KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés"

Átírás

1 V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési felhívásához (TÁMOP /1) Jelen felhívás kódszáma: TÁMOP /1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP /1 kiemelt projekt az alábbiak szerint pontosítja, amely szempontok az adatlap 5.8 pontjában szereplı táblázatok és a részletes költségvetés tevékenységeire is vonatkoznak. 1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Projektmenedzsment keretében az alábbi költségek számolhatóak el: a projekt menedzsmenttel összefüggı személyjellegő költségek. A béren kívüli juttatások körébıl csak a munkába járás költségei és az étkezési hozzájárulás számolható el. a projektmenedzsmentjével kapcsolatos egyéb költségek, úgymint szakmai tanácsadás, szupervízió, jogi szolgáltatás A projektmenedzsment összes költségei (bérek, bérjellegő költségek, járulékok, úti- és szállásköltségek, szakmai tanácsadás, szupervízió, jogi szolgáltatás, esélyegyenlıség és fenntartható fejlıdés területén menedzsment képzés költsége) nem haladhatják meg az elszámolható költségek 7%-át (a TÁMOP /1 tervezési felhívásban rögzítettekkel összhangban). A százalékos korlátot a kiegészítı tevékenységekre és a teljes projektre vonatkozóan összesítve is szükséges betartani. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes idıtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkezı projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsıfokú végzettséggel és 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezetı alkalmazását is munkaviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A pénzügyi vezetınek szakirányú végzettséggel és 2 éves pénzügyi projektmenedzsment területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kiemelt projekt elırehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ mérlegképes könyvelınek kell ellenjegyeznie!). A munkaszerzıdésnek és munkaköri leírásnak tartalmaznia kell legalább a projekt felhívás számát, a projektben vállalt feladatokat és jogköröket. A projektmenedzsment tagjai a projektmenedzsment tevékenységen kívül a projektben más tevékenységben sem közvetve, sem közvetlenül nem vesznek részt, és ezért díjazásban nem részesülnek. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségeket (fénymásolópapír, toner, irodaszer) NEM a menedzsment költségek között kell tervezni es elszámolni, hanem az általános költségek (ld. 7. pont) között! Projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek között elszámolható költségek: (a részletes költségterv Tevékenységek-költségkategóriák adott sorai)

3 projektmenedzsment tevékenységekhez kapcsolódó képzés költségei (525.Oktatás és továbbképzés költségei) projektmenedzsment úti-, szállás- es ellátás költsége (526. Utazási es kiküldetési költségek (napidíj nélkül)) vállalkozói szerzıdés keretében végzett projektmenedzsmenttel összefüggı tevékenysége (529. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei) projektmenedzsment tagok bruttó munkabére/megbízási díja (54. BÉRKÖLTSÉG) személyi jellegő ráfordítások: étkezési hozzájárulás, munkábajárás költsége (551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegő kifizetések) napidíj (5591. Kiküldetés napidíja) A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelı járulékok (56. BÉRJÁRULÉKOK) 2. A projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) A szakmai megvalósítással összefüggı személyjellegő költségek elszámolhatóak. A béren kívüli juttatások körébıl csak a munkába járás költségei és az étkezési hozzájárulás számolható el. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a kiemelt projekt teljes idıtartama alatt egy szakmai vezetıt alkalmaz munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetınek felsıfokú végzettséggel és 3 év fogyatékosságügy és/vagy egyenlı esélyő hozzáférés területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Szakmai megvalósítással összefüggı költségek között elszámolható költségek: (a részletes költségterv Tevékenységek-költségkategóriák adott sorai) szakmai megvalósítok projekthez kapcsolódó képzésének költsége (525. Oktatás és továbbképzés költségei) szakmai megvalósítók úti-, szállás- és ellátásköltsége (526. Utazási es kiküldetési költségek (napidíj nélkül)) szakmai megvalósítok bruttó munkabére (54. BÉRKÖLTSÉG) személyi jellegő ráfordítások; étkezési hozzájárulás, munkába járás költsége (551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegő kifizetések) napidíj (5591. Kiküldetés napidíja) a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelı járulékok (56. BÉRJÁRULÉKOK) A szakmai megvalósítással összefüggı költségek nem esnek százalékos költségkorlát alá. 3. A célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.2. pont) A célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei között elszámolható költségek: (a részletes költségterv Tevékenységek-költségkategóriák adott sorai) célcsoport úti-, szállás- és ellátásköltsége (526. Utazási es kiküldetési költségek (napidíj nélkül)) (célcsoport 1 és célcsoport 2) célcsoport képzésével kapcsolatban felmerült anyagjellegő költsége (papír, nyomtatványok stb.) (513. egyéb anyagköltség) (célcsoport 1 és célcsoport 2)

4 A költségvetés szöveges indoklásban is kérjük elkülönítetten megjeleníteni a célcsoport 1 és célcsoport 2 költségeinek indoklását. 4. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A projekt megvalósításával kapcsolatos költségek között az alábbiak számolhatóak el: szakmai megvalósítók (szakértık) megbízási díjai különösen indokolt esetben 1 fı külföldi oktató szakértıi díja a III. Jelnyelvi képzések és továbbképzések témacsoport területén (abban az esetben támogatható, ha a projektgazda bizonyíthatóan alátámasztja, hogy belföldi szakértıvel a tevékenység nem végezhetı el) Szakértıkkel (képzést kidolgozók, lektorálók) szembeni minimum elvárások: Foglalkoztatási forma: megbízási szerzıdés nem egyéni vállalkozó természetes személlyel felsıfokú végzettség, kivéve az értelmi sérültek és a jelnyelvet elsıdleges kommunikációs eszközként - használó hallássérült személyek esetében, ahol elfogadható a középfokú végzettség 3 év, az érintett szakterületen szerzett szakmai tapasztalat tananyagok, képzési programok elkészítésének költségei (beleértve a lektorálás, fordítás, szerzıi jogdíjak és nyomdai kivitelezés költségeit is) a tananyagok, képzési programok, valamint a projekt megvalósító szervezet intézményi akkreditációjának költségei szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása A külsı, harmadik féltıl megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szakmai szolgáltatások (minden szolgáltatás kivéve a nyilvánosság biztosításával, a közbeszerzéssel, az intézményi akkreditációval és az auditálással kapcsolatos költségeket, illetve a projekt iroda bérleti díját és a szerzıi jogdíjakat) együttes értéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 60%-át (a TÁMOP /1 tervezési felhívásban rögzítettekkel összhangban). A vállalkozónként kiszerzıdött összeg nem haladhatja meg a teljes projekt elszámolható összes költségének 10%-át. A százalékos korlátot a kiegészítı tevékenységekre és a teljes projektre vonatkozóan összesítve is szükséges betartani. Bérleti díjak (522. Bérleti díjak) o Iroda bérleti díjak (iroda- és terembérlet), Kommunikációs tevékenységek (nem kötelezıen elıírt), marketingeszközök fejlesztése, a résztvevık biztosítására irányuló kommunikációs eszközök igénybevételének költségei (524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek) Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása (ezen belül az oktatók költségei, a képzéshez szükséges anyagköltség (pl. tankönyvek)) (525. Oktatás és továbbképzés költségei), (célcsoport 1 és célcsoport 2) Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak: o Elıadói, szerzıi, tanácsadási szerzıdés vállalkozói díjai (529. Mérnöki, szakértıi díjak) o Szakmai rendezvények (529. Rendezvényszervezés költsége) o Tervek, tanulmányok fejlesztésének költsége (529. sor tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége)

5 o Egyéb szakmai tanácsadás, tananyagfejlesztés költsége (529. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei) Akkreditációs, regisztrációs és egyéb hatósági, szolgáltatási díjak (531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek) Szakmai megvalósítók illetve elıadói, szerzıi, tanácsadási tevékenység megbízási díjai (54. BÉRKÖLTSÉG) A hatályos jogszabályok szerinti, a megbízási jogviszonnyal rendelkezı megvalósítók után fizetett munkáltatót terhelı járulékok (56. BÉRJÁRULÉKOK) o nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék (561.) o egészségügyi hozzájárulás (562.) o szakképzési hozzájárulás (564.) A költségvetés szöveges indoklásban is kérjük elkülönítetten megjeleníteni a célcsoport 1 és célcsoport 2 költségeinek indoklását. 5. A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülı egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) Egyéb szolgáltatások alatt az alábbi költségek számolhatóak el: A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezıen elıírt auditálás költsége (529. Könyvvizsgálói díjak) Kötelezı nyilvánosság biztosításának költsége (529. Nyilvánosság biztosításának költsége) közbeszerzési eljárás költségei (529. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek) 6. ERFA és ESZA közötti átjárhatóság (eszközbeszerzés, építés, felújítás, bıvítés) (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 11. pont) ERFA terhére az alábbiak számolhatóak el: projektmenedzsment kis értékő beszerzései és a mőködést szolgáló irodai gépek, felszerelések beszerzése (legfeljebb az elszámolható költségek 1%-a erejéig) (143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések) Az ERFA terhére elszámolandó költségek a teljes projektre vonatkozóan összességükben nem haladhatják meg az elszámolható költségek 10%-át. A százalékos korlátot a kiegészítı tevékenységekre és a teljes projektre vonatkozóan összesítve is szükséges betartani. 7. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggı (Általános) költség (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 10. pont) Az általános költségek (irodaszer, posta, telefon és internet költségek, bankszámlanyitás és vezetés költségei) nem haladhatják meg az elszámolható költségek 2%-át. Általános költségek között elszámolható költségek: (a részletes költségterv Tevékenységek-költségkategóriák adott sorai)

6 Szakmai munkával kapcsolatos anyagjellegő költségek (papír, nyomtatványok, stb.) (513. Egyéb anyagköltség) A projektmenedzsmenthez kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) (513. Egyéb anyagköltség) A szakmai megvalósításhoz köthetı dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) (513. Egyéb anyagköltség) Elkülönített bankszámla megnyitásának és vezetésének költsége (532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) Postaköltség, telekommunikációs költségek (telefon, fax, internet) (539. Különféle egyéb költségek) 8. Különösen nem elszámolható költségek köre (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) - föld, telek, ingatlan vásárlás; - új épületek építése; - bútor, gépjármő beszerzése; - hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; - visszaigényelhetı adók; - lízing díjak; - természetbeni hozzájárulásként önerı; - deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; - jutalékok és osztalék, profit kifizetés; - épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; - kamattartozás kiegyenlítés; - bírságok, kötbérek és perköltségek; - valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek 9. Tartalék A pályázat költségvetésébe tervezhetı tartalék az elıre nem látható, nem tervezhetı, de elszámolható költségekre, az összes elszámolható költség maximum 5%-áig! Tartalék az elıre nem látható események bekövetkezésekor, kizárólag a Közremőködı Szervezet elızetes engedélyével használható fel.

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1 A konstrukció célja: A konstrukció célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek határon túli és nemzetközi (Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben