PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Ivóvízbázis-védelem. Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Ivóvízbázis-védelem. Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-védelem Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP 2.2.3/A/09-11 konstrukcióhoz Érvényes: február 10-tıl

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvetı cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...4 A3. Rendelkezésre álló forrás...4 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás...5 A5. Támogatás formája...5 A6. Támogatás mértéke...5 A7. Támogatás összege...5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...6 B1. A pályázók körének meghatározása...6 B2. Méret...6 B3. Székhely...6 B4. Iparág...6 B5. Típus...6 B6. Kizáró okok...6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...8 C1. Támogatható tevékenységek...8 C2. Nem támogatható tevékenységek...8 C3. Elszámolható költségek...8 C3.1. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb elıírások:...15 C4. Nem elszámolható költségek...15 C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez)...16 C6. Projekt iparági korlátozása...16 C7. Projekt területi korlátozása...16 C8. A projekt megkezdése...16 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...16 C10. Fenntartási kötelezettség...17 C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlıségi alapelvek érvényesítése...17 C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...18 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...19 D1. AZ ÖNERİ ÖSSZETÉTELE...19 D2. Egyéb pénzügyi eszközök...19 D3. Biztosítékok köre...19 D4. Elıleg igénylése...19 D5. Egyéb feltételek...19 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...20 E1. Monitoring mutatók...23 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...24 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...24 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...24 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...25 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...25

3 F4.1. Érkeztetés F4.2. Befogadás (pályázat támogathatóságának való megfelelés) F4.3. Támogathatóság vizsgálata F4.4. A hiánypótlás rendje F4.5. Tartalmi értékelés F4.6. Bírálat F4.7. Döntés F5. A Támogatási szerzıdés...25 F5.1. A Támogatási Szerzıdés megkötésének feltételei F5.2. A Támogatási Szerzıdés módosítása F6. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata...25 F6.1. Támogatási elıleg igénylésének lehetısége F7. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és elırehaladási jelentések...25 F8. Helyszíni szemle és ellenırzések...25 F8.1. Projekt-lezáró ellenırzés F9. Kifogás...25 F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája...26 F11. Fogalomjegyzék...27 F12. Csatolandó mellékletek listája...27 F13. Pályázati Útmutató mellékletei:...29

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Jelen Pályázati felhívás az Általános pályázati útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekrıl. Az Általános pályázati útmutatóban meghatározott feltételek amennyiben attól való eltérés nem megengedett, jelen konstrukcióra is vonatkoznak. Továbbá lásd Általános pályázati útmutató. A1. Alapvetı cél és háttér információ A konstrukció a Környezet és Energia Operatív Program Vizeink jó kezelése prioritási tengely Komplex vízgyőjtı fejlesztés intézkedéséhez kapcsolódik. Az alapvetı cél az emberi tevékenységbıl származó szennyezések megelızése, a természetes (jó) vízminıség megırzése az ivóvíz termelés céljára kiépített vízmővek környezetében. Ezen belül az Üzemelı vízbázisok diagnosztikai vizsgálata elnevezéső támogatási komponens célja a sérülékeny földtani környezetben lévı üzemelı ivóvízbázisokon a vízbázis-védelmi biztonságba helyezési beruházások megalapozása, valamint diagnosztikai vizsgálatainak végrehajtása, abban az esetben, ha elızetes vizsgálatok a vízbázis tényleges sérülékenységét kimutatják. A diagnosztikai fázis keretében vizsgálni kell a vízbázis állapotát, monitoring hálózatot kell kiépíteni a vízkivételek, a vízkészlet megfigyelésére a szennyezı-források környezetében, valamint meg kell határozni a vízbázis védelme érdekében kijelölendı védıterületet és a védelem biztosításához szükséges intézkedések körét. A diagnosztikai vizsgálatok elvégzése nélkül a biztonságba helyezés tevékenységei megalapozatlanná válnak, esetleg nem lesznek elégségesek a vízbázis biztonságban tartásához, amely szélsıséges esetben a lakosság elégtelen vízminıségő ivóvízellátásával járhat. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetık. A3. Rendelkezésre álló forrás A vízbázis-védelem konstrukció (A, B és C komponensek) keretében a projektek megvalósítására a közötti idıszakban 5,94 milliárd forint áll rendelkezésre. A as idıszakban a C komponens már nem kerül megnyitásra, az A és B komponensek keretében a további pályázatok támogatására összesen 3,53 milliárd forint áll rendelkezésre, melynek felhasználása az A és B komponens között az igények függvényében a keret kimerüléséig történik. Jelen pályázati kiírás forrását a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

5 A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás Jelen kiírásban a pályázatok az általános pályázati útmutató A4. fejezet b) pontja szerinti egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Részleteket lásd az Általános pályázati útmutatóban. A5. Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minısülnek a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendeletben szabályozott állami támogatásnak. A6. Támogatás mértéke A projekt elıkészítésre nyújtható támogatás mértéke: A projekt teljes tervezett igényelt támogatásának a 6 %-a! A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100%. A kedvezményezetti saját forrás összege a nem elszámolható költségeket valamint a nem támogatható tevékenységeket tartalmazza. A7. Támogatás összege A projektre nyújtható támogatás összege: Projekt támogatást a minimum Ft és a maximum Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségő projektek kaphatnak.

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. A pályázók körének meghatározása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdálkodási formakóddal): a) Helyi önkormányzatok b) Helyi önkormányzatok társulásai 1 c) A Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró alábbi szervezetek: - többségi állami tulajdonban lévı regionális vízmő társaságok A társulási megállapodás feltételeit bıvebben az Általános pályázati útmutató tartalmazza. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett! B3. Székhely A pályázónak Magyarországon bejegyzett és Magyarországon mőködı szervezetnek kell lennie. B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett! B5. Típus Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett B6. Kizáró okok 1) Adminisztratív feltételek Lásd az Általános pályázati útmutató B6 fejezetében. 1 Társulás és társulási megállapodás esetén ld. még a vonatkozó törvényeket (helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. tv, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv.) 6

7 2) Szakmai korlátozó feltételek Nem nyújtható támogatás a pályázatban szereplı azon pályázók részére, amelyek nem sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálatára vonatkozó fejlesztést kívánnak megvalósítani (VKKI nyilvántartása alapján). Amennyiben a pályázatban érintett vízbázis szerepel a VKKI nyilvántartásában, de az elvégzett vizsgálatok alapján nem sérülékeny, támogatás nem nyújtható. 7

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek - Projekt elıkészítés (A pályázat támogatása esetén utólagosan elszámolható tevékenység!) o o o o Állapotfelmérés, archív információk begyőjtése; Légifelvételezés; Mintavételezés, laborvizsgálat; Elızetes modellezés; - Szennyezı források feltárása; - Monitoring-rendszer kialakítása fúrással vagy szondával; - Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések; - Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal; - Geofizikai felmérés, mederszelvényezés; - A meglévı észlelı kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása; - Vízszintészleléshez, vízminıség vizsgálatokhoz kapcsolódó mőszertelepítés; - Modellezés, védıterület meghatározása; - Biztonságba helyezési terv készítése, a védıterületi határozathoz szükséges dokumentáció összeállítása; - Térinformatikai feldolgozások készítése; - Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok. C2. Nem támogatható tevékenységek A pályázat keretében kizárólag a C1. pontokban felsorolt szakmai tevékenységek támogathatók, egyéb diagnosztikai, vagy biztonságba helyezési tevékenységek nem. C3. Elszámolható költségek Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek az Általános pályázati útmutatóban találhatóak. Az ÁFA elszámolás tekintetében kizárólag a le nem vonható ÁFA minısül elszámolható költségnek. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetıség! Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Nem egyértelmő helyzetekben célszerő az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának elızetes kikérése, mert ebben az esetben a támogató is ez alapján jár el. 8

9 A következı költségkategóriákra igényelhetı támogatás: 1. Immateriális javak / Szellemi termékek (csak a megvalósítás során) 2. Tárgyi eszközök 3. Anyagjellegő ráfordítások 4. Személyi jellegő költségek (csak a megvalósítás során) Egy projektelem csak egy költségkategóriában szerepelhet, vagyis ugyanaz a projektelem nem számolható el tárgyi eszközként, anyagjellegő ráfordításként és projektmenedzsment esetén személyi jellegő ráfordításként. Projektelemek Projektelemnek minısülnek az alábbi felsorolásban jellel jelölt pontok Azon projektelemekre, melyekre a kedvezményezett utófinanszírozást választott, támogatási elıleg vehetı igénybe az Ámr.-ben meghatározottak szerint. A költségkategóriákon belül az alábbi projektelemek költségei számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljeskörő, nem bıvíthetı): A.) A projekt elıkészítés vonatkozásában elszámolható költségek A projektek elıkészítésével kapcsolatos költségek kizárólag az itt felsorolt kategóriákban számolhatók el a projekt elszámolható költségeinek maximum 6%-áig. Az elıkészítés költségei utólag, a támogatási szerzıdés aláírását követıen számolhatóak el. 2. Tárgyi eszközök Beruházásként vehetı figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerő használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerő használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévı tárgyi eszköz bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt (ideértve a tervezést, az elıkészítést, a lebonyolítást, stb.). Felújítások között elszámolt tételek esetén szintén a számviteli törvény elıírásait kell figyelembe venni. Közbeszerzés bekerül/ Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektelıkészítésre vonatkozóan Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése beruházás értékébe bekerül/ 9

10 Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek: RMT: Részletes megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként a pénzügyi elemzés; Terület-elıkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok pl.: lıszermentesítés elıkészítı feltáró munkái, elızetes régészeti felmérés, talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérések, stb.; Hatástanulmány, hatásvizsgálat; Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség. Tervezés bekerül/ A mőszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerzıdés szerint annak beszerzése a tervezı feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Vízjogi létesítési engedélyes tervek (csak abban az esetben, ha a megvalósítás során nem kerül elszámolásra); Építési engedélyes tervek (csak abban az esetben, ha a megvalósítás során nem kerül elszámolásra); Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség. Egyéb bekerül/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bıvíthetı: Egyéb projektelemen belül elszámolható: Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek; Közbeszerzési eljárási díj /közzétételi díj/; Egyéb hatósági díjak. 3. Anyagjellegő ráfordítások Az elıkészítés során tárgyi eszköz kategóriában elszámolható költségek anyagjellegő ráfordításként is elszámolhatók akkor, ha a projekt keretében nincsen olyan beruházás, amelynek az elıkészítési költségek számviteli szempontból részét képezhetnék. Az elszámolható elıkészítési költségek maximális összege A projekt-elıkészítés projektelemeinek maximális elszámolható költsége a projekt teljes (elıkészítés + megvalósítás) elszámolható költségeinek arányában: 10

11 Projektelem Tanulmányok és vizsgálatok (elszámolható költség: RMT készítése) Ha a projekt tervezett elszámolható költsége 50 millió Ft millió Ft 100 millió Ft alatt között felett 5% (de max 2 millió Ft) 4% (de max 3 millió Ft) 3% Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A6 fejezetben szereplı - a projektelıkészítésre nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - elıírásokat. B.) A projekt megvalósítás vonatkozásában elszámolható költségek 1. Immateriális javak / Szellemi termékek Szellemi termékek - Szellemi termékek (pl. szoftverek) beszerzési költségei Az immateriális javak költségei között számolható el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló, immateriális javak (szellemi termékek, vagyoni értékő jogok, stb.) bekerülési értéke. A számviteli törvény 25. -ának (7) bekezdésében felsorolt szellemi termékek támogatási szempontból csak akkor vehetık figyelembe, ha azokat a támogatott más szervezettıl vásárolta. A támogatható immateriális javaknak meg kell felelniük a következı feltételeknek: Leírható eszközöknek kell ıket tekinteni, Piaci feltételek mellett harmadik féltıl kell ıket megvásárolni, Az eszközök közé kell sorolni ıket, és legalább öt évig a létesítményben kell maradniuk. Szellemi termékek közé sorolandók: a találmány, az iparjogvédelemben részesülı javak közül a szabadalom és az ipari minta, a szerzıi jogvédelemben részesülı szoftver termékek, az egyéb szellemi alkotások, a jogvédelemben nem részesülı, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy azt vásárolták vagy a vállalkozó állította elı, illetve használatba vették-e azokat vagy sem. 2. Tárgyi eszközök Beruházásként vehetı figyelembe - a számviteli törvény szerint - a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerő használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, rendeltetésszerő használatbavételig végzett tevékenység, valamint a meglévı tárgyi eszköz bıvítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység, a hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt (ideértve a tervezést, az elıkészítést, a lebonyolítást, stb.). Felújítások között elszámolt tételek esetén szintén a számviteli törvény elıírásait kell figyelembe venni. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog megszerzése 11

12 Jelen projekt keretében támogatható tevékenység: a szolgalmi jog megszerzésének költsége (csak állami vagy önkormányzati területen kívüli helyre vagy objektumra vonatkozóan). Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog megszerzésére fordítható költség nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 10%-át. Terület-elıkészítés, területrendezés bekerül/ Itt számolható el: irtási munkák talajmunka költségei Sajátos technológiai mőveletek bekerül/ Ezen a projektelemen belül számolható el a: Sajátos technológiai mővelethez kapcsolódó szállítási költség Technológiai mőködtetés Sajátos technológiai mőveletek egyéb költsége - csak részletes indoklással számolható el Erre a sorra olyan tételeket állíthat be, amelyek nem képezik valamely építési szerzıdés részét! Építési munkák Ezen a projektelemen belül számolható el a: bontás hozzáférés, védelem felújítás helyreállítás, rekonstrukció átalakítás bıvítés építés technológiai szerelés próbaüzem Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Ezen a projektelemen belül számolható el a: Mőszaki és egyéb berendezések felszerelések beszerzésének, Gépek beszerzésének, Kis értékő tárgyi eszköz beszerzésének költsége. Erre a sorra olyan tételeket állíthat be, amelyek nem képezik valamely építési szerzıdés részét! Projektmenedzsment bekerül/ A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett elláthatja: o a feladatokra kötött vállalkozói szerzıdés(ek) alapján /Kbt. szerint/ 12

13 o saját teljesítésben végzett projektmenedzsment költsége (ld. a lenti 4. pont elıírásait). A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során projektmérettıl függıen a lenti táblázatban foglaltak szerint számolható el. Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el: általános menedzsment feladatok ellátása pénzügyi tanácsadó jogi szakértı mőszaki szakértı Saját szervezeten belül kialakított projektmenedzsment esetén csak utófinanszírozás választható. Közbeszerzés bekerül/ Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek: Közbeszerzési tanácsadó díja; Közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése beruházás értékébe bekerül/ Tanulmányok és vizsgálatok a projektelemen belül elszámolható költségek: Terület-elıkészítéshez, rendezéshez kapcsolódó tanulmányok, vizsgálatok; Egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség. Tervezés bekerül/ A mőszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalhatja az engedélyeztetési költségeket, amennyiben a megkötött vállalkozói szerzıdés szerint annak beszerzése a tervezı feladata. Tervezés projektelemen belül elszámolható költségek: Vízjogi létesítési engedélyes tervek Építési engedélyes tervek Kiviteli tervek Egyéb terv költségének elszámolására csak részletes indoklással van lehetıség Mérnöki feladatok bekerül/ Mérnöki feladatok projektelemen belül elszámolható költségek: Mérnök felügyelet (mőszaki ellenır) a lenti táblázatban szereplı százalékos korlátozással. Köteles ellátni a mőszaki kivitelezés ellenırzését, költség-hatékonyság felülvizsgálatát, költség-túllépés esetén (0,5% alatt) módosítási javaslat készítését. Tájékoztatás, nyilvánosság bekerül/ 13

14 Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezı feladatok költségei számolhatók el a lenti táblázatban szereplı százalékos korlátozás figyelembe vételével A további tájékoztatási elıírásokat az Általános pályázati útmutatóban találja. Egyéb bekerül/ Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a felsorolás nem bıvíthetı. Egyéb projektelemen belül elszámolható: Engedélyek költségei, melyek nem képezik részét a tervezési költségeknek Egyéb hatósági díjak 3. Anyagjellegő ráfordítások / Anyagköltség, Igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások Anyagjellegő ráfordításként a terület elıkészítés/területrendezés, a sajátos technológiai mőveletek, a vállalkozási szerzıdés keretében végzett projektmenedzsment, a közbeszerzés, a tanulmányok és vizsgálatok költsége, a tervezés, a mérnöki feladatok, a tájékoztatás/nyilvánosság és az egyéb költségek számolhatók el abban az esetben, ha a projekt keretében nem történik olyan beruházás vagy eszközbeszerzés, amelynek ezek a költségek részét képezhetik. 4. Személyi jellegő ráfordítások / bérköltség, személyi jellegő egyéb költség, bérjárulék A személyi jellegő költségeknél a projektmenedzsmenthez kapcsolódó bér, járulék és bérjellegő költségek arányosított része számolható el. E kategóriába nem érthetı bele a célfeladatok elvégzéséhez kapcsolódó céljutalmak elszámolásának a lehetısége. Akkor, ha a költség beruházás vagy eszközbeszerzés értékébe belekerül, a tételt nem itt, hanem a tárgyi eszközök projektmenedzsment során kell megjeleníteni! Projektmenedzsment nem kerül be/ Ezen a soron a saját szervezeten belül kialakított menedzsment szervezet költsége számolható el. A projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegő egyéb költsége és bérjáruléka számolható el. A projektmenedzsment költségeinek összege a lenti táblázatban foglaltak szerint számolható el akkor is, ha az a beruházásnak nem képezi részét. A projektmenedzsment személyi jellegő költségének elszámolása kizárólag utófinanszírozással történhet. Személyi jellegő ráfordításként kizárólag a Támogatási Szerzıdés megkötésekor rögzített projektmenedzsment tagjainak bérköltsége, személyi jellegő egyéb költsége és bérjáruléka számolható el. Új projektmenedzsment tagok személyi jellegő költségének elszámolása csak az erre vonatkozó változás-bejelentés jóváhagyását követetıen lehetséges. 14

15 Az elszámolható költségek maximális összege A projektelemeinek maximális elszámolható költsége a projekt teljes (elıkészítés + megvalósítás) elszámolható költségeinek arányában: Ha a projekt elszámolható költsége Projektelem millió Ft millió Ft Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog Projektmenedzsment millió Ft 10 % 10 % 10 % 5 % (de max 4 millió Ft) 4 % (de max 9 millió Ft) Mérnöki feladatok 4 % 4% 4% 3 % Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok 1 % 1 % 1 % Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A6 fejezetben szereplı - a projektmegvalósításra nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - elıírásokat. C3.1. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb elıírások: o Mőszaki tartalékképzés A költségvetési táblában külön sorban kell megtervezni! Tartalék csak a Terület elıkészítése Építés Eszközbeszerzés esetén képezhetı, a részletes megvalósíthatósági tanulmányban / költséghaszon elemzésben indokolt mértékben, de maximum 8%-os mértékig. A tartalékkeret támogatási szerzıdésben rögzített, és különálló költségvetési soron tervezett összegének felhasználását a támogatási szerzıdés szabályozza, de alapvetıen a Közremőködı Szervezet elızetes jóváhagyásához kötött a felhasználása. o Projektmenedzsment Saját szervezeten belüli menedzsment keretében csak a projekttel foglalkozó munkatársak személyi jellegő ráfordítása számolható el, dologi költség elszámolására nincs mód. A személyi jellegő költségek olyan arányban számolhatók el, amekkora arányban az egyes dolgozók a munkaköri leírásuk szerint munkaidejükben a projekttel foglalkoznak. C4. Nem elszámolható költségek Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. 15

16 A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhetı költségekre: A vízbázis védıterületi határozat jogerıre emelkedését követıen a védıterületek ingatlan nyilvántartásba történı bejegyeztetésének költségei nem elszámolhatók. A további általános feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) A projektnek illeszkednie kell a beruházás által érintett települések meglévı, jóváhagyott települési rendezési, szabályozási tervéhez, vagy ennek hiányában annak biztosítása, hogy a következı települési tervekben megjelenik (ld. F12 fejezet szerint), az Országos Vízgyőjtı-gazdálkodási Tervhez. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. C7. Projekt területi korlátozása A projekt megvalósítási területe Magyarország. C8. A projekt megkezdése Közbeszerzés megindítható a pályázat benyújtása elıtt, azonban az eljárásnak meg kell felelnie a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. alcím alatt rögzítetteknek, illetve a mőszaki dokumentáció KSz általi elızetes jóváhagyása minden esetben szükséges. Közbeszerzési szakértı, Projektmenedzsment és Mérnök szerzıdések megköthetık a pályázat benyújtását megelızıen. Az építési/kivitelezési szerzıdések költségei csak akkor számolhatóak el, ha a szerzıdések a jóváhagyó támogatói döntés után kerültek megkötésre. Továbbiakat lásd az Általános pályázati útmutatóban. C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A pályázóknak a támogatási döntés dátumától számítva maximum 3 év áll rendelkezésre a projekt befejezésére. 16

17 A 3 év meghosszabbítható 12 hónappal (a Támogatási Szerzıdés módosításával), ha a projekt megvalósulási feltételei közül csak a jogerıs védıterületi határozat hiányzik. Egyéb esetben a projekt idıtartama csak különleges indokkal, az IH döntése alapján hosszabbítható meg. Egyéb feltételeket lásd az Általános pályázati útmutatóban. C10. Fenntartási kötelezettség Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános pályázati útmutatóban és a Támogatási Szerzıdés Általános Feltételeiben. Jelen konstrukcióra vonatkozó további elıírások: Az Irányító Hatóság döntése alapján éves fenntartási jelentést nem kell benyújtani. A pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállásáig csak az Irányító Hatóság vezetıjének elızetes engedélyével a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegenítheti el, adhatja bérbe, használatba, haszonélvezetbe, haszonkölcsönbe vagy terhelheti meg, kizárólag indokolt esetben, olyan célból és tartalommal, amely a projekt eredeti célkitőzését nem változtatja meg. Nem minısül elidegenítésnek az önkormányzati társulás felıl a tag önkormányzatok, valamint a Magyar Állam megbízottjaként eljáró szervezet felıl a Magyar Állam részére történı vagyonátadás. A támogatás igénybevevıje jogosult a meghatározott fenntartási idıszak alatt a gyors technológiai változások miatt korszerőtlenné vált eszköz cseréjére, amennyiben a fenntartási idıszak alatt a tevékenység, szolgáltatás fenntartása az érintett régióban biztosított. A fenntartási idıszakban a kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerősítésére támogatásban nem részesülhet. A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a projekttel kapcsolatban: A részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó megfelelı szakmai üzemeltetési koncepciót és kockázatkezelési stratégiát dolgoz ki, valamint a jogszabályoknak megfelelı üzemeltetési környezetet alakít ki a fenntarthatóság érdekében. C11. Fenntarthatósági és esélyegyenlıségi alapelvek érvényesítése Lásd az Általános pályázati útmutatóban. 17

18 C12. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Az általános korlátozásokat az Általános pályázati útmutató, illetve a Támogatási Szerzıdés Általános Feltételei tartalmazzák. Egyéb konstrukció specifikus korlátozások Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idıpontjában nem per-, teher- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, továbbá bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzıdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét legalább a fenntartási kötelezettség idejére. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történı benyújtása. A per-, teher- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. (Lásd még az F12. csatolandó mellékletek fejezetet). A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. Nem nyújtható támogatás, amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány tartalma nem felel meg a releváns útmutatóban megfogalmazott követelményeknek. Önkormányzati tulajdonú eszközökön állami tulajdonú fejlesztés, illetve állami tulajdonú eszközökön, önkormányzati tulajdonú fejlesztés csak a tulajdonos hozzájárulásával kezdeményezhetı. A pályázathoz csatolni kell mindazon engedélyeket, amelyek alapján a projekt fı tevékenységének kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok) megkezdhetık. 18

19 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Az önerı összetétele Az Általános pályázati útmutatóban felsoroltak közül nem lehet az önerı eleme: Víziközmő társulási finanszírozás, tagi kölcsön, magánkölcsön. A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási Szerzıdés Általános Szerzıdési Feltételek címő dokumentum szabályozza. D2. Egyéb pénzügyi eszközök D3. Biztosítékok köre D4. Elıleg igénylése D5. Egyéb feltételek 19

20 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Megfelelıség I.1. BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK IGEN/NEM A pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották be A pályázat a benyújtási határidın belül került benyújtásra + Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhetı támogatási összeget és eléri a minimálisan igényelhetı + támogatást valamint az igényelt támogatási arány nem haladja meg az útmutatóban jelölt maximális támogatási intenzitást A támogatást igénylı a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges + pályázói körbe tartozik. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által megfelelı + módon aláírásra került I.2. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott kedvezményezetti körbe tartozik A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban meghatározottaknak A benyújtott ütemterv megfelel a pályázati felhívásnak és a projekt a megadott határidın belül végrehajtható + Megvalósítás max: 3 év A projekt zárása december 31-ig megtörténik A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint került kitöltésre (az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem + változott) A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik + A pályázó nyilatkozatának valamennyi rovata a megadott szempontok + szerint került kitöltésre A kötelezı mellékletek az elıírt formában rendelkezésre állnak (ld. + Kötelezıen csatolandó mellékletek) A pályázati csomag mellékletei megfelelıen hitelesítettek (a mellékletek a + pályázó képviselıje által szignálásra kerültek) Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik nyilatkozat alapján (az elektronikus formában benyújtott példányban szerepelnie kell a + becsatolt mellékleteknek is) A pályázó kiválasztott három esélyegyenlıségi intézkedést. + A pályázó kiválasztott három fenntartható fejlıdési szempontot I.3. SZAKMAI TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK A vízbázis szerepel a VKKI sérülékeny vízbázisokra vonatkozó nyilvántartásában A vízbázis termelı objektumai rendelkeznek érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekkel + + III. TARTALMI FELTÉTELEK 20

M E G H Í V Ó. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-21/2011. M E G H Í V Ó Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Pályázat célja: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése elnevezéső konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban

Környezet és Energia Operatív Program. Vízbázisvédelem a KEOP-ban Környezet és Energia Operatív Program Vízbázisvédelem a KEOP-ban Huszár Hajnalka KvVM FI Balatonfüred 2008. március 26. Háttér - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): az EU Kohéziós Alapjának és

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre

Részletesebben

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás

Közösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás özösségi jelentőségű és védett természeti értékek és területek megőrzése, helyreállítása intézkedés meghívásos kétfordulós eljárás 1. forduló 2. forduló I. Adminisztratív feltételek I.1. BENYÚJTÁSI FELTÉTELE

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritás: Egészséges, tiszta, települések Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11. Derogációs víziközmű projektek előkészítése. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz érvényes: 2014. január 20-tól 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hı- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés KEOP-2011-4.4.0 Kedvezményezettek köre: - Jogi személyiségő vállalkozás - Jogi személyiség nélküli

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése c. konstrukcióhoz A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Az alapellátások fejlesztése a Sárospataki

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben