Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése"

Átírás

1 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése Kódszám: HEFOP /1 B/2 MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉSI ÚTMUTATÓ március

2 A pályázónak a pályázat költségvetését az A3 melléklet költségvetési táblázatainak kitöltésével kell bemutatnia. Kérjük, minden táblázatot töltsenek ki, kitöltés előtt tanulmányozzák át a kitöltésükre vonatkozó részt. Konzorciumok esetében minden támogatásban részesülő konzorciumi partner kedvezményezett, a szerződés aláírója, ezért ebben az esetben az A3 költségvetési tábla minden részét partnerenként és összesítetten is be kell nyújtani. A rendszer alapvetően utófinanszírozási jellegű, azonban a 217/1998. (XII. 30.). Korm. rendeletben foglaltak értelmében a támogatási szerződés megkötését követően minden kedvezményezett esetén az előleg mértéke a ráeső támogatási összeg 25%-a, kivéve, ha az előleg kifizetésére vonatkozóan lemondó nyilatkozatot tesz. Az Irányító Hatóság a támogatási összeg folyósítását a hiánytalan, formai és tartalmi szempontból megfelelő elszámolás benyújtásától számított 60 napon belül vállalja. 2

3 ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Kérjük, a költségvetés tervezésekor vegye figyelembe a pályázati útmutatóban a projekt méretre, a maximális támogatási arányra, valamint a költségvetés belső arányaira vonatkozó előírásokat. Az alábbi útmutató a költségvetési táblázat kitöltéséhez nyújt segítséget. Az A3 költségvetési tábla a következő részekből áll: 1. költségvetés összesítő 2. források bemutatása 3. részletes költségvetés (a főpályázó és 2 partner részére külön-külön töltendő) 4. költségvetés ütemezés összesítő 5. költségvetés ütemezés (a főpályázó és 2 partner részére különkülön töltendő) 6. szöveges indoklás (a főpályázó és 2 partner részére külön-külön töltendő) Amennyiben a pályázatot konzorcium nyújtja be, a költségvetés tervezésekor ügyelni kell arra, hogy pénzmozgás és eszközátadás a konzorciumi partnerek között nem engedélyezett. Minden olyan konzorciumi partner, amelynél költségek jelentkeznek a projekt megvalósítása során, kedvezményezetté válik, szerepel a támogatási szerződésben, és közvetlenül részesül a támogatásból. Ennek megfelelően a konzorciumi partnerek közül azoknak, akik kedvezményezettek lesznek, saját költségvetési táblát kell kitölteniük. (A költségvetési táblának részletes költségvetését, ütemezését, a források bemutatását és a szöveges indoklást partnerenként is el kell elkészíteni.) Az egyes kedvezményezettekre vonatkozó táblákon túlmenően készíteni kell egy összesítő költségvetési táblát is, az egész projektre vonatkozóan. Tehát minden pályázathoz a kedvezményezettek számánál eggyel több tábla készül. I. A kitöltés általános tudnivalói 1. ÁFA, valamint egyéb adók és illetékek Amennyiben a Kedvezményezettnek és a Konzorciumi partnereinek a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs általános forgalmi adó levonási, illetve visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összege, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett, vagy Konzorciumi partnere ÁFA levonásra, illetve visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható, illetve visszaigényelhető ÁFA nélkül számított összköltsége, azaz a projekt költségvetésében a Kedvezményezett, illetve a konzorciumi partnerei által - az Általános forgalmi adóról szóló évi 3

4 LXXIV. törvényben foglaltak alapján - levonható, illetve visszaigényelhető áfa, az elszámolható költségek között nem szerepeltethető. ÁFA nem számolható el, ha visszaigényelhető, vagy nem a kedvezményezettet terheli. A visszaigényelhető ÁFA-hoz nem nyújtható támogatás, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Egyéb adók és illetékek, ha nem a kedvezményezettet terhelik nem számolhatóak el. 2. A támogatás aránya Amennyiben a támogatás aránya az intézkedés esetében 100 %, nem kell és nem is lehet saját erőt biztosítani. 3. Bevételek A bevételek olyan jövedelmet jelentenek, amely csökkentik az érintett, a program által támogatott tevékenységhez szükséges támogatás összegét. A projekt végrehajtása során keletkező bevételeket a projektre kell fordítani. Az igényelhető támogatás kiszámításához ezeket a bevételeket le kell vonni a tevékenység elszámolható és támogatható költségeiből, vagy teljes összegükben, vagy arányosítva, attól függően, hogy a bevételek teljes egészében, vagy csak részlegesen származnak a támogatott tevékenységből. A támogatási igény megállapításánál figyelembe veendő bevételek a támogatott tevékenységgel kapcsolatban, a projekt megvalósítási időszakában a támogatott tevékenység során létrejött javak értékesítéséből, bérbeadásából, a támogatott tevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokból, illetve egyéb jogcímen szedett díjakból, bevételekből származó jövedelmek. 4. Egyéb előírások A projektmenedzsment költségek aránya a projekt elszámolható költségein belül maximum 12 % lehet, mind az A, mind a B komponens esetében. A célcsoport útiköltségének aránya a projekt elszámolható költségein belül maximum 10 % lehet, mind az A, mind a B komponens esetében. A nyilvánosság biztosítás költségének aránya a projekt elszámolható költségein belül maximum 2 % lehet, mind az A, mind a B komponens esetében. Az A komponens esetében a célcsoport szállás és ellátás költsége nem haladhatja meg a Ft/nap/fő értéket (ÁFA-val és egyéb járulékokkal). 4

5 A B komponens esetében a rendezvényszervezés, terembérlés és eszközbérlés összesen költsége ( és sor) nem haladhatja meg a bruttó Ft/fő/alkalom értéket. Az A komponens esetében a tervezett munkaerő-piaci szolgáltatások, felkészítők, képzések és tanácsadások súlyozott átlagos óradíja nem haladja meg a bruttó forintot. A számolás elmélete: az egyes képzések óraszáma és a résztvevők száma alapján a képzési költségből (ami a szolgáltatások díjának soron szereplő összeg és a szolgáltatáshoz kapcsolódó kisértékű beszerzés soron szereplő összeg összege) ki kell számolni az egyes szolgáltatások óradíját, majd ezeket az óradíjakat a képzési volumen (az adott szolgáltatás keretében résztvevők száma és az óraszámok szorzata) szerint súlyozva átlagolni kell. Példa: A) képzés óraszáma 200, résztvevők száma 5, összes költsége Ft ( Ft a szolgáltatás díja és Ft a hozzá kapcsolódó kisértékű beszerzés, mint pl. tankönyv stb.) fajlagos óradíj 1500 Ft. B) munkaerő-piaci szolgáltatás óraszáma 60, résztvevők száma 1, összes költség Ft fajlagos óradíj 5000 Ft. Súlyozott átlagos óradíj: ( )/(200*5+60*1)=1698,11 Ft Ezen előírások betartásának ellenőrzése a költségvetési sablon költségvetés összesítő lapján kerülnek ellenőrzésre, így a táblázat kitöltése után ezen a lapon látható, hogy az előírásoknak megfelel-e a költségvetés. II. A költségvetési sorokon tervezhető kiadások A projekt kedvezményezettenkénti költségvetésének elkészítése során a partnerenkénti költségvetési táblát kérjük, ne bővítsék, de a mennyiségi egységre, a mennyiségre és az egységárra vonatkozó sorokat minden esetben töltsék ki. A fősorokon, költségkategóriákon, illetve az egyéb sorokon szereplő költségelemeket a partnerenkénti költségvetés szöveges indoklásában kell tovább bontani olyan mélységben, hogy a megvalósítás során felmerülő és elszámolni kívánt költségek, illetve kiadások pontosan beazonosíthatóak és nyomon követhetőek legyenek. Az összesítő táblák összevont, projektre vonatkozó adatokat tartalmaznak, a partnerenkénti költségvetés az egyes partnerre vonatkozókat, viszont a költségvetés szöveges indoklását kell tovább bontani olyan részletességgel, hogy minden tétel beazonosítható legyen. 5

6 1) Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) Bérek, egyéb személyi jellegű költségek ( A és B komponens esetében tervezhető) Háromféle jogcímen számolható el bér, illetve egyéb személyi jellegű költség: Projektmenedzsment (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) sor alatt Projekt szakmai tevékenysége - Megvalósítók (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) 1.2 sor alatt Nem rendszeres költségtérítések útiköltség, napidíj, szállás költségek 1.3 sor alatt A költségvetés készítésekor az első két csoport esetében részletesen be kell mutatni a bérköltségek számításának módszerét (létszám, havidíj, vagy óradíj, időtartam) és dokumentálni kell (bérstatisztikával, foglalkoztatási statisztikával, vagy egyéb módon), hogy az alkalmazott bérköltség megfelel az adott (vagy hasonló) szakmában az adott régióban vagy kistérségben szokásos bérszínvonalnak. A bérek és az egyéb személyi jellegű költségek a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el. A közigazgatási dolgozók bére elszámolható, amennyiben a projekt végrehajtásához kapcsolódik. Ha a kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódik, akkor nem elszámolható költség. A projektmenedzsment egyéb személyi jellegű költségei akkor számolhatók el, ha közvetlenül kapcsolódnak a projekt keretében támogatott tevékenységhez. A táblázat kitöltésekor a költségeket hónapra kell számolni, a költségvetés szöveges indoklásában fel kell sorolni a közreműködőket, a tervezett feladatot és annak díjazását. A projektmenedzsment bérköltségeinél (1.1. sor) projektmenedzseri, pénzügyi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak bérköltsége - illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része - vehető figyelembe. Ha nincs a kedvezményezettnek vagy partnereinek a menedzsment feladatokra megfelelő jogi és pénzügyi végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakembere, akkor ehhez szakértői szolgáltatást lehet igénybe venni a közbeszerzési szabályok alkalmazásával. Ez utóbbi szolgáltatást azonban nem itt, hanem az 5.2. pontban a szolgáltatások beszerzése soron kell megtervezni és elszámolni. Az elszámolásokhoz a projektre fordított munkaidőt ellenőrizhető módon kimutató munkaidő-nyilvántartásokat mellékelni kell. Ha az adott dolgozó csak részben foglalkozik az adott projekttel a projektre elszámolható 6

7 bérköltséget arányosítani kell, amelynek vetítési alapja a projektre fordított munkaidő aránya az összes munkaidőhöz képest. Az összes elszámolható menedzsment költség a béren kívül a járulékokat, a dologi kiadásokat, a beszerzéseket, illetve az esetleges szolgáltatást is együttvéve nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségeinek 12 %-át. A feladat ellátással megbízni tervezett munkatársak szakmai önéletrajzát csatolni kell. Amennyiben még nem választották ki a munkatársat, akkor az ellátandó feladatok körét, és a kiválasztás szempontjait kell csatolni. A megvalósítók bérköltségénél (1.2. sor) a projektben szakmai tevékenységeket végzők (a célcsoport toborzása, kiválasztása, képzése, fejlesztése, felkészítése érdekében foglalkoztatott szakemberek) bére számolható el a projektre fordított munkaidőt ellenőrizhető módon kimutató munkaidő-nyilvántartás és a bérszámfejtés dokumentumai alapján. Ha az adott dolgozó munkaidejének csak egy részében dolgozik az adott projektben, a projektre elszámolható bérköltséget arányosítani kell, amelynek vetítési alapja a projektre fordított munkaidő aránya az összes munkaidőhöz képest. Ezeken a sorokon elkülönítve kell tervezni a kedvezményezett, konzorciumi partnerével munkaviszonyban nem álló képzést (beleértve a felkészítést is) nyújtó természetes személyeknek fizetendő megbízási díj összegét, aki a tevékenységét megbízási szerződés alapján végzi. A költségvetés indoklásában a tervezett feladatkörökre vonatkozó leírást és annak díjazását be kell mutatni. A bérek, az egyéb személyi jellegű költségek, a megbízási díjak a hazai jogszabályok szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el. A megvalósítók egyéb személyi jellegű költségei akkor számolhatók el, ha közvetlenül kapcsolódnak a projekt keretében támogatott tevékenységhez. A nem rendszeres költségtérítések (útiköltség, napidíj, szállás költségek) (1.3 sor) soron kell feltüntetni a projekt megvalósítása soron a menedzsment, valamint a megvalósítók útiköltségét, napidíját, szállás költségeit. Az útiköltségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú vonat-, vagy buszjegy alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. Bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az pl. a képzést szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának a felét, stb.). 7

8 Az útiköltség elszámolására bérlet és jegy esetében a bérlet és jegy leadásával, valamint a vonatkozó számlával történik. A napidíj és szállás költségek a mindenkori hazai jogszabályok alapján a projektmenedzsment/megvalósítók tevékenységéhez nélkülözhetetlen mértékben számolhatók el. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el. 2) Célcsoportnak fizetett nem rendszeres költségtérítések között a célcsoport tagjainak a projekthez kötődő utazásainak, elszállásolásának, ellátásának költségei számolhatók el. Az úti költségek ( sor, A és B komponens esetében tervezhető) tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú vonat-, vagy buszjegy alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. Bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az, pl. a képzést szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának a felét, stb.). Az útiköltség elszámolására bérlet és jegy esetében a bérlet és jegy leadásával, valamint a vonatkozó számlával történik. Célcsoport ellátmány ( sor, csak A komponens esetében tervezhető) és szállásköltsége ( sor, csak A komponens esetében tervezhető) sorokon a figyelembe vett létszám projekthez kapcsolódó ellátmánya és szállásköltsége számolható el a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok alapján. A célcsoport ellátás és szállás költségét csak fő/nap egységben lehet megadni, úgy hogy ellátás csak annyi napra és főre tervezhető, mint a szállás! Az ehhez kapcsolódó korlát a két egységár összegére vonatkozik, ami maximum Ft/fő/nap lehet (ÁFA-val és egyéb járulékokkal)! A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el. A vonatkozó számításoknak tartalmazniuk kell a részt vevők létszámát, a juttatás egy főre és egy képzési időegységre (napra) vonatkozó összegét. 3) Szakmai szolgáltatások igénybevétele (3.3) sorokon a projekt megvalósításával kapcsolatos megrendelt, "kiszerződött" szolgáltatások költsége tervezhető, illetve számolható el számlák, illetve az igénybevételt és teljesítést igazoló egyéb dokumentumok alapján. A különböző szakmai szolgáltatásokat a sorok megnevezésekhez igazodva értelemszerűen kell megtervezni. 8

9 A külső, harmadik féltől megrendelt, az ESZA által támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: Hirdetések, reklámok, szóróanyagok ( sor, A és B komponens esetében tervezhető) A komponens esetében a célcsoport felkutatás és toborzás tevékenyégére, B komponens esetében a fórumok, információs napok ismertté tételére. Képzések szervezése, lebonyolítása ( sor, csak A komponens esetében tervezhető) Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak o Egyéb szakmai tanácsadás költsége ( sor, csak A komponens esetében tervezhető) o Rendezvényszervezés ( sor, csak B komponens esetében, maximum bruttó Ft/fő/alkalom tervezhető - beszámítva a soron tervezett terem- és eszközbérlés összegét -, kötelezően a megadott mennyiségi egység használatával). A sorra tervezett összes szolgáltatást külön részletezni kell a költségvetés költségvetés összesítő lapján található ellenőrző táblába, ami a súlyozott átlagos óradíj számítását végzi el. Ez az érték nem lehet nagyobb, mint bruttó Ft (a soron tervezett Képzéshez kapcsolódó kisértékű beszerzések összegét beleértve). 4) Egyéb beszerzések Egyéb beszerzések (kis értékű eszközök és anyagok beszerzése) soron kell megtervezni Szintén a közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a támogatott projekt szakmai (foglalkozatás, képzés) tevékenységét közvetlenül szolgáló irodaszer, kis értékű irodai felszerelések, valamint a képzés, foglalkoztatás során felhasznált anyagok beszerzésére és elszámolására. A kis értékű beszerzések értékhatárát a mindenkori hazai számviteli törvény előírásai határozzák meg. A projekt menedzsmenthez, irányításhoz kapcsolódó anyag, irodaszer, egyéb kis értékű eszközök beszerzésének költsége (pl. papír, nyomtatópatron, stb.) elszámolható, de a beszerzéseknél a közbeszerzési szabályokat alkalmazni kell, valamint a projektmenedzsment költségekre megadott 12%-os korlátot is figyelembe kell venni. o Projektmenedzsment kisértékű beszerzései (4.1.3 sor, A és B komponens esetében tervezhető), (papír, nyomtatópatron, irodaszer stb.) 9

10 o Célcsoport részére nyújtott felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó program-akkreditációval rendelkező képzéshez, szolgáltatásokhoz, tanácsadáshoz, felkészítéshez kapcsolódó járulékos költségek sor, A komponens esetében tervezhető (tananyag, papír, toll, bizonyítvány kiállítás) Egyéb szolgáltatások között kell megtervezni a nyilvánosság biztosításával, a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségeket: o Nyilvánosság biztosításának költségei (4.2.1 sor, A és B komponens esetében tervezhető), (pl. kiadványok, információs füzetek, stb. készítése), tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.) o Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (4.2.2 sor, A és B komponens esetében tervezhető) (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, pályázati kiírás elkészítésének költségei) o Könyvvizsgálói díjak (4.2.3 sor, A és B komponens esetében tervezhető), ha a pályázati dokumentáció előírja, hogy az ESZA támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni, amennyiben a támogatás értéke meghaladja az 50 millió forintot. Itt kell elszámolni a projekt megvalósítását közvetlenül szolgáló helyiségek és eszközök bérleti díját (4.2.8 sor, B komponens esetében tervezhető). A rendezvények megtartásához szükséges eszközök bérlése (pl. laptop, projektor). 5) Jogi és pénzügyi szolgáltatások (5.2 sor, A és B komponens esetében tervezhető) A jogi tanácsadás díjai, a közjegyzői díjak, költségek és a könyvelői, pénzügyi szolgáltatások díjai, amelyek szükségesek a projekt indításához és megvalósításához elszámolhatóak, ha közvetlenül kapcsolhatók a projekthez és szükségesek annak indításához és megvalósításához. Bírságok, büntetések és bírósági eljárásokkal kapcsolatos kiadások nem számolhatóak el. Szintén nem számolhatók el a tanácsadói szolgáltatások díjai, amelyek a pályázat ill. fizetési igények, beszámolók elkészítésében nyújtott segítséggel kapcsolatban merülnek fel, és a menedzsment díjak sem. A jogi és pénzügyi szolgáltatás harmadik féltől való igénybevételének költsége csak akkor számolható el, ha a kedvezményezett nem rendelkezik megfelelő szakemberekkel a feladat ellátásához és ezért ezeket a feladatoknak az ellátásával külső szakértőt bíz meg. Bérlet 10

11 Épületek bérlete Csak ESZA által támogatott tevékenységek céljaira használt épületeknek, helységeknek a projekt megvalósítás időszakában felmerült bérleti költsége számolható el. Ha az épületnek csak egy részét használják ESZA által támogatott projekt céljaira, akkor a felmerült költségeket a használt terület arányában meg kell osztani. Az elszámoláshoz mellékelni kell az arányosításra vonatkozó számítás módszerét is. Felszerelés, eszközök bérlete Csak az ESZA által támogatott tevékenységek céljaira használt eszközöknek, felszereléseknek a projekt megvalósítás időszakában felmerült bérleti költsége számolható el. Ha az eszközt, felszerelést nem kizárólag ESZA által támogatott tevékenységek keretében használják, akkor a költségeket a használat arányában meg kell osztani. Az elszámoláshoz mellékelni kell az arányosításra vonatkozó számítás módszerét is. Adminisztratív költségek Pénzügyi, banki költségek A pénzügyi, banki költségek, ráfordítások közül nem elszámolható költségek a pénzügyi műveletek díjai (forgalmi jutalék), a valuta átváltásokból származó veszteségek, illetve díjak, és más tisztán pénzügyi kiadások. A költségek elszámolhatósága Az ESZA források terhére csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és teljesülésük (bankkivonattal, kifizetési utalvánnyal), jogalapjuk (szerződéssel, megrendelővel), számlával vagy egyéb számviteli bizonylattal igazolhatóak. A támogatási szerződés megkötése után és a szerződésben rögzített megvalósítási időszakban merültek fel. Amennyiben a kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy a projekt elindítása elengedhetetlen már a támogatási szerződés aláírása előtt, a projekt akkor sem kezdődhet meg a pályázat benyújtása előtt, azaz a pályázó saját döntése alapján, illetve saját felelősségére a pályázat benyújtását követően felmerült költségek elszámolhatóak. 11

12 Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében betervezésre kerültek. Szerepelnek a pályázati dokumentáció elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek listáján. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a piaci árat és a piaci ár független módon megállapítható és ellenőrizhető. Magyarországon megvalósuló projekthez kapcsolódnak. Alvállalkozói szerződtetések esetén a szigorúbb állami/hazai szabályokban előírtak betartása, betartatása érdekében a következő az alvállalkozók igénybevétele miatt felmerülő kiadások nem számolhatóak el: o Olyan alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket. o Az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg. Ha a támogatott tevékenységet (részben vagy egészben) nem közvetlenül a végső kedvezményezett hajtja végre, hanem az kiszerződés keretében valósul meg, továbbra is a megbízást adó magántulajdonú vagy állami szervezet marad a végső kedvezményezett, és ez a szervezet tartozik felelősséggel a tevékenység végrehajtásának minden költségéért. Különösen nem támogatható és nem elszámolható költségek ESZA-ból nem finanszírozható és nem társfinanszírozható Eszközbeszerzések és építési/felújítási beruházások a projektekben nem támogathatók; Tartalék a projekt esetében nem képezhető; banki kezelési költség, banki tranzakciós díj, kamattartozás kiegyenlítés, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; projekt előkészítéshez, pénzügyi lebonyolításhoz köthető tanácsadói díjak; deviza-átváltási jutalék veszteség; jutalékok és osztalék, profit kifizetés; visszaigényelhető adók; bírságok, kötbérek és perköltségek; 12

13 előlegszámla, amelynél a végszámla még nem került benyújtásra; azon számlák, amelyek tartalmukban nincsenek összhangban a támogatási szerződéssel, illetve a szerződés mellékletét képező költségvetéssel; azon számlákat, amelyeken a kiállítás és/vagy a teljesítés időpontja korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített projekt kezdési időpontja, illetve amelyeket azt megelőzően egyenlítettek ki (kivéve, ha a Kedvezményezett rendelkezik a korábbi projektkezdésre vonatkozóan az Irányító Hatóság engedélyével, vagy a pályázati kiírás ezt lehetővé teszi); azon számlákat, amelyeken a kiállítás és/vagy a teljesítés időpontja későbbi, mint a támogatási szerződésben rögzített projekt befejezési határideje, illetve amelyeket az utolsó elszámolási időszak végéig nem egyenlítettek ki. Saját teljesítések belső teljesítések Abban az esetben, ha a Kedvezményezett bizonyos szolgáltatásokat nem szerez be, hanem saját maga nyújtja (pl. étkeztetés, szállás, rendezvényszervezés, stb.), egyedi elbírálás alapján a következő dokumentumok benyújtásával elszámolható: A szervezet önköltségszámításra vonatkozó eljárási rendje; Kimutatás a belső teljesítés alapján elszámolni kívánt összegről; Teljesítésigazolás; Főkönyvi feladás. 13

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. pályázati felhívásához.

Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai c. pályázati felhívásához. V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete)

kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) TÁMOP-1.1.3-09/1 Út a munka világába című kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció (a kiemelt projekt tervezési útmutatójának melléklete) A specifikáció ESZA elszámolható költségek általános

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK a Szakiskolai fejlesztési program II keretében megvalósítandó tanári, oktatói és tanulói mobilitás elnevezésű programokhoz a támogatás felhasználásáról szóló

Részletesebben

Első pályázati felhívás HURO/0801

Első pályázati felhívás HURO/0801 Projektek pénzügyi tervezése Első pályázati felhívás HURO/0801 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10.

2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. 2010. Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 TERVEZETT KERETÖSSZEG Tervezett keretösszeg: 18 520 000 000 Forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852

Részletesebben

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK, TUDNIVALÓK a Szakiskolai fejlesztési program II keretében megvalósítandó A szakképzési önértékelési modell II. szintje alapján végrehajtott intézményi önértékelés külső

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Minőségfejlesztés a felsőoktatásban c. kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.4/08/1 A projekt az

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet

Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása. (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Az országban működő köznevelési kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatása (A pályázat kódja: NTP-KKOLL-12-P) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak

Részletesebben

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring

A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring A HEFOP pénzügyi lebonyolítási rendszerének ismertetése, pénzügyi monitoring Nagy Ildikó Költségvetés forrásai A HEFOP program teljes költségvetése ~ 191,3 Md Ft (750,4 millió ) EU forrás 75% ~ 143,5 Md

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása c. pályázati felhívásához

Részletesebben

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások:

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások: Módosult Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja Módosult a Széchenyi

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI KÉRELEM Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót Kifizetési igény típusa Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény Jelen adatlap elválaszthatatlan részét

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KKT-12-A/B-P) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Projekt adatlap 1. számú melléklete I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások, valamint

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása

TÁMOP /1 és a TÁMOP /2 pályázati kiírás módosítása TÁMOP 5.3.3-08/1 és a TÁMOP 5.3.3-08/2 pályázati kiírás módosítása Módosított dokumentum neve Módosított pont Javított szöveg amiről A foglalkoztatás érdekében konzorciumi partnerként bevont gazdasági

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez kitöltéséhez A fogyatékkal élő tanulók, fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének javítására szolgáló programok támogatására című pályázati felhíváshoz

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/4 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed, 2008. június 1. Jóváhagyta: Dr. Bölcsik István jegyző

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

APEH által közzétett üzemanyagár, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyagvásárlás vehető figyelembe

APEH által közzétett üzemanyagár, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyagvásárlás vehető figyelembe 1. táblázat : a projekt során elszámolni kívánt költségek elszámolásához szükséges dokumentumok : pirossal az EPEJ-ben benyújtandó dokumentumok vannak kiemelve * : azon tételek melet szerepel, amelyek

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak Készítette: Szabó Beatrix Jóváhagyta: Dr.Köpeczi Bócz Tamás Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 2 ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI...

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5-17 TERVEZETT KERETÖSSZEG Tervezett keretösszeg: 18 520 000 000 Forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15. A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint.

GINOP-2.3.2-15. A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint. STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 Mrd forint. A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Részletesebben

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr út 35. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1122 Budapest, Határőr út 35. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett Emlékév keretében Szabadságkoncert elnevezésű könnyűzenei program szervezésére a által KKETTKK-SZK kiírt jelű pályázathoz

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12)

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP

NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN (STANDARD) EFOP-1.2.9-16 A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

Részletesebben

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projektek pénzügyi tervezése Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.6-17 Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 13 040 millió Ft 260-4346 db Támogatás összege minimum

Részletesebben

BEVEZETÉS A HORIZON 2020 PÁLYÁZATAINAK PÉNZÜGYI SZABÁLYAIBA DR. HOLLÓSI KRISZTINA EU KAPCSOLATTARTÓ HOLLOSI.KRISZTINA@SZPI.HU

BEVEZETÉS A HORIZON 2020 PÁLYÁZATAINAK PÉNZÜGYI SZABÁLYAIBA DR. HOLLÓSI KRISZTINA EU KAPCSOLATTARTÓ HOLLOSI.KRISZTINA@SZPI.HU BEVEZETÉS A HORIZON 2020 PÁLYÁZATAINAK PÉNZÜGYI SZABÁLYAIBA DR. HOLLÓSI KRISZTINA EU KAPCSOLATTARTÓ HOLLOSI.KRISZTINA@SZPI.HU Dióhéjban 1. Ami minden információs rendezvényen elhangzik 2. Pályázó pénzügyi

Részletesebben

az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására Pályázat kódja: KKETTKK-CP-03 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ

az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotására Pályázat kódja: KKETTKK-CP-03 PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ PÉNZÜGYI ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Pénzügyi tudnivalók. Erasmus+ - Iskolai, óvodai partnerségek január 16. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor

Pénzügyi tudnivalók. Erasmus+ - Iskolai, óvodai partnerségek január 16. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi tudnivalók Erasmus+ - Iskolai, óvodai partnerségek 2019. január 16. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Általános tudnivalók tevékenység alapú támogatás teljes költségvetés megtervezése

Részletesebben

Pontosan definiált azon költségek köre, amelyek különösen nem számolhatók el a projekt során:

Pontosan definiált azon költségek köre, amelyek különösen nem számolhatók el a projekt során: ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ - A DRÁVA PROJEKTEK KIVITELEZÉSI MUNKÁIHOZ - 1. AZ ÚTMUTATÓ TÁRGYA Jelen dokumentum A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva I.-II.-III. című ROP-1.1.1-2004-11-0006/33,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ NYOMTATVÁNY Az Onga Város Önkormányzata által nyújtott 201. évi Működési támogatottak részére

BESZÁMOLÓ NYOMTATVÁNY Az Onga Város Önkormányzata által nyújtott 201. évi Működési támogatottak részére Támogatott neve: Támogatási szerződés azonosító száma: I. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS: BESZÁMOLÓ NYOMTATVÁNY Az Onga Város Önkormányzata által nyújtott 01. évi Működési támogatottak részére 1. Részletes költségvetés:

Részletesebben

Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében. Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium november 19.

Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében. Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium november 19. Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium 2014. november 19. Miről? A rendezvény Erasmus+ (2014-ben induló projektek): KA1 mobilitások (a felsőoktatás

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók

Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók Budayné Szentes Dorottya Pénzügyi monitoring csoport 2016. október 13. Támogatási szerződés 1. Általános tudnivalók: Partnerség,

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Elszámolható költségek Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Menekültügyi Alap 2008. július 7. Jogszabályi háttér Nemzetközi (EU) szabályozás (2008-2013) 2007/815/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

A beszámolókészítés pénzügyi szempontjai (2015-ös és 2016-os projektek) Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi Monitoring Csoport

A beszámolókészítés pénzügyi szempontjai (2015-ös és 2016-os projektek) Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi Monitoring Csoport A beszámolókészítés pénzügyi szempontjai (2015-ös és 2016-os projektek) Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi Monitoring Csoport Alapok: alapdokumentumok, alapfogalmak Szerződéspénzügyi

Részletesebben

Költségvetés (EUR-ban, ÁFA-val) - Vezet partner

Költségvetés (EUR-ban, ÁFA-val) - Vezet partner Költségvetés (-ban, ÁFA-val) - Vezet partner Költségvetés Vezet partner Diósjen / Vedúci partner Költségvetési kategória Egység (darab, Összes Egységsz Az A2.B mellékletben óra, hó, Egységár költség (ÁFAval)

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók

EGT Alap Ösztöndíj program Intenzív programok. Pénzügyi tudnivalók EGT Alap Ösztöndíj program Pénzügyi tudnivalók A támogatás kifizetése Támogatás: 90%, saját forrás: 10% Előleg: 40% Ha az évközi beszámoló alapján az előleg 60%-át elköltötték 40% utalása Fennmaradó 20%:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Minıségfejlesztés a felsıoktatásban c. kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.4/08/1 A projekt az

Részletesebben

Pénzügyi tudnivalók. Erasmus+ - Iskolai, óvodai partnerségek január 18. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor

Pénzügyi tudnivalók. Erasmus+ - Iskolai, óvodai partnerségek január 18. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi tudnivalók Erasmus+ - Iskolai, óvodai partnerségek 2018. január 18. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Általános tudnivalók tevékenység alapú támogatás teljes költségvetés megtervezése

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek.

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban könnyített elbírálású pályázat TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 Pályázat célja:

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1.

TÁMOP-2.4.5-12/7. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ MUNKAHELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK RUGALMAS MUNKAHELYEK TÁMOP-2.4.5-12/7 A pályázat benyújtásának kezdő dátuma: 2012. április 1. A pályázat benyújtásának végső határideje:

Részletesebben

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók. Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring csoport

Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók. Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring csoport Erasmus+ KA2 Iskolai, Óvodai Stratégiai Partnerség Projektek Pénzügyi tudnivalók Laczó Ilona Éva Pénzügyi monitoring csoport eva.laczo@tpf.hu Támogatási szerződés pénzügyi vonatkozású részei Különös feltételek

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Pénzügyi tudnivalók. KA2 stratégiai partnerségek pályázatíró szeminárium január 15. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor

Pénzügyi tudnivalók. KA2 stratégiai partnerségek pályázatíró szeminárium január 15. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Pénzügyi tudnivalók KA2 stratégiai partnerségek pályázatíró szeminárium 2018. január 15. Laczó Éva Pénzügyi monitoring koordinátor Általános tudnivalók tevékenység alapú támogatás, max. annyi ítélhető

Részletesebben