szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel"

Átírás

1 r-l}l,1 a +' 3!) I{ERCEGKUT KOZSEG rxnoruracr6s LAPJA l'ebruir, 6. 6vfolyam, 2. szirm trerf,ef/ku T,=Ufl-se3G Lz 6let 6rtelme 6s a szenved6s 6rtelme A rornai n6p b6rmilyen br.iszke, er6szakos 6s hatalmpr volt is, R6ma led6lt, a f6lelmetes nagys6gi kor fen6kig mertil el a foldi dlvezetekben, mintha szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai birqdtilom szellemi meghasonl6s, erkolcsi bomlfs nem is volna szenved6s, s butdn imitja mag6t. ldozata IeIl. Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra A Nemzetek Apostola j61 ismerte a r6mai n6p minden vivm6ny6val dongeliik a szenved6s pilbalitt. 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel A r6maiak nem 6rtett6k meg az dlet 6rtelm6t. Szent maradunk alul - mert a szenved6s el6l nem Pal apostolnak a r6maiakhoz irt levele az6rt menekiilhetl.ink. foglalkozik oly r6szletesen az alapveto igazs ggal. A szenvedds kove csak a kereszt6ny szemldletben az emberi 6let Istent6l van - Isten6rt. Az embemek lesz 6piiletk6v6, s6t sarokk6v6, r66pithetjiik term6szetf6l6tti 6letrelfogdsunk sziklaszil6rd erodit- keresni kell a kapcsolatot Istennel. Ez a kapcsolat a hit. A kegyelem r6v6n teljesen egyesit a j6 m6ny6t. lstennel. Ezt a hitet J6zus Krisztus nyilatkoztatta Szent P6l apostol a r6maiakhoz irt leveldben a ki. Ezzel a kegyelemmel ajandekozia meg az szenved6snek csalhatatlan, orok6rv6nyii ma- -, ^-; -^+i+ ^,]:^. emberis6get J6zus Krisztus, Isten egysziildtt fia, a 3J atalalar auja. kdzbenj 616 Isten 6s ember kozott. Kriszhrs a szenved6st is megv6ltotta. A szenvedds Az dlet 6rtelme: Istennel egyesrilni J6zus Krisztus a biinnek nemcsak kdvetkezmdnye, nemcsak a brin kozbenj 6r6s6val. biintetdse, hanem biinh6d6s, 6ld6s 6s gy6zelem is. ;,.., tlettink nem az eredetl bun elott valo dlet. Elettink J6zus kereszthordozdsa 6ta, ha tr.irelmesen, Isten m6r nem a paradicsomi ideilis 61et. A btin sztllte a akaratdn megnyugodva szenvedunk, rdszesei gonoszs6g konkolyit, a keseriiseg fullinkj rit, s ezt lesziink J6zus engesztel6, rild6 6s gy6zelmes az idealis 6letet meggyengitette, szenved6ssel hintette tele. A hit szemiiveg6vel konnyebben megdrthetjrik a szenveddsdnek. Ebb6l kovetkezik, hogy aki meg akarj a 6rteni az szenved6st. A f6j dalom 6s a gyotrelem megdics6iil 6letet, a szenveddst is meg kell 6rtenie. a Krisztussal szenveddsben. Krisztus el6tt a pogiiny vil6g nem dfiette meg a Ha keresztdnyhez m lt6n, ttirelmesen, megad6ssal szenveddst. A mai kor viszont Krisztus ndlkril nem hordozzunk keresztiinket, meg6rtjr.ik a szenved6st, 6rtheti mes a szenved6st. A szenved6s korunk (Folytatas a 2. oldalon) Az 6let 6rtelme 6s a szenvesd6s 6rtelme (l-2.) - Bijti iddszak (2-3.)- M6hflszek Brtisszelben (4-5.)- lskolai farsang(6./-n6metverseny (7.)-bnkorminyzatihirek (B-12)- Hirekazld6sekKlubjd16l(13-)a.) -Alapitvfny(15.)-Hercegkritiaktdvol sziildfiildjiiktdl (16-17) - Tarj6ni SvdbbSl 6s K6rusfesztivil (lb-19.) - Hercegkf t turistaszf'llfsai (20.)

2 Az 6let 6rtelme 6s a szenved6s 6rtelme (Folytattis az els6 oldalrbl) elj ovend6 dicsos6ghez, amely maj d megnyilv6nul a szenvedds r6v6n mag6val J6zus Krisztussal rajtunk. " (Rom 8.18) jutunk legteljesebb k ozels6gbe. Aki m6r a foldon Jezussal szenved J6zusdrt, Aki Jezussal szenved, a megv6lt6s gyrimolcseibenj6zussal 6s Jezusban orokk6 megdics6tl. is r6szesr.ll, 6s konnyebben hordozza J6zus keresztj6t. J6zus igy szol hozz6. Jojj, szenvedj velem! En nagyobb keresztet hordoztam 6rted. Szent P61 apostolnak a szenvedesr6l szolo evang6liuma tehet oromhirt jelent. Az a fontos, hogy szenvedesunket termdszetfolotti szemszosb6l ert6keljuk. Jojj szenvedd velem a kisebbik keresztet! Szenveddsemmel eleg v6resen bebizonyitottam, Sem Te, sem csal6dod, senki sem keriilheti el a hogy minden embert isteni szeretetembe zfuok. Misokat is megnyerhetsz sz6momra, ha turelmesen, Isten akarat6ln megnyugodva szenvedsz. szenved6st. Csalddoddal egyiitt higgy Isten kegyelm6benl Jdzus majd fel6t nyfjtja kez6t, hogy tieiddel egyiitt gy6zelmesen 6llhass a szenved6sek Szenved6sem gy 6zolt a haldlban. Lehet, hogy a te..ha. ^rah;;h, n szenveddsed is csak a hal6lban arat gyozelmet... J6zus szenved6se hat6s6ban or6k6rt6ku.. Te is r6szesulsz J6zus szenved6s6nek 6rdemeiben, ha Az ilus6got testi b6tors69on kivril lelki helytdll6sra is neveljiik, hogy a szenved6st hitdhez m6lt6an, er6s ldlekkel viseljel J6zussal 6s J6zus6rt szenvedsz. Megszenteled Franz Weiss nagybojti elmdlked6se nvom6n lelkedet, 6s m6sok le1k6n is segitesz. Ez az igazi szenved6smegosztis. A Jezussal szenved6s J eztshoz emel. Ha felebaritoddal go/,y4t/vgd74e/ esperes megosztod a fdjdalmad, megenyhited szenved6s6t 6s Jezushoz vez6rled. Ez t6bb, mint egyszenien a koznek hasznilni, tobb, mint puszta humanit5s. Aki igy szenved, a szenved6srol termdszetfolotti m6don gondolkodik, m6r a foldon m6lt6n kdsziil el6 az orok 61et dics6s6gdre. Megdrti ds osztja az apostol szavait: "Ennek az 6letnek a szenved6sei azonban v6lem6nvem szerint nem m6rhet6k az Biijti id6szak A legtobb vallas ismeri a bojtot, es Lrtualekdnt haszndltik az emberi fell6d6s c6lj 5'ra, ilyenkor a l6lek 6s a szellem is megtisztul a testtel egyntt. Gondoljuk csak v6grg, hogy mennyif6le m6reg lehet a szervezettnkben es a kdmyezetilnkbenl Bizonyos anyagok rovid ideig terhelik testrinket, ezeket a szervezel hamar kiv6lasztj a. Vannak vrszont olyan m6rgek, amelyek a szcjvetekben 6s a sejtekben elrakt6roz6dhatnak. Ezeket nagyon neh6z kimutatni egy orvosi vizsg6lat sorfui. A majban, a zsirban o1dod6 m6rgek, a kloroform 6s a gy6gyszerrdszecskdk rak6dnak I e. A hrisvdt el6tti bojt az els6 id6ben A vizben oldodo tartositoszerek, rendkivill szigorri volt: tart6zkod- a zsiros 6s a hrisos 6telektol, glikol 6s az orvoss6gmaradvanyoktak a vestiben tarolodnak. A femek, amelyeket t6pl6l6kkal vesztink k0lon ed6nyben olajjal vagy vajjal f5ztek. Sok6ig tejet 6s toj6sos magunkhoz pld. a 16z, 6lom a 6teleket sem fogy asztottak. gyomorban 6s a b6lben rak6dnak le a fluoriddal 6s a kl6rral. napj 6ban csak egyszer 6tkeaek. Elterjedt bojti 6telek voltak a korp6b6l A Nagybojt kezdetben a k6sziilt savanyf cibereleves, keresztel6sre val6 felk6sz0l6si id6 tejleves, bableves, t6szta6telek, volt, ugyanis az issegyh zbarts6s vizben f6tt bab, olajos k6poszta, 6vente minddssze k6tszer f6zel6kek, aszalt gyrimolcsok- kereszteltek, hirsv6tkor 6s pilnkosdkor. toj as- 6s hal6telek. A gyermekkeresztel6sek A fnstolt hrist, szalonnit 169ebben 6ltalanoss6 valisa ut6n a Nagybojt 6talakult a biinbanattart's 6s a bojtol6s idejev6. a kemenc6be rakt6k, a tivli{ a sz\jdra boritott k, 6s betapasz- 7 Folynras a 3.,t l, lnl,,tt

3 G[fl llielk Bitjti id6szak (Folytatds a 2. oldalr6l) tottak, hfsv6tra bontott6k ki. lik le a honrlokukr6l a hamut. Mashol e napon nem gyrijtottak eziist, hideg pikkely6vel az elmrilast id6zi, a halalt, minden Ezel6tt voltak, akik kanalukat a tiizet, hanem a gazdasszony 6let alapj6t, 6gyet; de ahal az, aki tisztaszob6ban egy szentk6p mogd dugtak. M6g 6rdekesebb a nemetb6lyi hagyomany, ahol, a mondas szerint a gazdasszony a kirtba dobj a az 6l6skamra kulcs6t 6s csak nagyszombaton halassza ki. hamuval szorta korbe a hilzat, hogy a biin, baj, kar etkeriilj e a csal6dot. B6lint Sandornak, a szakrilis haryomanyvilig legjelesebb magyar k6pvisel6j6nek Kar6csony, ezemyi ikr6lt rak, 6 a legszaporibb 6let is. S olyan, mint a hajnali mocs6.,r: szuszog6, g6zol96, biizos ha}llhely, mely rut, sot6t, gyiszos, de a vir6gok vtiry1 a tavir6zsa rajta virit... Hazankban szokas volt, hogy a htsvdt, piinkosd cimii kdnyv6ben zsiros ed6nyeket h amvaz6 szerdin olvashat6: "... A r6gis6gben egyiitt volt az ember amikor a torok e kett6ss6ggel. Hamvaz6szerd6t6l elmost6k, 6s csak hrisv6tkor vef k6szilt Magyarorszdgot elfoglalni, bdjtolt hfisv6t hajnalig, s bojt egy vit6z6t el6re killdotte k6m- nemcsak a zsiros 6telekt6l val6 tek el6 <iket. A bojti fegyelem - els6sorban a nek. Eppen farsangharomnapokontart6zkodast jelentette. Eltemette nyugati egyhazakban - id6vel enyhrilt, (farsang farkan) 6rkezett ide, a hegedrit, nem mulatozott, s akik a hristilalom csak a p6nteki amikor 6seink j aviban mulatkoz- farsang v6g6n hazasodtak ossze, napokra 6s nagyszombatratak, mintha az esziiket is elvesztett6k nagybojtben nem olelkeztek volna. Negyedik nap azutdn vonatkozott, a napi egyszeri (hiszen a halal els<i gr6dics6ra 6tkez6s helydbe az egyszeri j6llakris mindenki a templomba ldptek. eletrik, mik6ppen a mage. lepett. iparkodott. A tordk megleste 6ket. iidozat lesz, t piiil,6ja a csir6nak, Nagybojtbenem illend<i esktiv5t, Litta, hogy a pap mindenkinek f6szekny i gyermeknek majd). Az hangos mulats6got rendeznr, altaliban csrindesebb az 6let a homlok6ra tesz valamit (hamvazkod6s). Vis szat6rve j el entette a oregek a hatarkereszteket kerest6k fol processa6val, s "hirtfk haza" templomon kiviil is. Fontos, hogy szultannak, hogy a magyaroknak dnekilkkel a messze foldon elhalt ezl az idoszakot mindenki a lelke harom nap alatt minden esziik hozzi$artozikat is, a haldlnak teljesnek kellett lennie, hogy telles munkalasara haszralj a. Erre j6 elment, negyedik nap azonban a alkalom a keresarid 6jtatossAg. pap visszatette a helyiikre. " lehessen husv6tkor majd az dlet is. amit Nagybojt rrunden p6nteken februar ll,-en, Uszogos Szent De a nagyh6t igazib6l a gyerekek tafianak a templomokban, P6ter napj 6Ln mir reccsen, torik a orom6t adta. A felnritt legenyek. k6lvari6kon. j6g, de knlonosen ig??e 24-6n, lanyok, akik ilyenkor mulatsrigon Ham vaz6szerda (vagy nepi neven J6g1or6 Mityris iinnep6n valik ez. nem tal6lkozhattak, 6neksz6ra bojtfogad6szerda, mashol tr6fasan "Metyas feltori a jeget; ha nem korte,ncot j 6rtak, s j 6tszottak a fogoblit<iszerda, szarazszerda) a Nagybojt elsci napja. A hamvazkodasnak tal6l, akk6 csinal; ha meg talal, akk6 ront". Mindaz, ami a kor6bbi gyerekek jetdkait, a kigy6z6t, az ostorosl. s a gyerekek veh.ik jdt- risr6gi hagyominyai ("vizont6") id5szakban sz6lakra, szhattak, most nem zavart6k 6ket vannak, mir a zsid6k sz6rruh6ba darabokra bomlott sz6t, most, a el. A gyerek "napsug6rra oltoztek 6s hamut sz6rtak a "halak" enyh0letebe nyalk6s vagyakozo". felnotte lenni akaro fejrikre, ha biinbrllnatot tartottak. A hamu j6l kifejezi, hogy "porb6l uszad6kk6 lesz. csira kedve teljesrillt ek6ppen; s A tavaszel6n foldbe keriilt mag rs piros gyerekdrom segitette a kertben lettel. es porrd leszel". A hamvazishoz haszid,lt hamu az el6zi3 dv viragvasd.mapi bark6jdlbol szumazrk. foladja mag-16t6t, hal6lra v6lik, hogy a bel6le sarjad6 6letnek tiplal6j a lehessen. s a hat6rban is az ujulni k6szil6t A fold alatt fesziil6 csira, a pattan- A n6pi hagyomanyokban Kett<is tulajdons6gu a halak ni kesziilo digy adta s adja a hete- is jelentos szerepe van a hamvazkodasnak, aki hamvazkodik, annak nem f6j a feje. Egyes hosszir idej e (a nagybojt hat hete), hiszen ilyenkor miir fesziil a nigy az 6gakon, f6nyesedik a fiivek dik 6v6ig az ember6let, a kisgyermekkor tartalm6t - a halakbar ildozat okdn ijulni kdszill<i mindenek. vid6keken kifejezetten sz6gyennek tove, s a gyokeret eresztett magb6l (Molnir V. J ozsef: sz6lrnit, ha valaki nem vesz kibtjik a csira. A halak id6szaka Kalend6rium) rdszt benne. 6s eg6sz nap nem tor- olyan, amilyen jelol6je, amely G.rz M. Ildik(t

4 Hercegkriti m6h6szek Brtisszelben A m6h6szet az elmrilt 6vtizedekben Magyarorszigon a perspektivikus igazatok kiiz6 tarozott, igy haz6nk az Eur6pai Uni6 m6ztermel6i kiiziil a legnagyobbak ktiz6 sorolhat6. A krizel tizezer Iagot szrimlal6 Orszdgos Magyar Mchesz Egyesiilet nyar6n irj vezet6seget vilasztott. A szervezet dldre fiatal. agilis, tcibb nyelven beszdl6 elnok keriilt Bross Peter szemelyeben- ami nen veletlen annak tiikrdben, hogy a tagsag 10 %-a diplomris es sok jo kepessegii embert vonz a meheszkedes. Az Eg,r-esiilet vezetdse janudrtol a magyar termeltjk ds a magyar mehesz Agazat erdekei melletti demonstrdci6-sorozatot szervezell Briisszelben, melyre szervezett csoportokban utaztak ki a m6h6szek az orsz6g rninden r6sz6b6l. Hercegkilt meheszei koznl ket fo Vitez Rak Jozsef ds Fnkker J6zsef vallalkozott a nem mindennapi feladatra. ma huszonegy csaldd tulajdonosa k6nyelmes h6rom agyas szobakban vagyok 6s a kezd6 m6h6szek nagy ds kdsztiltiink a kovetkez6 "negy lelkesedds6vel v9gzem ezt a munkanapra" a m6h6sa6rsakkal. munkit. Ezert is v6llaltam szivesen, hogy reszt reszek a programban. Hol is milyen modon demonstraltak? Milyen a helyzete ma - Minden nap or6ig tartott az Ma gta ror s zd gon a md zt e rme l6kne k, engeddlyezett demonstrdcio a mi tette sz ksegessd a mdhiszek Schumann l6ren, az Eur6pa Thn6cs kazos felbpasat? dpiilete e16tt. A transzparensekkel - Ismereteink szerint a magyar felszerelkezett csapat ezen id6 alatt ntz legnagyobb r6sze korbe-korbe sdtilva csendesen, Ndmetorszdgba keriil ki, hord6san. b6kdsen. fegyelmezett rendben tirntetett. A csoport egy r6sze (vezet6k nagy tdtelben. Az ottani technol6- gia szerint a kinai mezzel keverik es nem hintetik fel az iivegeken, hogy ds tolm6csok 6s egy-kdt ember) kozben a j6r6kel6kkel kostoltatta a milyen fajta. Az EU sajat termeldsefinom magyar m6zeket. nem fedezi a fogyasztasanak csak a - Hognn fogadtak Briisszelben ct felet. tehirt importalni kell a hianvzo maglar t ntetdket, tapasztahak-e memyiseget. A, c61 az, hogy az import ne jelentsen hatranlt a sajit ellendrzdst? - Nagyon el<ivrgyazatosak voltak a termel6sii ds jobb min6s6gii term6kek brirsszeli rend6rok- alaposan drt6kesitdsdben. A magyar termekik els6dleges drdeke az, hogy a magyar mdz magyar felirattal keriiijon a piacra ds ne legyen keverve felkdsziiltek a fogadasunkra. Mint megtudtuk- az6rt volt ilyen fokozott kdsdiltseg. mert egy honappal koriibban a belga cukorr6pa ter- a kinai, silany rossz min6segii mel6k demonstrdltak on kicsit mezzel. Velenenytink szerint ugy kemenyebb modszerekkel. 6ket kerdezte a rndheszkedesr6l, a briisszeli utaz6s elmenyeirol a lap rnulkat6rsa. - Mikor kezdtik a mdheszkedest ts miefi vallahak fel a demonstracioban va16 rlsnttelt? hasonlitlrat6 egymishoz a kinai mdz 6s a magyar, mint az alfoldi noha bor a tokaji asszulroz, tehdt 6ri6si a mincisdgi knlonbs6g. A magyar nrdzet a tokaji borra.l egyttt. mint Cukorr6pival dobaltak az Europa Tan6cs ep0leteinek ablakit ds a munkagepeikkel haldllos balesetet is okoztak. A magyar m6hdszek pontosan - Vrtcz Ri{< Jozsef: 33 dve hungaricurnot szeretr6nk elfogadtatni betartottak az el6irasokat, az ujon- mdheszkedem, akkor ndgy csaldddal az Eu-ban, mert egyediilall6 nan csatlakozott orsziigok koziil kezdtem a rnlrnkat, hobbi szinten. Nvugdijask6nt ma mir tobb mint 100 mdhcsaladdal foglalkozom. Kezdetektol fogva taga a min6sege, ezdrtiihtettiink es ezert lobbyznak most a magyar EU k6pvise16k. - Mikor indultak a briisszeli utra? els6kent a nagyar mdheszek demonstriltak Briisszelben. Az aj:ilndekmezek osztogatdsa. k6stoltatas sikeres es irjszerii demonstr6lisi vagyok a sarospataki m6hesz klubnak, - Januir 29-dn kds6 delutan mod volt az ottaniak a mdheszeket risszefogo tdrs6gi S6rospatakrol autobusszal rndul- szlmira. szervezetnek- mely az Orsz6gos tunk neki az oda-vissza kdzel Talalkoztak-e a pdr nap alatt az Egyesiileti tev6kenysdgben is reszt krn-es Litnak a megye ndhdszei. Eur pai Parlament mogyar vesz. Klubonkdnt 5 ft vehetett reszt <isszesen 70 fo. A t0bb mint 24 oras kd pvise lrii kaztil valahve l'? a bmsszeli dernonstracioban. Egy - apr6bb kenyelmetlensegekkel- Kedden felkereste a magyar hetes ut 2.6 milli6 Ft-ba keriilt, fiiszerezett, 3-4 6rfuk6nt kis mdhdszeket Glattfelder Bdla EU amit a mehdszek adorn6nyaib6l pihen6kkel megszakitott - utazis parlamenti kdpvisel6 (Fidesz fina:rszirozott az Egyesiilet. utan vasarnap este hdt 6rira Magyar Polgari Part). majd masnap Velernenyem szerint ezt csak ilyen drkeztti,nk Brirsszelbe. Az idi5j ris Thbajdi Csaba (MSZP) lstogatta risszefogirssal lehetett nregszeweznl. szerencs6re nenl akad6lyozta a meg a csapatot. Oket is egy-egy kozlekedest 6s a tervek szerint iirveg mezzel aj anddkozt6k meg, - Frikker Jozsef: K6t 6wel ezel6tt 6rtiink irticdlunkhoz. Briisszel el6tt Tabajdi irr viszonziiskdppen egy kapcsolodtur a mehdszek munlajiba, 40 km-re lev6 szrillodabanliter sziver6sitri palinkat adott it a legy rn6hcsaladdal kezdtenr, megtdrtent a csoport elszallasolisa (Folytatd,s az 5. oldaktn)

5 (Folytatds a 4. oldab6l) csopofllak, arnit a hazafel6 tton el is fogvasdonak. A kormdnyparti es ellenz6ki kepvisel6 egyarint megdrtdst tanisitott - ig&eteitell M cisszefog6sra ds a nemzeti kormany tiimogatasir6l biztositotta a magyar mdheszeket. Mintmondtak: " az EU 6s Isten malnai lassan orolnek. de ha beindul a gdpezel, akkor brztosan lesz eredmenye." A resztvevok pedig lneger6sitettek, hogi, addig nem hagyjdk abba a trintetest, amig a kitiiz<itt c6lokat el nem drik. Mivel tdlfittdk a "hivatalos programot" kaveften az iddl a varosban? - A napi ndgy 6ris tiintetdst kovet6en lehet6s6g nyilott vdrosn6zesre, Briisszel nevezetessegelrek megtekurtesere. igy eljutottuirl< a Szent Mihlly katedtlllisba. a Hadtort6neti MuzeumbE vdrsirolhattunk ajd,.nd6kokat az otthoniaknak. s6t egyik nap a tengerpartra is eljutothrnk. A Brtisszelben toltott p6r nap alatt rs meggy5z6dhettiink arrol. hogy mennyivel el6r6bb tartanak pl. a belgik autop6lf ii v6gig ki vannak vilagitva. mindeniifi korszeri.i, viritottak az rirvricsk6k. - Mennyire voltak eldgedettek a magyar mdhlszek q br sszeli akcio eredmtnyeivel? - A negyedik nap a rnunka modem rithilozat van. Az aut6sok vdgeztdvel - 14 ora ulfu - rogton kultirraltabban- nyugodtabban indultunk haza es utk<izben terrndszetcscn kozlekednek. Volt alkalmunk a belvirosban arra is. hogy megfigvel;iik a belga embereket, f6rfi szemmel elsrisorban a htilg,veket. A kierlckeltiik a latot- takat-hallottakat. Senki nem gondo- Ita azt- hogv p6r nap alatt fogunk nagyobb eredmdnl,eket elemi, de mi szemiinkben egyszeriinek, az is fontos, hogy felfigyeltek az szolidrak tiintek es bizony irgy latttrk, EU-ban a magyar m6hdszek gond- hogy a magyar n<jk szebbek, jaira. Szakmai tapasztal atokb an, de a hercegkriti liinyok a viligon a 6lm6nyekben gazdag napokat legszebbek. tdltottiink Briisszelben 6s mint Briisszelbol naponta tobbszdr hercegkuti mdhdszek abban a drtesitettii{( telefonon az itthomakat, megnyugtattuk 6ket, hogy jo magyar akiic mdznek es tokaji bor- remdnyben t6rttink haza, lrogy a helyen vagyunk ds kitart az otthon- 16l vitt hazi koszt, annl,it vittiik, nak nagyobb elismer6st vilunk ki az EU-ban. A rendny hal meg hogy mdg egy hetet kibirtunt volna. utoljiira - zorgettiilnk ds Az id6jaras sem volt olyan naszo, megnyitiatik... mint amire keszilltiink, ravaszias KdszdnAm az inteiutl kellemes id6 volr v6gig fok - egy szem havat nem lafiunk Belgiurnban. a parkokban szdpen (drse) K6peink a mdhdszek briisszeli ttjiiln kdsziilltek. Briisszel jelk6pe a pisil6 kisfif EU zaszl6val (balra fent). Virosndzes Briisszelben (kriz6pen fent). KirdndulSs a tengerpa"rtra (obbra fent). Frikker J6zsef 6s Rak Jozsef a tiintetds kozben. (balra lent). Thba.ldi Csaba EU parlamenti kdpvisel6 a demonstr6l6kdzdtt. (obbra lent).

6 Az iskoklsok farsangia Itt a farsang, 611 a b61... ism6t el6rkezett a vid6ms6g, a mulatozis ideje, mely az id6n kicsit rovid A legkisebbek az indi6nok szok6sait 6s 0lt0z6k6t Gigasztarok is. id6szaka 6letitnknek. Szok6sos farsangi mulats6- mutattek be, itt voltak a Zeneboh6cok, l6thattunk gunkat azonban ism6t megrendeztiik a Mr.ivelod6si egy h6zasodni k6szril6 ifiu pirt, 6s megtudhattuk H zban. azt is, milyen sz6ps6gei lehetnek egy hdtkdznapi Februar 4-6n, p6nteken este tartottuk meg rendezvdnyiinket. Annyira szinvonalasak voltak a produkciok, 6s foglalkozisnak. A program megnyit6sak6nt - zen6szek es tanitokegy meglep6 6s mulatsagos produkci6t adtunk el6, nem akartunk csal6dist okozni, ez6rt minden olyan sokat k6szi,iltek a gyerekek is, hogy senkinek mely- a tapsokb6l itdlve - sikeres volt. r6sztvevot megaj6nd6koztunk. Sziil6k 6s gyerekek ism6telten bebizonyitott6k, Az est tov6bbi folyamdn vetdlked6ket rendezttink hogy evrol-6vre k6pesek irj, egy6ni, fantasztikus gyerekeknek 6s sztil6knek egyar nl, ahol mindenki pr6b6ra tehette i.igyess6g6t. jelmezeket kitalalni. A mrisor szinvonaldt meg inkdbb emelte, hogy a gyerekek m6t nem egyszenien csak bemutatt6k jelmezeiket, hanem kiilon gyerekeknek, 6s azt gondoljuk, hogy az est A tombolasorsol6s is sok Oromet szerzett a kis produkci6kat adtak el6. folyam6n mindenki j6l sz6rakozott 6s nagyon j6l Hires egyuttesek szerepeltek nllunk: a Hunghria &e^e mag6t. egyiittes, a Fi.isti Fecsk6k, 6s elj ottek hozzink a tanitdk K6peink az iskolai farsanson k6sziiltek.

7 NEMET NEMZETISEGI VERSENY AZ ISKOLABAN Iddn els6 alkalommal rendeztiik meg iskoldnkban a ndmet szdvetsdg felhivris ara a ndmet nemzetisdgi szaval6vers enlt. Minden gyerek nagy izgalommal k6sziilt a megmdrettetdsre, hiszen m6g soha nem pr6b6,ltak kcizonsdg el6tt ndmetiil verselni. A versenlt 2-4. osztllyos tanul6k szrfunrir:a hirdettiik meg, de hogy az els6 osztillyosok se maradjanak ki a szerepl6sb<51, ezlri 5k nyitottak rneg a versenlt. Minden rdsztvev6 nagyon szdpen felk6sztilt a versenyre. Mi. tarit6 n6nik ert6keltiik az ekiaddsokat, s hogy senkinek ne okozzunk csalodist, s ertekeljiik a felkdsziil6st, minden versenyz6t megajanddkoztunk egy oklevellel es egy szdp ndmet kon;wel. S mivel a verseny nagyon jol sikertilt elhatarozhrk, hogy minden dvberi megrendezzik etr a rcndezvenyt. Egy kis izeli6 a versek egyikeb6l: Der Ball der Tiere "Ich denk'. wir geben einen Ball", sagt die Nachtigall. "So'1" sagt der Floh. "Was werden wir essen?" sagen die Wespen. "Nudeln!" sagen die Pudeln. "Was werden wir triaken'/" sagen die Finken. "Bierl" sagt der Stier - "Nein. Wein!" sagt das Schwein. "Wo werden wir tanzen?" sagen die Wanzen. "Im Hausl" sagt die Maus. Tanit6k GftSneLk HERCEG GYERMEKEIERT ALAPITVANY BEMUTATASA A Hercegkrit Gyermekei6rt Alapiwany december 28-6n al apittatott. Alapit6i: Matisz Gyulin6 6vodavezet 6s Benda Judit akkori iskolaigazgat6. A kurat6riumi tagjai: Hoffmann J6nosn6 elndk, Jask6n6 Gotz Julianna, Jo6szn6 Nair Erika, Gotzn6 Frikker M6ria. ALAPITVAI{YUNK CELJA k6z6rdekri, 6vodds 6s iskol6skoru gyermekek oktat6s6nak 6s nevel6s6nek fejleszt6se, valamint ezen int6zm6nyek mrik6d6s6nek el6segit6se. A megalakul6sunknak m6g egy aprop6ja volt: a sziil6k felajanlhassak ad6juk 17o-6t, amit most a v bevalldlsnal is megtehetnek. Miel6tt az alapitv6lnyunk l6trejott volna, m6r el6tte is sok k6z6s programon vehettek r6szt a szril6k, amelynek bevdtelei az 6voda 6s az iskola mtikod6s6t el6segitett6k. A bel6p6jegyek - az iskolai farsangra 6s j6t6konysdgi brilra -, 6s tombolajegyek era tette lehet6vd pl. a gyerekek kozos kirdndul6sait vagy 0j jit6kok beszerzds6t. Itt szeretn6nk megkoszonni m6g egyszer a sziil6k, valamint falunk v6llalkoz6inak eddi gi nagylelkri felaj anl6sait. Aki ezek utdn szeretn6 felajanlani szem6lyi j Ovedelem ad6j 6- nak l o/o-itt" a kovetkez6 ad6sz6m felttintet6sdvel teheti meg: s A Hercegkrit Gyermekei6rt Alapitvrlny szimlaszima: Postabank Rt Sirospatak s geg;hdgn enfuwz ria' /aiayi'rvi.r;i,/a

8 ONKORMANYZNII HIREK 196,-Ft I nap /adag l/ I.1.) sz. rendelete a gyermek6tkeztet6s t6rir6si dijair6l A kepvisel6-testiilet a szocialis igazgat6sr6l es szoci6lis elldtasr6l sz6l evi IlL ttirveny 92.$ (l) bekezd6se 6rtelm ben. valamint a gyermekek v6delm6r6l sz6l vi XXXI. torvdny 28.$-riban adott felharalmazas alapjan a ktive&ez6 rendeletet ajkotja: i.$ A k6pvisel6-teshrlet az dnkormdnyzat illetekessdgi tertileten a gl ermek6lelmez6s tdritesi dij6t az al6bbiak szennt 6llapitja meg: - Ovodabanapi hdromszori tkezds Ft HERCEGKUT NT,MET NEMZETISEGI - Iskoliiba napi h6romszori erkezes : 2'74.-Fl Kozsfcl ouronuatwz.m 2.$ E rendelet februrir l-j6n l6p hatilyba Hercegkrit Pet6fi u. ll0. Tel,fax: Egyidejiileg hat6ly6t veszi a ll (L30.) sz. rendelet a g1'ermekd&eztetes tdritesi dijai16l r01, 2/2005. (I.31.) sz. hatirozat: Int6zm6nyi 6tkez6s t6rit6si dij inak meghatirozisa A kdpvisel6-testiilet az intdzmenyi dtkezest igdnybe Hercegkrit N6met Nemzetisdgi Kiizs6gi Onkorminyzat vi kiilts6gvet6s6nek tervezet6t ^z meg: vev6k napi t6ritesi dijit az aldbbiak szerinl halilrozza iinkorminyz at p6nzti gyi-kiilh6gvet6si bizottsi ga (l) Napi Mromszori dtkezdst igdnl'bevevs intezm6nyi janurir 25-6n tartott iil6s6t vitatta meg. dolgozok t6rit6si dija: 274.-Ft A bizottsag egyirttal vdlemenyezte a kolts6gvet6st(2) Napi egl szeri 6tkez6st igenybe vevti intdzrndnyi, megalapoz6 egyes hatirozatok ds rendeletekhivatali dolgoz6k tdritdsi dija: Ft modosit6sira cisszeillitott el6terjesztdseket is A (3) Napi eg-'-szeri 6tkezest alkalomszeriien igdnybe bizottsagi i.il6sen elhangzott javaslatokkal, vev6 vend6g etkeztjk t6ritesi dija:.37 4.'Ft 6szrevdtelekkel m6dositott kolts6gvetds-t rveze&t a 3/2005.(I.3 I -) szamu halilrozvta : Etkez6si hozz6j6rulas kdpvisel6-testtilet janu6r 31-i iil6s6n tiizte napirendj6re. A kdpviseki-testiilet rigl' hatirozott. hogy az onkormanyzat int6zm6n--veiben foglalkoztatott kdzalkalma- A koltsegvetesi reldelet elfogad:is6lt megekizoen a szakbizottsig 6ltal v6lemenyezett aliibbi hatarozatokat, zottak 6s munkaszerzsd6ssel foglalkoztatott munkav6llal6k rdszdre term6szetbeni etkezeskdnt egysegesen rcndelet-m6dosifisokat haglta j6vd a testtilet. l/200i. (1.31.) sz. hararozat'. Nversanyagnormdk Ft/ho tisszegii hozzijirnrldst biaosit. megallapitasar6l A kepvisel6-testiilet az rinkormanyzat intdzmenydben2/2005.0i.1.) sz. rendelete a szociilis igazgat6sr6l februar l-tol az etkezesi nyersanyagnomrit az 6s szociilis ellitrisokr6l sz616 tiibbsziir m6dositott a.labbiak szerint 6llapitja meg: f4l2003. (VIII.lf.) sz6mri rendelet m6dositisir6l 6vOnA.: 210--Ft lnaplaaag ebb6l tiz6rai: 38.-Ft hap l.$. A rendelet l. sz. mell6klete az al6lbbial< szennt /adag- ebed: 113.-Ft inapl adag, uzsonna: 59.-FVnap/ m6dosul: adag E rendelet 45. $ (2) bekezd6se drtelmdben a helyben ISKOLA: Ft/nap/adag, ebb6l tiz6rai: 43,-Ft lnap szokdsos legolcs6bb tenet6si koltsdg ,-Ft. (A /adag, ebdd: 128,-Frlnapl adag, uzsoma: 67,'Ft/napl temetdsi segdly a legolcs6bb temetdsi kcilts6g l0 %-a, adas 2005 januir l-rdl F0 SZOCIALIS hrxsz6rc nyersanyagnonn6ja: I $. A rendelet 2. sz. melleklete az aldbbiak szerint Ft/nap/adag n.r6dosul: NAPI HARoMszoR ittl<ez6 intezm6nyi dolgoz6k: 238.-Ftlnapladag 1. Az dtkezetes (napi egyszeri meleg eb6d biztositasa) intezmenyi tentesi dija 260.-Ft. NAPI EGYSZER ETKEZO intdznenyi dolgoz6k: 2. Az eb,6d kihordasridrt fizetend6 teritesi dij 25,-Ft Fr.I nap ladag 3/2005. (li.l.) sz. rendelete az cinkomran'zati lakasok (Fctlytata:; ct 9. oldcrlon) vendeg EfXEz6f nycrsam rgnonnaja:

9 (Folytatas a 8. oldalrol) pi,ly6zatokkal kell ev kcizben csokkenteni. lakberdrtjl sz6l (1V.26.) sz. rendelet Legfontosabb feladat az intdzm6nyek fenntartasa, modosilisar6l tovebbra is trfunogatni a kulturdt 6s a sportot. Az cinkorm6nyzat 1.9 A rendelet 2.9-anak (l) bekezd6se helydbe az alibbi er6n felnl tilrnogatja a fiatalok fels6foku rendelkez6s 16p: tanulmdnyarl a Bursa Hungaricb Oszcintdij pdlydzaftalvalamint az Arany Jd.Lnos Tehetsdggondoz6 Program " ( 1 ) Az onkorm;furyzati lakas havi lakberenek mdrteke a lakas alapteriiletes komfortfokozata utin - Osszkomfortos kc;zdpiskolas tanuloit. TriLrnogatj tovrilbba a civil lakas eset6ben 90.-Ft/m2lho." 2.9 E rendelet februar l-j6n l6p hat6tyba. szervezeteket, helyi alapitvanyokat. Folyamatosan paly6zni kell az utak felujitasara. iu gondol a Tdncsics (ll.l.) sz. rendelete a helyi onkormdnyzatiutcdra 6s a Kov6.cs kcizre. A tervezett felujitasok 6s karbantartasok kepvise16k tiszteletdij 616l sziiks6g szerint fogna.k megtrirtdni. Szigoru l.$ A kdpvisel6-testiillet tagjait havonta Ft takar6koskodassal kell gazdrilkodni. de ez nem mehet a tiszteletdij illetr meg. szinvonal roviis6ra. K<izmunka programhoz ha nincs 2.$ E rendelet januar lt6l ldp hatalyba- egyr-rttalel6g helyi ember, az el6z6 vihez hasonl6an mas lratdllyat veszti a (V.24. sz) rendelet. Haterozatot fogadott el a kepvisel6-testiilet a polgd,rmester illetmdny6nil. n.rely a polgirmesteri tisztsdg ell6t6sarak egyes kdrddseir6l szol dvi LXIV torvdny 3.$-a alapjin a 7-9 szorz6 als6 6rtek6vel 6s a telepi.ilesr6l javasol munkaenlt kikozvetiteni a zoldfeliiletek rendben tart'isa erdekeoen. A kdpvisel<i-testiilet I igen ds 6 nem szavazatlal elvetette Bajusz L:iszl6 k6pvisel6 azon javaslatiit. hogy a Hercegkriti Hirek lap kiadiis6ra a Hercegkutdrt jalufut6l ,-Ft-ra emelt illetmenyalappalkcizalapitvillnynak nyrijtott temogatast, illetve a keriilt megallapitasra brutto Ft risszegben, a koltsegiltalanya pedig ennek a20 To-a. Zempl'n Televizi6 lirnogatasara tervezet ellirirnyz lot cs<ikkentsdk a k<ilts6gvetesben. Gcitz Istv6n k6pvisel6 kezdemdnyezte. hogy az HERCEGKUT N EM ET N EMZETISIIGI osztdndijban rdszesiil<j dirikok. hallgat6k (Arany Jfuos KOzsEcr oruronnaanvzat 2oos. Evr Osztrindij. Bursa Hungarica Osztondrl) tegycnck KOLTSEGVETESE valamit a temogatiis6rt, pl. if anak a Hercegkuti Hirek RiiLk Jozsef polgd,rmester a k<iltsdgvetds vitiira bocsiitiisa lapba. Javasolta tov6lbbri. hogy a Sportoltciz<i fiitesszerel6se e16tt a evre tervezett beruhriz6sokr6l 6s a felirjitisokr6l sz6lt A Sportoltdz6 fiitdsere nyert az beruhdzasra kdrjenek be araj6nlatot harom kiilonbdz6 cegt6l. onlomranl,zat iden 4.9 milli6 Ft-ot. El6zetes targyalis alapjan 2 millio Ft-ba fog keriilni a gdzvezetdk fektetes. anrit kizrirolag a TIG AZ vegezhet. A Hotyka-patak hercegkirti szakaszdnak meder tisztit6sdra nyert az onkonr.r6nyzat ,- Ft-ot. E paly;2at szakmai reszenek elkdszitd sdhez az.h.k. nyirjtott segitsegdt 6s 5 /2005. (II.01.) sz. rendelete a helyi iinkorminyzat vi kiilts6gvet6s6riil Az AlbmhAdartasrol sz6lo Avi XXW L brvdny 65.$-a, valamint a Magtar Kazhrsasag dvi kdksdgvetisdrdl sz6l evi C)(X)'L liirv'ny r6szirkr5l bizositva van a szakszeni munkavdgzds a fe lhat a lmaz d s a a lapj dn a kb pvi.s e I 6 I e s tiil e t a z kivitelezes sor6n. Mindk6t p6llydzat eset6ben a timogat6si dnkomanyzat dvi koltsigvettstrdl az alabbi szerz6des megkritdse folyamatban van, a rdsz- rendeletet alkltja: letekre vonatkoz6an a mr'rszaki bizotts6g egyeztetdseti $ (l) A k6pvisel6-testiilet a helyi cinkonnilnyzat sdgvetds6nek kiadrisi f6osszegdt l23.ll0 eft-ban javasolja. A Gombos-hegyi Kilito. KalviiLria XV. st6ci6 dpit6sdvel ;illlapitja meg. kapcsolatban itryyalt Rost6s L6szl6 tervez6 irnal. O fogja elkdsziteni a viurajzot a tertilet kivonsshoz. Az Egyhiiztaniiccsal eeyeaene fog dssze6llni a koltsegvetds (2) Az (I\ bekezddsben megdllapitott kiadrisi fti<lsszeg rdszletez6s6t a 2. s 2/A sz. rnelldklet tarta)mzza szakfeladatonkdnt. - erre a cdlra 2,5 millio Ft lett betervezve. (3) Az onkormdlnyzat kiadiisi cimrendje: ebb5l I millio Ft a megit6ltilmogat6s. A niegi.iresedett szolgalati lakdst kcizhasznir dolgoz6 I. Miikttd6si kiadisok II. Felhalmoz[si kiadisok kifesti- mizolja a nyildszirokat. A vizesblokk 2.$ (l) Az l. $-ban kiadlsok fedezetehl felirjitasara 800 eft osszegii iraienhtot adott egy szolgilo bevdtelek f6osszegdt a kdpviselo-testiilet szakcdg. de azt javasolja, hogy vdrjanak meg ezzelhogy l' cft -bal dllapitja rrrcg. lesz-e orvos es ha igen, majd az 6 igdnyeit is vegydk figyelembe. A koltsegvetessel kapcsolatban ehnondta, hogy a forrashianl, (2) Az (l) bekezddsben megallapitott bevdteli fiicisszeg reszletez6s6t az 1.. 1/A. 1/8. sz. niellekletartalmazza. (3) Az tlnkonnrtryzat bev6teli cimrendje: n7 el6z6 dvekhez hasonl6 nagys6lgrendii- amit ONHIKI palydzat benyrijtisival ds a kiilonboz6 (Folytatds a I O.oldalon)

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20.

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. I Xfff.6vfolyam2. sz6m 2009. augusztus Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. Ismdt leszfalunap! igen mellet nyom6s 6rv volt, hogy tavaly fel6riin6l is tobbet viirt szinte az egdszfalu. Ellene,

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk......6 SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos

Részletesebben

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I, 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban

Részletesebben

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP Ft 20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP o KOZELEII NAPILAP XXIII EVE,224 (6IJ9)SZAM I6OtDALARA],5 LEJ -==;o ! Elindult a ftitis a Csiki Szdkely Mrizeumban. Onillo hcikbzpont beszere - Iisdvel oldotca meg

Részletesebben

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk

kimutatds arlrelyet a tanulrndny v6g6n a fiiggeldkben bernutatunk ,ffi' Prib6kje I azonnal rnegk ezdtek az ellenz6ki politikusok letarto zttrt6,sdt., majd nimetorszdgi btintetoldgerekbe valo deportdlasdt. Hitler megsz /d,ll5 csapataival d,rkezett hazilnkba Eichmann egy

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű ű Ő Í Í Ú Í Í ű ű Ü ű Ü Í 1997.APRILIS 25. Lakossgi frumok Dorozsmn Yarga Istvn a Kiskundoroamai /rosrszi onkormnyzat egyik kpviselje elkiildte lapunknak sszegzst s

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

ID SEK VILÁGNAPJA 2009

ID SEK VILÁGNAPJA 2009 XII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. OKTÓBER-NOVEMBER Tartalomból: 2. oldal: Önkormányzati hírek 3. oldal: Orvosi hírek 4-5. oldal: Suli hírek 6. oldal: Szatmári kirándulás 7. oldal: Kéz a kézben 8-9. oldal: Id

Részletesebben

- m6ssz6val. - vet6lked6se

- m6ssz6val. - vet6lked6se Osszegezve az afrikai kusok neveivel kapcsolatban szerzett ismereteinkef figrr l6tjuk, hogy ez a nr5p 6llatteny6szt6 volt, eleinte m6g f6mkultrlra 6s vr{,rosi civiliz6ci6 n6lkiil. Legfontosabb h6zi6llata

Részletesebben

A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum. 2000. junius. Gyermekeink 2000.

A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum. 2000. junius. Gyermekeink 2000. A. szul6k A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTV ANY ES EGYESULET ' idoszakos kiadvanya XI. evfolyam I. sum 2000. junius Gyermekeink 2000. tavaszan I IN MEMORIAM FARAC6 PETER ElmentH Nehez elhinni. A kitartas,

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A

V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XXV. évfolyam 2. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2009. február Január 22-én egy ünnepi megnyitó keretében, Papp János színmvész és a Szentendrei Csellótrió emlékezetes

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

Bizottsag elnoke. aljegyzo igazgatasi osztalyvezeto

Bizottsag elnoke. aljegyzo igazgatasi osztalyvezeto SAJOSZENTPETER VAROSI ONKORMANYZAT Kepviselo-testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 24., 25. d.) hatarozatai: 207.,208.,209.,210.,211.,212.,213., 124.,215.,216.,217.,218.,219.,220.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

UrJARA INOjTJUK AGABORJANI UtSAGOT.

UrJARA INOjTJUK AGABORJANI UtSAGOT. UrJARA INOjTJUK AGABORJANI UtSAGOT. KOszOntUnk minden kedve olvasookat abb61 az alka1omb6~ b zor v etik k zok Japunkat. kunk obaja telj OIt azzal hogy m gjelenhet tt falunk Ona1l6 ujsagja, On k is bizonyara

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVIII. évfolyam 1. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. január Tavaly novemberben meghívás érkezett a Mvészetek Palotájából, hogy Visegrád városa mutatkozzon be a Cifra Palota cím rendezvénysorozat

Részletesebben

Országos Búzaszentelő Bagon. XXI. évf. 5. szám l 2014. május l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

Országos Búzaszentelő Bagon. XXI. évf. 5. szám l 2014. május l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 5. szám l 2014. május l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A TArTAlomBól Berzselve, írókázva A húsvét a gyermekek szá - mára a tojásfestésről és

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2008. DECEMBER HÓ, 9. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 140,- FT KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA Az ősegyházban, az első századok folyamán, a keresztények nem ünnepelték meg Jézus

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2.

Ádvent 2007. www.nograd-var.hu MEGHÍVÓ. Karácsony. 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. www.nograd-var.hu 2007. december hó Nógrád Községi Önkormányzat tájékoztató kiadványa III. évfolyam 2. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Ádventi várakozásban telnek napjaink,

Részletesebben

Keserfi konszotid6ci6

Keserfi konszotid6ci6 Lengyel Loszlo Keserfi konszotid6ci6 KORAr KONSZOrroAcro vncy N0RMAIZACI6? (r. nrsz; Fulep nagy 6rdeklSd6sselfigyeli a konndnyzat 6s a munkdssdg viaskoddsdr. Matemarikai m5dszerekkel megcsindlta magdnak

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.)

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke. (Firenze 1984. X. 12.) VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam 1. szám 2011. január Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12.) Egyik olaszóra során, Ím a kérdés felmerült: Hogy milyen nyelv ez a magyar,

Részletesebben