TANMENETJAVASLAT. heti óraszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT. heti óraszám:"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT éves óraszám: heti óraszám: 74 óra 2 óra Belépô tevékenységformák A tananyag feldolgozása során szerzett tapasztalatok összevetése a korábban megszerzett képzetekkel. Az értelmi képességek fejlesztésével, a gondolkodás mûveleteire támaszkodva (azonosságok-különbségek keresése, rész- egész viszonyának feltárása, oksági összefüggések feltárása, következtetések levonása) egyszerû természettudományos fogalmak megalkotása. A természeti folyamatok és összefüggések felismertetése, magyarázata, bizonyítása. Önálló és együttmûködô ismeretszerzésre való felkészítés. Feladat és problémamegoldás a különbözô ismerethordozók, információforrások alkalmazásával. Bemutatások, kísérletek, modellek alkalmazása az anyag mérhetô tulajdonságainak, kölcsönhatásainak, változásainak elemi szintû értelmezése. A szerzett tapasztalatok kiértékelése. Egyszerû tájékozódási gyakorlatok térképen és a földgömbön a földrajzi fokhálózat segítségével. Képi információk és szemléletes leírások felhasználásával elsôdleges képzetek kialakítása a földrajzi övezetekrôl. Magyarország földrajzi helyzetének, nagytájainak bemutatása. Hazánk környezeti értékeinek, életközösségeinek leíró jellegû bemutatása, a képzetek gazdagítása a hazai tájakról. A hazai tájak élôvilágának jellemzô társulásai, a társulást alkotó tagjai. Életközösségeink ökológiai szemléletû jellemzése, a hazai élôvilág sokféleségének és értékeinek bemutatása. A 6. évfolyamos természetismeret témakörei I. Az erdô élete 14 óra II. A Föld bolygó 7 óra III. A Föld éghajlata 4 óra IV. Nekem szülôhazám óra V. Vizek, vízpartok élôvilága 7 óra VI. A füves területek élôvilága 9 óra Az órák száma óratípusonként Új anyag feldolgozása Összefoglalás, rendszerezés; saját felhasználás Ellenôrzés 56 óra 11 óra 5 óra 7

2 AZ ERDÔ ÉLETE 1. Hazánk erdôi Hazánk területének 19%-át borítja erdô. A természetes és a telepített erdôk jellemzôi. A lombhullató erdôk elhelyezkedése a Földön. Természetes erdôink, a hegyvidéki és az alföldi tölgyesek, karsztbokorerdôk, bükkerdôk, ôshonos fenyvesek, láperdôk, ligeterdôk. természetes és telepített erdôk; lombhullató erdôk; hegyvidéki, alföldi tölgyesek; karsztbokorerdôk; ôshonos fenyvesek 5. osztály, természetismeret az idôjárás, éghajlat elemei Magyarország domborzati térkép; filmek; színes képek hazánk erdôtársulásairól 2. Erdôt alkotó fáink: a tölgy és a bükk A tölgyerdôk elhelyezkedése hazánkban. A tölgyerdôk jellemzôi, szintezettsége. A porzós barkavirágzat és a termôs virágok bemutatása, a makktermés. A bükkerdôk elhelyezkedése. A bükk porzós virágzata és termôs virágai. A bükkösök jellemzôi: lombkorona, aljnövényzet. tölgyerdôk szintjei; egylaki növény, makktermés, bükkerdôk zárt lombkorona 6. osztály természetismeret, hazánk erdôi színes képek, videofilmek a tölgy- és bükkerdôrôl, a tölgyfáról, bükkfáról; levelek, termések; csíráztatott tölgy makktermés 3. Az erdeifenyô Gombák az erdôben Az ôshonos fenyôerdôk elhelyezkedése hazánkban. A fenyôerdôk jellemzôi. Az erdei fenyô egylaki, nyitvatermô növény. A termôs virágok tobozvirágzatot alkotnak. A gombák spórákkal szaporodnak, táplálkozásukban más élôlényekre vannak utalva. Az erdei fenyô gyökérzete a gombákkal él együtt. A csiperke és a gyilkos galóca jellemzôi. örökzöld; tûlevél; tobozvirágzat; nyitvatermô; együttélés; bocskor; tönk; gallér; kalap; lemezek 5. osztály természetismeret peronoszpóra, idôjárás 6. osztály természetismeret hazánk erdôi erdei fenyô hajtásrészlet: tûlevelek, tobozok, gyanta, képek, videofilmek a fenyôerdôkrôl; csiperke, gyilkos galóca; egyéb ehetô és mérges gombák 8

3 4. A cserjék és a gyepszint virágos növényei A cserjék jelentôsége az erdôk életében. A cserjék szervezeti jellemzôi. A kökény jellemzôi, a csonthéjas termés kialakulása: a magkezdeménybôl mag, a termôfalából termés lesz. A mogyoró virágai, porzós virágzata és makktermése. A hóvirág lágyszárú virágos növény. Módosult hajtása a hagyma. ágtövis; magkezdemény; lombkorona; cserje- és gyepszint csonthéjas termés; vöröshagyma a tölgy és a bükk makktermése képek, videofilmek a cserjésrôl és az aljnövényzet virágos növényeirôl; hajtásrészletek a kökényrôl, mogyoróról, vadrózsáról 5. Virágtalan növények az erdôben A zuzmók telepes testfelépítésûek, a telepet gombafonalak és moszatok alkotják. A mohák felépítése, szaporodása. A mohák, zuzmók jelentôsége az erdôk életében. Az erdei pajzsika szervezeti felépítése. Gyökérzet, gyöktörzs, összetett levél, spóratartó tokok. Az erdei pajzsika szaporodása. telepes növény; spóratok; spórák; összetett levél; gyöktörzs A paprika, paradicsom zuzmók, mohák, erdei pajzsika, magyarázó rajz a páfrányok szaporodásáról; kísérlet a mohák vízmegkötésérôl 6. A szarvas és a vaddisznó A szarvas testméretei, növényevô, összetett gyomrú, kérôdzô, páros ujjú patás állat. A növényevô fogazat jellemzôi. Az agancs kialakulása, fejlôdése. A szarvas szaporodása. A vaddisznó testméretei. Páros ujjú patás, mindenevô. A mindenevô fogazat jellemzôi. A vaddisznó szaporodása. növényevô; mindenevô; páros ujjú patás; agyar; agancs a szarvasmarha és a sertés testfelépítése, életmódja 9

4 7. A róka és a sün A róka testméretei, kültakarója. Ragadozó életmód és a testfelépítés összefüggései. Fogazata ragadozó. Jellemzô táplálékai. A veszettség és tünetei. A sün kültakarója, táplálkozása. A rovarevô fogazat jellemzôi. A róka télen is aktív, a sün téli álmot alszik. ragadozó és rovarevô fogazat; veszettség; szarutüskék; téli álom A kutya testfelépítése, életmódja képek, videofilmek a rókáról és a sünrôl; ragadozó és rovarevô fogazat 8. A hazai erdôk madarai Az élôlények alapvetô életmûködése a táplálkozás és szaporodás. Az erdô madarai más-más testfelépítésükkel, eltérô módon jutnak táplálékukhoz. Leggyakoribb erdei énekesmadaraink testfelépítése, táplálkozása. A nagy fakopáncs szervezeti sajátosságai: vésô alakú csôr, kúszóláb, erôs faroktollak, nyelve kiölthetô. kúszóláb; vésô alakú csôr, kiölthetô nyelv a házityúk, a házikacsa, a füstifecske és a házi veréb testfelépítése, táplálkozása képek, videofilmek a tananyagban szereplô madárfajokról; etetôk odúk, madáreleségek bemutatása 9. Ragadozó madarak az erdôben A ragadozó életmódú állatok jelentôsége az életközösségekben. A héja testfelépítése: ragadozó (vagy tépô) csôr, fogóláb, hosszú faroktollak, erôs mellizmok. Madarakkal, kisebb emlôsökkel táplálkozik. Az erdei fülesbagoly testfelépítése: puha tollazat, ragadozó csôr, vetélôujj. Mindkét ragadozó madár állandó madarunk. ragadozó csôr (vagy tépôcsôr); fogóláb (markoló láb ); erôs mellizmok; állandó madarunk, köpetek az erdô énekesmadarainak és a nagy fakopáncsnak testfelépítése, életmódja képek, videofilmek a két madárról; bagolyköpetek vizsgálata 10

5 10. Ízeltlábú állatok az erdôben Az ízeltlábúak az állatvilág legfajgazdagabb csoportját alkotják. A szarvasbogár testfelépítése: három testrész, három pár ízelt láb, kitines fedôszárny, a hímeknél nagyra nôtt rágók. Teljes átalakulással fejlôdik. A koronás keresztespók teste fejtorra és potrohra tagolódik. 4 pár ízelt lába van. A háló anyaga a szövômirigyekben képzôdik. Méregmirigyének váladéka elpusztítja áldozatát. A petékbôl átalakulás nélkül fejlôdnek ki a pókok. rágók; teljes átalakulás; fejtor; potroh; 4 pár ízelt láb; szövômirigy; csáprágó; méregmirigy; átalakulás nélküli fejlôdés a káposztalepke és a májusi cserebogár fejlôdése képek, videofilmek a két ízeltlábú állatról; magyarázó rajz a szarvasbogár fejlôdésérôl 11. Élet az erdô talajában és az avarban A talaj fogalma. A talajképzôdés alapismeretei, az élôlények jelentôsége a talaj termôképességének megújulásában. Az avarban és a talajban lakó élôlények (földigiliszta, százlábú, vaspondró, gömbsoklábú, ászkarák, erdei vöröshangya) táplálkozása, jelentôségük a talaj termôképességének megújulásában. a talaj termôképessége; humusz; összetett anyagok lebomlása a zöldség- és gyümölcsféléink talajigényei képek (és élô állatok) a talajban és az avarban élô élôlényekrôl, erdei talaj vizsgálata Az erdô életközössége Az élôhelyek és az ott megtelepedô élôlényeket együttesen életközösségnek nevezzük. A zöld növények jelentôsége, mint termelô szervezetek. Az egyensúly feltételei a termelô, fogyasztó szervezetek között. Az életközösség valamennyi élôlényének védelme. élôhely; életközösség; elsôdleges, másodlagos fogyasztók; csúcsragadozók; egyensúly a zöldség- és gyümölcsfélék károsítóinak természetes ellenségei magyarázó képek a táplálkozási kapcsolatokról 11

6 Az erdôk védelme Az erdôvel borított területek csökkenésének okai. A környezetkímélô fakitermelés alapismeretei. Az erdôk jelentôsége a talajvédelemben, a levegô és az ivóvíz tisztaságának megóvásában. természetes erdôfelújulás; környezetbarát fakitermelés képek, videofilmek az erdôk pusztulásáról, védelmükrôl 12. A térfogat Kísérlet az erdei talaj alkotórészeinek szétválasztására. Különbözô anyagú testek térfogatának összehasonlítása. A térfogat fogalma, mérése, mértékegysége. A mérôhenger helyes használata a térfogat meghatározása közvetlen méréssel. Kísérlet-megfigyelés-következtetés Mérés Elemi szakkifejezések helyes használata. Térfogat; a térfogat mértékegységei. Mérôhenger, a mérôhengerek beosztása. Környezetismeret 1 4. o.: Mérések, mértékegységek használata. Matematika 5. o.: Térfogatszámítás Mindennapi élet: különbözô térfogatú testek a környezetünkben; használati tárgyaink között. Különbözô térfogatok az élôvilágban. Eszközök: nagyobb fôzôpohár, vagy befôttesüveg; 3 egyforma, közepes méretû fôzôpohár; mérôhenger, mérôpohár. Anyagok: Erdei talaj, vagy az erdei talaj összetételének megfelelô keverék (kôzetdarabkák, humusz, fakéreg, gallyak, száraz levelek). Víz; vékony madzag, vagy vékony drót. Tanári kísérlet: az erdei talaj alkotórészeinek szétválasztása ülepítéssel. Tanári bemutatás: mérôhengerek, mérôpoharak és használatuk. Tanulói kísérlet: a mérôhenger helyes használata. Kôzetdarabkák térfogatának mérése. Levegô térfogatának mérése. Cél: a mérôhengerek helyes használatának elsajátítása, közvetlen térfogatmérés, a térfogat mértékegységeinek helyes használata. 12

7 Térfogatmérés a gyakorlatban Kísérletek, feladatok, megfigyelések A tanári kézikönyv szerint. 13. A tömeg Az erdei talajból vett minta egyes alkotórészeinek összehasonlítása. A tömeg fogalma, mérése, mértékegysége. A kétkarú mérleg helyes használata - a tömeg meghatározása közvetlen méréssel. Kísérlet-megfigyelés-következtetés Mérés Elemi szakkifejezések helyes használata Tömeg; a tömeg mértékegységei. A kétkarú mérleg és részei; egyensúlyi helyzet; súlysorozat. Környezetismeret 1 4. o. és Matematika 1 5. o.: mérések, mértékegységek használata. Mindennapi élet: különbözô tömegû testek a környezetünkben; használati tárgyaink között. Különbözô tömegek az élôvilágban. Eszközök: Kétkarú mérleg, súlysorozat, 50 ml-es fôzôpohár, vagy hasonló ûrtartalmú petricsésze. Anyagok: Mérendô szilárd anyagok (például különbözô anyagú hengerek, vagy hasábok a fizika tanulókísérleti készletbôl; mérendô folyadék: például víz, étolaj, tej, stb.) Cél: a kétkarú mérleg helyes használatának elsajátítása, tömegmérés, a tömeg mértékegységeinek helyes használata. Tömegmérés a gyakorlatban Kísérletek, feladatok, megfigyelések A tanári kézikönyv szerint. 14. A sûrûség Az erdei talajból vett minta egyes alkotórészei tömegének és térfogatának ismeretében egy újabb, fizikai jellemzô bevezetése; a sûrûség fogalma, kiszámítása, mértékegysége. A sûrûség fogalmának általánosítása. Kísérlet-megfigyelés-következtetés Mérés Elemi szakkifejezések helyes használata Sûrûség, a sûrûség mértékegysége. Természetismeret 5. osztály: természetföldrajzi tartalmak Technika és életvitel 1 5. o.: a környezet tárgyainak anyagai; szerkezeti anyagok és szerepük. Mindennapi élet: különbözô sûrûségû anyagok a környezetünkben; használati tárgyaink között. Eszközök: Kétkarú mérleg; súlysorozat. Mérôszalag, vagy vonalzó. Különbözô anyagú mintatestek (azonos tömegûek, vagy azonos térfogatúak). 13

8 Cél: a sûrûség szemléletes értelmezése; különbözô sûrûségû anyagok összehasonlítása, azonosságok és különbségek keresése. Mérések, feladatok A tanári kézikönyv szerint 15. Rendszerezzük ismereteinket! (Az erdô élete) A témakörben megismert növények és állatok testfelépítése, életmódja, szaporodása. Kapcsolatok az élôhely és az élôlények között, az alkalmazkodás formái. Táplálkozási láncok. Az erdôk élôvilágának védelme. A tömeg, a térfogat és a sûrûség fogalma. Tömeg- és térfogatmérés, a sûrûség kiszámítása. A tömeg, a térfogat és a sûrûség mértékegységeinek helyes használata. A témakörben használt legfontosabb szemléltetôanyagok A FÖLD BOLYGÓ 16. Tájékozódás a gömb alakú Földön A szélességi körök A Föld alakja A szélességi kör fogalma A szélességi körök jellemzôi, legfontosabb adatok A szélességi körök hossza és a Föld gömb alakja közötti összefüggés szélességi kör, hosszúsági kör, földrajzi fokhálózat, földrajzi szélesség, déli félgömb, északi félgömb, északi szélesség, déli szélesség, nevezetes szélességi körök, Ráktérítô, Baktérítô, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark Természetismeret 5.: Az éghajlati övezetek kialakulása Földrajz 7 8.: A kontinensek és az egyes országok földrajzi helyzete, éghajlata bemutató földgömb tanulói földgömb applikációs csíkok transzparensek képek, diaképek, videofelvételek pingpong labda alma, (kés) mérôszalag 14

9 17. Tájékozódás a gömb alakú Földön A hosszúsági körök A hosszúsági kör fogalma A hosszúsági körök jellemzôi, legfontosabb adatok A hosszúsági körök hossza és az iránya valamint a Föld alakja közötti összefüggés kezdô hosszúsági kör, keleti félgömb, nyugati félgömb London, Greenwich Természetismeret 5.: A Föld bolygó: helyi idô, zónaidô bemutató földgömb tanulói földgömb applikációs csíkok transzparensek képek, diaképek, videofelvételek mérôszalag 18. A Föld forgása A Föld tengely körüli forgása a jelenség megismerése; ok-okozati összefüggések feltárása: az égitestek látszólagos elmozdulása, a nappalok és éjszakák váltakozása. A Föld tengely körüli forgása; a forgástengely; a forgás iránya. Az égitestek kelése-nyugvása; a látóhatár és az égitestek láthatósága. Környezetismeret 1 4. o.: csillagászati tartalmak. Mindennapi élet: A nappalok és éjszakák váltakozásához igazodik az ember (és a többi élôlény) élete. Megfigyelés (közös tanári-tanulói munka): a Nap égi helyzetének változása a nap folyamán, valamely kiválasztott földi tárgyhoz viszonyítva. Eszközök: nagyméretû (célszerû legalább A/3-as méretet használni) rajzlap, rajztábla, fényvédô szemüveg. Földgömb, a földgömb megvilágításához ( keskeny fénykúpot kibocsátó) asztali, vagy erôs fényû zseblámpa. A nappali és éjszakai félgömb bemutatásához legalább részben elsötétített terem szükséges. A Föld forgásáról és a Föld alakjáról A tanári kézikönyv szerint 15

10 19. A helyi idô és a zónaidô A nap (a Nap két egymás követô delelése között eltelt idôtartam). A nap felosztása kisebb idôegységekre. A helyi idô (a Nap látszó égi mozgása szerint). Kapcsolat a helyi idô és a megfigyelô földrajzi helye között. A zónaidô és az idôzónák. A nap. Dél, delelés. Helyi idô. Zónaidô, idôzónák. Kezdô idôzóna. Környezetismeret 1 4. o.: csillagászati tartalmak Mindennapi élet: életünk ritmusa a naphoz igazodik. Napszakok. A nap felosztása kisebb idôegységekre: az óra, a perc, és a másodperc. Hoszszabb és rövidebb ideig tartó tevékenységek. Környezetünkben megfigyelhetô: A testek árnyékának hossza és iránya napszak szerint változik. Gazdasági élet: a zónaidô szükségessége. Dekretális idô: téli és nyári idôszámítás. Vastagabb kartonlap, körzô, hosszabb ceruza, vagy vékony pálca (árnyékvetônek). Földgömb, világtérkép, idôzóna térkép (utóbbi megtalálható a tanári kézikönyvben is, fóliára másolható formában). ATankönyv 56. és 57. oldalának ábrái. Még egyszer az idôrôl A tanári kézikönyv szerint. 20. A Föld keringése a Nap körül Az ellipszispálya megismertetése. A földpálya jellemzôi. A keringési idô fogalma. Az év és a szökôév. A forgástengely és a keringési sík egymáshoz viszonyított helyzete, a földtengely ferdesége Az égi pólusok, a Sarkcsillag. A keringés és a tengelyferdeség következményei. A napfordulók és a napéjegyenlôségek. A nappalok és éjszakák hosszának változásai a Föld Nap körüli keringése során. Földpálya. Keringés, keringési sík. A forgástengely ferdesége. Égi pólusok. Tavaszi napéjegyenlôség. Nyári napforduló. Ôszi napéjegyenlôség. Téli napforduló. Természetismeret, 5. o.: a napsugárzás hatása; Föld Nap távolság. Mindennapi élet: Az évszakok váltakozása az ember (és a többi élôlény) életének egy hosszabb periódusa. Az évszakokhoz köthetô életjelenségek, tevékenységek (pl. a növények vegetációs periódusa; egyes állatok téli álma; mezôgazdasági termelés; öltözködés; Tábla, kréta, 2 db rajzszeg és egy hosszabb madzag az ellipszis rajzolásához. Ha van: tellúrium, vagy a kartonpapírból kivágható, egyszerû tellúrirum (a kézikönyv melléklete); Stiefel-falikép. Iskolai földgömb, vagy a forgástengelyt jelképezô pálcával átszúrt gömb 16

11 téli és nyári sportok; stb.) Az évszakokhoz köthetô meteorológiai jelenségek, jellemzôk. alakú test a Nap körüli keringés bemutatására. Naptárak ( normál, és szökôéves ). Iskolai földgömb, zseblámpa. (A földgömb megvilágításának bemutatásához legalább részbe elsötétíthetô terem szükséges.) A Naprendszer Kiegészítô anyag A tanári kézikönyv szerint A Hold Kiegészítô anyag A tanári kézikönyv szerint 21. Óceánok és kontinensek a kék bolygón Az óceánok fogalma A Föld óceánjainak felsorolása és földrajzi helyzete A kontinens fogalma A kontinensek felsorolása, jellemzô adatai és földrajzi helyzete A szoros fogalma földgömb, óceán, földrész (kontinens) Csendes-óceán, Atlantióceán, Indiai-óceán, Ázsia, Amerika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Európa, Antarktisz, Ausztrália, Eurázsia, Ural, Urál-folyó, Kaszpitenger, Kaukázus, Feketetenger, Vörös-tenger, Szuezi-csatorna, Bering-szoros, Gibraltári-szoros Földrajz 7 8.: A kontinensek és az egyes országok földrajzi helyzete transzparensek, képek, diaképek, videofelvételek, bemutató földgömb tanulói földgömb térkép Föld domborzata 22. A kontinensek partvonala A partvonal fogalma Az öböl, félsziget és a sziget fogalma A partvonal típusai: a tagolt és a tagolatlan part fogalma és jellemzôik partvonal, öböl, félsziget, sziget, tagolt part, tagolatlan part, apály, dagály, árapály, tengerjárás, tölcsértorkolat Földrajz 7 8.: A kontinensek és az egyes országok földrajzi helyzete transzparensek, képek, diaképek videofelvételek, 17

12 Az árapály (tengerjárás) leírása A tölcsértorkolat jellemzôi és kialakulása A tölcsér és a deltatorkolat összehasonlítása A parttagoltság és a kikötôépítés közötti összefüggés A tengerjárás és a tölcsértorkolat kialakulása közötti összefüggés bemutató földgömb tanulói földgömb térkép: a Föld domborzata Aváltozatos tengerpartok A fjord, a pusztuló magaspart, az épülô homokos part és a korallgát fogalma A különbözô tengerpartok jellemzése fjord, pusztuló magaspart, épülô homokos part, korallgát Földrajz 7 8.: A kontinensek és az egyes országok földrajzi helyzete transzparensek képek,diaképek videó felvételek térkép: a Föld domborzata 23. Rendszerezzük ismereteinket! A Föld tengely körüli forgása az égitestek látszólagos elmozdulása, a nappalok és éjszakák váltakozása. A nap. A nap felosztása kisebb idôegységekre. A helyi idô és a zónaidô. Idôzónák. A Föld Nap körüli keringése. Az év. A földtengely ferdesége; a keringés és a tengelyferdeség következményei: a nappalok és éjszakák hosszának váltakozása, az évszakok kialakulása. 18

13 A FÖLD ÉGHAJLATA 24. Az éghajlati övezetek kialakulása A gömb alakú Föld felmelegedése A gömb alak és a felmelegedés mértéke közötti összefüggés Az éghajlati övezetek és a gömb alak közötti összefüggés Az éghajlati övezetek kialakulása Az egyes éghajlati övezetek elhelyezkedése a Földön A tengeráramlás fogalma A hideg és meleg tengeráramlások A tengeráramlások éghajlatmódosító hatása éghajlati övezet, északi és déli hideg övezet, északi és déli mérsékelt övezet, forró v. trópusi övezet, tengeráramlás, hideg és meleg tengeráramlás Természetismeret 5.: Az idôjárás és az éghajlat c. témakör Földrajz 7.: A kontinensek éghajlata Magyarország és a Kárpátmedence éghajlata diaképek, videofelvételek, földgömb (lehetôség szerint tanulói földgömb is) 25. A trópusoktól a Sarkvidékekig Az egyes éghajlati övezetek jellemzése Földrajz 7.: A kontinensek éghajlata Biológia 7.: A távoli tájak élôvilága diaképek, videofelvételek, földgömb (lehetôség szerint tanulói földgömb is) a Föld domborzata a Föld éghajlata tematikus térképek 26. A Föld éghajlatát alakító tényezôk Az Egyenlítôtôl való távolság és az éghajlat az óceánoktól való távolság és az éghajlat a domborzat és az éghajlat közötti összefüggés Az óceánok közelsége és a csapadék mennyisége az óceán közelsége és a hômérséklet közötti összefüggés Földrajz 7.: A kontinensek éghajlata Magyarország és a Kárpátmedence éghajlata diaképek, videofelvételek, földgömb, a Föld domborzata Európa domborzata a Föld éghajlata tematikus térképek 19

14 Az óceánok hûtô-fûtô hatása A tengerszint feletti magasság és a hômérséklet a tengerszint feletti magasság és a csapadék közötti összefüggés 27. Az éghajlat vízszintes és függôleges változása Az éghajlat vízszintes változása Az éghajlat függôleges változása Az éghajlat vízszintes és függôleges változása közötti hasonlóság vízszintes övezetesség, függôleges övezetesség Földrajz 7.: A kontinensek éghajlata Biológia 7.: A távoli tájak élôvilága diák, videofelvételek, földgömb, a Föld domborzata, Európa domborzata, a Föld éghajlata, tematikus térképek 28. Rendszerezzük ismereteinket! A Föld bolygó és a Föld éghajlata c. fejezet leglényegesebb tartalmainak rendszerezése A témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 29. Témazáró feladatlap kitölt. NEKEM SZÜLÔHAZÁM 30. Hazánk, Magyarország Magyarország legfontosabb adatai (terület, népesség, népsûrûség, lakói, államforma, fôváros) Földrajzi helyzete Határai nemzetiség, népsûrûség Magyar Köztársaság, Kárpát-medence, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria Magyar nyelv és irodalom: A hazaszeretet témakörei diaképek, videofelvételek, földgömb a Föld felszíne Európa domborzata a Kárpát-medence felsz. Magyarország 31 A Kárpátok ölelésében A Kárpát-medence földrajzi helyzete A Kárpátok természeti viszonyai kontinentális éghajlat Közép-Duna-medence, 20

15 Hazánk tájainak felsorolása Hazánk éghajlati jellemzôi A Kárpát-medence népeinek egymás mellett élése Kárpátok, Gerlachfalvicsúcs, Erdélyi-középhegység Magyar nyelv és irodalom: A hazaszeretet témakörei Történelem: Magyarországgal kapcsolatos témakörei Természetismeret 6.: Hazai életközösségek az Alföld diaképek, videofilm, Európa domborzata a Kárpát-medence felsz. Magyarország domb. Magyarország tematikus térképei Magyarország kontúrtérképe 32. Az Alföld tengersík vidékein Az Alföld földrajzi helyzete, határai, részei Felszínének kialakulása Jellegzetes felszínformái löszvidékek, homokvidékek, tökéletesen sík vidékek és ezek kialakulása tökéletes síkság Mezôföld, Duna Tisza köze, Tiszántúl, Nagykunság, Hortobágy, Kiskunság, Nyírség, Ôs-Duna, Ôs- Tisza, Bugac Magyar nyelv és irodalom: Az Alfölddel foglalkozó költôk, írók munkássága Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei az Alföld diaképek, videofilm, a Kárpát-medence felsz. Magyarország domb. Magyarország tematikus térképei Magyarország kontúrtérképe 33. Napsütötte tájakon Az Alföld éghajlatának jellemzôi: napfénytartam, csapadék, tenyészidôszak hômérsékleti viszonyai Az aszály fogalma és megjelenése az Alföldön ATisza, mint az Alföld fô folyója A Duna Védett természeti értékek az Alföldön aszály, jeges ár, zöld ár Tiszalök, Kisköre, Tisza-tó Kiskunsági, Hortobágyi, Körös Maros, Duna Dráva Nemzeti Park Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei az Alföld diaképek, videofilm, a Kárpát-medence felsz. Magyarország domb. Magyarország tematikus térképei Magyarország kontúrtérképe 21

16 34. Hazánk éléstára az Alföld Az Alföld mezôgazdaságának és iparának jellemzôi A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggések Az éghajlat és a növénytermesztés közötti összefüggés A növénytermesztés és az állattenyésztés A természeti viszonyok és az állattenyésztés A feldolgozóipar és a mezôgazdaság A természeti erôforrások és az ipar A természeti viszonyok és az idegenforgalom energiahordozó, primôrzöldség-termelés, gyógyidegenforgalom Szeged, Debrecen, Békéscsaba, Gyula,Kalocsa, Makó, Nagykôrös, Kecskemét, Nyíregyháza, Szolnok, Százhalombatta, Tiszaújváros, Paks, Dunaújváros, Hajdúszoboszló az Alföld transzparensek, a Kárpát-medence felsz. Magyarország domb. Magyarország tematikus térképei Magyarország kontúrtérképe Képes séta az Alföld néhány városában Debrecen, Szeged, Kecskemét, Nyíregyháza rövid bemutatása Magyar nyelv és irodalom: Az alföldi városokkal foglalkozó írók, költôk életútja Történelem: Magyarországgal kapcsolatos témakörei az Alföld Képek, diaképek, videó 35. Duna menti tájunk a Kisalföld A Kisalföld földrajzi helyzete, határai, részei Felszínének kialakulása és jellemzôi A Kisalföld éghajlata A földrajzi fekvés és az éghajlat jellemzôi közötti összefüggés ipari park Dunamenti-alföld, Szigetköz, Rába, Fertô Petôháza, Csorna, Répcelak, Pápa, Kapuvár, Gyôr Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik diaképek, videó, Magyarország domborzata 22

17 A Kisalföld és az Alföld éghajlatának az összehasonlítása A Kisalföld vízrajza Védett természeti értékek A Kisalföld mezôgazdaságának és iparának jellemzôi A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggések, Az éghajlat és a növénytermesztés közötti összefüggés A növénytermesztés és az állattenyésztés A természeti viszonyok és az állattenyésztés A feldolgozóipar és a mezôgazdaság A természeti erôforrások és az ipar A természeti viszonyok és az idegenforgalom Történelem: Magyarországgal kapcsolatos témakörei Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei a Kisalföld Magyarország közigazgatása Magyarország kontúrtérképe tôzeg 36. Dombvidék a Dunántúlon A Dunántúli-dombság és a Mecsek határai, földrajzi helyzete Kialakulásuk Felszínük jellegzetességei A Mecsek és a Dunántúli-dombság közötti természet földrajzi különbségek A Dunántúl déli részének az éghajlata, vízrajza, természetes növénytakaró A földrajzi fekvés és az éghajlat közötti összefüggés A Dél-Dunántúl nyugati és keleti része éghajlatának az összehasonlítása Természeti értékei Gyógyvizei Hévíz Zalai-, Somogyi-, Tolnai-, Baranyai-dombság Mecsek, Villányi-hegység, Zengô Harkány, Zalakaros Duna Dráva Nemzeti Park Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik Történelem: Magyarországgal kapcsolatos témakörei Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei a Dunántúli-dombság és a Mecsek diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország közigazgatása Magyarország kontúrtérképe lösz, agyag, mészkô 23

18 37. Gazdasági élet a dombvidéken A dombvidék mezôgazdasága, bányászata és ipara A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggés A növénytermesztés és az állattenyésztés A mezôgazdaság és a feldolgozóipar A természeti erôforrások és az ipar Pécs bemutatása A táj idegenforgalma Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Villány, Szekszárd a Dunántúli-dombság és a Mecsek transzparensek. képek, diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe szénfélék, kôolaj 38. Rendszerezzük ismereteinket! Hazánk alföldjeirôl, a Dunántúlidombságról és a Mecsekrôl tanult legfontosabb természet és gazdaságföldrajzi jellemzôk transzparensek, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe A Nekem szülôhazám... c. témakör részösszefoglalása 39. Témazáró feladatlap kitöltése Az Apáczai Kiadó Természetismeret 6. tankönyvéhez készült témazáró feladatlapok alapján 40. Hazánk nyugati peremvidéke az Alpokalja A táj földrajzi helyzete, határai, részei Felszínének kialakulása és jellemzôi Az Alpokalja éghajlata A földrajzi fekvés és az éghajlat jellemzôi közötti összefüggés A terület vízrajza Védett természeti értékek egyutcás falvak, szeres település Soproni-hegység, Kôszegihegység, Írott-kô Sopron, Szombathely, Kôszeg Balf, Bük Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik Történelem: Az Alpokalja történelmével kapcsolatos események diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe 24

19 Az Alpokalja gazdasági élete A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggések A növénytermesztés és az állattenyésztés A természeti viszonyok és az állattenyésztés A természeti erôforrások és az ipar A természeti viszonyok és az idegenforgalom A táj történelmi és néprajzi vonatkozásai Sopron, Szombathely, Kôszeg bemutatása Ôrség Ôrségi Nemzeti Park Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei az Alpokalja tematikus térképek palás kôzetek 41. A Dunántúliközéphegység természeti viszonyai A Dunántúli-középhegység határai, földrajzi helyzete Kialakulása Felszínének jellegzetességei A táj éghajlata, vízrajza, A természetes növénytakaró jellemzôi A karsztvidékek és felszíni vízhálózat közötti összefüggés A földrajzi fekvés és az éghajlat közötti összefüggés A domborzat éghajlatmódosító szerepe Természeti értékei, gyógyvizei gyapjúzsák tiszafa, ôshonos Bakony, Vértes, Dunazughegység, Gerecse, Pilis, Budai-hegység, Visegrádihegység, Velencei-hegység, Pilis (csúcs) Móri-árok, Tatai-árok Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik Történelem: A táj történelmével kapcsolatos események Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei a Dunántúli-középhegység diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe tematikus térképek mészkô, gránit, andezit, andezittufa, bazalt, bazalttufa 42. A Dunántúliközéphegység gazdasági élete A Dunántúli-középhegység gazdasági élete (mezôgazdasága, bányászata és ipara) A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggés bauxit, mangán, timföld Tatabánya, Oroszlány, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom, Herend Kémia: Az alumínium gyártásának folyamata diaképek, videó, 25

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj 1. 2. Az anyag és tulajdonságai Az anyag különleges tulajdonságai 3. Mérjük meg! anyag, természetes és mesterséges anyag, cseppfolyós, szilárd és légnemű halmazállapot mágnesesség, mágneses pólus, elektromos

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret

Részletesebben

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 5-6 TERMÉSZETISMERET Készítette: MAKÁDI MARIANN Mozaik Kiadó Szeged, 2000 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.;

Részletesebben

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége 1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei

Részletesebben

Hitünkből fakadó megfontolások

Hitünkből fakadó megfontolások TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra I. témakör: Élet a kertben (12 óra) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Élet a kertben Órakeret

Részletesebben

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges

Részletesebben

Természetismeret 5 6. évfolyam

Természetismeret 5 6. évfolyam Természetismeret 5 6. évfolyam A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését

Részletesebben

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő

I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő I. AZ ERDŐ NÖVÉNYEI 1. Cserjék az erdőben. A tölgyfa, a bükkfa, az erdei fenyő 1. Mi a különbség a cserje és a fa között? Írj CS, illetve F betűt a következő növények után: kocsányos tölgy F, mogyoró CS,

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos mőveltség fontosságára,

Részletesebben

Természetismeret. A tantárgy sajátos fejlesztési céljai. Értékelési szempontok. Az értékelés leggyakoribb formái

Természetismeret. A tantárgy sajátos fejlesztési céljai. Értékelési szempontok. Az értékelés leggyakoribb formái Természetismeret A tantárgy sajátos fejlesztési A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ

Részletesebben

Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at)

Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at) Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at) a 7. évfolyamos biológiához Az éves óraszám felosztása a főbb témakörökre: Távoli tájak életközösségei...23 óra Az élővilág általános jellemzése...8

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam A változat: heti 2,5 óra Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Év eleji ismétlés 0 0 2 2 Kölcsönhatások a természetben 5 2 2 9 Összesen Vizek,

Részletesebben

Lexikai mátrix Csereklye Erzsébet Dr. Illésné dr. Kovács Mária dr. Kecskés Judit Kollár Krisztián Nagy Judit

Lexikai mátrix Csereklye Erzsébet Dr. Illésné dr. Kovács Mária dr. Kecskés Judit Kollár Krisztián Nagy Judit EGYÜTTHALADÓ MIGRÁNS GYERMEKEK AZ ISKOLÁB AN Oktatási segédanyag az általános iskolák 5 6. évfolyamai számára ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP ÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP KÉP

Részletesebben

NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA

NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA Asztalos Gyuláné Dr. Paál Tamásné NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA 7. (Raktári száma: RE00774/M) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest HAZÁNK ÉLŐVILÁGA HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA (ISMÉTLŐ RENDSZEREZÉS)

Részletesebben

5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei

5. évfolyam. A fejlesztés várt eredményei Termzetismeret A tantárgy az Ember termzet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait fejleszti feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerét szolgálja, melyben a

Részletesebben

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET Természetismeret 5-6. évfolyam Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA. 7. osztály

TANMENET BIOLÓGIA. 7. osztály TANMENET BIOLÓGIA 7. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2003 Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezetõ tanár, szakértõ

Részletesebben

AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA

AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA Jellemzôk: Belépô tevékenységformák Észlelések, megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek alapján konkrét fogalmak kialakítása. A megfigyelt jelenségek alapján

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5. évfolyam számára

TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5. évfolyam számára TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5. évfolyam számára Az ajánlást összeállította: Jámbor Gyuláné Kissné Gera Ágnes Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret tantárgy olyan műveltségképet közvetít,

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam A munkafüzetek és a tudásszintmérő feladatlapok feladatainak megoldásai Készítette: MAKÁDI MARIANN TARACZKÖZI ATTILA MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények,

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Barangolások hazai tájakon. 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz. Budapest, 2012.

Tanári kézikönyv. Barangolások hazai tájakon. 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz. Budapest, 2012. Tanári kézikönyv Barangolások hazai tájakon 6. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Budapest, 2012. Összeállította. Tompáné Balogh Mária megyei szaktanácsadó országos szakértõ Dinasztia Tankönyvkiadó

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben