6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Minıségfejlesztés a felsıoktatásban c. kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.4/08/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg TÁMOP 4.1.4/08/1 számú kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 1

2 A specifikáció ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP kiemelt projekt esetében az alábbiak szerint pontosítja, mely szempontok az adatlap 5.6 pontjában szereplı táblázatok és a részletes költségvetés (..sz. melléklet) tevékenységeire is vonatkoznak: 1. Projekt elıkészítés (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítésének (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés stb.) teljes elszámolható költsége kiemelt projektek esetében nem haladhatja meg a kedvezményezett által beadott és elfogadott költségtervben meghatározott elszámolható összes költség 1%-át. Projekt elıkészítésének kapcsán az alábbi tevékenységek költsége számolható el: 1 Kötelezı elızetes tanulmányok elkészítése. 1.1 megvalósíthatósági tanulmány 1.2 környezeti hatásvizsgálat 1.3 egyéb szükséges háttértanulmányok 2 Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértı díját is). 3 Elızetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás. 4 Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás. Amennyiben a fent felsorolt tevékenységek végrehajtását a pályázó munkatársai munkaviszonyban, megbízási viszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyek látják el, akkor a munkatársak bérköltsége, és járulékai, illetve azoknak a végrehajtásra fordított munkaidıvel arányos része vehetı figyelembe. A projekt elıkészítésével összefüggésben felmerült költségek bizonylatai kizárólag az elsı kifizetési kérelemben nyújthatók be támogatás igénylés céljából. 2. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Projektmenedzsment tagjainak alkalmazási feltételei: A projekt keretében a fıkedvezményezettnél 1 fı projektmenedzser és 1 fı pénzügyi vezetı meghatározása szükséges. Projektmenedzser: egy projektmenedzser (személy) csak egy projekt irányítását láthatja el. A projektmenedzserrel szembeni elvárások: legkevesebb 5 éves gyakorlati szakmai tapasztalat (fejlesztési projektekben), valamint a NFT, elıcsatlakozási alapok, nemzetközi felsıoktatás-fejlesztési projektekbıl 3 tartalmában és nagyságrendjében hasonló projekt menedzsmentjében szerzett tapasztalat, vagy legalább 1 központi program, vagy kiemelt projekt menedzselésében szerzett szakmai tapasztalat. A pénzügyi vezetıvel szembeni elvárások: felsıfokú pénzügyi végzettség vagy mérlegképes könyvelıi végzettség, továbbá legalább egy 100 millió Ft feletti projektben szerzett pénzügyi vezetıi tapasztalat. A projektmenedzser teljes munkaidejének 80%-ban a projekttel köteles foglalkozni (5 munkanapos héttel számolva, heti 32 óra), a projektért felelıs pénzügyi vezetı 5 munkanapos héttel számolva, heti 20 órát köteles a projekttel foglalkozni. TÁMOP 4.1.4/08/1 számú kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 2

3 Projektasszisztencia: legalább (5 munkanapos héttel számolva), heti 80 projektasszisztenciai órát köteles a fıkedvezményezett a projektben biztosítani, a konzorciumi tagoknál (alprojektenként) ez az érték heti 40 óra. A projektasszisztencia létszámát a pályázó határozza meg. Projektmenedzsment alkalmazásának feltételei: Munkaviszony vagy megbízási viszony vagy közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében végzi a tevékenységet, a projektmenedzser azonban megbízási viszonyban nem láthatja el feladatát. A jogviszonyt szabályozó dokumentumnak (megbízási szerzıdés, vagy munkaköri leírás) tartalmaznia kell legalább a projekt felhívás számát, a projektben vállalt feladatokat és jogköröket. Kizárólagossági nyilatkozat: a projektmenedzser és az asszisztensek a projekt megvalósításának idıtartama alatt nem rendelkeznek a projekten kívüli tartós munkavégzésre irányuló jogviszonnyal (beleértve más projekt keretében betöltött projektmenedzseri feladatot). A fıkedvezményezettnél alkalmazásban álló projektmenedzser nem állhat teljes munkaidıs alkalmazásban más projektnél. A projektmenedzser és az asszisztensek a projektmenedzsment tevékenységen kívül a projektben más tevékenységben sem közvetve, sem közvetlenül nem vesznek részt, és ezért díjazásban nem részesülnek. Projektmenedzsment keretében az alábbi költségek számolhatóak el: A menedzsment költségek javasolt korlátja: 6%. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegő ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, mőszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban, megbízási viszonyban (kivéve projektmenedzser), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehetı figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projektmenedzser) ellátásával összefüggı tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerzıdött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). Abban az esetben, ha kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedı, jogszabályoknak megfelelı belsı szabályozással rendelkezik a kifizethetı juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó egyéb személyi jellegő kifizetések (pl. ruhapénz, étkezési jegy, stb.) ezen belsı szabályzattal összhangban, és a projekt megvalósítás idıszakával arányosan elszámolhatóak. A projektben részt vevı munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthetı,a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külsı helyszínen történı munkavégzése, a projekt megvalósításával összefüggı továbbképzése miatt felmerülı utazási és szállás költségei elszámolhatóak. Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendı járulékokkal együtt számolhatóak el. Napidíjat csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítı dolgozó élelmezési költségtérítésérıl szóló 278/2005 Korm. rendelet, illetve a tartós külszolgálatról szóló 104/2003 (VII.18) Korm. rendelet valamint a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezési alapján lehet elszámolni. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el, minden esetben az adott helyszínen érvényben lévı piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezıbb szállást kiválasztani. Kiküldetés esetén étkezési költség csak akkor számolható el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. Az étkezési/ellátási költség összege legfeljebb, naponta 4000 Ft/fı. TÁMOP 4.1.4/08/1 számú kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 3

4 Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedés eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidı beosztásra is kiterjedı megbízási szerzıdéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetıvé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevı közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelezı hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. Jutalom /jubileumi jutalom és végkielégítés nem számolható el költségként. Amennyiben a projekt menedzsment valamely egyéb szervezeti egység része (pl. önkormányzat esetében), és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétıl függıen például a következı lehet: Munkaidı-alapú. Kedvezményezettekre fordított idı alapú. Tanfolyam idıtartamán alapuló. Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló. A projekt menedzsmenthez kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt végrehajtásával összefüggı (általános) költségek között kell betervezni. A projekt menedzsment tevékenységekhez kapcsolódó képzési költségek elszámolhatók (nem támogatható másoddiploma, illetve nyelvi képzés költsége). 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közremőködı személyzet, bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások elszámolhatók, amennyiben a projekt költségvetésében eredetileg is fel voltak tüntetve. Bérként, bérjellegő juttatásként kizárólag a munkabérnek a munkavégzéssel közvetlenül összefüggı tételei számolhatók el. A bérköltség, munkadíj csak a ténylegesen kifizetett bér, munkadíj alapján és az alkalmazott esetében (munkaidı kimutatás alapján megállapított) a projekttel töltött ideje arányában számolható el. Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerzıdés keretében történı munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerzıdésben rögzített személyes közremőködés díja. Szintén e kategóriába tartozik azon projektet végrehajtók bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, valamint a munka elvégzése csak célfeladatok kiírásával oldható meg. Abban az esetben, ha kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedı, jogszabályoknak megfelelı belsı szabályozással rendelkezik a kifizethetı juttatások körére és mértékére vonatkozóan, a megvalósítók tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegő kifizetések (pl. ruhapénz, étkezési jegy, stb.) ezen belsı szabályzattal összhangban elszámolhatóak. A projektben részt vevı munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthetı, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külsı helyszínen történı munkavégzése, a projekt megvalósításával összefüggı továbbképzése miatt felmerülı utazási és szállás költségei elszámolhatóak. Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendı járulékokkal együtt számolhatóak el. Napidíjat csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítı dolgozó élelmezési költségtérítésérıl szóló 278/2005 Korm. rendelet, illetve a tartós külszolgálatról szóló TÁMOP 4.1.4/08/1 számú kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 4

5 104/2003 (VII.18) Korm. rendelet valamint a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezési alapján lehet elszámolni. A napi utazási idı és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idı meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követıen az alacsonyabb költséggel járó az elszámolható. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el, minden esetben az adott helyszínen érvényben lévı piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezıbb szállást kiválasztani. Kiküldetés esetén étkezési költség csak akkor számolható el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. Az étkezési költség összege legfeljebb, naponta 4000 Ft/fı. Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedés eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidı beosztásra is kiterjedı megbízási szerzıdéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetıvé teszi a tevékenység megvalósításában részt vevı közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelezı hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. Jutalom/jubileumi jutalom és végkielégítés nem számolható el költségként. Amennyiben a projekt megvalósítók valamely egyéb szervezeti egység része (pl. önkormányzat esetében), és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a költség jellegétıl függıen például a következı lehet Munkaidı-alapú. Kedvezményezettekre fordított idı alapú. Tanfolyam idıtartamán alapuló. Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló. A projektben részt vevı munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthetı, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó képzési költsége elszámolható (nem támogatható másoddiploma, illetve nyelvi képzés költsége). A projekt szakmai megvalósításához köthetı dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt végrehajtásával összefüggı (általános) költségek között kell betervezni. 4. Célcsoport számára biztosított képzési költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.1 pont) A célcsoport tagjai a felsıoktatási intézmények azon alkalmazottjai, akik a kapcsolódó képzésen részt vesznek. A pályázói képzéseket 3 típusú helyszínen tartják meg. A képzéseket lehetıség szerint hét közben kell tartani. Nem elszámolható költségek: Résztvevık (célcsoport) alkalmassági vizsgálata. Résztvevık (célcsoport) biztosítása a projekt megvalósítás idıszakában. A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, illetve egyéb a képzésük idejére fizetett díjazás, vagy kereset-kiegészítés nem elszámolható. 5. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.2 pont) TÁMOP 4.1.4/08/1 számú kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 5

6 Támogatható költség: útiköltség, szállásköltség és étkezés a célcsoport számára. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el, minden esetben az adott helyszínen érvényben lévı piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezıbb szállást kiválasztani. A célcsoport számára biztosított étkezési költség összege legfeljebb alkalmanként 4000 Ft/fı. A tömegközlekedés, bérlet, ellátmány, napidíj nem támogatható. Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el. A napi utazási idı és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idı meghaladja a három órát, akkor a célszerő az utóbbit választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követıen az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. A fogyatékkal élık utazása ez alól kivételt képezhet, a számukra legalkalmasabb (pl. külön busz) és megfelelıen kialakított eszközöket kell igénybe venni, bérelni. A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el, minden esetben az adott helyszínen érvényben lévı piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezıbb szállást kiválasztani. A célcsoport képzésével kapcsolatban felmerült anyagjellegő költségek (papír, nyomtatványok, stb.) elszámolhatók. 6. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A külsı, harmadik féltıl megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el, ilyen például: A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: _ Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása, _ Tananyag fejlesztése, kivitelezése, segédanyagok bérlése, _ Marketingeszközök fejlesztése, _ Kommunikációs tevékenységek, _ Piackutatás, _ Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata, _ Gépjármő bérlet (megvalósítók és/vagy célcsoport szállításához), _ Bérleti díjak (eszközbérlet, terembérlet) - A bérleti díjak költségként való szerepeltetése külön indoklás benyújtása mellett elszámolható. Rendezvényszervezéshez kapcsolódó terembérlet: abban az esetben számolható el, ha az adott településen a pályázónak nincs saját erre alkalmas terme, valamint (a képzés célcsoportja szempontjából nézve) az adott településen több intézmény számára tartják a képzést. Abban az esetben, ha egy intézmény számára tartják az adott településen a képzést, célként fogalmazható meg, hogy az adott intézmény biztosítsa a termet a képzéshez. Biztosítékok költsége amennyiben a támogatás nyújtásához kötelezı, Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak: Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége, Szakértıi díjak, Egyéb szakmai tanácsadás költsége, Rendezvényszervezés - a meghatározott, a projekt céljához kapcsolódó, a tevékenység listában szereplı tevékenységhez kapcsolódóan számolható el. Képzık kiválasztásának és felkészítésének költségei Képzı intézmények és képzésben résztvevık ellenırzésének költségei TÁMOP 4.1.4/08/1 számú kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 6

7 Rendezvényszervezés a projektben részt vevı személyek (célcsoport és megvalósítók) számára Bérleti díjak 7. Egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülı egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatók el: Nyilvánosság biztosításának költségei, (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, stb.) képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.). Itt kizárólag a projekthez kötıdı, kötelezıen elıírt kommunikációs költségeket kell megjeleníteni. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülı költségek (pl. közbeszerzési szakértı díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) Projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezıen elıírt könyvvizsgálói díjak,(pl: a 250 millió Ft értékhatár feletti nem építési jellegő szerzıdések esetében könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozatot kell a szállítói szerzıdés szerinti teljesítésrıl kiállított elsı számla benyújtásakor a kifizetési kérelemhez csatolni, illetve az 50 millió Ft feletti odaítélt támogatás esetén egyszeri alkalommal a záró projekt elırehaladási jelentéssel egyidıben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás másolati példányát csatolni.) 8. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggı általános költség (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. és 10. pont) Az általános (közvetett, dologi) költség nem kapcsolható teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység folytatásához. Ilyen költségek a következık: telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet), postaköltségek, állagmegóvás/karbantartás (a projekthez tartozó tevékenységek céljaira használt bérelt eszközök esetében is), a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége és az elkülönített bankszámla számlavezetési díja, biztosítási díj (pl. vagyonbiztosítás) (pl. a célcsoport biztosításával kapcsolatos biztosítási díjakat a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások között kell betervezni), A biztosítási díj elszámolható, ha a projekt keretében szükségessé vált valamilyen specifikus szolgáltatás kizárólagosan a projekt céljaira való megrendelése (pl. a fejlesztés tárgyának biztosítása). A biztosítás díja a megvalósítási idıszak végéig számolható el. dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (pl. fénymásoló papír, toner stb.).az általános költségek aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének kiemelt projektek esetén 5%-át. A fenti korlátoktól eltérni indokolt esetben, az Iránytó Hatóság hozzájárulásával lehetséges, amit a pályázati útmutató és kiemelt projektek esetén a Kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció tartalmaz. A projekt végrehajtáshoz szükséges, a támogatás fogadására szolgáló bankszámla nyitás költsége elszámolható. A központi költségvetési szervnek, mint kedvezményezettnek a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelıen kell a strukturális alapokból TÁMOP 4.1.4/08/1 számú kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 7

8 társfinanszírozott támogatás összegének fogadására nyitott célelszámolási számlával rendelkeznie. Rezsiköltségek nem számolhatók el. Amortizációs költség csak akkor számolható el, ha nem európai uniós támogatásból történt a beszerzés. İrzés, védés, takarítás költsége a jelenlegi szabályozás alapján nem elszámolható. 9. Immateriális javak és tárgyi eszközök (ERFA elszámolható költségek általános útmutató) Az immateriális javak megszerzése és használatának költségei támogathatók, ha azok szükségesek a projekt végrehajtásához. Az immateriális javak költségei között számolhatók el az adott tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló, immateriális javak (szellemi termékek) bekerülési értéke. A bekerülési értéket a számviteli törvény ában és az 51. -ában foglaltak határozzák meg. A számviteli törvény 25. -ának (7) bekezdése szerinti szellemi termékek támogatási szempontból csak akkor vehetık figyelembe, ha azokat a kedvezményezett más szervezettıl vásárolta. Az 1083/2006 EK általános rendelet 34. cikk 2. bekezdése lehetıséget teremt arra, hogy a strukturális alapok (ERFA, ESZA) egymás tevékenységi körébe tartozó tevékenységeket finanszírozzanak.4 Termékek támogatási szempontból csak akkor vehetık figyelembe, ha azokat a kedvezményezett más szervezettıl vásárolta. Ezzel a lehetıséggel a kedvezményezettek csak abban az esetben élhetnek, ha a két alapból támogatandó tevékenység finanszírozása közvetlen kapcsolatban áll a projekt megvalósításával és ezen tevékenységek szükségesek az eredményes végrehajtásához, vagyis az alapok közötti átjárhatóságnak mindenképpen indokoltnak kell lennie. Kiemelt projektek esetében a 10%-ot (IH döntése esetén el lehet térni legfeljebb 30% mértékig) nem haladhatja meg az eredeti alaptól eltérı alap támogatásának aránya. TÁMOP 4.1.4/08/1 számú kiemelt projektre vonatkozó költségvetési specifikáció 8

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed, 2008. június 1. Jóváhagyta: Dr. Bölcsik István jegyző

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése c. Kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Konvergencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció

11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció 11. melléklet A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció A költségvetési specifikáció az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TIOP-1.2.5/09/1

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet és természetvédelmi

Részletesebben