hiánypótlási lehetıséget teljes körben biztosítja. 13. pontja szerint ajánlatkérı az ajánlattevık rendelkezésére bocsát 4 db mintavényt (Általános, nevesített mintavény; Szemészeti, nevesített mintavény; Általános, biankó mintavény; Szemészeti, biankó mintavény), amelyek a regisztrációs adatlap megküldését követıen Ajánlatkérı székhelyén vehetıek át. Ajánlatkérı dokumentációt is készített, amely tartalmazta az ajánlati felhívást, a szakmai, mőszaki feltételeket, a szállítási és fizetési feltételeket, az ajánlattétel formája és kötelezı tartalmát, az ajánlatok elbírálásának szempontját, a szerzıdés tervezetet és a mellékleteket. A dokumentáció II. pontjában a vényekkel szemben támasztott követelmények között az alábbiak kerültek rögzítésre: II.2) A VÉNYEK ANYAGAI Az orvosi vények anyagai egészségre káros komponenseket nem tartalmazhatnak. A vények a felhasználás és a tárolás során fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságaikat a felhasználást, adatfeldolgozást akadályozó mértékben nem változtathatják meg a gyártást követı 5 év végéig. II.2.1) Papír

4 4 Az orvosi vények papírja a különféle számítástechnikai nyomtató berendezésekben (lásd: II.3.1.) pont) egyaránt használható, 80±4 g/m2 - tömegő, tollal kézírásra is alkalmas famentes másolópapír. II.2.2) Nyomat Az aljnyomat és a feliratok ofszetnyomtatással, a megszemélyesítés digitális nyomtatási eljárással készül. Az ofszetnyomtatáshoz az elıoldalon OCR vörös festéket kell használni (OCR red ink), amelynek reflexiós spektruma nm tartományon belül van, PANTONE 172 direkt szín. A hátoldalon a vény aljnyomatával egyezı színő vörös festéket kell használni. A megszemélyesítés fekete színnel történik. A nyomatnak - beleértve az aljnyomatot, a feliratokat és a megszemélyesítést is C-ig hıállónak kell lennie, a lézernyomtatóban történı további feldolgozás során, az elkenıdés elkerülése érdekében. A nyomat színe 5 éves idıtartam alatt nem változhat olyan mértékben, hogy az a vény információtartalmát, annak olvashatóságát befolyásolja. A nyomtatott szövegek betőtípusai és méretei alább, a II.4.2) pontban kerülnek ismertetésre. II.3) A VÉNYEK FUNKCIÓI II.3.1) Kitöltés, visszaolvasás Az orvosi vények egyidejőleg legyenek alkalmasak gépi és kézi kitöltésre (az orvosok által használt különféle számítógépes nyomtatókkal, illetve kézírással, golyóstollal). Az orvosi vények legyenek ellátva hamisítás elleni védelemmel. (Lásd a II.5. pontot!) II.3.2) Feliratok és visszaolvasási mezık helye Az általános orvosi vény és a szemészéti vény feliratainak helyét az 1.)-2.) ábrák ismertetik. A vények hátoldalán tájékoztató szöveg található, melynek pontos tartalmát az Ajánlatkérı a II.4.2.3) pontban határozza meg. A tájékoztató szöveg ofszetnyomtatással, a vény aljnyomatával egyezı színő vörös festékkel, hamisítás elleni védelem nélkül készül. II.4) A VÉNYEK ALAKI, TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. II.4.1) A vények méretei Az általános orvosi vény és a szemészéti vény legfontosabb méretei tekintetében a mintaként átadott vények méretei az irányadók. Az 1.)-2.) ábrákon megadott méretek tájékoztató jellegőek. A méretekre vonatkozó, az 1.)-2.) ábrákon feltüntetett tőréshatárokat úgy kell értelmezni, hogy az elıállított vényeknek ezeken a tőréshatárokon belül kell maradniuk, továbbá azok a gyártás és a teljesítés során sem változhatnak. II.4.2) A vények nyomatain lévı feliratok (szövegek) betőtípusai és ezek méretei A vörös nyomat ofszetnyomtatással az alábbi, jól olvasható betőtípusokkal és méretekkel (pt), magyar ékezetes karakterkészlet szerint készül a II.4.2.1, II és a II pontokban részletezettek alapján. A megszemélyesítés mindkét vényfajta esetében digitális nyomtatási eljárással, fekete színnel, magyar ékezetes karakterkészlet szerinti Arial betőtípussal, az

5 5 orvos neve kivételével normál betőváltozattal, 8 pontos betőmérettel készül. Az orvos nevét félkövér betőváltozattal kell nyomtatni, szintén 8 pontos betőmérettel. II.4.2.3) Mindkét vényfajta hátoldala A vények hátoldalán található tájékoztató szöveg a vény aljnyomatával egyezı színő vörös nyomat, ofszetnyomtatással magyar ékezetes karakterkészlet szerinti Garamond betőtípussal, normál betőváltozattal, 8 pontos betőmérettel készül. A tájékoztató szöveg: Elıfordulhat, hogy az önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az ön orvosa által elıírt kezelésre (15. oldal 2. bekezdés) II.6.1) A megszemélyesítéshez szükséges adatok és azok átadása Az orvos neve, telefonszáma, kilencjegyő azonosító kódja, munkahelyének neve, címe és szakvizsgája a vényen kerül feltüntetésre. A vényen az adatok megjelenésének sorrendjét az 1. és 2. ábra mutatja be. Fentrıl lefelé haladva: 1. sor: az orvos neve, ezt követıen az orvos szakvizsgái rövidítve (zárójelben, vesszıvel elválasztva egymástól) 2. sor: a megadott szolgáltató neve önmagában (pro família rendelés esetén a Pro Familia felirat önmagában) 3. sor: a szolgáltató nevének folytatás (ha szükséges, ha nem szükséges, üresen marad) 4. sor: a szolgáltató négyjegyő irányítószáma és városcíme (egy szóközzel elválasztva egymástól) 5. sor: a szolgáltató címe (közterület neve, jellege és házszám) 6. sor: az orvos/szolgáltató telefonszáma Tel.: elıírást követıen 7. sor: a szolgáltató azonosítója Kilencjegyő azonosító: elıírást követıen (17. oldal utolsó bekezdés) III. Ábrák jegyzéke 1. ábra: Általános orvosi vény feliratai, fıbb méretei és hamisítás elleni védelme Dr. Vény Vendel (belgyógyászat, sebészet) (23. oldal, a megszemélyesítés elsı sora) 3. ábra: Mindkét vénytípus hátoldalának feliratai és fıbb méretei (pontos felirat a II pontban található) Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre

6 6 Esetleges panaszaival a biztosítottak jogait felügyelı Egészségbiztosítási Felügyelethez vagy a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat. Szöveg lezárva: május 1. (25. oldal, vény hátoldalán 3. és 5. bekezdés, lap alja) IV.I. Csatolandó minták. A 10 db általános orvosi mintavényt az alábbi fiktív megrendelési információk és a II. fejezet II.6.) pontjának megfelelı részei alapján kell legyártani: A 10 db szemészeti mintavényt az alábbi fiktív megrendelési információk és a II. fejezet II.6.) pontjának megfelelı részei alapján kell legyártani: Mindkét vényfajta mintanyomatainak hátoldalára a II. fejezet. II ) pontjának megfelelı szöveget kell nyomtatni. A 10 db biankó általános orvosi mintavényt és a 10 db biankó szemészeti mintavényt a II. fejezet II.6.) pontjának megfelelı részei alapján kell legyártani, 1-tıl 10-ig sorszámozva mindkettıt. (28. és 29. oldal) Ajánlatkérı mintavényeket bocsátott az ajánlattevık rendelkezésére az alábbi tartalommal: Vény elsı oldala, megszemélyesítés rész: Dr. Vény Vendel (szemészet,sebészet) OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatal 1139 Budapest Teve utca 1/a-c. Tel.: Kilencjegyő azonosító: Vény hátoldala: Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre Esetleges panaszaival a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat Szöveg lezárva: január 1. Az ajánlattételi határidıre Szenzor Számítóközpont Kft. (a továbbiakban: egyéb érdekelt) bruttó Ft és kérelmezı bruttó Ft ajánlati árral tett ajánlatot. Kérelmezı ajánlata 69. oldalán egyebek mellett a következı tartalom található: A termék megfelel a DIN , nyomtatópapír 2. rész: Mőszaki szállítási elıírások ofszet papír, bevonatos vagy bevonat nélküli, fehér és ISO 9706

7 7 szerint, a papír tartóssági követelményeknek. A gyártási folyamatok ISO 9001, és szerint tanúsítottak. Kérelmezı csatolta ajánlatához az ajánlatkérı által elıírt mintavényeket az alábbi tartalommal és külalakkal: A csatolt vények elsı oldala Az orvos adatai részben az alábbi adatok kerültek feltüntetésre. Dr. Vény Vendel (szemészet, sebészet) OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatal 1139 Budapest Teve utca 1/a-c. Tel.: Kilencjegyő azonosító: A vények hátoldala 3. bekezdése az alábbiakat tartalmazta: Elıfordulhat, hogy az önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az ön orvosa által elıírt kezelésre. A vények hátoldalán sem az Esetleges panaszaival a biztosítottak jogait felügyelı Egészségbiztosítási Felügyelethez vagy a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat., sem az Esetleges panaszaival a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat. tájékoztató szöveg nem került feltüntetésre, illetıleg a Szöveg lezárva: január 1. dátum került feltüntetésre. A csatolt vények alapnyomatának színe és az alapnyomaton található feliratok színe szabad szemmel megállapíthatóan a kiadott mintavények színéhez hasonló vagy azzal egyezı. A Szenzor Számítóközpont Kft. csatolta ajánlatához az ajánlatkérı által elıírt mintavényeket az alábbi tartalommal és külalakkal: A vények hátoldala 3. bekezdése az alábbiakat tartalmazta: Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre. A vények hátoldalán az Esetleges panaszaival a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat. tájékoztató szöveg került feltüntetésre, illetıleg a Szöveg lezárva: január 1. dátum került feltüntetésre.

8 8 A csatolt vények alapnyomatának színe és az alapnyomaton található feliratok színe szabad szemmel megállapíthatóan a kiadott mintavények színéhez hasonló vagy azzal egyezı. A február 22-én elkészített és február 29-én megküldött összegezés szerint az eljárás nyertese a Szenzor Számítóközpont Kft. lett. Az összegezés 7. pontja szerint kérelmezı ajánlata érvénytelen lett az alábbi indokok alapján: Az ajánlatok mőszaki tartalmát - az Ajánlattevı által csatolt vények alapanyagául szolgáló papír minıségét és a kikészítést- az OEP papíripari szakértı bevonásával vizsgálta. Bíró László Miklós (CISA, CISM, CGEIT) szakértı úr napján kelt szakvéleménye alapján az Állami Nyomda Nyrt. ajánlata nem pótolható hiányosságban szenved. A szakvélemény fıbb megállapításai: - Az alapanyag vizsgálata: Mindkét pályázó ugyanannak a szállítónak, a Mondi Uncoated fine paper Sales Hungary tanúsítványát csatolta, ez egyszerőbbé és egyértelmővé teszi az összehasonlítást. Az Állami Nyomda offszet-papírt ajánl és a DIN számú szabvány teljesülésére hivatkozik. Ez nem felel meg a kiírásban foglaltaknak: Nyomtatáskor a berendezés a papírra felvitt festékanyagot, a tonert melegítéssel, olvasztással fixálja. A kis, asztali nyomtatoknál 180 C-on, a nagyteljesítményő gyorsnyomtatóknál C-on történik a fixálás. Az asztali laser nyomtatóval végzett tesztnyomtatás során az Állami Nyomda által benyújtott minta vény eredeti nyomata elkenıdött. Az Állami Nyomda Nyrt. által ajánlott offszet-papír alkalmazása tehát kockázatos, nyomtató meghibásodásokat okozhat. Gyengébb minıségő papír esetén a nyomtató mechanikája papírrostokkal telítıdik, ami egyértelmően üzemzavarhoz vezet. A magasabb Brendtsen értékő papír - melyet az Állami Nyomda Nyrt. ajánlott - használata tehát - bár olcsóbb és ezért gazdaságosnak tőnhet, gyengébb minısége miatt - nem javasolható. Az Állami Nyomda által ajánlott papír-alapanyag nem felel meg a kiírásban foglaltaknak és használata meghibásodást okozhat a végfelhasználók nyomtatóiban, ezért erre a felhasználásra alkalmatlan. - A kikészítés vizsgálata: Az Állami Nyomda által készített minták számos helyen eltérnek a kiírásban megadott specifikációtól (pl. alapnyomat színe halványabb, a vény hátoldalának tartalma eltér a kiírásban rögzítettıl, a Szolgáltatók nevének folytatásához fenntartott - esetenként üres - sor hiányzik). A kikészítés nem felel meg a kiírásban foglaltaknak, attól több ponton jelentısen eltér.

9 9 A papíripari szakvélemény alapján az ajánlatot Ajánlatkérı, mint szakmailag alkalmatlant érvénytelennek minısíti, tekintettel arra, hogy az Ajánlattevı által csatolt vény-minták minısége nem felel meg az Ajánlatkérı által az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján: Az ajánlat érvénytelen, ha: f) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott foltételeknek kivéve a 70/A. (1) bekezdés a)-d) pontjainak vagy a 70/A. (2) bekezdés a), b) pontjainak. illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 79. (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetıleg az ajánlati felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban elıírtaknak való meg nem felelést; Fentiekre tekintettel az Állami Nyomda Nyrt. ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján érvénytelen. Az ajánlatkérı által felkért szakértı a vizsgálataihoz felhasználta az ajánlattevık által benyújtott mintavények 4-4 darabját, amelyeket egy, a mintavényen függılegesen elhelyezett Keresztirányú nyomat felirattal látott el. A szakértıi vizsgálatot követıen kérelmezıi mintavények felsı, a vonalkód környékén található részében tonerfoltok jelentek meg. Kérelmezı március 5-én megtekintette a Szenzor Számítóközpont Kft. által becsatolt valamennyi dokumentumot. Az iratbetekintést követıen, még ugyanazon a napon kérelmezı elızetes vitarendezési kérelem nyújtott be ajánlatkérınél, amely elızetes vitarendezési kérelmet ajánlatkérı március 8-án elutasított. Ajánlatkérı becsatolta a DIN EN és a DIN számú szabványokat. A DIN EN számú szabvány 1 oldalán az alábbi angol nyelvő mondat szerepel: Licence for DIN EN (2003-1) Printing and business paper - Requirements fpr copy paper for dry toner imaging process A DIN számú szabvány 1 oldalán az alábbi angol nyelvő mondat szerepel: Paper -Printing paper - Part 2: Technical delivery specifications for offsetpaper, coated and uncoataed, white Kérelmezı március 19-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz, amelyben az eljárást lezáró döntés vonatkozásában kérte jogsértés megállapítását, a döntés megsemmisítését,

10 10 egyebekben ajánlatkérı marasztalását a jogorvoslati eljárás költségeinek viselésében. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 88. (1) bekezdés e), f) pontját, a Kbt. 83. (1) bekezdését valamint a Kbt. 85. (1) bekezdésében foglaltakat jelölte meg. A jogsértésekrıl való tudomásszerzés idıpontjaként március 8-át, ajánlatkérı elızetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos álláspontja megküldésének napját határozta meg. Kérelmezı jogorvoslati kérelmében vitatta az összegezésben az ajánlata vonatkozásában megjelölt érvénytelenségi okokat. Kérelmezı elıadta, hogy ajánlatkérı jogsértıen minısítette a kérelmezı ajánlatát szakmailag alkalmatlannak és ezáltal érvénytelennek. Ajánlatkérı ezen döntésével megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdésének e) és f) pontját. E körben kérelmezı álláspontja szerint ajánlatkérı saját döntésének is ellentmondóan a Kbt. 88. (1) bekezdésének f) pontja alapján minısítette a kérelmezı ajánlatát érvénytelennek. Ezzel szemben ajánlatkérı az összegzésben az érvénytelenség okaként a szakmai alkalmatlanságot jelölte meg, amely a Kbt. 88. (1) bekezdésének e) pontja alapján eredményezné kérelmezı ajánlatának érvénytelenségét. Kérelmezı vitatta az ajánlata érvénytelensége megállapítása alapját képezı, ajánlatkérı által felkért szakértı kompetenciáját. Kérelmezı álláspontja alátámasztására igazságügyi szakértı által készített szakvéleményt csatolt, amely szakvélemény szerint a kérelmezı által becsatolt vények mind alapanyaguk, mind nyomatuk minıségének vonatkozásában minden kétséget kizáróan megfelelnek a rendeltetés szerinti használatnak az orvosi és a szemészeti vények esetén. Kérelmezı álláspontja szerint amennyiben az ajánlata szakmai specifikációjával, azaz a vényminták minıségével kapcsolatban kétely merült volna fel ajánlatkérıben, úgy vagy a Kbt. 83. (1) bekezdésében foglalt hiánypótlás, avagy a Kbt. 85. (1) bekezdésében foglalt felvilágosítás kérésének lehetıségével élve lehetıséget kellett volna biztosítania kérelmezı számára, hogy hiánypótlás keretében érvényes ajánlatot nyújthasson be, vagy felvilágosítást tudjon adni, azonban ajánlatkérı ezen kötelezettségének elmulasztott eleget tenni. Kérelmezı a jogorvoslati eljárás során pontosította jogorvoslati kérelmét az alábbiak szerint: 1./ Kérelmezı 1. kérelmi eleme kapcsán, az összegezésben az általa megajánlott papír minısége nem megfelelıségére alapított érvénytelenségi ok tekintetében elıadta, hogy álláspontja szerint az összegezésben hivatkozott DIN szabványnak való megfelelıség sem a felhívásban, sem a dokumentációban nem

11 11 került elıírásra. Álláspontja szerint az által megajánlott ofszetpapír minısége tekintetében sem a dokumentáció, sem a felhívás nem tartalmaz olyan elıírást, amely szerint az nem felel meg az ajánlatkérı által másolópapírnak nevezett papír minıségének, illetve ne tartozna bele annak fogalmába. Álláspontja szerint az általa megajánlott papír alkalmas a feladat ellátására. Kérelmezı elıadta, hogy álláspontja szerint a dokumentációban hivatkozott másolópapír, mint megnevezés nem használatos a nyomdaipari szakmában, mivel az a szó, hogy másolópapír nem egyértelmően utal egy konkrét szabványra, és az abban található elıírásokra, azt azonban nem vitatta, hogy az általa megajánlott termék ofsetpapír megnevezéső papír. Kérelmezı elıadta, hogy a dokumentációban nem volt konkrétan megjelölve, hogy a másolópapíron milyen minıséget, milyen szabványhoz kapcsolódó papír alapanyagot értett ajánlatkérı. Kérelmezı álláspontja szerint az általa csatolt vényminták a mőszaki elıírásban foglaltaknak megfeleltek, az ajánlatkérı által hivatkozott minıségbeli nagyságrendi eltérés nem tapasztalható, azt nem vitatta kérelmezı, hogy az általa megajánlott papír olcsóbb, mint a nyertes ajánlattevı által megajánlott papír, azonban álláspontja szerint amennyiben hiánypótlási felhívás keretében kérte volna a vényeknek a cseréjét az ajánlatkérı, abban az esetben sem eredményezte volna a drágább papír felhasználása az ajánlati ár módosulását, mivel a két papírtermék közötti árrés során felmerülı esetleges árváltozás kérelmezı kockázati körébe tartozik, amely adott esetben az ajánlati árba beépített nyereséget csökkentené, azonban a teljesítést nem akadályozta volna, ennek értelmében, minthogy nem módosul az ajánlati ár, a hiánypótlás elrendelésének sem lett volna akadálya. A másolópapír mőszaki tulajdonságaihoz kapcsolódóan az összegezésben azt az ajánlatkérıi megállapítást, miszerint az ofsetpapír magasabb Bentsen értéke az ofsetpapír gyengébb minıségét jelentené, kérelmezı vitatta. Álláspontja szerint a Bentsen érték a papír simaságát jellemzı érték, az érdességét jellemzı mértékegységként került meghatározásra, álláspontja szerint az ofsetpapír megfelel a sima minıségő kategóriának. Kérelmezı szerint a felhívásban Bentsen értéknek való megfelelés nem került elıírásra. Vitatta azt is, hogy az általa megajánlott ofsetpapír magasabb Bentsen értéke miatt a papír a nyomtatás során károsítaná a nyomtatót. Kérelmezı ajánlata érvénytelensége körében megjelölt Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja megalapozottságát is vitatta, tekintettel arra, hogy álláspontja szerint alkalmasságát igazolta, érvényes ajánlatot nyújtott be, az általa megajánlott papír tulajdonságai, minısége megfelelt a kiírásban foglaltaknak, ezért alkalmas a szerzıdés teljesítésére. Álláspontja szerint az összegezésben a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pont körében megjelölt egyéb érvénytelenségi ok nem megalapozottan került megjelölésre. 2./

12 12 Kérelmezı 2. kérelmi eleme körében, az összegezésben a tekintetben megjelölt érvénytelenségi okkal kapcsolatban, miszerint az általa szolgáltatott mintavényeken a szakértı által végzett tesztnyomtatás során a mintavény eredeti nyomata elkenıdött, elıadta, hogy az általa felkért szakértı által a kérelmezı által megajánlott ofsetpapírral végzett kísérletei nem támasztották alá az ajánlatkérıi szakvéleményt. Álláspontja szerint a többszöri nyomtatási munkálatoknak alávetve a vényen elkenıdés nem volt tapasztalható. Kérelmezı nem vitatta, hogy a becsatolt vényen valóban elmosódott a festék, azonban az általa felkért szakértı véleménye szerint ez adott esetben a nyomtató hibájára is visszavezethetı, figyelemmel arra, hogy saját vizsgálata során ilyesmit nem tapasztalt. Véleménye szerint ez egy rosszul beállított nyomtató problémája és nem feltétlenül a vény alapanyaga lehet a hiba forrása. Kérelmezı kijelentette, hogy az iratbetekintésen, amelyen a mintavényeket is megtekintette, az általa felkért igazságügyi szakértı nem vett részt, a kérelmezı által benyújtott mintavényeket nem látta, azonban a vizsgálatait a kérelmezı által részére átadott vények vizsgálatával készítette, mely vények a mintavények elkészítésével megegyezı eljárással és minıségben készültek. Kérelmezı elıadta, hogy az általa becsatolt mintavények fenti hiányossága körében hiánypótlást kellett volna ajánlatkérınek elrendelni. 3./ Kérelmezı 3. kérelmi eleme körében, az összegezésben a tekintetben megjelölt érvénytelenségi okkal kapcsolatban, miszerint az általa szolgáltatott mintavényeken az alapnyomat színe halványabb a dokumentáció mellékleteként kiadott mintavényekénél, elıadta, hogy álláspontja szerint a két minta színe megegyezett, kérelmezı a P. 172-es színkódú színnek megfelelıen mintavényt készített. Amennyiben ajánlatkérı színeltérést tapasztalt a két vény között, abban az esetben hiánypótlást kellett volna elrendelnie. 4./ Kérelmezı 4. kérelmi eleme körében, az összegezésben a tekintetben megjelölt érvénytelenségi okkal kapcsolatban, miszerint az általa szolgáltatott mintavények hátoldalának tartalma eltér a kiírásban rögzítettektıl, elıadta, hogy a dokumentációban található ábrán, a vény alján található dátumként május 1. dátum szerepel, a kérelmezı által becsatolt mintavényeken pedig január 1. dátum szerepel. Kérelmezı elıadta, hogy a dokumentáció 15. oldalán a vények hátoldalán megjelenítendı szöveg tekintetében található szöveges rész nem tartalmaz feltüntetendı dátumot. Kérelmezı szerint a vények hátoldalán feltüntetendı szöveg kétféleképpen szerepel az ábrán, illetıleg a dokumentáció szöveges részében, mivel a szöveges az alábbiakat említi:

13 13 Elıfordulhat, hogy az önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az ön orvosa által elıírt kezelésre. Az ábrás részben pedig ugyanezen szöveg az alábbiakban tér el: Elıfordulhat, hogy az Önnek rendelt gyógyszer több különbözı néven is forgalomban van. Ezeket az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) egymással egyenértékőnek és helyettesíthetınek minısítette, így márkanévtıl függetlenül alkalmasak az Ön orvosa által elıírt kezelésre. Kérelmezı elıadta, hogy a vény hátoldalát tartalmazó ábrán az utolsó elıtti bekezdésként szerepel az alábbi mondat: Esetleges panaszaival a biztosítottak jogait felügyelı Egészségbiztosítási Felügyelethez vagy a Betegjogi Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz fordulhat, azonban ez a mondat a dokumentáció 15. oldalán, mint feltüntetendı tartalom nem szerepel, kérelmezı elıadta, hogy az általa becsatolt vény sem tartalmazta ezt a mondatot. 5./ Kérelmezı 5. kérelmi eleme körében, az összegezésben a tekintetben megjelölt érvénytelenségi okkal kapcsolatban, miszerint az általa szolgáltatott mintavények elsı oldalán az Orvos adatai részben a szolgáltatók nevének feltüntetésére ajánlatkérı a név hosszától függıen 2 sort írt elı, a név hosszától függıen a 2. sor üresen hagyása mellett, elıadta, hogy az általa benyújtott mintavényeken a fent említett 2. sor valóban nem maradt üresen, azonban álláspontja szerint ajánlatkérınek e körben is hiánypótlást kellett volna elrendelnie, mielıtt az ajánlatot érvénytelennek nyilvánította. 6./ Kérelmezı 6. kérelmi eleme körében, az egyéb érdekelt ajánlata érvényességét vitatta, miszerint az egyéb érdekelt által becsatolt vények színe álláspontja szerint nem felel meg a dokumentációban elıírt P.172-es színnek. Kérelmezı elıadta, hogy ezen megállapítást kérelmezı megfelelı szakértelemmel rendelkezı munkatársai tették, miután az iratbetekintésen megfelelı eszközökkel (Pantone színskála, nagyító) megvizsgálták egyéb érdekelt által becsatolt mintavényeket. Figyelemmel az eltérésre kérelmezı álláspontja szerint egyéb érdekelt ajánlata e miatt érvénytelen, ajánlatkérınek a fenti hiányosság körében hiánypótlás kellett volna elrendelnie. Figyelemmel arra, hogy ajánlatkérı kérelmezı által csatolt vények hasonló hiányossága miatt kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, ezért ajánlatkérı eljárása sérti a Kbt ában foglalt egyenlı bánásmód alapelvét. 7./

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.443/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.340/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.138/22/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.150/8/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.212/21/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.305/27/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.155/13/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.241/18/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.513/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.509/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 800/ 16 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.34/16 /2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/093-103/2009. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-START

Részletesebben