TANMENETJAVASLAT. heti óraszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENETJAVASLAT. heti óraszám:"

Átírás

1 TANMENETJAVASLAT éves óraszám: heti óraszám: 74 óra 2 óra Belépô tevékenységformák A tananyag feldolgozása során szerzett tapasztalatok összevetése a korábban megszerzett képzetekkel. Az értelmi képességek fejlesztésével, a gondolkodás mûveleteire támaszkodva (azonosságok-különbségek keresése, rész- egész viszonyának feltárása, oksági összefüggések feltárása, következtetések levonása) egyszerû természettudományos fogalmak megalkotása. A természeti folyamatok és összefüggések felismertetése, magyarázata, bizonyítása. Önálló és együttmûködô ismeretszerzésre való felkészítés. Feladat és problémamegoldás a különbözô ismerethordozók, információforrások alkalmazásával. Bemutatások, kísérletek, modellek alkalmazása az anyag mérhetô tulajdonságainak, kölcsönhatásainak, változásainak elemi szintû értelmezése. A szerzett tapasztalatok kiértékelése. Egyszerû tájékozódási gyakorlatok térképen és a földgömbön a földrajzi fokhálózat segítségével. Képi információk és szemléletes leírások felhasználásával elsôdleges képzetek kialakítása a földrajzi övezetekrôl. Magyarország földrajzi helyzetének, nagytájainak bemutatása. Hazánk környezeti értékeinek, életközösségeinek leíró jellegû bemutatása, a képzetek gazdagítása a hazai tájakról. A hazai tájak élôvilágának jellemzô társulásai, a társulást alkotó tagjai. Életközösségeink ökológiai szemléletû jellemzése, a hazai élôvilág sokféleségének és értékeinek bemutatása. A 6. évfolyamos természetismeret témakörei I. Az erdô élete 14 óra II. A Föld bolygó 7 óra III. A Föld éghajlata 4 óra IV. Nekem szülôhazám óra V. Vizek, vízpartok élôvilága 7 óra VI. A füves területek élôvilága 9 óra Az órák száma óratípusonként Új anyag feldolgozása Összefoglalás, rendszerezés; saját felhasználás Ellenôrzés 56 óra 11 óra 5 óra 7

2 AZ ERDÔ ÉLETE 1. Hazánk erdôi Hazánk területének 19%-át borítja erdô. A természetes és a telepített erdôk jellemzôi. A lombhullató erdôk elhelyezkedése a Földön. Természetes erdôink, a hegyvidéki és az alföldi tölgyesek, karsztbokorerdôk, bükkerdôk, ôshonos fenyvesek, láperdôk, ligeterdôk. természetes és telepített erdôk; lombhullató erdôk; hegyvidéki, alföldi tölgyesek; karsztbokorerdôk; ôshonos fenyvesek 5. osztály, természetismeret az idôjárás, éghajlat elemei Magyarország domborzati térkép; filmek; színes képek hazánk erdôtársulásairól 2. Erdôt alkotó fáink: a tölgy és a bükk A tölgyerdôk elhelyezkedése hazánkban. A tölgyerdôk jellemzôi, szintezettsége. A porzós barkavirágzat és a termôs virágok bemutatása, a makktermés. A bükkerdôk elhelyezkedése. A bükk porzós virágzata és termôs virágai. A bükkösök jellemzôi: lombkorona, aljnövényzet. tölgyerdôk szintjei; egylaki növény, makktermés, bükkerdôk zárt lombkorona 6. osztály természetismeret, hazánk erdôi színes képek, videofilmek a tölgy- és bükkerdôrôl, a tölgyfáról, bükkfáról; levelek, termések; csíráztatott tölgy makktermés 3. Az erdeifenyô Gombák az erdôben Az ôshonos fenyôerdôk elhelyezkedése hazánkban. A fenyôerdôk jellemzôi. Az erdei fenyô egylaki, nyitvatermô növény. A termôs virágok tobozvirágzatot alkotnak. A gombák spórákkal szaporodnak, táplálkozásukban más élôlényekre vannak utalva. Az erdei fenyô gyökérzete a gombákkal él együtt. A csiperke és a gyilkos galóca jellemzôi. örökzöld; tûlevél; tobozvirágzat; nyitvatermô; együttélés; bocskor; tönk; gallér; kalap; lemezek 5. osztály természetismeret peronoszpóra, idôjárás 6. osztály természetismeret hazánk erdôi erdei fenyô hajtásrészlet: tûlevelek, tobozok, gyanta, képek, videofilmek a fenyôerdôkrôl; csiperke, gyilkos galóca; egyéb ehetô és mérges gombák 8

3 4. A cserjék és a gyepszint virágos növényei A cserjék jelentôsége az erdôk életében. A cserjék szervezeti jellemzôi. A kökény jellemzôi, a csonthéjas termés kialakulása: a magkezdeménybôl mag, a termôfalából termés lesz. A mogyoró virágai, porzós virágzata és makktermése. A hóvirág lágyszárú virágos növény. Módosult hajtása a hagyma. ágtövis; magkezdemény; lombkorona; cserje- és gyepszint csonthéjas termés; vöröshagyma a tölgy és a bükk makktermése képek, videofilmek a cserjésrôl és az aljnövényzet virágos növényeirôl; hajtásrészletek a kökényrôl, mogyoróról, vadrózsáról 5. Virágtalan növények az erdôben A zuzmók telepes testfelépítésûek, a telepet gombafonalak és moszatok alkotják. A mohák felépítése, szaporodása. A mohák, zuzmók jelentôsége az erdôk életében. Az erdei pajzsika szervezeti felépítése. Gyökérzet, gyöktörzs, összetett levél, spóratartó tokok. Az erdei pajzsika szaporodása. telepes növény; spóratok; spórák; összetett levél; gyöktörzs A paprika, paradicsom zuzmók, mohák, erdei pajzsika, magyarázó rajz a páfrányok szaporodásáról; kísérlet a mohák vízmegkötésérôl 6. A szarvas és a vaddisznó A szarvas testméretei, növényevô, összetett gyomrú, kérôdzô, páros ujjú patás állat. A növényevô fogazat jellemzôi. Az agancs kialakulása, fejlôdése. A szarvas szaporodása. A vaddisznó testméretei. Páros ujjú patás, mindenevô. A mindenevô fogazat jellemzôi. A vaddisznó szaporodása. növényevô; mindenevô; páros ujjú patás; agyar; agancs a szarvasmarha és a sertés testfelépítése, életmódja 9

4 7. A róka és a sün A róka testméretei, kültakarója. Ragadozó életmód és a testfelépítés összefüggései. Fogazata ragadozó. Jellemzô táplálékai. A veszettség és tünetei. A sün kültakarója, táplálkozása. A rovarevô fogazat jellemzôi. A róka télen is aktív, a sün téli álmot alszik. ragadozó és rovarevô fogazat; veszettség; szarutüskék; téli álom A kutya testfelépítése, életmódja képek, videofilmek a rókáról és a sünrôl; ragadozó és rovarevô fogazat 8. A hazai erdôk madarai Az élôlények alapvetô életmûködése a táplálkozás és szaporodás. Az erdô madarai más-más testfelépítésükkel, eltérô módon jutnak táplálékukhoz. Leggyakoribb erdei énekesmadaraink testfelépítése, táplálkozása. A nagy fakopáncs szervezeti sajátosságai: vésô alakú csôr, kúszóláb, erôs faroktollak, nyelve kiölthetô. kúszóláb; vésô alakú csôr, kiölthetô nyelv a házityúk, a házikacsa, a füstifecske és a házi veréb testfelépítése, táplálkozása képek, videofilmek a tananyagban szereplô madárfajokról; etetôk odúk, madáreleségek bemutatása 9. Ragadozó madarak az erdôben A ragadozó életmódú állatok jelentôsége az életközösségekben. A héja testfelépítése: ragadozó (vagy tépô) csôr, fogóláb, hosszú faroktollak, erôs mellizmok. Madarakkal, kisebb emlôsökkel táplálkozik. Az erdei fülesbagoly testfelépítése: puha tollazat, ragadozó csôr, vetélôujj. Mindkét ragadozó madár állandó madarunk. ragadozó csôr (vagy tépôcsôr); fogóláb (markoló láb ); erôs mellizmok; állandó madarunk, köpetek az erdô énekesmadarainak és a nagy fakopáncsnak testfelépítése, életmódja képek, videofilmek a két madárról; bagolyköpetek vizsgálata 10

5 10. Ízeltlábú állatok az erdôben Az ízeltlábúak az állatvilág legfajgazdagabb csoportját alkotják. A szarvasbogár testfelépítése: három testrész, három pár ízelt láb, kitines fedôszárny, a hímeknél nagyra nôtt rágók. Teljes átalakulással fejlôdik. A koronás keresztespók teste fejtorra és potrohra tagolódik. 4 pár ízelt lába van. A háló anyaga a szövômirigyekben képzôdik. Méregmirigyének váladéka elpusztítja áldozatát. A petékbôl átalakulás nélkül fejlôdnek ki a pókok. rágók; teljes átalakulás; fejtor; potroh; 4 pár ízelt láb; szövômirigy; csáprágó; méregmirigy; átalakulás nélküli fejlôdés a káposztalepke és a májusi cserebogár fejlôdése képek, videofilmek a két ízeltlábú állatról; magyarázó rajz a szarvasbogár fejlôdésérôl 11. Élet az erdô talajában és az avarban A talaj fogalma. A talajképzôdés alapismeretei, az élôlények jelentôsége a talaj termôképességének megújulásában. Az avarban és a talajban lakó élôlények (földigiliszta, százlábú, vaspondró, gömbsoklábú, ászkarák, erdei vöröshangya) táplálkozása, jelentôségük a talaj termôképességének megújulásában. a talaj termôképessége; humusz; összetett anyagok lebomlása a zöldség- és gyümölcsféléink talajigényei képek (és élô állatok) a talajban és az avarban élô élôlényekrôl, erdei talaj vizsgálata Az erdô életközössége Az élôhelyek és az ott megtelepedô élôlényeket együttesen életközösségnek nevezzük. A zöld növények jelentôsége, mint termelô szervezetek. Az egyensúly feltételei a termelô, fogyasztó szervezetek között. Az életközösség valamennyi élôlényének védelme. élôhely; életközösség; elsôdleges, másodlagos fogyasztók; csúcsragadozók; egyensúly a zöldség- és gyümölcsfélék károsítóinak természetes ellenségei magyarázó képek a táplálkozási kapcsolatokról 11

6 Az erdôk védelme Az erdôvel borított területek csökkenésének okai. A környezetkímélô fakitermelés alapismeretei. Az erdôk jelentôsége a talajvédelemben, a levegô és az ivóvíz tisztaságának megóvásában. természetes erdôfelújulás; környezetbarát fakitermelés képek, videofilmek az erdôk pusztulásáról, védelmükrôl 12. A térfogat Kísérlet az erdei talaj alkotórészeinek szétválasztására. Különbözô anyagú testek térfogatának összehasonlítása. A térfogat fogalma, mérése, mértékegysége. A mérôhenger helyes használata a térfogat meghatározása közvetlen méréssel. Kísérlet-megfigyelés-következtetés Mérés Elemi szakkifejezések helyes használata. Térfogat; a térfogat mértékegységei. Mérôhenger, a mérôhengerek beosztása. Környezetismeret 1 4. o.: Mérések, mértékegységek használata. Matematika 5. o.: Térfogatszámítás Mindennapi élet: különbözô térfogatú testek a környezetünkben; használati tárgyaink között. Különbözô térfogatok az élôvilágban. Eszközök: nagyobb fôzôpohár, vagy befôttesüveg; 3 egyforma, közepes méretû fôzôpohár; mérôhenger, mérôpohár. Anyagok: Erdei talaj, vagy az erdei talaj összetételének megfelelô keverék (kôzetdarabkák, humusz, fakéreg, gallyak, száraz levelek). Víz; vékony madzag, vagy vékony drót. Tanári kísérlet: az erdei talaj alkotórészeinek szétválasztása ülepítéssel. Tanári bemutatás: mérôhengerek, mérôpoharak és használatuk. Tanulói kísérlet: a mérôhenger helyes használata. Kôzetdarabkák térfogatának mérése. Levegô térfogatának mérése. Cél: a mérôhengerek helyes használatának elsajátítása, közvetlen térfogatmérés, a térfogat mértékegységeinek helyes használata. 12

7 Térfogatmérés a gyakorlatban Kísérletek, feladatok, megfigyelések A tanári kézikönyv szerint. 13. A tömeg Az erdei talajból vett minta egyes alkotórészeinek összehasonlítása. A tömeg fogalma, mérése, mértékegysége. A kétkarú mérleg helyes használata - a tömeg meghatározása közvetlen méréssel. Kísérlet-megfigyelés-következtetés Mérés Elemi szakkifejezések helyes használata Tömeg; a tömeg mértékegységei. A kétkarú mérleg és részei; egyensúlyi helyzet; súlysorozat. Környezetismeret 1 4. o. és Matematika 1 5. o.: mérések, mértékegységek használata. Mindennapi élet: különbözô tömegû testek a környezetünkben; használati tárgyaink között. Különbözô tömegek az élôvilágban. Eszközök: Kétkarú mérleg, súlysorozat, 50 ml-es fôzôpohár, vagy hasonló ûrtartalmú petricsésze. Anyagok: Mérendô szilárd anyagok (például különbözô anyagú hengerek, vagy hasábok a fizika tanulókísérleti készletbôl; mérendô folyadék: például víz, étolaj, tej, stb.) Cél: a kétkarú mérleg helyes használatának elsajátítása, tömegmérés, a tömeg mértékegységeinek helyes használata. Tömegmérés a gyakorlatban Kísérletek, feladatok, megfigyelések A tanári kézikönyv szerint. 14. A sûrûség Az erdei talajból vett minta egyes alkotórészei tömegének és térfogatának ismeretében egy újabb, fizikai jellemzô bevezetése; a sûrûség fogalma, kiszámítása, mértékegysége. A sûrûség fogalmának általánosítása. Kísérlet-megfigyelés-következtetés Mérés Elemi szakkifejezések helyes használata Sûrûség, a sûrûség mértékegysége. Természetismeret 5. osztály: természetföldrajzi tartalmak Technika és életvitel 1 5. o.: a környezet tárgyainak anyagai; szerkezeti anyagok és szerepük. Mindennapi élet: különbözô sûrûségû anyagok a környezetünkben; használati tárgyaink között. Eszközök: Kétkarú mérleg; súlysorozat. Mérôszalag, vagy vonalzó. Különbözô anyagú mintatestek (azonos tömegûek, vagy azonos térfogatúak). 13

8 Cél: a sûrûség szemléletes értelmezése; különbözô sûrûségû anyagok összehasonlítása, azonosságok és különbségek keresése. Mérések, feladatok A tanári kézikönyv szerint 15. Rendszerezzük ismereteinket! (Az erdô élete) A témakörben megismert növények és állatok testfelépítése, életmódja, szaporodása. Kapcsolatok az élôhely és az élôlények között, az alkalmazkodás formái. Táplálkozási láncok. Az erdôk élôvilágának védelme. A tömeg, a térfogat és a sûrûség fogalma. Tömeg- és térfogatmérés, a sûrûség kiszámítása. A tömeg, a térfogat és a sûrûség mértékegységeinek helyes használata. A témakörben használt legfontosabb szemléltetôanyagok A FÖLD BOLYGÓ 16. Tájékozódás a gömb alakú Földön A szélességi körök A Föld alakja A szélességi kör fogalma A szélességi körök jellemzôi, legfontosabb adatok A szélességi körök hossza és a Föld gömb alakja közötti összefüggés szélességi kör, hosszúsági kör, földrajzi fokhálózat, földrajzi szélesség, déli félgömb, északi félgömb, északi szélesség, déli szélesség, nevezetes szélességi körök, Ráktérítô, Baktérítô, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark Természetismeret 5.: Az éghajlati övezetek kialakulása Földrajz 7 8.: A kontinensek és az egyes országok földrajzi helyzete, éghajlata bemutató földgömb tanulói földgömb applikációs csíkok transzparensek képek, diaképek, videofelvételek pingpong labda alma, (kés) mérôszalag 14

9 17. Tájékozódás a gömb alakú Földön A hosszúsági körök A hosszúsági kör fogalma A hosszúsági körök jellemzôi, legfontosabb adatok A hosszúsági körök hossza és az iránya valamint a Föld alakja közötti összefüggés kezdô hosszúsági kör, keleti félgömb, nyugati félgömb London, Greenwich Természetismeret 5.: A Föld bolygó: helyi idô, zónaidô bemutató földgömb tanulói földgömb applikációs csíkok transzparensek képek, diaképek, videofelvételek mérôszalag 18. A Föld forgása A Föld tengely körüli forgása a jelenség megismerése; ok-okozati összefüggések feltárása: az égitestek látszólagos elmozdulása, a nappalok és éjszakák váltakozása. A Föld tengely körüli forgása; a forgástengely; a forgás iránya. Az égitestek kelése-nyugvása; a látóhatár és az égitestek láthatósága. Környezetismeret 1 4. o.: csillagászati tartalmak. Mindennapi élet: A nappalok és éjszakák váltakozásához igazodik az ember (és a többi élôlény) élete. Megfigyelés (közös tanári-tanulói munka): a Nap égi helyzetének változása a nap folyamán, valamely kiválasztott földi tárgyhoz viszonyítva. Eszközök: nagyméretû (célszerû legalább A/3-as méretet használni) rajzlap, rajztábla, fényvédô szemüveg. Földgömb, a földgömb megvilágításához ( keskeny fénykúpot kibocsátó) asztali, vagy erôs fényû zseblámpa. A nappali és éjszakai félgömb bemutatásához legalább részben elsötétített terem szükséges. A Föld forgásáról és a Föld alakjáról A tanári kézikönyv szerint 15

10 19. A helyi idô és a zónaidô A nap (a Nap két egymás követô delelése között eltelt idôtartam). A nap felosztása kisebb idôegységekre. A helyi idô (a Nap látszó égi mozgása szerint). Kapcsolat a helyi idô és a megfigyelô földrajzi helye között. A zónaidô és az idôzónák. A nap. Dél, delelés. Helyi idô. Zónaidô, idôzónák. Kezdô idôzóna. Környezetismeret 1 4. o.: csillagászati tartalmak Mindennapi élet: életünk ritmusa a naphoz igazodik. Napszakok. A nap felosztása kisebb idôegységekre: az óra, a perc, és a másodperc. Hoszszabb és rövidebb ideig tartó tevékenységek. Környezetünkben megfigyelhetô: A testek árnyékának hossza és iránya napszak szerint változik. Gazdasági élet: a zónaidô szükségessége. Dekretális idô: téli és nyári idôszámítás. Vastagabb kartonlap, körzô, hosszabb ceruza, vagy vékony pálca (árnyékvetônek). Földgömb, világtérkép, idôzóna térkép (utóbbi megtalálható a tanári kézikönyvben is, fóliára másolható formában). ATankönyv 56. és 57. oldalának ábrái. Még egyszer az idôrôl A tanári kézikönyv szerint. 20. A Föld keringése a Nap körül Az ellipszispálya megismertetése. A földpálya jellemzôi. A keringési idô fogalma. Az év és a szökôév. A forgástengely és a keringési sík egymáshoz viszonyított helyzete, a földtengely ferdesége Az égi pólusok, a Sarkcsillag. A keringés és a tengelyferdeség következményei. A napfordulók és a napéjegyenlôségek. A nappalok és éjszakák hosszának változásai a Föld Nap körüli keringése során. Földpálya. Keringés, keringési sík. A forgástengely ferdesége. Égi pólusok. Tavaszi napéjegyenlôség. Nyári napforduló. Ôszi napéjegyenlôség. Téli napforduló. Természetismeret, 5. o.: a napsugárzás hatása; Föld Nap távolság. Mindennapi élet: Az évszakok váltakozása az ember (és a többi élôlény) életének egy hosszabb periódusa. Az évszakokhoz köthetô életjelenségek, tevékenységek (pl. a növények vegetációs periódusa; egyes állatok téli álma; mezôgazdasági termelés; öltözködés; Tábla, kréta, 2 db rajzszeg és egy hosszabb madzag az ellipszis rajzolásához. Ha van: tellúrium, vagy a kartonpapírból kivágható, egyszerû tellúrirum (a kézikönyv melléklete); Stiefel-falikép. Iskolai földgömb, vagy a forgástengelyt jelképezô pálcával átszúrt gömb 16

11 téli és nyári sportok; stb.) Az évszakokhoz köthetô meteorológiai jelenségek, jellemzôk. alakú test a Nap körüli keringés bemutatására. Naptárak ( normál, és szökôéves ). Iskolai földgömb, zseblámpa. (A földgömb megvilágításának bemutatásához legalább részbe elsötétíthetô terem szükséges.) A Naprendszer Kiegészítô anyag A tanári kézikönyv szerint A Hold Kiegészítô anyag A tanári kézikönyv szerint 21. Óceánok és kontinensek a kék bolygón Az óceánok fogalma A Föld óceánjainak felsorolása és földrajzi helyzete A kontinens fogalma A kontinensek felsorolása, jellemzô adatai és földrajzi helyzete A szoros fogalma földgömb, óceán, földrész (kontinens) Csendes-óceán, Atlantióceán, Indiai-óceán, Ázsia, Amerika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Európa, Antarktisz, Ausztrália, Eurázsia, Ural, Urál-folyó, Kaszpitenger, Kaukázus, Feketetenger, Vörös-tenger, Szuezi-csatorna, Bering-szoros, Gibraltári-szoros Földrajz 7 8.: A kontinensek és az egyes országok földrajzi helyzete transzparensek, képek, diaképek, videofelvételek, bemutató földgömb tanulói földgömb térkép Föld domborzata 22. A kontinensek partvonala A partvonal fogalma Az öböl, félsziget és a sziget fogalma A partvonal típusai: a tagolt és a tagolatlan part fogalma és jellemzôik partvonal, öböl, félsziget, sziget, tagolt part, tagolatlan part, apály, dagály, árapály, tengerjárás, tölcsértorkolat Földrajz 7 8.: A kontinensek és az egyes országok földrajzi helyzete transzparensek, képek, diaképek videofelvételek, 17

12 Az árapály (tengerjárás) leírása A tölcsértorkolat jellemzôi és kialakulása A tölcsér és a deltatorkolat összehasonlítása A parttagoltság és a kikötôépítés közötti összefüggés A tengerjárás és a tölcsértorkolat kialakulása közötti összefüggés bemutató földgömb tanulói földgömb térkép: a Föld domborzata Aváltozatos tengerpartok A fjord, a pusztuló magaspart, az épülô homokos part és a korallgát fogalma A különbözô tengerpartok jellemzése fjord, pusztuló magaspart, épülô homokos part, korallgát Földrajz 7 8.: A kontinensek és az egyes országok földrajzi helyzete transzparensek képek,diaképek videó felvételek térkép: a Föld domborzata 23. Rendszerezzük ismereteinket! A Föld tengely körüli forgása az égitestek látszólagos elmozdulása, a nappalok és éjszakák váltakozása. A nap. A nap felosztása kisebb idôegységekre. A helyi idô és a zónaidô. Idôzónák. A Föld Nap körüli keringése. Az év. A földtengely ferdesége; a keringés és a tengelyferdeség következményei: a nappalok és éjszakák hosszának váltakozása, az évszakok kialakulása. 18

13 A FÖLD ÉGHAJLATA 24. Az éghajlati övezetek kialakulása A gömb alakú Föld felmelegedése A gömb alak és a felmelegedés mértéke közötti összefüggés Az éghajlati övezetek és a gömb alak közötti összefüggés Az éghajlati övezetek kialakulása Az egyes éghajlati övezetek elhelyezkedése a Földön A tengeráramlás fogalma A hideg és meleg tengeráramlások A tengeráramlások éghajlatmódosító hatása éghajlati övezet, északi és déli hideg övezet, északi és déli mérsékelt övezet, forró v. trópusi övezet, tengeráramlás, hideg és meleg tengeráramlás Természetismeret 5.: Az idôjárás és az éghajlat c. témakör Földrajz 7.: A kontinensek éghajlata Magyarország és a Kárpátmedence éghajlata diaképek, videofelvételek, földgömb (lehetôség szerint tanulói földgömb is) 25. A trópusoktól a Sarkvidékekig Az egyes éghajlati övezetek jellemzése Földrajz 7.: A kontinensek éghajlata Biológia 7.: A távoli tájak élôvilága diaképek, videofelvételek, földgömb (lehetôség szerint tanulói földgömb is) a Föld domborzata a Föld éghajlata tematikus térképek 26. A Föld éghajlatát alakító tényezôk Az Egyenlítôtôl való távolság és az éghajlat az óceánoktól való távolság és az éghajlat a domborzat és az éghajlat közötti összefüggés Az óceánok közelsége és a csapadék mennyisége az óceán közelsége és a hômérséklet közötti összefüggés Földrajz 7.: A kontinensek éghajlata Magyarország és a Kárpátmedence éghajlata diaképek, videofelvételek, földgömb, a Föld domborzata Európa domborzata a Föld éghajlata tematikus térképek 19

14 Az óceánok hûtô-fûtô hatása A tengerszint feletti magasság és a hômérséklet a tengerszint feletti magasság és a csapadék közötti összefüggés 27. Az éghajlat vízszintes és függôleges változása Az éghajlat vízszintes változása Az éghajlat függôleges változása Az éghajlat vízszintes és függôleges változása közötti hasonlóság vízszintes övezetesség, függôleges övezetesség Földrajz 7.: A kontinensek éghajlata Biológia 7.: A távoli tájak élôvilága diák, videofelvételek, földgömb, a Föld domborzata, Európa domborzata, a Föld éghajlata, tematikus térképek 28. Rendszerezzük ismereteinket! A Föld bolygó és a Föld éghajlata c. fejezet leglényegesebb tartalmainak rendszerezése A témakörben használt legfontosabb szemléltetôeszközök 29. Témazáró feladatlap kitölt. NEKEM SZÜLÔHAZÁM 30. Hazánk, Magyarország Magyarország legfontosabb adatai (terület, népesség, népsûrûség, lakói, államforma, fôváros) Földrajzi helyzete Határai nemzetiség, népsûrûség Magyar Köztársaság, Kárpát-medence, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Jugoszlávia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria Magyar nyelv és irodalom: A hazaszeretet témakörei diaképek, videofelvételek, földgömb a Föld felszíne Európa domborzata a Kárpát-medence felsz. Magyarország 31 A Kárpátok ölelésében A Kárpát-medence földrajzi helyzete A Kárpátok természeti viszonyai kontinentális éghajlat Közép-Duna-medence, 20

15 Hazánk tájainak felsorolása Hazánk éghajlati jellemzôi A Kárpát-medence népeinek egymás mellett élése Kárpátok, Gerlachfalvicsúcs, Erdélyi-középhegység Magyar nyelv és irodalom: A hazaszeretet témakörei Történelem: Magyarországgal kapcsolatos témakörei Természetismeret 6.: Hazai életközösségek az Alföld diaképek, videofilm, Európa domborzata a Kárpát-medence felsz. Magyarország domb. Magyarország tematikus térképei Magyarország kontúrtérképe 32. Az Alföld tengersík vidékein Az Alföld földrajzi helyzete, határai, részei Felszínének kialakulása Jellegzetes felszínformái löszvidékek, homokvidékek, tökéletesen sík vidékek és ezek kialakulása tökéletes síkság Mezôföld, Duna Tisza köze, Tiszántúl, Nagykunság, Hortobágy, Kiskunság, Nyírség, Ôs-Duna, Ôs- Tisza, Bugac Magyar nyelv és irodalom: Az Alfölddel foglalkozó költôk, írók munkássága Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei az Alföld diaképek, videofilm, a Kárpát-medence felsz. Magyarország domb. Magyarország tematikus térképei Magyarország kontúrtérképe 33. Napsütötte tájakon Az Alföld éghajlatának jellemzôi: napfénytartam, csapadék, tenyészidôszak hômérsékleti viszonyai Az aszály fogalma és megjelenése az Alföldön ATisza, mint az Alföld fô folyója A Duna Védett természeti értékek az Alföldön aszály, jeges ár, zöld ár Tiszalök, Kisköre, Tisza-tó Kiskunsági, Hortobágyi, Körös Maros, Duna Dráva Nemzeti Park Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei az Alföld diaképek, videofilm, a Kárpát-medence felsz. Magyarország domb. Magyarország tematikus térképei Magyarország kontúrtérképe 21

16 34. Hazánk éléstára az Alföld Az Alföld mezôgazdaságának és iparának jellemzôi A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggések Az éghajlat és a növénytermesztés közötti összefüggés A növénytermesztés és az állattenyésztés A természeti viszonyok és az állattenyésztés A feldolgozóipar és a mezôgazdaság A természeti erôforrások és az ipar A természeti viszonyok és az idegenforgalom energiahordozó, primôrzöldség-termelés, gyógyidegenforgalom Szeged, Debrecen, Békéscsaba, Gyula,Kalocsa, Makó, Nagykôrös, Kecskemét, Nyíregyháza, Szolnok, Százhalombatta, Tiszaújváros, Paks, Dunaújváros, Hajdúszoboszló az Alföld transzparensek, a Kárpát-medence felsz. Magyarország domb. Magyarország tematikus térképei Magyarország kontúrtérképe Képes séta az Alföld néhány városában Debrecen, Szeged, Kecskemét, Nyíregyháza rövid bemutatása Magyar nyelv és irodalom: Az alföldi városokkal foglalkozó írók, költôk életútja Történelem: Magyarországgal kapcsolatos témakörei az Alföld Képek, diaképek, videó 35. Duna menti tájunk a Kisalföld A Kisalföld földrajzi helyzete, határai, részei Felszínének kialakulása és jellemzôi A Kisalföld éghajlata A földrajzi fekvés és az éghajlat jellemzôi közötti összefüggés ipari park Dunamenti-alföld, Szigetköz, Rába, Fertô Petôháza, Csorna, Répcelak, Pápa, Kapuvár, Gyôr Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik diaképek, videó, Magyarország domborzata 22

17 A Kisalföld és az Alföld éghajlatának az összehasonlítása A Kisalföld vízrajza Védett természeti értékek A Kisalföld mezôgazdaságának és iparának jellemzôi A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggések, Az éghajlat és a növénytermesztés közötti összefüggés A növénytermesztés és az állattenyésztés A természeti viszonyok és az állattenyésztés A feldolgozóipar és a mezôgazdaság A természeti erôforrások és az ipar A természeti viszonyok és az idegenforgalom Történelem: Magyarországgal kapcsolatos témakörei Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei a Kisalföld Magyarország közigazgatása Magyarország kontúrtérképe tôzeg 36. Dombvidék a Dunántúlon A Dunántúli-dombság és a Mecsek határai, földrajzi helyzete Kialakulásuk Felszínük jellegzetességei A Mecsek és a Dunántúli-dombság közötti természet földrajzi különbségek A Dunántúl déli részének az éghajlata, vízrajza, természetes növénytakaró A földrajzi fekvés és az éghajlat közötti összefüggés A Dél-Dunántúl nyugati és keleti része éghajlatának az összehasonlítása Természeti értékei Gyógyvizei Hévíz Zalai-, Somogyi-, Tolnai-, Baranyai-dombság Mecsek, Villányi-hegység, Zengô Harkány, Zalakaros Duna Dráva Nemzeti Park Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik Történelem: Magyarországgal kapcsolatos témakörei Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei a Dunántúli-dombság és a Mecsek diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország közigazgatása Magyarország kontúrtérképe lösz, agyag, mészkô 23

18 37. Gazdasági élet a dombvidéken A dombvidék mezôgazdasága, bányászata és ipara A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggés A növénytermesztés és az állattenyésztés A mezôgazdaság és a feldolgozóipar A természeti erôforrások és az ipar Pécs bemutatása A táj idegenforgalma Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Villány, Szekszárd a Dunántúli-dombság és a Mecsek transzparensek. képek, diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe szénfélék, kôolaj 38. Rendszerezzük ismereteinket! Hazánk alföldjeirôl, a Dunántúlidombságról és a Mecsekrôl tanult legfontosabb természet és gazdaságföldrajzi jellemzôk transzparensek, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe A Nekem szülôhazám... c. témakör részösszefoglalása 39. Témazáró feladatlap kitöltése Az Apáczai Kiadó Természetismeret 6. tankönyvéhez készült témazáró feladatlapok alapján 40. Hazánk nyugati peremvidéke az Alpokalja A táj földrajzi helyzete, határai, részei Felszínének kialakulása és jellemzôi Az Alpokalja éghajlata A földrajzi fekvés és az éghajlat jellemzôi közötti összefüggés A terület vízrajza Védett természeti értékek egyutcás falvak, szeres település Soproni-hegység, Kôszegihegység, Írott-kô Sopron, Szombathely, Kôszeg Balf, Bük Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik Történelem: Az Alpokalja történelmével kapcsolatos események diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe 24

19 Az Alpokalja gazdasági élete A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggések A növénytermesztés és az állattenyésztés A természeti viszonyok és az állattenyésztés A természeti erôforrások és az ipar A természeti viszonyok és az idegenforgalom A táj történelmi és néprajzi vonatkozásai Sopron, Szombathely, Kôszeg bemutatása Ôrség Ôrségi Nemzeti Park Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei az Alpokalja tematikus térképek palás kôzetek 41. A Dunántúliközéphegység természeti viszonyai A Dunántúli-középhegység határai, földrajzi helyzete Kialakulása Felszínének jellegzetességei A táj éghajlata, vízrajza, A természetes növénytakaró jellemzôi A karsztvidékek és felszíni vízhálózat közötti összefüggés A földrajzi fekvés és az éghajlat közötti összefüggés A domborzat éghajlatmódosító szerepe Természeti értékei, gyógyvizei gyapjúzsák tiszafa, ôshonos Bakony, Vértes, Dunazughegység, Gerecse, Pilis, Budai-hegység, Visegrádihegység, Velencei-hegység, Pilis (csúcs) Móri-árok, Tatai-árok Magyar nyelv és irodalom: E tájjal foglalkozó szerzôk és mûveik Történelem: A táj történelmével kapcsolatos események Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei a Dunántúli-középhegység diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe tematikus térképek mészkô, gránit, andezit, andezittufa, bazalt, bazalttufa 42. A Dunántúliközéphegység gazdasági élete A Dunántúli-középhegység gazdasági élete (mezôgazdasága, bányászata és ipara) A természeti viszonyok és a mezôgazdaság közötti összefüggés bauxit, mangán, timföld Tatabánya, Oroszlány, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom, Herend Kémia: Az alumínium gyártásának folyamata diaképek, videó, 25

20 A természeti erôforrások és az ipar A karsztvíz, mint ipari víz jelentôsége A gazdasági élet átalakulása Az ipari parkok jelentôsége a táj gazdasági életének az újra fellendülésében A legfontosabb ipari központok bemutatása (Tatabánya, Oroszlány, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom, Herend) A táj idegenforgalma Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Duna Ipoly Nemzeti Park a Dunántúli-középhegység Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe tematikus térképek lignit, barnaszén, bauxit, mangán, kaolin (illilt), gránit, bazalt, andezit 43. A Pannon táj ékköve: a Balaton A Balaton jellemzô adatai Földrajzi helyzete Kialakulása Vízháztartása Éghajlati-idôjárási jellemzôk és annak veszélyei A viharjelzô szolgálat mûködése és annak fontossága Az idegenforgalom, mint a Balatonkörnyék fô bevételi forrása A szôlô és gyümölcstermesztés jelentôsége, történelmi borvidékek A halászat A Kis-Balaton szerepe a Balaton vízvédelmi rendszerében Lóczy Lajos munkássága A Balaton-felvidéki Nemzeti park Természet és környezetvédelem sekély tó, történelmi borvidék Zala, Sió Badacsony Kis-Balaton Keszthely, Fonyód, Balatonfüred, Siófok, Tihany Lóczy Lajos Magyar nyelv és irodalom: Minden tanult, a Balatonnal foglalkozó szerzô és mû Történelem: A táj történelmével kapcsolatos események Természetismeret 6.: Hazai életközösségek témakörei a Balaton Mûvészettörténet: A Balatonról készült alkotások diaképek, videó, Magyarország domborzata Magyarország kontúrtérképe tematikus térképek Congeria kagyló (kecskeköröm) Érdekességek a Balaton környékérôl 26

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára Kézikönyv a 6. tanításához A 6. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA A 6. évfolyamos természetismeret témakörei a

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária Természetismeret földrajz 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Javasolt óraterv Témák Óraszámok felhasználása Összes óraszám

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV A KERETTANTERV ALAPJÁN 4. ÉVFOLYAM Emberismeret, önismeret, honismeret Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegôrzés alapvetô szabályait. Ismerje a korszerû táplálkozás, az egészséges

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK

TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK TOMPÁNÉ BALOGH MÁRIA KÖRNYEZETEM ÉLÔ TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK Biológia TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK Évfolyam 2 7 0 éves tanulók részére... a tanuló neve pauz westermann VIZES ÉLÔHELYEK A) változat. a) Rajzold

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

Az állatok evolúciója

Az állatok evolúciója Az állatok evolúciója Az állatvilág rendszere A gerincesek osztályai Általános jellemzés: - fej, törzs, végtagok, farok - csontos v. porcos szilárdító belső váz - mozgás: vázhoz tapadó harántcsíkolt izmok

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25.

Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25. Felvételi feladatok biológiából 2006. február 25. 1. Karikázd be a helyes választ! 1. Hajtásain tüskék vannak: a) Vadrózsa b)kökény c)mogyoró 2. Makktermése van: a) Bükk b)fekete bodza c) Som 3. Fészekhagyó

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg!

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg! Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Ki adta fel az apróhirdetéseket? a. Futóversenyre várom mezei rokonaim jelentkezését! Döntsük el ki a gyorsabb! Üregi kollégák

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

Az Északi-középhegység természeti földrajza

Az Északi-középhegység természeti földrajza Az Északi-középhegység természeti földrajza A Visegrádi-hegységtől a Bodrog folyóig terjed. Hazánk legváltozatosabb és legmagasabb tája. Mészkő: Bükk és Aggteleki-karszt. Andezit: Visegrádi-hegység, Börzsöny,

Részletesebben

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA Az 5. évfolyamos természetismeret témakörei a tankönyvben Évi óraszám: 72 (heti 2) 5. évfolyam Témakör Leckék száma Élet a kertben 11 Anyagok

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: _ 1 4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 14 1. Az Északi-középhegység

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13..

Én és Ukrajna tantárgy. Óravázlat. Az óceánok természetvilága. Bakos Ilona Derceni Középiskola 2012. november 13.. Én és Ukrajna tantárgy Óravázlat Az óceánok természetvilága Bakos Ilona 2012. november 13.. TÉMA. Az óceánok természetvilága CÉL. Megismertetni a tanulókat a világóceán és óceán fogalmakkal, az óceánok

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Óra Tananyag Felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői:

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Amazónia varázslatos állatvilága

Amazónia varázslatos állatvilága Amazónia varázslatos állatvilága Az Amazonas-medence állatvilága Óriási fajgazdagság. (egysejtűek, férgek, rovarok /lepkék, bogarak kicsik és óriásiak/ különféle kétéltűek, hüllők és emlősök) Nappal az

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil

Kivilágosodó erdők. Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil Kivilágosodó erdők Elhelyezkedése, éghajlata, növényei. A csimpánz és a nílusi krokodil 10-20. szélességi fokok között. Afrika > Ausztrália > India > Dél-Amerika Az esőerdők és a szavanna közötti átmenet:

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége 1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

Biológia, egészségtan

Biológia, egészségtan Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Biológia,

Részletesebben

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19.

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19. Tartalom Ember, növény, állat. Elõszó / 15 Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19 Bevezetés / 19 Vegetációnk története az utolsó jégkorszaktól / 23 Magyarország

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

Növények a vizek partján

Növények a vizek partján Növények a vizek partján 1. Írj fajokat a betûvel jelölt növényövekhez! a) lebegõ hínár b) gyökerezõ hínár c) nádas d) sás e) rét f) ligeterdõ a)... b)... c)... d)... e)... f)... 2. Nevezd meg a rajzokon

Részletesebben

A TERMÉSZET CSODÁI TERMÉSZETISMERETI TANULMÁNYI VERSENY

A TERMÉSZET CSODÁI TERMÉSZETISMERETI TANULMÁNYI VERSENY 1. Mi az összefoglaló neve a felszíni formáknak? A Domborzat B Szárazföld C Dombság D Kontinens 2. Mi a térkép? A Alaprajz B Körvonalrajz C A felszín arányosan kicsinyített felülnézeti képe D Felszíni

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at)

Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at) Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at) a 7. évfolyamos biológiához Az éves óraszám felosztása a főbb témakörökre: Távoli tájak életközösségei...23 óra Az élővilág általános jellemzése...8

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. Nazca-lemez 2. Atacama-sivatag

Részletesebben

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II.

10/b tétel. Dr. Forgó István Gerinces rendszertan II. 10/b tétel GERINCES RENDSZERTAN II. KÉTÉLTŰEK TÖRZS: GERINCESEK (VERTEBRATA) ALTÖRZS: ÁLLKAPCSOSAK (GNATHOSTOMATA) OSZTÁLY: KÉTÉLTŰEK (AMPHIBIA) REND: FARKOS KÉTÉLTŰEK» CSALÁD: SZALAMANDRAFÉLÉK Testük

Részletesebben

Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő

Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő 1. Kísérlet Élesztőgombák megfigyelése Anyagok, eszközök: pékélesztő, víz, mikroszkóp, csipesz, tárgylemez, fedőlemez, szemcseppentő A boltban vásárolt pékélesztőből kaparj le egy kis darabot, és oszlasd

Részletesebben

Természetismeret 6. osztály

Természetismeret 6. osztály MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Nyugat magyarországi peremvidék

Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat magyarországi peremvidék Nyugat- magyarországi peremvidék ÉGHAJLATI és NÖVÉNYZETI sajátosságok alapján különül el, nem morfológiai különbségek alapján 7100 km² Határai: Kisalföld (É), Dunántúlikhg.,Dunántúli-dombvidék

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Felfrissíteni és rendszerbe foglalni az alsóbb évfolyamokban megismert élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket.

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Miért épp a csoportmunka? K. Nagy Emese

Miért épp a csoportmunka? K. Nagy Emese Miért épp a csoportmunka? K. Nagy Emese Iskolai munkánk során pozitív eredményről számolhatunk be a csoportmunkák közösségfejlesztő hatását illetően. Míg a frontális tanítási órán mi, nevelők cselekszünk

Részletesebben

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében

3 CD. 29 900 Ft. 99 900 Ft. 9 900 Ft. Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak. Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Földrajz szoftverek felső tagozatosoknak Földrajz - Hazánk a Kárpát-medencében Megkönnyíti a Kárpát-medence és benne Magyarország természeti, környezeti, társadalmi-gazdasági jellemzőinek tanórai feldolgozását.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) A: mag B: kóma

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Országismeret. Barangolás hazai tájakon

Országismeret. Barangolás hazai tájakon Országismeret Barangolás hazai tájakon Hazánk felszíne változatos. Síkságokon, dombságokon és hegységeken keresztül visz az utunk, ha bebarangoljuk szép tájait. Magyarország a Kárpát-medence központi részén

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. C 2. A 3. A 4. A 5.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

MS-4105 foldrajz atlasz borito_2011.qxd 2013.03.06. 10:06 Page 1 9 7896 36 976712 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Csillagászat... 2 Kontinensvándorlás. A Föld és a légkör szerkezete... 4

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. rész 1. FELADAT a) 1. Genfi- (tó)

Részletesebben

Populáció A populációk szerkezete

Populáció A populációk szerkezete Populáció A populációk szerkezete Az azonos fajhoz tartozó élőlények egyedei, amelyek adott helyen és időben együtt élnek és egymás között szaporodnak, a faj folytonosságát fenntartó szaporodásközösséget,

Részletesebben