A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP /B A Víz eretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése c. konstrukcióhoz érvényes: február 10-tıl 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvetı cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás... 5 A5. Támogatás formája... 5 A6. Támogatás mértéke... 5 A7. Támogatás összege... 5 B. PÁLYÁZÓ ÖRE... 6 B1. A pályázók körének meghatározása... 6 B2. Méret... 6 B3. Székhely... 6 B4. Iparág... 6 B5. Típus... 6 B6. izáró okok... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek... 7 Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek... 8 C3. Elszámolható költségek... 8 C3.1. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során... 8 C3.2. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb elıírások: C4. Nem elszámolható költségek C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlıségi alapelvek érvényesítése C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELE ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYO D1. Az önrész összetétele D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Elıleg igénylése D5. Egyéb feltételek E. IVÁLASZTÁSI RITÉRIUMO E1. Monitoring mutatók F ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓ F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

3 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. A Támogatási szerzıdés, támogatási okirat F6. ifogás F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata F8. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és elırehaladási jelentések F9. Helyszíni szemle és ellenırzések F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája F11. Fogalomjegyzék F12. Csatolandó mellékletek listája F13. Pályázati kiírás elemei

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekrıl. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd Általános pályázati útmutató. Továbbá: Jelen konstrukció kizárólag a as idıszakban a EOP-6.3.0/1F örnyezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukció IV. tématerület elsı fordulójában támogatást nyert projektekre vonatkozik. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen konstrukció elıkészítési fordulójára forráshiány miatt egyelıre nem lehet pályázatot benyújtani, ezért jelenleg csak megvalósítási pályázatot áll módunkban befogadni. Az elıkészítési fordulós pályázati lehetıség esetleges újbóli elérhetıségérıl az Irányító Hatóság az NFÜ honlapján elhelyezett közleményben tájékoztatja a pályázókat. A1. Alapvetı cél és háttér információ A Víz eretirányelv végrehajtásához szorosan kapcsolódó vagy annak végrehajtását segítı adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása valamint fejlesztése, az EU szintő WISE rendszer követelményeinek figyelembevételével, és a nyilvánosság bevonását elısegítı módon: - A felszíni és felszín alatti vizek terhelési és monitoring adatait nyilvántartó meglévı adatbázisok fejlesztése és kiegészítése (pl. hidromorfológiai, ökológiai, vízkémiai, vízföldtani információk) a VI végrehajtásához szükséges információkkal, az adatbázis modulok valamint a jelentési szintő térképi adatbázisok kapcsolatának továbbfejlesztése és feltöltése); - Az állapotértékeléshez, vízgyőjtıgazdálkodási tervezéshez kapcsolódó adatbázismodulok egységes fogalomtárának, logikai adatszótárának, adatkatalógusának (metaadatbázisának) továbbfejlesztése és feltöltése; - A Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) új alkalmazásainak és alrendszereinek létrehozása (vízrajzi, vízgyőjtı-gazdálkodási, viziközmőves, vízkárelhárítási alkalmazások továbbfejlesztése és szakmai igények szerinti bıvítése); - örnyezetvédelmi adatszolgáltató rendszerekkel történı kommunikációs és adatbázisfejlesztés, egységesítés, valamint összhangba hozás a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel, a Védekezési Információs Rendszerrel kapcsolatos együttes fejlesztések végrehajtása. 4

5 A pályázati felhívásban és az Általános pályázati útmutatóban foglaltak általános információkat és szabályokat tartalmaznak, az egyes pályázatokra vonatkozó konkrét elıírásokat a támogatási szerzıdés tartalmazza. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. A3. Rendelkezésre álló forrás A konstrukció keretében a projektek megvalósítására idıszakban 1,19 milliárd forint áll rendelkezésre. A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Az eljárás részletes leírását lásd az Általános pályázati útmutatóban. A5. Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minısülnek a örnyezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabályozott állami támogatásnak. A6. Támogatás mértéke A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A támogatás mértéke az elszámolható költségek maximum 100%-a, A7. Támogatás összege A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Minimum 50 millió Ft, maximum 600 millió Ft. 5

6 B. PÁLYÁZÓ ÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az elıkészítési fordulóban nyertes szervezetek pályázhatnak egyfordulós eljárás keretében a megvalósítási fordulóra: özponti költségvetési irányító és költségvetési szervek (31) 1 B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely Lásd az Általános pályázati útmutatóban. B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. izáró okok Lásd az Általános pályázati útmutatóban. 1 Gazdálkodási forma kód, ld. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során Adott pályázat csak egy tématerületre pályázhat. A konstrukció komponenseinek céljához igazodóan (A.1. pont) a támogatható szakmai tevékenységek köre: 1. Infokommunikációs rendszerfejlesztés, ezen belül - SZOFTVERBESZERZÉS*: alapszoftverek; rendszerszoftverek beszerzése; digitális adatbázisok, térképállományok beszerzése, fejlesztése; jogszabályban elıírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges szoftverbeszerzések; - SZOFTVERFEJLESZTÉS*: rendszerprogramozás, rendszerintegrációt, intézmények összekapcsolását támogató szoftverfejlesztések; az alapvetı adatkezelési feladatokat (adatgyőjtés/adatbányászat /az adatgyőjtésbe indokolt esetekben beleértendı az alapadatok elıállítása is/ adatpótlás, adatbecslés, adattisztítás, adatasszimiláció/adatharmonizálás, adatok digitalizálása, adatfeltöltés stb.) támogató szoftverek, számítógépes programok fejlesztése, az ügyfélkapun történı elektronikus adatszolgáltatás, illetıleg az elektronikus aláírással történı egyéb ügyintézés feltételeinek megteremtéséhez szükséges programozási feladatokat is ideértve; szoftverfejlesztésekhez szükséges tesztadatbázisok kialakítása, szoftvertesztelés, szoftver-installálás, szoftver-beüzemelés; alapvetı hálózati szolgáltatások (keresés, megtekintés, letöltés, átalakítás, szolgáltatás lehívása) biztosításához szükséges számítógépes programfejlesztések; az elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztését (adatbázis-tartalmak, honlap-fejlesztés, adatbázis kezelı rendszerek, metaadatbázis fejlesztések, elektronikus fogalomtárak, szótárak stb.) szolgáló szoftverfejlesztések, web-programozási feladatok elvégzése; - SZATANÁCSADÁS (szoftverfejlesztés részeként)*: hardver- és szoftverszaktanácsadás (erıforrás-kezelésre, beszerzésekre, rendszerbiztonságra stb. vonatkozó szaktanácsadás); rendszer-, mőszaki szaktanácsadás (rendszerfejlesztési megvalósíthatósági tanulmány, adatbázisterv készítése, hardver- és szoftverintegráció szakvéleményezése, javaslat rendszer integrációt segítı adatcsereszabványokra stb.); rendszerfejlesztést megalapozó rendszerelemzés; rendszer üzembe helyezés háttértámogatása, rendszerminıség biztosítása; szakmai ellenırzés, rendszer-követés, rendszer-karbantartás; felhasználók oktatása, képzése; - ESZÖZBESZERZÉS: infokommunikációs hardver berendezések beszerzése; jogszabályban elıírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges mőszer- és IT eszközbeszerzések - ÉPÍTÉS (izárólag azokban az elsı fordulóban - projekt-elıkészítésre - jóváhagyott projektek esetében, ahol az építési tevékenység a projekt megvalósítási szakaszra feltüntetésre került.) 7

8 * A környezetinformatikai fejlesztések körében támogatható tevékenységek osztályozása, figyelemmel a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEÁOR 2008), valamint a Szolgáltatások Jegyzékét tartalmazó 9004/2002. (S 7.) SH közleményre C2. Nem támogatható tevékenységek A pályázat megvalósítási fordulójában kizárólag a C.1. pontokban felsorolt tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. izárólag a C.3.1 pontok felsorolásban szereplı költségek vehetık figyelembe, egyéb költségek nem. Azaz a projektelemeken belül elszámolható költségek felsorolása teljes körő, a felsorolásban nem szereplı költségek nem számolhatók el. Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül szükségesek. A projekt költségvetését úgy kell megadni, hogy a projekt végrehajtása alatt felmerülı infláció miatt többlet-támogatás nem igényelhetı. C3.1. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során A projekt-megvalósítási szakaszban a következı C.1. pontban felsorolt támogatható tevékenységekkel összhangban lévı költségkategóriákra, projektelemekre igényelhetı kizárólag támogatás: öltségkategóriák: 1. Immateriális javak / Szellemi termékek 2. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek, Beruházások, felújítások 3. Anyagjellegő ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások 4. Személyi jellegő ráfordítások / Bérköltség, személyi jellegő egyéb költség, bérjárulék Projektelemek 8

9 A projektelemek a fenti költségkategóriák alábontásait jelentik, melyek a következıkben bemutatott elszámolható költségsorokat tartalmazzák. A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljeskörő, nem bıvíthetı): 1. Immateriális javak / Szellemi termékek Vagyoni értékő jogok megszerzésének költségei o A számviteli törvény szerint vagyoni értékő jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelıi jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok; Szellemi termékek megszerzése - Szellemi termékek (pl. szoftverek) beszerzési költségei számolhatók el: alapszoftverek; rendszerszoftverek beszerzése; digitális adatbázisok, térképállományok beszerzése, fejlesztése; jogszabályban elıírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges szoftverbeszerzések; A nemzeti szabályozás szerint: Az immateriális javak költségei között számolhatók el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló, immateriális javak (szellemi termékek, vagyoni értékő jogok, stb.) bekerülési értéke. A számviteli törvény 25. -ának (7) bekezdésében felsorolt szellemi termékek támogatási szempontból csak akkor vehetık figyelembe, ha azokat a támogatott más szervezettıl vásárolta. A támogatható immateriális javaknak meg kell felelniük a következı feltételeknek: Leírható eszközöknek kell ıket tekinteni, Piaci feltételek mellett harmadik féltıl kell ıket megvásárolni, Az eszközök közé kell sorolni ıket, és legalább öt évig a létesítményben kell maradniuk. A regionális támogatásokra vonatkozó iránymutatás hatálya alá esı szervezetek esetében az immateriális javak támogatásánál szükséges, hogy a regionális támogatásra jogosult kedvezményezett régióhoz kapcsolódjanak, és ne képezzék más fıleg regionális támogatásra nem jogosult régiókat elınyhöz juttató átruházás tárgyát. Számviteli tv: 9

10 (7) Szellemi termékek közé sorolandók: a találmány, az iparjogvédelemben részesülı javak közül a szabadalom és az ipari minta, a szerzıi jogvédelemben részesülı szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülı, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy azt vásárolták vagy a vállalkozó állította elı, illetve használatba vették-e azokat vagy sem. 2. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések, felszerelések, jármővek, Beruházások, felújítások Beruházásként vehetı figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történı elıállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerő használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerő használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévı tárgyi eszköz bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (ideértve a tervezést, az elıkészítést, a lebonyolítást, stb.) Felújítások között elszámolt tételek eseté szintén a számviteli törvény elıírásait kell figyelembe venni. Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Ezen a projektelemen belül számolható el az: Mőszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének: infokommunikációs hardware berendezések beszerzése; jogszabályban elıírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges mőszer- és IT eszközbeszerzések Gépek beszerzésének isértékő tárgyi eszköz beszerzésének költsége Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: o o o Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment szervezet keretében, a feladatokra kötött vállalkozói szerzıdés(ek) alapján /BT szerint/ vegyes rendszerben A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl az 1. sz. táblázatban megadott értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó 10

11 jogi szakértı mőszaki szakértı Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment, vagy vegyes rendszerő menedzsment estén csak utófinanszírozás választható. özbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ özbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: özbeszerzési tanácsadó díja Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ A mőszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerzıdés szerint annak beszerzése a tervezı feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki, informatikai tervek rendszertervek - (minıségbiztosítással) Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki ellenır Mérnök felügyelet A mérnök felügyelet köteles ellátni a mőszaki kivitelezés ellenırzését, költséghatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) orm. rendelet szerint definiált tervellenır költségének elszámolása abban a fordulóban lehetséges, amely fordulóban az adott kiviteli szintő terv készül. Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezı feladatok költségei számolhatók el az elıírások figyelembe vételével A további tájékoztatási elıírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/ 11

12 Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bıvíthetı. Egyéb projektelemen belül elszámolható: özbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ 3. Anyagjellegő ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Ezen a soron a vállalkozói szerzıdés(ek) /bt. Szerint/ keretében kialakított menedzsment elszámolására van lehetıség A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a táblázatban megadott értékeket. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó jogi szakértı mőszaki szakértı özbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ özbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: özbeszerzési tanácsadó díja Szoftverfejlesztés Ezen a soron a vállalkozói szerzıdés keretében /BT szerint/ megvalósított szoftverfejlesztés költségeinek elszámolására van lehetıség Szoftverfejlesztés projektelemen belül elszámolható költségek: Szoftverfejlesztés költsége Szaktanácsadás költsége - SZOFTVERFEJLESZTÉS*: rendszerprogramozás, rendszerintegrációt, intézmények összekapcsolását támogató szoftverfejlesztések; az alapvetı adatkezelési feladatokat (adatgyőjtés/adatbányászat /az adatgyőjtésbe indokolt esetekben beleértendı az alapadatok elıállítása is/ adatpótlás, adatbecslés, adattisztítás, adatasszimiláció/adatharmonizálás, adatok digitalizálása, adatfeltöltés stb.) támogató szoftverek, számítógépes programok fejlesztése, az ügyfélkapun történı elektronikus adatszolgáltatás, illetıleg az elektronikus aláírással történı egyéb ügyintézés feltételeinek megteremtéséhez szükséges programozási feladatokat is ideértve; 12

13 szoftverfejlesztésekhez szükséges tesztadatbázisok kialakítása, szoftvertesztelés, szoftver-installálás, szoftver-beüzemelés; alapvetı hálózati szolgáltatások (keresés, megtekintés, letöltés, átalakítás, szolgáltatás lehívása) biztosításához szükséges számítógépes programfejlesztések; az elektronikus tartalomszolgáltatás fejlesztését (adatbázis-tartalmak, honlap-fejlesztés, adatbázis kezelı rendszerek, metaadatbázis fejlesztések, elektronikus fogalomtárak, szótárak stb.) szolgáló szoftverfejlesztések, web-programozási feladatok elvégzése; - SZATANÁCSADÁS (szoftverfejlesztés részeként)*: hardver- és szoftver-szaktanácsadás (erıforrás-kezelésre, beszerzésekre, rendszerbiztonságra stb. vonatkozó szaktanácsadás); rendszer-, mőszaki szaktanácsadás (rendszerfejlesztési megvalósíthatósági tanulmány, adatbázisterv készítése, hardver- és szoftverintegráció szakvéleményezése, javaslat rendszer integrációt segítı adatcsereszabványokra stb.); rendszerfejlesztést megalapozó rendszerelemzés; rendszer üzembe helyezés háttértámogatása, rendszerminıség biztosítása; szakmai ellenırzés, rendszerkövetés, rendszer-karbantartás; felhasználók oktatása, képzése; * A környezetinformatikai fejlesztések körében támogatható tevékenységek osztályozása, figyelemmel a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEÁOR 2008), valamint a Szolgáltatások Jegyzékét tartalmazó 9004/2002. (S 7.) SH közleményre Tervezés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ A mőszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerzıdés szerint annak beszerzése a tervezı feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki, informatikai tervek rendszertervek -(minıségbiztosítással) Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség Mérnöki feladatok /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mőszaki ellenır Mérnök felügyelet A mérnök felügyelet köteles ellátni a mőszaki kivitelezés ellenırzését, költséghatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. Az építıipari kivitelezési tevékenységrıl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) orm. rendelet szerint definiált tervellenır költségének elszámolása abban a fordulóban lehetséges, amely fordulóban az adott kiviteli szintő terv készül. 13

14 Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Mértéke nem haladhatja meg az 1. sz. táblázatban meghatározottakat. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezı feladatok költségei számolhatók el az elıírások figyelembe vételével A további tájékoztatási elıírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. Egyéb /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bıvíthetı. Egyéb projektelemen belül elszámolható: özbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/ isértékő tárgyi eszköz 4. Személyi jellegő ráfordítások / bérköltség, személyi jellegő egyéb költség, bérjárulék A személyi jellegő költségeknél az adott személy munkaszerzıdésében, illetve az azt módosító dokumentumokban szereplı bér, járulékai és bérjellegő költségek arányosított része számolható el. E kategóriába érthetı a célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmak elszámolásának a lehetısége is, amennyiben erre megfelelı kimutatás van. A munkabérnek, megbízási díjnak a munkavégzéssel közvetlenül összefüggı tételei, és az azokhoz kapcsolódó személyi jellegő egyéb költség és bérjárulék azon foglalkoztatottak esetében számolhatóak el, akiknek az adott feladat elvégzése munkaköri leírásában szerepel. Célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmat azokban az esetekben lehet elszámolni, ha az adott feladatot a munkatárs külön megbízás alapján, célfeladatként látja el, az munkaköri leírásában nem szerepel. Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/ Ezen a soron a saját szervezeten belül kialakított menedzsment szervezet költsége számolható el akkor, ha az a beruházás értékébe nem kerül bele. Személyi jellegő ráfordításként kizárólag a Támogatási Szerzıdés megkötésekor rögzített projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegő egyéb költsége és bérjáruléka számolható el. Új projektmenedzsment tagok személyi jellegő költségének elszámolása csak az erre vonatkozó változás-bejelentés jóváhagyását követetıen lehetséges. A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a táblázatban megadott értékeket. 14

15 Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó jogi szakértı mőszaki szakértı A projektmenedzsment személyi jellegő költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. Az elszámolható költségek maximális összege A projektmegvalósítás projektelemeinek maximális elszámolható költsége a projekt megvalósítási szakaszban tervezett elszámolható költségeinek arányában 1. sz. táblázat Projektelem Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog Projektmenedzsment Mérnöki feladatok Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok Ha a projekt/megvalósítási forduló elszámolható költsége M Ft M Ft 10% 10% 5%, de maximum 4 M Ft 4% 4% 1% 1% Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A fejezetben szereplı - a projekt-megvalósításra nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - elıírásokat. C3.2. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb elıírások: o Mőszaki tartalékképzés A költségvetési táblában külön sorban kell megtervezni! Tartalék csak eszközbeszerzés esetében képezhetı, a CBA-ban megalapozott érzékenységvizsgálat és kockázatelemzés alapján, indokolt mértékben, de maximum 8% nagyságban. A tartalékkeret - támogatási szerzıdésben rögzített, és különálló költségvetési soron tervezett összegének felhasználását a támogatási szerzıdés szabályozza, de alapvetıen a özremőködı Szervezet elızetes jóváhagyásához kötött a felhasználása. o Projektmenedzsment Ha csak külsı szervezet látja el a Projektmenedzsment feladatokat, akkor azokat egyetlen szerzıdés keretében kell leszerzıdni. 15

16 Ha az általános menedzsment feladatokat saját szervezeten belül (vagy a konzorciumot vezetı tag alkalmazásában) alkalmazott munkatárs látja el, akkor vállalkozói szerzıdés keretében csak a pénzügyi, jogi, mőszaki szakértıi költségeket lehet elszámolni. Saját szervezeten belüli menedzsment keretében csak a projekttel foglalkozó munkatársak személyi jellegő ráfordítása számolható el, dologi költség elszámolására nincs mód. A személyi jellegő költségek olyan arányban számolhatók el, amekkora arányban az egyes dolgozók a munkaköri leírásuk szerint munkaidejükben a projekttel foglalkoznak. o A megvalósításra vonatkozó közbeszerzési dokumentációk elszámolására amennyiben az eljárást megelızıen és a vonatkozó jogszabályok szerint a dokumentációk minıségellenırzése szükséges - a projekt második fordulóba való benyújtását követıen van lehetıség. 16

17 C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmüket az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhetı költségekre: Beruházások saját kivitelezésben történı megvalósításának költségei. A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetı. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C7. Projekt területi korlátozása Általános feltételek lásd az Általános pályázati útmutatóban. A projekt megvalósulása ahhoz a helyszínhez köthetı, ahol a projekt fıindikátorát értelmezzük: tehát a fizikai megvalósulás helyszínén! C8. A projekt megkezdése Általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelısségre megkezdhetı. Amennyiben a pályázó a pályázat támogatására vonatkozó döntés, illetve a támogatási szerzıdés aláírása elıtt a projekt megvalósítását saját felelısségére megkezdi, a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére, és nem jelent semmiféle elınyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 17

18 A projektet meg kell kezdeni a Támogatási Szerzıdés aláírását követı 3 hónapon belül, és figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a C9. pontban jelzett határidıig meg kell valósulnia. A projekt megkezdésének minısül: a beruházással összefüggésben felmerült elsı eszközbeszerzés megrendelésére vonatkozó visszaigazolás megérkezésének dátuma; egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén amennyiben a szerzıdéskötést megelızıen megrendelésre kerül sor, ennek idıpontja, elızetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés létrejöttének napja. A projekt megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle elınyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Támogatás a megvalósítási pályázat benyújtását megelızıen megkezdett beruházáshoz/kivitelezéshez nem igényelhetı. A megvalósítási pályázat benyújtását megelızıen megkötött szolgáltatási szerzıdés (pl. felügyelı mérnök, projektmenedzsment egység (PIU), tájékoztatás-nyilvánosság, ismeretterjesztés, PR) nem számít a beruházás megkezdésének, annak költségei utólagosan elszámolhatók. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje Általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. A megvalósítási fordulóban nyertes pályázóknak a megvalósítási fordulóban született pozitív támogatási döntés dátumától számítva maximum 5 év áll rendelkezésre a beruházási projekt befejezésére. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt befejezési határidejének betartásakor a fizikai megvalósításon túl az azt követı pénzügyi zárás idıigényét és az utolsó kifizetési kérelem megküldésére vonatkozó határidıt is figyelembe kell venni, mely a támogatási szerzıdésben és a vonatkozó jogszabályban kerül meghatározásra. Elızıek tükrében, a fizikai megvalósítást követıen akár több hónap is szükséges lehet a projekt befejezéséig! A projekt befejezésére minden esetben a támogatási szerzıdésben rögzített határidık a mérvadóak. A fenti általános feltételektıl - figyelembe véve a projekt sajátosságait - az IH jóváhagyásával a támogatási szerzıdésben lehet eltérni. C10. Fenntartási kötelezettség Általános feltételeket ld. az Általános pályázati útmutatóban. Továbbá: A támogatás igénybevevıje jogosult a meghatározott fenntartási idıszak alatt a gyors technológiai változások miatt korszerőtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a fenntartási idıszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban biztosított. A 18

19 fenntartási idıszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerősítésére támogatásban nem részesülhet. C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlıségi alapelvek érvényesítése Lásd az Általános pályázati útmutatóban. C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Lásd az Általános pályázati útmutatóban. 19

20 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELE ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYO D1. Az önrész összetétele Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetı. D2. Egyéb pénzügyi eszközök Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetı. D3. Biztosítékok köre Lásd az Általános pályázati útmutatóban. D4. Elıleg igénylése Lásd az Általános pályázati útmutatóban. D5. Egyéb feltételek özbeszerzésre vonatkozó szabályozás A közbeszerzésre vonatkozó részletes szabályozás a Támogatási Szerzıdés Általános Szerzıdési Feltételek címő dokumentum szabályozza. 20

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás özösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás 1. forduló 2. forduló I. Adminisztratív feltételek I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Ivóvízbázis-védelem. Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Ivóvízbázis-védelem. Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.3/A/09-11 konstrukcióhoz Érvényes: 2010. február 10-tıl Tartalom A. A

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az Egészségügyi humánerıforrás monitoring c. kiemelt projekthez Kódszám: TÁMOP-6.2.1-09/1 A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban

A KMOP végrehajtásának tapasztalatai. környezetvédelmi szempontból. Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban A KMOP végrehajtásának tapasztalatai környezetvédelmi szempontból Környezet- és természetvédelem a KMOP-ban Alapelv: A KMOP fejlesztéseinek a régió fenntarthatóságának kialakítását kell szolgálni. A regionális

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati felhívás Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Pályázat célja: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése elnevezéső konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben