MADARASINÉ SZIRMAI ANDREA * A környezeti vezetıi és pénzügyi számviteli információk kapcsolata és megjelenítési lehetıségeik az éves beszámolóban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MADARASINÉ SZIRMAI ANDREA * A környezeti vezetıi és pénzügyi számviteli információk kapcsolata és megjelenítési lehetıségeik az éves beszámolóban"

Átírás

1 MADARASINÉ SZIRMAI ANDREA * A környezeti vezetıi és pénzügyi számviteli információk kapcsolata és megjelenítési lehetıségeik az éves beszámolóban. Bevezetés Relationship between Information of Environmental Management Accounting and Environmental Financial Accounting and Opportunities for their Presentation It can be considered an accounting paradox that while management accounting tries to offer solutions elaborated in detail for the purposes of processing environmental information and its transforming into quantitative and qualitative data, hardly any of these occur in financial accounting as appreciable and effectively applicable information. This is true even if annual accounts represent the financial statement that is mandatory to publish, available for the broadest possible group of decision-makers, and interpreted with less and less trouble due to its adjustment to international accounting systems and their application. In spite of the broadening overlaps between sustainability and financial reporting, the greatest challenge in creating a link between financial and sustainability reporting is in the possible translation of environmental output indicators, often qualitative in nature, into a financial value measurement tool. The focus of my investigation in this article is to assess how and to what extent the management accounting information of environmental accounting can be integrated into financial statements, and where the problems and hindrances arise in the application of the different valuation methods. A környezeti számvitel a számvitel olyan alágaként definiálható, amely azokat a tevékenységeket, módszereket és rendszereket foglalja magában, amelyek egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a környezetvédelmi tevékenység gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik és jelentésbe foglalják. (SHALTEGGER) A környezeti számvitel alrendszerei többféle aspektusból vizsgálhatók: a környezetvédelem által indukált pénzügyi hatások, valamint a vállalat gazdasági tevékenységének környezeti külsı és belsı hatásai alapján. 2 A kutatás középpontjában az elıbbi terület vizsgálata áll: a pénzügyi hatások megvizsgálása elkülönítve belsı, illetve külsı információk feldolgozására és felhasználásra való fókuszálása szerint. A környezeti vezetıi számvitel a környezeti számvitelnek az az alága, amely az adatok nyilvántartásával, elemzésével és a jelentések készítésével a gazdálkodó egységek belsı információira támaszkodik, és különös hangsúlyt helyez a környe- * BGF Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar, Számviteli Tanszék, fıiskolai adjunktus, PhD-hallgató. Dr. Csutora Mária: A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, 0. old. alapján, Tisztább Termelés Kiskönyvtár, Ibid. 239

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 zeti költségek adataira, valamint az anyag és energiaáramlás információira, elısegítve a belsı döntéshozatalt, reálisabb belsı vállalati megítélést. A környezeti pénzügyi számvitel a külsı érdekelteknek nyújt információt, fókuszálva a környezeti kötelezettségek költségeire és egyéb jelentıs környezeti költségekre. A cikkben elsıként bemutatásra kerülnek a pénzügyi kimutatásban nem elkülönítetten, nem átláthatóan megjelenített környezeti költségek, hozzájuk rendelve a környezeti jellegükbıl adódó sajátosságokat és értelmezési, értékelési nehézségeket. A cikk második részében a környezeti vezetıi számviteli módszerek bemutatásával felvázolásra kerülnek a lehetséges értékelési módszerek, amelyek megteremthetik a környezeti vezetıi és pénzügyi számvitel közötti kapcsolatot, elısegítve, hogy a pénzügyi kimutatásokban, éves beszámolókban integráltabban jelenhessenek meg a környezeti információk. 2. A környezeti költségek azonosításának problematikája az éves beszámolóban Amennyiben a pénzügyi kimutatások, éves beszámolók eredménykimutatásának költségsorai között keressük a környezeti költségeket, azt tapasztaljuk, hogy semmilyen egzakt információt nem találunk erre vonatkozóan. Tekintsük át röviden az összköltség eljárással készülı eredménykimutatás költség kategóriáit, kiemelve az egyes kategóriákból a környezeti jellegő költségeket (a teljesség igénye nélkül). Az anyagjellegő ráfordítások anyagköltség sora összevontan tartalmaz információt a termeléshez (szolgáltatáshoz) felhasznált alapanyagok, segédanyagok és egyéb közvetlenül és közvetten a termelés érdekében felhasznált anyagok költségének értékére, így ebbıl nem deríthetı ki azon anyagfelhasználások értéke, amelyek egyben a környezet terhelését is jelentették. Például: a felhasznált fa mennyisége, kenıanyagok, lakkok, festékek, nyomtatóhoz szükséges patronok, irodaszerként felhasznált papír, csomagolóanyag, üzemanyag költsége. Az igénybe vett szolgáltatások között számtalan környezeti jellegő költség található meg: az elektromos áram, víz, gáz felhasználásának költsége, a hulladék elszállításának költsége, a veszélyes hulladékok kezelésének költsége, a környezetvédelmi-munkavédelmi oktatási költségek, a környezetvédelmi berendezések karbantartásának költsége, a környezetvédelmi szabványok, minıségbiztosítási rendszerek kialakításának és mőködtetésének költsége és egyéb szabályozási költségek, a különbözı káresemények elhárításának költsége, csomagolási költségek, szakértıi díjak: környezeti auditor díja, mérnöki díjak, jogászok díjai. 240

3 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... Az egyéb szolgáltatások között kerülnek elszámolásra a környezetvédelemmel kapcsolatos biztosítási díjak, környezetterhelési díjak. A személyi jellegő ráfordítások között kerül kimutatásra a környezetvédelemmel foglalkozó munkavállalók bére, és azok járulékai. Az értékcsökkenési leírás elszámolt összegében megjelenik a környezetvédelmi célú berendezések értékcsökkenése (szőrık, légtisztító berendezések stb.) ugyanúgy, mint a környezetet terhelı, szennyezı berendezések értékcsökkenése. A környezetet terhelı, szennyezı berendezések alatt elsısorban a termelı berendezéseket értjük és vizsgáljuk szennyezésük mértékét, holott például egy szolgáltató vállalat esetében ugyan ilyen gépek nem találhatók, de a mőködésük érdekében használt számítógépek, nyomtatók, faxok is környezetterhelést okoznak. A termékdíjak költségének 2, megjelenése az eredménykimutatásban többféleképpen is lehetséges. Ha vásárolt készlet beszerzéséhez kapcsolódik, akkor a bekerülési érték része, így értékesítéskor, felhasználáskor az anyagjellegő ráfordításként (anyagköltség, eladott áruk beszerzési értéke) kerül elszámolásra. Az anyaghoz kapcsolódóan megfizetett termékdíj termelés esetén természetesen felosztásra kerül a saját termeléső készletekre, így annak önköltségének részévé válik. A saját termeléső készlet után a fizetendı termékdíj a halmozódások elkerülése érdekében nem a bekerülési érték része, hanem egyéb költségként kerül elszámolásra. Ha a termékdíj tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódik, akkor szintén a bekerülési érték része, így költségként az értékcsökkenési leírásban jelenik meg. Amennyiben a termékdíjat az értékesítéshez kapcsolódóan kell megfizetni, ennek elszámolása egyéb ráfordításként történik. Felmerül a kérdés, hogy a környezeti károkozáshoz, a jogszabályi elıírások megsértéséhez kapcsolódó bírságok, büntetések, fizetendı kártérítések a környezeti költségek részét képezik-e vagy sem. A szakirodalomban fellelhetı meghatározás mindkét megközelítésre. Az egyik értelmezés szerint a környezeti költségek a környezeti károkat és a környezetvédelemhez kapcsolódó költségeket jelentik 3, azaz része a környezeti költségeknek a ráfordításként elszámolt tételek értéke is. Amennyiben egyértelmően meghatározható, elkülöníthetı, hogy ezek a környezeti ráfordítások, veszteségek a gazdálkodó egység szokásos mőködésének környezeti tevékenységeihez kapcsolódnak, annak ellenére a környezeti költségek része, hogy ezekbıl haszna nem származik a gazdálkodó egységnek. 4 A környezetterhelési díjakat a szennyezı anyagok levegıbe, vízbe, talajba történı juttatása esetén vagy zajártalom okozása esetén szabják ki, a szennyezı anyagok mennyisége és minısége alapján. 2 A termékdíjakat olyan termékekre vetik ki, amelyek a termelési, fogyasztási vagy értékesítési folyamat során veszélyesek a környezetre mennyiségük, vagy veszélyes alapanyagtartalmuk miatt. (Kerekes-Szlávik: A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei, KJK, old.) 3 Makray Judit: Környezeti költségszámítás mint a vezetıi döntéstámogatás eszköze,. rész, 4 A környezeti ráfordítások, veszteségek környezeti költségek részeként való értelmezés tükrözıdik a Kanadai Könyvvizsgálói Kamara véleményében is a Környezeti költségek és kötelezettségek: elszámolási és pénzügyi jelentési kérdések kiadványában,

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 Egy másik érvelés szerint a környezeti ráfordítások, veszteségek nem eredményeznek megtérülést a gazdálkodó egységnek; nem a környezetszennyezés csökkentése, megelızése vagy helyreállítás érdekében merültek fel, így nem részei a környezeti költségeknek. Véleményem szerint, ha pénzügyi számviteli szempontból a környezeti károkozás ráfordításai nem is sorolandók a környezeti költségek közé, vezetıi számviteli megközelítésben, közvetett tételként a környezeti költségek részeként kell kezelni. 2 A fentiekben bemutatottak alapján látható, hogy az eredménykimutatás struktúrája nem alkalmas arra, hogy a környezeti költségek, ráfordítások információit megfelelı súllyal és részletezettséggel közvetítse a pénzügyi kimutatások belsı és külsı felhasználói felé. Ennek következtében célszerő a környezeti költségeket más szempontok alapján csoportosítani. 3. A környezeti költségek csoportosítási lehetıségei a környezeti vezetıi számvitel útmutatásai alapján A környezeti költségek csoportosításának célja, hogy áttekinthetıbbé, rendszerezhetıbbé tegye a környezeti jellegő adatok győjtését, nyilvántartását, elemzését megkönnyítve a jelentések készítésének folyamatát. Lehetséges csoportosítási szempont a környezeti költségek termelési folyamathoz viszonyított felmerülése szerint 3. Ez alapján elkülöníthetı: elıállítási költség: anyagköltség személyi jellegő költségek technológiához kapcsolódó felosztható költségek: termelés, tevékenység következményeként felmerült költségek, ráfordítások: szerszámfelhasználások költsége értékcsökkenés felosztott költsége energiaköltség szállítási költség tárolási költség hulladéklerakás, -kezelés költsége bírságok, büntetések kártérítések termékdíj, környezetterhelési díj továbbképzések költségei védıfelszerelések költségei A 200/453/EC EU ajánlása alapján. Szintén ez a vélemény olvasható ki Kósi Kálmán Valkó László (2006): Környezetmenedzsment címő mővébıl, TYPOTEX, Budapest, 06. old. 2 A kiegészítı megjegyzések tartalmában is ez a megközelítés a követendı: nemcsak a környezeti költségeket kellene részletezni, hanem az egyéb, negatív környezeti magatartás, tevékenység miatt fizetendı, ráfordításként megjelenı tételeket is be kellene (kell) mutatni. 3 Dr. Maczó Kálmán (szerk.): PC-Controller.0 CD-ROM, Verlag Dashöfer Ltd., Komplex gyakorlati tanácsadó controlling szakembereknek, 0. rész, 7. fejezet,.6. alfejezet, -2.old. 242

5 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... Az elıállítási költség, amely a termelési folyamat során közvetlenül vagy megfelelı vetítési alapok alkalmazásával a termékhez kapcsolható. A technológiák felosztható költsége, amely az alkalmazott technológiához, gyártási folyamathoz kapcsolódó felosztható költségeket tartalmazzák. A termelés, tevékenység következményeként felmerült költségek, ráfordítások a jogszabályok betartása, illetve megszegése miatt felmerülı környezeti költségeket jelentik. A termékdíj és a környezetterhelési díj önköltségben való megjelenése gyakori, a többi költség jellemzıen általános költségként kerül kimutatásra. Egy másik lehetséges csoportosítás a környezeti költségek megjelenésének gyakoriságához és módjához kötıdik: Szabályozó Mőködési költségek Önkéntes Szokásos költségek anyagköltségek személyi jellegő költség termelı eszközök értékcsökkenése és karbantartása közmővek, rezsi költségei környezeti eszköz, készlet selejt értéke Rejtett költségek A tevékenység elıkészítéshez kapcsolódóan megfigyelés jelentés monitoring, tesztelés kutatás, modellezés folyamat javítása nyilvántartás, adatrögzítés tervezés oktatás területhelyreállítás, -rendezés terület elıkészítés engedélyezés mérnöki tervezés, technológia, gépszerkesztés beszerzés installálás A tevékenység lezárásához kapcsolódóan üzem bezárásának költségei készletek értékesítésének költségei bezárást követı gondozási költségek terület felmérése, jegyzıkönyv készítése közösségi kapcsolatok, image monitoring, tesztelés oktatás auditok szállítók minısítése éves környezeti jelentések biztosítások Dr. Csutora Mária (200): Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, Tisztább Termelés Kiskönyvtár, 200, 48. old. alapján, valamint EPA: An Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool: Key Concepts and Terms, 995. alapján. 243

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 jövıbeni jogszabályoknak való megfelelés várható költsége büntetések, bírságok Feltételes költségek jogorvoslás jogi költségek ingatlanban bekövetkezett károk természeti erıforrások megrongálódása, kára reagálás a jövıbeni várható kibocsátásokra személyi sérülésekbıl következı károk gazdasági veszteség kára Image és kapcsolati költségek vállalati image kapcsolat a vevıkkel kapcsolat a befektetıkkel kapcsolat a biztosítókkal kapcsolat a szakemberekkel kapcsolat a munkavállalókkal kapcsolat a szállítókkal kapcsolat a hitelezıkkel kapcsolat a társadalommal kapcsolat a hatóságokkal, szabályozókkal környezeti jelentések készítése A szokásos költségek, amelyek a számviteli nyilvántartásokban rendelkezésre álló adatokból viszonylag könnyen kinyerhetıek, számszerősíthetık. A rejtett költségek, amelyek egyrészrıl azért minısülhetnek rejtettnek, mert a gazdálkodó egységek nem rendelik azokat a költségviselıkhöz, így általános költségek között maradnak (például ha a környezetvédelmi alkalmazottak bére nem kerül felosztásra), másrészrıl rejtettek, mert a költségek költségviselıhöz való hozzárendelése közvetlenül nem kivitelezhetı, az önköltségnek ezen tételek a számviteli alapelvekre építve nem képezik részét (például környezeti irányítási rendszer kidolgozásának belsı munkaerı költsége, oktatási költsége). A feltételes költségek, amelyek olyan jövıbeni várhatóan felmerülı ráfordításokat takarnak, amelyek felmerülésének valószínősége és a ráfordítás összege bizonytalanságot hordoz. Az intangibilis költségek, amelyek a vállalat jó kapcsolatai és a vállalati image értékét jelentik, s az azok javítására szolgáló költségeket foglalják magukban. A fenti költségeken túlmenıen a gazdálkodó egységek az externáliák következményeiknek is kitettek, így az externális költségek csoportját sem szabad mellızni. Ezek a költségek azért merülnek fel, mert a gazdálkodó egység termelésével például egy folyó vízminıségét rontja, de a szennyezésbıl adódó költségek elsıdlegesen nem a gazdálkodó egységnél jelentkeznek, hanem külsı, harmadik félnél, aki a folyó tisztításának költségeit megfizeti. Ezen költségek a gazdálkodó egység vonatkozásában átalakulnak feltételes költséggé a probléma nyilvánvalóvá válásával, majd a környezeti felelısség bizonyítását követıen már ténylege környezeti ráfordításokká válnak. Érdemes azt végiggondolni, hogy a fenti táblázat logikájában az externális költségek melyik alcsoportban jeleníthetık meg. Bár minden alcsoporthoz lehetne felsorakoztatni érveket és ellenérveket, véleményem szerint, mivel az externáliák létezése és hatása a gazdálkodó egység tevékenységének, mőködésének eredményei, így az externális költségek a mőködési költséghez sorolandók. 244

7 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... Megvizsgálva a környezeti költségek megjelenésének gyakoriságához és módjához kötıdı csoportokat az tapasztalható, hogy a környezeti költségek teljes körő számbavétele és értékének meghatározása a szokásos költségektıl az externális költségek felé haladva egyre nehezebben megoldhatóvá válik. Szintén egy másfajta megközelítést tükröz az, hogy a gazdálkodó egység külsı vagy belsı környezeti költségérıl beszélünk : Külsı környezeti költségek természeti erıforrások kiaknázása zaj és esztétikai hatások maradék levegı- és vízemissziók Belsı környezeti költségek Közvetlen vagy közvetett környezeti költségek hulladék kezelésének költségei jogorvoslati, kártérítési költségek vagy kötelezettségek jogszabályok betartásának költségei engedélyezési díjak környezetvédelmi, környezeti oktatási költségek jogi költségek és büntetések környezethez kapcsolódó karbantartási költségek környezetvédelmi biztosítások díja környezetvédelmi igazolások és címkézések költségei adatrögzítések és jelentések készítésének költsége hosszú távú hulladékkezelés, depónia nem kompenzált egészségügyi hatások változás a helyi életminıségben Feltételes vagy intangibilis költségek bizonytalan jövıbeni kártérítések vagy kompenzálási költségek a jövıbeni jogszabályok változásának kockázatának való kitettség termék minısége munkavállalók egészsége és megelégedettsége környezeti hatékonyságot elıtérbe helyezı eszközök a nyersanyag inputok fenntarthatósága az értékvesztett eszközök kockázata a nyilvánosság és a fogyasztók felfogása, megítélése A bemutatott környezeti költségek csoportosítási lehetıségei alapján megállapítható, hogy a pénzügyi számvitelben használt eredménykimutatásból csak úgy nyerhetık környezeti információk, adatok, ha azokat a gazdálkodó egység tevékenységének, mőködési sajátosságainak, szervezeti felépítésének figyelembe vételével a környezeti vezetıi számvitel támogatásával kigyőjtik, nyilvántartják, összegzik. A következıkben arra a kérdésre keresem a lehetséges megoldásokat, hogy a környezeti vezetıi számvitelben azonosított környezeti költségcsoportok, költségtételek milyen módszerekkel számszerősíthetık. Whistler Centre for Business and the Arts. Environmental Accounting. Prepared by T. Berry alapján. 245

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, A környezeti vezetıi számvitel módszerei a környezeti költségek értékeléséhez A környezeti számvitel vezetıi számviteli területéhez számtalan részterület tartozik, amelyek közül a legtöbb értékelési problémákra keresi a választ különbözı aspektusokból vizsgálódva. A szakirodalmak alapján jelen cikk keretein belül a következı, értékelési kérdésekkel foglalkozó módszereket emelem ki: életciklus becslés és életciklus költsége; ökológiai mérleg; anyagáram-elemzés; környezetvédelmi költségek szerepe az önköltségszámításban; externáliák költségének becslése. A környezeti menedzsment egyik egyre több területen alkalmazott eszköze az életciklus elemzés (Life Cycle Analysis, LCA). Az elemzés során a szakemberek arra törekednek, hogy számszerősítsék, megbecsüljék hogy egy termék elıállítása, felhasználása, értékesítése, egészen a hulladékként történı lerakásáig milyen környezeti terhekkel jár, beleértve az energiakiadásokat is. Az utóbbi idıben gyorsan terjed az LCA módszerének alkalmazása, illetve használata iránti érdeklıdés, annak a várakozásnak az elterjedésével, miszerint ez a módszer végleges választ ad a legtöbb környezetvédelemmel kapcsolatos problémára akár a környezetszennyezést okozó gyárak, akár a környezetvédık oldaláról. Az elemzés sikere, eredménye az input adatok minısége, megbízhatósága, részletezettsége határozza meg, nagy mennyiségő és sokrétő adatra van szükség a környezetbe bekerülı és a környezetbıl felvett anyagokról. Azonosítani kell a termék teljes életciklusának szakaszait, meg kell vizsgálni a kapcsolódó folyamatokat, pontokat, majd ezek figyelembe vételével valamennyi kimeneti és bemeneti mennyiség alapján életciklus leltárt kell készíteni. Ezt követıen meg kell vizsgálni a rendszerbe lévı tényezık különbözı jellegő és szintő környezeti hatásait, végül ezeket kell összegezni egy értelmezhetı, használható mutatószám-rendszerbe. Problémát jelent, hogy igen nehéz valamennyi tényezıt számba venni, így gyakran a legkönnyebben megszerezhetı információk alapján készül az elemzés, kiegészítve feltételezésekkel. A legátfogóbb életciklus vizsgálat sem teljes körő, mivel nehéz eldönteni, hogy egyáltalán milyen tényezıket kell számításba venni. Például a bútorgyártás esetén egyértelmően figyelembe kell venni a fakitermelés költségét és az okozott környezeti hatást (kárt), de kezelni kell-e (lehet-e) például a konzervgyártás során felhasznált zöldségek, gyümölcsök termelıinek globális felmelegedés okozta tényleges veszteségét és környezeti kihatásait. B. Andrási Mónika, Csutora Mária, Görög Mihály, Kerekes Sándor, Kindler József, Kreiner László, Kulifai József, Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Szabó László, Szabó Sándor, Zalatnay Judit, Zilahy Gyula, Zsóka Ágnes: Vállalati környezet-menedzsment, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan és technológiai tanszék, Budapest, 997. alapján. 246

9 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... A LCA elemzéséhez kapcsolható a Life-Cycle Costing (LCC), azaz élet-ciklus költség becslése, amely az LCA folyamatában felmerülı tényezık értékének megbecsülésére törekszik. Alapvetı problémát jelent, hogy a módszer elsıdlegesen nem környezeti aspektusból került kidolgozásra, valamint hogy az LCC módszerének legalább tíz különbözı almódszere ismert a gyakorlatban. Az LCA elemzéséhez hasonló eljárás az ökológiai mérleg, amely lehetıvé teszi, hogy az élı környezetünknek okozott különbözı ártalmakat megbecsülje a gazdálkodó egység. Az ökológiai mérleg célja az, hogy közös nevezıre hozza az összes olyan ökológiai hatást, amely anyagok felhasználásából származik termelésük vagy ártalmatlanításuk során. A környezetnek okozott ártalmakat veszi számba, oly módon, hogy valamennyit egyetlen dimenzióban mutatja be és egységes ökológiai indexekkel fejezi ki. Az ökológiai mérleg célja a választási lehetıségek ökológiai cél szerinti optimálása. Az optimáláshoz felhasznált módszerek: ökológiai tárgyi- és hatás mérleg készítése, termékvonal elemzés, a termék hasznosságának elemzése, az üzemi környezetmérleg elkészítése. Az ökológiai mérleg minden elınye és haszna mellett több megválaszolásra váró területre mutat rá: az ökológiai mérleg elkészítésébıl hiányoznak az általános érvényő és tárgyszerő értékelési módszerek, jelentıs a nem számszerősíthetı környezeti hatások köre, a vizsgált tényezık összehasonlíthatóságának mértéke nem azonos, a károsító anyagok és használatuk környezeti hatása csupán becsülhetı, a mérleg területe térben és idıben korlátozott. Az anyagáram-elemzés módszere nem kizárólag a vállalati folyamatokra és technológiákra koncentrál, hanem az anyagáramok nyomon követése áll a középpontban. A rendszer környezeti szempontból az összes vállalati energia- és anyagáramot lényegesnek ítéli, hiszen abból indul ki, hogy a környezetterhelések könnyen és minden esetben visszavezethetık az adott energia- és anyagáramlásokra. Ez a költségszámítási koncepció három fı kategóriát alkot, s eszerint különbözteti meg a felmerülı környezeti költségeket: anyag, rendszer, kiszállítás és hulladékkezelés költségei. A módszer alkalmazhatóságát nehezíti, hogy igen nagymennyiségő adatot kezel, s a költségszámítás alkalmazása is több lépésben valósulhat meg. nagyobb vállalatnál már igen nehéz munkát jelenthet. Elınye azonban az lehet, hogy rugalmas, alkalmazható projektszerően is. A környezetvédelmi költségek önköltségszámításban való megjelenítéséhez kapcsolódóan két módszer alkalmazási lehetıségét említeném: a hagyományos önköltség számítást, illetve a folyamatköltség módszerét. A hagyományos önköltség-számítás részletes ismertetését a közvetlen és kövezett költségek meghatározását, a költségfelosztási módszereket stb. annak általános jellege miatt mellızöm. Kiemelem azokat a sajátosságokat a hagyományos önköltség számításában, amelyek a környezeti költségek felosztása kapcsán nem hagyhatók figyelmen kívül. A környezetvédelmi, környezeti költségek nagyobb hányada a változó költségek csoportjába tartozik, de sok esetben az állandó költségek között kerülnek megjelenítésre (pl. hulladéklerakás költsége). A környezeti költségek felosztása helytelen módszerrel történik: a környezetvédelmi, illetve környezeti költségek összege vetítési alap alkalmazásával (da- 247

10 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 rabszám, munkaóra stb.) a teljes termelési mennyiségre felosztásra kerül. A gazdálkodó egység nem mérlegeli azt, hogy mely terméke milyen mértékben környezetszennyezı vagy éppen környezetkímélı. Nyilvánvaló, hogy a helyes megoldás az, hogy a környezeti költségeket kizárólag a környezetszennyezı termék önköltségében veszi figyelembe, és osztja fel a gazdálkodó egység. A környezeti költségeket nemcsak költségviselıhöz kell hozzárendelni, hanem költséghelyhez (költségközponthoz) is, amely elısegíti, hogy az adott költséghely hatékonyabban szervezze meg termelési folyamatát. A környezeti vezetıi számvitel az önköltség számítás során sajátos költségokozókat alkalmaz, annak érdekében, hogy a szennyezı anyagok kibocsátása és környezeti hatása is számszerősíthetı legyen. Ilyen például a szennyezéskibocsátások volumenének összefüggése, amely szerint a környezeti általános költségeket meg kell osztani szennyezés-kibocsátások összesen volumenének értékével, majd az adott termékhez kapcsolód emisszió mennyiségét ismerve, kiszámítható a termékre jutó környezeti költség. Egy másik lehetséges költségokozó a kibocsátások toxicitása, amelynek lényege, hogy a nagyobb mértékben mérgezı hulladékokat okozó termékekre nagyobb arányban kerüljenek felosztásra a környezeti költségek. A környezeti hatás mutatója az elızı két tényezı kombinációja: a szennyezés-kibocsátás volumenét súlyozza azok toxicitásával, és az így kiszámított környezeti hatások alapján osztja fel a környezeti költségeket. A folyamatkalkuláció módszere elsısorban a tömegtermeléssel foglalkozó iparágak kalkulációs rendszerében jelentkezik. A tömeggyártás sajátossága a nagy mennyiségő, elsısorban homogén termékek folyamatos termelése. Szükséges tehát olyan módszer, amelyet azok a tömeggyártással foglalkozó iparágak alkalmazhatnak, ahol a kalkulációs egységek általában számos termelési szinten, folyamaton mennek át a végtermék elkészüléséig viszonylag rövid átfutási idıvel. Ilyen tömegtermeléssel foglalkozó iparág például a vegyi, cement, olaj, festék, textil, élelmiszer, acél, üveg, bányászati, stb. iparágak. Olyan területeken is alkalmazható a módszer, ahol nagy mennyiségben folyik a sorozatgyártás, azonban itt is meghatározó kritérium, hogy a teljes termelési folyamat lebontható legyen részfolyamatokra, ilyen például a bútorgyártás folyamata. A folyamat-kalkuláció módszere nem a költséghelyek-költségviselık közvetlen és közvetett költségeinek elszámolására, feloszthatóságára koncentrál, nem egy adott kalkulációs egység elıállítási költségére, hanem a teljes gyártási folyamat egy-egy részfolyamatának, munkaszakaszának költségét helyezi a középpontba. Ezt a munkaszakasz költséget használja fel az adott munkaszakaszban elkészült termékek, munkadarabok költségének kiszámításához a készültségi fokuknak megfelelıen. A folyamat-kalkuláció megértéséhez szem elıtt kell tartani a termelési folyamat sajátosságát, azaz hogy a termék egyik munkaszakaszról a következı munkaszakaszig áramlik, egészen a késztermék elkészüléséig. A módszer logikája szerint a költségek áramlása is ezt a termelési folyamatot követi. Dr. Csutora Mária (200): Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, Tisztább Termelés Kiskönyvtár,

11 MADARASINÉ SZIRMAI A.: A KÖRNYEZETI VEZETİI ÉS PÉNZÜGYI SZÁMVITELI INFORMÁCIÓK... A közvetlen költségek győjtésének és elszámolásának folyamata a munkaszámos-kalkuláció metodikájával egyezıen történik, hiszen elszámolásra kerül a közvetlen anyag- és bérköltség az adott munkaszakaszra. Végül az externáliák értékelésének problematikáját és ismert értékelési módszereit ismertetem. A módszerek megpróbálják monetáris formában kifejezni, megbecsülni a környezeti károk (hasznok) értékét. A két legelterjedtebb megközelítés az ellenırzés költsége és a kár költsége megközelítések. Az ellenırzés költsége módszer a környezetvédelmi menedzsment, szennyezés-csökkentés költségeit és kötelezettségeit veszi számításba a tényleges kárértékként. A kár költsége megközelítés az externális költségek becslésére a veszteség értékének meghatározására törekszik különbözı értékelési módszereket alkalmazva: piaci ár módszere, kiesett jövedelem számítása, termelékenység változása, hedonikus árazási modell, utazási költség módszere, feltételes értékelés módszere. Az externáliák értékelése a gazdálkodó egységek gyakorlatában igen ritkán jelenik meg, mivel az említett módszerek számtalan feltételezést, torzító tényezıt tartalmaznak, így amellett, hogy az externáliák költségének kiszámítása igen bonyolult feladat, a kapott eredmény megbízhatósága fenntartással fogadható el. A környezeti vezetıi számvitel, a környezet-gazdaságtan számos értékelési módszert bocsát rendelkezésünkre, ám a pénzügyi kimutatások környezeti információ tartalma a kiegészítı mellékletben résztelezett információkon nem igen nyúlik túl. Jelenleg a fenntarthatósági jelentések tartalma általában olyan formában és egységekben jelenik meg, amelyek nem könnyen válthatók át pénzügyi kifejezésekre. Egyre nagyobb a nyomás azonban, hogy a vállalati elszámoltathatóság minden dimenziója erısebb legyen, a fenntarthatósági, környezeti jelentések és pénzügyi kimutatások keresztezıdése és konvergenciája egyre nyilvánvalóbbnak és valószínőbbnek látszik feloldva az átjárhatatlanság problémáját a környezeti és a pénzügyi jelentések között. Felhasznált szakirodalom SIGMA Environmental Accounting Guide, SIGMA Project September Environmental Management in Organizations, The Role of Management Accounting, Issued by IFAC, 998. március. B. ANDRÁSI MÓNIKA et al.: Vállalati környezet-menedzsment, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Környezetgazdaságtan és technológiai tanszék, Budapest, 997. GLUCH, PERNILLA; BAUMANN, HENRIKKE: The life cycle costing (LCC) approach: a conceptual discussion of its usefulness for environmental decision-making. Building and Environment, 39., pp CHRISTINE JASCH: The use of environmental management accounting (EMA) for identifíing environmental cost, Journal of Cleaner Production: Volume, Issue 6, Septembeer 2003, pages : DR. CSUTORA MÁRIA: A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, Tisztább Termelés Kiskönyvtár,

12 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 KEREKES S., SZLÁVIK J.: A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei, KJK, 200. MAKRAY JUDIT: Környezeti költségszámítás mint a vezetıi döntéstámogatás eszköze,. rész, KÓSI KÁLMÁN VALKÓ LÁSZLÓ (2006): Környezetmenedzsment. TYPOTEX, Budapest. DR. MACZÓ KÁLMÁN (szerk.): PC-Controller.0 CD-ROM, Verlag Dashöfer Ltd., Komplex gyakorlati tanácsadó controlling szakembereknek, EPA. An Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool: Key Concepts and Terms, 995 Whistler Centre for Business and the Arts. Environmental Accounting. Prepared by T. BERRY. 250

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

1 Loew-Beucker-Jürgens (2002) 2 Clausen Lehrmann (1995) 3 Csutora (2001)

1 Loew-Beucker-Jürgens (2002) 2 Clausen Lehrmann (1995) 3 Csutora (2001) Vezetői környezeti számvitel Környezeti költségek Készítette: Zelei Judit Kiegészítő közgazdász képzés Kontrolling szakirány 2007 Bevezetés A vállalatok életében egyre növekvő jelentősséggel bír a környezettudatosság.

Részletesebben

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI

LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI LOGISZTIKA FOGALMA, ALAP KÉRDÉSEI Történelmi áttekintés Római Birodalom: Marcus Terentius Varro: Logisticon c. mőve A római hadseregben a logistas-ok biztosították a hadtápellátást. Középkor: Baron de

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. Kiegészítı melléklete Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. adószám: 22265434-2-02 Cégjegyzék szám: 02-09-074143 Statisztikai

Részletesebben

Költségvetés készítés és optimalizálás. 2008. április 7-8.

Költségvetés készítés és optimalizálás. 2008. április 7-8. Költségvetés készítés és optimalizálás 2008. április 7-8. Az elıadás célja: Bemutatni a költségvetés helyét, szerepét a tervezés és ellenırzés rendszerében Áttekintést adni a mester költségvetésrıl és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László. http://www.kmprojekt.hu

A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László. http://www.kmprojekt.hu A tej életciklus elemzése (+ ) Dr. Tamaska László http://www.kmprojekt.hu egy gondolat az elıadóról vegyészmérnök Veszprém, 1990 környezeti menedzser Bologna, 1996 1991-2002 Veszprémi Egyetem 2002- KM-Projekt

Részletesebben

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban

Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban Hulladék, engedélyezés, szankció az uniós jogban 2010. szeptember 9. Budapest dr. Bérczi Anna - Jövı nemzedékek országgyőlési biztosának irodája Tartalom 1. Az uniós hulladékjog 2. A hulladék fogalmának

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek

TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL. Számviteli alapismeretek Felsıfokú Szakképzés TANTÁRGYI TEMATIKA SZÁMVITEL MODUL Számviteli alapismeretek Számviteli, banki, pénzügyi szakügyintézık, projektmenedzser asszisztens, informatikai statisztikus és gazdasági tervezı

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN Controlling, vezetői számvitel 2.előadás 2013. február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna A számvitel fogalma A számvitel a vagyonra és vagyonváltozásra vonatkozó

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

KAIZEN WORKSHOP. Dr. Németh Balázs Ügyvezetı igazgató Kvalikon Kft. LEAN modulok KAIZEN. Folyamatos. anyagáram. Emberek bevonása

KAIZEN WORKSHOP. Dr. Németh Balázs Ügyvezetı igazgató Kvalikon Kft. LEAN modulok KAIZEN. Folyamatos. anyagáram. Emberek bevonása KAIZEN WORKSHOP Dr. Németh Balázs Ügyvezetı igazgató Kvalikon Kft. LEAN modulok KAIZEN Stratégiai megközelítés Húzó rendszer Folyamatos anyagáram Emberek bevonása 0 hiba JIDOKA Vizuális mgmt. STABIL MŐKÖDÉS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület évi mőködésérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2009. évi mőködésérıl A beszámoló tartalma: 1. Egyszerősített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR

SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR SZÁMVITEL SZÓBELI TÉTELSOR TÉTELHÚZÓS VIZSGA BA alapszak (Pénzügy és számvitel) 2012. november Az immateriális javak fogalma, csoportjai, szerepük a vállalkozásoknál. Az immateriális javak helye a mérlegben.

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2011. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítı melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u

Éves beszámoló. Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás üzleti év Budapest, Városház u 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft eredménykimutatás 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló 2009 üzleti év 0 1 _ 0 9 _ 9 1 8 7 1 5

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatás

Éves beszámoló eredménykimutatás 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0 0 4 6 Cégjegyzék száma Budapesti Fesztiválközpont Közhasznú Társaság 1055. Budapest, Városház u. 9-11. Tel: 486-3300 Éves beszámoló eredménykimutatás 2008 üzleti év 0 1 _ 1 4 _ 0 0 0

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 08

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 08 KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 08 2009.11.24. Környezetmérnöki Tanszék dr. Torma András /andras.torma@audi.hu/ Tartalom 1. Anyagáram-elemzés elméleti alapjai 2. Anyagáram-elemzés lehetséges szintjei,

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

LCA - életciklus felmérés

LCA - életciklus felmérés LCA - életciklus felmérés alkalmazása a környezetmenedzsmentben Sára Balázs - FEBE ECOLOGIC KÖRINFO konferencia BME, 2010.05.28. Rövid bemutatkozás 1995. BME - ökotoxikológiai tesztek, felmérések 1997.

Részletesebben

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök Az LCA Center egyesület bemutatása István Zsolt elnök 1 Mi az LCA? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék,

Részletesebben

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái

Számvitel alapjai. Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Számvitel alapjai Eredménymegállípítás, az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái Eredmény a mérlegben (nyereség esetén) Mérleg Saját tőke Kötelezettségek Mérleg szerinti eredmény Nyereségadó Osztalék,

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal.

1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2 A tantárgy képzési-oktatási célkitőzései: 1. Megismertetni a hallgatókat a Mérleg eszköz tételeire vonatkozó általános számviteli szabályokkal. 2. Elsajátíttatni a hallgatókkal a hatályos Számviteli

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár

BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST. Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár BÁN JÓZSEF FERTİSZÉPLAK SZÉKESFEHÉRVÁR - BUDAPEST TKR Termelésirányítási és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt Székesfehérvár TKR - Jelentısebb referenciák ( 1997 ) Bán József Kiadva : 2003 október BÁN JÓZSEF

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

Folyamatos anyagáramlás megvalósítása szerelési területen - gyakorlati tapasztalatok. Dr. Németh Balázs Április 10.

Folyamatos anyagáramlás megvalósítása szerelési területen - gyakorlati tapasztalatok. Dr. Németh Balázs Április 10. Folyamatos anyagáramlás megvalósítása szerelési területen - gyakorlati tapasztalatok Dr. Németh Balázs 2008. Április 10. Value Stream Mapping Az értékáram azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyek

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Esettanulmány Folyamatköltség-számítás

Esettanulmány Folyamatköltség-számítás Esettanulmány Folyamatköltség-számítás Az erős versenyben gyorsan növekvő árak és költségek nyomása miatt egyre fontosabb tudni, hogy a közvetlen költségeken kívül milyen közvetett költségek terhelik a

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 03. dr. Torma András 2011.09.20. Tartalom 1. Gazdasági folyamatok az iparban 2. Ipari termelés és termékek jellemzői, kapcsolataik 3. Termelési tényezők 4. Technológia jellemzői

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

Prozesskostenrechnung (PKR)

Prozesskostenrechnung (PKR) Prozesskostenrechnung (PKR) Folyamatköltség-számítás 2008.03.31. Készítette: Bródi Erzsébet Jánk Ildikó Müller Marianna Nagy Csilla Gazdasági folyamatok változása a II. világháborútól napjainkig Élesedő

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben

A PDCA ciklus. A menedzsment. Folyamatmenedzsment. A PDCA ciklus. A menedzsment feladatai a környezetvédelem területén

A PDCA ciklus. A menedzsment. Folyamatmenedzsment. A PDCA ciklus. A menedzsment feladatai a környezetvédelem területén A menedzsment A PDCA ciklus Griffin (1987) megfogalmazása szerint: A menedzsment egy szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erıforrásai tervezésének, szervezésének, vezetésének és irányításának

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

Közgazdaságtan - 5. elıadás

Közgazdaságtan - 5. elıadás Közgazdaságtan - 5. elıadás A termelés rövid távú költségei Bacsi, 5. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010

Koordináló szervezet EKO-PUNKT. ÜDVİZLI ÖNT az. Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 Koordináló szervezet EKO-PUNKT ÜDVİZLI ÖNT az Új, komplex megoldás a csomagolások koordinálására 2010 A TERMÉKDÍJ Mint adó fajta Mi is a termékdíj? A termékdíj, mint környezetvédelmi célból mőködı gazdasági

Részletesebben

Junior PROJEKT MÉRNÖK

Junior PROJEKT MÉRNÖK Junior PROJEKT MÉRNÖK - Gépész- vagy villamosmérnöki (automatizálási szak) végzettség. - Gyakorlat nem szükséges pályakezdık számára is nyitott a pozíció - Angol nyelv kommunikációs szintő ismerete. -

Részletesebben

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság

Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetı A Társaság alapítása: A Társaság neve: Rövidített neve: Alsónémedi Airvac Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság Airvac Kft Székhelye: 2351. Alsónémedi,

Részletesebben

Tankönyv. A bioszféra. és s a gazdaság g kapcsolatrendszere. a gazdaság gazdaság szívó szívóhatásának mérséklése, az az inputok inputok csökkentése

Tankönyv. A bioszféra. és s a gazdaság g kapcsolatrendszere. a gazdaság gazdaság szívó szívóhatásának mérséklése, az az inputok inputok csökkentése Tankönyv Szerk: Kósi Kálmán - Valkó László: Környezetmenedzsment. (Tankönyv; BME - Typotex Kiadó, Budapest, 2008.). ISBN 963-9664-07-3 Zh. tananyag: 1. fejezet 3. fejezet 4.2.4. alfejezet A bioszféra és

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 25. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet

Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet Tóth I. János SZTE BTK Társadalomelméleti intézet Környezeti elınyök hatása az árakra - externáliák internalizálása Fenntartható hulladékgazdálkodás Visegrád, 2008. fenruár 5-6. 1. Externália Ha nincs

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben