A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS"

Átírás

1 A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS TERÜLETÉN MEGVALÓSÍTANDÓ FEJLESZTÉSI TERV A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA E fejlesztési terv a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete valamint a Keszthely Kistérség Többcélú Társulás között szeptemberében megkötött együttműködési megállapodás melléklete 1

2 TARTALOM Bevezetés 3 Szakmai fejlesztési terv 4 Pedagógiai értékelés 5 Szaktanácsadás 6 Pedagógiai tájékoztatás 7 Pedagógiai szolgáltatás 10 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,szervezése 12 A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 14 A tanulók tájékoztatása 15 Összegzı táblázat 16 FEJLESZTÉSI TERV 2

3 A PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA A KESZTHELYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI ÉS INTÉZMÉNYFENNTARTÓI KÖRÉBEN Bevezetés A PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK INDOKOLTSÁGA A 21. SZÁZADBAN A FENNTARTÓK ÉS A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK CÉLJA, HOGY A SIKERES MUNKAERİ-PIACI ALKALMAZKODÁSHOZ SZÜKSÉGES, AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉS A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE A MAGYAR KÖZOKTATÁSI RENDSZERBEN. ENNEK ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES A PEDAGÓGUSOK MÓDSZERTANI KULTÚRÁJÁNAK MEGÚJULÁSA, KORSZERŐSÍTÉSE,A TANULÓK KÉPESSÉGEINEK ÉS KULCSKOMPETENCIÁINAK EGYÉNRE SZABOTT FEJLESZTÉSE ÉS MEGERİSÍTÉSE. A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG KIÉPÍTÉSE A TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉS LEHETİSÉGÉNEK ZÁLOGA. A fentiek szellemében készült el Keszthely Kistérség Többcélú Társulás Fejlesztési terve a pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátására e dokumentum azzal a céllal készült, hogy hozzájáruljon a kistérség közoktatási intézményeinek szakmai fejlesztéséhez. Bízunk abban, hogy a pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztésével a közvetlen (oktatásfejlesztési) hatásokon túl több területen közvetett fejlesztı hatásokkal is számolhatunk. Ilyen például az esélyegyenlıség megteremtése (vagy legalábbis az esélyegyenlıtlenségek mérséklése); a közösségfejlesztés; a kommunikációs kultúra fejlesztése. Minden közoktatási intézmény számára elsıdleges feladat, hogy tanítványait a teljes személyiség fejlesztésére, a változások iránti nyitottságra, az önálló tanulás képességeinek kibontakoztatására, az életpálya esetleges változtatásához szükséges képességek kialakítására, az emberi kapcsolatok, konfliktusok kezelésére készítse fel. 3

4 A PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSI FEJLESZTÉSI TERV CÉLJA: SEGÍTSE KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÖNKORMÁNYZATAIT ABBAN, HOGY KÖLTSÉGKÍMÉLİ MÓDON JUTHASSANAK GYORS, SZAKMAILAG MAGAS SZÍNVONALÚ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSHOZ, A SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA FENNTARTÁSA NÉLKÜL; PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL (ILLETVE ANNAK BIZTOSÍTÁSÁVAL) ELİSEGÍTSÉK AZ INTÉZMÉNYEK SZAKMAI MEGÚJULÁSÁT; SAJÁTOS ESZKÖZEIKKEL AZ INTÉZMÉNYFENNTARTÓK HOZZÁJÁRULJANAK A NEVELÉS ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ELVÉNEK ELİTÉRBE KERÜLÉSÉBEN, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZATOK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSÁNAK SZAKMAISÁGA, HATÉKONYSÁGA, SZÍNVONALA FOLYAMATOSAN NÖVEKEDJEN. SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERV A FEJLESZTÉSI TERV A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY A KÖZOKTATÁSRÓL 36. -ÁBAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA IRÁNYUL. AZ ALÁBBIAKBAN A TÖRVÉNY VONATKOZÓ PARAGRAFUSÁBAN KIEMELTÜK AZOKAT A SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETEKET, AMELYEKET A KESZTHELY KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI SZÁMÁRA LÉNYEGESNEK TARTUNK. 36. ) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás a) a pedagógiai értékelés, melynek feladata mérni és értékelni a nevelési-oktatási intézményben végzett nevelı- és oktatómunka eredményességét, és segíteni a helyi, a térségi és az országos közoktatási feladatellátás szervezését; b) a szaktanácsadás, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése; c) a pedagógiai tájékoztatás, amelynek feladata a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtése, ırzése, feldolgozása és használatba adása, tájékoztatás nyújtása; d) az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítése, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk 4

5 segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közremőködés; e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; f) a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; g) a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével. Fejlesztési tervünket a fentiekre építettük, vagyis áttekintettük az alábbiakat: 1. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS 2. SZAKTANÁCSADÁS 3. PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS 9 ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNİ TÁJÉKOZTATÁS 9 TANTERVEK, TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK MEGISMERTETÉSE, FELHASZNÁLÁSUK SEGÍTÉSE 9 SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓK MEGTARTÁSA 9 KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI NAP MEGSZERVEZÉSE 9 JOGI, TANÜGY-IGAZGATÁSI, GAZDASÁGI TÉMÁKBAN SZERVEZETT TÁJÉKOZTATÓK 4. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 5. A PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSÉNEK, TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK ÉS ÖNKÉPZÉSÉNEK SEGÍTÉSE, SZERVEZÉSE 9 VEZETİKÉPZÉS 9 ELİADÁSOK, TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE A PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA 6. A TANULMÁNYI ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENYEK SZERVEZÉSE, ÖSSZEHANGOLÁSA 7. A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 1.Pedagógiai értékelés Elsıdlegesen a fenntartói és intézményi minıségirányítási programok összhangjának a megteremtésérıl van szó. 5

6 Az intézményi minıségirányítási programokban rögzített értékelési és ellenırzési feladatok nyilvánosságra hozása, azt eredményezi,hogy egy esetleges gyenge eredmény esetén fenntartók lépéseket tegyenek. Az országos kompetenciamérések eredményei, a pedagógusok és intézményvezetık munkájának értékelése, kötelezettségeket ró az intézményvezetıkre és fenntartókra egyaránt. A közvetlen partnerek körében végzett elégedettség mérések elemzése, az intézményi minıségfejlesztési teamek feladata. E munkához nyújthat segítséget a kistérségi minıségfejlesztési munkaközösség megszervezése. E munkaközösségnek meghatározó szerepe lesz a mérés értékeléshez kapcsolódó országos pályázatokhoz. ( Motivációs pályázat ) E szakmai szolgáltatási területen a következık elvégzésére van szükség: 1. Az értékelési rendszer koncepciójának elkészítése. 2. Az értékelési rendszer megvalósítása az érintettek bevonásával. 3. Az értékelés elvégzése során az intézmények számára nyújtott konzultációs lehetıség, tanácsadói támogatás. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: A KISTÉRSÉGI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER KONCEPCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE. AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSÁVAL. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT KONZULTÁCIÓS LEHETİSÉG, TANÁCSADÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ÉS MEGSZERVEZÉSE. 2. Szaktanácsadás A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE A MEGYEI FELADATOKRA MEGSZERVEZETT TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSAIT A KESZTHELYI KISTÉRSÉG TERÜLETÉN IS FELKÍNÁLJA. E SZAKTANÁCSADÓI HÁLÓZAT ELSİDLEGES CÉLJA A TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI SZAKMAI, MÓDSZERTANI MUNKA TÁMOGATÁSA, SZAKMAI, MÓDSZERTANI TANÁCSADÁS, AZ INTÉZMÉNYVEZETİK A MUNKAKÖZÖSSÉGEK VALAMINT A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSE. 6

7 Szaktanácsadói tevékenység kiterjed: Az intézmények nevelési, pedagógiai programjának felülvizsgálata, átdolgozása a kompetencia alapú oktatás bevezetésének hangsúlyozásával, felülvizsgálatával.. Fenntartói felkérésére szakértıi vélemény készítése a közoktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjáról. Intézménybe kihelyezett nevelési értekezletek, tréningek megtartása során megismertetni az intézmény pedagógusait a fejlesztı pedagógiai tevékenységekkel, pedagógiai módszerekkel, eszközökkel, eljárásokkal. Egyéni szakmai tanácsadással segíteni az intézményvezetık és a pedagógusok munkáját. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: A SZAKTANÁCSADÓK KIVÁLASZTÁSA, A SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGI KÖRÉNEK A MEGHATÁROZÁSA. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA; INTÉZMÉNYBE KIHELYEZETT NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK, TRÉNINGEK IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA; EGYÉNI SZAKMAI TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA. 3. Pedagógiai tájékoztatás A PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS CÉLJA: A KISTÉRSÉGBEN MŐKÖDİ NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT VÉGZİ INTÉZMÉNYEK VEZETİINEK, PEDAGÓGUSAINAK TÁJÉKOZTATÁSA A KÖZOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁST, A KOR IGÉNYEINEK MEGFELELİEN AZ ÍROTT INFORMÁCIÓHORDOZÓK HELYETT EGYRE INKÁBB AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNİ TÁJÉKOZTATÁS CSERÉLI FEL. A NYOMTATOTT TÁJÉKOZTATÁS SZEREPÉT MA SEM VESZÍTETTE EL, DE AZ ELMÚLT ÉVEK SORÁN MIND FOKOZOTTABBAN HELYET KÉRT A RENDSZERBEN AZ ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁS. EZÁLTAL AZ INFORMÁCIÓ GYORSABBAN VÁLIK ELÉRHETİVÉ, LEHETİVÉ TÉVE A SZINTE 7

8 AZONNALI SZAKMAI KONZULTÁCIÓT, AZ INFORMÁCIÓ VISSZACSATOLÁSÁT. A MUNKAERİ-PIACI ELVÁRÁSOK, VALAMINT A TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS KIKÉNYSZERÍTI, HOGY NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓ ÁLLJON RENDELKEZÉSRE AZ OKTATÁS ÜGYINTÉZÉSÉHEZ, ELLENİRZÉSÉHEZ, FEJLESZTÉSÉHEZ. A Zala Megyei Pedagógiai Intézet honlapja ezen elvárásoknak próbál megfelelni. A megyei pedagógiai intézetnek üzemeltet egy honlapot, ezzel is támogatva a kistérségi intézmények vezetıinek munkáját, a következı tartalommal: A törvények, rendeletek megjelenése, módosítása, Pályázatfigyelés, tájékoztatás, koordinálás c Friss szakmai információk 8

9 3.2. TANTERVEK, TANKÖNYVEK, TANESZKÖZÖK MEGISMERTETÉSE, FELHASZNÁLÁSUK SEGÍTÉSE Évente egy alkalommal a jelentısebb tankönyvkiadók, taneszközgyártók- és forgalmazók részvételével bemutatót megrendezésére kerül sor. (A bemutató kapcsolódhat a kistérségi pedagógiai nap rendezvényhez.) 3.3. SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK Az igazgatók, munkaközösség-vezetık, gyermekvédelmi felelısök stb. részére a kérdıívekben, ill. a fórumon preferált témakörökben az aktuális problémákról évi 3 alkalommal tájékoztató elıadások megtartását tervezzük, melyek a törvényes mőködéshez, a költséghatékony gazdálkodáshoz és a tartalmi megújuláshoz kapcsolódnak. Ajánlott témáink: A nem szakrendszerő oktatás implementációja A sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelésének pedagógiai folyamata a tervezéstıl a megvalósulásig Megkésett beszédfejlıdéső gyerekek segítése mővészetterápiával, ill. a mővészeti nevelés hatása az oktatási-nevelési folyamatokban A drámapedagógia elemeinek alkalmazása az oktatónevelı folyamatokban A gyermek és ifjúságvédelmi felelıs feladatai A sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelésének pedagógiai folyamata a tervezéstıl a megvalósításig Az intézmény alapvetı dokumentumai Óvodás lesz a gyerek (az óvodai nevelés fontossága, meghatározó szerepe az egyéniség fejlıdésében) A kompetencia-alapú tanulás szervezése Korszerő pedagógiai módszerek: epochális oktatás, projektpedagógia, kooperatív tanulás, komprehenzív iskola Tanulás és tanítás módszertan A digitális tananyagok használata a mindennapokban IKT (információs-kommunikációs technológia) használata 3.4. KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI NAP SZERVEZÉSE Indokolt lenne a keszthelyi Kistérség Többcélú Társulása területén található intézmények számára egy helyi hagyomány megalapozása a szakmai konferenciák területén. Az ún. Kistérségi Pedagógiai Nap(ok) rendezvény alkalmas lenne arra, hogy a közös kérdések, szakmai problémák mentén segítse kialakulni a kistérségi szakmai együttmőködést. Az egy vagy két napos rendezvény során elıadások, tájékoztatók hangzanak el aktuális szakmai feladatokról. A rendezvény elıadói neves oktatási szakemberek, fıiskolai, egyetemi tanárok, oktatáspolitikusok. A 9

10 rendezvény teljes szervezése, rendezése (meghívó, postázás, elıadók felkérése, ellátás szervezése, stb.) a pedagógiai szakmai szolgáltató feladata, a helyszín kiválasztása viszont igény szerint vándor-jelleggel történik, azaz mindig más-más intézmény ad helyet, vállalja a házigazda szerepet INTÉZMÉNYVEZETİK, HELYETTESEK, GAZDASÁGI VEZETİK SZÁMÁRA SZERVEZETT TÁJÉKOZTATÓK Az intézményekre, vezetıikre, a gazdasági szakemberekre a szőkös gazdasági helyzet következtében komoly teher hárul. A vezetık gazdasági irányító tevékenységét, illetve a gazdasági vezetık munkáját egy speciális továbbképzési rendszer kialakításával támogatjuk. Tervezett témák: Kezdı gazdasági vezetık tanfolyama: olyan gazdasági szakemberek továbbképzését kívánjuk megszervezni, akik a korábbi idıszakban nem költségvetési területen tevékenykedtek. E csoporthoz várjuk azokat a gazdasági ügyintézıket is, akik a gazdasági vezetık munkáját segítik (1 alkalom, 4 óra). Gyakorlott gazdasági vezetık tanfolyama: a tanfolyamon a továbbképzés lehetıségét kívánjuk biztosítani. Feldolgozzuk az éves államháztartási és költségvetési törvényt, segítséget kívánunk adni a helyi költségvetések megalkotásához (1 alkalom, 4 óra). Évente tájékoztatót szervezünk a tb- és adórendeletek változásairól, költségvetésrıl, stb. (1 alkalom, 2 óra). A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁS: 10

11 HONLAP ÜZEMELTETÉSE A KÖVETKEZİ TARTALOMMAL: O A TÖRVÉNYEK, RENDELETEK MEGJELENÉSE, MÓDOSÍTÁSA O PÁLYÁZATFIGYELÉS, TÁJÉKOZTATÁS, KOORDINÁLÁS O FRISS SZAKMAI INFORMÁCIÓK ÉVENTE EGY ALKALOMMAL A JELENTİSEBB TANKÖNYVKIADÓK, TANESZKÖZ-GYÁRTÓK- ÉS FORGALMAZÓK RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATÓ BIZTOSÍTÁSA; AZ IGAZGATÓK, MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETİK, GYERMEKVÉDELMI FELELİSÖK STB. RÉSZÉRE A KÉRDİÍVEKBEN, ILL. A FÓRUMON PREFERÁLT TÉMAKÖRÖKBEN AZ AKTUÁLIS PROBLÉMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ ELİADÁSOK TARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; KISTÉRSÉGI SZINTŐ PEDAGÓGIAI NAP SZERVEZÉSE; INTÉZMÉNYVEZETİK, HELYETTESEK, GAZDASÁGI VEZETİK SZÁMÁRA SZERVEZETT TÁJÉKOZTATÓK AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRİL, VÁLTOZÁSOKRÓL A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁS: PÁLYÁZATÍRÁSHOZ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELE (SIKERES PÁLYÁZAT ESETÉN A MONITORING TEVÉKENYSÉGHEZ, GAZDASÁGI ELSZÁMOLÁSOKHOZ KÜLSİ SZAKEMBEREK MUNKÁJÁNAK IGÉNYBEVÉTELE); INTÉZMÉNYI, ILLETVE FENNTARTÓI IGÉNY SZERINT AZ INTÉZMÉNY, ILLETVE A FENNTARTÓ ÁLTAL PREFERÁLT TÉMAKÖRBEN - A SPECIÁLISAN HELYBEN FELMERÜLT IGÉNY ALAPJÁN AKTUÁLIS TÉMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ ELİADÁSOK TARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; HÁZIGAZDA-SZEREP FELVÁLLALÁSA AZ EGYES RENDEZVÉNYEK ESETÉBEN. 4. Pedagógiai szolgáltatás 1. Vezetıi pályázatok értékelése az alábbi szempontok szerint: a pályázó megfelel-e a Közoktatási törvény 18. (1)-(8) pontig megfogalmazott követelményeinek; a pályázó pályázatában mennyire érvényesítette az elfogadott pedagógiai programot; a pályázat a formai és tartalmi követelményeknek megfelel-e. 2. Önkormányzati minıségirányítási programok vizsgálata az alábbiak szerint: A korábbi törvénymódosításokból adódó szakmai tartalmak megléte az önkormányzati minőségirányítási programban; A tanácsadói tevékenység a legutóbbi törvénymódosításból adódó feladatok elvégzésének segítésére irányul. 11

12 3. Intézményi tematikus- és célvizsgálatok Elızetes egyeztetés alapján a kistérséghez tartozó intézményekben a vizsgálatok lefolytatása. Ilyen vizsgálatok lehetnek például: az intézményi működés belső szabályozottsága, a működés dokumentumainak vizsgálata; a szakmai szabályozók érvényesülése vizsgálata; a tanügyigazgatás dokumentumainak vizsgálata; a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedések vizsgálata; az intézményvezető munkáltatói joggyakorlatának vizsgálata, stb. A vizsgálat tárgya lehet a közoktatási feladatellátásra vonatkozó bármely szabályozó is, például: a tanügyigazgatás dokumentumai; a tartalmi szabályozás helyi dokumentumai; az intézményi ügyintézés dokumentumai, nyilvántartások, nyomtatványok; védelmi jellegű szabályzatok; esélyegyenlőségi tervek; 4. Tanácsadás oktatási intézkedési terv készítéséhez munkaügyi dokumentáció; Az önkormányzati és/vagy kistérségi oktatási intézkedési tervek elkészítése. ifjúságvédelmi koncepció; balesetvédelmi oktatás stb. 5. Kistérségi szakmai együttmőködés tervezése és szervezése Segítjük az oktatásirányításban érintett szakemberek közötti tapasztalatcsere továbbfejlesztését. Ezért kistérségi szinten megszervezett szakmai mőhelyeket mőködtetünk, amelyek magukban foglalják az intézményvezetıi, jegyzıi, oktatási referensi mőhelyek mőködtetését egyaránt. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁS:: A KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI ELVÁRÁS-RENDSZER KIALAKÍTÁSA, INDIKÁTOROK ÖSSZEHANGOLÁSA (LÁSD JELEN ANYAG 1. FEJEZET, 1.1. KISTÉRSÉGI PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA) TANÁCSADÁS SZERVEZÉSE OKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ; KISTÉRSÉG-SZINTŐ TAPASZTALATCSERE SZERVEZÉSE. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁS: 12

13 VEZETİI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE; ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA; INTÉZMÉNYI TEMATIKUS ÉS CÉLVIZSGÁLATOK ELVÉGEZTETÉSE; TANÁCSADÁS SZERVEZÉSE INTÉZMÉNYI/FENNTARTÓI MEGRENDELÉSRE INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ. 13

14 5. A PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK KÉPZÉSÉNEK ÉS ÖNKÉPZÉSÉNEK SEGÍTÉSE, SZERVEZÉSE 5.1. VEZETİKÉPZÉS A MAI GYORSAN VÁLTOZÓ VILÁGBAN ÉS VISZONYOK KÖZÖTT AZ ISKOLÁK, ÓVODÁK SZAKSZERŐ IRÁNYÍTÁSA MAGAS SZINTŐ, SPECIÁLIS FELKÉSZÜLTSÉGET IGÉNYLİ SZAKMÁVÁ VÁLT. EGY JÓ VEZETİNEK NAP MINT NAP SZÁMTALAN KÉRDÉSRE KELL VÁLASZT TALÁLNIA: A JÓ VEZETİ EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA A MUNKATÁRSAK MOZGÓSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY ELÉ KITŐZÖTT RÖVID TÁVÚ (KÖZVETLEN) ÉS HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN. A HELYI IRÁNYÍTÁS, A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK EREDMÉNYES ÉS HATÉKONY MENEDZSELÉSE A SZERVEZETEN BELÜL IS ÚJ KOMPETENCIÁK MEGTEREMTÉSÉT, ILLETVE TOVÁBBFEJLESZTÉSÉT TESZI SZÜKSÉGESSÉ, KÜLÖNÖSEN A TERVEZÉS, AZ ÉRTÉKELÉS, A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLATTARTÁS, VALAMINT A KONFLIKTUSKEZELÉS ÉS ÉRDEKEGYEZTETÉS TERÜLETÉN. AZ EREDMÉNYES ÉS SIKERES MUNKAVÉGZÉS ALAPVETİ FELTÉTELE AZ EGYÉNI ÉS SZERVEZETI KÉPESSÉGEK RENDSZERES ÉS TUDATOS FEJLESZTÉSE. Az intézmények számára nyújtott képzések a törvényes mőködés, a költséghatékony gazdálkodás és a tartalmi megújulás, intézményi dokumentumok elkészítésének segítését célozzák. A konkrét témák az éves munkatervben kerülnek kibontásra AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSE A KISTÉRSÉG PEDAGÓGUSAI SZÁMÁRA 5.3. INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN JÚNIUSÁRA MINDEN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ELKÉSZÍTETTE A SAJÁT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT. A JOGSZABÁLY ALAPJÁN EZEK A PROGRAMOK RÖGZÍTETTÉK AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJÁT, MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERÉT ÉS AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK FOLYAMATÁT. AZ INTÉZMÉNYEK E PROGRAMOT MÁRCIUS 31-IG KIEGÉSZÍTETTÉK A VEZETİI ÉS PEDAGÓGUS TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZERREL, A KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK KEZELÉSÉVEL. Szükséges a közoktatási intézmények minıségfejlesztési munkaközösségének egy éven keresztül történı szakmai támogatása az alábbiak szerint: 14

15 1. Közremőködés a munkaközösségek szervezésében, a munka elindításában. 2. Az egy évre, kb. 5-7 foglalkozásra szóló munkaközösségi munkaterv elkészítése a munkaközösség tagjainak bevonásával. 3. A teljesítményértékelési rendszer mőködtetésének támogatása. 4. Az adott terület sajátosságaihoz illeszkedıen a szükséges ismeretek átadása, módszerek, technikák megtanítása, ezek beépítése a munkatervbe. 5. A munkatervben rögzített munkaközösségi foglalkozások szervezése és megtartása. 6. A foglalkozásokhoz szükséges elıadók, segédanyagok biztosítása. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: MEGTEREMTENI A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KISTÉRSÉGI SZINTŐ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK RENDSZERÉT, ÉS ENNEK ALAPJÁN A FELMERÜLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE (ÉVENTE MEGHATÁROZHATÓ SZÁMBAN ÉS KÖLTSÉGGEL); A KISTÉRSÉGI SZINTEN FELMERÜLT AKKREDITÁLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE (ÉVENTE MEGHATÁROZHATÓ SZÁMBAN); AZ INTÉZMÉNYEK MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJAINAK (MŐKÖDTETÉSÉNEK) TÁMOGATÁSA, KISTÉRSÉGI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG MŐKÖDTETÉSE. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNYKÉNT JELENTKEZİ KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK LEFEDÉSE; INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNYKÉNT JELENTKEZİ AKKREDITÁLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK LEFEDÉSE; INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNY ALAPJÁN A MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI, TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŐKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA. 15

16 6. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása E szakmai szolgáltatási területen fontosnak tartjuk az eddigi hagyományokra épülı fejlesztést: 1. A munkaközösségek vezetıi, valamint a tantárgyfelelısök által összeállított, a helyi hagyományoknak megfelelı, illetve aktualitásokat érintı témakörökben meghirdetett tanulmányi, sport és mővészeti versenyek koordinálása kistérségi szinten. A versenyek szervezıi által összeállított kiírások alapján összefoglaló versenynaptár készítése, a helyszínek, idıpontok, további fordulók összehangolása. A kész versenynaptár eljuttatása az érintett intézményekbe, illetve a honlapon történı közzététel. A szervezésben, lebonyolításban való segítségnyújtásban, a hagyományok megismertetésében, koordinálásában, illetve ezen adott lehetıségek alapján történı kínálat-összeállításban esetenként szakmai szolgáltató bevonásával végezzük a munkát. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADAT-VÁLLALÁST IGÉNYEL: A KISTÉRSÉGI SZINTŐ TANULMÁNYI, MŐVÉSZETI, SPORT VERSENYEK SZERVEZÉSE, KOORDINÁLÁSA; A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: HÁZIGAZDA-SZEREP VÁLLALÁSA A HELYI HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLVE. 16

17 7. A tanulók tájékoztatása Fontosnak tartjuk a diákönkormányzatokat segítı tanárok továbbképzését; diákönkormányzatok mőködtetésének támogatását; évente a pályaválasztás segítésére pályaválasztási expo, börze rendezését diákoknak, illetve szüleiknek (munkaerıpiaccal való kapcsolattartás alapján); tájékoztató fórum rendezését. A FENTI FELADATOK KÖZÜL KISTÉRSÉGI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: KISTÉRSÉGI SZINTŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK DIÁKÖNKORMÁNYZATOKAT SEGÍTİ TANÁROK SZÁMÁRA; PÁLYAVÁLASZTÁSI EXPO, BÖRZE RENDEZÉSE ÉVENTE DIÁKOKNAK, SZÜLİKNEK. A FENTI FELADATOKBÓL INTÉZMÉNYI, ILLETVE ÖNKORMÁNYZATI FELADATVÁLLALÁST IGÉNYEL: DIÁKÖNKORMÁNYZATI MŐKÖDÉS SZAKMAI TÁMOGATÁSA (ELİADÁSOK, TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE) TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK RENDEZÉSE DIÁKOKNAK ÉS SZÜLEIKNEK. 17

18 8. ÖSSZEGZİ TÁBLÁZAT TÉMAKÖR KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 1. Pedagógiai értékelés A KISTÉRSÉGI ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSÁVAL AZ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA NYÚJTOTT KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG, TANÁCSADÓI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE ÉS MEGSZERVEZÉSE. 2. Szaktanácsadás A SZAKTANÁCSADÓK KIVÁLASZTÁSA, SZAKTANÁCSADÓI-LISTA ELKÉSZÍTÉSE, A HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSE SZAKTANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA; INTÉZMÉNYBE KIHELYEZETT NEVELÉSI ÉRTEKEZLETEK, TRÉNINGEK IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA; EGYÉNI SZAKMAI TANÁCSADÁS IGÉNYLÉSE ÉS FINANSZÍROZÁSA. 18

19 TÉMAKÖR KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 3. PEDAGÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS HONLAP ÜZEMELTETÉSE A KÖVETKEZŐ TARTALOMMAL: O A TÖRVÉNYEK, RENDELETEK MEGJELENÉSE, MÓDOSÍTÁSA O PÁLYÁZATFIGYELÉS, TÁJÉKOZTATÁS, KOORDINÁLÁS O FRISS SZAKMAI INFORMÁCIÓK ÉVENTE EGY ALKALOMMAL A JELENTŐSEBB TANKÖNYVKIADÓK, TANESZKÖZ-GYÁRTÓK- ÉS FORGALMAZÓK RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATÓ BIZTOSÍTÁSA; AZ IGAZGATÓK, MUNKAKÖZÖSSÉG- VEZETŐK, GYERMEKVÉDELMI FELELŐSÖK STB. RÉSZÉRE A KÉRDŐÍVEKBEN, ILL. A FÓRUMON PREFERÁLT TÉMAKÖRÖKBEN AZ AKTUÁLIS PROBLÉMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK TARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; KISTÉRSÉGI SZINTŰ PEDAGÓGIAI NAP SZERVEZÉSE; INTÉZMÉNYVEZETŐK, HELYETTESEK, GAZDASÁGI VEZETŐK SZÁMÁRA SZERVEZETT TÁJÉKOZTATÓK AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL, VÁLTOZÁSOKRÓL PÁLYÁZATÍRÁSHOZ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELE (SIKERES PÁLYÁZAT ESETÉN A MONITORING TEVÉKENYSÉGHEZ, GAZDASÁGI ELSZÁMOLÁSOKHOZ KÜLSŐ SZAKEMBEREK MUNKÁJÁNAK IGÉNYBEVÉTELE); INTÉZMÉNYI, ILLETVE FENNTARTÓI IGÉNY SZERINT AZ INTÉZMÉNY, ILLETVE A FENNTARTÓ ÁLTAL PREFERÁLT TÉMAKÖRBEN - A SPECIÁLISAN HELYBEN FELMERÜLT IGÉNY ALAPJÁN AKTUÁLIS TÉMÁKRÓL TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK TARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA; HÁZIGAZDA-SZEREP FELVÁLLALÁSA AZ EGYES RENDEZVÉNYEK ESETÉBEN. 19

20 4. PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁS TANÁCSADÁS SZERVEZÉSE OKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ; KISTÉRSÉG-SZINTŰ TAPASZTALATCSERE SZERVEZÉSE. VEZETŐI PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE; ÖNKORMÁNYZATI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA; INTÉZMÉNYI TEMATIKUS ÉS CÉLVIZSGÁLATOK ELVÉGEZTETÉSE; TANÁCSADÁS SZERVEZÉSE INTÉZMÉNYI/FENNTARTÓI MEGRENDELÉSRE INTÉZKEDÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ. 20

21 TÉMAKÖR KISTÉRSÉGI FELADATELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS 5. A PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSÉNEK, TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK ÉS ÖNKÉPZÉSÉNEK SEGÍTÉSE, SZERVEZÉSE MEGTEREMTENI A PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KISTÉRSÉGI SZINTŰ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK RENDSZERÉT, ÉS ENNEK ALAPJÁN A FELMERÜLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE (ÉVENTE MEGHATÁROZHATÓ SZÁMBAN ÉS KÖLTSÉGGEL); AZ INTÉZMÉNYEK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJAINAK (MŰKÖDTETÉSÉNEK) TÁMOGATÁSA, KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG MŰKÖDTETÉSE. INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNYKÉNT JELENTKEZŐ KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK LEFEDÉSE; INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNYKÉNT JELENTKEZŐ AKKREDITÁLT KÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI IGÉNYEK LEFEDÉSE; INTÉZMÉNYI, FENNTARTÓI IGÉNY ALAPJÁN A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, TELJESÍTMÉNY-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA. 6. A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása 7. A tanulók tájékoztatása A KISTÉRSÉGI SZINTŰ TANULMÁNYI, MŰVÉSZETI, SPORT VERSENYEK SZERVEZÉSE, KOORDINÁLÁSA; KISTÉRSÉGI SZINTŰ TOVÁBBKÉPZÉSEK DIÁKÖNKORMÁNYZATOKAT SEGÍTŐ TANÁROK SZÁMÁRA; PÁLYAVÁLASZTÁSI EXPO, BÖRZE RENDEZÉSE ÉVENTE DIÁKOKNAK, HÁZIGAZDA-SZEREP VÁLLALÁSA A HELYI HAGYOMÁNYOKRA ÉPÜLVE. DIÁKÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉS SZAKMAI TÁMOGATÁSA (ELŐADÁSOK, TRÉNINGEK, KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE) TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOK 21

22 SZÜLŐKNEK. RENDEZÉSE DIÁKOKNAK ÉS SZÜLEIKNEK. kistérségi referens pedagógiai intézet munkatársa 22

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet

Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Jász Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet A régi helyen új keretek között A pedagógiai szakmai szolgáltatás (PSZSZ) a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 19. látja el feladatait az intézet munkatársai,

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53

csongrad_pedhir_borito_marcius.i :09:53 csongrad_pedhir_borito_marcius.i1 1 2008.04.10. 1:09:53 Impresszum Székhely: 4028 Debrecen, Zákány u. 5. Telefon: (06-52) 541-440 Fax: (06-52) 541-441 Web: www.commitment.hu Felelős kiadó: Lénárd Gábor

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve

A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 2013/2014. tanévi munkaterve PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók

1. Felhívás. 2. Általános tudnivalók Pályázati felhívás Az intézményi tanácsadás folyamatára történı felkészítés- hátrányos helyzető gyermekek integrált oktatása, együttnevelése szakterület, illetve Integrációs tanácsadók felkészítése az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Módosította: a) 4/2010. (II. 1.) ör. /2010. II. 1.-

Módosította: a) 4/2010. (II. 1.) ör. /2010. II. 1.- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (VI. 29.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekben

Részletesebben