Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7. GJP Könyvvizsgáló Kft"

Átírás

1 Az uniós támogatási rendszerek pénzügyi elszámolásának áttekintése az auditor szemszögéből EU7 1

2 A pénzügyi elszámolásra vonatkozóelőírások, rendelkezések Az EU Bizottság által kiadott Pénzügyi útmutató ( Financial Guidelines ) Pályázati útmutatók Projekt támogatási szerződések a költség elszámolásra és az auditra vonatkozó mellékletekkel együtt (az EU 7. Keretprogram esetében az Annex VI. VII. is ) A magyar számvitelről szóló évi C. törvény,költségvetési szervezetek esetében a 249/2000. (XII.24.) Korm.rendelet is, Közbeszerzési törvény, A vonatkozó könyvvizsgálói standardok (4400 számú standard), A kedvezményezett belső szabályzatai, így a Számviteli Politika és, ha az nem tartalmazza a közvetlen és közvetett költségek meghatározását és elszámolásának módszerét, úgy az önköltség számítási szabályzat is, valamint a könyvelési számlarend 2

3 A projekt megvalósítása érdekében felmerült költségek elszámolhatóságának elvei A projekt végrehajtása érdekében közvetlen és közvetett költségek számolhatók el, a projekt támogatási szerződésben, illetve azok mellékleteiben részletezett módon. A költségeknek ténylegesnek, gazdaságosnak és a projekt teljesítése érdekében szükségesnek kell lenniük, továbbá meg kell, hogy feleljenek a támogatás kedvezményezett államára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a kedvezményezett belső számviteli, pénzügyi és gazdálkodási szabályainak. 3

4 További feltételek a költség elszámolására vonatkozóan A költségek felmerülése és pénzügyi rendezése a projekt időtartama alatt kell, hogy megtörténjen, kivéve azokat a költségeket, amelyek az utolsó időszakra vonatkozó jelentésekkel kapcsolatosak. ( Pl. Záró jelentéssel kapcsolatos konzorciumi megbeszélések részvételi költségei, audit költség ) A projektre elszámolt költségeknek és az esetleges bevételeknek ( pl. kamat bevétel) a kedvezményezett számviteli nyilvántartásaiban elkülönítetten kell szerepelnie. ( Pl. költséghelyi számviteli nyilvántartás.) 4

5 A közvetlen és közvetett költségek általánosan és egyes, a EU 7. Keretprogramra vonatkozó speciális elvek Közvetlen költség mindaz, ami közvetlenül a projekt érdekében merül fel és megfelel a vonatkozó magyar törvényeknek, a kedvezményezett belső szabályzatainak, továbbá a projekt elfogadott költségvetésében tervezésre került. A Pénzügyi Útmutatóban nem úgy szerepel, mint el nem számolható költség. A költség számítás alapjául szolgáló árak nem haladják meg a hasonló minőségre vonatkozó piaci árat 5

6 Közvetett költségek A közvetett költségek azok, melyek nem kapcsolhatók teljes mértékben az adott munka folyamathoz, de a projekt végrehajtásához szükségesek és ténylegesen felmerültek. A Kedvezményezett belső szabályzatában különíti el a közvetett költségeket és azok elszámolásának módszerét. Közvetett költség elszámolási módok 7. Keretprogramban : 1. )A közvetett költségek dokumentumokon alapuló, a projektre tételesen elkülönített költségek elszámolása és elkülönített számviteli nyilvántartása. 2.)A kedvezményezett jogi személynél dokumentumokon alapuló tételes költség elszámolás és meghatározott módszer szerinti felosztása a projektre. Belső szabályzatban kell rendelkezni a módszerről, a számviteli rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a projektre felosztandó költségek el nem számolható költséget ne tartalmazzanak. 3.) Más egyéb közvetett költség elszámolási módszer,(például vetítési alap szerinti, átlag alapján, stb.) mely módszerről a könyvvizsgáló a személyi költségek elszámolási módszerével együtt igazolást ad. Az EU Bizottság felé a személyi költségek elszámolási módszerével együtt, az alkalmazást megelőzően annak elfogadását kell kérelmezni. 6

7 ÁTALÁNY ELSZÁMOLÁSI MÓD A KÖZVETETT KÖLTSÉGEKRE 4.) Átalány elszámolási mód a közvetett költségekre, átalány számítás alapja a közvetlen költség, amit a következőkkel kell csökkenteni: az alvállalkozói díjjal, valamint a harmadik fél által rendelkezésre bocsátott eszközökre fordított azon költségeivel, amit nem a szerződés érdekében használnak. átalány számítás mértéke: 20%, 60 %, ez utóbbit csak nonprofit költségvetési szervezetek, közép és felsőfokúoktatási intézmények, kutatási intézmények, valamint mikro-kis-és közép vállalkozások alkalmazhatják akkor, ha a számviteli rendszerük nem alkalmas az analitikus nyilvántartásra. Koordinációs, támogatási konstrukcióesetében mindenkor 7 % a közvetett költség mértéke. 7

8 A leggyakrabban előfordulóközvetlen költségek elszámolásának szabályai az EU 7. Keretprogramban Személyi költségek A személyi költségek a 7. Keretprogramban elszámolhatók tételesen, illetve alkalmazható az átlagos személyi költség módszer. Az elszámolás módszerét jóváhagyásra be kell nyújtania az EU Bizottságnak, ehhez könyvvizsgálói igazolást is csatolhat. ( de ez nem kötelező) Az átlagos személyi költségeket akkor lehet használni, ha a Bizottság a módszert jóváhagyta. egyéb, az EU Bizottság részéről előre elfogadott más elszámolási módszer, mely módszer alkalmazására vonatkozó kérelmet jóváhagyásra kell benyújtani az EU Bizottsághoz a közvetett költségek elszámolásának módszerével együtt. Az elszámolási módszerről könyvvizsgálói igazolás szükséges. Az elszámolási módszer igazolást független könyvvizsgáló jogosult kiadni. 8

9 A kedvezményezett joga A személyi és közvetett költségek elszámolására vonatkozó egyéb más módszer EU Bizottság elé terjesztésére minden kedvezményezettnek joga van függetlenül a szerződések számától és értékétől. A módszer érvényessége: Ha a módszert elfogadta az EU azt kell alkalmazni minden további VII. Keretprogram által finanszírozott támogatási szerződésben, ha csak új módszert nem küldenek jóváhagyásra. Az elszámolási módszer elfogadása/visszautasítás 60 napon belül történik az EU részéről. 9

10 A személyi költségek tartalma A kedvezményezettnél munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló határozott, vagy határozatlan idejű olyan munkavállalók személyi költségei, akik a kedvezményezett irányítása alatt állnak és annak eszközeivel dolgoznak a projekt teljesítése érdekében. A személyi költségek a bérköltségen és a személyi jellegű egyéb költségeken felül tartalmazzák a munkaadókat terhelő járulékokat is ( nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási járulék, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, előzőleg: munkaadói járulék és eho is ) Csak a bizonyíthatóan a projekt érdekében végzett munkaórák költségei számolhatók el. Az elszámolt munkaórákat ésszerűmódon dokumentálni kell, ilyen a munkaidőkimutatás ( time-sheet) használata. 10

11 Munkaidő kimutatás A munkaidıkimutatás lehet napi, heti, vagy havi összesítéső, de minden a projektre fordított munkaórát igazolni kell. A munkaidıkimutatáson szerepelni kell a kedvezményezett nevének, a projekt címének, szerzıdés számának, a magánszemély nevének, az adott idıben a projekten végzett munka rövid leírásának, az igazolt munkaórának és a projekt vezetı mindezeket igazoló aláírásának. Természetbeni juttatás Természetbeni juttatás ( pl. ebédjegy ) csak akkor fogdhatóel, ha megfelel a kedvezményezett általános gyakorlatának Felesleges, túlzott költségek nem fogadhatók el. 11

12 Mikro- kis és középvállalkozás nem munkaviszonyban lévő tulajdonosa, ha részt vesz a projekt munkákban a költség tervezésnél kalkulálhat és az elszámolásnál figyelembe veheti az átlagos bérköltségét az EU Bizottság által elfogadott módszer szerint. Részletes leírás az útmutató II pontjában. Konzultáns igénybevétele Konzultáns igénybevételének különös esetei: A konzultáns természetes személy, aki egy vagy több kedvezményezettnek dolgozik az EU 7. Keretprogramban, lehet egyéni vállalkozó, vagy egy harmadik fél által foglalkoztatott személy, vagy maga is részt vehet, mint kedvezményezett a projektben. A konzultáns költségeit lehet személyi költségnek tekinteni, függetlenül attól, hogy házon belüli, egyéni vállalkozó, vagy harmadik fél által foglalkoztatott, ha a következő feltételek fennállnak: 12

13 Konzultáns igénybevételének feltételei Feltételek: A kedvezményezettnek szerződése a magánszeméllyel van -a projektben szereplőfeladatokra, - a magánszemély a kedvezményezett feladatmeghatározása, utasítása szerint és ellenőrzésével, a kedvezményezett munkavégzésének helyén ( kivéve a távmunka esetét) végzi a feladatot - a munka eredménye a kedvezményezettet illeti, -a költségek hasonlóak az azonos kategóriában alkalmazott munkaviszonyban lévők költségeihez, - a projekttel kapcsolatos utazások költségeit a kedvezményezett fizeti 13

14 Alvállalkozók Alvállalkozó csak akkor vehető igénybe, ha az EU által jóváhagyott költségterv, a támogatási szerződés tartalmazza a költségét. A kedvezményezettnek alkalmasnak kell lennie a feladat végrehajtására, csak a projekt meghatározott, nem lényegi részének végrehajtása adható ki alvállalkozónak. Az alvállalkozó kiválasztására a közbeszerzési törvény előírásai érvényesek azon a kedvezményezettek részére, akik annak hatálya alátartoznak ( pl. költségvetési szervezetek ). Nem közpénzből finanszírozott gazdasági társaságok a belső szabályzatuk alapján adott értékhatár felett legalább 3 árajánlatot kérnek.. Érvényesíteni kell a legjobb ár és minőségi arányt, az átláthatóságot, valamint az egyenlő feltételek elvét.. Az EU felé a kedvezményezett az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mint a saját munkájáért.. A konzultáns költségét lehet alvállalkozónak is tekinteni, ha nem a szerződő fél irányítása és ellenőrzése alatt, annak eszközeivel végzi a feladatot.. Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátása is lehet alvállalkozásban. 14

15 Tárgyi eszközök beszerzése Csak a költségtervben és a projekt szerződésben, illetve annak mellékletében szereplő tárgyi eszközök értékcsökkenése számolható el a kedvezményezett szabályzatainak megfelelően, a projekt érdekében végzett használati idővel arányosan. A projekt megkezdése előtt vásárolt, de a projekten használt tárgyi eszköz értékcsökkenése is elszámolható a szerződésben meghatározottak szerint. A tárgyi eszközök üzemeltetésének költségei is elszámolhatók az üzemidővel arányosan, ha azok a kedvezményezett szabályai szerint nem közvetett költségek. A tárgyi eszköz lízing díj is elszámolható költség, de az összes lizingdíj nem haladhatja meg a tárgyi eszköz beszerzési értékét és csak a projekten történő működési idővel arányosan számolható el. 15

16 Nem elszámolható költségek Azonosítható közvetett adók, vámok, illetékek, Jövőbeni veszteségekre képzett céltartalékok, Árfolyamveszteségek, Tőkéhez kapcsolódó kifizetések (kamatok, osztalékok) Más EU projektekben elszámolt költségek, Adósság szolgálatok, Gazdaságtalan, túlzott kiadások 16

17 További dokumentumok a könyvvizsgálathoz Egyéb költségek, amennyiben és ahogyan azok az elfogadott projekt költségek között szerepelnek, pl. az anyag költségek bizonylati dokumentálásához szükséges az igazolt számla és a pénzügyi rendezést igazoló bank-vagy pénztár bizonylat Alvállalkozók esetében ha a szerződés szerint igénybe vehet alvállalkozót a kedvezményezett - a dokumentáció része a közbeszerzési eljárásra, ajánlat kérésre vonatkozó dokumentáció, a szerződés, a teljesítés igazolás, a számla és kifizetési bizonylat. A szerződésben szereplő tárgyi eszköz beruházás esetén a közbeszerzésre és az ajánlat bekérésre vonatkozó dokumentáció, a beszerzésre vonatkozó szerződés, megrendelés, igazolt számla, átvételi igazolás, üzembe helyezési okmány, tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lap az értékcsökkenési leírás meghatározásával 17

18 Könyvvizsgálói igazolás a 7. Keretprogramban ( nem az elszámolási módszer igazolása) Könyvvizsgálói igazolás csak abban az esetben szükséges, ha az elszámolandó összeghez történő EU hozzájárulás eléri a eurót. Kétéves, vagy annál rövidebb futamidejű projektek esetében lehetőség van arra, hogy csak a projekt végén készüljön könyvvizsgálói igazolás. Abban az esetben, ha a projekt támogatás teljes egészében átalány formában történik nincs szükség könyvvizsgálói igazolásra.. Ha az igazolt módszer az EU bizottság részéről jóváhagyásra került, a könyvvizsgálónak az egyezőséget kell vizsgálnia az igazolt módszerrel és rendszerrel. 18

19 Többször előforduló elszámolási tévedések Nem az ECB által közzétett árfolyam alkalmazása az elszámolás során. A bel-és külföldi számlákon felszámított adó nem, vagy nem teljeskörűen került levonásra az elszámolt költségekből. Hiányzott bizonylat, munkaidőkimutatás az elszámolásból, A bizonylatokon nem szerepelt a témavezető aláírása, Konzorcium vezető kedvezményezett esetében nem került levonásra az előlegként átutalt összeg kamata. Nem szabályozott a közvetett költségek felosztásának, projektre terhelésének módja. Az arányosítással elszámolt költségek hiányos dokumentálása. A hiányos, rossz alvállalkozói szerződés miatt az alvállalkozó nem számolt el a nála lévő összeggel, bizonylatokkal, nem nyújtott be számlát, hanem kompenzált. 19

20 Többször előforduló elszámolási tévedések Kisebb mértékű, (eddig egyéb költségként elszámolt) szolgáltatási számlák csak alvállalkozói költségek közékerülhetnek elszámolásra közvetlen költségként; ( pl olló élezés) Egyébként közvetett (általános) költségként elszámolt összegeknek a projektre terhelése (pl. postaköltség, telefon,stb.) Értékcsökkenés elszámolása Helyes költségmodell alkalmazása; ezzel kapcsolatban a nem elszámolható költségeknek még a közvetett költségek közül való kivezetése is (ez nem vonatkozik az átalányt használni jogosult intézményekre) Helytelen produktív óra számítás ( fő irányként elfogadott: 1680 óra/év) 20

21 Köszönöm a megtisztelőfigyelmet 21

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról

4/2015. (II. 19.) FM rendelet. a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról 4/2015. (II. 19.) FM rendelet a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben