A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS"

Átírás

1 A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI TERV A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA E fejlesztési terv a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete valamint a Keszthely Kistérség Többcélú Társulás között szeptemberében megkötött együttműködési megállapodás melléklete 1

2 TARTALOM Bevezetés 3 Szakmai fejlesztési terv 4 Pedagógiai értékelés 5 Szaktanácsadás 6 Pedagógiai tájékoztatás 7 Pedagógiai szolgáltatás 10 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,szervezése 12 A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 14 A tanulók tájékoztatása 15 Összegzı táblázat 16 FEJLESZTÉSI TERV 2

3 A PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA A KESZTHELYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI ÉS INTÉZMÉNYFENNTARTÓI KÖRÉBEN Bevezetés A PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK INDOKOLTSÁGA A 21. SZÁZADBAN A FENNTARTÓK ÉS A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK CÉLJA, HOGY A SIKERES MUNKAERİ-PIACI ALKALMAZKODÁSHOZ SZÜKSÉGES, AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE A MAGYAR KÖZOKTATÁSI RENDSZERBEN. ENNEK ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES A PEDAGÓGUSOK MÓDSZERTANI KULTÚRÁJÁNAK MEGÚJULÁSA, KORSZERŐSÍTÉSE,A TANULÓK KÉPESSÉGEINEK ÉS KULCSKOMPETENCIÁINAK EGYÉNRE SZABOTT FEJLESZTÉSE ÉS MEGERİSÍTÉSE. A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG KIÉPÍTÉSE A TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉS LEHETİSÉGÉNEK ZÁLOGA. A fentiek szellemében készült el Keszthely Kistérség Többcélú Társulás Fejlesztési terve a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására e dokumentum azzal a céllal készült, hogy hozzájáruljon a kistérség közoktatási intézményeinek szakmai fejlesztéséhez. Bízunk abban, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztésével a közvetlen (oktatásfejlesztési) hatásokon túl több területen közvetett fejlesztı hatásokkal is számolhatunk. Ilyen például az esélyegyenlıség megteremtése (vagy legalábbis az esélyegyenlıtlenségek mérséklése); a közösségfejlesztés; a kommunikációs kultúra fejlesztése. Minden közoktatási intézmény számára elsıdleges feladat, hogy tanítványait a teljes személyiség fejlesztésére, a változások iránti nyitottságra, az önálló tanulás képességeinek kibontakoztatására, az életpálya esetleges változtatásához szükséges képességek kialakítására, az emberi kapcsolatok, konfliktusok kezelésére készítse fel. 3

4 A PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV CÉLJA: SEGÍTSE KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATAIT ABBAN, HOGY KÖLTSÉGKÍMÉLİ MÓDON JUTHASSANAK GYORS, SZAKMAILAG MAGAS SZÍNVONALÚ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSHOZ, A SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA FENNTARTÁSA NÉLKÜL; PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL (ILLETVE ANNAK BIZTOSÍTÁSÁVAL) ELİSEGÍTSÉK AZ INTÉZMÉNYEK SZAKMAI MEGÚJULÁSÁT; SAJÁTOS ESZKÖZEIKKEL AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓK HOZZÁJÁRULJANAK A NEVELÉS ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ELVÉNEK ELİTÉRBE KERÜLÉSÉBEN, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSÁNAK SZAKMAISÁGA, HATÉKONYSÁGA, SZÍNVONALA FOLYAMATOSAN NÖVEKEDJEN. SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERV A FEJLESZTÉSI TERV A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY A KÖZOKTATÁSRÓL 36. -ÁBAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA IRÁNYUL. AZ ALÁBBIAKBAN A TÖRVÉNY VONATKOZÓ PARAGRAFUSÁBAN KIEMELTÜK AZOKAT A SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEKET, AMELYEKET A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI SZÁMÁRA LÉNYEGESNEK TARTUNK. 36. ) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás a) a pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelı- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését; b) a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése; c) a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; d) az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk 4

5 segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés; e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; f) a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; g) a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével. Fejlesztési tervünket a fentiekre építettük, vagyis áttekintettük az alábbiakat: 1. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS 2. SZAKTANÁCSADÁS 3. PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS 9 ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNİ TÁJÉKOZTATÁS 9 TANTERVEK, TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK MEGISMERTETÉSE, FELHASZNÁLÁSUK SEGÍTÉSE 9 SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓK MEGTARTÁSA 9 KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI NAP MEGSZERVEZÉSE 9 JOGI, TANÜGY-IGAZGATÁSI, GAZDASÁGI TÉMÁKBAN SZERVEZETT TÁJÉKOZTATÓK 4. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 5. A PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSÉNEK, TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK ÉS ÖNKÉPZÉSÉNEK SEGÍTÉSE, SZERVEZÉSE 9 VEZETİKÉPZÉS 9 ELİADÁSOK, TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE A PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA 6. A TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE, ÖSSZEHANGOLÁSA 7. A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 1.Pedagógiai értékelés Elsıdlegesen a fenntartói és intézményi minıségirányítási programok összhangjának a megteremtésérıl van szó. 5

6 Az intézményi minıségirányítási programokban rögzített értékelési és ellenırzési feladatok nyilvánosságra hozása, azt eredményezi,hogy egy esetleges gyenge eredmény esetén fenntartók lépéseket tegyenek. Az országos kompetenciamérések eredményei, a pedagógusok és intézményvezetık munkájának értékelése, kötelezettségeket ró az intézményvezetıkre és fenntartókra egyaránt. A közvetlen partnerek körében végzett elégedettség mérések elemzése, az intézményi minıségfejlesztési teamek feladata. E munkához nyújthat segítséget a kistérségi minıségfejlesztési munkaközösség megszervezése. E munkaközösségnek meghatározó szerepe lesz a mérés értékeléshez kapcsolódó országos pályázatokhoz. ( Motivációs pályázat ) E szakmai szolgáltatási területen a következık elvégzésére van szükség: 1. Az értékelési rendszer koncepciójának elkészítése. 2. Az értékelési rendszer megvalósítása az érintettek bevonásával. 3. Az értékelés elvégzése során az intézmények számára nyújtott konzultációs lehetıség, tanácsadói támogatás. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: A KISTÉRSÉGI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER KONCEPCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE. AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSÁVAL. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT KONZULTÁCIÓS LEHETİSÉG, TANÁCSADÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ÉS MEGSZERVEZÉSE. 2. Szaktanácsadás A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE A MEGYEI FELADATOKRA MEGSZERVEZETT TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSAIT A KESZTHELYI KISTÉRSÉG TERÜLETÉN IS FELKÍNÁLJA. E SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT ELSİDLEGES CÉLJA A TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI SZAKMAI, MÓDSZERTANI MUNKA TÁMOGATÁSA, SZAKMAI, MÓDSZERTANI TANÁCSADÁS, AZ INTÉZMÉNYVEZETİK A MUNKAKÖZÖSSÉGEK VALAMINT A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE. 6

7 Szaktanácsadói tevékenység kiterjed: Az intézmények nevelési, pedagógiai programjának felülvizsgálata, átdolgozása a kompetencia alapú oktatás bevezetésének hangsúlyozásával, felülvizsgálatával.. Fenntartói felkérésére szakértıi vélemény készítése a közoktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjáról. Intézménybe kihelyezett nevelési értekezletek, tréningek megtartása során megismertetni az intézmény pedagógusait a fejlesztı pedagógiai tevékenységekkel, pedagógiai módszerekkel, eszközökkel, eljárásokkal. Egyéni szakmai tanácsadással segíteni az intézményvezetık és a pedagógusok munkáját. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: A SZAKTANÁCSADÓK KIVÁLASZTÁSA, A SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK A MEGHATÁROZÁSA. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA; INTÉZMÉNYBE KIHELYEZETT NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK, TRÉNINGEK IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA; EGYÉNI SZAKMAI TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA. 3. Pedagógiai tájékoztatás A PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS CÉLJA: A KISTÉRSÉGBEN MŐKÖDİ NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT VÉGZİ INTÉZMÉNYEK VEZETİINEK, PEDAGÓGUSAINAK TÁJÉKOZTATÁSA A KÖZOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁST, A KOR IGÉNYEINEK MEGFELELİEN AZ ÍROTT INFORMÁCIÓHORDOZÓK HELYETT EGYRE INKÁBB AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNİ TÁJÉKOZTATÁS CSERÉLI FEL. A NYOMTATOTT TÁJÉKOZTATÁS SZEREPÉT MA SEM VESZÍTETTE EL, DE AZ ELMÚLT ÉVEK SORÁN MIND FOKOZOTTABBAN HELYET KÉRT A RENDSZERBEN AZ ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁS. EZÁLTAL AZ INFORMÁCIÓ GYORSABBAN VÁLIK ELÉRHETİVÉ, LEHETİVÉ TÉVE A SZINTE 7

8 AZONNALI SZAKMAI KONZULTÁCIÓT, AZ INFORMÁCIÓ VISSZACSATOLÁSÁT. A MUNKAERİ-PIACI ELVÁRÁSOK, VALAMINT A TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS KIKÉNYSZERÍTI, HOGY NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ ÁLLJON RENDELKEZÉSRE AZ OKTATÁS ÜGYINTÉZÉSÉHEZ, ELLENİRZÉSÉHEZ, FEJLESZTÉSÉHEZ. A Zala Megyei Pedagógiai Intézet honlapja ezen elvárásoknak próbál megfelelni. A megyei pedagógiai intézetnek üzemeltet egy honlapot, ezzel is támogatva a kistérségi intézmények vezetıinek munkáját, a következı tartalommal: A törvények, rendeletek megjelenése, módosítása, Pályázatfigyelés, tájékoztatás, koordinálás c Friss szakmai információk 8

9 3.2. TANTERVEK, TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK MEGISMERTETÉSE, FELHASZNÁLÁSUK SEGÍTÉSE Évente egy alkalommal a jelentısebb tankönyvkiadók, taneszközgyártók- és forgalmazók részvételével bemutatót megrendezésére kerül sor. (A bemutató kapcsolódhat a kistérségi pedagógiai nap rendezvényhez.) 3.3. SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK Az igazgatók, munkaközösség-vezetık, gyermekvédelmi felelısök stb. részére a kérdıívekben, ill. a fórumon preferált témakörökben az aktuális problémákról évi 3 alkalommal tájékoztató elıadások megtartását tervezzük, melyek a törvényes mőködéshez, a költséghatékony gazdálkodáshoz és a tartalmi megújuláshoz kapcsolódnak. Ajánlott témáink: A nem szakrendszerő oktatás implementációja A sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelésének pedagógiai folyamata a tervezéstıl a megvalósulásig Megkésett beszédfejlıdéső gyerekek segítése mővészetterápiával, ill. a mővészeti nevelés hatása az oktatási-nevelési folyamatokban A drámapedagógia elemeinek alkalmazása az oktatónevelı folyamatokban A gyermek és ifjúságvédelmi felelıs feladatai A sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelésének pedagógiai folyamata a tervezéstıl a megvalósításig Az intézmény alapvetı dokumentumai Óvodás lesz a gyerek (az óvodai nevelés fontossága, meghatározó szerepe az egyéniség fejlıdésében) A kompetencia-alapú tanulás szervezése Korszerő pedagógiai módszerek: epochális oktatás, projektpedagógia, kooperatív tanulás, komprehenzív iskola Tanulás és tanítás módszertan A digitális tananyagok használata a mindennapokban IKT (információs-kommunikációs technológia) használata 3.4. KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI NAP SZERVEZÉSE Indokolt lenne a keszthelyi Kistérség Többcélú Társulása területén található intézmények számára egy helyi hagyomány megalapozása a szakmai konferenciák területén. Az ún. Kistérségi Pedagógiai Nap(ok) rendezvény alkalmas lenne arra, hogy a közös kérdések, szakmai problémák mentén segítse kialakulni a kistérségi szakmai együttmőködést. Az egy vagy két napos rendezvény során elıadások, tájékoztatók hangzanak el aktuális szakmai feladatokról. A rendezvény elıadói neves oktatási szakemberek, fıiskolai, egyetemi tanárok, oktatáspolitikusok. A 9

10 rendezvény teljes szervezése, rendezése (meghívó, postázás, elıadók felkérése, ellátás szervezése, stb.) a pedagógiai szakmai szolgáltató feladata, a helyszín kiválasztása viszont igény szerint vándor-jelleggel történik, azaz mindig más-más intézmény ad helyet, vállalja a házigazda szerepet INTÉZMÉNYVEZETİK, HELYETTESEK, GAZDASÁGI VEZETİK SZÁMÁRA SZERVEZETT TÁJÉKOZTATÓK Az intézményekre, vezetıikre, a gazdasági szakemberekre a szőkös gazdasági helyzet következtében komoly teher hárul. A vezetık gazdasági irányító tevékenységét, illetve a gazdasági vezetık munkáját egy speciális továbbképzési rendszer kialakításával támogatjuk. Tervezett témák: Kezdı gazdasági vezetık tanfolyama: olyan gazdasági szakemberek továbbképzését kívánjuk megszervezni, akik a korábbi idıszakban nem költségvetési területen tevékenykedtek. E csoporthoz várjuk azokat a gazdasági ügyintézıket is, akik a gazdasági vezetık munkáját segítik (1 alkalom, 4 óra). Gyakorlott gazdasági vezetık tanfolyama: a tanfolyamon a továbbképzés lehetıségét kívánjuk biztosítani. Feldolgozzuk az éves államháztartási és költségvetési törvényt, segítséget kívánunk adni a helyi költségvetések megalkotásához (1 alkalom, 4 óra). Évente tájékoztatót szervezünk a tb- és adórendeletek változásairól, költségvetésrıl, stb. (1 alkalom, 2 óra). A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁS: 10

11 HONLAP ÜZEMELTETÉSE A KÖVETKEZİ TARTALOMMAL: O A TÖRVÉNYEK, RENDELETEK MEGJELENÉSE, MÓDOSÍTÁSA O PÁLYÁZATFIGYELÉS, TÁJÉKOZTATÁS, KOORDINÁLÁS O FRISS SZAKMAI INFORMÁCIÓK ÉVENTE EGY ALKALOMMAL A JELENTİSEBB TANKÖNYVKIADÓK, TANESZKÖZ-GYÁRTÓK- ÉS FORGALMAZÓK RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATÓ BIZTOSÍTÁSA; AZ IGAZGATÓK, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETİK, GYERMEKVÉDELMI FELELİSÖK STB. RÉSZÉRE A KÉRDİÍVEKBEN, ILL. A FÓRUMON PREFERÁLT TÉMAKÖRÖKBEN AZ AKTUÁLIS PROBLÉMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ ELİADÁSOK TARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; KISTÉRSÉGI SZINTŐ PEDAGÓGIAI NAP SZERVEZÉSE; INTÉZMÉNYVEZETİK, HELYETTESEK, GAZDASÁGI VEZETİK SZÁMÁRA SZERVEZETT TÁJÉKOZTATÓK AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRİL, VÁLTOZÁSOKRÓL A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁS: PÁLYÁZATÍRÁSHOZ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELE (SIKERES PÁLYÁZAT ESETÉN A MONITORING TEVÉKENYSÉGHEZ, GAZDASÁGI ELSZÁMOLÁSOKHOZ KÜLSİ SZAKEMBEREK MUNKÁJÁNAK IGÉNYBEVÉTELE); INTÉZMÉNYI, ILLETVE FENNTARTÓI IGÉNY SZERINT AZ INTÉZMÉNY, ILLETVE A FENNTARTÓ ÁLTAL PREFERÁLT TÉMAKÖRBEN - A SPECIÁLISAN HELYBEN FELMERÜLT IGÉNY ALAPJÁN AKTUÁLIS TÉMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ ELİADÁSOK TARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; HÁZIGAZDA-SZEREP FELVÁLLALÁSA AZ EGYES RENDEZVÉNYEK ESETÉBEN. 4. Pedagógiai szolgáltatás 1. Vezetıi pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint: a pályázó megfelel-e a Közoktatási törvény 18. (1)-(8) pontig megfogalmazott követelményeinek; a pályázó pályázatában mennyire érvényesítette az elfogadott pedagógiai programot; a pályázat a formai és tartalmi követelményeknek megfelel-e. 2. Önkormányzati minıségirányítási programok vizsgálata az alábbiak szerint: A korábbi törvénymódosításokból adódó szakmai tartalmak megléte az önkormányzati minőségirányítási programban; A tanácsadói tevékenység a legutóbbi törvénymódosításból adódó feladatok elvégzésének segítésére irányul. 11

12 3. Intézményi tematikus- és célvizsgálatok Elızetes egyeztetés alapján a kistérséghez tartozó intézményekben a vizsgálatok lefolytatása. Ilyen vizsgálatok lehetnek például: az intézményi működés belső szabályozottsága, a működés dokumentumainak vizsgálata; a szakmai szabályozók érvényesülése vizsgálata; a tanügyigazgatás dokumentumainak vizsgálata; a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések vizsgálata; az intézményvezető munkáltatói joggyakorlatának vizsgálata, stb. A vizsgálat tárgya lehet a közoktatási feladatellátásra vonatkozó bármely szabályozó is, például: a tanügyigazgatás dokumentumai; a tartalmi szabályozás helyi dokumentumai; az intézményi ügyintézés dokumentumai, nyilvántartások, nyomtatványok; védelmi jellegű szabályzatok; esélyegyenlőségi tervek; 4. Tanácsadás oktatási intézkedési terv készítéséhez munkaügyi dokumentáció; Az önkormányzati és/vagy kistérségi oktatási intézkedési tervek elkészítése. ifjúságvédelmi koncepció; balesetvédelmi oktatás stb. 5. Kistérségi szakmai együttmőködés tervezése és szervezése Segítjük az oktatásirányításban érintett szakemberek közötti tapasztalatcsere továbbfejlesztését. Ezért kistérségi szinten megszervezett szakmai mőhelyeket mőködtetünk, amelyek magukban foglalják az intézményvezetıi, jegyzıi, oktatási referensi mőhelyek mőködtetését egyaránt. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁS:: A KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ELVÁRÁS-RENDSZER KIALAKÍTÁSA, INDIKÁTOROK ÖSSZEHANGOLÁSA (LÁSD JELEN ANYAG 1. FEJEZET, 1.1. KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA) TANÁCSADÁS SZERVEZÉSE OKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ; KISTÉRSÉG-SZINTŐ TAPASZTALATCSERE SZERVEZÉSE. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁS: 12

13 VEZETİI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE; ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA; INTÉZMÉNYI TEMATIKUS ÉS CÉLVIZSGÁLATOK ELVÉGEZTETÉSE; TANÁCSADÁS SZERVEZÉSE INTÉZMÉNYI/FENNTARTÓI MEGRENDELÉSRE INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ. 13

14 5. A PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÉPZÉSÉNEK ÉS ÖNKÉPZÉSÉNEK SEGÍTÉSE, SZERVEZÉSE 5.1. VEZETİKÉPZÉS A MAI GYORSAN VÁLTOZÓ VILÁGBAN ÉS VISZONYOK KÖZÖTT AZ ISKOLÁK, ÓVODÁK SZAKSZERŐ IRÁNYÍTÁSA MAGAS SZINTŐ, SPECIÁLIS FELKÉSZÜLTSÉGET IGÉNYLİ SZAKMÁVÁ VÁLT. EGY JÓ VEZETİNEK NAP MINT NAP SZÁMTALAN KÉRDÉSRE KELL VÁLASZT TALÁLNIA: A JÓ VEZETİ EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA A MUNKATÁRSAK MOZGÓSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY ELÉ KITŐZÖTT RÖVID TÁVÚ (KÖZVETLEN) ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN. A HELYI IRÁNYÍTÁS, A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK EREDMÉNYES ÉS HATÉKONY MENEDZSELÉSE A SZERVEZETEN BELÜL IS ÚJ KOMPETENCIÁK MEGTEREMTÉSÉT, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSÉT TESZI SZÜKSÉGESSÉ, KÜLÖNÖSEN A TERVEZÉS, AZ ÉRTÉKELÉS, A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLATTARTÁS, VALAMINT A KONFLIKTUSKEZELÉS ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉS TERÜLETÉN. AZ EREDMÉNYES ÉS SIKERES MUNKAVÉGZÉS ALAPVETİ FELTÉTELE AZ EGYÉNI ÉS SZERVEZETI KÉPESSÉGEK RENDSZERES ÉS TUDATOS FEJLESZTÉSE. Az intézmények számára nyújtott képzések a törvényes mőködés, a költséghatékony gazdálkodás és a tartalmi megújulás, intézményi dokumentumok elkészítésének segítését célozzák. A konkrét témák az éves munkatervben kerülnek kibontásra AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSE A KISTÉRSÉG PEDAGÓGUSAI SZÁMÁRA 5.3. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN JÚNIUSÁRA MINDEN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ELKÉSZÍTETTE A SAJÁT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT. A JOGSZABÁLY ALAPJÁN EZEK A PROGRAMOK RÖGZÍTETTÉK AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJÁT, MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERÉT ÉS AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK FOLYAMATÁT. AZ INTÉZMÉNYEK E PROGRAMOT MÁRCIUS 31-IG KIEGÉSZÍTETTÉK A VEZETİI ÉS PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZERREL, A KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK KEZELÉSÉVEL. Szükséges a közoktatási intézmények minıségfejlesztési munkaközösségének egy éven keresztül történı szakmai támogatása az alábbiak szerint: 14

15 1. Közremőködés a munkaközösségek szervezésében, a munka elindításában. 2. Az egy évre, kb. 5-7 foglalkozásra szóló munkaközösségi munkaterv elkészítése a munkaközösség tagjainak bevonásával. 3. A teljesítményértékelési rendszer mőködtetésének támogatása. 4. Az adott terület sajátosságaihoz illeszkedıen a szükséges ismeretek átadása, módszerek, technikák megtanítása, ezek beépítése a munkatervbe. 5. A munkatervben rögzített munkaközösségi foglalkozások szervezése és megtartása. 6. A foglalkozásokhoz szükséges elıadók, segédanyagok biztosítása. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: MEGTEREMTENI A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KISTÉRSÉGI SZINTŐ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK RENDSZERÉT, ÉS ENNEK ALAPJÁN A FELMERÜLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE (ÉVENTE MEGHATÁROZHATÓ SZÁMBAN ÉS KÖLTSÉGGEL); A KISTÉRSÉGI SZINTEN FELMERÜLT AKKREDITÁLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE (ÉVENTE MEGHATÁROZHATÓ SZÁMBAN); AZ INTÉZMÉNYEK MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJAINAK (MŐKÖDTETÉSÉNEK) TÁMOGATÁSA, KISTÉRSÉGI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG MŐKÖDTETÉSE. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNYKÉNT JELENTKEZİ KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK LEFEDÉSE; INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNYKÉNT JELENTKEZİ AKKREDITÁLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK LEFEDÉSE; INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNY ALAPJÁN A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI, TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŐKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA. 15

16 6. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása E szakmai szolgáltatási területen fontosnak tartjuk az eddigi hagyományokra épülı fejlesztést: 1. A munkaközösségek vezetıi, valamint a tantárgyfelelısök által összeállított, a helyi hagyományoknak megfelelı, illetve aktualitásokat érintı témakörökben meghirdetett tanulmányi, sport és mővészeti versenyek koordinálása kistérségi szinten. A versenyek szervezıi által összeállított kiírások alapján összefoglaló versenynaptár készítése, a helyszínek, idıpontok, további fordulók összehangolása. A kész versenynaptár eljuttatása az érintett intézményekbe, illetve a honlapon történı közzététel. A szervezésben, lebonyolításban való segítségnyújtásban, a hagyományok megismertetésében, koordinálásában, illetve ezen adott lehetıségek alapján történı kínálat-összeállításban esetenként szakmai szolgáltató bevonásával végezzük a munkát. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADAT-VÁLLALÁST IGÉNYEL: A KISTÉRSÉGI SZINTŐ TANULMÁNYI, MŐVÉSZETI, SPORT VERSENYEK SZERVEZÉSE, KOORDINÁLÁSA; A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: HÁZIGAZDA-SZEREP VÁLLALÁSA A HELYI HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLVE. 16

17 7. A tanulók tájékoztatása Fontosnak tartjuk a diákönkormányzatokat segítı tanárok továbbképzését; diákönkormányzatok mőködtetésének támogatását; évente a pályaválasztás segítésére pályaválasztási expo, börze rendezését diákoknak, illetve szüleiknek (munkaerıpiaccal való kapcsolattartás alapján); tájékoztató fórum rendezését. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: KISTÉRSÉGI SZINTŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK DIÁKÖNKORMÁNYZATOKAT SEGÍTİ TANÁROK SZÁMÁRA; PÁLYAVÁLASZTÁSI EXPO, BÖRZE RENDEZÉSE ÉVENTE DIÁKOKNAK, SZÜLİKNEK. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: DIÁKÖNKORMÁNYZATI MŐKÖDÉS SZAKMAI TÁMOGATÁSA (ELİADÁSOK, TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE) TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK RENDEZÉSE DIÁKOKNAK ÉS SZÜLEIKNEK. 17

18 8. ÖSSZEGZİ TÁBLÁZAT TÉMAKÖR KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 1. Pedagógiai értékelés A KISTÉRSÉGI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSÁVAL AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG, TANÁCSADÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ÉS MEGSZERVEZÉSE. 2. Szaktanácsadás A SZAKTANÁCSADÓK KIVÁLASZTÁSA, SZAKTANÁCSADÓI-LISTA ELKÉSZÍTÉSE, A HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSE SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA; INTÉZMÉNYBE KIHELYEZETT NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK, TRÉNINGEK IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA; EGYÉNI SZAKMAI TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA. 18

19 TÉMAKÖR KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 3. PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS HONLAP ÜZEMELTETÉSE A KÖVETKEZŐ TARTALOMMAL: O A TÖRVÉNYEK, RENDELETEK MEGJELENÉSE, MÓDOSÍTÁSA O PÁLYÁZATFIGYELÉS, TÁJÉKOZTATÁS, KOORDINÁLÁS O FRISS SZAKMAI INFORMÁCIÓK ÉVENTE EGY ALKALOMMAL A JELENTŐSEBB TANKÖNYVKIADÓK, TANESZKÖZ-GYÁRTÓK- ÉS FORGALMAZÓK RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATÓ BIZTOSÍTÁSA; AZ IGAZGATÓK, MUNKAKÖZÖSSÉG- VEZETŐK, GYERMEKVÉDELMI FELELŐSÖK STB. RÉSZÉRE A KÉRDŐÍVEKBEN, ILL. A FÓRUMON PREFERÁLT TÉMAKÖRÖKBEN AZ AKTUÁLIS PROBLÉMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK TARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; KISTÉRSÉGI SZINTŰ PEDAGÓGIAI NAP SZERVEZÉSE; INTÉZMÉNYVEZETŐK, HELYETTESEK, GAZDASÁGI VEZETŐK SZÁMÁRA SZERVEZETT TÁJÉKOZTATÓK AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL, VÁLTOZÁSOKRÓL PÁLYÁZATÍRÁSHOZ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELE (SIKERES PÁLYÁZAT ESETÉN A MONITORING TEVÉKENYSÉGHEZ, GAZDASÁGI ELSZÁMOLÁSOKHOZ KÜLSŐ SZAKEMBEREK MUNKÁJÁNAK IGÉNYBEVÉTELE); INTÉZMÉNYI, ILLETVE FENNTARTÓI IGÉNY SZERINT AZ INTÉZMÉNY, ILLETVE A FENNTARTÓ ÁLTAL PREFERÁLT TÉMAKÖRBEN - A SPECIÁLISAN HELYBEN FELMERÜLT IGÉNY ALAPJÁN AKTUÁLIS TÉMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK TARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; HÁZIGAZDA-SZEREP FELVÁLLALÁSA AZ EGYES RENDEZVÉNYEK ESETÉBEN. 19

20 4. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS TANÁCSADÁS SZERVEZÉSE OKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ; KISTÉRSÉG-SZINTŰ TAPASZTALATCSERE SZERVEZÉSE. VEZETŐI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE; ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA; INTÉZMÉNYI TEMATIKUS ÉS CÉLVIZSGÁLATOK ELVÉGEZTETÉSE; TANÁCSADÁS SZERVEZÉSE INTÉZMÉNYI/FENNTARTÓI MEGRENDELÉSRE INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ. 20

21 TÉMAKÖR KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 5. A PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSÉNEK, TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK ÉS ÖNKÉPZÉSÉNEK SEGÍTÉSE, SZERVEZÉSE MEGTEREMTENI A PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK RENDSZERÉT, ÉS ENNEK ALAPJÁN A FELMERÜLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE (ÉVENTE MEGHATÁROZHATÓ SZÁMBAN ÉS KÖLTSÉGGEL); AZ INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJAINAK (MŰKÖDTETÉSÉNEK) TÁMOGATÁSA, KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG MŰKÖDTETÉSE. INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNYKÉNT JELENTKEZŐ KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK LEFEDÉSE; INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNYKÉNT JELENTKEZŐ AKKREDITÁLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK LEFEDÉSE; INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNY ALAPJÁN A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA. 6. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 7. A tanulók tájékoztatása A KISTÉRSÉGI SZINTŰ TANULMÁNYI, MŰVÉSZETI, SPORT VERSENYEK SZERVEZÉSE, KOORDINÁLÁSA; KISTÉRSÉGI SZINTŰ TOVÁBBKÉPZÉSEK DIÁKÖNKORMÁNYZATOKAT SEGÍTŐ TANÁROK SZÁMÁRA; PÁLYAVÁLASZTÁSI EXPO, BÖRZE RENDEZÉSE ÉVENTE DIÁKOKNAK, HÁZIGAZDA-SZEREP VÁLLALÁSA A HELYI HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLVE. DIÁKÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS SZAKMAI TÁMOGATÁSA (ELŐADÁSOK, TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE) TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK 21

22 SZÜLŐKNEK. RENDEZÉSE DIÁKOKNAK ÉS SZÜLEIKNEK. kistérségi referens pedagógiai intézet munkatársa 22

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845

1. Számú Általános Iskola. 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette:

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu Hétszínvirág Óvoda és Bölcsöde Intézményi Minıségirányítási program Készítette: Elfogadás: 2011.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék: 1. Általános rész... 3 1.1. Az Intézményi

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE Bolyai János Általános Iskola Tatabánya GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A PEDAGÓGIAI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE KÉSZÜLT: TATABÁNYA, 2007. DECEMBER HÓ Együtt egymásért GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A NEVELÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Minıségirányítási programja Készítették: Bordács Ivánné Kaibinger Pál Mátrai Józsefné Tálas Józsefné A nevelıtestület

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a @kszki.h u Honlap unk: www.ba rcz igai.s ulinet.h

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv

Szigethalom Város Önkormányzata. Közoktatási Esélyegyenlőségi Program. Intézkedési Terv Szigethalom Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv célja... 3 1.2. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Intézményi MInőségirányítási Program

Intézményi MInőségirányítási Program Intézményi MInőségirányítási Program Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Budapest 2015. Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://oktatas.lutheran.hu A bölcs tanítás az élet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája

Gyakornoki szabályzat. Orosháza Város Általános Iskolája Gyakornoki szabályzat Orosháza Város Általános Iskolája Orosháza 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Fogalmak meghatározása... 4 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény és annak módosításáról szóló 2006. évi LXXI. tv. 40. -a a közoktatás minıségirányítási feladatait az alábbiak szerint fogalmazza

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató Központi - Alsóvárosi Művelődési Központ Tartalomjegyzék: Hiba!

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A Pestújhelyi Általános Iskola részére Készült: 2007. december 11. Módosítva: 2011. november 24. 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola. Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Preambulum --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1. Az iskola bemutatása ------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata

Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzata Bakonyi Szakképzés Szervezési Társulás Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2008. Tartalom 1. A helyzetelemzés összegzése... 1 2. Intézkedési

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3. oldal II. III. IV. Az intézmény funkciója, feladatai... 6. oldal Az intézmény

Részletesebben