Szervezési közlemények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezési közlemények"

Átírás

1 254 GYÓGYSZERÉSZET 22. évfolyam 7 szám Szervezési közlemények Gjógyszerészet i8 A gyógyszertári szolgáltatás" hozzáférhetöségének elemzése a fövárosban VITKÓCZY MARGIT Az V ötéves tervidőszak fejlesztési tervében hangsúlyt kapott az ellátottsági viszonyok területi különbségeinek rnér séklése; ez egészségpolitilcánlcnak is központi kérdése. A szerző afővárosban 975 óta foglalkozott a hozzáférhetőség arányositásával, ill. a rneglevő állapot vizsgálatával.. A területi elernző munka első é' második fázisában kerületenként ill. belső és külső kerületi megoszlásban végezte vizsgálatait jigyelernbe véve a demográfiai viszonyoknak az ellátandó terület nagyságának és benépesültség mértékének dialektikus egységét Tekintettel arra, hogy a népsűrűség nencsak a kerületek között, haneni az egyes kerü- leteken belüli településrészek között is jelentősen eltér, a szélsőséges adatok egybe olvasztása számottevő torzulást eredményez Ennek kiküszöbölése érdekében a területi elemző munka harmadik fázisában vizsgálatait a kerülethatárokon belül folytatta olyképpen, hogy a benépesültség szempontjából r elative homogénnek tekinthető körzeteket képezett.. Adatait a népsűrűségi tartományokba sorolt körzetek átlagadataihoz viszonyította, igy a hozzáférhetőséget településtípusonként, differenciáltan vizsgálhatta. Ez; megbízható alapot nyújt az arányosítást célzó hálóza~fejlesztési döntésekhez. * Az V. ötéves tervidőszak fejlesztési koncepciójában kiemelt hangsúlyt kapott az ellátottsági viszonyok területi különbségeinek mérséklése Ez egészségpolitikánknak is központi kérdése. Az Egészségügyi Minisztérium által kiadott "Fejlesztési szervezési és működési irányelvek" ez irányú feladatainkat az alábbiakban jelölik meg: - Csökkenteni kell az azonos típusú településeken levő különbségeket mind az intézmények száma, technikai színvonala, mind pedig a működés színvonala tekintetében - Törekedni kell arra, hogy - szétaprózottság helyett - kevesebb helyen, gazdaságos néretű és hatékonyságú egységek alakuljanak ki. Elsősorban a meglévő intézmények teljesítőképességét kell növelni - \-Iegalapozottabban kell figyelenbe venni a tényleges szükségletek társadalmi fontosságának sorrendjét - \Ieg kell szüntetni az önzést, a túlértékelt sze- élyi vagy intéznényi tekintélyt kielégítő döntéseket - l\iegfelelő döntés csak inegfelelő döntés-előkészítés nyoinán születhet Ennek első és alapvető lépése az adott helyzet részletes feltárása és elem.zése Az ágazati irányelveket a Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja magáévá tette és ennek megfelelően fővárosban 975 óta foglalkozunk behatóbban a hozzáférhetőség arányosításával, illetve ennek első lépéseként a meglevő állapot vizsgálatával, M:ielőtt azonban enől a munkáról beszámolnék, néhányfővárosi sajátosságra hívom fel a figyelmet.. Ismeretes, hogy a századfordulón megerősődő ipar a fővárosban koncentrálódott. Ennek következtében az 900-as évektől kezdődően az ország népességének olyan jelentős hányada települt a fővárosba, amelyre egész Európában kevés példa akad.. Budapest - az ország lakosságához képest - arányta~anul nagyra duzzadt. 950-ben a fővároshoz csatoltak 7 Pest megyei várost és 6 nagyközséget - ezzel területe két- és félszeres~re, népessége másfélszeresére, a kerületek száma 4-ről 22-re nőtt A városhoz csatolt községek -értelemszerűen- az urbanizáció jóval alacsonyabb fokán álltak Ez nem kis gondot jelent még ma is a közellátásban, lakásépítésben, kommunális és kulturális ellátásban Az ellátandó népesség számbavételekor figyelembe kell venni, hogy a főváros nappali népessége mintegy OOO fővel több a lakónépességnél. (Az agglomerációs övezetből naponta több nint 80 ezren ingáznak" különböző főváosi munkahelyakre.) A gyógyszerellátás szervezésekor 960-ig elsősorban a népesség tömegére kellett koncentrálnunk, a 60-as évektől kezdve viszont a népesség eloszlása lett a mérvadó Jelentősen csökkent ugyanis a népesség növekedési üteme; ennek hátterében 3 tényező áll: - csökkent a város népességfelvevő kapacitása; ~ kinerületek a nezőgazdaság nunkaerő-forrás tartalékai; - a kormány intézkedéseket tett a főváosi ipai decentralizálására Eljutottunk az urbanizáció azon fükára, amikor a további növekedéssel együttjáró előnyöket a város üzemeltetési" és fenntartási költségeinek hátányai már meghaladnák (99-re a lakosság száma - demográfiai prognózis alapján -, átmeneti emelkedés után, a jelenlegi szintre fog csökkenni.) A lakosság területen belüli átcsoportosulása elsősorban a lakótelepi építkezésekkel hozható összefüggésbe. Ezt. az I. táblázat mutatja be. (Csillag jelzi a, legnagyobb lakótelepekkel rendelkező kerti leteket.) M:int látható, ezekben a kerületekben volt a legjelentősebb a lakosságszám növekedése. Közel 50%-os növekedés tapasztalható a III., XI, XIV. és XVIII. kerületben, míg a XV kerület lakosságszáma megduplázódott. Tartós csökkenés elsősorban a nagy népsűrűségű városmagra jellemző, míg átmeneti csökkenés a szanálásokkal kapcsolatos Globálisan tekintve: 6 év alatt a belterületi lakosság részaránya 6%-kal csökkent - a külterületé ugyanennyivel növekedett,j

2 ~- 0, július GYÓGYSZERÉSZEr 255.t lakos<;ág 976. évi számának alakulása az 960. évi bázi<jhoz képe'jt - külső és belső kerületi bontá'iiban táblázat J{e ület Népesség (000 fő) 960 I 976 I. L Változás az 960. évi bázishoz képest számban (000 fő} százalékban növekedés csökkenés növekedés csökkenés l 45, 44,2-2,0 v fi 7,G.54,6 VI 93,4 77,8 0 VII 8, 7 04,3 '3 ~ VIII 36,6 20,3 IX 89,0 98,8 XIII 43,5 45,5 XIV.* 23,8 78,8 ÖssZEosen 87, i 824,3 l(iilönbség - 3,0-9,2-5,6-6, 7-4,4-2,l - 6,3 -,9 9,8 -,0-2,0 " -,4-55,0-44,4-66,8 60,2 8,2 7,4 6,6 0,8. w 2 Il 94; 0.5,0 III.* 7,i 08,3 IV 78,3 7,5 x 65,9 7,9 XI' 6,G 72,2 XII 63,8 82, XV * 59,7 6,8 ~ XVI.5,6 G9,5 x vrr 40,2 55,0 XVIII.* 65,7 96,8 XIX 64,9 6,0 xx 97,4 05, 7 XXI * 58,0 80,9 XXII. 37,f:i 50,0 965,5 246,7 ICülönbség 0,9 -,6-36,6-5, ,8-8,7 6,0-9, - 55,G - 4 i. 7-8,3-28,7-57, - 95,6-7,9-34,7-4,8-36,8-3, - 47, ,9 - G,0 8,3-8,5-22,9-39,5-2,4-33,0-29,9 0,7 30,2 l,l 28,2 29, J\Iindössze 783;2 207,0 Különbség A 60-as évektől hálózatfejlesztési tevékenységünk elsősorban ana irányult, hogy lépést tartsunk a lakosság területi átrendeződésével Ilyen mértékű mozgás mellett a már kialakult arányok szinten tatása is igen aktív hálózatfejlesztési tevékenységet igényel.. Feladatunk azonban - mint láttuk - ennél sokkal több Nehézséget jelent az is, hogy az új telepek lakossága a város majdllem minden ré- 358, 70,9 20, 4,0 287,8 6, széről tevődik össze - így az elhagyott területeken alig érzékelhető a lakosságszám csökkenése. A gyógyszerellátás iránti új igények az épülő lakásszám ismeretében jól tervezhetők, de az igények - hibás megitélés e8etében is - spontán jelentkeznek Ezeket tehát csak rangsoro!nunk kell. A gyógyszerellátás túlbiztosítását azonban minden esetben nekünk kell feltárnunk, hiszen anyagi és

3 GYÓGYSZEREsZET 22. évfolyam 7. szám személyi erőink szétforgácsolása előbb-utóbb az ellátás csődjéhez vezet.. Területi elemző munkánk célja tehát az azonos típusú településeken mutatkozó relatív ellátatlanság, illetve relatív túlbiztosítás feltárása, és ezáltal az arányosítást célzó hálózatfejlesztési döntések megalapozása. Az elemző munkát 3fázisban végeztük el:. kerületenként: 2. külső és belső területi megoszlásban; 3. a népsűrűség nagysága alapján elhatárolt kerületrészenként. A kerületekre alapozott elemzésből egyértelműen megállapítható, hogy ez a feldolgozási rendszer csak ott alkalmazható, ahol viszonylag egyenletes a népesség eloszlása - így elsősorban a belterület V, VI, VU, és VIII. kerületeiben.. A város belső szerkezete és funkcionális tagozódása azonban rendkívül sokszínű, mert a modem városrészek mellett túlzsúfolt és elavult belső városrészek, lakóházakkal vegyesen telepített gyárnegyedek és villanegyedek, helyenként falusias jellegű települések tarkítják a fővárost. A gyógyszer hozzáférhetőségére jellernz{, mutatók külső és belső területi boúá~ban (976 év) [, táblázat Nyitva Gy.-táak tartás Egy gy tárra jutó Vény Népesség Terület Népsfuűség szána XII. 3. szán I-Cerület I egy XII 3 0 ezer lakó lakosra lakosi a terület népesség km' 000 fő!üűü fő/ knz egység óza/ hét km2 000 fő db/ év I 3,4 44,2 3,0 ö 8,0 0,57 7,4 3fi,9 v 2,59 54,6 2,l 3 8,7 0,20 4,2 48,8 VI. 2,38 7 7,8 32,7 9 70,2 0,2G s,n 33,i %l P VII 2,0 04,3 49,7 0 52,2 0,2 0,4 32,6 VIII 6,82 20,3 7,6 7 78,3 0,40 7, 30,8 IX 2,53 98,8 7,9 3 72,5 0,96 7,6 27,5 XIII. 3,44 45,5 0,8 7 70,4 0,79 8,6 24,8 XIV. 8,6 78,8 9,9 32,4,65 lg,3 7, : 6,43 824,3 3, ,0 0,64 8,6 28,4 I 36,34 05,0 2,9 9 55,9 4,04,7 20,8 III. 39,70 08,3 2,i 8 45,4 4,9fi 3,5 i,0 - IV 8,82 7,5 3,8 9 7 fl,4-2,09 7,9 2G,5 x 32,50 7,9 2,2 8 72,9 4,0H 9,0 7",8 Xl 33,47 72,2 5,2 4 49,9 2,39 2,3 20,5 XII. 2f:i,66 82, 3, i 48, i 3,8,7 20,2 _. xv. 2(:i,95 6,8 4,3 8 44,2 3,37 4,6 5, :<: '" XVI 33,50 69,5 2, ; 74,2 4, 79 9,9 7,() xvn 54,36 55,0,0 5 58,9 0,87,0.5,6 XVIII 39,0 96,8 2,5 GG,3 3,56 8,8 7,5 XlX 9,38 6,0 6,5 8 i 7,I, i i,g 22,8 xx 53,03 05,7 2,0 2 5i,5 4,42 8,8 i',8 XXI 2.5,öH 80,9 3,2 6 50,0 4,28 3,5 8,2 XXII. 34,25 50,0,5 5 70,2 6,85 0,0 6,l. ' : 463, , 7 2,7 Ili 58, 3,96 0,6 8,8 \findössze: 525,5 20 il,o 3, ,8 2,47 9, 7 22,6! 4 'j, ~! "./'"

4 978. július GYÓGYSZERÉSZET 257 A kerületek nagyobb részét tehát nem lehet homogén egységként kezelni, Számottevő torzulást eredményez ugyanis, ha az eltérő tejepülésrészek szélsőséges adatait egybeolvasztjuk Igy pl a Xl kerület belterületi részén km 2 -enként 3 ezer lakos él, míg külterületén csupán 600 fő Ugyanakkor a kerület átlagos népsűrűsége A kül- é.s belterület szerinti feldolgozás már jobban megközelíti a valóságot és jól kiegészíti a körzetenkénti elemzést, TorzJtó hatással azonban itt is számolnunk kell, mivel egyes kerületekben egyaránt van kül- és belterület, Jelentős különbségekről adnak számot a lakosságra és gyógyszertárakra vetített ellátási muta- A gyógyszertárak százalékos területi nwgoszlác;a ( ) III. táblázat tók Elgondolkoztató az egy lakosia jutó éves vényszám alakulása, mely a IL táblázat utolsó oszlopából olvasható le, A belterületen átlag 28, míg a peremkerületekben 9 db vény jut egy lakosra. Ebből az adatból nem következik egyértelműen, hogy enynyire szélsőséges lenne alakosság gyógyszer fogyasztása,, Az eltérésnek komplex oka van. Az aránytalanságban döntő szerepük van a fő közlekedési csomópontok közelében elhelyezkedő gyógyszertáraknak, melyek főleg átmenő" forgalmat bonyolítanak le; fő feladatuk nem a helyi igények kielégítése,, A belterületen hosszabb a 0 ezer lakosra jutó heti nyitva tartási idő, és kisebb az egy gyógyszer- IV. táblázat A fővárof! népességének százalékos területi tnegoszlása ( ) J<:e ület / 960 / 970 VIU l, december 3 96 Kerület 949 ÉVEK I 2,5 2,5 2,9 2,5 2,6 2,8 I, 2,0 2,4 2,3 2, V, 6,8 6,6 6,3 6,7 5,7 6, V, 3,3 3,7 3,2 2,6 VI 7,6 7' 7 5,5 5,0 4,4 4,2 VI 5,2 5,0 4,5 3,8 $ "' VII VIII IX 0,4 9,9 8,4 5,9 5,3 0,8 0,3 9,3 8,8 8,8 5,4 5,5 5,0 5, 5,7 4, 7 8,0 6, 2l "' VII VIIL IX. 7,2 8,8 5,9 6,7 6,0 5,0 7,9 6,9 5,8 5,2 5,5 4,8 XIII, 7,2 7,3 7,6 8,0 7,5 8,0 XIU 8,2 7,9 7,6 7,0 XIV 4,3 4,4 5,0 5,9 6, 5,2 XIV 5,8 6,4. 7,0 8,6 J 55,0 54,2 50,0 47,9 46,l 45, 46,4 45,2 43,0 39,7 IL 4,7 4,8 3,8 4,2 4,4 4,2 IL 5,0 5,3 5,3 5, III IV, x 4,0 4,0 4,6 5, 4,8 3,8 4,7 4,8 5,5 4,6 4,8 4,2 2,5 2,5 2,9 2,9 3,5 3,8 lii IV x 4,2 4,4 4,0 4,3 4,0 5,2 4,3 4, 3,5 3,8 3, 7 3,5 XI XlI 4,7 4,8.5,0 5, 5,3 6,5 2,2 2,2 2,5 2,5 3,0 3,3 XL xu 5,5 3,.5 6,0 7,8 8,3 3,8 4,0 4,0 o '3 :-'i xv XVI 2,8 2,9 3,4 3,4 3,5 3,8 2,5 2,6 2,9 2,9 3,0 3,3 $ :-'i '" XV, XVI 3,6 2,9 3,4 3,2 5,6 3,0 3,2 3,4 XVII XVIU,8,8 2, 2, 2,2 2,3 2,5 2,5 3,0 3,4 4,4 5,2 XVII xvrn 2,2 3,7 2,3 2,5 2, i 3,9 4,ö 4,7 XIX 3,6 3,7 4,2 4,2 4,0 3,8 XIX 4,0 3,6 3,4 2,9 xx 5,4 5,5 5,9 5,9 5, 7 5,6 xx 5,6 5,7 5,5 5, XXI =n 2,2 2,2 2,5 2,9 3, 2,8,4,5, 7 2,9 2,2 2,3 XXI =n 2,9 2, 3,3 3,6 3,9 2, 2, 2,4 -- / 45,o / 45,8 / 5o,o / 52, / 53,9 / 54,9 53,6 54,8.57,0 60,3 ;J Mindössze 00% Budapest mindössze 00%

5 258 GYÓGYSZERÉSZET 22 évfolyam 7 szám tárra jut6 ellátási körzet - tehát kedvezőbb a hozzáférhetőség. Ezt nemcsak a belterület lakói, hanem az ott dolgozók és ott megfordulók is igénybe veszik. A hivatal- és intézménynegyedek, a bevásárlóközpontok jelentősen megnövelik a nappali népességet. Végül kétségtelenül magasabb az elöregedett belterületi népesség gyógyszerfogyasztása is. A hozzáférhetőség elvét - településtípusonként - differenciáltan kell értelmeznünk: nem szabad csak a Jakosságszámból kiindulnunk; ilyen hibát követtünk el annak idején a József Attila lakótelep esetében. Mivel a fővárosban egy gyószertána átlagosan 0 ezer Jakos jut, ezért a 22 ezer lakost számláló telepen 2 gyógyszertárt létesítettünk, melyek közül az egyik mind a mai napig kihasználatlan; kapacitásához képest jelentéktelen forgalmat bonyolít le.. A hibát ott követtük el, hogy nem vettük figyelembe a lakótelep népességsűrítő hatását.. Minél sűrűbben lakott ugyanis egy település, annál inkább nyilik lehetőség arra, hogy számban kevesebb, teljesítményben nagyobb gyógyszertáual biztosítsunk az ellátást - a hozzáférhetőség sérelme nélkül. Míg a lakosság 40%-a él a belterületen, gyógyszertáraink 45%-át üzemeltetjük itt.. 96 belteiületi gyógyszertár közül 25 annak ellenére kis forgalmú, hogy a nagy népsűrűségű területeken kis forgalmú gyógyszertáraknak tulajdonképpen nincs létjogosultságuk. A 40%-os belterületi lakosságmegoszláshoz mintegy %-os gyógyszer tár-negoszlási arány lenne optimális. (III. és IV táblázatok.) Így a nagy kiterjedésű kisebb, népsűrűségű külső területek lakosságának kedvezőbb elérhetőségi szintet biztosíthatnának. Szándékosan említek a külső területek esetében hozzáférhetőség helyett. elérhetőséget,.. Ebbe.. a. fo, galomba ugyanis mái közlekedési eszköz potenciális igénybevételét is beleértem. A kis népsűrűségű területek lakói részére ugyanis nem a szolgáltató egységek vég nélküli decentrnlizálása révén kell biztosítani a kedvező hozzáféhetőséget, hanem kulturált, jó közlekedéssel: minél jobb a közlekedés szubjektíve annál kisebbre zsugorodik a terület.. Gyógyszertáhálózatunktól nemcsak a kedvező hozzáféíhetőséget, hanen a korszerű szakmai színvonalat és a hatékony működést is el kell várnunk Utóbbi elvárások személyi és tárgyi feltételei viszont csak bizonyos nagyságrend feletti gyógyszertárakban biztosíthatók A körzeti mélységű vizsgálat lehetőségét az 970. évi népszámlálás feldolgozási rendszere tette lehetővé, A fővárosi tervező szervek ugyanis - a népszámlálást megelőzően városrendezési körzetet határoztak meg - a terület beépítettsége, funkcionális jellege, illetve városfejlesztési elképzelések alapján. Az egyes városrendezési körzeteken belül alakították ki azután a számlálókörzeteket.. Az január -i népszámlálás adatait városrendezési körzetek szerint vonták össze Ezeket az adatokat a Statisztikai Hivatai' Buda: pest Városi Igazgatósága 976. évig továbbvezette. A gyógyszerellátás területi elemzése szükségessé tette a 450 körzet - kellő áttekintést biztosító - összevonását. E célból - mint az a V. táblázaton is látható - 8 népsűrűségi tartományt határoztam meg. Az első tatomány népsűrűsége km 2 -ként 0-000, míg a 8. tartomány lakosságszáma meghaladja a 30 ezer főt. Ezután kiszámítottam a körzetek népsűrűségét, és a k:apott szám nagysága alapján azokat a megfelelő népsűrűségi tartományba soroltam be. Íly módon a 22 kerületen belül 9 - a népsűrűség szempontjából relatíve homogén - körzetet alakítottam ki. A munka térképmellékletét keiületenként készítettem el Ehhez a Kartográfiai Vállalat :20 OOO méretarányú négyszelvényes munkatérképét használtam fel. A nyolc népsűrűségi tartomány megkülönböztetésére 8-féle színt alkalmaztam úgy, hogy minden kerület térképén V túblá,!at Népsűrűségi tartományokba rendezett kerületrés'zek ö;:;szesitett adatai ( 970. év) Népsűrűségi ta tományok Kerületr észek (közetek) területe lakossága 976. évi forgal0n szá- Gyogy So szán 000 íő/km2 szer- 000 db vény ma km' % 000 fő % tárak mill Ft % % ,9 46,6 38,7,9 0,8 0,0 23 0,0 2, ,9 2,9 94,4 4,ö 9 40,5 2,5 28 2, i,:' J ,3 2,6 405,4 9, ,9 l I,5 586) 2, ,8 7,0 277,8 3,4 3 38,0 8, , ,2 4,2 27,0 3, 32 2 I,5 3, f:i645 4, ,3 3,3 2il,6 3,l ,4 5, , i ,6 2,5 305,5 4, , 8, ' i ,2,9 406,5 9,5 4; 50, 30, , ,2 J 00,0 207,0 00, ,4 00,0 46 8i9 00,0

6 978. júliws GYÓGYSZERÉSZET 259 A_ lakaaan területek levonása után képzeu összehasonlító adatok (976) VI táblázat Terület km 2 Népsűrűség 000 fő/km2 Egy gy. tána. jutó terület, km 2 Keület összes lakatláll lakott összes lakott összes lakott te. te te. te' alapján alapján alapján alapján El 0 I. 3,4-3,4 v. 2,59-2,59 VI 2,38-2,38 VII 2,0-2,0 ~ VIII. 6,82 2,88 3,94 IX 2,53-2,53 XIU 3,44,6,83 XIV. 8,6-8,6 Ősszesun 6,43 4,49 56,94 3,0 Azonos 0,57 Azonos 2, Azonos 0,20 Azonos 32,7 Azonos 0,2(j ~4.zonos 49,7 Azonos 0,2 Azonos 7,6 30,5 0,40 0,23 7,9 Azonos 0,96 Azonos 0,8 2,3 0,79 0, io 9,9 Azonos,65 Azonos Ātlagosan Athgosan 3,4 4,5 0,64 0,59 u 36,34 6,87 9,47 III 39,70,63 28,07 IV 8,82 9,95 8,87 x 32,50 22,4 0,09 XI 33,4i,66 2,8 XII 26,66 3,93 2,73 El xv. 26,95 3,6 3,79 '" :<: XVI 33,.50 0,76 22,74 x vrl 54,3í5 33,86 20,50 XVIU 39,0 8,0 2,09 ' XIX 9,38,5 8,23 xx. 53,03 40, 2,92 XXI 25,66 lű,33 9,33 XXII. 34,25 20,58 3,(j 7 463, ,4 223,3 Mindösze 525,5 244,90 280,25 2,9 5,4 4,04 2,6 2,7 3,9 4,96 3,5 3,8 8, 2,09 0,99 2,2 7, 4,06,2(-i 5,2 7,9 2,39 l,ciű 3, 6,5 3,8,82 4,3 8,5 3,37,72 2, 3, 4,79 3,25,0 2,7 0,87 4,0 2,.5 4,6 3,56,92 6,5 7,4,7,03 2,0 8,2 4,42 J,08 3,2 8, 7 4,28,5(),5 3,7 0,85 2,73 Atlagosan Atlagosan 2,7 5,6 3,96,9 Átlagosan Átlagosan 3,9 7,4 2,47,32 - azonos színezéssel jelöltem az azonos népsűrűségi tartományba eső kerületrészeket. Ugyancsak színmegjelölést alkalmaztam a kis, közép- és nagy forgalmú gyógyszertárak megkülönböztetésére.. A térkép már önmagában, minden. számítás nélkül is jól szemlélteti a túlbiztosított, ill. elégtelen ellátást Az egyes tartományok átlagadataihoz való viszonyítással azonban településtípusonként - tehát differenciáltam - mutathatók ki azok a kritikus területek, amelyekre a hálózatfejlesztés során fokozott figyelmet kell fordítanunk Az elemzés váratlan megállapítása az, hogy a főváros területének csaknem a fele lakatlan. Az. tartomány 245 km 2 -nyi területén a lakosságnak mindössze 2%-a él Kiemelkedő jelentőségű a 3. tartomány, mivel itt-bár 'riszonylag kis népsűrűség mellett - mégis a lakosság 20%-a él. Adatait érdemes egybevetni a legnagyobb népsűrűségű 8. tartományéval: itt is a lakosság 20%-a él de, a 3 négyzetkilométerrel ellentétben midössze 0 km' nyi területen. Ennek ellenére gyógyszertáraink eloszlásában nincs különbség: a 3 tartományban a

7 260 GYÓGYSZERÉSZET 22 évfolyam 7 szám gyógyszertárak 20%-át, a 8-ban 22%-át üzemeltetjük Az egyaránt 20%-nyi lakosság gyógyszerfogyasztása" az a 3. tartományban 2%-os, a 8- ban viszont 29%-os. Az eltérés ana utal, hogy a 3. tartomány lakói gyógyszerük jelentős részét nem a lakóhelyükön szerzik be; a lakosság eloszlásával arányos gyógyszerfogyasztás csak az 5.. és 6.. tartományban tapasztalható. A V l. táblázat a lakatlan területek módosító hatását mutatja be, mely értelemszei űen elsősorban a külterületen érvényesül A lakatlan területek levonása után a külterület átlagos népsűrűsége 5600, az összes terület alapján számított 2700-zal szemben Az egy gyógyszertárra jutó átlagos ellátási körzet is a felére csökken: 4 km 2 helyett 2 km 2 lesz.. Legszembetűnőbb változás a XVIL kerületben tapasztalható, ahol az átlagos ellátási körzetet a lakatlan tbiületek km 2 -ről 4 km 2 -re módosítják. Területi elemző munkám az első olyan kezdeményezés, amely a gyógyszer hozzáférhetőségét - a közigazgatási határoktól függetlenül - az egyes kerületrészek benépesültségi fokával összefüggésben vizsgálja. A térképeket technikai okokból nem közölhetem. Remélem azonban, hogy a munka lényegéről a részletek bővebb kifejtése, illetve szemléltető térképek nélkül is sikerült kellő áttekintést nyújtanom. IRODALOM Az egészségügy fejlesztési szervezési és működési irányelvei, különös tekintettel az v ötéves tervre Egészségügyi l\iinisztériun, Budapest (975). - 2 Az Egészségügyi J\!Iiniszter 9/976 (VII. 23) EüM számú rendelete a beruhá.zások rendjéről szóló 34/974 (VIII 6 ) l\t szánú rendelet végrehajtásáról. 2. mel léklet II., tartalmi előírások. - 3, Budapest főváros Tanácsa területfejlesztési politikájának eredményei (950~9 70) :B""őv. Tanácsa \T B. terv- és közgazdasági főosztálya (970). - 4 Budapest statisztikai évkönyve (975) Budapest statisztikai zsebkönyve (976) - 6. A Statisztikai_ I-Ii_vatal Budape_st Városi lgazgató- -ságától beszerzett adatok A nagyar népgazdaság fejlődésének területi probléinái. Szerkesztő dr Enyedi György Akadéniai lciadó, Budapest (976) - 8. A regioná.lis elemzések módszerei. Szerkesztő: Kulcsár Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest (976) ~ 9. Thur 0.: l\ódszextani útnutató kiskereskcdehni területi hálózatfejlejsztési tervek elkészítéséhez l{ereskedelmi l\iunkaés Üzemszervezési Intézet. Budapest (974). - 0 Roniány P. Tufagyarország egionális fejlesztéséről Valóság 2, (975). - Magyarország denográ.fiai helyzetének fejlődése a felszabadulás óta. -Dcnográfia XVJII, 2-3 (975) i'v\.. B r K o Il : Auau3 UolmynHocmu anmeqnix ycy2" e cmoauqe BeH2puu B KOHuenu pa3bhihti nnattosoro neptto.n.a V-oi n5rnerk no.n.qepkhbaetc5 YMeHbllieHHe repph'roprranb HhIX pacxo)l{):lehhtí B YCJJOBH5IX o6cjjy)l{hbahrr.h, q'j'o 5IBJJReTCTI. TaKme netttpanbhhim sorrpocom settrepckotí nonhrttkh 3,;pasooxpaHeHH5I. B coorsetcibhh e 0pac.JieBblMH nptthijjhtamtt B sehrepckotí crojittlle e 975 rona 3aHHMaIOTC5I KaK nepnooqepe.llhotí 33/:{aqetí C03,[{aHHeM nponopllhoh3jibhocth.n.o CTYilHOCIH YCJIYf H nepbbim warom 3f0f0 - H3CTOHil{etí CifIYal.{HH H3YqeHHeM B nepsotí sopotí ípa3ax eppophajibhoi attajih3hpyrow;etí pa60tbi HCCJie,.0BaHHH npobo)lhjihcb Ha YpOBHe pai0hob, H B pacnpe,n:ejiehhh no BHYTpeHHHM H BHellIHHM patíottam lccne,a:osarenh crpemhjihch K.l:{HaJieKTqe CI{OMY e,r:i:hhctby 8 IIO,!J;XO,[{e K,[{eMorpa4JttqecKHM YCJJO BHHM, BCJIHqJt:HOtí o6cjiy)l{hbaemotí 06.JiaCTll H crenehh ttacejiehhocth YqttrbIBaR, qto HaceJieHHOCTh sechma pa3- JIHqHa He TOJibKO 8 OfHOlileHHH pa3hb!x patíohob, a T3IOi\e BHYTPH patíohob 8 OfHOIIIeHHH OT):{eJibHhIX nocenehhh - CITJiaBJJeHtte KpatíHHX ){ahhbix npttb0,.ht l( 3HaqTeJib HOMY HCKameHHIO pe3yilbtatob B HHiepecc HCKJJJOqeHlHI BbIIIIeYKa33HHOtí ahom3jihh B IpeTbetí cpa3e epproptta.jibhotí 3H3JIH3HpYIOil{etí paőoihl 3yqeHHH npoaojl)f{3jjhch BHYTpH rpahhu patíohob rakhm o6pa30m, ljto e JQqf(H 3peHH5I HaceneHHOCTH o6pa30bajjh OIHOCHTeJibHO fomotehhbie yqactkh Cpasttetttte e cpe.n.httmh nahhhimh yqacikob npn:qttcnett HhIX!{ 30H3M pa3jihqhotí HaCeJlCHHOCIH OTKpbIBaeT B03- M0)f(HOCib AJI.H.UH$cjJepeHilHPOBaHHOfO HCCJie)lOBaHH5I AOCTJ-'TIHOCIH YCJIYI" no THTiaM TIO\e.netttttí. 3 0 CJY)f(HT Hal(C)f(HOtí OCHOBOi AJI.5 BhiffOllieHHR pellichhtí no pa3bht'hio antetjhoi certt npecne.n.yiolllhx nenb co3.n.atthti rrponop UHOHaJibHOCTH Tu:. V i t k ó ez y: An analysis of the "availability" of pharnaceutical services in the Hungarian Capital ln thc Vth fiveyearplan peroid, the decrease of differences between the levei of health services at different districts gained enhanced attention. The author's Pharmacy Centre also perforned studies to deternine the present state of affairs and to proceed with propor- tionalization of the pharmaceutical services At first whole districts were considered, then they have been divided to smaller units with respect to the density of population not only in the large districts, but also in inore homogenous urban areas, since major differences may occur in population density in different area.s of the same district. For this aim, more homogenous areal units have been formed within each district with respect to population density. Reference to the average data of ai"eas classified according to population density rendered possible the differenciated examination of the availability of the pharnaceutical services accoding to types of inhabited areas. This study secul'ed reliable -base for decisions ained at tbc proportializatoin of the network of conununity pharnacies \: Vitkóezy: der phartnazeutischen rischen H auptsta,dt Analyse der Zugiinglichkeit" Dienstleistungen in der ungalm Zcitraun des \T ~Fünfjahrpalns grosses Gevácht wurde gelegt auf die Ausgleichung <les Niveaus der pharnazeutischen Dienst.leistungen in <len verschiedenen Bezirken. Auch das Apothekenzentrum der Verfasserein studierte zuerst die gegebene Situation und die l\öglich ~keiten der Proportionalisierung des Apothekennetzes Zuniichst die Verhiiltnissen ganzc Bezirke wurden bcstirnnt, dann wurden kleinere aus den Gesichtspunkt der Dichte der Bevölkerung als honogen betrachtbare Gebiete gebildet, \Veil in verschiedenen Teilen dessclben Bezirken erhebliche Unterschiede Z\vischen der Diehte der Bevölkerung gefunden \Vorden sind. ln Bezug auf die Durchschnitsdaten der aus diesem I-Iinsicht homogenen Area.s konnte die Zugiinglichkeit der pharmazeutischen Dienste besser beurteilt \''erden. Das Studium bietete einc zuverlassige Base für die Proportionalisierung der Verteilung der Apotheken des Apotheken netzes (Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja Ellenőrzési és Szervezési osztály, 077 Budapest, Dob u. JOJ) Érkezett: 977. VIIL 24.

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány

Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközség Tanyafelmérése Tanulmány Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2012 Elfogy a szándék, fölcserélt otthonok, alatta a föld rég futóhomok, s hová a szél hajtja, ott ver tanyát az, aki

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS

A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A BUDAPESTI KERÜLETEK HALANDÓSÁGI KÜLÖNBSÉGEI KLINGER ANDRÁS A halandóság területi különbségeit már hosszú ideje kutatják Magyarországon. Az elemzések eddig vagy nagyobb területi egységek (megyék, újabban

Részletesebben

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat

Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Statisztika I. Matematika érettségi feladatok vizsgálata egyéni elemző dolgozat Boros Daniella OIPGB9 Kereskedelem és marketing I. évfolyam BA,

Részletesebben

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet

Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet 27/16 Összeállította: Tájékoztatási fõosztály Területi tájékoztatási osztály www.ksh.hu I. évfolyam 16. szám 27. május 29. Budapesti mozaik 5. Lakáshelyzet A tartalomból 1 Lakásépítés 3 Lakásállomány használati

Részletesebben

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY

LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT, AND PLANNING STUDY Tervező: Pestterv kft. Város-Teampannon Kft. KÖTAG Bt. Közlekedéskft. ur-ben design Kft. Tervezők: Schuchmann Péter Koszorú Lajos Szántó Katalin Rhorer Ádám LISZT FERENC INTERNATIONAL AIRPORT AREAL DEVELOPMENT,

Részletesebben

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR

2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015/06 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 30. Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2014. III. negyedév* Tartalom Bevezető...1 Az ingatlanforgalom alakulása...1 Éves árindexek...2 Negyedéves tiszta árindex...2

Részletesebben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben

Validálás és bizonytalanságok a modellekben Validálás és bizonytalanságok a modellekben Hálózattervezési Dr. Berki Zsolt Tel.: 06-20-3516879, E-mail: berki@fomterv.hu Miért modellezünk? Mert előírás Nem! "It is impossible to predict the future but

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN

A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN A KÖZBESZERZÉSEK ALAKULÁSA A 2013. ÉV ELSŐ NYOLC HÓNAPJÁBAN Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2013. év első nyolc hónapjában az ajánlatkérők összesen 7519 eredményes eljárást

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024 CSALÁDSEGÍTŐ INTÉZET 3300 EGER, KERTÉSZ ÚT 3. TELEFON / FAX: 06-36/784-825 E-mail: csaladsegito.intezet@upcmail.hu Web: csskeger.hu EGER DEMOGRÁFIAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE ÉS ELŐREJELZÉSE (összegzés) 1995-2024

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! 2000 főnél népesebb város és község Tisztelt Partnerünk! Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 215. december A kiskereskedelem 214. évi teljesítménye Tartalom STATISZTIKAI TÜKÖR 212/42 Összefoglaló...2 VI. évfolyam 42. szám 1. Nemzetközi kitekintés...2 2. A kiskereskedelem helye a nemzetgazdaságban...4

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

Duna House Barométer. 02. szám. 2011 július + kitekintés: Debrecen

Duna House Barométer. 02. szám. 2011 július + kitekintés: Debrecen Duna House Barométer 02. szám 2011 július + kitekintés: Debrecen Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és Keresletindex Lakásár adatok - Július Érdeklődés a kerületek iránt Kitekintés: Debreceni

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék I. célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 7 I.1. A szabályozás célja... 7 I.2. Az üzletszabályzat hatálya... 7 I.3. A

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. ÍRÁSBELI SZAVAZÁS /ELJÁRÁSI SZABÁLYOK/ FŰTÉSI ENERGIAKÖLTSÉG-CSÖKKENTÉS 2013. SZAVAZÁS I. Két forduló: I. Véleményfelmérés: (formális írásbeli szavazás) épületenként a tulajdonosok legnagyobb támogatását

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 64/2005.(XI. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 12/2005.

Részletesebben

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása

Összefoglaló tájékoztatás visszavonása Összefoglaló tájékoztatás visszavonása A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012.

8. előadás Kis László Szabó Balázs 2012. 8.. előad adás Kis LászlL szló Szabó Balázs 2012. Kerethidak Előadás vázlat Csoportosítás statikai váz alapján, Viselkedésük, Megépült példák. Szekrény keresztmetszetű hidak Csoportosítás km. kialakítás

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Jelzáloghitelezés és Lakásfinanszírozás Magyarországon 2007. Hova tart a lakáspiac?

Jelzáloghitelezés és Lakásfinanszírozás Magyarországon 2007. Hova tart a lakáspiac? Jelzáloghitelezés és Lakásfinanszírozás Magyarországon 2007 Hova tart a lakáspiac? 2007. május 17. Nagygyörgy Tibor Biggeorge's Holding A lakáspiac jövőjének vizsgálata összetett kérdés Szegmentált piac:

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION. RÁCZ IMRE ezredes RÁCZ IMRE ezredes AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ THE EASTERN LOWLAND REGION Az Észak-alföldi régió (röviden: Régió) a Dél-alföldi után Magyarország második legnagyobb területű (17 729 km 2 ) és népességű (1 millió

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ELNÖKÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA A KÖZBESZERZÉSEK 2012. ÉVI ALAKULÁSÁRÓL Az ajánlatkérők által közzétett hirdetmények adatai alapján 1. A 2012. évben összesen 8.451 db eredményes eljárás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ...7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK...8 1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKR L...9 ELS RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...10 I. Fejezet Az illetékekre vonatkozó általános rendelkezések...10

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal a miniszterelnök munkaszervezete, amely gondoskodik a

A Miniszterelnöki Hivatal a miniszterelnök munkaszervezete, amely gondoskodik a A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazza.

Részletesebben

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban

Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban Magyarország kerékpáros nagyhatalom és Budapest minden kétséget kizáróan elbringásodott: egyre többen és egyre gyakrabban ülnek nyeregbe a fővárosban 2014. június 30. A Magyar Kerékpárosklub legfrissebb,

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013)

MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály. A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály A hazai tudományos kibocsátás regionális megoszlása az MTMT alapján (2007-2013) Projektszám: TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001 A Magyar Tudományos Művek

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001

A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001 ELEMZÉSEK KAPITÁNY GABRIELLA DR. LAKATOS MIKLÓS A munkaerő napi mozgása és közlekedése a budapesti kerületekben és a fővárosi agglomerációban, 1980 2001 Budapest még ma is az ország gazdasági-társadalmi-közigazgatási

Részletesebben

Gasztrokutatás. 2013. november 29.

Gasztrokutatás. 2013. november 29. Gasztrokutatás 2013. november 29. 2 Magyarország legnagyobb gasztrofesztivál-kutatása 3 4 gasztrofesztiválon, 4000 embert kérdeztünk meg azért, hogy kiderüljön kik is az igazi fesztiválozók 4 A kutatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXVII. törvény 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 2015.07.01. és 2015.09.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet

Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása Mell.: 1 db rendelettervezet Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6 A 40186-3 /2012 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy: A magánszemély kommunális adójáról szóló 39/2011.(XII.31.) önkormányzati adórendelet módosítása

Részletesebben

tjao. számú előterjesztés

tjao. számú előterjesztés tjao. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5.

5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5. A FőBB EGÉSZSÉGPROBLÉMÁK ÖSSZEFOGALALÁSA 5.1 Demográfia... 165 5.2 Halálozás... 166 5.3 Megbetegedés... 167 5.4 Társadalmi-gazdasági helyzet... 168 5.5 Egészségmagatartás... 169 5.6 Környezet-egészségügy...

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről

~IIami ~ámbrbö5?ék JELENTÉS. 1992. január 80. a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről ~IIami ~ámbrbö5?ék ;; JELENTÉS a központi államigazgatási szervezetek létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzéséről 1992. január 80. A:z ellenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné tanácsos Éva Katalin tanácsos

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

T/ 17549. számú törvényjavaslat. a luxusadóról

T/ 17549. számú törvényjavaslat. a luxusadóról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/ 17549. számú törvényjavaslat a luxusadóról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2005. szeptember 2 2005. évi.törvény a luxusadóról Az Országgyűlés a vagyonarányos

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az.

Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. 22 budapest BUDAPESTI OKTATÁSI ANZIKSZ Budapest, Budapest te csodás, te vagy nékünk a szívdobogás... Budapest világváros, hallani sokszor. Pedig bár afelé halad nem az. A globális városok (mint New York,

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS

A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS NME Közleményei, Miskolc, I. Sorozat, Bányászat, 33(1986) kötet, 1-4. füzet, 181-187. A RÉPÁSHUTAI PONGOR-LYUK-TETŐ BARLANGJAI HÁMORI ZSOLT-HÍR JÁNOS Összefoglalás Ezen a bércen hét idős forrásbarlangot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ.3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*.4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL*...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...4 1. A törvény célja...4 2. A törvény hatálya...4

Részletesebben

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Tóth Tamás 1 Tóth József Barnabás 2 A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Summary Village heating plants operating in the EU have directly

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN

A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A DEMOGRÁFIAI MUTATÓK ALAKULÁSA A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A VIZSGÁLT TERÜLET ÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓK A vizsgált terület lehatárolása Az állandó népesség számának alakulása A határ menti régió

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-69/2008/537. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa - a Réczicza White & Case Ügyvédi Iroda és a Pallos Ügyvédi Iroda által képviselt Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi

Részletesebben

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban

A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban 31. Útügyi Napok Magyarország közútjai és az EU követelmények A közlekedési projektek és programok költség-haszon vizsgálati módszerei az EU elvárásaival összhangban Dr. MONIGL János egyetemi magántanár

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. október 3-i ülésére. Készítette: Pappné Furdan Mária irodavezető Tárgy: Budapesti út (Szlovák - Biztató utca)

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE

ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE ÉPÍTÉSI TELKEK RÖVID PIACI ELEMZÉSE Készítette: Molnár Zsolt és Jablonszki István László Készítette: Cím: Telefonszám: FHB Ingatlan Zrt 1082 Budapest, Üllői út 48. 06-1-452-9100 FHB INDEX Telek és felépítmény

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája Integrált Városfejlesztési Stratégia Budapest XIX. kerület Kispest Integrált Városfejlesztési Stratégiája 28. május Budapest XIX. kerület - Kispest 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia Tartalomjegyzék

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben