Egészségkártyával az érdiekért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségkártyával az érdiekért"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban XI. LAP évfolyam 7. szám április 11. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Egészségkártyával az érdiekért Együtt mû kö dé si meg ál la po dást írt alá Érd vá ros ne vé ben T. Mé szá ros And rás pol gár mes ter és a Dr. Card Kft. kép vi - se lõ je, Ma gyar At ti la. Ameg ál la po dás lé nye ge az, hogy a vá ros csat la ko zott az or szá gos egész ség kár tya prog ram hoz, és el sõ ütem ben 6200 da rab Dr. Card egész ség kár tyát vá sá rolt, ame lyet az ön - kor mány zat a di á kok és a nyug dí ja sok kö zött oszt ki. A Dr. Card egész ség kár tya egy bank kár tya nagyságú kártya, amely tartalmazza tulajdonosa legfontosabb egészségügyi adatait, így sürgõs ellátás esetén a kezelõorvosa azonnal megkap minden olyan információt, amely a kezeléshez szükséges. Az egészségkártyát mindenkinek saját magának kell kitölteni, de természetesen észszerû igénybe venni a háziorvosok segítségét. A kártya mö gött ki épül egy inter netes hát tér is, az e-kar - ton, amelynek segítségével bárki orvostól és egészségügyi intézménytõl függetlenül bankkártya szintû biztonsággal tárolhatja egészségügyi adatait, amely leegyszerûsíti, felgyorsítja és biztonságosabbá teszi a diagnózis gyors és pon - tos felállítását. Az e-karton biztosítja, hogy bármilyen orvoshoz is fordulunk, a szakember az interneten keresztül kizárólag a páciens által megadott személyes kód alapján betekinthes - sen az egészségügyi adatlapjába. Mivel a diag - nózisok latinul vannak feltüntetve, az e-karton külföldön is használható. Emelt szintû szolgáltatás esetén az alapadatokon túl szöveges és képi információkat, esetleges allergiát, gyógyszeres kezeléseket, mûtéteket, oltásokat, fertõzõ betegségeket, családi kórtörténetet, egyéb kezeléseket és a biztosításokat is rögzíthetik. Balról: dr. Gyõrfi Pál, az Országos Mentõszolgálat szóvivõje, T. Mészáros András polgármester és Magyar Attila, a Dr. Card Kft. képviselõje Magyar Attila, a Dr. Card ala pí tó ja el mond - ta, hogy szeretnék Magyarország minden lakosát ellátni egészségkártyával, és az életmentõ funkció mellett egy folyamatosan bõvülõ kedvezményhálózat is kiépül. Az aláíráson jelen volt dr. Gyõr fi Pál, az Or - szágos Mentõszolgálat szóvivõje is, aki elmondta, hogy az OMSZ is együtt mû kö dik a szol gál ta tó - val, és szakembereik segítik a Dr. Card honlapján elérhetõ e-karton sürgõsségi moduljának fejlesztését, amelyet minden mentõorvos könnyedén el fog tudni érni, saját belépési joogsultságukkal és a páciens által megadott személyes kód alapján. T. Mészáros András polgármester elmondta azt is, hogy kez det ben 6200 kár tyát vesz nek át és osztanak ki elsõsorban a legrászorultabbak, a diá kok és a nyug dí ja sok kö zött, de mód lesz rá a késõbbiekben, amennyiben az anyagi lehetõsé - gek ezt biztosítják, hogy kiterjesszék ezt a kört. A kártyát egyébként csekély összegért bárki megvásárolhatja maga is. Azt is el mond ta T. Mé szá ros And rás, hogy a háziorvosok partnerek lesznek. A város eddig is igyekezett mindent megtenni a lakosok egészségének védelméért, elég csak a szakrendelõre vegy a megújuló háziorvosi rendelõkre gondolni. Tisztelt érdiek! Mindenkit szeretettel várunk, aki a rezsicsökkentés mellett ki tart, hogy az alá író ívet alá ír ja. Hely szín: Ös sze fo gás Egye sü let szék - há za, 2030 Érd, Al só út 8. (Mû ve lõ dé si ház zal szem ben lé võ épü let). Nyit va tar tunk és az alá író kat vár juk: Hét köz nap okon (szom bat ki vé te lé vel): órá ig, szom ba ton: 9-12 órá ig. Már már ci us 22-tõl el kezd tük az alá - írás gyûj tést és jú ni us ele jé ig foly tat juk. Nyit vatartá sunk is en nek meg fe le lõ. Pi a con és egyéb for gal mas he lye ken (Eu ró pa sé tá nyon a Stop Shop mel lett, va la mint Park vá ros ban a Pos ta kö ze lé - ben) stan dot ál lí tunk és ott is gyûjt jük az alá írá so kat. El ér he tõ ség: 06/20/ il let ve 06/20/ Aki se gí te ni sze ret ne eb ben a mun ká - ban, azok je lent ke zé sét sze re tet tel várjuk. Fidesz Érdi Szervezete és Nyugdíjas Tagozata Meg szám lál tat tunk Megjelentek a 2011-es népszámlálás elsõ ada tai, és ezek kö zött van né hány olyan, ami élénk feltûnést keltett. Ilyenek a népesedési adatok, valamint a vallási hovatartozással kapcsolatosak. A most górcsõ alá vett adatok: Radikálisan csökkent a vallásos emberek ará - nya, ami elsõsorban a nagyobb keresztény felekezeteket érinti. A magukat katolikusnak vallók szá ma a tíz év vel ez elõt ti 5,5 mil li ó ról 3,9 millióra zuhant, a reformátusoké 1,6-ról 1,1 millióra, míg az evangélikusoké 304 ezerrõl 214 ezerre. 1,6 millióan voltak azok, akik semmilyen egyházhoz vagy felekezethez nem sorolták magukat. Mit reagáltak erre az egyházak, illetve a liberálisok? Kezdjük az utóbbival! Nem okoztak természetesen meglepetést. A HVG rögtön arról írt, ezután nem is érdemes meghallgatni az egy há zak hang ját, an nyi ra elje len ték te - lenedtek. Má sok hoz zá fûz ték, hogy egész Eu - rópában így van, mit csodálkozunk, természetes, hogy Marxékkal szól va elõb b-utóbb eltûnik a vallás, mert csökevény. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdésre a számítógépes rendszer napokig egysze rû en nem fo gad ta el a vá laszt, ha va la ki ka - tolikusnak vallotta magát, és ebben az értelemben tá jé koz tat ták a szám lá ló biz to so kat is. Ugyanakkor a kérdésfelvetés is eltért a korábbi nép szám lá lás oké tól, így az ered mé nyek nem alkalmasak az összevetésre. Gáncs Pé ter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke szerint a válasz - meg ta ga dók szá má nak drá mai nö ve ke dé se nem magyarázható csupán a társadalom szekularizációjával, vagy az egyházak hitelvesztésével, mégis, kétségtelenül jelzi, egyre több ember számára nem egzisztenciális kérdés a vallási hovatartozás. Mindenképpen önvizsgálatra kell, hogy indítsanak a szakmailag akár még vitatható adatok, szükséges és egészséges az õszinte párbeszéd. Józan ésszel is belátható, a közel négy évtizedes istentelen agymosás lélek- és közösségromboló hatását nem lehet két évtized alatt jóvátenni. Máté-Tóth András, a Szegedi Tudományegye tem val lás tu do má nyi tan szék ének ve ze tõ - je sze rint szó sincs drá mai adat ról. A ma gu kat valamely felekezethez besorolók tekintetében az elmúlt tíz évben átlagosan 6,6 százalékos a csök ke nés, figyelembe kell venni azt, hogy er - re a kérdésre 2011-ben 1,6 millióval kevesebben válaszoltak. Vagyis a felekezeti hovatartozás tekintetében nincsen jelentõs változás a 2001-es évhez viszonyítva, ez egybeesik az elmúlt tíz esztendõ hazai és nemzetközi közvélemény-kutatási adataival alátámasztott trendekkel. A KSH tájékoztatása nyomán a vallás elképesztõ méretû visszaszorulását vizionálók fi gyel mét ar ra is fel hív ja, hogy az 1,6 mil lió fõs csökkenés az egyáltalán nem válaszolók - nál többletként megtalálható. Talán Gáncs Péter szavaiban találni a legtöbb igaz sá got: nem múl hat tak el nyom nél kül az egyház elleni sok évtizedes támadások, a szerzetesrendek feloszlatása, a papok és lelkészek bebörtönzése, a vallásukat megvallók sorozatos ellehetetlenítése, a rendszerváltás óta pedig a balliberálisok gátlástalan lejárató hadjárata. A kereszténység azonban kétezer éves múltra tekint vissza, és ennél nagyobb támadásokat is átvészelt már. Ferenc pápa megválasztá sa is azt jel zi, hogy van jö võ, van olyan út, amelyen tovább lehet menni. Európa ma evangelizációs terület, mondják, és remélhetõleg belátható idõn belül visszatérünk ahhoz, hogy keresztény gyökereinket immár az unió alkotmányában is szentesítik. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk április 25-én jelenik meg!

2 2 Ki ér ti ezt? Az Alinsky-módszer a gyakorlatban Az igazi balliberális hazaszeretet szlogenjét Eörsi Mátyás volt SZDSZ-es kép vi se lõ, most DK-s fogalmazta meg az ATV te le ví zi ó ban: Magyarország kellemetlen fekély az Európai Unió testén. Múlt heti számunkban írtunk az Alinsky-módszerrõl, melynek egyik lényeges ele me: Támadj, támadj, támadj minden irányból! Ennek jegyében ötven nyugati alkotó- és elõadómûvész, illetve tudós kiáltványban tiltakozott Magyarország jobbra tolódása ellen, és a következõ felhívást jelentették meg: Indítsatok felkelést! Igen, igen. Vannak felhívások és cikkek, tiltakozó határozatok és levelek, pódiumviták és dokumentumfilmek Magyarország módszeres fasizálódásáról és az ellen, de idáig minden akicó hiábavalónak bizonyult. A demokratikus polgári társadalom megszokott tiltakozási formáival már nem lehet semmit sem elérni Magyarországon, illetve Magyarország ellen. Orbán Viktor kabi - nete zavartalanul jobboldali rezsimmé alakítja át az államot. A politikailag intézményesedett Európa pedig mindezt csak tétlenül nézi. Az értelmiségiek megmagyarázhatatlan okokból hallgatnak. Akcióik legfeljebb csak a saját lelkiismeretük megnyugtatására szolgálnak. Legfõbb ideje, hogy a földrész értel - miségijei véget vessenek tétlenségüknek és önfeladásuknak és közbeavatkozza - nak Magyarországon, amely a kontinens rothadó gócává válik. Harc vagy kapituláció? Javaslat: egy bécsi stratégiai kongresszusról az ellennyilvánosság hatal - mas lökõhullámát kell elindítani. Az ismert filmcím: A fegyverek választása felhívás a szellem Európájához, hogy együtt gondolja végig a vita eddigi eszközeit és találja meg az új, radikális formákat. Fontos támpontot adhat ehhez a Kultúra védelmében rendezett 1935-ös párizsi konferencia és az 1963-as Kafka-konferencia. Filozófusok és publicisták, zenészek és tudósok, színházi emberek és filmkészítõk, képzõmûvészek és költõk, Greenpeace-aktivisták, internet- és SMS-forgalmazók össze kell fognia mindenkinek, aki demokratikus és köztársasági Magyarországot akar. Összeurópai hálózat keretében az eddiginél hatásosabb sajtókeretekben kell fellépni és korszerû módon fel kell szabadítani Magyarországot. Vajon a balliberálisok újra elõveszik a kommunisták híres plakátját, a Fegy ver be, fegy ver be! cí mût? Moszkva helyett most berlini központtal? Kis városkánkban is elõbújt néhány hasonló forradalmár, és az internet szabadságát kihasználva (v.ö. a sajtószabadság eltiprását a fasiszta Orbán-rezsim által) hasonló, de egyszámjegyû IQ szintû felhívásokat ömlesztik elénk. Például (ügyefogyottérdi nicknéven, betûhíven): Ha már ennyire nincsenek megelégedve,ennyire teher nekik az egész ak - kor mi ért nem dob ják le a ter het a válukról,mi ért nem sza ba dul nak meg tõlle? Már régen ki kellett volna hajítani a hivatal épületébõl fizikálisan ezeket a tolvajokat,ha ennyire érti tudja a sok ember. Már rég lemondásra kellett vol - na kényszeríteni. Ehelyett mi van üres pampogás meg befosás és kétszemélyes beszélgetések so rán dör mö gés. Nyílt szí nen meg kuss van. Miért nem szervezõdik már tettleg egy olyan mindent elsöprõ megmozdu - lás,amivel meg lehet szüntetni a mostani nyomor állapotát.miért? Azért mert ha lenne valaki -akit még a mocskok ott 13-an nem találtak meg valamivel és nem kezd tek ki,vagy nem fe nye get ték meg, vagy nem le he tet le ní tet ték el- aki ki - állna a, beszari érdi nép nem volna hajlandó felsorakozni mögé. Jó mondjuk pár 100-an,de a 60 ez res la kos ság nak csak mor zsá ja at tól nem fos nak be a zsarnokok,mert ott vannak az agyhalott nyuggereik,meg a ködös jövõbeli igéretekkel megvett fiataljai,akik majd sorfalként eléjük fog állni. Hol van a 40-es korosztály,akinek most mozdulni kéne,akiknek a vagyona,családja,gyereke van veszélyben? Sehol sunyin lapít,mint egy patkány és azt le si,hogy mer re gu rul majd az a gesz te nye,amit pá ran vé res ál do za tok árán kikapar. Hozzá csatlakozott borzassün, mondandója szintén betûhíven: Ez a vén hu gyos Ma ris ka né nit,aki a Pen ny-be 5 sá von át vég tat a gya - logátkelõtõl 5 m-ra a reggeli 2 dekásért,meg a dobozos tejpótlékért nem igen ér dek li,mert finja nincs hoz zá. A Jóskapista,aki a korcs má ba egész nap a nagy - fröccse mellett kókadozik,szintén nem érti, a büdöspöstön dolgozó céges ótóval furikázó festettkörmû miniszoknyás mûkörmös mamaeger macacica meg fel sem tud ja fog ni,leg fõ kép pen azért nem mert on nan köl tö zött ki és csak azért la kik itt,hogy ha meg jön es te Érd re (amit nem ke vés adó csa lás ból épít te tett egy adócsaló kontár vállalkozóval) hogy csöndben tudjon aludni. Nos ezt a tönbb séget al ko tó ér dek te len ré te get mit ér dek li az,hogy itt mil - liárdokat zsebeltek be helyi kiskirályok,amibõl lehetett volna járdákat,utakat,közvilágítást,vízelvezetõ rendszert,közösségeket összehozó építményeket létre hozni. A vém higyi nyug ger ott hon a 3 in gye nes la káj adón szop ja be a masz la got, az alkesz a kri mó ban tom pít ja az agy sejt je it,a man aeger meg a mitin gen vil - logtatja a fitnesteremben kigyúrt combjait a fõnöknek a jobb fizu reményében. Na pont ennyire érdekli õket. Aki ket meg ér dek li a do log azok meg en nem a kö zel 60 ezer nek csak t9redék ré sze és saj nos! azok mû köd te tik ezt a te le pü lést(nem vá ros). Nos a felsorolt antiérdeklõdésûek kilakoltatásával pont letisztúlna a kép és egybõl kivilágosodna,hogy ki az aki és mennyit vett el jogtalanúl a közösbõl. Saj nos azon ban eztt nem le het, így ma rad a mû köd te tõk nek a szen ve dés és a töb bi ek meg xar nak az egész re és ez így jó a mos ta ni bá bu nak és az õt mö göt - tesen mozgató csinovnyikoknak. Ad dig amed dig az agy halott nyug gernek jut 2 de kás ra meg 1 do boz tej re,az alkesz nak 1 nagy fröccs re és a man aereger ma ca cé ges ótó val tud jár ni és nem lesznek hó végén megélhetési gondjai,addig ez a népi töm,egû rétegfaj pas szív bírka mód já ra kus sol. Eze ket nem le het még kény szer rel sem ar ra rá - venni,hogy jelen helyzetben érdeklõdjenek a helyi dolgok iránt. Ennyi. Ha ezeket egy kiadós kocsmázás után írták, kietlen otthonukban, betegen, mindenki által elhagyatva és szegényen, talán még érthetõ lenne, de ez nem valószínû. Felvilágosító politikai munkásságukat régebbrõl ismerve a balliberális (MSZP, DK) és a haveri meg gyes ci vil (Civil Érdek) érdek ol dal hoz tartoznak, az õ itteni szervezeteiket (és az SZDSZ utódait) próbálják elõtérbe tolni. Szerintem meg nagy szívességet tesznek a mi oldalunknak, mert ha valakiket folyamatosan birkáznak, beszariznak, agyhalott nyuggereznek, patkányoznak, az elõbb-utóbb megunja ezt a folyamatos gyalázkodást. Alinskymódszer ide, Alinsky-módszer oda, a folyamatos nyomás nem mindig vezet eredményre, mert a hatás-ellenhatás jelenség is könnyen felléphet. VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Cím: Veszprém, Házgyári út 12., Felelõs vezetõ: Horváth Gábor - ügyvezetõ igazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ ZÖLD TAGOZAT Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Fogadóórája minden pénteken óra között. Ügyelet: 0-24 óráig 2030 Érd, Duna utca 84. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Adója 1%-ával támogassa a közbiztonságot! Adószám: XI. évfolyam 7. szám április 11. Közvilágítás hibabejelentés (0 24 h): 06-40/

3 XI. évfolyam 7. szám április A Szá zad vég 2013 már ci u sá - ban ké szí tett köz vé le mény-ku - ta tá sá nak ta nú sá ga sze rint a kor mány párt ok sta bi lan õr zik ve ze tõ po zí ci ó ju kat mind a tel - jes né pes ség, mind a biz tos sza va zók kö ré ben már - ci us ban a vá lasz tó ko rú ak 48 szá za lé ka nyi lat ko zott úgy, hogy biz to san részt ven ne egy most va sár nap tar tan dó par la - men ti vok so lá son, így a vá - lasz tá si ak ti vi tás lé nye gé ben ja nu ár óta nem vál to zott, to - vább ra is ala csony nak mond - ha tó. A párt szim pá ti á juk ban bi zony ta la nok ará nya meg - egye zik a feb ru ár ban mér tek - kel, je len leg is a meg kér de zet - tek 44 szá za lé ka tar to zik eb be a kör be. Sta bil a Fi desz tá mo ga tott sá ga AFidesz támogatottsága a teljes népesség körében 24 százalék, ami pozícióját illetõen továbbra is stabilnak tekinthetõ. A legnagyobb ellenzéki erõ, az MSZP az elõ zõ hó nap ban mérttel megegyezõen továbbra is 14 szá za lé kon áll. A Job bik és az LMP tá mo ga tott sá ga kis mér ték ben csök - kent ebben a közegben, elõbbire 8, utób bi ra 2 szá za lék vok sol na. Az Együtt 2014 tá mo ga tott sá ga 2013 Aláírásgyûjtés Folyamatosan gyûjtik a rezsicsökkentést támogató aláírásokat városunkban is. A képen Antunovits Antal önkormányzati képviselõ, Aradszki András országgyûlési képviselõ és Bada Zoltán a piac mellett felállított standnál Elfogadták a II. világháborús emlékmû tervét A z Oktatási és Mûvelõdési Bizottság javaslata alapján Városi Ferenc ötvösmûvész pályázata kapta a szavazatok többségét. A vitában részt vettek a szakemberek mellett érdi civil szervezetek képviselõi is. A bizottság helyszínül a sétáló utcát javasol ta, azon ban a köz gyû lés az ófalu si - ak ké ré se alap ján ugyan is a II. világháboró idõ sza ká ban a vá ros nagyrészt Ófalura és Újfalura korlátozó dott más hely színt fo ga dott el, és fel ké ri az al ko tót, hogy vizs gál ja meg, milyen feltételek mellett lehet az em lék mû vet a Hõ sök te rén, az I. világháborús emlékmû közelében, azzal egy egységben elhelyezni. A közgyûlése felhatalmazta a Polgármestert, hogy a pályamû szerzõjével, Városi Ferenc ötvösmûvésszel kössön szerzõdést az emlékmû engedélyezési terveinek elkészítésére. Változatlanul a Fidesz az élen márciusában 6 százalékos a teljes népesség körében, a Demokratikus Koalícióra és az egyéb pártokra a lakosság 1-1 százaléka adná a szavazatát. A biztos szavazó pártválasztók között a Fi desz je len leg 44, az MSZP 28 százalékon áll. A Jobbik támogatottsá ga 15, az LMP-é 3 szá za lék. Eb ben a di men zi ó ban az Együtt 2014-re 8 szá za lék vok sol na, a De mok ra ti kus Koalíciót, illetve egyéb pártokat 1-1 százalék juttatná a parlamentbe. Mély pon ton a szo cik, gö dör ben Baj naiék ATárki március 27-ei felmérésében arra jutott, nincs jelentõs változás a kormánypártok népszerûségében, a biztos szavazó pártválasztók körében a Fi desz 50, az MSZP 19 szá za lé kon áll. A szocialisták az utóbbi évtized legdurvább mélypontjára estek, Bajnai Gor don ék pe dig pró bál nak ki - mász ni a gö dör bõl de rült ki a ku ta - tásból. Baj naiék az MSZP-vel együtt sem kö ze lí tik meg a Fi deszt Az Ipsos március 18-ai felmérése szerint a biztos szavazók között a Fidesz-KDNP 45 százalékkal vezeti a rang sort, má so dik a 27 szá za lé kos MSZP, har ma dik a Job bik 14 szá za - lékkal. Az Együtt 2014 támogatottsága az aktív és elkötelezett szavazók Az elfogadott terv kö zött 9 szá za lék. Más erõ nem jut na be a parlamentbe. A Szá zad vég szá mai alap ján a Ka - rá csony Ger gely-fé le mandá tum - kiosztási mo dell sze rint a Fi desz- KDNP a mandátumok 66,33 százalékát sze rez né meg, így csu pán egyet len kép - viselõi hely választaná el õket a kétharmad tól. Az MSZP a par la men ti he lyek 20,6, a Job bik 8,54, az Együtt 2014 pe - dig 4,52 százalékát szerezné meg. A Pár be széd Ma gyar or szág ért kép vi se lõ je ál tal ké szí tett mo del lel a fõ prob lé ma, hogy a Baj nai Gor don ál tal grün dolt Ha za és Ha la dás tor zí - tott szá ma it hasz nál ja. A most már a Baj nai-c sap at ban fo ci zó po li ti kus a mo dell fel ál lí tá sa so rán a pár tok 2010-ben ka pott lis tás egyé ni kör ze - tes sza va za ta it min dig a leg fris sebb köz vé le mény-ku ta tá si ada tok kal sú - lyoz ta. Így azt fel té te le zi, hogy egy adott párt támogatottsága egyenletesen nõ vagy csökken az egyéni választókörzetekben az országos támogatottsággal. Ez természetesen a valóságban nem így van, mi vel pél dá ul 2002-ben azok ban a kör ze tek ben, ahol az MSZP volt hagyományosan erõs, ott a szocialisták elsöprõ gyõzelmet arattak, míg ahol ko ráb ban a Fi desz volt nép sze rû, ott kevésbé szerepeltek jól. FORRÁS: MNO.HU A gyû lö let for rá sai Az nem na gyon kér dé ses, hogy nem va gyunk túlszeretett nemzete az európai népek közösségének. A világért sem szeretnék a neurotikusok üldözési mániájának útjára tévedni és végigjajonga ni a vi lá got, hogy min ket nem sze ret sen ki, mink va gyunk a vi lág ár vái. Egy részt ez nincs így, há la Is ten nek. Más részt meg, akik ré szé rõl megnyilvánul fõleg a környezõ országok politikai elitje, nagyon is logikus és kiszámítható ok - ra vezethetõ vissza az õ magyarellenességük. A lopott dolgot a meglopottal szemben kell a leginkább védelmezni. Ha nagyon alaposan elkezdene valaki mély szociológiai elemzéseket is végezni, talán felfedezne valamiféle apró kis ellenszenvet is. De ez tulajdonképpen még természetes is lenne, hisz az emberi termé szet már csak olyan, hogy a más sá got in kább gya nú san mé re ge ti. Mi ma - gya rok meg ugye tény leg má sok va gyunk, mint akár a köz vet len, akár a tá gabb környezetünk. A szokásaink, a nyelvünk, a kiszámíthatatlan természetünk, amelybe belefér a végtelen és birkatürelem, meg a mindent felemészteni képes robbanás. A tudományos, mûvészeti, vagy éppen a sport teljesítményeink is ir - ritálhatnak más nálunk nagyobb létszámú nemzeteket is. Az amerikaiak ezen tulajdonságainkat sajátos humorral intézték el, azt mondták: a magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem marslakók. Az utóbbi években valahogy a nemzetközi figyelem fókuszában tartanak minket. Majd minden hétre akad egy-egy lesújtó cikk valamelyik nagy nyugateurópai újságban. Aztán az EU parlamentje sem nagyon tud huzamosabb ide - ig úgy mûködni, hogy valamelyik sajtóvisszhang után ácsingózó ballib politi - kusa ne akarná belénk törölgetni a ganajos csizmáját. Az estek többségében mindezt úgy teszik, hogy a Magyarországról szóló objektív tények ismereté - nek aprómunkájával egyáltalán nem akarnak bíbelõdni. Bõdületes baromságo - kat is képesek szemrebbenés nélkül elõterjeszteni és az objektivitására olyan fe ne na gyon büsz ke saj tó, csuk lás nél kül le is hoz za azo kat. Az tán a kö vet ke - zõ hé ten már ezek bõl idéz, mint ha pár nap el tel té vel mond juk Cohn Ben dit nem ugyanaz a pojáca lenne, mint amikor fröcsögött valamit ellenünk. Ezekkel együtt is megkockáztatom, a legtöbb európainak mi magyarok, nagy általánosságban annyira közömbösek vagyunk, akár eszkimóknak a teve - fu tam. Nem na gyon iz gat nánk õket, ha bár mi extrem itás is fel üt né mi fe lénk a fejét, ha a sajtó és a politikai hatalom, a még mindig óriási kapcsolati és pénztõkével rendelkezõ liberálisok és a mögöttük lévõ pénzhatalmi körök kezében len ne. Nem va gyok na iv, per sze, hogy tu dom, még min dig az õ ke zük ben van, de már veszélyeztetve. A Birodalom, a pénzbirodalom nem tûri meg a veszé lyez te tõ té nye zõ ket, mert tud ja a szik rá ból lesz a láng, aho gyan azt an nak idején kedvenc üdvöskéjük, Vlagyimir Uljanov (Lenin) is meg mondotta. A magyarok nemzeti politizálása nemcsak a láthatatlan háttérhatalmat veszélyezteti, de a hazai siserahadat is, amelyik abból él, hogy fenntartja a liberá lis ér ték ren det. Ret teg ve gon dol rá, mi is lesz a sor sa, ha az em be rek már nem ve võk a du má ra, ame lyik idá ig jut tat ta az or szá got és a vi lá got. A nem ze - ti gondolatot, a nemzeti politizálást minden eszközzel le kell járatni, el kell lehetetleníteni, nevetségessé kell tenni. A hosszú évtizedek alatt kiépített intézményhálózat, a kimunkált technológia, amellyel a tömeget befolyásolni és terelgetni lehet, repedezik, törik és porlad. A meg szer zett ál lá so kat min den áron meg kell vé de ni. Bel föld ön már nem megy, hát ki kell ter jesz te ni a har cot és kül föld rõl hív ni a se gít sé get. A la ban - cok megint régi kedvenc húzásukhoz folyamodtak. Viszik ki az információkat, lejárató forgatókönyv ötleteket, hogy ha nekik már nem megy, Brüsszelbõl mérjenek csapásokat a hazájukra. Lassan körvonalazódik egy liberális Népfront is Magyarország ellen. Bécsben meghatározó (vagy magukat legalább is annak tartó) értelmiségiek már arról jelentettek meg közleményt, hogy is lehetne Magyarországot felszabadítani. Azt írják, hogy Magyarországon engedetlenségi mozgalmakat kell szervezni, minden eszközzel harcolni kell a fasizálódó, Orbán kormány ellen. Teszik ezt azért, mert a magyar baloldali és liberális politikusok kétségbeesetten visítoznak világvégük vergõdésében. Eljutottunk megint oda, hogy valakik külföldrõl úgy gondolják, õk jobban tudják, mi kell nekünk. Megcímkéznek bennünket, ránk zárják a fasizmus ládájának lakatját és mindaddig ki nem jöhetünk megint a bûnös nemzet kategó - ri á ból, amíg õk vajh mi fé le fel ha tal ma zás alap ján úgy nem gon dol ják, hogy most már megint progresszívek és haladóak vagyunk. Mint voltunk nemrég a prog res szív és ha la dó Gyurcsány és Baj nai kor mány alatt. Ar ról meg már nem is beszélve, mennyire csúcshaladók voltunk Horn Gyula idejében (hogy-hogy melyik idejében? Mindegyik idejében. Akár pufajka volt rajta, akár zakó), ami kor a li be ra liz mus olyan nagy alak jai, mint Kóka Já nos és ma ga a nagy Kuncze õrködött a haladás és a progresszió fölött. Valamikor azt mondták, hogy nekünk magyaroknak a kommunistákból is a leghitványabbak jutottak. Ma már ugye a nevezett hitványok utódai hevesen kikérik maguknak a bármiféle összehasonlítást, már pusztán az életkoruk miatt is. Hogy ass zongya, õk már nem olya nok. Ez mond juk tény leg így van. Csakhogy a hitványság nem életkor kérdése, hanem neveltetésé. Ha egy szellemi, ideológiai mozgalom a párt ugyanis az lassan negyedszázad elteltével sem képes magába integrálni azt a gondolatot, amit nagyon leegyszerûsít - ve nem ze ti ér zés nek ne ve zünk, amely azt mond ja, hogy a ha za min den elõtt, engedtessék meg, hogy minden jóérzésû magyar ember azoknak tartsa õket, amik. Amiknek az idegenekhez szaladókat aminek az idegen érdekek képviselõit, a hazájuk ellen idegen hatalmakat bujtogatókat, a nemzet elárulóit tartják. Egyszóval hitványaknak. Ha valakit az Úristen magyarnak teremtett és nem fogja pártját a nemzeté nek, hit vány em ber az ha tá roz ta meg a faj tá ju kat Szé che nyi gróf, a leg na - gyobb ma gyar. Az ellenünk acsarkodó külföldiek pontosan a mi hitványainktól kapják a muníciót, belõlük merítkeznek és nagy gyönyörûséggel heccelnek ellenünk. Már csak azon ké ne ki csiny két el gon dol kod ni, kik is hát a tény le ges oko zói a fel felbukkanó magyarellenességnek? KOPOR TIHAMÉR A BA RÁT KOZ ZUNK nyug dí jas klub továbbra is vár ja az ér dek lõ dõ - ket, min den hó nap utol só KEDD JÉN a Szepes Gyu la Mûvelõdési Központ ban 15 órá tól. Klub ve ze tõ: Pé ter Tamás né (Emõ ke).

4 4 A diáktüntetések és következményeik Napjainkban egyes egyetemeinken, komprádorok közremûködésével, rendszerbuktatásra irányuló tevékenység folyik. A balliberális kötõdésû diákszervezeteket, az un. Hallgatói Háló za tot nyu ga ti, Nyu gat hoz kö tõ dõ politikai és pénzügyi csoportok, az érdekeiknek megfelelõen, aktívan mozgatják. A lázongók, a gyûlölködõk és lázítók nem is titkolják: külföldrõl várják, remélik boldogulásukhoz a támogatást, mint annyiszor a történelmünk so rán. Má ra már olyan ink ri mi nált és disszo náns hely zet állt elõ, hogy az egyetemeink falára túlzás nélkül kitehetõ a tábla: A reformálás ideje alatt, az oktatás tudománytalanítása, zavartalanul folyik. Ha a tendencia továbbra is így folytatódik, a tömegesedés igénytelensége miatt a diplomák egyre többet veszítenek az értékükbõl, és rövid idõ alatt devalválódnak. A természettudományok területére pedig egyre kevesebben fognak jelentkezni. Amilyen a hall ga tói fel fo gás, hoz zá ál lás és a szellemi színvonal, olyan lesz késõbb a tudományos utánpótlás felkészültsége, tudása, szakismerete és színvonala is! Az életfelfogásban lassan terjed a fatalizmus, a nihilizmus! A politikusok pedig egyre nehezebben ismerik fel a legfontosabb teendõket. Sokuk al kal mat lan is a prob lé mák és a fel - adatok megoldására. Mind ez azt is je len ti, hogy a kor - szakváltó új elméletek befogadására ha zánk ban még so ká ig nem lesz kel lõ fogadókészség. Emiatt a tudományos életben is hátrébb szorulhatunk akkor, amikor adottságaink folytán elõrébb is kerülhetnénk. Sajnos, ezzel egyidejûleg a kultúra és a tudomány helyzete Nyu ga ton is ha son ló ál la pot ban van, ott is ha nyat lik és zül lik! Ma még nem tud ha tó, hogy meny - nyit árt Ha zánk nak az, hogy ma gyar diákoknak amerikai közösségszervezõk ad ják a tip pe ket ar ra, ho gyan gya - koroljanak nyomást a döntéshozókra. Egzisztenciájukkal, elõmenetelükkel, jö võ jük ala kí tá sá val nem tö rõd ve, stratégiájuk a zsarolás és a terrorizálás, valamint mások szabadságának korlátozása, a felsõoktatási intézmények életének megbénítása. Úgy vélik: minél rosszabb, annál jobb! Azt hiszik, hogy rombolni szükséges, elégedetlenséget, haragot szítani kötelesség, félretájékoztatni pedig erény! Néhány balliberális szemléletû oktató is támogatja a diákokat a zavarkeltésben. A változtatáshoz sok-sok szeretetre, ép test ben, ép lé lek re len ne szük ség, amit nem kön nyû a mai vi - szonyok mellett elérni! Mára egyes ifjúsági szervezetek erkölcsileg annyira lezüllöttek, hogy nem veszik észre: egyetlen tudományt sem sza bad úgy mû vel ni, hogy ha eg - zakt módon cáfoljuk egy állításunk helyességét, akkor azt elvtelenül és zsigerbõl úgy verjünk vissza, hogy nem gyõzõdünk meg a bizonyítás helyességérõl és jóságáról. Félõ, hogy ezért egy szer még nagy árat kell fi zet - nünk, melyet elsõsorban az objektivitás hi á nya idéz elõ, meg a sze mé lyi kultusz fetisizálása. Ma már ott tarunk, hogy nem tud juk el dön te ni, mer re van elõ re! Amit az alag út vé gé - nek lá tunk, az csak egy vi lá gí tó szent - já nos bo gár! Ne he zí ti a hely ze tet, hogy a magyar értelmiség, erõsen polarizálódott. A tudásnak nincs becsülete, elkorcsosodtak az erkölcsi viszonyok! Szû nõ ben van nak az eti kai nor - mák! Egy szûk elit sze ret né ránk erõl - tetni, lélektelen módon, a világszemléletét! Olyan ká osz van a fe jek ben, hogy azt már legjobb, legcélszerûbb agyonhallgatni, a problémákat pedig szõnyeg alá sö pör ni. Ha nem vi gyá zunk, akkor lassan kialakul az a kozmopolita, dilettáns értelmiségi réteg, amely hamis életfelfogást sugall, magának pedig, ideológiai alapon, tartós hatalmat akar. Ez az, ami el len kö zö sen fel lép ni, tiltakozni kell a jövõnk és utódaink érdekében! Nem szabad elveszíteni az ellenõrzést a társadalmi, szellemi és kulturális folyamatok fölött. A veszély óri á si, mert a vi lág ban a szûn ni nem akaró pénzügyi, gazdasági, politikai, kulturális, szellemi és jóléti válság is egyre jobban mélyül. Drákói megszorításokat pedig a társadalmak töb bé már se hol a vi lá gon nem to le - rálnak! HORVÁTH PÁL Gyerekkoromban, sokszor álltam a kanyargó, fûzfabokrok között bújócskázó Fekete-Körös partján. Ilyenkor a természet tarka-barka változatos világa öleli keblére a jelenlévõt. Volt, és van mi kor egyik nap ról a má sik ra a já té kos Fe ke te-kö rös bõl, ha tal mas erõt árasztó, félelmet gerjesztõ, ijesztõ óri ás vá lik. Ilyen kor még a hi tet le - ne ket is az ég fe lé for dít ja, imá kat mormolóvá teszi, Istenhez könyörgõvé s a re ményt is csak ben ne ke re sõ vé teszi a Fekete-Körös. Az iskolában, diákkoromban Fazekas József tanárom föld rajz órán a Kö rö sök rõl be - szélt, hogy 1613-ig nyú lik vis sza az árvízellenes célból való emberi beavat ko zás. A par to sí tás ter ve csak 1823-ban születik meg, megvalósítása 1843-tól kez dõ dik el, és 1855-tõl gyorsul fel. Csanádi János magyar iro da lom órán az 1879-es nagy ár víz - rõl be szélt, ami kor Zerind nagy ré szét el bo rít ja a víz, a kár óri á si. Egy szem - ta nú, Sán dor Kár oly Nagyzerind vésznapjai címmel versben örökíti meg a történteket, és kiemeli Tabajdi Károly akkori alispán, a falu szülötte segítését, támogatását, közben járását a falu újjáépítésében. A természet az úr, min den ezt bi zo nyít ja még a Csa - ná di Já nos ál tal ös sze gyûj tött körösközi bal la da is, mely így szól: Árad (a) Kö rös vi ze./ Nem akar hig - gad ni. Szü lõ föl dem re gon do lok, mert mostanában a hírek fõszereplõje többek között a Fekete-Körös. Ér den a csö pör gõ esõ ben Ábel András szobájában ülve a Dunáról, annak áradásairól mesél az érdi legendák, mondák, igaz történelmi történetek tudója. Hegedûs József plébános írásából tudható, hogy 1838-ban szörnyû, ijesz tõ lát vány tá rult az ér di ek elé. Az 1838-as ér di ár víz az itt la kók több mint kétharmadát teszi hajléktalanná. Batthyány Fülöp fõherceg, kinek Eõry Emil szob rász, kép zõ mû - vész által készített alkotása a Polgármesteri Hivatal elõtt áll, akkor segítsé get nyújt az ér di ek nek. Ábel And rás csillogó szemmel, lelkes szeretett teljes hangsúllyal emeli ki, hogy Batthyá ny Fü löp a bir to ká ból há rom egye nes ut cát vá ga tott ki, a mai Al só- Felsõ, Ilona utca négyszögöles házhelyek kimérésével és építõanyaggal segíti a károsultakat. Érd elöljárósága és Hegedûs József plébános közremûködésével felügyelik az építkezéseket. Batthyány Fülöp fõherceg tisz te le té re ezt a részt Fü löp vá - rosnak nevezik, az alapítás emlékét õr zi a Fel sõ ut ca és a Kin ga ut ca sar - kán ál ló ba rokk kõ ke reszt. Ábel And - rás röpít Érd történelmébe, csodálattal hallgatom, hogy a kõkereszt mellett egy ha rang láb is állt, mely a II. vi lág - háború alatt megsemmisült. Árvizek XI. évfolyam 7. szám április 11. Cecil és a Kókuszverseny Somfai István beszélgetett a szerzõvel, Karácsony Istvánnal Acímben említett Cecil ugyan nem indult a kókuszversenyen, mégis összetartoznak, mert dr. Karácsony István, a közismert érdi onkológus orvos-író két, most bemutatott kisregényének címében szerepelnek. A Csuka Zoltán könyvtárban Somfai István tanár úr mutatta be a két új kötetet, amelyek a szerzõ megfogalmazása szerint szórakoztató kis - regények. A Cecil a régebbi, errõl Kimmel István így ír az Érdi Irkában: Már a címlap is vonzza tekintetemet, kamaszkori romantikus érzések jönnek elõ bennem. Középen egy fiatal lány képe, alatta a kincses/rejtelmes sziget kellékei: a több száz éves nyitott ékszeres ládikó, igazgyöngy láncok, arany medálok sorával, régi térkép iránytûvel, nyitott levél és egy összetekert, õsrégi, titokzatos tekercs.... Nem árulom el a cselekményt, ajánlom elolvasását minden kor osz - tály nak, le sem lehet tenni. Hogy miért? Olyan, mint egy filmforgatókönyv, ugyan úgy pe reg nek az események... valóban szórakoztató. A Kókusz versenyról így ír a szer - zõ az elõ szó ban: Az autóversenyek szédítõen száguldó világának kelleme sen szelidített vál to za ta a mi kis Kó kusz ver se nyünk. A kis re gény ben azért némi izgulni és szurkolni való is akad. Köszönjük Karácsony doktornak könyveit és gyógyító munkáját egyaránt, és re mél jük, még so ká ig foly - tat ja! Szük ség van a hoz zá ha son ló igazi humanistákra. Bejárom Érd ismerõjével a történel mi múl tat, majd öröm mel hív ja fel figyelmem az Érdi Lapban folytatásokban közölt Búzás Gergely tanulmá nyá ra, mely nek cí me: Sár kány Ambrus érdi udvarháza. Visszakanyarodunk az árvizekhez, az árvízi emlék táb lá ra, lám Érd nek még ilyen is van. Nem ez a szü lõ föl dem, de egy re jobban kötõdöm Érdhez, mindehhez szük ség van, egy õszin te, nyílt szí vû városát a végtelenségig szeretõ ember re, akit Ábel And rás nak hív nak. Állok az árvíz magasságát mutató táb la elõtt, köz ben egy fiatalpár nem törõdve a tavaszi esõ szitálásával szerelmesen fogódznak össze, ekkor bevillan, a József Attila díjas Csuka Zoltán költõ, aki Érdligeten csodát csodára halmozott, errõl Harmat Béla tudna na po kig tar tó elõ adá so kat tar ta ni. Most a tavaszi áradások idején Csuka Zoltán következõ sorai jutnak eszembe: Az égbolt acélkék haragja szétfeszült fölöttünk,/ áradások ereje röpít/és jaj ging-galang/véres-szerelmes fe jünk kel/egy be fo gó dzott test tel/ta - vaszra gondolunk. Érd fejlõdõ város, nagyszerû múlttal, feltárt és még bujkáló régi történetekkel. Tavaszi esõtõl áztatva hirdeti a volt ár víz szint jét jel zõ táb la, hogy mindig minden helyzetbõl fel lehet áll ni. 175 év vel ez elõtt, nem csak az esõcseppek, hanem a könnyek is csordultak az érdi emberek arcán, hiszen jó néhányuknak egész életük munkáját el úsz tat ta az ár víz. Érd nek volt egy Batthyány Fülöp fõhercege, aki segített. Zerind nek egy Taba j di Kár olya, akit szülõfaluja nem feled Fazekas József tanárnak köszönhetõen. Az árvizek múlt ja mu tat ja, hogy a gyors se - gély az embereknek, városoknak, falvak nak add hi tet és jö võt egy aránt. A Duna lassan nézelõdve folydogál, akár csak a Fe ke te-kö rös. Az esõ köz ben el áll, a fel hõk mö gül a Nap kan di kál ki. Itt a köl té szet nap ja, s a verset olvasók hite erõsödik, szárba szökken a líra, illatozik a jácint, s Zerinden Sza bó Mar git Kányá di Sán - dor ver set ol vas. Gyer mek ko rom ra gondolok, nagyszüleimre és szüleimre Bíró András költõ soraival: Gyermek ko rom jól sar ja dó fa volt/s mint a mesében: fények sugarán/jönnek fe - lém ezüst ol ló val és/arany kan ná val az apám s anyám." FEKETEGYARMATI SÁNDOR A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban TAVASZI ZENÉS SZÍNHÁZBÉRLET III/ április 28. vasárnap 15 órakor ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA zenés vígjáték két felvonásban Szereplõk: Straub Dezsõ, Szabó Zsuzsa, Fogarassy Bernadett, Oszter Alexandra, Fésûs Nelly, Csengeri Attila, Beleznay Endre, Benkóczy Zoltán, Straub Péter, Fogarassy András, Sáfár Anikó Boros Ádám Rendezõ: Straub Dezsõ

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra

Háromnapossá kerekedett a Magyar Kultúra Ingyenes kétheti lap 12000 példányban Albert Bútor Érd, Gellért u. 2. (Riminyáki sarok) Tel./Fax: 23/361-215 Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 9-13 50 féle matrac: Bio, rugós, vákumos, tempúr www.albertbutor.hu Pizzarendelés:

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu

Tompaládonyban. zajlik az élet. 2015. június V. évfolyam 6. szám www.repcevidek.hu Tompaládonyban zajlik az élet Má jus fa ál lí tá sa Te le pü lé sünk má jus fá ját áp ri lis 30-án es te ál lí tot tuk fel a fa lu ház ud va rán. A fa a köz ség ha tá rá ban ta lál ha tó er dõ bõl szár

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Ka rá cso nyi rege ha va ló ra vál na...

Ka rá cso nyi rege ha va ló ra vál na... X. év fo lyam 12. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft Ady Endre * Karácsony I / Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong

Részletesebben

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár 1394 2012 XIX. évf. 3. szám l 2012. március l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek Bag Nagyközség Önkormányzata 2012. február 23-án tartott kép

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben