Egészségkártyával az érdiekért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségkártyával az érdiekért"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban XI. LAP évfolyam 7. szám április 11. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Egészségkártyával az érdiekért Együtt mû kö dé si meg ál la po dást írt alá Érd vá ros ne vé ben T. Mé szá ros And rás pol gár mes ter és a Dr. Card Kft. kép vi - se lõ je, Ma gyar At ti la. Ameg ál la po dás lé nye ge az, hogy a vá ros csat la ko zott az or szá gos egész ség kár tya prog ram hoz, és el sõ ütem ben 6200 da rab Dr. Card egész ség kár tyát vá sá rolt, ame lyet az ön - kor mány zat a di á kok és a nyug dí ja sok kö zött oszt ki. A Dr. Card egész ség kár tya egy bank kár tya nagyságú kártya, amely tartalmazza tulajdonosa legfontosabb egészségügyi adatait, így sürgõs ellátás esetén a kezelõorvosa azonnal megkap minden olyan információt, amely a kezeléshez szükséges. Az egészségkártyát mindenkinek saját magának kell kitölteni, de természetesen észszerû igénybe venni a háziorvosok segítségét. A kártya mö gött ki épül egy inter netes hát tér is, az e-kar - ton, amelynek segítségével bárki orvostól és egészségügyi intézménytõl függetlenül bankkártya szintû biztonsággal tárolhatja egészségügyi adatait, amely leegyszerûsíti, felgyorsítja és biztonságosabbá teszi a diagnózis gyors és pon - tos felállítását. Az e-karton biztosítja, hogy bármilyen orvoshoz is fordulunk, a szakember az interneten keresztül kizárólag a páciens által megadott személyes kód alapján betekinthes - sen az egészségügyi adatlapjába. Mivel a diag - nózisok latinul vannak feltüntetve, az e-karton külföldön is használható. Emelt szintû szolgáltatás esetén az alapadatokon túl szöveges és képi információkat, esetleges allergiát, gyógyszeres kezeléseket, mûtéteket, oltásokat, fertõzõ betegségeket, családi kórtörténetet, egyéb kezeléseket és a biztosításokat is rögzíthetik. Balról: dr. Gyõrfi Pál, az Országos Mentõszolgálat szóvivõje, T. Mészáros András polgármester és Magyar Attila, a Dr. Card Kft. képviselõje Magyar Attila, a Dr. Card ala pí tó ja el mond - ta, hogy szeretnék Magyarország minden lakosát ellátni egészségkártyával, és az életmentõ funkció mellett egy folyamatosan bõvülõ kedvezményhálózat is kiépül. Az aláíráson jelen volt dr. Gyõr fi Pál, az Or - szágos Mentõszolgálat szóvivõje is, aki elmondta, hogy az OMSZ is együtt mû kö dik a szol gál ta tó - val, és szakembereik segítik a Dr. Card honlapján elérhetõ e-karton sürgõsségi moduljának fejlesztését, amelyet minden mentõorvos könnyedén el fog tudni érni, saját belépési joogsultságukkal és a páciens által megadott személyes kód alapján. T. Mészáros András polgármester elmondta azt is, hogy kez det ben 6200 kár tyát vesz nek át és osztanak ki elsõsorban a legrászorultabbak, a diá kok és a nyug dí ja sok kö zött, de mód lesz rá a késõbbiekben, amennyiben az anyagi lehetõsé - gek ezt biztosítják, hogy kiterjesszék ezt a kört. A kártyát egyébként csekély összegért bárki megvásárolhatja maga is. Azt is el mond ta T. Mé szá ros And rás, hogy a háziorvosok partnerek lesznek. A város eddig is igyekezett mindent megtenni a lakosok egészségének védelméért, elég csak a szakrendelõre vegy a megújuló háziorvosi rendelõkre gondolni. Tisztelt érdiek! Mindenkit szeretettel várunk, aki a rezsicsökkentés mellett ki tart, hogy az alá író ívet alá ír ja. Hely szín: Ös sze fo gás Egye sü let szék - há za, 2030 Érd, Al só út 8. (Mû ve lõ dé si ház zal szem ben lé võ épü let). Nyit va tar tunk és az alá író kat vár juk: Hét köz nap okon (szom bat ki vé te lé vel): órá ig, szom ba ton: 9-12 órá ig. Már már ci us 22-tõl el kezd tük az alá - írás gyûj tést és jú ni us ele jé ig foly tat juk. Nyit vatartá sunk is en nek meg fe le lõ. Pi a con és egyéb for gal mas he lye ken (Eu ró pa sé tá nyon a Stop Shop mel lett, va la mint Park vá ros ban a Pos ta kö ze lé - ben) stan dot ál lí tunk és ott is gyûjt jük az alá írá so kat. El ér he tõ ség: 06/20/ il let ve 06/20/ Aki se gí te ni sze ret ne eb ben a mun ká - ban, azok je lent ke zé sét sze re tet tel várjuk. Fidesz Érdi Szervezete és Nyugdíjas Tagozata Meg szám lál tat tunk Megjelentek a 2011-es népszámlálás elsõ ada tai, és ezek kö zött van né hány olyan, ami élénk feltûnést keltett. Ilyenek a népesedési adatok, valamint a vallási hovatartozással kapcsolatosak. A most górcsõ alá vett adatok: Radikálisan csökkent a vallásos emberek ará - nya, ami elsõsorban a nagyobb keresztény felekezeteket érinti. A magukat katolikusnak vallók szá ma a tíz év vel ez elõt ti 5,5 mil li ó ról 3,9 millióra zuhant, a reformátusoké 1,6-ról 1,1 millióra, míg az evangélikusoké 304 ezerrõl 214 ezerre. 1,6 millióan voltak azok, akik semmilyen egyházhoz vagy felekezethez nem sorolták magukat. Mit reagáltak erre az egyházak, illetve a liberálisok? Kezdjük az utóbbival! Nem okoztak természetesen meglepetést. A HVG rögtön arról írt, ezután nem is érdemes meghallgatni az egy há zak hang ját, an nyi ra elje len ték te - lenedtek. Má sok hoz zá fûz ték, hogy egész Eu - rópában így van, mit csodálkozunk, természetes, hogy Marxékkal szól va elõb b-utóbb eltûnik a vallás, mert csökevény. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdésre a számítógépes rendszer napokig egysze rû en nem fo gad ta el a vá laszt, ha va la ki ka - tolikusnak vallotta magát, és ebben az értelemben tá jé koz tat ták a szám lá ló biz to so kat is. Ugyanakkor a kérdésfelvetés is eltért a korábbi nép szám lá lás oké tól, így az ered mé nyek nem alkalmasak az összevetésre. Gáncs Pé ter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke szerint a válasz - meg ta ga dók szá má nak drá mai nö ve ke dé se nem magyarázható csupán a társadalom szekularizációjával, vagy az egyházak hitelvesztésével, mégis, kétségtelenül jelzi, egyre több ember számára nem egzisztenciális kérdés a vallási hovatartozás. Mindenképpen önvizsgálatra kell, hogy indítsanak a szakmailag akár még vitatható adatok, szükséges és egészséges az õszinte párbeszéd. Józan ésszel is belátható, a közel négy évtizedes istentelen agymosás lélek- és közösségromboló hatását nem lehet két évtized alatt jóvátenni. Máté-Tóth András, a Szegedi Tudományegye tem val lás tu do má nyi tan szék ének ve ze tõ - je sze rint szó sincs drá mai adat ról. A ma gu kat valamely felekezethez besorolók tekintetében az elmúlt tíz évben átlagosan 6,6 százalékos a csök ke nés, figyelembe kell venni azt, hogy er - re a kérdésre 2011-ben 1,6 millióval kevesebben válaszoltak. Vagyis a felekezeti hovatartozás tekintetében nincsen jelentõs változás a 2001-es évhez viszonyítva, ez egybeesik az elmúlt tíz esztendõ hazai és nemzetközi közvélemény-kutatási adataival alátámasztott trendekkel. A KSH tájékoztatása nyomán a vallás elképesztõ méretû visszaszorulását vizionálók fi gyel mét ar ra is fel hív ja, hogy az 1,6 mil lió fõs csökkenés az egyáltalán nem válaszolók - nál többletként megtalálható. Talán Gáncs Péter szavaiban találni a legtöbb igaz sá got: nem múl hat tak el nyom nél kül az egyház elleni sok évtizedes támadások, a szerzetesrendek feloszlatása, a papok és lelkészek bebörtönzése, a vallásukat megvallók sorozatos ellehetetlenítése, a rendszerváltás óta pedig a balliberálisok gátlástalan lejárató hadjárata. A kereszténység azonban kétezer éves múltra tekint vissza, és ennél nagyobb támadásokat is átvészelt már. Ferenc pápa megválasztá sa is azt jel zi, hogy van jö võ, van olyan út, amelyen tovább lehet menni. Európa ma evangelizációs terület, mondják, és remélhetõleg belátható idõn belül visszatérünk ahhoz, hogy keresztény gyökereinket immár az unió alkotmányában is szentesítik. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk április 25-én jelenik meg!

2 2 Ki ér ti ezt? Az Alinsky-módszer a gyakorlatban Az igazi balliberális hazaszeretet szlogenjét Eörsi Mátyás volt SZDSZ-es kép vi se lõ, most DK-s fogalmazta meg az ATV te le ví zi ó ban: Magyarország kellemetlen fekély az Európai Unió testén. Múlt heti számunkban írtunk az Alinsky-módszerrõl, melynek egyik lényeges ele me: Támadj, támadj, támadj minden irányból! Ennek jegyében ötven nyugati alkotó- és elõadómûvész, illetve tudós kiáltványban tiltakozott Magyarország jobbra tolódása ellen, és a következõ felhívást jelentették meg: Indítsatok felkelést! Igen, igen. Vannak felhívások és cikkek, tiltakozó határozatok és levelek, pódiumviták és dokumentumfilmek Magyarország módszeres fasizálódásáról és az ellen, de idáig minden akicó hiábavalónak bizonyult. A demokratikus polgári társadalom megszokott tiltakozási formáival már nem lehet semmit sem elérni Magyarországon, illetve Magyarország ellen. Orbán Viktor kabi - nete zavartalanul jobboldali rezsimmé alakítja át az államot. A politikailag intézményesedett Európa pedig mindezt csak tétlenül nézi. Az értelmiségiek megmagyarázhatatlan okokból hallgatnak. Akcióik legfeljebb csak a saját lelkiismeretük megnyugtatására szolgálnak. Legfõbb ideje, hogy a földrész értel - miségijei véget vessenek tétlenségüknek és önfeladásuknak és közbeavatkozza - nak Magyarországon, amely a kontinens rothadó gócává válik. Harc vagy kapituláció? Javaslat: egy bécsi stratégiai kongresszusról az ellennyilvánosság hatal - mas lökõhullámát kell elindítani. Az ismert filmcím: A fegyverek választása felhívás a szellem Európájához, hogy együtt gondolja végig a vita eddigi eszközeit és találja meg az új, radikális formákat. Fontos támpontot adhat ehhez a Kultúra védelmében rendezett 1935-ös párizsi konferencia és az 1963-as Kafka-konferencia. Filozófusok és publicisták, zenészek és tudósok, színházi emberek és filmkészítõk, képzõmûvészek és költõk, Greenpeace-aktivisták, internet- és SMS-forgalmazók össze kell fognia mindenkinek, aki demokratikus és köztársasági Magyarországot akar. Összeurópai hálózat keretében az eddiginél hatásosabb sajtókeretekben kell fellépni és korszerû módon fel kell szabadítani Magyarországot. Vajon a balliberálisok újra elõveszik a kommunisták híres plakátját, a Fegy ver be, fegy ver be! cí mût? Moszkva helyett most berlini központtal? Kis városkánkban is elõbújt néhány hasonló forradalmár, és az internet szabadságát kihasználva (v.ö. a sajtószabadság eltiprását a fasiszta Orbán-rezsim által) hasonló, de egyszámjegyû IQ szintû felhívásokat ömlesztik elénk. Például (ügyefogyottérdi nicknéven, betûhíven): Ha már ennyire nincsenek megelégedve,ennyire teher nekik az egész ak - kor mi ért nem dob ják le a ter het a válukról,mi ért nem sza ba dul nak meg tõlle? Már régen ki kellett volna hajítani a hivatal épületébõl fizikálisan ezeket a tolvajokat,ha ennyire érti tudja a sok ember. Már rég lemondásra kellett vol - na kényszeríteni. Ehelyett mi van üres pampogás meg befosás és kétszemélyes beszélgetések so rán dör mö gés. Nyílt szí nen meg kuss van. Miért nem szervezõdik már tettleg egy olyan mindent elsöprõ megmozdu - lás,amivel meg lehet szüntetni a mostani nyomor állapotát.miért? Azért mert ha lenne valaki -akit még a mocskok ott 13-an nem találtak meg valamivel és nem kezd tek ki,vagy nem fe nye get ték meg, vagy nem le he tet le ní tet ték el- aki ki - állna a, beszari érdi nép nem volna hajlandó felsorakozni mögé. Jó mondjuk pár 100-an,de a 60 ez res la kos ság nak csak mor zsá ja at tól nem fos nak be a zsarnokok,mert ott vannak az agyhalott nyuggereik,meg a ködös jövõbeli igéretekkel megvett fiataljai,akik majd sorfalként eléjük fog állni. Hol van a 40-es korosztály,akinek most mozdulni kéne,akiknek a vagyona,családja,gyereke van veszélyben? Sehol sunyin lapít,mint egy patkány és azt le si,hogy mer re gu rul majd az a gesz te nye,amit pá ran vé res ál do za tok árán kikapar. Hozzá csatlakozott borzassün, mondandója szintén betûhíven: Ez a vén hu gyos Ma ris ka né nit,aki a Pen ny-be 5 sá von át vég tat a gya - logátkelõtõl 5 m-ra a reggeli 2 dekásért,meg a dobozos tejpótlékért nem igen ér dek li,mert finja nincs hoz zá. A Jóskapista,aki a korcs má ba egész nap a nagy - fröccse mellett kókadozik,szintén nem érti, a büdöspöstön dolgozó céges ótóval furikázó festettkörmû miniszoknyás mûkörmös mamaeger macacica meg fel sem tud ja fog ni,leg fõ kép pen azért nem mert on nan köl tö zött ki és csak azért la kik itt,hogy ha meg jön es te Érd re (amit nem ke vés adó csa lás ból épít te tett egy adócsaló kontár vállalkozóval) hogy csöndben tudjon aludni. Nos ezt a tönbb séget al ko tó ér dek te len ré te get mit ér dek li az,hogy itt mil - liárdokat zsebeltek be helyi kiskirályok,amibõl lehetett volna járdákat,utakat,közvilágítást,vízelvezetõ rendszert,közösségeket összehozó építményeket létre hozni. A vém higyi nyug ger ott hon a 3 in gye nes la káj adón szop ja be a masz la got, az alkesz a kri mó ban tom pít ja az agy sejt je it,a man aeger meg a mitin gen vil - logtatja a fitnesteremben kigyúrt combjait a fõnöknek a jobb fizu reményében. Na pont ennyire érdekli õket. Aki ket meg ér dek li a do log azok meg en nem a kö zel 60 ezer nek csak t9redék ré sze és saj nos! azok mû köd te tik ezt a te le pü lést(nem vá ros). Nos a felsorolt antiérdeklõdésûek kilakoltatásával pont letisztúlna a kép és egybõl kivilágosodna,hogy ki az aki és mennyit vett el jogtalanúl a közösbõl. Saj nos azon ban eztt nem le het, így ma rad a mû köd te tõk nek a szen ve dés és a töb bi ek meg xar nak az egész re és ez így jó a mos ta ni bá bu nak és az õt mö göt - tesen mozgató csinovnyikoknak. Ad dig amed dig az agy halott nyug gernek jut 2 de kás ra meg 1 do boz tej re,az alkesz nak 1 nagy fröccs re és a man aereger ma ca cé ges ótó val tud jár ni és nem lesznek hó végén megélhetési gondjai,addig ez a népi töm,egû rétegfaj pas szív bírka mód já ra kus sol. Eze ket nem le het még kény szer rel sem ar ra rá - venni,hogy jelen helyzetben érdeklõdjenek a helyi dolgok iránt. Ennyi. Ha ezeket egy kiadós kocsmázás után írták, kietlen otthonukban, betegen, mindenki által elhagyatva és szegényen, talán még érthetõ lenne, de ez nem valószínû. Felvilágosító politikai munkásságukat régebbrõl ismerve a balliberális (MSZP, DK) és a haveri meg gyes ci vil (Civil Érdek) érdek ol dal hoz tartoznak, az õ itteni szervezeteiket (és az SZDSZ utódait) próbálják elõtérbe tolni. Szerintem meg nagy szívességet tesznek a mi oldalunknak, mert ha valakiket folyamatosan birkáznak, beszariznak, agyhalott nyuggereznek, patkányoznak, az elõbb-utóbb megunja ezt a folyamatos gyalázkodást. Alinskymódszer ide, Alinsky-módszer oda, a folyamatos nyomás nem mindig vezet eredményre, mert a hatás-ellenhatás jelenség is könnyen felléphet. VITRIO L. A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Cím: Veszprém, Házgyári út 12., Felelõs vezetõ: Horváth Gábor - ügyvezetõ igazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ ZÖLD TAGOZAT Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Fogadóórája minden pénteken óra között. Ügyelet: 0-24 óráig 2030 Érd, Duna utca 84. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Adója 1%-ával támogassa a közbiztonságot! Adószám: XI. évfolyam 7. szám április 11. Közvilágítás hibabejelentés (0 24 h): 06-40/

3 XI. évfolyam 7. szám április A Szá zad vég 2013 már ci u sá - ban ké szí tett köz vé le mény-ku - ta tá sá nak ta nú sá ga sze rint a kor mány párt ok sta bi lan õr zik ve ze tõ po zí ci ó ju kat mind a tel - jes né pes ség, mind a biz tos sza va zók kö ré ben már - ci us ban a vá lasz tó ko rú ak 48 szá za lé ka nyi lat ko zott úgy, hogy biz to san részt ven ne egy most va sár nap tar tan dó par la - men ti vok so lá son, így a vá - lasz tá si ak ti vi tás lé nye gé ben ja nu ár óta nem vál to zott, to - vább ra is ala csony nak mond - ha tó. A párt szim pá ti á juk ban bi zony ta la nok ará nya meg - egye zik a feb ru ár ban mér tek - kel, je len leg is a meg kér de zet - tek 44 szá za lé ka tar to zik eb be a kör be. Sta bil a Fi desz tá mo ga tott sá ga AFidesz támogatottsága a teljes népesség körében 24 százalék, ami pozícióját illetõen továbbra is stabilnak tekinthetõ. A legnagyobb ellenzéki erõ, az MSZP az elõ zõ hó nap ban mérttel megegyezõen továbbra is 14 szá za lé kon áll. A Job bik és az LMP tá mo ga tott sá ga kis mér ték ben csök - kent ebben a közegben, elõbbire 8, utób bi ra 2 szá za lék vok sol na. Az Együtt 2014 tá mo ga tott sá ga 2013 Aláírásgyûjtés Folyamatosan gyûjtik a rezsicsökkentést támogató aláírásokat városunkban is. A képen Antunovits Antal önkormányzati képviselõ, Aradszki András országgyûlési képviselõ és Bada Zoltán a piac mellett felállított standnál Elfogadták a II. világháborús emlékmû tervét A z Oktatási és Mûvelõdési Bizottság javaslata alapján Városi Ferenc ötvösmûvész pályázata kapta a szavazatok többségét. A vitában részt vettek a szakemberek mellett érdi civil szervezetek képviselõi is. A bizottság helyszínül a sétáló utcát javasol ta, azon ban a köz gyû lés az ófalu si - ak ké ré se alap ján ugyan is a II. világháboró idõ sza ká ban a vá ros nagyrészt Ófalura és Újfalura korlátozó dott más hely színt fo ga dott el, és fel ké ri az al ko tót, hogy vizs gál ja meg, milyen feltételek mellett lehet az em lék mû vet a Hõ sök te rén, az I. világháborús emlékmû közelében, azzal egy egységben elhelyezni. A közgyûlése felhatalmazta a Polgármestert, hogy a pályamû szerzõjével, Városi Ferenc ötvösmûvésszel kössön szerzõdést az emlékmû engedélyezési terveinek elkészítésére. Változatlanul a Fidesz az élen márciusában 6 százalékos a teljes népesség körében, a Demokratikus Koalícióra és az egyéb pártokra a lakosság 1-1 százaléka adná a szavazatát. A biztos szavazó pártválasztók között a Fi desz je len leg 44, az MSZP 28 százalékon áll. A Jobbik támogatottsá ga 15, az LMP-é 3 szá za lék. Eb ben a di men zi ó ban az Együtt 2014-re 8 szá za lék vok sol na, a De mok ra ti kus Koalíciót, illetve egyéb pártokat 1-1 százalék juttatná a parlamentbe. Mély pon ton a szo cik, gö dör ben Baj naiék ATárki március 27-ei felmérésében arra jutott, nincs jelentõs változás a kormánypártok népszerûségében, a biztos szavazó pártválasztók körében a Fi desz 50, az MSZP 19 szá za lé kon áll. A szocialisták az utóbbi évtized legdurvább mélypontjára estek, Bajnai Gor don ék pe dig pró bál nak ki - mász ni a gö dör bõl de rült ki a ku ta - tásból. Baj naiék az MSZP-vel együtt sem kö ze lí tik meg a Fi deszt Az Ipsos március 18-ai felmérése szerint a biztos szavazók között a Fidesz-KDNP 45 százalékkal vezeti a rang sort, má so dik a 27 szá za lé kos MSZP, har ma dik a Job bik 14 szá za - lékkal. Az Együtt 2014 támogatottsága az aktív és elkötelezett szavazók Az elfogadott terv kö zött 9 szá za lék. Más erõ nem jut na be a parlamentbe. A Szá zad vég szá mai alap ján a Ka - rá csony Ger gely-fé le mandá tum - kiosztási mo dell sze rint a Fi desz- KDNP a mandátumok 66,33 százalékát sze rez né meg, így csu pán egyet len kép - viselõi hely választaná el õket a kétharmad tól. Az MSZP a par la men ti he lyek 20,6, a Job bik 8,54, az Együtt 2014 pe - dig 4,52 százalékát szerezné meg. A Pár be széd Ma gyar or szág ért kép vi se lõ je ál tal ké szí tett mo del lel a fõ prob lé ma, hogy a Baj nai Gor don ál tal grün dolt Ha za és Ha la dás tor zí - tott szá ma it hasz nál ja. A most már a Baj nai-c sap at ban fo ci zó po li ti kus a mo dell fel ál lí tá sa so rán a pár tok 2010-ben ka pott lis tás egyé ni kör ze - tes sza va za ta it min dig a leg fris sebb köz vé le mény-ku ta tá si ada tok kal sú - lyoz ta. Így azt fel té te le zi, hogy egy adott párt támogatottsága egyenletesen nõ vagy csökken az egyéni választókörzetekben az országos támogatottsággal. Ez természetesen a valóságban nem így van, mi vel pél dá ul 2002-ben azok ban a kör ze tek ben, ahol az MSZP volt hagyományosan erõs, ott a szocialisták elsöprõ gyõzelmet arattak, míg ahol ko ráb ban a Fi desz volt nép sze rû, ott kevésbé szerepeltek jól. FORRÁS: MNO.HU A gyû lö let for rá sai Az nem na gyon kér dé ses, hogy nem va gyunk túlszeretett nemzete az európai népek közösségének. A világért sem szeretnék a neurotikusok üldözési mániájának útjára tévedni és végigjajonga ni a vi lá got, hogy min ket nem sze ret sen ki, mink va gyunk a vi lág ár vái. Egy részt ez nincs így, há la Is ten nek. Más részt meg, akik ré szé rõl megnyilvánul fõleg a környezõ országok politikai elitje, nagyon is logikus és kiszámítható ok - ra vezethetõ vissza az õ magyarellenességük. A lopott dolgot a meglopottal szemben kell a leginkább védelmezni. Ha nagyon alaposan elkezdene valaki mély szociológiai elemzéseket is végezni, talán felfedezne valamiféle apró kis ellenszenvet is. De ez tulajdonképpen még természetes is lenne, hisz az emberi termé szet már csak olyan, hogy a más sá got in kább gya nú san mé re ge ti. Mi ma - gya rok meg ugye tény leg má sok va gyunk, mint akár a köz vet len, akár a tá gabb környezetünk. A szokásaink, a nyelvünk, a kiszámíthatatlan természetünk, amelybe belefér a végtelen és birkatürelem, meg a mindent felemészteni képes robbanás. A tudományos, mûvészeti, vagy éppen a sport teljesítményeink is ir - ritálhatnak más nálunk nagyobb létszámú nemzeteket is. Az amerikaiak ezen tulajdonságainkat sajátos humorral intézték el, azt mondták: a magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem marslakók. Az utóbbi években valahogy a nemzetközi figyelem fókuszában tartanak minket. Majd minden hétre akad egy-egy lesújtó cikk valamelyik nagy nyugateurópai újságban. Aztán az EU parlamentje sem nagyon tud huzamosabb ide - ig úgy mûködni, hogy valamelyik sajtóvisszhang után ácsingózó ballib politi - kusa ne akarná belénk törölgetni a ganajos csizmáját. Az estek többségében mindezt úgy teszik, hogy a Magyarországról szóló objektív tények ismereté - nek aprómunkájával egyáltalán nem akarnak bíbelõdni. Bõdületes baromságo - kat is képesek szemrebbenés nélkül elõterjeszteni és az objektivitására olyan fe ne na gyon büsz ke saj tó, csuk lás nél kül le is hoz za azo kat. Az tán a kö vet ke - zõ hé ten már ezek bõl idéz, mint ha pár nap el tel té vel mond juk Cohn Ben dit nem ugyanaz a pojáca lenne, mint amikor fröcsögött valamit ellenünk. Ezekkel együtt is megkockáztatom, a legtöbb európainak mi magyarok, nagy általánosságban annyira közömbösek vagyunk, akár eszkimóknak a teve - fu tam. Nem na gyon iz gat nánk õket, ha bár mi extrem itás is fel üt né mi fe lénk a fejét, ha a sajtó és a politikai hatalom, a még mindig óriási kapcsolati és pénztõkével rendelkezõ liberálisok és a mögöttük lévõ pénzhatalmi körök kezében len ne. Nem va gyok na iv, per sze, hogy tu dom, még min dig az õ ke zük ben van, de már veszélyeztetve. A Birodalom, a pénzbirodalom nem tûri meg a veszé lyez te tõ té nye zõ ket, mert tud ja a szik rá ból lesz a láng, aho gyan azt an nak idején kedvenc üdvöskéjük, Vlagyimir Uljanov (Lenin) is meg mondotta. A magyarok nemzeti politizálása nemcsak a láthatatlan háttérhatalmat veszélyezteti, de a hazai siserahadat is, amelyik abból él, hogy fenntartja a liberá lis ér ték ren det. Ret teg ve gon dol rá, mi is lesz a sor sa, ha az em be rek már nem ve võk a du má ra, ame lyik idá ig jut tat ta az or szá got és a vi lá got. A nem ze - ti gondolatot, a nemzeti politizálást minden eszközzel le kell járatni, el kell lehetetleníteni, nevetségessé kell tenni. A hosszú évtizedek alatt kiépített intézményhálózat, a kimunkált technológia, amellyel a tömeget befolyásolni és terelgetni lehet, repedezik, törik és porlad. A meg szer zett ál lá so kat min den áron meg kell vé de ni. Bel föld ön már nem megy, hát ki kell ter jesz te ni a har cot és kül föld rõl hív ni a se gít sé get. A la ban - cok megint régi kedvenc húzásukhoz folyamodtak. Viszik ki az információkat, lejárató forgatókönyv ötleteket, hogy ha nekik már nem megy, Brüsszelbõl mérjenek csapásokat a hazájukra. Lassan körvonalazódik egy liberális Népfront is Magyarország ellen. Bécsben meghatározó (vagy magukat legalább is annak tartó) értelmiségiek már arról jelentettek meg közleményt, hogy is lehetne Magyarországot felszabadítani. Azt írják, hogy Magyarországon engedetlenségi mozgalmakat kell szervezni, minden eszközzel harcolni kell a fasizálódó, Orbán kormány ellen. Teszik ezt azért, mert a magyar baloldali és liberális politikusok kétségbeesetten visítoznak világvégük vergõdésében. Eljutottunk megint oda, hogy valakik külföldrõl úgy gondolják, õk jobban tudják, mi kell nekünk. Megcímkéznek bennünket, ránk zárják a fasizmus ládájának lakatját és mindaddig ki nem jöhetünk megint a bûnös nemzet kategó - ri á ból, amíg õk vajh mi fé le fel ha tal ma zás alap ján úgy nem gon dol ják, hogy most már megint progresszívek és haladóak vagyunk. Mint voltunk nemrég a prog res szív és ha la dó Gyurcsány és Baj nai kor mány alatt. Ar ról meg már nem is beszélve, mennyire csúcshaladók voltunk Horn Gyula idejében (hogy-hogy melyik idejében? Mindegyik idejében. Akár pufajka volt rajta, akár zakó), ami kor a li be ra liz mus olyan nagy alak jai, mint Kóka Já nos és ma ga a nagy Kuncze õrködött a haladás és a progresszió fölött. Valamikor azt mondták, hogy nekünk magyaroknak a kommunistákból is a leghitványabbak jutottak. Ma már ugye a nevezett hitványok utódai hevesen kikérik maguknak a bármiféle összehasonlítást, már pusztán az életkoruk miatt is. Hogy ass zongya, õk már nem olya nok. Ez mond juk tény leg így van. Csakhogy a hitványság nem életkor kérdése, hanem neveltetésé. Ha egy szellemi, ideológiai mozgalom a párt ugyanis az lassan negyedszázad elteltével sem képes magába integrálni azt a gondolatot, amit nagyon leegyszerûsít - ve nem ze ti ér zés nek ne ve zünk, amely azt mond ja, hogy a ha za min den elõtt, engedtessék meg, hogy minden jóérzésû magyar ember azoknak tartsa õket, amik. Amiknek az idegenekhez szaladókat aminek az idegen érdekek képviselõit, a hazájuk ellen idegen hatalmakat bujtogatókat, a nemzet elárulóit tartják. Egyszóval hitványaknak. Ha valakit az Úristen magyarnak teremtett és nem fogja pártját a nemzeté nek, hit vány em ber az ha tá roz ta meg a faj tá ju kat Szé che nyi gróf, a leg na - gyobb ma gyar. Az ellenünk acsarkodó külföldiek pontosan a mi hitványainktól kapják a muníciót, belõlük merítkeznek és nagy gyönyörûséggel heccelnek ellenünk. Már csak azon ké ne ki csiny két el gon dol kod ni, kik is hát a tény le ges oko zói a fel felbukkanó magyarellenességnek? KOPOR TIHAMÉR A BA RÁT KOZ ZUNK nyug dí jas klub továbbra is vár ja az ér dek lõ dõ - ket, min den hó nap utol só KEDD JÉN a Szepes Gyu la Mûvelõdési Központ ban 15 órá tól. Klub ve ze tõ: Pé ter Tamás né (Emõ ke).

4 4 A diáktüntetések és következményeik Napjainkban egyes egyetemeinken, komprádorok közremûködésével, rendszerbuktatásra irányuló tevékenység folyik. A balliberális kötõdésû diákszervezeteket, az un. Hallgatói Háló za tot nyu ga ti, Nyu gat hoz kö tõ dõ politikai és pénzügyi csoportok, az érdekeiknek megfelelõen, aktívan mozgatják. A lázongók, a gyûlölködõk és lázítók nem is titkolják: külföldrõl várják, remélik boldogulásukhoz a támogatást, mint annyiszor a történelmünk so rán. Má ra már olyan ink ri mi nált és disszo náns hely zet állt elõ, hogy az egyetemeink falára túlzás nélkül kitehetõ a tábla: A reformálás ideje alatt, az oktatás tudománytalanítása, zavartalanul folyik. Ha a tendencia továbbra is így folytatódik, a tömegesedés igénytelensége miatt a diplomák egyre többet veszítenek az értékükbõl, és rövid idõ alatt devalválódnak. A természettudományok területére pedig egyre kevesebben fognak jelentkezni. Amilyen a hall ga tói fel fo gás, hoz zá ál lás és a szellemi színvonal, olyan lesz késõbb a tudományos utánpótlás felkészültsége, tudása, szakismerete és színvonala is! Az életfelfogásban lassan terjed a fatalizmus, a nihilizmus! A politikusok pedig egyre nehezebben ismerik fel a legfontosabb teendõket. Sokuk al kal mat lan is a prob lé mák és a fel - adatok megoldására. Mind ez azt is je len ti, hogy a kor - szakváltó új elméletek befogadására ha zánk ban még so ká ig nem lesz kel lõ fogadókészség. Emiatt a tudományos életben is hátrébb szorulhatunk akkor, amikor adottságaink folytán elõrébb is kerülhetnénk. Sajnos, ezzel egyidejûleg a kultúra és a tudomány helyzete Nyu ga ton is ha son ló ál la pot ban van, ott is ha nyat lik és zül lik! Ma még nem tud ha tó, hogy meny - nyit árt Ha zánk nak az, hogy ma gyar diákoknak amerikai közösségszervezõk ad ják a tip pe ket ar ra, ho gyan gya - koroljanak nyomást a döntéshozókra. Egzisztenciájukkal, elõmenetelükkel, jö võ jük ala kí tá sá val nem tö rõd ve, stratégiájuk a zsarolás és a terrorizálás, valamint mások szabadságának korlátozása, a felsõoktatási intézmények életének megbénítása. Úgy vélik: minél rosszabb, annál jobb! Azt hiszik, hogy rombolni szükséges, elégedetlenséget, haragot szítani kötelesség, félretájékoztatni pedig erény! Néhány balliberális szemléletû oktató is támogatja a diákokat a zavarkeltésben. A változtatáshoz sok-sok szeretetre, ép test ben, ép lé lek re len ne szük ség, amit nem kön nyû a mai vi - szonyok mellett elérni! Mára egyes ifjúsági szervezetek erkölcsileg annyira lezüllöttek, hogy nem veszik észre: egyetlen tudományt sem sza bad úgy mû vel ni, hogy ha eg - zakt módon cáfoljuk egy állításunk helyességét, akkor azt elvtelenül és zsigerbõl úgy verjünk vissza, hogy nem gyõzõdünk meg a bizonyítás helyességérõl és jóságáról. Félõ, hogy ezért egy szer még nagy árat kell fi zet - nünk, melyet elsõsorban az objektivitás hi á nya idéz elõ, meg a sze mé lyi kultusz fetisizálása. Ma már ott tarunk, hogy nem tud juk el dön te ni, mer re van elõ re! Amit az alag út vé gé - nek lá tunk, az csak egy vi lá gí tó szent - já nos bo gár! Ne he zí ti a hely ze tet, hogy a magyar értelmiség, erõsen polarizálódott. A tudásnak nincs becsülete, elkorcsosodtak az erkölcsi viszonyok! Szû nõ ben van nak az eti kai nor - mák! Egy szûk elit sze ret né ránk erõl - tetni, lélektelen módon, a világszemléletét! Olyan ká osz van a fe jek ben, hogy azt már legjobb, legcélszerûbb agyonhallgatni, a problémákat pedig szõnyeg alá sö pör ni. Ha nem vi gyá zunk, akkor lassan kialakul az a kozmopolita, dilettáns értelmiségi réteg, amely hamis életfelfogást sugall, magának pedig, ideológiai alapon, tartós hatalmat akar. Ez az, ami el len kö zö sen fel lép ni, tiltakozni kell a jövõnk és utódaink érdekében! Nem szabad elveszíteni az ellenõrzést a társadalmi, szellemi és kulturális folyamatok fölött. A veszély óri á si, mert a vi lág ban a szûn ni nem akaró pénzügyi, gazdasági, politikai, kulturális, szellemi és jóléti válság is egyre jobban mélyül. Drákói megszorításokat pedig a társadalmak töb bé már se hol a vi lá gon nem to le - rálnak! HORVÁTH PÁL Gyerekkoromban, sokszor álltam a kanyargó, fûzfabokrok között bújócskázó Fekete-Körös partján. Ilyenkor a természet tarka-barka változatos világa öleli keblére a jelenlévõt. Volt, és van mi kor egyik nap ról a má sik ra a já té kos Fe ke te-kö rös bõl, ha tal mas erõt árasztó, félelmet gerjesztõ, ijesztõ óri ás vá lik. Ilyen kor még a hi tet le - ne ket is az ég fe lé for dít ja, imá kat mormolóvá teszi, Istenhez könyörgõvé s a re ményt is csak ben ne ke re sõ vé teszi a Fekete-Körös. Az iskolában, diákkoromban Fazekas József tanárom föld rajz órán a Kö rö sök rõl be - szélt, hogy 1613-ig nyú lik vis sza az árvízellenes célból való emberi beavat ko zás. A par to sí tás ter ve csak 1823-ban születik meg, megvalósítása 1843-tól kez dõ dik el, és 1855-tõl gyorsul fel. Csanádi János magyar iro da lom órán az 1879-es nagy ár víz - rõl be szélt, ami kor Zerind nagy ré szét el bo rít ja a víz, a kár óri á si. Egy szem - ta nú, Sán dor Kár oly Nagyzerind vésznapjai címmel versben örökíti meg a történteket, és kiemeli Tabajdi Károly akkori alispán, a falu szülötte segítését, támogatását, közben járását a falu újjáépítésében. A természet az úr, min den ezt bi zo nyít ja még a Csa - ná di Já nos ál tal ös sze gyûj tött körösközi bal la da is, mely így szól: Árad (a) Kö rös vi ze./ Nem akar hig - gad ni. Szü lõ föl dem re gon do lok, mert mostanában a hírek fõszereplõje többek között a Fekete-Körös. Ér den a csö pör gõ esõ ben Ábel András szobájában ülve a Dunáról, annak áradásairól mesél az érdi legendák, mondák, igaz történelmi történetek tudója. Hegedûs József plébános írásából tudható, hogy 1838-ban szörnyû, ijesz tõ lát vány tá rult az ér di ek elé. Az 1838-as ér di ár víz az itt la kók több mint kétharmadát teszi hajléktalanná. Batthyány Fülöp fõherceg, kinek Eõry Emil szob rász, kép zõ mû - vész által készített alkotása a Polgármesteri Hivatal elõtt áll, akkor segítsé get nyújt az ér di ek nek. Ábel And rás csillogó szemmel, lelkes szeretett teljes hangsúllyal emeli ki, hogy Batthyá ny Fü löp a bir to ká ból há rom egye nes ut cát vá ga tott ki, a mai Al só- Felsõ, Ilona utca négyszögöles házhelyek kimérésével és építõanyaggal segíti a károsultakat. Érd elöljárósága és Hegedûs József plébános közremûködésével felügyelik az építkezéseket. Batthyány Fülöp fõherceg tisz te le té re ezt a részt Fü löp vá - rosnak nevezik, az alapítás emlékét õr zi a Fel sõ ut ca és a Kin ga ut ca sar - kán ál ló ba rokk kõ ke reszt. Ábel And - rás röpít Érd történelmébe, csodálattal hallgatom, hogy a kõkereszt mellett egy ha rang láb is állt, mely a II. vi lág - háború alatt megsemmisült. Árvizek XI. évfolyam 7. szám április 11. Cecil és a Kókuszverseny Somfai István beszélgetett a szerzõvel, Karácsony Istvánnal Acímben említett Cecil ugyan nem indult a kókuszversenyen, mégis összetartoznak, mert dr. Karácsony István, a közismert érdi onkológus orvos-író két, most bemutatott kisregényének címében szerepelnek. A Csuka Zoltán könyvtárban Somfai István tanár úr mutatta be a két új kötetet, amelyek a szerzõ megfogalmazása szerint szórakoztató kis - regények. A Cecil a régebbi, errõl Kimmel István így ír az Érdi Irkában: Már a címlap is vonzza tekintetemet, kamaszkori romantikus érzések jönnek elõ bennem. Középen egy fiatal lány képe, alatta a kincses/rejtelmes sziget kellékei: a több száz éves nyitott ékszeres ládikó, igazgyöngy láncok, arany medálok sorával, régi térkép iránytûvel, nyitott levél és egy összetekert, õsrégi, titokzatos tekercs.... Nem árulom el a cselekményt, ajánlom elolvasását minden kor osz - tály nak, le sem lehet tenni. Hogy miért? Olyan, mint egy filmforgatókönyv, ugyan úgy pe reg nek az események... valóban szórakoztató. A Kókusz versenyról így ír a szer - zõ az elõ szó ban: Az autóversenyek szédítõen száguldó világának kelleme sen szelidített vál to za ta a mi kis Kó kusz ver se nyünk. A kis re gény ben azért némi izgulni és szurkolni való is akad. Köszönjük Karácsony doktornak könyveit és gyógyító munkáját egyaránt, és re mél jük, még so ká ig foly - tat ja! Szük ség van a hoz zá ha son ló igazi humanistákra. Bejárom Érd ismerõjével a történel mi múl tat, majd öröm mel hív ja fel figyelmem az Érdi Lapban folytatásokban közölt Búzás Gergely tanulmá nyá ra, mely nek cí me: Sár kány Ambrus érdi udvarháza. Visszakanyarodunk az árvizekhez, az árvízi emlék táb lá ra, lám Érd nek még ilyen is van. Nem ez a szü lõ föl dem, de egy re jobban kötõdöm Érdhez, mindehhez szük ség van, egy õszin te, nyílt szí vû városát a végtelenségig szeretõ ember re, akit Ábel And rás nak hív nak. Állok az árvíz magasságát mutató táb la elõtt, köz ben egy fiatalpár nem törõdve a tavaszi esõ szitálásával szerelmesen fogódznak össze, ekkor bevillan, a József Attila díjas Csuka Zoltán költõ, aki Érdligeten csodát csodára halmozott, errõl Harmat Béla tudna na po kig tar tó elõ adá so kat tar ta ni. Most a tavaszi áradások idején Csuka Zoltán következõ sorai jutnak eszembe: Az égbolt acélkék haragja szétfeszült fölöttünk,/ áradások ereje röpít/és jaj ging-galang/véres-szerelmes fe jünk kel/egy be fo gó dzott test tel/ta - vaszra gondolunk. Érd fejlõdõ város, nagyszerû múlttal, feltárt és még bujkáló régi történetekkel. Tavaszi esõtõl áztatva hirdeti a volt ár víz szint jét jel zõ táb la, hogy mindig minden helyzetbõl fel lehet áll ni. 175 év vel ez elõtt, nem csak az esõcseppek, hanem a könnyek is csordultak az érdi emberek arcán, hiszen jó néhányuknak egész életük munkáját el úsz tat ta az ár víz. Érd nek volt egy Batthyány Fülöp fõhercege, aki segített. Zerind nek egy Taba j di Kár olya, akit szülõfaluja nem feled Fazekas József tanárnak köszönhetõen. Az árvizek múlt ja mu tat ja, hogy a gyors se - gély az embereknek, városoknak, falvak nak add hi tet és jö võt egy aránt. A Duna lassan nézelõdve folydogál, akár csak a Fe ke te-kö rös. Az esõ köz ben el áll, a fel hõk mö gül a Nap kan di kál ki. Itt a köl té szet nap ja, s a verset olvasók hite erõsödik, szárba szökken a líra, illatozik a jácint, s Zerinden Sza bó Mar git Kányá di Sán - dor ver set ol vas. Gyer mek ko rom ra gondolok, nagyszüleimre és szüleimre Bíró András költõ soraival: Gyermek ko rom jól sar ja dó fa volt/s mint a mesében: fények sugarán/jönnek fe - lém ezüst ol ló val és/arany kan ná val az apám s anyám." FEKETEGYARMATI SÁNDOR A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban TAVASZI ZENÉS SZÍNHÁZBÉRLET III/ április 28. vasárnap 15 órakor ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA zenés vígjáték két felvonásban Szereplõk: Straub Dezsõ, Szabó Zsuzsa, Fogarassy Bernadett, Oszter Alexandra, Fésûs Nelly, Csengeri Attila, Beleznay Endre, Benkóczy Zoltán, Straub Péter, Fogarassy András, Sáfár Anikó Boros Ádám Rendezõ: Straub Dezsõ

5 XI. évfolyam 7. szám április Az alpolgármester naplójából A fel len dü lés út ján Hallom, olvasom a híreket, riportokat a magyar gazdaságot érintõ jelentõs intézkedésekrõl. Úgy vélem, el kö te le zett sé gem nem be fo lyá sol megítélésemben, hogy tudásom, tapasztalatom, valamint az un. józan paraszti megítélés alapján alakítsam ki véleményem. Nagy örömmel fogadtam az MNB Növekedési Hitel Program (NHP) megindítását, és érthetetlen számomra, miért nem támogatta ezt a ko ráb bi MNB ve ze tés. Talán nem haszontalan, ha néhány olyan dol got le írok itt, amit nem is mer minden Kedves Olvasó. A Jegy bank tör vény a Ma gyar Nemzeti Bank elsõdleges céljaként az árstabilitás elérését és fenntartását jelö li meg, és a tör vény ér tel mé ben a jegy bank csak ab ban az eset ben kö te - les a kormány gazdaságpolitikáját támogatni, ha ezzel nem veszélyezteti ezt a célt. Mit je lent ez? Azt, hogy az MNB vezetése - elsõsorban a legfõbb döntéshozó szerve, a Monetáris Tanács dönt ar ról, hogy a kor mány gaz - daságpolitikáját támogatja-e bizonyos jól megfogalmazott gazdasági intézkedések esetében. Így történhetett az, hogy - a tör vény ál tal meg sza bot tak teljesülését gondosan mérlegelve - a Monetáris Tanács döntést hozott az NHP elindítására. Nézzük, mit várhatunk a Növekedé si Hi tel Prog ram tól! Azt, hogy azok a kis- és közepes vállalkozások, amelyek egészséges üzleti modellel rendel kez nek, és ed dig nem tud tak fej - leszteni, megújulni a kitermelhetõ hitelek hiányában, mintegy 2 % kamatú hitelt tudnak felvenni. A kedvezõ kamatozású hitel lehetõvé teszi a kis és kö ze pes vál lal ko zá sok fenn ma ra dá - sát, fejlesztését, és ezáltal a termelési érték növekedését a dolgozók megtartása vagy a dolgozólétszám növekedése mellett. Gondoljuk meg! Nemzetgazdasági szinten ezzel a programmal munkanélküliség csökkenés, termelékenység növekedés, a gazdaság meg élén kü lé se vár ha tó, va gyis a program célkitûzéseként fenntartható a gazdaságnövekedés. Per sze eh hez szük ség van a ke res - kedelmi bankok közvetítésére a hitelek kihelyezéséhez, de várhatóan a tárgyalások eredményesek lesznek. Mondják, ezzel a programmal ismét megfricskázzuk Brüsszelt, ezért nem fogunk kikerülni a túlzott deficit eljárás alól annak ellenére, hogy a évi mérleg alapján teljesítettük a költ ség ve té si hi ány ra vo nat ko zó elõírást. Ahogyan azt a közvetítésekbõl tapasztalhatjuk, az EU résztvevõi sokszor rossz né ven vet ték, hogy a ma - gyar kor mány kü lön uta kon jár, nem a mindenható uniós tanácsok mentén. Ugyanakkor nem lehet véletlen, hogy a renitens magyarországi gazdasági intézkedéseket más európai országok is átvették. Az zal is tisz tá ban kell len ni, hogy neves gazdasági szakemberek között is vitatottak egyes gazdasági intézkedések következményei, és hogy van bizonyos kockázat. Éppen ezt a kockázatot ellensúlyozza az NHP esetében az, hogy a re fi nan szí ro zás ra for dít ha tó összeget 250 milliárd forintra korlátozták, va la mint az, hogy a két éves lik vi - ditást nyújtó hitelrendszert a program kapcsán csupán felfüggesztik. Felhívás Örömmel olvastam, hallottam az EON gáztároló rendszer állami felvásárlására tett kormányhatározatról is, hiszen ezzel a hazai éves gázfogyasztás mintegy 70%-ának tárolókapacitását fog juk bir to kol ni, így töb bek kö - zött jelentõs függetlenséget érhetünk el az orosz ki ter me lõ tõl. Nagy ki adás lesz ez, de a nemzetgazdaság alapvetõ érdeke a tárolók megszerzése. Üd vö zöl jük, hogy ter ve zi a kor - mány a köz üze mi dí jak to váb bi csök - ken té sét is. Eh hez azon ban te kin tet - tel a vár ha tó uni ós el len ál lás ra a kor mány vár ja a pol gá rok tá mo ga tá - sát. Április 17-én az Európai Parlament ple ná ris ülé sén a ki emelt vi ták na pi ren di pont já nak cél pont ja Ma - gyarország lesz. Az eddigi tapasztalatok alapján kevés pártfogó felszólalás és sok kri ti ka vár ha tó, ám eze ket ke - zelni lehet. Ahogyan azt miniszterelnökünk elmondta, az Európai Parlamentben nemcsak "európai" képviselõk ülnek, de számtalan ellenérdekelt, sõt gyûlölködõ képviselõ is. A tények néha másodlagosak, a képviselõk sokszor a legalapvetõbb ismeretek hiányá ban nyi lat koz nak. Gon dol juk meg! Ugyan mitõl lenne lojálisabb, higgadtabb, tárgyalásra alkalmasabb ez a ve ze tõ szer ve zet, mint bár mely má sik, ha vélt vagy va lós ér de kei sé - rülnek? Az azon ban bi zo nyos, hogy van - nak olyan alapszabályok, amelyekben Brüsszel többé-kevésbé következetes. Ha a ma gyar fel nõtt né pes ség írás ban követeli a közüzemi díjak csökkentését, azt ne héz nem tá mo gat ni ak kor, amikor nálunk az uniós átlagot messzemenõen meghaladják ezek a díjak. Ha az EUROSTAT ( az Eu ró pai Unió statisztikai hivatala ) visszaigazolja a magyar nemzetgazdaság adatait, akkor nehéz lesz eljárást eszközölni hazánk ellen. Gondoljuk meg, honnan indultunk a rendszerváltáskor, ráadásul mennyi hibás intézkedés történt azóta, a gazda sá gi vi lág vál ság pe dig a rá adás! Mind ezek tük ré ben nem le het jobb az elért gazdasági eredmény. Meggyõzõdé sem, hogy az út, ame lyen most já - runk, az esetlegesen elõforduló hibák el le né re is a le he tõ leg jobb, és ezen az úton vé gig kell men ni. Az eredmény nem maradhat el! Nem elég út ra lel ni, az úton men ni kell! Egye dül is! - El sõ nek, Elõl indulni el! TÓTH TAMÁS A Majális programján egész napos kirakodóvásárt rendez a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, melyre elsõsorban kézmûvesek, iparmûvészeti- és kézmûves termékeket árusító kereskedõk, üzletek jelentkezését várjuk. Jelentkezni lehet személyesen a mûvelõdési központban (Érd, Alsó u. 9.) és telefonon az alábbi elérhetõségeken: Kovács Tiborné /115 Szedlacsek Emília Érd város kitüntetettjei: A Horgász Egyesület és Eisemann György Az Érd és Kör nyé ke Hor gász Egye sü let 1983-ban ala kult tõl Gabelics Ta más ve - zet te az egye sü le tet, 2009-tõl pe dig Sol ti Gá bor el nök és Koller Jó zsef al el nök ben Gabelics Ta más, az egye - sü let örö kös tisz te let be li el nö - ke Érd Vá ro sá ért Ki tün te tés - ben ré sze sült. AHor gász Egye sü let 30 éve vé gez ki vá ló tár sa dal mi és kö zös sé gi munkát. Évente megrendezik a nagysi ke rû Hor gász Bált. Ta vas szal és nyáron környezetvédelmi napot rendeznek a Duna-parton, melynek keretében áprilisban és júniusban családi összefogással megtisztítják a Beliczay-szigetet és kör nyé két a sze mét tõl. Jú ni us ban hor gász ver senyt tar ta nak, melynek eredményébõl kiváló halászlevet fõznek az érdiek nagy megelégedésére. Július 1-jén családi napot tarta nak a Du na-par ton, mely re több hor - gászegyesületet meghívnak és halászlé-fõzõ versenyt rendeznek. Dömsödön májustól szeptemberig a családok egyhetes üdültetését vállalják. Több ször is ven dé gül lát ták itt az Érdi Habilitációs Központ gyermekeibõl álló Csengettyûs Együttest. Ka rá csony kor év ti ze des ha gyo - mány, hogy az ön kor mány zat és a he - lyi horgászok meghívják az érdieket egy össznépi halászlé evésre. Ilyenkor az Érd és Kör nyé ke Hor gász Egye sü - let vezetése hadra fogható már kora hajnaltól, hogy ebédre elkészüljön a pontyhalászlé, amely aztán pillanatok alatt eltûnik a tányérokból. Mellé egy kis Hudák-féle for ralt bor és Pa ta kibejgli, már maga az ünnepi lakoma. Dr. Eise mann Györ gy egye te mi ta nár Érd Vá ros Élet mû Dí ja ki tün te tés ben ré sze sült. Dr. Eise mann Györ gy szü le té se óta Ér den él. Azon ke ve - sek kö zé tar to zik, akik nek már az édes ap ja is Ér den született és lakott. Középiskolai tanulmányait a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban végezte. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az Eötvös Collegium tagjaként magyar -orosz szakon szerezte meg diplomáját 1977-ben. Azóta az egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténe ti Tan szék ének mun ka tár sa, kez det ben tu do má nyos munkatárs, majd egyetemi docens, ig megbízott tanszékvezetõ volt ben a Csuka Zoltán Városi Könyvtár által szerkesztett Ki Kicsoda Érden címû kiadvány már jegyzi, hogy tudományos munkája figyelemre méltó. Tudományos fokozatai: 1981-ben bölcsészettudományi doktor, 1994-ben az irodalomtudományok kandidátusa, 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 2010-ben habilitáció tól az intézet tudományos ügyekkel foglalkozó igazgatóhelyettese, 2011-tõl az ELTE Tudományos Tanácsának tagja, 2012-ben a Köztársasági Elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. Dr. Eisemann György tanítványainak elõadásokat és szemináriumokat tart a késõromantikus és a koramodern magyar irodalomból, elméleti, mediológiai tájékozódással, komparisztikai jelleggel. Alapító- és törzstag az ELTE irodalomtudományi doktori iskolájában, témavezetõ, az irodalom- és kultúratudomány mesterszak és szakirány felelõse tõl a ké sõ ro man ti kus és ko ra mo dern ma gyar iro - dalom doktori program vezetõje. Kutatási területe a romantikus és modern magyar irodalom. 8 önálló kötete, és itt felsorolhatatlan számú folyóiratokban és könyvfejezetekben megjelent publikációja, tanulmánya van, melyet kutatási területének témáiban írt. T. Mészáros András polgármester adta át a kitüntetést Solti Gábornak, a Horgász Egyesület elnökének 2012-ben 400 em bert lát tak ven dé gül, köztük nagyon sok rászoruló embert, akik nek ez volt az egyet len ka rá cso - nyi aján dék. Mindannyian értesültünk a ben Devec sert és Kolon tárt súly tó ipa - ri ka taszt ró fá ról, mely nek so rán a vörö siszap ár több száz la kó há zat tett lakhatatlanná és sajnos halálos áldozatokat is követelt. Ekkor az Érdi Horgászegyesület vezetõsége elhatározta, hogy megpróbál segíteni a rászorulóknak. Koller József és felesége felvetésé re az egész hor gász egye sü let csat - lakozott a kezdeményezéshez. Ajándékokat és adományokat gyûjtöttek, majd decemberben két busszal 80 fõvel ellátogattak Kolontárra Ft-ot ad tak át kész pénz - ben azoknak, akiknek otthona odaveszett, szeretteiket elvesztették. A biatorbágyi kórus, a Habilitációs Központ Csengettyûs együttese és számos érdi elõadómûvész varázsolt jókedvet a ne héz hely zet ben. Dél után és es te zenés mûsort adtak, a Teleki Sámuel Iskola tanulói pedig meglepetés Miku lás-cso mag gal ked ves ked tek a kolontári gyerekeknek. Természetesen nem maradhatott el a 200 adag ha lász lé sem, ame lyet a rá - szorulóknak osztottak ki. Következõ évben az egyesület tagjai újra meglátogatták a teljesen megszé pült Kolon tárt, ahol részt vet tek a megemlékezés körmenetén és gyertyát gyújtottak azoknál a házaknál, ahol az emberek áldozatul estek a vörös ár nak. Ugyan eb ben az év ben a kolon tári ak részt vet tek az ér di Hor - gász Bálon és köszönetüket fejezték ki a se gít sé gért. Ez zel a Hor gász Egye sü let és Érd vá ros jó hír ne vét vit - ték el országszerte. Az Érd és Kör nyé ke Hor gász Egyesület tagjai évtizedeken át végzett hasznos közösségi és társadalmi tevékenységükért méltók e-díjra. Dr. Eisemann György Dr. Eisemann György szerteágazó szakmai közéleti tevékenységet végez, tudományos projektek vezetõje, kutatócsoportok tagja, irodalmi folyóiratok társszerkesztõje és szerkesztõje. A Vörösmarty Mihály Gimnázium Baráti Kör Egyesület terjesztette fel Érd Város Életmû Díjára, több évtizeden át végzett kimagasló tudományos, kulturális életmûvéért, mely példaként állítható Érd város diákjai és közösségei elé

6 6 Iz za dó te nyér rel, lif te zõ gyo mor ral Az ember földön járó lény, önmaga testi erejébõl képtelen tartósan eltávolodni a föld felszínétõl, ezért mindig érdeklõdéssel figyelte a madarak repülését. Addig-addig figyelte, amíg maga is megpróbált összehozni egy olyan szerkezetet, amely ugyanúgy képes eltávolodni a föld tõl, mint a ma da rak. Ez a kí sér le te a múlt szá zad ele jén si ker rel járt, s az óta nem csak a földtõl rugaszkodott el, hanem megkezdõdött a világûr meghódítása, és megismerése is. A repülési technika a kezdetektõl óriásit fejlõdött, s bizonyított tény, hogy a légi közlekedés napjainkban a leg biz ton sá go sabb köz le ke dé si for ma. Mégis az emberek nagyobb részében benne van a félsz, ben ne van a drukk, ami kor el tá vo lo dik a föld felszínétõl. Persze hozzá lehet szokni a repüléshez, nagyon sokaknak ez a fõ közlekedési eszközük. Ilyenek a sokat utazó politikusok, a nemzetközi versenyekre utazó sportolók, de ilyenek az Angliában dolgozó magyarok is, akik évente többször, vagy havonta repülnek haza családjukhoz, és persze vissza. Ilyen, és ehhez hasonló gondolatokkal nyugta tom ma gam min den egyes re pü lés elõtt, pe dig már nem va gyok zöld fü lû. A félsz ben nem és má sok ban is ben nük van, ami ab ból adód hat, hogy sem má sok, sem én nem is mer jük a re pü lés törvényeit. Jó húsz évvel ezelõtt történt elsõ repülésem,- te hát már nem vol tam kis fiú. Kor fu ra men tünk nya ral ni a már ak kor sem túl fi a tal Tu-154-es gé - pek egyikével. Az út odáig mindössze másfél óra, va ló ban nem hos szú. Az in du lás elõtt né hány nappal már emelkedett bennem az adrenalin. Ismerõseim, akik nagyobb tapasztalattal rendelkez tek a re pü lés te rén ná lam, mert már egy két órát eltöltöttek egy gép fedélzetén, nyugtatgattak: meg eszi tek a ka ját amit a gé pen kap tok, és már le is száll tok. Ferihegyre kiérve szemrevételeztem a gépet: há rom haj tó mû ez jó gon dol tam, mert ha egy be dög lik, ket tõ még min dig ott van. Mi re más ra is gondolhattam volna a Trabantok, Wartburgok korszakában, amikor egy balatoni útra is fel kellett készíteni az autónak nevezett csodajárgányokat. Aztán megnéztem a gép paramétereit: a szárnyaiba negyvenkét tonna kerozint lehet tankolni. Amikor ezt elolvastam, azt hittem elájulok. Ezt fel is kell emel ni, és fenn is kell tar ta nimondtam a velem együtt utazó társaimnak remegõ han gon hal kan, úgy, hogy más ne hall ja. És én hülye, mennyire vigyáztam otthon a bõrönd pako lá sá nál, hogy át ne lép jem a meg adott fel sõ súlyhatárt, nehogy túlterheljük a gépet. Ezek után talán mon da nom sem kell iz za - dó tenyérrel, és remegõ gyomorral léptem fel a fedélzetre. Elhelyezkedtünk, s ekkor jött az újabb stressz. A csinos légikísérõ kisasszonyok megmutatták vész esetén a teendõket. Mi len ne a te en dõ? gon dol tam de az tán nem is mertem továbbgondolni. Valójában oda sem figyeltem a mentõmellény felvételének módjára, az oxigénmaszk szájon és orron történõ elhelyezésére. Minek? fordult meg agyam ban, ha itt baj van, ak kor az embernek nem az az elsõ reakciója,hogy az ülés alatt kotorásszon a mentõmellény után. Aztán felemelkedtünk. Olyan erõvel kapaszkod tam az ülés kar fá já ba, hogy majd szét mor zso - lódott a kezemben. Aztán a kapitány bemondta, hogy elértük a biztonságos repülési magasságot, nyolcezer méter magasan repülünk, a kinti hõmérséklet mínusz negyven fok. Pár perc múl va hoz ták az ebé det. Va la mi fõtt me leg étel volt mert gõ zöl gött, de ar ra már nem emlékszem, hogy micsoda. A gyomrom liftezett, a tenyerem izzadt, a kaját felkínáltam társaimnak. Az egyik meg kö szön te, de nem kért be lõ le, körülbelül olyan állapotban lehetett mint én. A bennem levõ feszültséget tetézte a Szerbia feletti rá zós út, ami pont olyan volt, mint ha gid res-göd - rös úton au tóz nánk, és hup pan nánk egyik ká tyú - ból a másikba. Borzasztóan nehezen teltek a percek, de ta lán még a má sod per cek is. El nem tud - tam képzelni, hogy nyolcezer méter magasságban ahol már le ve gõ is alig van, mi tõl ráz kó dik a gép. Va la mi kis lég moz gás azért csak le het gon do ltam és a te nye rem még job ban iz zadt. Érdekes, hogy az embernek ilyenkor a tenyere izzad, és nem azok a pon tok, ame lyek ál ta lá ban iz - zad ni szok tak. És ez a mí nusz negy ven fok kint - ez sem pis kó ta, és a ma gas ság, itt már oxi gén sincs. Csupa vészhelyzet gondoltam. Minden ami rossz, min den át fu tott raj tam. Aztán, hogy fokozódjon az idegességem - valószínûleg nem kaptunk leszállási engedélyt,- még vagy háromszor megkerültük Korfu szigetét a ten ger fe lett. Ki néz ni az ab la kon nem na gyon mertem, ne is érzékeljem a magasságot. Társam mondta, hogy körözünk. Aztán végre leszálltunk, földet értünk. Hát nagyon megkönnyebbültem. De mások is, mert nagy volt a taps a föl det érés pil la na tá - ban, és utá na még egy ide ig. Mint egy szín há zi elõadás végén. Az tán egy hét múl va jött a ha za út. Ta lán any - nyi ra már nem iz gul tam, egész ad dig, amíg nem lát tam meg Kor fun a ki fu tó pá lyát. Ilyen is ta lán egy van a vi lá gon. A gép a ten ger nek fut ne ki, és a ten ger el éré se elõtt kezd el emel ked ni. Hát csak felemelkedik a tenger elõtt morfondíroztam ha nem, akkor nagy sebességgel belegurulunk a tengerbe. Hál Istennek felemelkedett. Ismét úgy szorítottam a karfát, hogy szinte vizet facsartam belõle. De azok csak a tenyeremen képzõdött izzadtság cseppek voltak. A gép tele volt nyaralásból hazatérõ utasokkal, családokkal, gyerekekkel. Akkor még nyitva volt a pi ló ta fül ke aj ta ja, s nem vol tak olyan biz - tonsági intézkedések, mint manapság. Békés, zökkenõmentes volt a repülõút, a gyerekek szalad gál tak a két ülés sor kö zött, én pe dig vi szony - lag nyugodtnak éreztem magam. Azért annyira nem, hogy a ki ho zott gõ zöl gõ me leg ka ját meg tud jam en ni, s an nyi ra sem, hogy a te nye rem ne iz zad jon. De azért a szom széd ülés sor ban ülõ sportújságíróval megvitattuk a magyar labdarúgás hely ze tét, volt érv, el len érv, s jól tel tek a per - cek. Az tán hír te len õ is el hall ga tott és én is. Ész re - vehetõen elkezdtünk süllyedni. Ezt az ember szervezete nyugalmi állapotban jelzi. Nem hirtelen süllyedtünk, nem zuhanásszerûen, de sülylyedtünk. Nem egy kellemes érzés. Az ember ilyenkor ösztönösen kapaszkodik a karfába, nem mintha az sokat segítene. Nem volt vész hely zet, hisz a ka pi tány nem mondta be, hogy turbulenciába kerültünk, mindenki foglalja el helyét, a légikísérõ kisasszonyok is, és kapcsolják be biztonsági öveiket. Aztán hála Istennek elkezdtünk emelkedni, majd jobb ra és bal ra bil lent a gép. Mi néz tünk egymásra mint a moziban, és szorítottuk a karfát. A fedélzeten hirtelen megszûnt az egészséges zsivaj. Aztán újra süllyedtünk, újra emelkedtünk, és is mét jobb ra is és bal ra is bil lent a gép. Ez meg - ismétlõdött még vagy háromszor. Néma csend volt a fedélzeten, mindenki szorította a karfát. Mi tör té nik itt? néz tünk egy más ra kér dõn. Az - tán végre ismét zökkenõmentesen haladtunk. Nem tar tott to vább az egész öt perc nél. Elõ - szedtem a zsebkendõmet, letöröltem az izzadtságcseppeket a homlokomról és a tenyeremrõl. Ak kor ért oda két-há rom tíz év kö rü li gye rek. Milyen jó fej a ka pi tány mond ta az egyik. Megmutatta, hogyan lehet süllyeszteni és emelni a gé pet, és hogy le het bal ra és jobb ra ka nya rod ni. Elõre kül döm a tesó mat is mond ta a má - sik biz tos ne ki is meg mu tat ja. Ó, én hü lye szól tam oda tár sam nak és elmondtam a gyerekektõl hallottakat. Miért gondo lok én min dig rossz ra? kér dez tem tõ le, és új - donsült ismerõsömmel folytattuk a magyar futball megváltásáról szóló eszmecserénket. Szerbia felett nem rázott visszafelé jövet, és Szegednél megkezdtük a tényleges süllyedést. Szépen landoltunk Ferihegyen. A taps most sem maradt el. Azóta már többször repültem különbözõ célállomások felé. Meggyõzõdésem, hogy az Európán belüli repülés olyan kaland a pilótáknak, mint a buszvezetõknek Érd központjából mondjuk bemenni Budapestre. Ma már több hónapos elõre foglalással nagyon olcsón lehet Európán belül repülõjegyeket vásárolni. A repülés mára hétköznapivá, természetes közlekedéssé vált, mert bizonyos helyekre csak így lehet eljutni. A gyorsaságról nem is beszélve. Londonba pont annyi idõ két és fél óra el jut ni re pü lõ vel, mint az IC-gyors sal fel jut ni Pécs rõl Pest re. El kell fo - gadnunk, hogy a légi közlekedés napjainkra a tömegközlekedés eszközévé vált. Még akkor is, ha van ben nünk egy kis drukk, egy kis félsz, ami ma már tu dom hogy tel je sen alap ta lan. Mert fentrõl a felhõk csodálatosak, a gépek biztonságosak, és a felhõk felett mindig kék az ég. De azért változatlanul nagyon jó érzés, amikor a fu tó mû el éri a ta lajt. PATÓ LAJOS Írni annyit tesz, mint válogatni és elhallgatni. A naplóban, ahogy a versben is, megengedheti magának az ember, hogy hosszú csendet tartson, hogy félbehagyjon egy szót. Jean Guitton már ci us 29., pén tek HA MOST KOLOZSVÁROTT VOLNÉK, egy-két perc re le ül nék a Fõ té ren, a Fadrusz szo - bor elõtt ben ezen a na pon, már ci us 29-én koronázták meg Székesfehérvárott az akkor már hat éve uralkodó Hunyadi Mátyást. Szentkoronával meg ko ro ná zás nél kül nem ösmerték el a ma - gyarok törvényes királyukként. Addig csak az uralkodó volt. Ak kor még tud ták, mit je lent és mit ér a ma - gyarságnak a Szentkorona áp ri lis 3., szer da MÁR NINCS ELÉG IDÕM új ra ol vas ni a könyveimet. A könyvtárból kölcsönzöttekrõl nem is szólva. Öregségemre válogatós lettem: már nem olvasok el minden elém kerülõ szöveget. Lassan összeállítom az adósságlistámat. Javát úgy is a sír ba vi szem. A javát úgy ér tem, hogy a zömét. Az értékesebbet, vagyis a javát érdemes (lenne) újraolvasni. És ismét a kérdés: mi végre? Ki nek kell, amit tudsz? So ká ig azt gon dol tam, ha már a hosszú úton láttam/hallottam, tanultam/tapasztaltam ezt-azt, akkor másoknak is használhatna az ember. Például a város helyismeretével, - történetével összefonódott tévedések, alaptalan vélekedések korrigálásával. Ám egy-egy figyelmes olvasás, újraolvasás, új ra fel szín re hoz újabb hibákat, tévedéseket. Ha nem teszed szóvá mit sem ér a tu dá sod. Ha szó vá te szed nem vagy helytörténész. Mintha nem lenne elég ellenségem házon belül és kí vül is április 4., csütörtök VI LÁG VÁ ROS HA TÁ RÁ BAN, ez volt Berkovits Györ gy szociográfiája Érdrõl. Elolvastam és azóta is fenntartásaim vannak a szociográfiával, meg a helyismereti/helytörténeti írásokkal szemben. Arra a benyomásra emlékszem, hogy az újsághíreken túl annyit észlelt az ak kor még fa lu, vagy bo csá nat, az érdiek ér - zékenységére tekintettel ki kell javítanom: a nagyközség életébõl, amennyit a vasútállomástól a tanácsházáig vezetõ úton látott, tapasztalt. Emberekkel is beszélgetett. Természetesen. Így azután hallhatta azt a sokat pufogtatott, de teljesen alaptalan közhelyet is, hogy Érd a leg na - gyobb magyar falu. Elég besétálni a Városi Könyvtárba (Hivatalnok u. 14.) és a készséges könyvtárosok az ember kezébe adják a lopott-kopott szlogen eredetijét: Darvas József könyvét: A legnagyobb magyar falu (szociográfia, Budapest, 1937). Kis sé meg vi selt ugyan és a rak tár ba kell ér - te men ni, de ki ad ták a szö ve get újab ban is: A leg - nagyobb magyar falu: Szociográfiák / Darvas József. Szépirodalmi Kiadó, Csakhogy a legnagyobb magyar falu: Orosháza. Generációk nõttek föl félretájékoztatva ebben a faluban/városban, sõt! mjv = megyei jogú városban, (amit kötelezõ hozzátenni elöljáróink minden protokolláris címzéséhez). Az önjelölt helytörténészek, a helytörténeti szakirodalmat ollóval készítõ, a saját szakmájukban (amennyiben van) talán többé-kevésbé, esetleg tényleg megfelelõen vagy magasan képzett szerzõk is bele-beletévednek alaptalan híresztelések, tényeket mellõzõ állítások, avagy, mint leg utóbb a KALOT ese té ben, feltételezések közlésébe. Amit azután mások kritika nélkül tényként elfogadva készségesen terjesztenek. És amelyeket, per sze, a di csõ múlt ra vá gyók a dics te len je - len elfedésére használnak fel. Hosszú sor lenne a felsorolásuk. Elég a felelõtlen és felszínes média híradásait említeni a legutóbbi évekbõl: Érd nemzetség, Attila vára, Szapáry Péter rabsága a kazamatában, a legnagyobb magyar falu, a Kutyavárban Má tyás ki rály va dász ebei, az ala gu tak, Fábiánsebestyén ká pol ná ja és a töb bi. (A vá ros címerének bakafántos értelmezését ne is említsük.) Még napjainkban is sok a virágzó kertváros kulturális virágoskertjében a kontár kezek ápolgat ta, ki irt ha tat la nul ter jen gõ dud va. (Ugyan nincs kö rü löt tünk mu har, de ahol élünk, ez még min dig a ma gyar ugar?) XI. évfolyam 7. szám április 11. VOTIN JÓZSEF: Múló napok hordaléka áp ri lis 5., pén tek A SZÉLMALOMHARC feltétlenül kell neked? - kérdezi a feleségem. Hátha nem teljesen az - csak ennyit válaszolhatok áp ri lis 6., szom bat RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS LESZ A MÚ- ZEUMBAN. Ha mindent sikerül rendesen megcsinálnom, akkor 17-én délután megnyílik a néhai Dr. Kós Károly erdélyi néprajztudós 500 rajzának a kiállítása. Nem csupán szép, hanem érdekes és hasznos kiállítás. Hogyan kerül földrajzi múzeumba néprajzi anyag és mi ért? Ka lan dos tör té net - mint szin te min den kis ha - zánkban. (Vagy velem kapcsolatban? Vagy nem is ka lan dos, csak ne kem ér de kes, mint az egész élet?) Tud tam én (lé vén épí tész és ma gyar em ber) Kós Károlyról. Ismerem épületeit (néhányat), olvastam könyveit (ugyancsak néhányat) és kedvelem grafikáit. Én ugyan nem vállalkoznék arra, hogy sk ír jak köny vet, mint õ Átila ki rály ról -- de nem is folytatom. Mostanában nincs kedvem történeteket mesélni. És talán a legtöbb érdektelen is. A múzeumban most megnyíló kiállítás az író és épí tész Kós Kár oly fi á nak, Dr. Kós Kár oly néprajzkutatónak rajzait mutatja be. Aki akarja, majd megnézi a kiállítást. Nekem tanulságos ez a kiállítás - mint szinte min den más. Több szem pont ból. Az lesz meg, amit te ma gad meg csi nálsz. A laikusok szétszórt világlátásáról és a szakemberek célravezetõ csõlátásáról. Ki, ho gyan éri el a cél ja it. És mennyire függ az eredményesség a munkától. Meg ilyes mik. (Most egy da ra big csak mon da to kat írok le.) április 7., vasárnap A TELEVÍZIÓ KATOLIKUS MISÉT KÖZ- VETÍT. Felemás érzéseket kelt. A helyszín, az elhunyt médiaszemélyiség, magát polihisztornak tartó gazdagréti plébános befejezetlen, nagyravágyó temploma. Népes asszisztencia, gyerekek, fiúk, lá nyok. Sok em ber, részt ve võk, nem né ze lõ - dõk. *** És mégis: a pontosan mondott liturgikus szöveg ellenére valami nincs teljesen a helyén. Három új mi sés pap kö zül ket tõ ghá nai. Fe hér ru hás szerzetesek, mint apám afrikai fényképein a miszszionáriusok, verbiták. A rend ha zánk ba küld te õket, mert az Eu ma már a ke resz tény ség szá má - ra mis szi ós te rü let. Ha még nem is min dig ve szé - lyes. Befejezésül az egyik fehér ruhás fekete viccet mesélt az oltártól, amely szellemessége ellenére ne kem bán tó volt, mert ar ról szólt, hogy ná lunk becsapnak minden vendéget. *** Ravasz László református püspökre emlékeztek egy má sik mû sor ban. Nem ré gen ke rült ab ba a gyülekezetbe. Az istentisztelet után az egyik presbiter dúlva-fúlva dübörgött el a templomkertbõl. Ra vasz utá na kül dött va la kit, hogy mi ba ja van az atyafinak? Kiderült, azon háborodott fel, hogy ami ó ta az új lel kész pré di kál, nem le het nyugodtan aludni *** A napokban olvastam, hogy Trianon elõtt az egri (katolikus) egyházmegye területe km 2 volt. Ma Magyarországé alig valamivel több, mint 93 ezer. *** Vukovár lakói a várost emlékvárossá akarják nyilváníttatni, a 7 ezer elesett, meggyilkolt honfitársuk emlékére. Az lenne az értelme, hogy akkor nem kellene szerb feliratokat alkalmazni a közterületeken, annak ellenére, hogy a törvény szerint a kisebbségnek joga van arra. A horvát többség érzékenységét azonban sérti a volt ellenség szerbségnek adandó bármilyen kedvezmény. Óh, azok a személyiségi és kisebbségi jogok az Unióban! áp ri lis 10., szer da MA ÚJ HOLD VAN. Né ze ge tem a nap tárt: nap kel te 5 óra 5 perc kor. Nap nyug ta kor. És ne kem? Va la mi lyen két nyel vû zsol tá ros - könyv ben ol vas hat tam szö veg ma gya rá zat ként, hogy maradj velem, mert esteledik. Megkerestem, mert aktuális: Ne vess el en gem az én vén sé gem nek ide jén; mi kor el fogy az én erõm, ne hagyj el en gem! majd: Ellenségeim úgyis megszólnak, szemmel tartanak, ellenem beszélnek.

7 XI. évfolyam 7. szám április Sárkány Ambrus érdi udvarháza 3. A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um vi - seg rá di Má tyás Ki rály Mú ze u - má nak kö zép ko ri ré gé sze ti online ma ga zin já ban (Archaeo lo gia - Altum Cas - trum Online) je lent meg BUZÁS GER GELY ta nul má nya a haj da ni ófalusi kasté lyról. A szer zõ szí ves en ge del mé vel foly ta tá sok ban kö zöl jük, mert sok új don ság gal ta lál koz hat - nak még azok is, akik ed dig is is mer ték a kas tély tör té ne tét. Az ere de ti hez ké pest a láb - jegy ze te lés mód ját azon ban meg vál toz tat tuk. Most a harmadik részt ol vas hat ják ban Ér den járt Evlia Cse lebi és Henirich Otten dorf. Õk a ka ra - ván sze ráj ról nem tesz nek em lí tést, vi szont le ír ják a pa lán kot. Sze rin tük Hamza bég pa lánk ját Zrí nyi Mik lós, il let ve Souchess tá bor nok éget te fel 1660-ban, de a bu dai pa sa nem sok - kal ké sõbb a új já é pít tet te. A XVII. szá za di pa lánk a ré gi nél sok kal na - gyobb volt. Fe hér Gé za meg fi gye lé - sei sze rint ár kai ÉK-DNy-i irány ban 147 m szé les te rü le tet fog tak köz re. Otten dorf be szá mo ló ja és hely szín - raj za sze rint sar ka in ke rek bás tyák áll tak. Kö ze pén épült a 10 x 11 m-es alap te rü le tû dzsá mi, mely nek mi na - ret je ma is áll. Otten dorf em lí tést tesz az gyér la - kos sá gú fa lu ról és a ro mos temp lom - ról, ame lye ket hely szín raj zán is je löl. Ham sevee (Hamz abég) pa lánk (a) Bu dá tól há rom órá nyi ra fek szik a Du na part ján. Igen si lány négy szö gû al kot mány: min den szög le tén fél kö rû, cö lö pök bõl ké szült erõ dít mé nyek kel és sár ral ta pasz tott, fo nott fal ke rí tés - sel van el lát va. Rö vid del ez elõtt épí - tet ték fel új ra, mert Souch es tá bor nok há rom év vel ez elõtt a ré gi pa lán kot a fa lu val együtt fel éget te. Ez a fa lu a pa lánk mel lett ke let és dél fe lõl fek - szik s még alig épült fel új ra. Né hány la kó ja van, s ezek leg na gyobb részt rá cok. A fa lu ban egy he gyen ré gi, rom badõlt, sok év vel ez elõtt le rom - bolt temp lom ma rad vá nyai áll nak. A Du ná ból ki sebb mo csár ága zik ki, amely a pa lán kon in nen kis sé elõ re - nyo mul. Az ud var há zat már nem em lí ti meg és raj zán sem áb rá zol ja. A rajz sze rint a fa lu nak ek kor már csak a temp lom kö rü li, az az az or szág út tól dél ke let re esõ ré szei lé tez tek, il let ve volt egy, min den bi zonnyal tö rök ere - de tû te le pü lés rész köz vet le nül a pa - lánk mel lett. A kö zép ko ri fa lu má sik, az or szág út tól észak ke let re el te rü lõ ré sze, amely hez a kas tély is kap cso - ló dott ek kor már tel je sen ki halt. A török kiûzése után a falu újjáéledt. Az I. ka to nai fel mé rés sze rint XVIII. század végéig újra beépült a kö zép ko ri fa lu egész te rü le te, sõt azon túlmenõen az egykori palánk és a ré gi fa lu köz ti rész is, sõt a pa lán kon túl az or szág út mel lett is ház sor ok épül tek. A pa lánk te rü le tén ek kor még áll tak sza bály ta la nul szét szórt há zak, ame lyek az tán a II. ka to nai fel - mérés szerint a XIX. századra eltûntek. Az ér di bir tokott 1675-ben az Illésházyak sze rez ték meg, de ig Sza páry Pé ter nek ad ták zá log ba. A kas télyt még 1730 elõtt új já é pí tet ték. Az Illésházyak tól 1828-ban Bat thyá - nyi Fü löp vet te meg Ér det ban Wajthay Fe renc fel ér te az ér di Bat - thyá nyi ura da lom épü le te it, köz tük a kas télyt is ban Sina Györ gy vá sá rol ta meg a bir to kot. Fia Sina Si - mon ben új já é pí tet te a kas télyt, me lyet a szá zad vé gén a Wimpf fen, majd a Kár olyi csa lád szer zett meg. Az épü let 1920-ban a Je zsu i ta rend, majd 1928-ban a Vi zi tá ci ós nõ vé rek tu laj do ná ba ke rült, 1940-ben pe dig KALOT Nép fõ is ko la köl tö zött fa lai kö zé. A há bo rú alatt ha di kór ház ként Wajthay Ferenc 1846-os felmérései a kastélyról (Tarnay Tünde nyomán) Az érdi kastély 1970 körül (Tarnay Tünde nyomán) mû kö dött, majd a há bo rú után, a kis - mér ték ben sé rült épü let ben szük ség - la ká so kat ala kí tot tak ki. Az 1958-ban meg je lent mû em lé ki to pog rá fi á hoz el ké szült a kas tély alap raj zi fel mé ré - se. A vé dett mû em lé ket ez után ben el bon tot ták. Bél Mátyás már az újjépített kastélyt írja le 1737-ben megjelent Notitia címû mûvében: A falu nyugati és déli része magasabb fekvésû és ennek lejtõjén házak épülnek. Itt van a földesúrnak, Illésházy grófnak a kastélya is, a lejtõ emelkedettebb részén. Ez az épület dísze a falunak, urasághoz illõ pihenõhely, de egyszersmind gazdasági központ is. Négyszögletes, földszintes építmény, de magasabb fekvése miatt távolról emeletesnek látszik. A kastélytól jobbra, de kissé lejjebb áll a néhány évvel ezelõtt épült templom. A középkori udvarházról a legrészletesebb leírás Athanasio Georgiceo 1626-os beszámolója. Õ ugyan már romosan látta az épületet, de jó megfigyelõként számos fontos részletet megörökített: E falutól egy puskalövésnyi távolságra volt egy domb alatt egy palota, de tetõ nélkül, és nagy részt romosan, még az ablakokból is kiszedték a köveket. Ezt a palotát minden oldalról megnéztem, és a domb oldaláról igen mély pincéket találtam, ép boltozattal, és egy teljesen ép konyhával, amelynek a tetejét piramis alakúra készítették, ez még kéményként szolgált igenelõkelõ építmény, volt bent egy teljesen kõbõl épült mosómedence is, amelyik eléggé kinyúlt a falon, itt, mint gondolom, a piszkos vizet öntötték ki. Ennek a palotának a másik részén egy sarokban volt egy kerek tornyocska, ebben nem volt más, mint egy csigalépcsõ, amelyen a felül lévõ szobákba lehetett felmenni, ahol igen szép márványdarabokat lehetett látni. Ez a rész ennek a helynek, vagyis a dombnak a lejtése miatt magasan volt, három sorban voltak a szobák, az elsõ rész szobái boltozatosak voltak, de a boltívek romosak, míg a két felsõ részben látszott, hogy itt valaha gyönyörû mestergerendák vol tak. Az aj tó, ame - lyik az ud var ról a bol to za tos szo bák - ba nyílt, szin tén már vány ból ké szült, fe let te egy cí mer állt, amely nek me ze - jé ben egy ko ro na volt ki vés ve, afö lött egy em ber, köl dö kig mez te len, aki ke - reszt be fon ta a kar ja it, és ezt az em - bert a ko ro ná val egy sár kány fog ta kör be, amely nek egy al ma volt a szá - já ban. Ki men tem a pa lo ta fal egyik ha sa dé kán, és egy la pos részt ta lál - tam, ame lyet a Du na fe lõl egy igen vas tag fal tar tott, en nek vas tag sá ga meg egye zett a pa lo ta el sõ szo bá i é val, úgy gon do lom, hogy itt volt a kert, és alul még lát szot tak a ré gi, nem túl ma gas fa lak, ame lyek az is tál lók és a szol gák nak épült há zak nyo ma it mu - tat ták. Ez a pa lo ta, ahogy az egyik kí - sé rõm tá jé koz ta tott, a ma gyar or szá gi ki rály néé volt, aki idõn ként ide jött Bu dá ról, hogy gyö nyör köd jék eme fen sé ges hely ben, egy pus ka lö vés nyi - re a Du ná tól, ahol mint egy húsz lé - pés nyi re a part tól egy kis szi get volt, te le arány ta la nul nagy gyü mölcs fák - kal, ame lye ket úgy gon do lom, hogy még ez a ki rály nõ ül te tett el. A Geor giceo ál tal le írt cí mer a Sár kány csa lá dé. Ta lán ez a cí mer kõ ke rült elõ 1840-es évek el sõ fe lé ben a kas tély ja ví tá sa köz ben. Bár Bél Má - tyás le írá sa és az 1846-os fel mé rés is föld szin tes épü le tet mu tat, míg Geor - giceo két eme le tes pa lo tá ról be szél ami a kö zép ko ri ud var ház erõs XVIII. szá za di vis sza bon tá sát fel té te - le zi a cí mer kõ XIX. szá za di elõ ke rü - lé se ar ra utal hat, hogy a ba rokk épü - let még meg õriz het te a kö zép ko ri kú - ria föld szin ti fa la i nak, leg alább a fõ - hom lok zat nak egy ré szét. Er re vall az 1958-ban ké szült alap rajz is, amely a kas tély DNy-i szár nyá nak ÉK-i és DK-i vég fa la it a töb bi fõ- és vá lasz - fal nál vas ta gabb nak, 80 cm-es nek áb - rá zol ja. Ezek a fa lak azok, ame lyek pon to san a szárny alat ti pin ce fa la i ra il lesz ked nek. A ma is ál ló pin ce a zárt ud va ros ba rokk kas tély hegy fe - lõ li, dél nyu ga ti szár nya alatt hú zó - dott. Az 1958-as fel mé rés sze rint ez a szárny volt egye dül bol to zott: az alap rajz a vá lasz fa lak ra tá masz ko dó, he ve de res, fi ó kos don ga bol to za to kat rög zí tett. A vá lasz fa lak és a bol to za - tok va ló szí nû leg XVIII. szá za di ak le - het tek csak úgy mint az eme let re, il - let ve ere de ti leg a XVIII. szá za di man zárd szint re ve ze tõ lép csõ, amely nek a hely szí nen ma is lát ha tó - ak a ma rad vá nyai. E szárny alap raj za a töb bitõlk el té rõ en kis sé torz volt, he lyi sé gei DNy fe lé szé le sed tek. Ez a sza bály ta lan ság a pin ce for má ját kö - vet te. (Következõ számunkban folytatjuk) Fantázia és legenda Ezen a cí men nyí lik meg Kaposi Esz ter gra fi kus-fes tõ önál ló ki ál lí tá sa az ér di Szepes Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont ban áp ri lis 11-én 18 óra kor. Ter mé sze te sen jog gal vár ná el a kedves olvasó, hogy most következik Kaposi Eszter bemutatása: Született ek kor meg ek kor, járt is ko lá ba itt és itt, el ért ezt meg azt, stb Most még sem ezt vá lasz tot tam. Kaposi Esz ter ese té ben ugyan is úgy ér zem hi ba len ne a min den fan tá zi át és le - gendát nélkülözõ száraz tényadatok felsorolása. És õt ismerve, tán ki is kér né ma gá nak. Ter mé sze te sen a megnyitón találkozhatunk majd ezekkel a cseppet sem elhanyagolható tényekkel. De most in kább te gyünk egy sé tát az õ csodálatos, misztikus világába, melyet a képeivel olyan átütõ erõvel közvetít felénk, hogy muszáj odafigyelnünk erre a fiatal mûvészre. Munkái kidolgozottak, pontosak, élesek, szinte háromdimenziós élményt adnak, akár gra fi ká it, akár akril fest mé - nyeit nézzük, illetve bámuljuk lenyûgözve. Túl a tech ni kai tö ké le tes sé gen, mellyel képeit prezentálja, természetes a té ma, amely kö ré épí ti stí lu sát, mondanivalóját elsõsorban ez az, amely oda vonz za az em ber sze mét az alkotásaira. Odavonzza, magával ragad ja, és vé gül ra bul ej ti. Mi pe dig jólesõn vergõdünk a mûvészet eme fantázia szülte fogságában, titokban életfogytiglant remélve. Élet re kel nek itt a kel ta mí to szok alakjai, Tolkien mester szereplõi, H. P. Lovecraft figurái. Megannyi hõs és anti hõs. Sze mé lyes is me rõ se ink ké vál hat nak, vál nak ezek a má ra már le - gendás fantázia-teremtmények. Eszter elhozza nekünk õket, testkö zel be. És mi szin te be le bú junk ezeknek a vászonra, papírra álmodott alakoknak a bõrébe. Mert bele akarunk búj ni! Ugyan is Esz ter ké pi meg - jelenítése annyira plasztikus és kézzelfogható, hogy úgy tûnik, lélekkel is megtölti ezeket a szereplõket. És Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egye sü let szék há zá ban (Al só u. 8.) min den csü tör tö - kön 18 órá tól. Ta lál koz hat nak ön kor mány za ti kép vi - se lõk kel, a vá ros ve ze tõ i vel, a pol gá ri ol dal ak ti vis tá - i val, tá jé ko zód hat nak a vá ros éle té rõl. A Fidesz Érdi Szervezete vall juk be õszin tén: KI ne akar na, akár csak né hány perc re is, de hõs sé vál ni? Még ak kor is, ha ez a hõs ép - pen egy anti hõs. De mi is az anti hõs? Egy go nosz bo szor kány, aki Hó fe hér két akar ja megölni? A farkas, aki Piroska ellen tör? Jocky a Dal las ból, aki min - den kin át gá zol, hogy övé le gyen az olaj? Vagy nap ja ink anti hõse, Mik lós a Barátok közt-bõl? Igen, õk mind- mind ilyen ala kok. De lás suk be, az érem nek két ol da la van. Ho vá is len nénk nél kü lük? Hi - szen ak kor mi szük ség len ne a hõ sök - re, a megmentõkre, az igazságos királyokra és jó boszorkányokra és ked - ves varázslókra, a nemes lelkû lovagokra, érzõ szívû szegénylegények - re ha nincs ki el len meg vé de ni az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a toronyba zárt királylányokat a sor végtelen hosszú. Lássuk be, akkor a hõsök jelenléte is átértékelõdik, megsem mi sül, ha nincs már ki el len fel - ven ni a har cot. Kaposi Esz ter ezt is ma gá ra vál lal - ta, hogy megjelenítse és megteremtse ezeket az antihõsöket. Vállalta még annak kockázatát is, hogy képei ezál - tal esetleg ellenszenvet, megdöbbenést váltanak ki az emberekbõl. De szó sincs itt polgárpukkasztásról! Mert a tehetsége, formai ábrázolása, õszintesége és képi megjelenítései olyan ösztönösek és sodró lendüle - tûek, hogy minden kétséget elsöpörnek az út ból, hi szen meg gyõ zõ hi te - lességgel tudatja: ezek is kellenek, hogy tud junk örül ni az élet ap ró si ke - re i nek, örö me i nek, me lyek kel nap mint nap szem be sü lünk, és tud junk örülni annak, hogy legyõzzük mi is a magunk démonait, antihõseit. Ami kor a tár lat vé gé re érünk, ad - digra biztosak lehetünk benne: Eszter a mi hõ sünk! Olyan, mint mi. Kö zü - lünk való. Azonosulni tudunk vele, gondolatvilágával és a képein szereplõ megannyi érdekes figurával. A szí vünk mé lyén tud juk: az nem a fan tá zia szü le mé nye, hogy itt egy le - gen da van szü le tõ ben, akit Kaposi Eszternek hívnak MÓCZÁR CSABA

8 8 Bõ vül a fel lé põk név so ra az Al fa Fesz ti vá lon Egy év kény szer szü net után új ra meg - nyitja kapuit Várpalota a fesztiválok szerelmesei elõtt. A július 18 és 20 kö zött a Cse ri Park er dõ ben (a Pannónia Fesztivál kapcsán már jól ismert helyszínen) megrendezésre kerülõ könnyûzenei Alfa Fesztiválon szinte az összes hazai húzózenekar képviselteti magát a 3 napon keresztül lezúzott 80 koncert alatt. Az eddig bejelentett fellépõk névsorát erõ sí ti to vább a 2003-ban a Me csek (leg)aljáról berobbanó hungaro trip-pop zenekar, a Punnany Massif, valamint a 3 év után megalakulásuk tizedik évfordulójára újraformálódó, és április 27-én elsõ koncertjét adó Kaukázus is. Szin - tén új ze ne kar a prog ram ban a Firkin, a Moby Dick, az Ossian és a Prosectura. Mi vel a nyár egyik leg na gyobb alternatív fesztiválja kizárólag a hazai kön nyû ze ne mi nõ sé gi alap anya gá ból táplálkozik, így a nagyszínpadon és a két fedett sátorban fellép továbbá a betegségébõl felépülõ De ák Bill Gyu la, az In tim Tor na Illegál (ITI), az Anna & the Bar bi es, a Car bon fools, a Bëlga, az Alvin és a Mó ku sok, az Irie Maffia, a Magashegyi Underground és a Colorstar is. A rendkívül barátságos bérletárakról: A na pi jegy - ami ki zá ró lag a hely - szí nen kap ha tó majd fo rint ba ke - rül. A háromnapos bérlet ára elõvételben 5990, helyszínen 6900 forint lesz. A bérletek árusítása megkezdõdött a Ticketportál rendszerében. Gõz erõ vel ké szül le mez be mu ta tó kon cert jé re a Ma gas he gyi Under - ground AMagashegyi Underground tavaszra dobja piacra legújabb, egyelõre cím nél kü li nagy le me zét, ami nek DVDmellékleteként megjelenteti a februári szimfonikus koncertjének felvételeit is, amit még a teltházas Mûvészetek Palotájában tartottak. Itt egyébként egy-két új dalt már be is ve tet tek, a Rázz fel és az Ál mat lan ság pe dig egy ide je a kö - zön ség ked ven cei kö zött sze re pel, emellett a rádiók is elõszeretettel favorizálják játszási listájukon. A hivatalos lemezbemutató koncertre április 13-án kerül sor a budapesti Akvárium Klubban. A folyton új dolgokon kísérletezõ, önmaga határait keresõ zenekar készülõ lemezérõl annyi már bizton elárulható, hogy hang vé tel ében is más lesz, mint az elõzõek. A zeneszámok még személyesebbek, dinamikusabbak, sõt nõiesebbek lesz nek, hi szen az új anya gon a ban dá - val évek óta együtt dol go zó szö veg író Tariska Sza bolcs (Amorf Ör dö gök, il - letve Péterfy Bori dalszövegek is köthetõk a nevéhez) egy kapcsolat történetét formázta dalokba, méghozzá egy nõ szemszögébõl. Két új számban pedig az egyik legtehetségesebb fiatal kortárs köl tõ, az Akkezdet Phi aiból jól is mert, Závada Péter mutatkozik be szövegíróként. Szinopszis címû verséhez a zenekar írt dalt, míg egy má sik szer ze mény esetében õ írt rapszöveget a Magashegyi Underground által komponált zenei alapokra. Az album a zenekar eddigi életmûvé hez ké pest is sok szí nû lesz, hi szen az elektronikus zene modern hangszínei és az amerikai neofolk hatásai ugyanúgy meg ta lál ha tók lesz nek az új anyag hangszerelésében. Ugyanakkor az elmúlt másfél év szimfonikus fellépéseinek hangzása és a játék lehetõségének folytatása óhatatlanul beleivódott a fülünk be, ezért ez a han gu lat tet ten ér he - tõ lesz az új al bum né hány da lá ban. Emellett szerettük volna az élményt is felidézni, ezért a februári MüPa-koncertünk anyagából egyórás felvétel készült, ami az új le mez DVD-mellékleteként jelenik meg fogalmazott Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground énekesnõje. Újabb nagy ha zai el is me rést sö pört be az Ozone Ma ma A2000-es évek derekán megalakult banda, a manapság már koncertetkon cert re hal mo zó bu da pes ti Ozone Ma ma mi u tán de bü tá ló al bu muk kal (The Star ship Has Land ed) meg nyer ték a Fono gram 2012 Az év fel fe de zett je dí jat már is egy újabb je len tõs cí met vághattak zsebre azután, hogy március 26-án Bu da pes ten a Hard Rock Cafe - The glob al bat tle of the band 2013 te - hetségkutató verseny hazai döntõjében bi zo nyul tak a leg jobb hard rock csa pat - nak, ezáltal a legideálisabbnak is arra a megtisztelõ szerepre, hogy hazánkat ugyanazzal az energikus rock 'n'roll-al képviselhessék a londoni döntõn, amivel itthon már elgörbítettek néhány estét, és szét sza kí tot tak jó pár Gib sonhúrt Hatalmas megtiszteltetés és egy óriási lehetõség számunkra, hogy hazánkat abban a mûfajban képviselhessük a világ elõtt, amiben a legjobbak sze ret nénk len ni. A hard rock, és ál ta lá - ban a rock ze ne, mint mû faj, erõs szub - kulturális infrastruktúrával rendelkezik, sok ragyogó szereplõvel és kiváló teljesítményekkel, összetartó közösséggel és közönséggel. Ennek ellenére ezek a teljesítmények ritkán szûrõdnek át a main stream média csatornáin a magyar közönség felé. A londoni döntõre, felkészülés gyanánt zenekarunk a közönséggel szeretne elsõdlegesen foglalkozni, mivel az erõ és az energia belõlük, tõlük származik. hang zott el a ze ne kar közleményében Legújabb kislemezük bemutatója a so kat mon dó Tö kös Rock and Roll Fesz ti vá lon a Kol laps és a The Trousers társaságában április 19-én lesz a budapesti Gödör Klubban. A belépõ cse kély 800 HUF. Four Fin gers Franky áprilisa hideg hónapnak ígérkezik, idõjárás szempontjából, a röplabda életben viszont forró hónapnak néz nek elé be a Del ta egye sü let röpis csapatai. Minden korosztályban fontos meccsekre kerül majd sor. A fel nõtt és a gyer mek csa pat nak is a dobogó megszerzését jelentõ mérkõzések lesznek. A felnõttek április 20-n játszanak, míg a gyerek korosztály ápri lis 7-n és 20-n a Kö zép-ma gyar or - szági Régiós bajnokságban illetve 13- n az Országos Gyerek bajnokságban lép pá lyá ra. A fel nõt tek az utol só for - dulóban hazai pályán vereséget szenvedtek a Budaörs csapatától, de gyõzelmet arattak a dobogó megszerzéséért ví vott küz de lem ben az egyik leg - nagyobb rivális felett, 3-2 arányban. Az elsõ meccs elvesztése elõhozta a lá nyok ból a küz dõ szel le met, azt a já - tékot, amit valóban tudnak. Eufórikus Az utób bi két hét ben zsú folt prog - ramjuk volt kézilabdás lányainknak. Az alap sza kasz utol só két for du - lója, a rájátszás elsõ mérkõzése, és közben egy találkozó szurkolói ankét keretében a szurkolókkal. Az alapszakasz vé ge elõt ti sok ha, amely fel té - teles módba tette csapatunk várható helyezését, mindjárt a Ferencváros elleni mérkõzéssel megoldódott. Nem is akárhogy! Csapatunk fennállása óta elsõ alkalommal gyõzedelmeskedett (24:22) a nagy múl tú, és az idei eu ró - pai Baj no kok Li gá já ban a leg jobb nyolc közé jutó Ferencváros ellen, s ez zel a szé kes fe hér vá ri mér kõ zés ered mé nyé tõl füg get le nül (26:24-es vereség) biztossá vált alapszakaszbeli harmadik helyezésünk, a magyar bajnokság felsõházába kerülés. Leírhatatlan ünneplésben részesítet ték a szur ko lók a csa pa tot a Fra di el - leni gyõzelem után. Hosszú percekig nem moz dult a kö zön ség a mér kõ zés után. Zú gott a haj rá Érd, a kü lön bö - zõ rig mu sok, és a szép volt csa jok. Mert ezek az egyéb ként na gyon csi nos lá nyok a pá lyán csak csa jok egy - más kö zött is. A lá nyok bol do gan pa - csiz tak a kö zön ség gel, majd a Sport Klub televíziónak a mérkõzés után interjút adó vezetõedzõt táncolták körbe a TV nagy nyil vá nos sá ga elõtt. Fel hõt - len és ha tár ta lan volt az öröm a mér kõ - zés után, olyan mint ha baj nok sá got nyertünk volna. Persze a bajnoki címre még vár ni kell, de azt min den ké zi - labdát szeretõ látja, hogy a csapat játéka támadásban és védekezésben is szépen fej lõ dik. Ne fe led jük: ez csak a harmadik elsõ osztályú évünk. Az elsõ évben a kilencedik, másodikban a negye dik he lyen vé gez tünk, és most a szakmai stáb, játékosok, szurkolók dobogós helyezést várnak a csapattól. És azt se fe led jük, hogy Érd sport tör té ne - té ben ez az el sõ olyan csa pat, amely az EHF kupában a harmadik fordulóig jutva kivitte városunk nevét Európába. A sok di csé rõ szó mel lett be szél - nünk kell ar ról is, hogy a csa pat já té - ka hul lám zó. Ra gyo gó mér kõ zé sek mellett vannak gyengébbek, s ahogy április 2-án a Centrál Borházban rendezett szurkolói ankéton elhangzott, sok szor ül tünk hul lám va súton de szerencsére többet vagyunk a hullám tetején, mint a hullám völgyében. Ezt a szak mai stáb ban is min den ki kris - tálytisztán látja, s mindenki arra törek szik, hogy egye nesed jen a hul - lám, a játék egyre stabilabbá váljon. Kristálytiszta cél a következõ bajnoki idényre, hogy a csapat méltó ellenfele legyen mindenkinek, s gyõzelmi esélyek kel lép jen fel a ma gyar baj nok ság élvonalában levõ valamennyi csapat ellen. Az ankéton elhangzott, hogy szur kol junk na gyon a Gyõr nek a BLben, mert ha õk azt meg nye rik, ak kor a magyar bajnokság harmadik helyezettje is jogot szerez a bajnokok ligájában való részvételre. És a harmadik Röplabda állapotban, elveszett labdát nem ismerve küzdöttek a gyõzelemért. Megérdemelten nyerték meg a mérkõzést és így még ver seny ben tud nak ma rad - ni a bronz érem ért. A gyerek csapat március 9-10-n játszott utoljára a Szeged kupán, ahol öt meccs bõl né gyet nyer tek. Ah hoz, hogy ismét ráhangolódjanak a lányok a mérkõzésekre április 5-n Budaörsön játszanak edzõmérkõzést a Budaörs és A szur ko ló hang ja hely megszerzésére nekünk legalább ak ko ra az esé lyünk mint a Vác nak. Papírforma szerint ugyanis a Váccal fogunk a rájátszásban a harmadik-negyedik helyért mérkõzni. Persze ha a rájátszásban kétszer legyõzzük a Ferencvárost, akkor mi játsszuk a bajnoki döntõt minden bizon nyal a Gyõr rel, és ak kor biz tos a BL indulás. Sajnos sem a papírforma, sem a Fra di val va ló el sõ meccs vég - ered mé nye nem ezt ve tí ti elõ re. A rá - játszás elsõ mérkõzését a Népligetben 31:23-ra elveszítettük. Akart és hajtott a csa pat, ta lán túl sá go san is akart, de a Fra di ezen a mér kõ zé sen jobb volt. Sok volt a hi ba, csak a mér kõ zés el sõ fél ide jé ben ti zen két tech ni kai hi bát kö vet tünk el, eb bõl hét szer vet ték el a játékvezetõk belemenés, szabálytalan zárás, vagy lépéshiba miatt a labdát tõlünk. A Fradi játékosai a játékvezetõk szerint ugyanebben az idõszakban hasonló hibát csak egy alkalommal kö vet tek el. Ez azt je len ti, hogy a Fe - rencváros csak az elsõ félidõben hat tá ma dás sal töb bet hajt ha tott vég re mint mi. El adott lab dák, rossz lö vé - sek, kihagyott ziccerek mindkét oldalon, ami bõl vé gül is a la zább Fra di ke rült ki gyõz te sen. A pár harc két gyõ ze le mig tart, 13-án Ér den lesz a következõ mérkõzés, s hazai gyõzelem ese tén a har ma dik mec cset a Fra - di csarnokában játsszák a csapatok. Nekünk egyenlõre azért kell szurkolnunk, hogy a mérkõzésen megsérült Bognár Barbara, és Sara Vukcsevics XI. évfolyam 7. szám április 11. az Emericus csapataival. Vasárnap,7- n hazai pályán fogadják a Dunakanyar és Szigetszentmiklós együttesét. Fontos mérkõzés lesz mindkettõ, hiszen a régiós bajnokság, dobogós helyének a megtartása a cél. 20-n Taksonyban, a Gödi DSE és Taksony csapatával mérik össze tudásukat. Ha sikerül mind a két alkalommal a dupla gyõzelem, már biztos dobogósok az érdi lányok. Szurkoljunk nekik együtt! A mini korcsoportban a fiúknak és a lá nyok nak is áp ri lis 14-n lesz a Bu - dapest Bajnokság döntõje. Az év folyamán felkészülési tornákat játszottak, ahol ve gye sen ala kul tak az ered - mények. Ez a megmérettetés hasonló az Országos Mini Kupához ahol egy al ka lom dön ti el ki lesz a leg jobb. Haj - rá srá cok, haj rá lá nyok, Haj rá DEL - TA! A csapatokról többet megtudhat a web oldalon. sé rü lé se ne le gyen sú lyos, és a csa pat rendelkezésére tudjanak állni már a következõ mérkõzésen. A má sik ágon Gyõr-Vác meccs re ke rült sor, az el sõ mec cset a Gyõr a papírformának megfelelõen hozta. A két ág gyõztese játssza a bajnoki döntõt, a vesz te sek pe dig a har ma dik, ne - gyedik helyekért csatáznak. Minden - eset re mind a négy csa pat jo go sult a nemzetközi kupákban való indulásra: a bajnokság elsõ két helyezettje - ha a Gyõr megnyerné a Bajnokok Ligájátakkor a magyar bajnokság elsõ három helyezettje indulhatna a BL-ben. Ha a Gyõr nem nye ri meg a BL-t, és mi harmadikak, vagy negyedikek leszünk a rájátszásban, marad az EHF kupában való indulási jog. Ez is óriási telje sít mény, sok csa pat er rõl csak ál mo - dozhat. Labdarugóinknak ismét nem volt szerencséjük az idõjárással. A 20. fordulóra kisorsolt Sárisáp elleni mérkõzés elmaradt a pályák használhatatlansága miatt, a 21 fordulóban pedig 1:0- s vereséget szenvedett csapatunk Csepe len. Még sem mi sincs vesz ve, a ki - tûzött cél elérhetõ. A Magyar Kupa elsõ fordulójában a megyei másodosztályú Üröm el len 6:1-re nyer tünk, a má - sodik fordulóban az NBIII Alföld csoportjának listavezetõje a Dunaharaszti lesz az el len fe lünk az ér di pá lyán áp - rilis 17-én. Ez a mérkõzés lényegesen ne he zebb lesz az ürö mi meccs nél. Hajrá Érd! PATÓ LAJOS

9 XI. évfolyam 7. szám április Sumo: Sárosi triplázott, Bodorkos duplázott Hét arany-, három ezüst és öt bronzérem a Sumo Európa Bajnokságról Már ci us ig a németországi Pönitzben került megrendezésre a Sumo Európa Bajnokság. Az érdi sumós csa pa tot 15 órás uta zás után igen zord té li idõ já rás fo gad ta az észa - ki tenger közelében fekvõ kisvárosban. Saj nos sem a szö vet ség, sem az egyesület, sem a szülõk költségvetése nem engedte meg a részvételi jogot szerzett érdi sumósok teljes csapattal va ló uta zá sát, a több mint 1200 km-re fekvõ helyszínre. Az EB versenykiírás lehetõséget nyújtott két korosztályban történõ indulásra is, melyet néhány fõvel igénybe is vet tünk. Az EB-n in du ló nyolc ver seny zõnk igen jól tel je sí tett, az egyéni és a csapatversenyek során - itt azért meg kell em lí te nem az uk rán és orosz sumó sok tá vol ma ra dá sát a végelszámolásnál hét arany-, három ezüst-, öt bronz érem, va la mint két ötödik pontszerzõ helyet értünk el. Különösen Sárosi Janika tett ki ma gá ért, aki nek U kg, fel nõtt -70 kg, ju ni or csa pat há rom arany ér - met akasz tot tak a nya ká ba, de Bodor - kos Da ni is két aran nyal tért ha za. Ör - ven de tes tény né hány éve ka det vi lág baj no ki bronz ér mes csa pa tunk egy korosztállyal feljebb junior korosztályban Európa Bajnoki aranyérmet szer zett. Ti zen hat or szág rész vé te lé vel már ci us én Do ro gon ke - rült meg ren de zés re a Fe ke te Gyé mánt Ku pa ka det kö tött fo - gá sú Grand Prix ver seny. Az ér di szí ne ket két vá lo ga tott as - pi ráns ka det bir kó zónk - 50 kgban Ko vács Ben ce, 85 kg-ban Lajsz Dominik - kép vi sel te. Ben ce az 50 kg-osok 19 fõs me zõ - nyé ben az eg ri Gyöngy Má té val kez - dett, akit két menetben pontozással gyõzött le, következõ ellenfelét a román Mandi ca Vasilét há rom me net ben szintén pontozással gyõzte le. Az elõdöntõben a horvát Vidovic Dragantól kapott ki Bence pontozással, három menetben. A vigaszágon a bronzéremért - egyik ha zai ri vá li sát - a ka pos vá ri Kovács Márkot verte magabiztosan és állt a dobogó harmadik fokára. Az EB csapat. Elöl: Sipos Boglárka, Katona Enikõ, Sipos Tamás, Hajcsik István, hátsó sor Derzsi Lajos, Tar Mihály, Sárosi János, Bodorkos Dániel, Szelp Dénes, Prim Martin és Kovács János Eu ró pa Baj no ki ered mé nyek: Sipos Boglárka U kg III. Sipos Ta más U kg V., U-18 csa pat ban II., U kg III. Katona Enikõ U kg III., U kg II., U-21 nõi csa pat ban I., Fel nõtt nõi csa pat ban II. Hajcsik István U kg III., U-21 csapatban I. Sárosi Já nos U kg I., Fel - nõtt -70 kg I., U-21 csa pat I. Bodorkos Dániel U kg I., U-21 csapatban I. 85 kg-osok kö zött Lajsz Dominik a dorogi Ficz Gézát verte pontozással két menetben, másodikként a szlovák válogatott Papp Lajost szintén két menetben pontozással gyõzte le. Az elõdöntõben a román Bitere Razvantól kapott ki két menetben 1-0, 2-0 pontozással. Sajnos a vigaszágon a har ma dik he lyért a len gyel Kasperek Marceltõl ha son ló an két me net ben ma radt alul és vég zett az ötö dik he - lyen. Cse pel, Nyu szi Ku pa: Az ifjú birkózó palánták részére március 23.-án szombaton a csepeli birkózócsarnokban került megrendezésre igen népes mezõnnyel a hagyo - mányos Nyuszi Kupa birkózóverseny. A leg fi a ta labb bir kó zó ink két ezüst-, két bronz ér met és két ötö dik helyet szereztek. Prim Mar tin U kg III., U- 21 csapatban I. Szelp Dé nes Fel nõtt -85 kg V. Ezúton is szeretném megköszönni a Ma gyar Sumo Szak szö vet ség és az érdi sumósok nevében Katona Gyulá - nak és Sárosi Jánosnak a csapatverse - nyek nevezési díjához a helyszínen nyújtott segítségét, mely nélkül ezek a csapat eredmények nem születtek volna meg. Gratulálunk! Ered mé nyek: Gyermek korcsoport: Feik Láz ár 23 kg II. Riskó Má té 35 kg V. TAR MIHÁLY Birkózás: Bronzérem a Fekete Gyémánt Kupa dorogi Grand Prix versenyrõl, négy érem a Nyuszi Kupáról Kovács Bence bronzérmes a Fekete Gyémánt Kupán Diák II. korcsoport: Tót-Suszt Ta más 38 kg V. Horváth Bence 50 kg III. Nagy Ger gely 58 kg III. Bedõházy Zsolt +63 kg II. TAR MIHÁLY Vezet a Fradi az elõdöntõben FTC-Rail Cargo Hungaria ÉTV-Érdi VSE: Hi á ba ké zi lab dáz tunk len dü le - te sen és ro han tuk le az el len - fe let, a hely zet ki hasz ná lá sunk nem volt meg fe le lõ. Baj no ki cí mért har col az ÉTV-Érdi VSE két csa pa ta Különös idõpontban kezdõdött az elõdöntõ elsõ mérkõzése a Ferencvá ros és az Érd kö zött. A két csa pat történetének elsõ érdi gyõzelme márci us vé gén az elõ dön tõt je len tet te szá - munkra, a Fradi viszont a döntõbe jutás ra ké szült. Az ér di meccs hez ké pest a zöld-fehérek Tomorival bõvültek, nálunk pedig betegség miatt Vincze Melinda maradt ki a keretbõl. A hazaiak kezdték jobban a találkozót, Tomori jelenléte hamar gondot oko zott. Ket tõ null után éb redt fel az érdi csapat, feljavult Oguntoye és 3-2- nél a vezetést is sikerült megszereznünk, még hoz zá két Tö rök Pet ra gól - lal. A jó érdi védekezésekbõl többször is leindultuk a fõvárosiakat, csakhogy a ziccereket nem tudtuk gólra váltani. A Fradi ugyanezt a szívességet nem tette meg nekünk, 4-3-as érdi vezetésrõl fordítottak 8-4-re. Az elsõ negyedóra végén harmadik szélsõ gólunkat Balog Beáta lõtte, majd emberelõnybe kerültünk. Elez emberfogással lépett fel Tomori ra, akit még Szuc sán sz ki visszatérése elõtt szintén kiállítottak. Az elõny el le né re gólt kap tunk, így a kü lönb ség nem csök kent a négy perc alatt. Zic ce rek so rát lõt tük Abramovich ba, így pe dig ne héz a Népligetben mérkõzést nyerni. A 25. percben Bognár Barbara kapott a lábához, nem tudta folytatni a játékot, a he lyé re Oláh Nó ra ér ke zett. A félidõhez ér ve Vukc se vics vég re olyan gólokat szerzett, amit a játékvezetõk is szabályosnak ítéltek, a beállós három találatával feleztük meg a különbséget a szünetre. A má so dik fél idõt pon to san ugyan úgy kezd tük, ahogy az el sõt, a két perc alatt do bott két fe renc vá ro si gól vi szont már a et je len tet te. Kovács Anna a balátlövõ pozíciójá - ból, talp ról lõt te el sõ gól ját a mér kõ - zésen, bejátszási kísérleteit könnyen szed ték el a ha zai vé dõk, ami bõl gyorsindulásgólokat lõhetett az ellenfél (19-12). A megnyitott falban Dajka könnyen talált helyeket, mi pedig nem találtuk a támadójátékunk. A ferencvárosi közönség tovább tüzelte a hazai csapatot, akik láthatóan élvezték a játékot és igyekeztek kiszolgálni az egyre hangosabb fradistákat. Szabó Edi na a 42. perc ben kért idõt, tíz gól - lal lép tek meg a fõ vá ro si ak. Az Érd ekkor három fiatallal: Buzsáki Nikolet tá val, Oláh Nó rá val és Ko vács Grétával támadott, míg védekezésben to vább ra is em ber fo gás sal õriz tük Tomorit. Abramovich 50% kö rü li tel - je sít mén nyel vé dett. Érez he tõ volt, hogy ma nincs (ak ko ra) for du lat a mérkõzésben, mint legutóbb Érden. Az utol só ki lenc perc hez ér ve sem nõtt a különbség, mindkét oldalon sok büntetõt ítéltek a játékvezetõk. Szabó Edi na az utol só öt perc ben is kon cent - rált játékot kért és buzdította a lányokat, amivel sikerült tízen belülre hozni a különbséget. Az esélyeknek megfelelõen a Ferencváros megnyerte az elõdöntõ elsõ ös sze csa pá sát, a ha zai vis sza vá gón bra vúr kell a csa pat tól, hogy há rom mec cses le gyen a pár harc. Ér den is a vendégek lesznek a mérkõzés esélye - sei, de egy szer már si ke rült, mi ért ne történhetne meg újra... Ked ves Ol va só! Ha ott ho ná ban, mun ka he lyén elekt ro ni kus for má - ban sze ret né új sá gun kat meg kap ni már a nyom dai meg je le nést meg elõ zõ nap, je lez ze az lap.hu-n, és a kö vet ke zõ szám - tól el küld jük Ön nek. Min den ed di gi nél na gyobb szük ség lesz szom ba ton az ér di ké zi lab da-szur ko lók ra. NBII-es csa pa ta ink ugyan is kö zel áll nak ah hoz, hogy meg nyer jék a baj no ki cí met. 11 óra kor az NBII ju ni or, míg 13 órá tól az NBII fel nõtt együt tes ját szik a Dabas-DANUKE el len. Aki iga zán jó mec csek re vá gyik, és el kö te le zett hí ve a sport ág nak, nem ma rad - hat tá vol az ös sze csa pá sok tól. Mind a két meccs re in gye nes a be lé pés, a lá nyok nak pe dig nagy szük sé gük lesz a buz dí tás ra! Es te hat órá tól az NBI fel nõtt együt tes lép pá lyá ra a baj no ki elõ dön tõ má so dik mec csén a Fe renc vá ros el len. Az Érdi Birkózókért Alapítvány (adószám: ) kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a évi adó juk egy szá za lé ká - val, amely fo rint, tá mo gat ták alapítványunkat. Az összeget az érdi birkózó szakosztály felkészítéséhez, mûködéséhez használtuk fel. Kérjük, hogy a évi adó juk 1%-os fel aján - lásával továbbra is támogassák az érdi birkózást. Birkózóink eredményeikkel és szorgalmas munkájukkal köszönik meg támogatásukat. Rendelkezõ nyilatkozat letölthetõ a par ta - cus.hu honlapról. TAR MIHÁLY, KURATÓRIUM ELNÖKE

10 10 XI. évfolyam 7. szám április 11. Duna-Art Fotóklub Minden pæratlan høt keddjøn 17 ræt l værjuk a fot zni kedvelıket! Helysz n: Lak telepi Klub vezet rd, Enikı u. 2. rdeklıdni lehet K rmendy ZiziklubvezetınØl a 06 20/ as telefonszæmon. KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Telkész Bt. Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS 06/ Új függönnyel újjávarázsolható minden otthon. Nálunk bõséges választékot, szakszerû segítséget talál hozzá. Nálunk olcsóbb! Érd, Riminyáki út 79. Nyitva tartás: H-P: 9-18 óráig, SZOMBAT: 9-12 óráig Tel.: 06-30/ Tájékozódjon FACEBOOK oldalunkon: Méteráru, rövidáru, lakástextil. web:

11 XI. évfolyam 7. szám április HIRDETÉSFELVÉTEL: Nagy Gábor: , Tel./Fax: Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Központi Kávéház épületében) SZOLGÁLTATÁS Fakivágást, gallyazást, fûnyírást, fûkaszálást, telektisztítást, sövénynyírást, kertépítést, kertészeti munkákat, öntözõrendszer telepítést, kerítés- járdaépítést, térburkolást vállalok igényesen, precízen referenciákkal. Hulladékot, nyesedéket elszállítom. Hancsovsz ki Já nos: Kerítésdrótok, kiegészítõk közvetlenül a gyártótól, termelõi áron kaphatók. Hatalmas választék, egyedi igények kiszolgálása. Folyamatos akciók, kerí tés épí tés, in gye nes ki szál lí tás DUGULÁSELHÁRÍTÁS GYORS SZOL GÁ LAT AZONNAL Több évtizedes gyakorlattal, falbontás nélkül azonnal. Nyugdíjasoknak kedvezmény. Garancia! Cserépkályha, kandalló, kemenceépítés, átrakás. Hujber Lász ló Szenzációs téli árak Mezõkövesd Zsóryfürdõn a Hímer Termál Panzióban. 6 nap/5 éj félpanzióval ,-Ft/fõ. Kedvezményes fürdõ belépõ. Pünkösd nem kiemelt áron!www.zsoryfurdo.hu 06-49/ FINOM GYÜMÖLCSLÉ! 100%-os natúr préselt almalé és õszilé 5 li te res ki sze re lés ben meg vá sá rol - ható! Tartósítószert és hozzáadott cukrot nem tartalmaz! Csu pa csu pa vi ta min! Tel.: , VIL LANY SZE RE LÕ Érd rõl ér di ek nek. Ki sebb mun ká kat is vál la lok. Pálfi Zol tán Tel: Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bon tás nél kül, díj ta lan ki szál lás. Víz ve ze ték sze re lés, gyors - szerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel: Köl töz te tés,te her fu va ro zás,ga ran ci á val! Bú - torszállítás, házhoz szállítás bel- és külföldön. Mizsei Ist ván , sei fu var.hu Ked ves Ol va só! Ha ott ho ná ban, mun ka he lyén elekt ro ni kus for má ban sze ret né új sá gun kat meg kap ni már a nyom dai meg je le nést meg elõ zõ nap, je lez ze az lap.hu-n, és a kö vet ke zõ szám tól el küld jük Ön nek. Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig SZIPPANTÁS megrendelhetõ, akár hét vé gén is elõre egyeztetve. Rugalmas, pontos munkavégzés. TO-NO Bt. 22 éve a la kos ság szol gá la tá ban. Tel.: 23/ vagy 20/ Családi házak átalakítása, utó la gos fal és hõ szi - ge te lés, te tõ ja ví tást és gipsz kar ton sze re lést, tér kö ve - zést és egyéb kõ mû ves mun ká kat vál la lunk. Tel.: , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Mûanyag és fa nyílászárók karbantartása, javítása, átalakítása korszerûsítése utólagos hõ-, hang és por elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Alternatív megoldás ablakcsere helyett. Bakos István, Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók,tartályok, szifonok cseréje, ázások, csõtörések megszüntetése. Megbízhatóan garanciával. Tel: Tüzelõ hasábban elérhetõ áron, bükk és tölgy 20cm átmérõ alatti üzemi m 3 = Ft, er dé sze ti m 3 = Ft, Má zsa= Ft. Érd te rü le té re a szállítás ingyenes 2 m 3 -tõl.tel.: Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hét vé gén is! Tel: , SZENNY VÍZ - CSA TOR NA KI ÉPÍ TÉS ÉS RÁ KÖ - TÉS!!! Ter ve zés sel, en ge dé lyez te tés sel, ga ran ci á - val, KED VEZ MÉ NYES ÁT EMELÕ REND SZE REK. csatorn abekotes.blogspot.com , A hirdetés felmutatója 5000 Ft kedvezményt kap! ÁLLÁS Érdi irodába értékesítõi területre min. középfokú végzettségû, üzleti kommunikációban jártas, munkatársat keresünk, (nem házalás jellegû). Fényképes önéletrajzokat a -ra várjuk! Érd- Parkvárosba takarítónõt keresek heti egy al ka lom ra. Fény ké pes ön élet raj zo kat kér jük az mail.com cím re. Tel.: Élelmiszer boltba gyakorlattal rendelkezõ eladót keresünk illetve sörözõbe pultost. Várjuk fényképes önéletrajzukat a -ra. Otthonában dolgozhat! Reklámtárgyak címkézése, bo rí té ko lás stb: ( a - fonebt.webn ode.hu 635 Ft/perc , ). MUNKÁT VÁLLAL Azonnali kezdéssel takarítást, idõsek gondozását, gyermek felügyeletet vállalok. Önmagára igényes ked ves, tü rel mes hölgy va gyok. Hív jon bát ran! INGATLANT KÍNÁL, KERES Érden kiépített környezetben a Cankó ut cá ban 800m2 épí té si te lek re á lis áron el adó. Tel: Eladó tehermentesen Sóskút központi részén két szo ba össz kom for tos gáz - cse rép kály ha fû té ses fel - újított tornácos parasztház 7.3 millióért. Tel.: Érd központjában eladó 2007-ben épült 22 lakásos tár sas ház ban 2. eme le ti klí más, 43 m2-es la kás te tõ kert re nyí ló be já rat tal. Nap pa li-kony ha(be épí tett konyhabútorral)-étkezõ egyben, hálószoba, elõszoba, fürdõszoba beosztással. Irányár: 11,3 millió. Tel.: 06-70/ Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: KIADÓ INGATLAN kínál-keres Érden a Tárnoki út aszfaltos részén buszmegállóhoz közeli családi házban teljesen különálló szinten és független bejárattal 50 nm tetõtéri lakás 2 szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba, erkély, bútorozottan, sürgõsen kiadó. Gépkocsi beállás az udvarban lehetséges. Kábel tv, telefon, internet igény szerint megoldható. Kerthasználat lehetséges. Ár ft + re zsi. Te le fon Érd-Felsõ vasútállomásnál (30m-re a pe ron tól, 20m -re a busz meg ál ló tól) 60nm -es ven dég lá tó egy - ség ki adó. Érd.: Szenny víz szál lí tás 24 órán be lül A SZIP PANT HAT Kon zor ci um tag ja Mi ért fi zet né ki az egész fu vart, ha nem kell! Fi zes sen m 3 -enként! Az au tó in kon ezt is el len õriz ni tud ja, kor rekt szint jel zõ be ren de zé sen Tevékenységeink: Szenny víz szál lí tás, duguláselhárítás, csa tor na tisz tí tás nagy nyo má sú WOMA gép ko csi val, szenny víz ak nák nagy nyo más sal va ló át mo sá sa, tisz tí tá sa. Veszélyeshulladék szál lí tá sa: au tó mo sók, ola jos iszap, kony hai zsír fo gók. Fü löp 2004 Csa tor na tisz tí tó Kft. Te le fon: (23) , Érden a Tusculánumba családi ház szuterén része ki adó 50m 2 -es. Kü lön be já rat. Bér le ti díj 40 ezer Ft + re zsi, egy ha vi ka u ció. Tel.: Ki adó la kás 1-2 fõ nek 40 ezer fo rint rezsivel együtt. Mel lék épü let. Tel.: EGYÉB Középkorú hölgy eltartási szerzõdést kötne idõsekkel. Önmagára igényes, kedves, türelmes segítõkész vagyok. Bármilyen megoldás érdekel. Hívjon bátran! Ausztrál juhászkutya kölykök eladók! Tenyésztõtõl, olt va, chip pel, törzs könyv vel, ár meg egye zés sze - rint. Hon lap: ityaussies.hu, Ér dek lõ dés: Farkas di Imréné. Tel.: RÉGISÉG Diplomás régiséggyûjtõ 1945 elõtti könyveket, antik tárgyakat, kitüntetést, jelvényt, lemezjátékot, porcelánt, katonai emlékeket, háború elõtti régiséget vásá rol kész pénz ért. Tel.: Örö költ, köl töz ne? Ha gya té kot, gyûj te ményt (bélyeg, pénz, képeslap, jelvény, stb.) vásárol magángyûj tõ. Hét vé gén is! Pál Ist ván Tel.: AUTÓ Autófelvásárlás azonnali készpénzfizetéssel! Állapottól függetlenül 0-18 éves korig hitelkiegyenlítéssel is. Ké rés re ház hoz me gyünk. NON-STOP Tel.: Hir des sen az Ér di Lap ban! Nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban a weboldalunkon (www.erdi lap.hu) meg je le - nik az Ön hir de té se. Az inter netes pél dány - szám mal megnö ve ke dett új ság biz to sít ja a vá ros ban, il let ve a kis tér sé gek ben az Ön hir - de té sé nek leg mi ni má li sabb ös sze gét, mely sze rint az Ön hir de té se egy ol va só el éré sé re még 50 fil lér jé be sem ke rül! In gye ne sen je - le nik meg a hir de tés a webolda lunkon, il let - ve grá tisz el ké szít jük a hir de té sé nek anya gát (kre a tí vot)! Hir de tés fel vé tel: Nagy Gá bor: Ügy fél szol gá la ti iro dánk: Érd, Bu dai út 16-18, Tel/Fax: lap.hu lap.hu Már 10 éve az ol va só kért és az Ér di e kért Megjelentetés száma (ahányszor a hirdetést kéri):.. Töltse ki a kupont nyomtatott, olvasható betûkkel, majd vágja ki a szelvényt! A kivágott hirdetési kupont és a rózsaszínû utalvány ellenõrzõ szelvényét tegye borítékba és küldje el címünkre: Érdi Lap Ügyfélszolgálat, 2030 Érd, Budai út Lapzártánk a megjelenést megelõzõ hét péntek óra. A hirdetés ára 20 szóig 1400 Ft + áfa, majd szavanként 100 Ft + áfa. Keret, vastagon szedés: 300 Ft + áfa. A szerkesztõség a számlát postán juttatja el Önhöz. Ehhez kérjük, adja meg a nevet, címet, amire a számlát ki tudjuk állítani:

12 12 Sudoku XI. évfolyam 7. szám április 11. Megfejtésként kilenc be tût ké - rünk! Azt, ame lyik az áb ra szí ne zett négyzetébe kerül. Beküldendõ levelezõlapon névvel és cím mel az aláb - bi cím re: Kurusa Jó zsef, Sudoku játékunk szerkesztõje 2030 Érd Em ma u. 5/a fsz. 1. Elõzõ számunk megfejtése a ''HÚS VÉT" A három leggyorsabb beküldõnk: 1. Kiss csa lád, Érd 2. Kovátsné, Budaörs 3. Mol nár Pál, Diósd KELL EGY JÓ CSA PAT! Az ÉTV-ÉRDI VSE NÕI KÉ ZI LAB DA SZAK OSZ TÁ LYA sze re tet tel vár ja után pót lás csa pa ta i ba a ké zi lab da iránt ér dek lõ dõ lá nyo kat. Je lent ke zés és ér dek lõ dés: 2000-és fi a ta lab bak, szi vacs-ké zi lab da KISGERGE LY CSIL LA, Tel.: as kor osz tály OLÁH NÉ BA LOGH TÜN DE, Tel.: os kor osz tály Gratulálunk nekik! Õk részt vesz nek a sor so lá son! HAVRIL KÁR OLY, Tel.:

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben