Kódolás. Informatika alapjai-3 Kódolás 1/9

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kódolás. Informatika alapjai-3 Kódolás 1/9"

Átírás

1 Informatika alapjai-3 Kódolás 1/9 Kódolás A hétköznapi életben a mennyiségek kétféleképpen jelennek meg: Analóg érték: folyamatosan változó, például pillanatnyi idı, egy test tömege. A valóságot leíró jellemzık nagyobbrészt ilyenek. Például a terem hımérséklete, egy ember magassága, súlya (a fizika szerint csak közelítéssel, pl. egy testben lévı atomok száma ~ atom, de csak egész szám lehet, tehát a tömeg is kvantumosan változik). Diszkrét érték: véges sok értéket megengedı. Például a teremben ülı hallgatók száma. A mennyiségek megjelenítése is analóg vagy digitális lehet. Például autó km órája, fordulatszám mérıje legtöbbször analóg, a megtett km mutató digitális. A digitális technika a folyamatos mennyiségeket is diszkrét értékké számmá alakítja, és a továbbiakban ezzel operál. Megjegyezzük, hogy a digitális jelfeldolgozás eredménye, amelyik szükségszerően diszkrét, látszhat diszkrétnek vagy folyamatosnak. Például feltőnıen diszkrét állapotai vannak egy közlekedési jelzılámpának, és folyamatosnak látszik egy digitális TV csatornán vett kép. A kódolás általánosságban azzal foglalkozik, hogy a jelenségeket hogyan lehet digitálisan leírni, és egy kódot miért és hogyan kell egy másik kóddá átalakítani. Mindkét eljárást kódolásnak (az utóbbit néha átkódolásnak) nevezik. Szőkebb értelemben a kódolás azzal foglalkozik, hogy adott a diszkrét kódolandó halmaz, a forrás, amely akár egy kódhalmaz is lehet, ennek elemeihez kell kódot rendelni. Kódolási eljárások a mindennapi életben: Mennyiségek leírása számmal Ha analóg értékrıl van szó, azt digitalizáljuk, ami egyszerre analóg-digitális átalakítás és kódolás. Például mérıszalaggal megmérünk egy hosszt, és mm pontossággal leolvassuk. A mérıszám a kód. A beszéd szövegét leírjuk Ez sokkal bonyolultabb kódolási eljárás, mint amilyennek elsıre látszik. A kód elemei a betők és írásjelek, de mik a forrás elemei? Magyar nyelvben alapvetıen a hangok és a szóköz, kivéve a részleges hasonulást (angolul inkább a szavak), de a mondatszerkezetet, amit szintén kódolunk az írásban, egyrészt a szavak hangsúlyozása, másrészt a szavak egymáshoz való viszonya szabja meg. Például: Péter eszik, mert éhes. Mitıl van benne vesszı és pont? A második idézıjeles mondatban miért nincs vesszı, és miért van kérdıjel? Megjegyzem, hogy élıbeszédben gyakran nincs szóköz, azt is ki kell találni! Piktogramok alkalmazása Stb., stb.

2 Informatika alapjai-3 Kódolás 2/9 1. Kódoláselméleti alapfogalmak Példa A forrás elemek a számok, a kódbetők: +, -, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 és a tizedesvesszı, egy kódszó pedig egy szám decimálisan megadva. Másik példa A forráselemek az ABC betői és az írásjelek, a kódbetők 0 és 1 (a kód bináris), a kód a 8 bites u.n. ASCII kód 852 kódlapja (ebben vannak benne a magyar ékezetes betők): Forrás Kód Decimális Hexa A h B h... a h b h... Á C1h á E1h Ha az Ábel szót akarjuk beírni a számítógép memóriájába, akkor a következı byte sorozatot kell beírni: 0C1h,62h,65h,6Ch,0 (a végén lévı 0 jelzi a szöveg végét). Természetesen a hexadecimális számjegyek helyett az azoknak megfelelı bináris sorozatot, pl. C1 helyett et. Látszik, hogy bető sorozatot kód sorozattá konvertáltunk, azaz forrás üzenetet kódolt üzenetté alakítottunk. (Forrás üzenet: a forrás elemek sorozata. Kódolt üzenet: a forrás üzenet elemenként kódolva). A továbbiakban csak bináris kódokkal foglalkozunk. A kódolás célja Elsısorban az, hogy az információt az informatikai gép számára befogadhatóvá tegyük. Például a számokat binárisra alakítjuk, vagy a szöveget kódoljuk (ld. elıbb), vagy egy képet mintavételezünk, és pontonként kódoljuk. Az információt minél rövidebben akarjuk ábrázolni. Ez általában az 1. lépést követi, és ilyenkor tömörítésnek nevezik.

3 Informatika alapjai-3 Kódolás 3/9 Az információt zajos csatornán torzulás nélkül akarjuk átvinni. Ekkor hibajelzı vagy hibajavító kódolást alkalmazunk Titkosítás. Elemi kódolási módszerek A forráshalmaz elemeit sorba rakjuk, megszámozzuk, és a sorszámot kódoljuk. Ilyen az ACII kód. A forráshalmaz elemei mennyiségek vagy mennyiség tömbök, és a mennyiségeket kódoljuk. Ilyen a kép leírásra használt BMP formátum, melyben minden képpontot egy vagy több számmal adunk meg. Kódolt üzenet hosszának minimalizálása A forráshalmaz elemei különbözı valószínőséggel fordulhatnak elı. Célszerő, ha a gyakran elıforduló elemekhez rendelt kód hossza kisebb, mint a ritkán elıfordulóké. A pontos kritérium a következı: a kód optimális, ha a forrás elemek kódjának hossza ni = logc pi (feltéve, hogy a forrás elemek teljes halmazt alkotnak) p i az i. elem elıfordulásának valószínüsége, c a kód ABC-ben lévı elemek száma. Az optimum csak közelíthetı, mert a kódhossz csak egész szám lehet. Bináris esetben a kód ABC = (0, 1) Például: ni = log2 p i Elem Elıfordulási valószínőség(p i ) kódhossz = log2 A 0,5 1 B 0,25 2 C 0,25 2 A képlet alkalmazása változó hosszúságú kódolást eredményez, melynél felmerül az üzenet megfejthetıségének kérdése: a vett üzenetben szét kell tudni választani a kódszavakat. (Ha a kódszavak hossza egyforma, akkor a kódolt üzenet biztosan megfejthetı.) Az u.n. prefix kódolás melynél egyik kód sem a másik folytatása megfejthetı (más eljárások is léteznek). Az u.n. prefix kódolás melynél egyik kód sem a másik folytatása megfejthetı (más eljárások is léteznek). pl: az {a:01, b:001, c:100, d:1100} kód prefix, mert egyik kód sem folytatása a másiknak. Az abcc üzenet kódja: Balról olvasva 01 az a kódja, más kód nem kezdıdik így, ezután 001 b kódja, 100 c kódja, végül 100 c kódja. A következı kód nem prefix, és nem megfejthetı {a: 00, b:01, c:11, d:0001}, nem prefix, mert d kódja folytatása a kódjának. Az abd kódolásával adódó üzenet abd, dab, abab és dd üzenetként is értelmezhetı. p i

4 Informatika alapjai-3 Kódolás 4/9 Huffman kódolás Minimális átlagos hosszúságú prefix kódot eredményezı eljárás A kódolás algoritmust a következı példán mutatjuk be: Adott az alábbi kód és elıfordulási valószínőségek: Elem Valószínüség a1 0.2 a a a a a a7 0.2 p i = 1 teljesül. a. Vegyük a két legkisebb valószínőségő elemet, és különböztessük meg ıket egy bittel, s utána vonjuk ıket össze egyetlen olyan elemm;, melyek valószínősége a két elem valószínőségének összege. b. Ezután az összevont elemmel helyettesítve azokat, amelyek összevonásából keletkezett, folytassuk az elızı pont szerint, amíg lehetséges. A gyakorlati megvalósításhoz rendezzük az elemeket elıfordulási valószínőségük szerint, és vonjuk össze a két utolsót. Ezt ismételjük addig, amíg lehet: Rendezés a1:0,2 a7:0,2 a3:0,19 a4:0,12 a5:0,11 a2:0,09 a6:0,09 Összevonás a1:0,2 a7:0,2 a3:0,19 a4:0,12 a5:0,11 a26:0,18 Rendezés a1:0,2 a7:0,2 a3:0,19 a26:0,18 a4:0,12 a5:0,11 Összevonás a45:0,23 a1:0,2 a7:0,2 a3:0,19 a26:0,18 Rendezés a45:0,23 a1:0,2 a7:0,2 a3:0,19 a26:0,18 Összevonás a45:0,23 a1:0,2 a7:0,2 a236:0,37 Rendezés a236:0,37 a45:0,23 a1:0,2 a7:0,2 Összevonás a236:0,37 a45:0,23 a17:0,4 Rendezés a17:0,4 a236:0,37 a45:0,23 Összevonás a17:0,4 a23456:0,6 Rendezés a23456:0,6 a17:0,4 Összevonás a :1 - az utolsó két sort csak a rend kedvéért írtuk oda, az magától értetıdı. Rajzoljunk egy gráfot, amelyik az összevonásokat ábrázolja, és az összevonásoknál a két élet jelöljük 0-val és 1-gyel:

5 Informatika alapjai-3 Kódolás 5/9 Az egyes események kódolása a kiadódó fa gyökerétıl kiindulva egy-egy levélig (kódolandó karakterek) található 0-kat ill. 1-eket egymásután írva adódik: a a a a a a a Az elıfordulási valószínőséggel súlyozott átlagos kódhossz 2,38 (állandó kódhossznál 3 lenne). Megjegyezzük, hogy a gráf a táblázat létrehozása nélkül is megrajzolható. A változó hosszúságú kódolás felhasználására példa lehet a file tömörítés. A file-ban levı karakterekrıl statisztikát készítve megállapítható a karakterek elıfordulási valószínősége. Ez alapján pedig elvégezhetı a tömörítés. A tömörítéssel külön elıadásban foglalkozunk. Információ átvitel zajos csatornán Analóg jelátvitelnél a csatorna zaja szükségszerően hozzáadódik a jelhez, és rontja a minıséget. Digitális jelátvitelnél zajos csatorna esetén is elérhetı, hogy a vételi oldalon tetszıleges elıírt valószínőséggel visszakapjuk a hibamentes adott információt! A bináris szimmetrikus emlékezet nélküli zajos csatorna modellje: p p 1 1 p - a helyes átvitel valószínősége p (p>0.5, ha ez nem teljesül akkor a csatorna invertál...) - a hibás átvitel valószínősége 1-p Ebben a hibamodellben un. átállítódásos hibák szerepelnek, vagyis hiba esetén az információs bit negáltját érzékeli a vevı logika. Azt is feltételezzük, hogy a csatorna emlékezet nélküli és idı invariáns, azaz az üzenet bármelyik bitjén ugyanakkora a tévesztés valószínősége, és a nem függ a korábbi tévesztésektıl. (Megjegyezzük, hogy a fenti modell nem minden alkalmazásban érvényes, távközlésben nagy jelentısége van az aszimmetrikus és/vagy emlékezettel rendelkezı csatornának is.)

6 Informatika alapjai-3 Kódolás 6/9 A továbbiakban csak fix hosszúságú bináris kódolással foglalkozunk. Egy N bites üzenetben n bites hiba elıfordulásának valószínősége: n ( N n) N pn = (1 p). p. n A képlet azon alapszik, hogy független események együttes elıfordulásának valószínősége a valószínőségek szorzata, egymást kizáró események elıfordulásának valószínősége a valószínőségek összege. Az az esemény, hogy N bites üzeneben n hiba van, azt jelenti, hogy n N bit hibás, N-n bit hibátlan. Ez -féleképpen fordulhat elı. n 9 9*8*7 Például = = elembıl 3 elemet 84 féleképpen lehet kiválasztani 3 1*2*3 ha 1 p << 1, akkor p n 1 n N pn ( 1 p). n Hibajelzés/javítás A hibajelzés/javítás alapja az, hogy az átvitelre alkalmazott kódszavak közötti minimális Hamming távolság (a kód Hamming távolsága) elıírt érték. Hamming távolság: két kódszóban lévı eltérı bitek száma. Például A Hamming távolság H = 4. A vétel oldalon tévesztést az okoz, ha egyik adott kód helyett egy másik, a kódkészletben lévı kódot veszünk. Ahhoz, hogy a fenti példában A helyett B-t vegyünk, négy bithibának kell elıfordulnia. A helyzetet a következı ábra szemlélteti: (E1 azon kódszavak halmaza, melyek Hamming távolsága A-tól 1, B-tıl 3; E2 azoké, melyek Hamming távolsága A-tól és B-tıl is 2; E3 azoké, melyek Hamming távolsága B-tıl 1, A-tól 3.) Egy bithiba esetén arra a kódra javíthatunk, melyhez jobban hasonlít a vett kód, pontosabban, amelyiktıl kisebb a Hamming távolsága. Két hiba esetén nem tudunk dönteni, de észleljük a hibát. A leírt módszer egy hibát javít, két hibát jelez. Másképpen is eljárhatunk: E1, E2 vagy E3 elıfordulásakor is azt mondjuk, hogy a vett kódszó hibás, és például újra kell küldeni az üzenetet. Ez a módszer legfeljebb 3 hibát jelez. Általánosságban ahhoz, hogy C hibát javító és D hibát jelzı kódot konstruáljunk (D >= C, a szükséges minimális Hamming távolság) H = 2 * C + (D C) + 1 = C + D + 1 (A helyes értelmezéshez fontos: C hibát javító kód legalább C hibát jelez is! Például 3 hibát javító kód minimális Hamming távolsága H = 2*3 + (3 3) + 1 = 7)

7 Informatika alapjai-3 Kódolás 7/9 Példák hibajelzı és javító kódokra Paritás A megengedett kódszavakban páratlan számú 1-nek kell lennie (a kódok súlya páratlan [súly=a kódban lévı egyesek száma]). Az egy hibás kódszavakban biztosan páros számú 1 van, tehát felismerhetık. A konstruáláshoz egy plusz bitet kell adni a kódhoz ez a paritásbit. Ennek értékét úgy kell beállítani, hogy a kód súlya páratlan legyen. Például: Kódszó Súly Paritás Paritásos kód Tételezzük fel, hogy a kódszavak 8 bitesek, és egy bit helyes átvitelének valószínősége p = 99% = 0,99. A paritás nélküli kódszó hibátlan átvitelének valószínősége 0,99 8 = 0,92 = 92%, a hibás vétel valószínősége 8%. Ha paritásbitet alkalmazunk, a 8 bit helyett 9 bitet kell átvinni, és 1, 3, 5, 7 vagy 9 hibát tudunk jelezni. Tételezzük fel, hogy az 3, 5, 7, 9 hiba elıfordulásának valószínősége sokkal kisebb, mint az 1 hibáé és 2 hibáé (ezt tulajdonképpen meg kellene vizsgálni). Ekkor a jelzett hibák kereken az egyszeres, a nem jelzett hibák a kétszeres hibák, mert a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hiba valószínősége ezeknél sokkal kisebb: 9 p 1 (1 p). = 0,01*9 = 0, p 2 (1 p). = 0,01 *(9*8/ 2) = 0, Azaz 8% helyett csak 0,36% valószínőséggel fordul elı, hogy jelzetlen hiba van a vételi oldalon. A javulás még látványosabb, ha a csatorna jobb minıségő, azaz 1-p sokkal kisebb (egyszerően be kell helyettesíteni a képletbe, és kipróbálni). Kérdés, hogy mi történjék, ha paritáshibás a vett kód? Nem tudjuk megmondani, hogy melyik bit változott meg, ezért két lehetıség van: - újra kell küldeni az üzenetet. Ehhez kétirányú kapcsolatot kell kialakítani! - eldobni a hibás üzenetet. Ha az üzenet nélkül nem biztonságos a további mőködés, azt le kell állítani. Például, ha a PC memóriája paritáshibát jelez, a gépet újra kell indítani, és adatok például egy megszerkesztett szöveg veszhetnek el. Végül megjegyezzük, hogy a páros paritású kód melyben minden kódszó súlya páros, ugyanúgy viselkedik, mint a páratlan paritású. Egy hibát jelzı 7 bites (4 bit hasznos információt tartalmazó), úgynevezett Hamming kód A következı 7 bites kódban az elsı 4 bit hordozza az információt, a maradék 3 azt eredményezi, hogy bármelyik 2 kódszó között a Hamming távolság legalább 3, azaz a kód 1 hiba javítására alkalmazható:

8 Informatika alapjai-3 Kódolás 8/9 Például két, a táblázatból vett kód Hamming távolsága: Kód Kód Különbség (Megjegyezzük, hogy a fenti kódban a kiegészítı biteket szisztematikusan hoztuk létre). Kiegészített Hamming kód Az elızı kódhoz tegyünk hozzá egy páratlan paritásbitet. Ekkor a kódszavak minimális távolsága 4 lesz (ez nem magától értetıdı, de ellenırizhetı!): Így a kód egy hiba javítására, két hiba jelzésére használható. Kiegészített Hamming kódot (csak nem 8, hanem 21 bitest) használnak a PC-k ECC memóriáiban. ECC: Error Correcting Code). Egy érdekes kód Gray kód Pozició (helyzet) kódolására használják. Az egymásután következı pozíciók kódja egy Hamming távolságú. Igy a pozíció érzékelık (pl. foto érzékelık) a pozíció határ átmenetnél nem adnak hibásan "távoli" pozíciót jelentı kódot, ahogy az több Haming távolságú kód estén elıfordulhatna. Egy 3 bites Gray kód (egy n bites Gray kód nem túl bonyolult algoritmussal generálható az n bites bináris kódból): 000 Az ábra a 3 bites Gray kód alkalmazását mutatja 001 egy úgynevezett kódtárcsán. A kódtárcsán lévı 011 csíkokat 3 érzékelı figyeli, így az elfordulást 1/8 010 kör felbontással lehet jelezni. Látszik, hogy az 110 átmeneteknél mindíg csak az egyik csík 111 változik A kódolás elmélet a matematika nagy fontosságú (és nagyon bonyolult) ága. Bonyolult kódolási eljárásokat alkalmaznak tömörítésre, hibavédelemre és titkosításra. Titkosítás A titkosítás célja az, hogy csak az tudja elolvasni az üzenetet, akinek szól. Titkos az, amit nem tudunk elolvasni, például - hieroglifák - bármilyen idegen nyelv, amit nem ismerünk - számítógép belsı ábrázolásban adott kódsorozat, például: 496E666F726D B C61706A6169 (Informatika alapjai) A jó titkosírást a kulcs ismerete nélkül nagyon nehéz, vagy gyakorlatilag lehetetlen megfejteni. Kulcs: szótár és/vagy algoritmus, amivel az üzenet titkosítható és megfejthetı. A klasszikus titkosírásokban kétféle módszert alkalmaztak: - helyettesítés, ennek egyszerő esete a karakterkódok hexadecimális megadása.

9 Informatika alapjai-3 Kódolás 9/9 - áthelyezés, amikor a szöveg karaktereit átrendezik. Az áthelyezéses titkosítás klasszikus esete a perforált négyzetrács alkalmazása. Készítsünk négyzetrácsot, melyen a négyzeteket úgy perforálják, hogy a négyzetet 90 fokonként forgatva mindig más helyen legyenek a lyukak (szorgalmi feladat: hogyan lehet ilyen négyzetrácsot készíteni?): A rácson lévı üres helyekre beírjuk az INFORMATIKA ALAP szöveg elsı 4 betőjét, majd 90 fokkal elforgatjuk a rácsot, és folytatjuk. Ezt négyszer lehet ismételni. A rács levétele után a jobb oldalon lévı négyzet látszik. A titkos üzenet: IAIRMKLNAAFAPOT. A megfejtéshez négyzetbe rendezve le kell írni a titkosított szöveget, majd a rácsot ráhelyezve és forgatva az eredeti szöveg elolvasható. A gyakorlatban sokkal nagyobb négyzetrácsot készítenek, amelyik nehezebben megfejthetı. Ehhez hasonló elven mőködött a 2. világháborúban a német tengeralattjárókon alkalmazott Enigma titkosító abban a szöveget háromszor egymás után titkosították, azaz az átrendezett szöveget egy másik kulccsal újra átrendezték. A szövetségesek a kódot sok-sok üzenetet elemezve megfejtették. Természetesen a helyettesítés és áthelyezés kombinálható. A számítógépes világban széleskörően alkalmazzák a titkosítást. Kétféle alkalmazást különböztetnek meg: - titkos kulcsú. Ennél a titkosításra használt kulcs alkalmazható a dekódolásra is. Ha valaki hozzájut a kulcshoz, az meg tudja fejteni az üzenetet. A titkos kulcs megvan az üzenetküldınél és a vevınél is. Ha a kulcsot ellopják, vagy feltörik, az üzenet megfejthetı. - nyilvános kulcsú: a titkosításra más kulcs szolgál, mint a dekódolásra. A titkosításra szolgáló kulcs nyilvános lehet, így bárki küldhet titkos üzenetet, amit viszont csak a jogosított vevı akinél a kulcs van tud dekódolni. A titkos kulcs csak a vevınél van meg, az üzenetküldı(k) csak a nyilvános kulcsot kapják meg. Ha a nyilvános kulcsot ellopják, csak üzenetet küldeni tudnak, dekódolni nem. Hivatkozások Titkosítás Titkos kulcsú titkosítás Nyilvános kulcsú titkosítás

1. forduló. 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció

1. forduló. 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció 1. Az információ 1.1. Az adat, az információ és a hír jelentése és tartalma. A kommunikáció A tárgyaknak mérhető és nem mérhető, számunkra fontos tulajdonságait adatnak nevezzük. Egy tárgynak sok tulajdonsága

Részletesebben

Gonda János A REJTJELEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE

Gonda János A REJTJELEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE Gonda János A REJTJELEZÉS NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2010 Lektorálta: Kovács Attila Utolsó módosítás: 2011. május 18. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. A REJTJELEZÉS ALAPJAI 5 2. AZ ENTRÓPIÁRÓL 13 3. A REJTJELEZÉS

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1

MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI NYELVEK 1 mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTİ Fazekas István Juhász István MAGAS SZINTŐ PROGRAMOZÁSI

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben

Szakdolgozat. Debrecen 2008. Czipták Krisztián

Szakdolgozat. Debrecen 2008. Czipták Krisztián Szakdolgozat Debrecen 2008 Czipták Krisztián Debreceni Egyetem Informatika Kar Aktuális hálózati problémák megoldásainak vizsgálata Quality of Service - QoS Témavezetı: Dr. Almási Béla Egyetemi docens

Részletesebben

2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos.

2. TÉTEL. Információ: Adatok összessége. Értelmezett adat, mely számunkra új és fontos. INFORMÁCIÓ ÁBRÁZOLÁS 02. tétel (SZÁM, LOGIKAI ÉRTÉK, SZÖVEG, KÉP, HANG, FILM STB). 2. TÉTEL Adat: A bennünket körülvevő mérhető és nem mérhető jellemzők a világban. - mérhető: hőmérséklet, távolság, idő,

Részletesebben

Kódolástechnika - 2006 - crysys web változat - 6. Kódolástechnika. Buttyán Levente Györfi László Győri Sándor Vajda István. 2006. december 18.

Kódolástechnika - 2006 - crysys web változat - 6. Kódolástechnika. Buttyán Levente Györfi László Győri Sándor Vajda István. 2006. december 18. Kódolástechnika Buttyán Levente Györfi László Győri Sándor Vajda István 2006. december 18. Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Bevezetés 7 2. Hibajavító kódolás 9 2.1. Kódolási alapfogalmak.......................

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet. Kriptográfia. Liptai Kálmán. Eger, 2011.

Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet. Kriptográfia. Liptai Kálmán. Eger, 2011. Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet Kriptográfia Liptai Kálmán Eger, 2011. Tartalomjegyzék 1. Köszönetnyilvánítás 4 2. Történeti áttekintés 5 2.1. Bevezetés.............................

Részletesebben

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK

INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK INFORMATIKUS SZAKMAI ISMERETEK Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı szak részére Dr. Gyurkó György 2011. Szerzı: Dr. Gyurkó György Lektorálta: Dr. Gubán Ákos Elıszó Ez a kötet kis különbséggel

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor

SZAKDOLGOZAT. Molnár Tibor SZAKDOLGOZAT Molnár Tibor Debrecen 2007 Debreceni Egyetem Informatika Kar AUTOMATIZÁLT KERESKEDÉS PROGRAMOZÁSA A DEVIZAPIACON Témavezetı: Dr. Kormos János Egyetemi tanár Készítette: Molnár Tibor Programozó

Részletesebben

LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK. FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár

LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK. FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI ALAPFOGALMAK FÜGGELÉK: Számítástechnikai rövidítés-szótár Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa LOGIKAI ELEMEK ÉS KAPCSOLÁSOK GRÁFELMÉLETI

Részletesebben

A számítógép felépítése és működése. Számítógép

A számítógép felépítése és működése. Számítógép A számítógép felépítése és működése A számítógép alapvető működését tekintve adatfeldolgozó gép. Ez magában foglalja az adatok beolvasását a külvilágból, amivel számításokat végez és tárol, a számítások

Részletesebben

2014 ősz. Tematika. Bevezetés. Jelenlegi helyzet. Digitális műsorszórás. Digitális jelfeldolgozási alapok (ismétlés)

2014 ősz. Tematika. Bevezetés. Jelenlegi helyzet. Digitális műsorszórás. Digitális jelfeldolgozási alapok (ismétlés) 2014 ősz Digitális műsorszórás NGM_TA_013_1 és LGM_TA_013_1 Dr. Wersényi György Távközlési Tanszék Órák: Írásbeli vizsga, határ 50% Kötelező irodalom: [1] http://vip.tilb.sze.hu/~wersenyi/dmj.pdf [2] Walter

Részletesebben

Tudnivalók az otthon kidolgozandó feladatokról

Tudnivalók az otthon kidolgozandó feladatokról Tudnivalók az otthon kidolgozandó feladatokról Otthon kidolgozandó feladat megoldásának beküldése csak azok számára kötelező, akik fölvették az Assembly programozás konzultáció kurzust. Minden hallgató,

Részletesebben

Dénes Tamás matematikus-kriptográfus

Dénes Tamás matematikus-kriptográfus Dénes Tamás matematikus-kriptográfus email: tdenest@freemail.hu SZTEGANOGRÁFIA Rejtett információk rejtjelzés nélkül "A történelem mindössze arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség semmit sem tanul

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek

Számítástechnikai alapismeretek Számítástechnikai alapismeretek A számítógép fogalma, felhasználási területei A számítógép fogalma Számítógép tágabb értelemben minden olyan berendezés, amely képes bemenı adatok (input) fogadására, ezeken

Részletesebben

DIGITÁLIS ADATOK VÉDELME

DIGITÁLIS ADATOK VÉDELME DIGITÁLIS ADATOK VÉDELME Hegedüs Nikolett 2. évf. informatikus könyvtáros HÁLÓZATI ISMERETEK Dr. Bujdosó Gyöngyi Debreceni Egyetem Informatika Kar 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. ADATVÉDELEM...- 3 - II. VESZÉLYFORRÁSOK...-

Részletesebben

Kódoló. Csatorna: jel, zaj

Kódoló. Csatorna: jel, zaj 1. A kommunikáció információelméleti modellje és az információmennyiség. Adó Kódoló Dekódoló Vevı Csatorna: jel, zaj A kommunikáció során a forrás (adó) az, aki az információ közlés kiindulópontja. A kommunikálás

Részletesebben

Számítógép Hálózatok

Számítógép Hálózatok Számítógép Hálózatok E rövid segédlet célja, hogy a Számítógép Hálózatok címő tantárgy elıadásain elhangzottak felidézését megkönnyítse, valamint a vizsgára történı felkészülés során vázlatul szolgáljon

Részletesebben

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Nagy Balázs 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetés... 3 1 Az információtól a tudásig a hatékony információkeresés

Részletesebben

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András Tanári kézikönyv az Informatika 9. középiskolások számára tankönyvhöz Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 Raktári szám: 16172 Informatika 9. Tanári kézikönyv

Részletesebben

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK ELTE Informatikai Kar Budapest, 2010 Ez az elektronikus tankönyv az ELTE Informatikai Kara támogatásával, a 2010 évi kari jegyzetpályázat keretében készült. A könyv

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet

Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet Mesterséges Intelligencia előadás jegyzet MI alkalmazási területei 1. ÍRÁSFELISERÉS ORC optikai karakter felismerés 2. BESZÉDFELISMERÉS beszélt szövegből text file a betűk nem azonos módon ejtődnek ki

Részletesebben

Programozás alapjai, programtervezés

Programozás alapjai, programtervezés Programozás alapjai, programtervezés Mûszertechnika Oktatás Kft. Összállította: Kertész György tanfolyami jegyzete alapján Kovalcsik Géza 1107 Budapest Szállás u. 21 Telefon: 260-87-14 Tel/Fax: 260-43-48

Részletesebben

Digitális Video Rögzítı Rendszer

Digitális Video Rögzítı Rendszer Digitális Video Rögzítı Rendszer LIBERATOR 30-60-120 DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Liberator TM 2004. Szoftver Verzió: 6.2.X TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A LIBERATOR DIGITÁLIS

Részletesebben

Új generációs hálózati protokollok

Új generációs hálózati protokollok Új generációs hálózati protokollok Tanulmány Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_uj_generacios_protokollok_080529_V1 1/92 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Szakdolgozat. Zsiros Szabolcs. Debrecen

Szakdolgozat. Zsiros Szabolcs. Debrecen Szakdolgozat Zsiros Szabolcs Debrecen 2008 Debreceni Egyetem Informatikai Kar ADAT- ÉS HANGÁTVITEL KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOKON Témavezetı: dr. Almási Béla Egyetemi docens Készítette: Zsiros Szabolcs Programtervezı

Részletesebben