MADARASINÉ SZIRMAI ANDREA * A környezeti vezetıi és pénzügyi számviteli információk kapcsolata és megjelenítési lehetıségeik az éves beszámolóban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MADARASINÉ SZIRMAI ANDREA * A környezeti vezetıi és pénzügyi számviteli információk kapcsolata és megjelenítési lehetıségeik az éves beszámolóban"

Átírás

1 MADARASINÉ SZIRMAI ANDREA * A környezeti vezetıi és pénzügyi számviteli információk kapcsolata és megjelenítési lehetıségeik az éves beszámolóban. Bevezetés Relationship between Information of Environmental Management Accounting and Environmental Financial Accounting and Opportunities for their Presentation It can be considered an accounting paradox that while management accounting tries to offer solutions elaborated in detail for the purposes of processing environmental information and its transforming into quantitative and qualitative data, hardly any of these occur in financial accounting as appreciable and effectively applicable information. This is true even if annual accounts represent the financial statement that is mandatory to publish, available for the broadest possible group of decision-makers, and interpreted with less and less trouble due to its adjustment to international accounting systems and their application. In spite of the broadening overlaps between sustainability and financial reporting, the greatest challenge in creating a link between financial and sustainability reporting is in the possible translation of environmental output indicators, often qualitative in nature, into a financial value measurement tool. The focus of my investigation in this article is to assess how and to what extent the management accounting information of environmental accounting can be integrated into financial statements, and where the problems and hindrances arise in the application of the different valuation methods. A környezeti számvitel a számvitel olyan alágaként definiálható, amely azokat a tevékenységeket, módszereket és rendszereket foglalja magában, amelyek egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a környezetvédelmi tevékenység gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik és jelentésbe foglalják. (SHALTEGGER) A környezeti számvitel alrendszerei többféle aspektusból vizsgálhatók: a környezetvédelem által indukált pénzügyi hatások, valamint a vállalat gazdasági tevékenységének környezeti külsı és belsı hatásai alapján. 2 A kutatás középpontjában az elıbbi terület vizsgálata áll: a pénzügyi hatások megvizsgálása elkülönítve belsı, illetve külsı információk feldolgozására és felhasználásra való fókuszálása szerint. A környezeti vezetıi számvitel a környezeti számvitelnek az az alága, amely az adatok nyilvántartásával, elemzésével és a jelentések készítésével a gazdálkodó egységek belsı információira támaszkodik, és különös hangsúlyt helyez a környe- * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Számviteli Tanszék, fıiskolai adjunktus, PhD-hallgató. Dr. Csutora Mária: A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, 0. old. alapján, Tisztább Termelés Kiskönyvtár, Ibid. 239

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 zeti költségek adataira, valamint az anyag és energiaáramlás információira, elısegítve a belsı döntéshozatalt, reálisabb belsı vállalati megítélést. A környezeti pénzügyi számvitel a külsı érdekelteknek nyújt információt, fókuszálva a környezeti kötelezettségek költségeire és egyéb jelentıs környezeti költségekre. A cikkben elsıként bemutatásra kerülnek a pénzügyi kimutatásban nem elkülönítetten, nem átláthatóan megjelenített környezeti költségek, hozzájuk rendelve a környezeti jellegükbıl adódó sajátosságokat és értelmezési, értékelési nehézségeket. A cikk második részében a környezeti vezetıi számviteli módszerek bemutatásával felvázolásra kerülnek a lehetséges értékelési módszerek, amelyek megteremthetik a környezeti vezetıi és pénzügyi számvitel közötti kapcsolatot, elısegítve, hogy a pénzügyi kimutatásokban, éves beszámolókban integráltabban jelenhessenek meg a környezeti információk. 2. A környezeti költségek azonosításának problematikája az éves beszámolóban Amennyiben a pénzügyi kimutatások, éves beszámolók eredménykimutatásának költségsorai között keressük a környezeti költségeket, azt tapasztaljuk, hogy semmilyen egzakt információt nem találunk erre vonatkozóan. Tekintsük át röviden az összköltség eljárással készülı eredménykimutatás költség kategóriáit, kiemelve az egyes kategóriákból a környezeti jellegő költségeket (a teljesség igénye nélkül). Az anyagjellegő ráfordítások anyagköltség sora összevontan tartalmaz információt a termeléshez (szolgáltatáshoz) felhasznált alapanyagok, segédanyagok és egyéb közvetlenül és közvetten a termelés érdekében felhasznált anyagok költségének értékére, így ebbıl nem deríthetı ki azon anyagfelhasználások értéke, amelyek egyben a környezet terhelését is jelentették. Például: a felhasznált fa mennyisége, kenıanyagok, lakkok, festékek, nyomtatóhoz szükséges patronok, irodaszerként felhasznált papír, csomagolóanyag, üzemanyag költsége. Az igénybe vett szolgáltatások között számtalan környezeti jellegő költség található meg: az elektromos áram, víz, gáz felhasználásának költsége, a hulladék elszállításának költsége, a veszélyes hulladékok kezelésének költsége, a környezetvédelmi-munkavédelmi oktatási költségek, a környezetvédelmi berendezések karbantartásának költsége, a környezetvédelmi szabványok, minıségbiztosítási rendszerek kialakításának és mőködtetésének költsége és egyéb szabályozási költségek, a különbözı káresemények elhárításának költsége, csomagolási költségek, szakértıi díjak: környezeti auditor díja, mérnöki díjak, jogászok díjai. 240

3 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... Az egyéb szolgáltatások között kerülnek elszámolásra a környezetvédelemmel kapcsolatos biztosítási díjak, környezetterhelési díjak. A személyi jellegő ráfordítások között kerül kimutatásra a környezetvédelemmel foglalkozó munkavállalók bére, és azok járulékai. Az értékcsökkenési leírás elszámolt összegében megjelenik a környezetvédelmi célú berendezések értékcsökkenése (szőrık, légtisztító berendezések stb.) ugyanúgy, mint a környezetet terhelı, szennyezı berendezések értékcsökkenése. A környezetet terhelı, szennyezı berendezések alatt elsısorban a termelı berendezéseket értjük és vizsgáljuk szennyezésük mértékét, holott például egy szolgáltató vállalat esetében ugyan ilyen gépek nem találhatók, de a mőködésük érdekében használt számítógépek, nyomtatók, faxok is környezetterhelést okoznak. A termékdíjak költségének 2, megjelenése az eredménykimutatásban többféleképpen is lehetséges. Ha vásárolt készlet beszerzéséhez kapcsolódik, akkor a bekerülési érték része, így értékesítéskor, felhasználáskor az anyagjellegő ráfordításként (anyagköltség, eladott áruk beszerzési értéke) kerül elszámolásra. Az anyaghoz kapcsolódóan megfizetett termékdíj termelés esetén természetesen felosztásra kerül a saját termeléső készletekre, így annak önköltségének részévé válik. A saját termeléső készlet után a fizetendı termékdíj a halmozódások elkerülése érdekében nem a bekerülési érték része, hanem egyéb költségként kerül elszámolásra. Ha a termékdíj tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódik, akkor szintén a bekerülési érték része, így költségként az értékcsökkenési leírásban jelenik meg. Amennyiben a termékdíjat az értékesítéshez kapcsolódóan kell megfizetni, ennek elszámolása egyéb ráfordításként történik. Felmerül a kérdés, hogy a környezeti károkozáshoz, a jogszabályi elıírások megsértéséhez kapcsolódó bírságok, büntetések, fizetendı kártérítések a környezeti költségek részét képezik-e vagy sem. A szakirodalomban fellelhetı meghatározás mindkét megközelítésre. Az egyik értelmezés szerint a környezeti költségek a környezeti károkat és a környezetvédelemhez kapcsolódó költségeket jelentik 3, azaz része a környezeti költségeknek a ráfordításként elszámolt tételek értéke is. Amennyiben egyértelmően meghatározható, elkülöníthetı, hogy ezek a környezeti ráfordítások, veszteségek a gazdálkodó egység szokásos mőködésének környezeti tevékenységeihez kapcsolódnak, annak ellenére a környezeti költségek része, hogy ezekbıl haszna nem származik a gazdálkodó egységnek. 4 A környezetterhelési díjakat a szennyezı anyagok levegıbe, vízbe, talajba történı juttatása esetén vagy zajártalom okozása esetén szabják ki, a szennyezı anyagok mennyisége és minısége alapján. 2 A termékdíjakat olyan termékekre vetik ki, amelyek a termelési, fogyasztási vagy értékesítési folyamat során veszélyesek a környezetre mennyiségük, vagy veszélyes alapanyagtartalmuk miatt. (Kerekes-Szlávik: A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei, KJK, old.) 3 Makray Judit: Környezeti költségszámítás mint a vezetıi döntéstámogatás eszköze,. rész, 4 A környezeti ráfordítások, veszteségek környezeti költségek részeként való értelmezés tükrözıdik a Kanadai Könyvvizsgálói Kamara véleményében is a Környezeti költségek és kötelezettségek: elszámolási és pénzügyi jelentési kérdések kiadványában,

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 Egy másik érvelés szerint a környezeti ráfordítások, veszteségek nem eredményeznek megtérülést a gazdálkodó egységnek; nem a környezetszennyezés csökkentése, megelızése vagy helyreállítás érdekében merültek fel, így nem részei a környezeti költségeknek. Véleményem szerint, ha pénzügyi számviteli szempontból a környezeti károkozás ráfordításai nem is sorolandók a környezeti költségek közé, vezetıi számviteli megközelítésben, közvetett tételként a környezeti költségek részeként kell kezelni. 2 A fentiekben bemutatottak alapján látható, hogy az eredménykimutatás struktúrája nem alkalmas arra, hogy a környezeti költségek, ráfordítások információit megfelelı súllyal és részletezettséggel közvetítse a pénzügyi kimutatások belsı és külsı felhasználói felé. Ennek következtében célszerő a környezeti költségeket más szempontok alapján csoportosítani. 3. A környezeti költségek csoportosítási lehetıségei a környezeti vezetıi számvitel útmutatásai alapján A környezeti költségek csoportosításának célja, hogy áttekinthetıbbé, rendszerezhetıbbé tegye a környezeti jellegő adatok győjtését, nyilvántartását, elemzését megkönnyítve a jelentések készítésének folyamatát. Lehetséges csoportosítási szempont a környezeti költségek termelési folyamathoz viszonyított felmerülése szerint 3. Ez alapján elkülöníthetı: elıállítási költség: anyagköltség személyi jellegő költségek technológiához kapcsolódó felosztható költségek: termelés, tevékenység következményeként felmerült költségek, ráfordítások: szerszámfelhasználások költsége értékcsökkenés felosztott költsége energiaköltség szállítási költség tárolási költség hulladéklerakás, -kezelés költsége bírságok, büntetések kártérítések termékdíj, környezetterhelési díj továbbképzések költségei védıfelszerelések költségei A 200/453/EC EU ajánlása alapján. Szintén ez a vélemény olvasható ki Kósi Kálmán Valkó László (2006): Környezetmenedzsment címő mővébıl, TYPOTEX, Budapest, 06. old. 2 A kiegészítı megjegyzések tartalmában is ez a megközelítés a követendı: nemcsak a környezeti költségeket kellene részletezni, hanem az egyéb, negatív környezeti magatartás, tevékenység miatt fizetendı, ráfordításként megjelenı tételeket is be kellene (kell) mutatni. 3 Dr. Maczó Kálmán (szerk.): PC-Controller.0 CD-ROM, Verlag Dashöfer Ltd., Komplex gyakorlati tanácsadó controlling szakembereknek, 0. rész, 7. fejezet,.6. alfejezet, -2.old. 242

5 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... Az elıállítási költség, amely a termelési folyamat során közvetlenül vagy megfelelı vetítési alapok alkalmazásával a termékhez kapcsolható. A technológiák felosztható költsége, amely az alkalmazott technológiához, gyártási folyamathoz kapcsolódó felosztható költségeket tartalmazzák. A termelés, tevékenység következményeként felmerült költségek, ráfordítások a jogszabályok betartása, illetve megszegése miatt felmerülı környezeti költségeket jelentik. A termékdíj és a környezetterhelési díj önköltségben való megjelenése gyakori, a többi költség jellemzıen általános költségként kerül kimutatásra. Egy másik lehetséges csoportosítás a környezeti költségek megjelenésének gyakoriságához és módjához kötıdik: Szabályozó Mőködési költségek Önkéntes Szokásos költségek anyagköltségek személyi jellegő költség termelı eszközök értékcsökkenése és karbantartása közmővek, rezsi költségei környezeti eszköz, készlet selejt értéke Rejtett költségek A tevékenység elıkészítéshez kapcsolódóan megfigyelés jelentés monitoring, tesztelés kutatás, modellezés folyamat javítása nyilvántartás, adatrögzítés tervezés oktatás területhelyreállítás, -rendezés terület elıkészítés engedélyezés mérnöki tervezés, technológia, gépszerkesztés beszerzés installálás A tevékenység lezárásához kapcsolódóan üzem bezárásának költségei készletek értékesítésének költségei bezárást követı gondozási költségek terület felmérése, jegyzıkönyv készítése közösségi kapcsolatok, image monitoring, tesztelés oktatás auditok szállítók minısítése éves környezeti jelentések biztosítások Dr. Csutora Mária (200): Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, Tisztább Termelés Kiskönyvtár, 200, 48. old. alapján, valamint EPA: An Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool: Key Concepts and Terms, 995. alapján. 243

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 jövıbeni jogszabályoknak való megfelelés várható költsége büntetések, bírságok Feltételes költségek jogorvoslás jogi költségek ingatlanban bekövetkezett károk természeti erıforrások megrongálódása, kára reagálás a jövıbeni várható kibocsátásokra személyi sérülésekbıl következı károk gazdasági veszteség kára Image és kapcsolati költségek vállalati image kapcsolat a vevıkkel kapcsolat a befektetıkkel kapcsolat a biztosítókkal kapcsolat a szakemberekkel kapcsolat a munkavállalókkal kapcsolat a szállítókkal kapcsolat a hitelezıkkel kapcsolat a társadalommal kapcsolat a hatóságokkal, szabályozókkal környezeti jelentések készítése A szokásos költségek, amelyek a számviteli nyilvántartásokban rendelkezésre álló adatokból viszonylag könnyen kinyerhetıek, számszerősíthetık. A rejtett költségek, amelyek egyrészrıl azért minısülhetnek rejtettnek, mert a gazdálkodó egységek nem rendelik azokat a költségviselıkhöz, így általános költségek között maradnak (például ha a környezetvédelmi alkalmazottak bére nem kerül felosztásra), másrészrıl rejtettek, mert a költségek költségviselıhöz való hozzárendelése közvetlenül nem kivitelezhetı, az önköltségnek ezen tételek a számviteli alapelvekre építve nem képezik részét (például környezeti irányítási rendszer kidolgozásának belsı munkaerı költsége, oktatási költsége). A feltételes költségek, amelyek olyan jövıbeni várhatóan felmerülı ráfordításokat takarnak, amelyek felmerülésének valószínősége és a ráfordítás összege bizonytalanságot hordoz. Az intangibilis költségek, amelyek a vállalat jó kapcsolatai és a vállalati image értékét jelentik, s az azok javítására szolgáló költségeket foglalják magukban. A fenti költségeken túlmenıen a gazdálkodó egységek az externáliák következményeiknek is kitettek, így az externális költségek csoportját sem szabad mellızni. Ezek a költségek azért merülnek fel, mert a gazdálkodó egység termelésével például egy folyó vízminıségét rontja, de a szennyezésbıl adódó költségek elsıdlegesen nem a gazdálkodó egységnél jelentkeznek, hanem külsı, harmadik félnél, aki a folyó tisztításának költségeit megfizeti. Ezen költségek a gazdálkodó egység vonatkozásában átalakulnak feltételes költséggé a probléma nyilvánvalóvá válásával, majd a környezeti felelısség bizonyítását követıen már ténylege környezeti ráfordításokká válnak. Érdemes azt végiggondolni, hogy a fenti táblázat logikájában az externális költségek melyik alcsoportban jeleníthetık meg. Bár minden alcsoporthoz lehetne felsorakoztatni érveket és ellenérveket, véleményem szerint, mivel az externáliák létezése és hatása a gazdálkodó egység tevékenységének, mőködésének eredményei, így az externális költségek a mőködési költséghez sorolandók. 244

7 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... Megvizsgálva a környezeti költségek megjelenésének gyakoriságához és módjához kötıdı csoportokat az tapasztalható, hogy a környezeti költségek teljes körő számbavétele és értékének meghatározása a szokásos költségektıl az externális költségek felé haladva egyre nehezebben megoldhatóvá válik. Szintén egy másfajta megközelítést tükröz az, hogy a gazdálkodó egység külsı vagy belsı környezeti költségérıl beszélünk : Külsı környezeti költségek természeti erıforrások kiaknázása zaj és esztétikai hatások maradék levegı- és vízemissziók Belsı környezeti költségek Közvetlen vagy közvetett környezeti költségek hulladék kezelésének költségei jogorvoslati, kártérítési költségek vagy kötelezettségek jogszabályok betartásának költségei engedélyezési díjak környezetvédelmi, környezeti oktatási költségek jogi költségek és büntetések környezethez kapcsolódó karbantartási költségek környezetvédelmi biztosítások díja környezetvédelmi igazolások és címkézések költségei adatrögzítések és jelentések készítésének költsége hosszú távú hulladékkezelés, depónia nem kompenzált egészségügyi hatások változás a helyi életminıségben Feltételes vagy intangibilis költségek bizonytalan jövıbeni kártérítések vagy kompenzálási költségek a jövıbeni jogszabályok változásának kockázatának való kitettség termék minısége munkavállalók egészsége és megelégedettsége környezeti hatékonyságot elıtérbe helyezı eszközök a nyersanyag inputok fenntarthatósága az értékvesztett eszközök kockázata a nyilvánosság és a fogyasztók felfogása, megítélése A bemutatott környezeti költségek csoportosítási lehetıségei alapján megállapítható, hogy a pénzügyi számvitelben használt eredménykimutatásból csak úgy nyerhetık környezeti információk, adatok, ha azokat a gazdálkodó egység tevékenységének, mőködési sajátosságainak, szervezeti felépítésének figyelembe vételével a környezeti vezetıi számvitel támogatásával kigyőjtik, nyilvántartják, összegzik. A következıkben arra a kérdésre keresem a lehetséges megoldásokat, hogy a környezeti vezetıi számvitelben azonosított környezeti költségcsoportok, költségtételek milyen módszerekkel számszerősíthetık. Whistler Centre for Business and the Arts. Environmental Accounting. Prepared by T. Berry alapján. 245

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, A környezeti vezetıi számvitel módszerei a környezeti költségek értékeléséhez A környezeti számvitel vezetıi számviteli területéhez számtalan részterület tartozik, amelyek közül a legtöbb értékelési problémákra keresi a választ különbözı aspektusokból vizsgálódva. A szakirodalmak alapján jelen cikk keretein belül a következı, értékelési kérdésekkel foglalkozó módszereket emelem ki: életciklus becslés és életciklus költsége; ökológiai mérleg; anyagáram-elemzés; környezetvédelmi költségek szerepe az önköltségszámításban; externáliák költségének becslése. A környezeti menedzsment egyik egyre több területen alkalmazott eszköze az életciklus elemzés (Life Cycle Analysis, LCA). Az elemzés során a szakemberek arra törekednek, hogy számszerősítsék, megbecsüljék hogy egy termék elıállítása, felhasználása, értékesítése, egészen a hulladékként történı lerakásáig milyen környezeti terhekkel jár, beleértve az energiakiadásokat is. Az utóbbi idıben gyorsan terjed az LCA módszerének alkalmazása, illetve használata iránti érdeklıdés, annak a várakozásnak az elterjedésével, miszerint ez a módszer végleges választ ad a legtöbb környezetvédelemmel kapcsolatos problémára akár a környezetszennyezést okozó gyárak, akár a környezetvédık oldaláról. Az elemzés sikere, eredménye az input adatok minısége, megbízhatósága, részletezettsége határozza meg, nagy mennyiségő és sokrétő adatra van szükség a környezetbe bekerülı és a környezetbıl felvett anyagokról. Azonosítani kell a termék teljes életciklusának szakaszait, meg kell vizsgálni a kapcsolódó folyamatokat, pontokat, majd ezek figyelembe vételével valamennyi kimeneti és bemeneti mennyiség alapján életciklus leltárt kell készíteni. Ezt követıen meg kell vizsgálni a rendszerbe lévı tényezık különbözı jellegő és szintő környezeti hatásait, végül ezeket kell összegezni egy értelmezhetı, használható mutatószám-rendszerbe. Problémát jelent, hogy igen nehéz valamennyi tényezıt számba venni, így gyakran a legkönnyebben megszerezhetı információk alapján készül az elemzés, kiegészítve feltételezésekkel. A legátfogóbb életciklus vizsgálat sem teljes körő, mivel nehéz eldönteni, hogy egyáltalán milyen tényezıket kell számításba venni. Például a bútorgyártás esetén egyértelmően figyelembe kell venni a fakitermelés költségét és az okozott környezeti hatást (kárt), de kezelni kell-e (lehet-e) például a konzervgyártás során felhasznált zöldségek, gyümölcsök termelıinek globális felmelegedés okozta tényleges veszteségét és környezeti kihatásait. B. Andrási Mónika, Csutora Mária, Görög Mihály, Kerekes Sándor, Kindler József, Kreiner László, Kulifai József, Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Szabó László, Szabó Sándor, Zalatnay Judit, Zilahy Gyula, Zsóka Ágnes: Vállalati környezet-menedzsment, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan és technológiai tanszék, Budapest, 997. alapján. 246

9 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... A LCA elemzéséhez kapcsolható a Life-Cycle Costing (LCC), azaz élet-ciklus költség becslése, amely az LCA folyamatában felmerülı tényezık értékének megbecsülésére törekszik. Alapvetı problémát jelent, hogy a módszer elsıdlegesen nem környezeti aspektusból került kidolgozásra, valamint hogy az LCC módszerének legalább tíz különbözı almódszere ismert a gyakorlatban. Az LCA elemzéséhez hasonló eljárás az ökológiai mérleg, amely lehetıvé teszi, hogy az élı környezetünknek okozott különbözı ártalmakat megbecsülje a gazdálkodó egység. Az ökológiai mérleg célja az, hogy közös nevezıre hozza az összes olyan ökológiai hatást, amely anyagok felhasználásából származik termelésük vagy ártalmatlanításuk során. A környezetnek okozott ártalmakat veszi számba, oly módon, hogy valamennyit egyetlen dimenzióban mutatja be és egységes ökológiai indexekkel fejezi ki. Az ökológiai mérleg célja a választási lehetıségek ökológiai cél szerinti optimálása. Az optimáláshoz felhasznált módszerek: ökológiai tárgyi- és hatás mérleg készítése, termékvonal elemzés, a termék hasznosságának elemzése, az üzemi környezetmérleg elkészítése. Az ökológiai mérleg minden elınye és haszna mellett több megválaszolásra váró területre mutat rá: az ökológiai mérleg elkészítésébıl hiányoznak az általános érvényő és tárgyszerő értékelési módszerek, jelentıs a nem számszerősíthetı környezeti hatások köre, a vizsgált tényezık összehasonlíthatóságának mértéke nem azonos, a károsító anyagok és használatuk környezeti hatása csupán becsülhetı, a mérleg területe térben és idıben korlátozott. Az anyagáram-elemzés módszere nem kizárólag a vállalati folyamatokra és technológiákra koncentrál, hanem az anyagáramok nyomon követése áll a középpontban. A rendszer környezeti szempontból az összes vállalati energia- és anyagáramot lényegesnek ítéli, hiszen abból indul ki, hogy a környezetterhelések könnyen és minden esetben visszavezethetık az adott energia- és anyagáramlásokra. Ez a költségszámítási koncepció három fı kategóriát alkot, s eszerint különbözteti meg a felmerülı környezeti költségeket: anyag, rendszer, kiszállítás és hulladékkezelés költségei. A módszer alkalmazhatóságát nehezíti, hogy igen nagymennyiségő adatot kezel, s a költségszámítás alkalmazása is több lépésben valósulhat meg. nagyobb vállalatnál már igen nehéz munkát jelenthet. Elınye azonban az lehet, hogy rugalmas, alkalmazható projektszerően is. A környezetvédelmi költségek önköltségszámításban való megjelenítéséhez kapcsolódóan két módszer alkalmazási lehetıségét említeném: a hagyományos önköltség számítást, illetve a folyamatköltség módszerét. A hagyományos önköltség-számítás részletes ismertetését a közvetlen és kövezett költségek meghatározását, a költségfelosztási módszereket stb. annak általános jellege miatt mellızöm. Kiemelem azokat a sajátosságokat a hagyományos önköltség számításában, amelyek a környezeti költségek felosztása kapcsán nem hagyhatók figyelmen kívül. A környezetvédelmi, környezeti költségek nagyobb hányada a változó költségek csoportjába tartozik, de sok esetben az állandó költségek között kerülnek megjelenítésre (pl. hulladéklerakás költsége). A környezeti költségek felosztása helytelen módszerrel történik: a környezetvédelmi, illetve környezeti költségek összege vetítési alap alkalmazásával (da- 247

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 rabszám, munkaóra stb.) a teljes termelési mennyiségre felosztásra kerül. A gazdálkodó egység nem mérlegeli azt, hogy mely terméke milyen mértékben környezetszennyezı vagy éppen környezetkímélı. Nyilvánvaló, hogy a helyes megoldás az, hogy a környezeti költségeket kizárólag a környezetszennyezı termék önköltségében veszi figyelembe, és osztja fel a gazdálkodó egység. A környezeti költségeket nemcsak költségviselıhöz kell hozzárendelni, hanem költséghelyhez (költségközponthoz) is, amely elısegíti, hogy az adott költséghely hatékonyabban szervezze meg termelési folyamatát. A környezeti vezetıi számvitel az önköltség számítás során sajátos költségokozókat alkalmaz, annak érdekében, hogy a szennyezı anyagok kibocsátása és környezeti hatása is számszerősíthetı legyen. Ilyen például a szennyezéskibocsátások volumenének összefüggése, amely szerint a környezeti általános költségeket meg kell osztani szennyezés-kibocsátások összesen volumenének értékével, majd az adott termékhez kapcsolód emisszió mennyiségét ismerve, kiszámítható a termékre jutó környezeti költség. Egy másik lehetséges költségokozó a kibocsátások toxicitása, amelynek lényege, hogy a nagyobb mértékben mérgezı hulladékokat okozó termékekre nagyobb arányban kerüljenek felosztásra a környezeti költségek. A környezeti hatás mutatója az elızı két tényezı kombinációja: a szennyezés-kibocsátás volumenét súlyozza azok toxicitásával, és az így kiszámított környezeti hatások alapján osztja fel a környezeti költségeket. A folyamatkalkuláció módszere elsısorban a tömegtermeléssel foglalkozó iparágak kalkulációs rendszerében jelentkezik. A tömeggyártás sajátossága a nagy mennyiségő, elsısorban homogén termékek folyamatos termelése. Szükséges tehát olyan módszer, amelyet azok a tömeggyártással foglalkozó iparágak alkalmazhatnak, ahol a kalkulációs egységek általában számos termelési szinten, folyamaton mennek át a végtermék elkészüléséig viszonylag rövid átfutási idıvel. Ilyen tömegtermeléssel foglalkozó iparág például a vegyi, cement, olaj, festék, textil, élelmiszer, acél, üveg, bányászati, stb. iparágak. Olyan területeken is alkalmazható a módszer, ahol nagy mennyiségben folyik a sorozatgyártás, azonban itt is meghatározó kritérium, hogy a teljes termelési folyamat lebontható legyen részfolyamatokra, ilyen például a bútorgyártás folyamata. A folyamat-kalkuláció módszere nem a költséghelyek-költségviselık közvetlen és közvetett költségeinek elszámolására, feloszthatóságára koncentrál, nem egy adott kalkulációs egység elıállítási költségére, hanem a teljes gyártási folyamat egy-egy részfolyamatának, munkaszakaszának költségét helyezi a középpontba. Ezt a munkaszakasz költséget használja fel az adott munkaszakaszban elkészült termékek, munkadarabok költségének kiszámításához a készültségi fokuknak megfelelıen. A folyamat-kalkuláció megértéséhez szem elıtt kell tartani a termelési folyamat sajátosságát, azaz hogy a termék egyik munkaszakaszról a következı munkaszakaszig áramlik, egészen a késztermék elkészüléséig. A módszer logikája szerint a költségek áramlása is ezt a termelési folyamatot követi. Dr. Csutora Mária (200): Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, Tisztább Termelés Kiskönyvtár,

11 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... A közvetlen költségek győjtésének és elszámolásának folyamata a munkaszámos-kalkuláció metodikájával egyezıen történik, hiszen elszámolásra kerül a közvetlen anyag- és bérköltség az adott munkaszakaszra. Végül az externáliák értékelésének problematikáját és ismert értékelési módszereit ismertetem. A módszerek megpróbálják monetáris formában kifejezni, megbecsülni a környezeti károk (hasznok) értékét. A két legelterjedtebb megközelítés az ellenırzés költsége és a kár költsége megközelítések. Az ellenırzés költsége módszer a környezetvédelmi menedzsment, szennyezés-csökkentés költségeit és kötelezettségeit veszi számításba a tényleges kárértékként. A kár költsége megközelítés az externális költségek becslésére a veszteség értékének meghatározására törekszik különbözı értékelési módszereket alkalmazva: piaci ár módszere, kiesett jövedelem számítása, termelékenység változása, hedonikus árazási modell, utazási költség módszere, feltételes értékelés módszere. Az externáliák értékelése a gazdálkodó egységek gyakorlatában igen ritkán jelenik meg, mivel az említett módszerek számtalan feltételezést, torzító tényezıt tartalmaznak, így amellett, hogy az externáliák költségének kiszámítása igen bonyolult feladat, a kapott eredmény megbízhatósága fenntartással fogadható el. A környezeti vezetıi számvitel, a környezet-gazdaságtan számos értékelési módszert bocsát rendelkezésünkre, ám a pénzügyi kimutatások környezeti információ tartalma a kiegészítı mellékletben résztelezett információkon nem igen nyúlik túl. Jelenleg a fenntarthatósági jelentések tartalma általában olyan formában és egységekben jelenik meg, amelyek nem könnyen válthatók át pénzügyi kifejezésekre. Egyre nagyobb a nyomás azonban, hogy a vállalati elszámoltathatóság minden dimenziója erısebb legyen, a fenntarthatósági, környezeti jelentések és pénzügyi kimutatások keresztezıdése és konvergenciája egyre nyilvánvalóbbnak és valószínőbbnek látszik feloldva az átjárhatatlanság problémáját a környezeti és a pénzügyi jelentések között. Felhasznált szakirodalom SIGMA Environmental Accounting Guide, SIGMA Project September Environmental Management in Organizations, The Role of Management Accounting, Issued by IFAC, 998. március. B. ANDRÁSI MÓNIKA et al.: Vállalati környezet-menedzsment, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan és technológiai tanszék, Budapest, 997. GLUCH, PERNILLA; BAUMANN, HENRIKKE: The life cycle costing (LCC) approach: a conceptual discussion of its usefulness for environmental decision-making. Building and Environment, 39., pp CHRISTINE JASCH: The use of environmental management accounting (EMA) for identifíing environmental cost, Journal of Cleaner Production: Volume, Issue 6, Septembeer 2003, pages : DR. CSUTORA MÁRIA: A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, Tisztább Termelés Kiskönyvtár,

Vállalati környezetmenedzsment

Vállalati környezetmenedzsment BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖRNYEZETGAZDASÁGTANI ÉS TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Vállalati környezetmenedzsment Szerkesztette: Kerekes Sándor és Kindler József Készült a BKE Környezetgazdaságtani és

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN LAÁB ÁGNES VEZETİI SZÁMVITEL ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Oktatási segédlet Törölt: a BME GT 35M005 tárgyhoz Szakmai lektor: Karai Éva Nyelvi lektor, szerkesztı: Bárány Mónika BUDAPEST, 2009. Tartalom BEVEZETÉS...

Részletesebben

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele

Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele III. kötet Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele Dr. Csutora Mária ISBN 963 503 261 7 A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele 2. oldal Cím: A vállalati környezetvédelmi költségek

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

A MODUL TANANYAGA VEZETİI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS Erasmus Multilateral Projekts Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

SZABÓ ELEMÉR. A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei. Doktori értekezés

SZABÓ ELEMÉR. A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei. Doktori értekezés EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGFÖLDRAJZI TANSZÉK SZABÓ ELEMÉR A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében

Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében Az ellátási hálózati struktúra optimálásának újszerő megoldásai és tanulságai multinacionális termelıvállalatok esetében Bóna Krisztián BME Közlekedésmérnöki Kar, Közlekedésüzemi Tanszék Budapest, Bertalan

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz Doktori értekezés Csigéné Nagypál Noémi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Herczeg Adrienn DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Herczeg Adrienn Debrecen 2009 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

A környezeti költségek megjelenítési lehetőségei a számvitelben

A környezeti költségek megjelenítési lehetőségei a számvitelben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszék Műszaki menedzsment PhD Program TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A környezeti költségek megjelenítési lehetőségei

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában

KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában KOROM ERIK * Teljesítményértékelés a szolgáltató szektorban mőködı magyar kis- és középvállalatok gyakorlatában Evaluation of Performance in Practice of Hungarian Small and Medium Enterprises in the Service

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 4 Bevezetés 7 1. Információ, információrendszer 11 1.1. Az információ és a szervezet kapcsolata 11 1.2. Az információrendszerek kialakulása 19 1.2.1. Az

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004. Doktori értekezés. Kormány Eszter

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2015.004. Doktori értekezés. Kormány Eszter Doktori értekezés Kormány Eszter Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar 2014 Kormány Eszter A környezeti teljesítményértékelés integrált informatikai támogatása doktori értekezés témavezető: Dr

Részletesebben

Németh Gábor. Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága. Doktori (Ph.D.) értekezés. Témavezetı: Prof. Dr. Varga Mihály egyetemi tanár

Németh Gábor. Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága. Doktori (Ph.D.) értekezés. Témavezetı: Prof. Dr. Varga Mihály egyetemi tanár Németh Gábor Fafeldolgozási hulladékok kezelése, felhasználhatósága Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Varga Mihály egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Cziráki

Részletesebben

a természettudományi szakos hallgatóknak

a természettudományi szakos hallgatóknak A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsıoktatásban a természettudományi szakokon Alkalmazkodás a munkaerıpiac igényeihez KÖRNYEZETAUDITÁLÁS a természettudományi szakos hallgatóknak oktatási segédnyag

Részletesebben

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az éghajlatvédelmi törvény tervezetének Stratégiai Környezeti Vizsgálata Készítette: Dr. Tombácz Endre Mozsgai Katalin

Részletesebben

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Mőszaki Doktori Iskola PhD ÉRTEKEZÉS Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése dr. univ. Lendvay Marianna 2006 2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEINEK INTEGRÁLÁSÁRA HARANGOZÓ GÁBOR A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti menedzsment és a különböző vállalatirányítási

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

JD EDWARDS ENTERPRISEONE Funkcionális ismertetı JD EDWARDS ENTERPRISEONE Integrált vállalatirányítási rendszer 2008. Tartalomjegyzék 1 PÉNZÜGY-SZÁMVITEL... 3 1.1 Fıkönyv...3 1.2 Kontrolling...6 1.3 Partner adatbázis...6 1.4 Szállítói

Részletesebben