A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP /B A Víz eretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése c. konstrukcióhoz érvényes: február 10-tıl 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvetı cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás... 5 A5. Támogatás formája... 5 A6. Támogatás mértéke... 5 A7. Támogatás összege... 5 B. PÁLYÁZÓ ÖRE... 6 B1. A pályázók körének meghatározása... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus... 6 B6. izáró okok... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek... 7 Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 8 C3. Elszámolható költségek... 8 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során... 8 C3.2. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb elıírások: C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlıségi alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELE ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYO D1. Az önrész összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Elıleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. IVÁLASZTÁSI RITÉRIUMO E1. Monitoring mutatók F ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓ F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

3 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. A Támogatási szerzıdés, támogatási okirat F6. ifogás F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és elırehaladási jelentések F9. Helyszíni szemle és ellenırzések F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F11. Fogalomjegyzék F12. Csatolandó mellékletek listája F13. Pályázati kiírás elemei

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekrıl. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd Általános pályázati útmutató. Továbbá: Jelen konstrukció kizárólag a as idıszakban a EOP-6.3.0/1F örnyezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukció IV. tématerület elsı fordulójában támogatást nyert projektekre vonatkozik. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen konstrukció elıkészítési fordulójára forráshiány miatt egyelıre nem lehet pályázatot benyújtani, ezért jelenleg csak megvalósítási pályázatot áll módunkban befogadni. Az elıkészítési fordulós pályázati lehetıség esetleges újbóli elérhetıségérıl az Irányító Hatóság az NFÜ honlapján elhelyezett közleményben tájékoztatja a pályázókat. A1. Alapvetı cél és háttér információ A Víz eretirányelv végrehajtásához szorosan kapcsolódó vagy annak végrehajtását segítı adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása valamint fejlesztése, az EU szintő WISE rendszer követelményeinek figyelembevételével, és a nyilvánosság bevonását elısegítı módon: - A felszíni és felszín alatti vizek terhelési és monitoring adatait nyilvántartó meglévı adatbázisok fejlesztése és kiegészítése (pl. hidromorfológiai, ökológiai, vízkémiai, vízföldtani információk) a VI végrehajtásához szükséges információkkal, az adatbázis modulok valamint a jelentési szintő térképi adatbázisok kapcsolatának továbbfejlesztése és feltöltése); - Az állapotértékeléshez, vízgyőjtıgazdálkodási tervezéshez kapcsolódó adatbázismodulok egységes fogalomtárának, logikai adatszótárának, adatkatalógusának (metaadatbázisának) továbbfejlesztése és feltöltése; - A Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) új alkalmazásainak és alrendszereinek létrehozása (vízrajzi, vízgyőjtı-gazdálkodási, viziközmőves, vízkárelhárítási alkalmazások továbbfejlesztése és szakmai igények szerinti bıvítése); - örnyezetvédelmi adatszolgáltató rendszerekkel történı kommunikációs és adatbázisfejlesztés, egységesítés, valamint összhangba hozás a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel, a Védekezési Információs Rendszerrel kapcsolatos együttes fejlesztések végrehajtása. 4

5 A pályázati felhívásban és az Általános pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét elıírásokat a támogatási szerzıdés tartalmazza. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló forrás A konstrukció keretében a projektek megvalósítására idıszakban 1,19 milliárd forint áll rendelkezésre. A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Az eljárás részletes leírását lásd az Általános pályázati útmutatóban. A5. Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minısülnek a örnyezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabályozott állami támogatásnak. A6. Támogatás mértéke A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 100%-a, A7. Támogatás összege A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Minimum 50 millió Ft, maximum 600 millió Ft. 5

6 B. PÁLYÁZÓ ÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az elıkészítési fordulóban nyertes szervezetek pályázhatnak egyfordulós eljárás keretében a megvalósítási fordulóra: özponti költségvetési irányító és költségvetési szervek (31) 1 B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely Lásd az Általános pályázati útmutatóban. B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. izáró okok Lásd az Általános pályázati útmutatóban. 1 Gazdálkodási forma kód, ld. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során Adott pályázat csak egy tématerületre pályázhat. A konstrukció komponenseinek céljához igazodóan (A.1. pont) a támogatható szakmai tevékenységek köre: 1. Infokommunikációs rendszerfejlesztés, ezen belül - SZOFTVERBESZERZÉS*: alapszoftverek; rendszerszoftverek beszerzése; digitális adatbázisok, térképállományok beszerzése, fejlesztése; jogszabályban elıírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges szoftverbeszerzések; - SZOFTVERFEJLESZTÉS*: rendszerprogramozás, rendszerintegrációt, intézmények összekapcsolását támogató szoftverfejlesztések; az alapvetı adatkezelési feladatokat (adatgyőjtés/adatbányászat /az adatgyőjtésbe indokolt esetekben beleértendı az alapadatok elıállítása is/ adatpótlás, adatbecslés, adattisztítás, adatasszimiláció/adatharmonizálás, adatok digitalizálása, adatfeltöltés stb.) támogató szoftverek, számítógépes programok fejlesztése, az ügyfélkapun történı elektronikus adatszolgáltatás, illetıleg az elektronikus aláírással történı egyéb ügyintézés feltételeinek megteremtéséhez szükséges programozási feladatokat is ideértve; szoftverfejlesztésekhez szükséges tesztadatbázisok kialakítása, szoftvertesztelés, szoftver-installálás, szoftver-beüzemelés; alapvetı hálózati szolgáltatások (keresés, megtekintés, letöltés, átalakítás, szolgáltatás lehívása) biztosításához szükséges számítógépes programfejlesztések; az elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztését (adatbázis-tartalmak, honlap-fejlesztés, adatbázis kezelı rendszerek, metaadatbázis fejlesztések, elektronikus fogalomtárak, szótárak stb.) szolgáló szoftverfejlesztések, web-programozási feladatok elvégzése; - SZATANÁCSADÁS (szoftverfejlesztés részeként)*: hardver- és szoftverszaktanácsadás (erıforrás-kezelésre, beszerzésekre, rendszerbiztonságra stb. vonatkozó szaktanácsadás); rendszer-, mőszaki szaktanácsadás (rendszerfejlesztési megvalósíthatósági tanulmány, adatbázisterv készítése, hardver- és szoftverintegráció szakvéleményezése, javaslat rendszer integrációt segítı adatcsereszabványokra stb.); rendszerfejlesztést megalapozó rendszerelemzés; rendszer üzembe helyezés háttértámogatása, rendszerminıség biztosítása; szakmai ellenırzés, rendszer-követés, rendszer-karbantartás; felhasználók oktatása, képzése; - ESZÖZBESZERZÉS: infokommunikációs hardver berendezések beszerzése; jogszabályban elıírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges mőszer- és IT eszközbeszerzések - ÉPÍTÉS (izárólag azokban az elsı fordulóban - projekt-elıkészítésre - jóváhagyott projektek esetében, ahol az építési tevékenység a projekt megvalósítási szakaszra feltüntetésre került.) 7

8 * A környezetinformatikai fejlesztések körében támogatható tevékenységek osztályozása, figyelemmel a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEÁOR 2008), valamint a Szolgáltatások Jegyzékét tartalmazó 9004/2002. (S 7.) SH közleményre C2. Nem támogatható tevékenységek A pályázat megvalósítási fordulójában kizárólag a C.1. pontokban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. izárólag a C.3.1 pontok felsorolásban szereplı költségek vehetık figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körő, a felsorolásban nem szereplı költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek. A projekt költségvetését úgy kell megadni, hogy a projekt végrehajtása alatt felmerülı infláció miatt többlet-támogatás nem igényelhetı. C3.1. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A projekt-megvalósítási szakaszban a következı C.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévı költségkategóriákra, projektelemekre igényelhetı kizárólag támogatás: öltségkategóriák: 1. Immateriális javak / Szellemi termékek 2. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek, Beruházások, felújítások 3. Anyagjellegő ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások 4. Személyi jellegő ráfordítások / Bérköltség, személyi jellegő egyéb költség, bérjárulék Projektelemek 8

9 A projektelemek a fenti költségkategóriák alábontásait jelentik, melyek a következıkben bemutatott elszámolható költségsorokat tartalmazzák. A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljeskörő, nem bıvíthetı): 1. Immateriális javak / Szellemi termékek Vagyoni értékő jogok megszerzésének költségei o A számviteli törvény szerint vagyoni értékő jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelıi jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok; Szellemi termékek megszerzése - Szellemi termékek (pl. szoftverek) beszerzési költségei számolhatók el: alapszoftverek; rendszerszoftverek beszerzése; digitális adatbázisok, térképállományok beszerzése, fejlesztése; jogszabályban elıírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges szoftverbeszerzések; A nemzeti szabályozás szerint: Az immateriális javak költségei között számolhatók el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló, immateriális javak (szellemi termékek, vagyoni értékő jogok, stb.) bekerülési értéke. A számviteli törvény 25. -ának (7) bekezdésében felsorolt szellemi termékek támogatási szempontból csak akkor vehetık figyelembe, ha azokat a támogatott más szervezettıl vásárolta. A támogatható immateriális javaknak meg kell felelniük a következı feltételeknek: Leírható eszközöknek kell ıket tekinteni, Piaci feltételek mellett harmadik féltıl kell ıket megvásárolni, Az eszközök közé kell sorolni ıket, és legalább öt évig a létesítményben kell maradniuk. A regionális támogatásokra vonatkozó iránymutatás hatálya alá esı szervezetek esetében az immateriális javak támogatásánál szükséges, hogy a regionális támogatásra jogosult kedvezményezett régióhoz kapcsolódjanak, és ne képezzék más fıleg regionális támogatásra nem jogosult régiókat elınyhöz juttató átruházás tárgyát. Számviteli tv: 9

10 (7) Szellemi termékek közé sorolandók: a találmány, az iparjogvédelemben részesülı javak közül a szabadalom és az ipari minta, a szerzıi jogvédelemben részesülı szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülı, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy azt vásárolták vagy a vállalkozó állította elı, illetve használatba vették-e azokat vagy sem. 2. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek, Beruházások, felújítások Beruházásként vehetı figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történı elıállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerő használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerő használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévı tárgyi eszköz bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (ideértve a tervezést, az elıkészítést, a lebonyolítást, stb.) Felújítások között elszámolt tételek eseté szintén a számviteli törvény elıírásait kell figyelembe venni. Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Ezen a projektelemen belül számolható el az: Mőszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének: infokommunikációs hardware berendezések beszerzése; jogszabályban elıírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges mőszer- és IT eszközbeszerzések Gépek beszerzésének isértékő tárgyi eszköz beszerzésének költsége Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: o o o Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében, a feladatokra kötött vállalkozói szerzıdés(ek) alapján /BT szerint/ vegyes rendszerben A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl az 1. sz. táblázatban megadott értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó 10

11 jogi szakértı mőszaki szakértı Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment, vagy vegyes rendszerő menedzsment estén csak utófinanszírozás választható. özbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ özbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: özbeszerzési tanácsadó díja Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A mőszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerzıdés szerint annak beszerzése a tervezı feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki, informatikai tervek rendszertervek - (minıségbiztosítással) Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki ellenır Mérnök felügyelet A mérnök felügyelet köteles ellátni a mőszaki kivitelezés ellenırzését, költséghatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) orm. rendelet szerint definiált tervellenır költségének elszámolása abban a fordulóban lehetséges, amely fordulóban az adott kiviteli szintő terv készül. Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezı feladatok költségei számolhatók el az elıírások figyelembe vételével A további tájékoztatási elıírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ 11

12 Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bıvíthetı. Egyéb projektelemen belül elszámolható: özbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ 3. Anyagjellegő ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Ezen a soron a vállalkozói szerzıdés(ek) /bt. Szerint/ keretében kialakított menedzsment elszámolására van lehetıség A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a táblázatban megadott értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó jogi szakértı mőszaki szakértı özbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ özbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: özbeszerzési tanácsadó díja Szoftverfejlesztés Ezen a soron a vállalkozói szerzıdés keretében /BT szerint/ megvalósított szoftverfejlesztés költségeinek elszámolására van lehetıség Szoftverfejlesztés projektelemen belül elszámolható költségek: Szoftverfejlesztés költsége Szaktanácsadás költsége - SZOFTVERFEJLESZTÉS*: rendszerprogramozás, rendszerintegrációt, intézmények összekapcsolását támogató szoftverfejlesztések; az alapvetı adatkezelési feladatokat (adatgyőjtés/adatbányászat /az adatgyőjtésbe indokolt esetekben beleértendı az alapadatok elıállítása is/ adatpótlás, adatbecslés, adattisztítás, adatasszimiláció/adatharmonizálás, adatok digitalizálása, adatfeltöltés stb.) támogató szoftverek, számítógépes programok fejlesztése, az ügyfélkapun történı elektronikus adatszolgáltatás, illetıleg az elektronikus aláírással történı egyéb ügyintézés feltételeinek megteremtéséhez szükséges programozási feladatokat is ideértve; 12

13 szoftverfejlesztésekhez szükséges tesztadatbázisok kialakítása, szoftvertesztelés, szoftver-installálás, szoftver-beüzemelés; alapvetı hálózati szolgáltatások (keresés, megtekintés, letöltés, átalakítás, szolgáltatás lehívása) biztosításához szükséges számítógépes programfejlesztések; az elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztését (adatbázis-tartalmak, honlap-fejlesztés, adatbázis kezelı rendszerek, metaadatbázis fejlesztések, elektronikus fogalomtárak, szótárak stb.) szolgáló szoftverfejlesztések, web-programozási feladatok elvégzése; - SZATANÁCSADÁS (szoftverfejlesztés részeként)*: hardver- és szoftver-szaktanácsadás (erıforrás-kezelésre, beszerzésekre, rendszerbiztonságra stb. vonatkozó szaktanácsadás); rendszer-, mőszaki szaktanácsadás (rendszerfejlesztési megvalósíthatósági tanulmány, adatbázisterv készítése, hardver- és szoftverintegráció szakvéleményezése, javaslat rendszer integrációt segítı adatcsereszabványokra stb.); rendszerfejlesztést megalapozó rendszerelemzés; rendszer üzembe helyezés háttértámogatása, rendszerminıség biztosítása; szakmai ellenırzés, rendszerkövetés, rendszer-karbantartás; felhasználók oktatása, képzése; * A környezetinformatikai fejlesztések körében támogatható tevékenységek osztályozása, figyelemmel a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEÁOR 2008), valamint a Szolgáltatások Jegyzékét tartalmazó 9004/2002. (S 7.) SH közleményre Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ A mőszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerzıdés szerint annak beszerzése a tervezı feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki, informatikai tervek rendszertervek -(minıségbiztosítással) Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki ellenır Mérnök felügyelet A mérnök felügyelet köteles ellátni a mőszaki kivitelezés ellenırzését, költséghatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) orm. rendelet szerint definiált tervellenır költségének elszámolása abban a fordulóban lehetséges, amely fordulóban az adott kiviteli szintő terv készül. 13

14 Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezı feladatok költségei számolhatók el az elıírások figyelembe vételével A további tájékoztatási elıírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bıvíthetı. Egyéb projektelemen belül elszámolható: özbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ isértékő tárgyi eszköz 4. Személyi jellegő ráfordítások / bérköltség, személyi jellegő egyéb költség, bérjárulék A személyi jellegő költségeknél az adott személy munkaszerzıdésében, illetve az azt módosító dokumentumokban szereplı bér, járulékai és bérjellegő költségek arányosított része számolható el. E kategóriába érthetı a célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmak elszámolásának a lehetısége is, amennyiben erre megfelelı kimutatás van. A munkabérnek, megbízási díjnak a munkavégzéssel közvetlenül összefüggı tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi jellegő egyéb költség és bérjárulék azon foglalkoztatottak esetében számolhatóak el, akiknek az adott feladat elvégzése munkaköri leírásában szerepel. Célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmat azokban az esetekben lehet elszámolni, ha az adott feladatot a munkatárs külön megbízás alapján, célfeladatként látja el, az munkaköri leírásában nem szerepel. Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Ezen a soron a saját szervezeten belül kialakított menedzsment szervezet költsége számolható el akkor, ha az a beruházás értékébe nem kerül bele. Személyi jellegő ráfordításként kizárólag a Támogatási Szerzıdés megkötésekor rögzített projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegő egyéb költsége és bérjáruléka számolható el. Új projektmenedzsment tagok személyi jellegő költségének elszámolása csak az erre vonatkozó változás-bejelentés jóváhagyását követetıen lehetséges. A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a táblázatban megadott értékeket. 14

15 Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó jogi szakértı mőszaki szakértı A projektmenedzsment személyi jellegő költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. Az elszámolható költségek maximális összege A projektmegvalósítás projektelemeinek maximális elszámolható költsége a projekt megvalósítási szakaszban tervezett elszámolható költségeinek arányában 1. sz. táblázat Projektelem Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog Projektmenedzsment Mérnöki feladatok Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok Ha a projekt/megvalósítási forduló elszámolható költsége M Ft M Ft 10% 10% 5%, de maximum 4 M Ft 4% 4% 1% 1% Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A fejezetben szereplı - a projekt-megvalósításra nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - elıírásokat. C3.2. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb elıírások: o Mőszaki tartalékképzés A költségvetési táblában külön sorban kell megtervezni! Tartalék csak eszközbeszerzés esetében képezhetı, a CBA-ban megalapozott érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés alapján, indokolt mértékben, de maximum 8% nagyságban. A tartalékkeret - támogatási szerzıdésben rögzített, és különálló költségvetési soron tervezett összegének felhasználását a támogatási szerzıdés szabályozza, de alapvetıen a özremőködı Szervezet elızetes jóváhagyásához kötött a felhasználása. o Projektmenedzsment Ha csak külsı szervezet látja el a Projektmenedzsment feladatokat, akkor azokat egyetlen szerzıdés keretében kell leszerzıdni. 15

16 Ha az általános menedzsment feladatokat saját szervezeten belül (vagy a konzorciumot vezetı tag alkalmazásában) alkalmazott munkatárs látja el, akkor vállalkozói szerzıdés keretében csak a pénzügyi, jogi, mőszaki szakértıi költségeket lehet elszámolni. Saját szervezeten belüli menedzsment keretében csak a projekttel foglalkozó munkatársak személyi jellegő ráfordítása számolható el, dologi költség elszámolására nincs mód. A személyi jellegő költségek olyan arányban számolhatók el, amekkora arányban az egyes dolgozók a munkaköri leírásuk szerint munkaidejükben a projekttel foglalkoznak. o A megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentációk elszámolására amennyiben az eljárást megelızıen és a vonatkozó jogszabályok szerint a dokumentációk minıségellenırzése szükséges - a projekt második fordulóba való benyújtását követıen van lehetıség. 16

17 C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhetı költségekre: Beruházások saját kivitelezésben történı megvalósításának költségei. A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetı. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C7. Projekt területi korlátozása Általános feltételek lásd az Általános pályázati útmutatóban. A projekt megvalósulása ahhoz a helyszínhez köthetı, ahol a projekt fıindikátorát értelmezzük: tehát a fizikai megvalósulás helyszínén! C8. A projekt megkezdése Általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelısségre megkezdhetı. Amennyiben a pályázó a pályázat támogatására vonatkozó döntés, illetve a támogatási szerzıdés aláírása elıtt a projekt megvalósítását saját felelısségére megkezdi, a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent semmiféle elınyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 17

18 A projektet meg kell kezdeni a Támogatási Szerzıdés aláírását követı 3 hónapon belül, és figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a C9. pontban jelzett határidıig meg kell valósulnia. A projekt megkezdésének minısül: a beruházással összefüggésben felmerült elsı eszközbeszerzés megrendelésére vonatkozó visszaigazolás megérkezésének dátuma; egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerzıdéskötést megelızıen megrendelésre kerül sor, ennek idıpontja, elızetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja. A projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle elınyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Támogatás a megvalósítási pályázat benyújtását megelızıen megkezdett beruházáshoz/kivitelezéshez nem igényelhetı. A megvalósítási pályázat benyújtását megelızıen megkötött szolgáltatási szerzıdés (pl. felügyelı mérnök, projektmenedzsment egység (PIU), tájékoztatás-nyilvánosság, ismeretterjesztés, PR) nem számít a beruházás megkezdésének, annak költségei utólagosan elszámolhatók. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje Általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. A megvalósítási fordulóban nyertes pályázóknak a megvalósítási fordulóban született pozitív támogatási döntés dátumától számítva maximum 5 év áll rendelkezésre a beruházási projekt befejezésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt befejezési határidejének betartásakor a fizikai megvalósításon túl az azt követı pénzügyi zárás idıigényét és az utolsó kifizetési kérelem megküldésére vonatkozó határidıt is figyelembe kell venni, mely a támogatási szerzıdésben és a vonatkozó jogszabályban kerül meghatározásra. Elızıek tükrében, a fizikai megvalósítást követıen akár több hónap is szükséges lehet a projekt befejezéséig! A projekt befejezésére minden esetben a támogatási szerzıdésben rögzített határidık a mérvadóak. A fenti általános feltételektıl - figyelembe véve a projekt sajátosságait - az IH jóváhagyásával a támogatási szerzıdésben lehet eltérni. C10. Fenntartási kötelezettség Általános feltételeket ld. az Általános pályázati útmutatóban. Továbbá: A támogatás igénybevevıje jogosult a meghatározott fenntartási idıszak alatt a gyors technológiai változások miatt korszerőtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a fenntartási idıszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban biztosított. A 18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11. Ivóvízminőség-javítás. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP - 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. 2014. április 30.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. 2014. április 30. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz 2014. április 30. 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekrıl. 2007-2013 programozási idıszak

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekrıl. 2007-2013 programozási idıszak ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekrıl 2007-2013 programozási idıszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben