szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel"

Átírás

1 r-l}l,1 a +' 3!) I{ERCEGKUT KOZSEG rxnoruracr6s LAPJA l'ebruir, 6. 6vfolyam, 2. szirm trerf,ef/ku T,=Ufl-se3G Lz 6let 6rtelme 6s a szenved6s 6rtelme A rornai n6p b6rmilyen br.iszke, er6szakos 6s hatalmpr volt is, R6ma led6lt, a f6lelmetes nagys6gi kor fen6kig mertil el a foldi dlvezetekben, mintha szem6ben ez6rt bosszirsig 6s botrilny kove. A mai birqdtilom szellemi meghasonl6s, erkolcsi bomlfs nem is volna szenved6s, s butdn imitja mag6t. ldozata IeIl. Amde a szenved6s mdgsem sziinik meg. A kultirra A Nemzetek Apostola j61 ismerte a r6mai n6p minden vivm6ny6val dongeliik a szenved6s pilbalitt. 16reit, s v6rz5 homlokkal, osszetort szivvel A r6maiak nem 6rtett6k meg az dlet 6rtelm6t. Szent maradunk alul - mert a szenved6s el6l nem Pal apostolnak a r6maiakhoz irt levele az6rt menekiilhetl.ink. foglalkozik oly r6szletesen az alapveto igazs ggal. A szenvedds kove csak a kereszt6ny szemldletben az emberi 6let Istent6l van - Isten6rt. Az embemek lesz 6piiletk6v6, s6t sarokk6v6, r66pithetjiik term6szetf6l6tti 6letrelfogdsunk sziklaszil6rd erodit- keresni kell a kapcsolatot Istennel. Ez a kapcsolat a hit. A kegyelem r6v6n teljesen egyesit a j6 m6ny6t. lstennel. Ezt a hitet J6zus Krisztus nyilatkoztatta Szent P6l apostol a r6maiakhoz irt leveldben a ki. Ezzel a kegyelemmel ajandekozia meg az szenved6snek csalhatatlan, orok6rv6nyii ma- -, ^-; -^+i+ ^,]:^. emberis6get J6zus Krisztus, Isten egysziildtt fia, a 3J atalalar auja. kdzbenj 616 Isten 6s ember kozott. Kriszhrs a szenved6st is megv6ltotta. A szenvedds Az dlet 6rtelme: Istennel egyesrilni J6zus Krisztus a biinnek nemcsak kdvetkezmdnye, nemcsak a brin kozbenj 6r6s6val. biintetdse, hanem biinh6d6s, 6ld6s 6s gy6zelem is. ;,.., tlettink nem az eredetl bun elott valo dlet. Elettink J6zus kereszthordozdsa 6ta, ha tr.irelmesen, Isten m6r nem a paradicsomi ideilis 61et. A btin sztllte a akaratdn megnyugodva szenvedunk, rdszesei gonoszs6g konkolyit, a keseriiseg fullinkj rit, s ezt lesziink J6zus engesztel6, rild6 6s gy6zelmes az idealis 6letet meggyengitette, szenved6ssel hintette tele. A hit szemiiveg6vel konnyebben megdrthetjrik a szenveddsdnek. Ebb6l kovetkezik, hogy aki meg akarj a 6rteni az szenved6st. A f6j dalom 6s a gyotrelem megdics6iil 6letet, a szenveddst is meg kell 6rtenie. a Krisztussal szenveddsben. Krisztus el6tt a pogiiny vil6g nem dfiette meg a Ha keresztdnyhez m lt6n, ttirelmesen, megad6ssal szenveddst. A mai kor viszont Krisztus ndlkril nem hordozzunk keresztiinket, meg6rtjr.ik a szenved6st, 6rtheti mes a szenved6st. A szenved6s korunk (Folytatas a 2. oldalon) Az 6let 6rtelme 6s a szenvesd6s 6rtelme (l-2.) - Bijti iddszak (2-3.)- M6hflszek Brtisszelben (4-5.)- lskolai farsang(6./-n6metverseny (7.)-bnkorminyzatihirek (B-12)- Hirekazld6sekKlubjd16l(13-)a.) -Alapitvfny(15.)-Hercegkritiaktdvol sziildfiildjiiktdl (16-17) - Tarj6ni SvdbbSl 6s K6rusfesztivil (lb-19.) - Hercegkf t turistaszf'llfsai (20.)

2 Az 6let 6rtelme 6s a szenved6s 6rtelme (Folytattis az els6 oldalrbl) elj ovend6 dicsos6ghez, amely maj d megnyilv6nul a szenvedds r6v6n mag6val J6zus Krisztussal rajtunk. " (Rom 8.18) jutunk legteljesebb k ozels6gbe. Aki m6r a foldon Jezussal szenved J6zusdrt, Aki Jezussal szenved, a megv6lt6s gyrimolcseibenj6zussal 6s Jezusban orokk6 megdics6tl. is r6szesr.ll, 6s konnyebben hordozza J6zus keresztj6t. J6zus igy szol hozz6. Jojj, szenvedj velem! En nagyobb keresztet hordoztam 6rted. Szent P61 apostolnak a szenvedesr6l szolo evang6liuma tehet oromhirt jelent. Az a fontos, hogy szenvedesunket termdszetfolotti szemszosb6l ert6keljuk. Jojj szenvedd velem a kisebbik keresztet! Szenveddsemmel eleg v6resen bebizonyitottam, Sem Te, sem csal6dod, senki sem keriilheti el a hogy minden embert isteni szeretetembe zfuok. Misokat is megnyerhetsz sz6momra, ha turelmesen, Isten akarat6ln megnyugodva szenvedsz. szenved6st. Csalddoddal egyiitt higgy Isten kegyelm6benl Jdzus majd fel6t nyfjtja kez6t, hogy tieiddel egyiitt gy6zelmesen 6llhass a szenved6sek Szenved6sem gy 6zolt a haldlban. Lehet, hogy a te..ha. ^rah;;h, n szenveddsed is csak a hal6lban arat gyozelmet... J6zus szenved6se hat6s6ban or6k6rt6ku.. Te is r6szesulsz J6zus szenved6s6nek 6rdemeiben, ha Az ilus6got testi b6tors69on kivril lelki helytdll6sra is neveljiik, hogy a szenved6st hitdhez m6lt6an, er6s ldlekkel viseljel J6zussal 6s J6zus6rt szenvedsz. Megszenteled Franz Weiss nagybojti elmdlked6se nvom6n lelkedet, 6s m6sok le1k6n is segitesz. Ez az igazi szenved6smegosztis. A Jezussal szenved6s J eztshoz emel. Ha felebaritoddal go/,y4t/vgd74e/ esperes megosztod a fdjdalmad, megenyhited szenved6s6t 6s Jezushoz vez6rled. Ez t6bb, mint egyszenien a koznek hasznilni, tobb, mint puszta humanit5s. Aki igy szenved, a szenved6srol termdszetfolotti m6don gondolkodik, m6r a foldon m6lt6n kdsziil el6 az orok 61et dics6s6gdre. Megdrti ds osztja az apostol szavait: "Ennek az 6letnek a szenved6sei azonban v6lem6nvem szerint nem m6rhet6k az Biijti id6szak A legtobb vallas ismeri a bojtot, es Lrtualekdnt haszndltik az emberi fell6d6s c6lj 5'ra, ilyenkor a l6lek 6s a szellem is megtisztul a testtel egyntt. Gondoljuk csak v6grg, hogy mennyif6le m6reg lehet a szervezettnkben es a kdmyezetilnkbenl Bizonyos anyagok rovid ideig terhelik testrinket, ezeket a szervezel hamar kiv6lasztj a. Vannak vrszont olyan m6rgek, amelyek a szcjvetekben 6s a sejtekben elrakt6roz6dhatnak. Ezeket nagyon neh6z kimutatni egy orvosi vizsg6lat sorfui. A majban, a zsirban o1dod6 m6rgek, a kloroform 6s a gy6gyszerrdszecskdk rak6dnak I e. A hrisvdt el6tti bojt az els6 id6ben A vizben oldodo tartositoszerek, rendkivill szigorri volt: tart6zkod- a zsiros 6s a hrisos 6telektol, glikol 6s az orvoss6gmaradvanyoktak a vestiben tarolodnak. A femek, amelyeket t6pl6l6kkal vesztink k0lon ed6nyben olajjal vagy vajjal f5ztek. Sok6ig tejet 6s toj6sos magunkhoz pld. a 16z, 6lom a 6teleket sem fogy asztottak. gyomorban 6s a b6lben rak6dnak le a fluoriddal 6s a kl6rral. napj 6ban csak egyszer 6tkeaek. Elterjedt bojti 6telek voltak a korp6b6l A Nagybojt kezdetben a k6sziilt savanyf cibereleves, keresztel6sre val6 felk6sz0l6si id6 tejleves, bableves, t6szta6telek, volt, ugyanis az issegyh zbarts6s vizben f6tt bab, olajos k6poszta, 6vente minddssze k6tszer f6zel6kek, aszalt gyrimolcsok- kereszteltek, hirsv6tkor 6s pilnkosdkor. toj as- 6s hal6telek. A gyermekkeresztel6sek A fnstolt hrist, szalonnit 169ebben 6ltalanoss6 valisa ut6n a Nagybojt 6talakult a biinbanattart's 6s a bojtol6s idejev6. a kemenc6be rakt6k, a tivli{ a sz\jdra boritott k, 6s betapasz- 7 Folynras a 3.,t l, lnl,,tt

3 G[fl llielk Bitjti id6szak (Folytatds a 2. oldalr6l) tottak, hfsv6tra bontott6k ki. lik le a honrlokukr6l a hamut. Mashol e napon nem gyrijtottak eziist, hideg pikkely6vel az elmrilast id6zi, a halalt, minden Ezel6tt voltak, akik kanalukat a tiizet, hanem a gazdasszony 6let alapj6t, 6gyet; de ahal az, aki tisztaszob6ban egy szentk6p mogd dugtak. M6g 6rdekesebb a nemetb6lyi hagyomany, ahol, a mondas szerint a gazdasszony a kirtba dobj a az 6l6skamra kulcs6t 6s csak nagyszombaton halassza ki. hamuval szorta korbe a hilzat, hogy a biin, baj, kar etkeriilj e a csal6dot. B6lint Sandornak, a szakrilis haryomanyvilig legjelesebb magyar k6pvisel6j6nek Kar6csony, ezemyi ikr6lt rak, 6 a legszaporibb 6let is. S olyan, mint a hajnali mocs6.,r: szuszog6, g6zol96, biizos ha}llhely, mely rut, sot6t, gyiszos, de a vir6gok vtiry1 a tavir6zsa rajta virit... Hazankban szokas volt, hogy a htsvdt, piinkosd cimii kdnyv6ben zsiros ed6nyeket h amvaz6 szerdin olvashat6: "... A r6gis6gben egyiitt volt az ember amikor a torok e kett6ss6ggel. Hamvaz6szerd6t6l elmost6k, 6s csak hrisv6tkor vef k6szilt Magyarorszdgot elfoglalni, bdjtolt hfisv6t hajnalig, s bojt egy vit6z6t el6re killdotte k6m- nemcsak a zsiros 6telekt6l val6 tek el6 <iket. A bojti fegyelem - els6sorban a nek. Eppen farsangharomnapokontart6zkodast jelentette. Eltemette nyugati egyhazakban - id6vel enyhrilt, (farsang farkan) 6rkezett ide, a hegedrit, nem mulatozott, s akik a hristilalom csak a p6nteki amikor 6seink j aviban mulatkoz- farsang v6g6n hazasodtak ossze, napokra 6s nagyszombatratak, mintha az esziiket is elvesztett6k nagybojtben nem olelkeztek volna. Negyedik nap azutdn vonatkozott, a napi egyszeri (hiszen a halal els<i gr6dics6ra 6tkez6s helydbe az egyszeri j6llakris mindenki a templomba ldptek. eletrik, mik6ppen a mage. lepett. iparkodott. A tordk megleste 6ket. iidozat lesz, t piiil,6ja a csir6nak, Nagybojtbenem illend<i esktiv5t, Litta, hogy a pap mindenkinek f6szekny i gyermeknek majd). Az hangos mulats6got rendeznr, altaliban csrindesebb az 6let a homlok6ra tesz valamit (hamvazkod6s). Vis szat6rve j el entette a oregek a hatarkereszteket kerest6k fol processa6val, s "hirtfk haza" templomon kiviil is. Fontos, hogy szultannak, hogy a magyaroknak dnekilkkel a messze foldon elhalt ezl az idoszakot mindenki a lelke harom nap alatt minden esziik hozzi$artozikat is, a haldlnak teljesnek kellett lennie, hogy telles munkalasara haszralj a. Erre j6 elment, negyedik nap azonban a alkalom a keresarid 6jtatossAg. pap visszatette a helyiikre. " lehessen husv6tkor majd az dlet is. amit Nagybojt rrunden p6nteken februar ll,-en, Uszogos Szent De a nagyh6t igazib6l a gyerekek tafianak a templomokban, P6ter napj 6Ln mir reccsen, torik a orom6t adta. A felnritt legenyek. k6lvari6kon. j6g, de knlonosen ig??e 24-6n, lanyok, akik ilyenkor mulatsrigon Ham vaz6szerda (vagy nepi neven J6g1or6 Mityris iinnep6n valik ez. nem tal6lkozhattak, 6neksz6ra bojtfogad6szerda, mashol tr6fasan "Metyas feltori a jeget; ha nem korte,ncot j 6rtak, s j 6tszottak a fogoblit<iszerda, szarazszerda) a Nagybojt elsci napja. A hamvazkodasnak tal6l, akk6 csinal; ha meg talal, akk6 ront". Mindaz, ami a kor6bbi gyerekek jetdkait, a kigy6z6t, az ostorosl. s a gyerekek veh.ik jdt- risr6gi hagyominyai ("vizont6") id5szakban sz6lakra, szhattak, most nem zavart6k 6ket vannak, mir a zsid6k sz6rruh6ba darabokra bomlott sz6t, most, a el. A gyerek "napsug6rra oltoztek 6s hamut sz6rtak a "halak" enyh0letebe nyalk6s vagyakozo". felnotte lenni akaro fejrikre, ha biinbrllnatot tartottak. A hamu j6l kifejezi, hogy "porb6l uszad6kk6 lesz. csira kedve teljesrillt ek6ppen; s A tavaszel6n foldbe keriilt mag rs piros gyerekdrom segitette a kertben lettel. es porrd leszel". A hamvazishoz haszid,lt hamu az el6zi3 dv viragvasd.mapi bark6jdlbol szumazrk. foladja mag-16t6t, hal6lra v6lik, hogy a bel6le sarjad6 6letnek tiplal6j a lehessen. s a hat6rban is az ujulni k6szil6t A fold alatt fesziil6 csira, a pattan- A n6pi hagyomanyokban Kett<is tulajdons6gu a halak ni kesziilo digy adta s adja a hete- is jelentos szerepe van a hamvazkodasnak, aki hamvazkodik, annak nem f6j a feje. Egyes hosszir idej e (a nagybojt hat hete), hiszen ilyenkor miir fesziil a nigy az 6gakon, f6nyesedik a fiivek dik 6v6ig az ember6let, a kisgyermekkor tartalm6t - a halakbar ildozat okdn ijulni kdszill<i mindenek. vid6keken kifejezetten sz6gyennek tove, s a gyokeret eresztett magb6l (Molnir V. J ozsef: sz6lrnit, ha valaki nem vesz kibtjik a csira. A halak id6szaka Kalend6rium) rdszt benne. 6s eg6sz nap nem tor- olyan, amilyen jelol6je, amely G.rz M. Ildik(t

4 Hercegkriti m6h6szek Brtisszelben A m6h6szet az elmrilt 6vtizedekben Magyarorszigon a perspektivikus igazatok kiiz6 tarozott, igy haz6nk az Eur6pai Uni6 m6ztermel6i kiiziil a legnagyobbak ktiz6 sorolhat6. A krizel tizezer Iagot szrimlal6 Orszdgos Magyar Mchesz Egyesiilet nyar6n irj vezet6seget vilasztott. A szervezet dldre fiatal. agilis, tcibb nyelven beszdl6 elnok keriilt Bross Peter szemelyeben- ami nen veletlen annak tiikrdben, hogy a tagsag 10 %-a diplomris es sok jo kepessegii embert vonz a meheszkedes. Az Eg,r-esiilet vezetdse janudrtol a magyar termeltjk ds a magyar mehesz Agazat erdekei melletti demonstrdci6-sorozatot szervezell Briisszelben, melyre szervezett csoportokban utaztak ki a m6h6szek az orsz6g rninden r6sz6b6l. Hercegkilt meheszei koznl ket fo Vitez Rak Jozsef ds Fnkker J6zsef vallalkozott a nem mindennapi feladatra. ma huszonegy csaldd tulajdonosa k6nyelmes h6rom agyas szobakban vagyok 6s a kezd6 m6h6szek nagy ds kdsztiltiink a kovetkez6 "negy lelkesedds6vel v9gzem ezt a munkanapra" a m6h6sa6rsakkal. munkit. Ezert is v6llaltam szivesen, hogy reszt reszek a programban. Hol is milyen modon demonstraltak? Milyen a helyzete ma - Minden nap or6ig tartott az Ma gta ror s zd gon a md zt e rme l6kne k, engeddlyezett demonstrdcio a mi tette sz ksegessd a mdhiszek Schumann l6ren, az Eur6pa Thn6cs kazos felbpasat? dpiilete e16tt. A transzparensekkel - Ismereteink szerint a magyar felszerelkezett csapat ezen id6 alatt ntz legnagyobb r6sze korbe-korbe sdtilva csendesen, Ndmetorszdgba keriil ki, hord6san. b6kdsen. fegyelmezett rendben tirntetett. A csoport egy r6sze (vezet6k nagy tdtelben. Az ottani technol6- gia szerint a kinai mezzel keverik es nem hintetik fel az iivegeken, hogy ds tolm6csok 6s egy-kdt ember) kozben a j6r6kel6kkel kostoltatta a milyen fajta. Az EU sajat termeldsefinom magyar m6zeket. nem fedezi a fogyasztasanak csak a - Hognn fogadtak Briisszelben ct felet. tehirt importalni kell a hianvzo maglar t ntetdket, tapasztahak-e memyiseget. A, c61 az, hogy az import ne jelentsen hatranlt a sajit ellendrzdst? - Nagyon el<ivrgyazatosak voltak a termel6sii ds jobb min6s6gii term6kek brirsszeli rend6rok- alaposan drt6kesitdsdben. A magyar termekik els6dleges drdeke az, hogy a magyar mdz magyar felirattal keriiijon a piacra ds ne legyen keverve felkdsziiltek a fogadasunkra. Mint megtudtuk- az6rt volt ilyen fokozott kdsdiltseg. mert egy honappal koriibban a belga cukorr6pa ter- a kinai, silany rossz min6segii mel6k demonstrdltak on kicsit mezzel. Velenenytink szerint ugy kemenyebb modszerekkel. 6ket kerdezte a rndheszkedesr6l, a briisszeli utaz6s elmenyeirol a lap rnulkat6rsa. - Mikor kezdtik a mdheszkedest ts miefi vallahak fel a demonstracioban va16 rlsnttelt? hasonlitlrat6 egymishoz a kinai mdz 6s a magyar, mint az alfoldi noha bor a tokaji asszulroz, tehdt 6ri6si a mincisdgi knlonbs6g. A magyar nrdzet a tokaji borra.l egyttt. mint Cukorr6pival dobaltak az Europa Tan6cs ep0leteinek ablakit ds a munkagepeikkel haldllos balesetet is okoztak. A magyar m6hdszek pontosan - Vrtcz Ri{< Jozsef: 33 dve hungaricurnot szeretr6nk elfogadtatni betartottak az el6irasokat, az ujon- mdheszkedem, akkor ndgy csaldddal az Eu-ban, mert egyediilall6 nan csatlakozott orsziigok koziil kezdtem a rnlrnkat, hobbi szinten. Nvugdijask6nt ma mir tobb mint 100 mdhcsaladdal foglalkozom. Kezdetektol fogva taga a min6sege, ezdrtiihtettiink es ezert lobbyznak most a magyar EU k6pvise16k. - Mikor indultak a briisszeli utra? els6kent a nagyar mdheszek demonstriltak Briisszelben. Az aj:ilndekmezek osztogatdsa. k6stoltatas sikeres es irjszerii demonstr6lisi vagyok a sarospataki m6hesz klubnak, - Januir 29-dn kds6 delutan mod volt az ottaniak a mdheszeket risszefogo tdrs6gi S6rospatakrol autobusszal rndul- szlmira. szervezetnek- mely az Orsz6gos tunk neki az oda-vissza kdzel Talalkoztak-e a pdr nap alatt az Egyesiileti tev6kenysdgben is reszt krn-es Litnak a megye ndhdszei. Eur pai Parlament mogyar vesz. Klubonkdnt 5 ft vehetett reszt <isszesen 70 fo. A t0bb mint 24 oras kd pvise lrii kaztil valahve l'? a bmsszeli dernonstracioban. Egy - apr6bb kenyelmetlensegekkel- Kedden felkereste a magyar hetes ut 2.6 milli6 Ft-ba keriilt, fiiszerezett, 3-4 6rfuk6nt kis mdhdszeket Glattfelder Bdla EU amit a mehdszek adorn6nyaib6l pihen6kkel megszakitott - utazis parlamenti kdpvisel6 (Fidesz fina:rszirozott az Egyesiilet. utan vasarnap este hdt 6rira Magyar Polgari Part). majd masnap Velernenyem szerint ezt csak ilyen drkeztti,nk Brirsszelbe. Az idi5j ris Thbajdi Csaba (MSZP) lstogatta risszefogirssal lehetett nregszeweznl. szerencs6re nenl akad6lyozta a meg a csapatot. Oket is egy-egy kozlekedest 6s a tervek szerint iirveg mezzel aj anddkozt6k meg, - Frikker Jozsef: K6t 6wel ezel6tt 6rtiink irticdlunkhoz. Briisszel el6tt Tabajdi irr viszonziiskdppen egy kapcsolodtur a mehdszek munlajiba, 40 km-re lev6 szrillodabanliter sziver6sitri palinkat adott it a legy rn6hcsaladdal kezdtenr, megtdrtent a csoport elszallasolisa (Folytatd,s az 5. oldaktn)

5 (Folytatds a 4. oldab6l) csopofllak, arnit a hazafel6 tton el is fogvasdonak. A kormdnyparti es ellenz6ki kepvisel6 egyarint megdrtdst tanisitott - ig&eteitell M cisszefog6sra ds a nemzeti kormany tiimogatasir6l biztositotta a magyar mdheszeket. Mintmondtak: " az EU 6s Isten malnai lassan orolnek. de ha beindul a gdpezel, akkor brztosan lesz eredmenye." A resztvevok pedig lneger6sitettek, hogi, addig nem hagyjdk abba a trintetest, amig a kitiiz<itt c6lokat el nem drik. Mivel tdlfittdk a "hivatalos programot" kaveften az iddl a varosban? - A napi ndgy 6ris tiintetdst kovet6en lehet6s6g nyilott vdrosn6zesre, Briisszel nevezetessegelrek megtekurtesere. igy eljutottuirl< a Szent Mihlly katedtlllisba. a Hadtort6neti MuzeumbE vdrsirolhattunk ajd,.nd6kokat az otthoniaknak. s6t egyik nap a tengerpartra is eljutothrnk. A Brtisszelben toltott p6r nap alatt rs meggy5z6dhettiink arrol. hogy mennyivel el6r6bb tartanak pl. a belgik autop6lf ii v6gig ki vannak vilagitva. mindeniifi korszeri.i, viritottak az rirvricsk6k. - Mennyire voltak eldgedettek a magyar mdhlszek q br sszeli akcio eredmtnyeivel? - A negyedik nap a rnunka modem rithilozat van. Az aut6sok vdgeztdvel - 14 ora ulfu - rogton kultirraltabban- nyugodtabban indultunk haza es utk<izben terrndszetcscn kozlekednek. Volt alkalmunk a belvirosban arra is. hogy megfigvel;iik a belga embereket, f6rfi szemmel elsrisorban a htilg,veket. A kierlckeltiik a latot- takat-hallottakat. Senki nem gondo- Ita azt- hogv p6r nap alatt fogunk nagyobb eredmdnl,eket elemi, de mi szemiinkben egyszeriinek, az is fontos, hogy felfigyeltek az szolidrak tiintek es bizony irgy latttrk, EU-ban a magyar m6hdszek gond- hogy a magyar n<jk szebbek, jaira. Szakmai tapasztal atokb an, de a hercegkriti liinyok a viligon a 6lm6nyekben gazdag napokat legszebbek. tdltottiink Briisszelben 6s mint Briisszelbol naponta tobbszdr hercegkuti mdhdszek abban a drtesitettii{( telefonon az itthomakat, megnyugtattuk 6ket, hogy jo magyar akiic mdznek es tokaji bor- remdnyben t6rttink haza, lrogy a helyen vagyunk ds kitart az otthon- 16l vitt hazi koszt, annl,it vittiik, nak nagyobb elismer6st vilunk ki az EU-ban. A rendny hal meg hogy mdg egy hetet kibirtunt volna. utoljiira - zorgettiilnk ds Az id6jaras sem volt olyan naszo, megnyitiatik... mint amire keszilltiink, ravaszias KdszdnAm az inteiutl kellemes id6 volr v6gig fok - egy szem havat nem lafiunk Belgiurnban. a parkokban szdpen (drse) K6peink a mdhdszek briisszeli ttjiiln kdsziilltek. Briisszel jelk6pe a pisil6 kisfif EU zaszl6val (balra fent). Virosndzes Briisszelben (kriz6pen fent). KirdndulSs a tengerpa"rtra (obbra fent). Frikker J6zsef 6s Rak Jozsef a tiintetds kozben. (balra lent). Thba.ldi Csaba EU parlamenti kdpvisel6 a demonstr6l6kdzdtt. (obbra lent).

6 Az iskoklsok farsangia Itt a farsang, 611 a b61... ism6t el6rkezett a vid6ms6g, a mulatozis ideje, mely az id6n kicsit rovid A legkisebbek az indi6nok szok6sait 6s 0lt0z6k6t Gigasztarok is. id6szaka 6letitnknek. Szok6sos farsangi mulats6- mutattek be, itt voltak a Zeneboh6cok, l6thattunk gunkat azonban ism6t megrendeztiik a Mr.ivelod6si egy h6zasodni k6szril6 ifiu pirt, 6s megtudhattuk H zban. azt is, milyen sz6ps6gei lehetnek egy hdtkdznapi Februar 4-6n, p6nteken este tartottuk meg rendezvdnyiinket. Annyira szinvonalasak voltak a produkciok, 6s foglalkozisnak. A program megnyit6sak6nt - zen6szek es tanitokegy meglep6 6s mulatsagos produkci6t adtunk el6, nem akartunk csal6dist okozni, ez6rt minden olyan sokat k6szi,iltek a gyerekek is, hogy senkinek mely- a tapsokb6l itdlve - sikeres volt. r6sztvevot megaj6nd6koztunk. Sziil6k 6s gyerekek ism6telten bebizonyitott6k, Az est tov6bbi folyamdn vetdlked6ket rendezttink hogy evrol-6vre k6pesek irj, egy6ni, fantasztikus gyerekeknek 6s sztil6knek egyar nl, ahol mindenki pr6b6ra tehette i.igyess6g6t. jelmezeket kitalalni. A mrisor szinvonaldt meg inkdbb emelte, hogy a gyerekek m6t nem egyszenien csak bemutatt6k jelmezeiket, hanem kiilon gyerekeknek, 6s azt gondoljuk, hogy az est A tombolasorsol6s is sok Oromet szerzett a kis produkci6kat adtak el6. folyam6n mindenki j6l sz6rakozott 6s nagyon j6l Hires egyuttesek szerepeltek nllunk: a Hunghria &e^e mag6t. egyiittes, a Fi.isti Fecsk6k, 6s elj ottek hozzink a tanitdk K6peink az iskolai farsanson k6sziiltek.

7 NEMET NEMZETISEGI VERSENY AZ ISKOLABAN Iddn els6 alkalommal rendeztiik meg iskoldnkban a ndmet szdvetsdg felhivris ara a ndmet nemzetisdgi szaval6vers enlt. Minden gyerek nagy izgalommal k6sziilt a megmdrettetdsre, hiszen m6g soha nem pr6b6,ltak kcizonsdg el6tt ndmetiil verselni. A versenlt 2-4. osztllyos tanul6k szrfunrir:a hirdettiik meg, de hogy az els6 osztillyosok se maradjanak ki a szerepl6sb<51, ezlri 5k nyitottak rneg a versenlt. Minden rdsztvev6 nagyon szdpen felk6sztilt a versenyre. Mi. tarit6 n6nik ert6keltiik az ekiaddsokat, s hogy senkinek ne okozzunk csalodist, s ertekeljiik a felkdsziil6st, minden versenyz6t megajanddkoztunk egy oklevellel es egy szdp ndmet kon;wel. S mivel a verseny nagyon jol sikertilt elhatarozhrk, hogy minden dvberi megrendezzik etr a rcndezvenyt. Egy kis izeli6 a versek egyikeb6l: Der Ball der Tiere "Ich denk'. wir geben einen Ball", sagt die Nachtigall. "So'1" sagt der Floh. "Was werden wir essen?" sagen die Wespen. "Nudeln!" sagen die Pudeln. "Was werden wir triaken'/" sagen die Finken. "Bierl" sagt der Stier - "Nein. Wein!" sagt das Schwein. "Wo werden wir tanzen?" sagen die Wanzen. "Im Hausl" sagt die Maus. Tanit6k GftSneLk HERCEG GYERMEKEIERT ALAPITVANY BEMUTATASA A Hercegkrit Gyermekei6rt Alapiwany december 28-6n al apittatott. Alapit6i: Matisz Gyulin6 6vodavezet 6s Benda Judit akkori iskolaigazgat6. A kurat6riumi tagjai: Hoffmann J6nosn6 elndk, Jask6n6 Gotz Julianna, Jo6szn6 Nair Erika, Gotzn6 Frikker M6ria. ALAPITVAI{YUNK CELJA k6z6rdekri, 6vodds 6s iskol6skoru gyermekek oktat6s6nak 6s nevel6s6nek fejleszt6se, valamint ezen int6zm6nyek mrik6d6s6nek el6segit6se. A megalakul6sunknak m6g egy aprop6ja volt: a sziil6k felajanlhassak ad6juk 17o-6t, amit most a v bevalldlsnal is megtehetnek. Miel6tt az alapitv6lnyunk l6trejott volna, m6r el6tte is sok k6z6s programon vehettek r6szt a szril6k, amelynek bevdtelei az 6voda 6s az iskola mtikod6s6t el6segitett6k. A bel6p6jegyek - az iskolai farsangra 6s j6t6konysdgi brilra -, 6s tombolajegyek era tette lehet6vd pl. a gyerekek kozos kirdndul6sait vagy 0j jit6kok beszerzds6t. Itt szeretn6nk megkoszonni m6g egyszer a sziil6k, valamint falunk v6llalkoz6inak eddi gi nagylelkri felaj anl6sait. Aki ezek utdn szeretn6 felajanlani szem6lyi j Ovedelem ad6j 6- nak l o/o-itt" a kovetkez6 ad6sz6m felttintet6sdvel teheti meg: s A Hercegkrit Gyermekei6rt Alapitvrlny szimlaszima: Postabank Rt Sirospatak s geg;hdgn enfuwz ria' /aiayi'rvi.r;i,/a

8 ONKORMANYZNII HIREK 196,-Ft I nap /adag l/ I.1.) sz. rendelete a gyermek6tkeztet6s t6rir6si dijair6l A kepvisel6-testiilet a szocialis igazgat6sr6l es szoci6lis elldtasr6l sz6l evi IlL ttirveny 92.$ (l) bekezd6se 6rtelm ben. valamint a gyermekek v6delm6r6l sz6l vi XXXI. torvdny 28.$-riban adott felharalmazas alapjan a ktive&ez6 rendeletet ajkotja: i.$ A k6pvisel6-teshrlet az dnkormdnyzat illetekessdgi tertileten a gl ermek6lelmez6s tdritesi dij6t az al6bbiak szennt 6llapitja meg: - Ovodabanapi hdromszori tkezds Ft HERCEGKUT NT,MET NEMZETISEGI - Iskoliiba napi h6romszori erkezes : 2'74.-Fl Kozsfcl ouronuatwz.m 2.$ E rendelet februrir l-j6n l6p hatilyba Hercegkrit Pet6fi u. ll0. Tel,fax: Egyidejiileg hat6ly6t veszi a ll (L30.) sz. rendelet a g1'ermekd&eztetes tdritesi dijai16l r01, 2/2005. (I.31.) sz. hatirozat: Int6zm6nyi 6tkez6s t6rit6si dij inak meghatirozisa A kdpvisel6-testiilet az intdzmenyi dtkezest igdnybe Hercegkrit N6met Nemzetisdgi Kiizs6gi Onkorminyzat vi kiilts6gvet6s6nek tervezet6t ^z meg: vev6k napi t6ritesi dijit az aldbbiak szerinl halilrozza iinkorminyz at p6nzti gyi-kiilh6gvet6si bizottsi ga (l) Napi Mromszori dtkezdst igdnl'bevevs intezm6nyi janurir 25-6n tartott iil6s6t vitatta meg. dolgozok t6rit6si dija: 274.-Ft A bizottsag egyirttal vdlemenyezte a kolts6gvet6st(2) Napi egl szeri 6tkez6st igenybe vevti intdzrndnyi, megalapoz6 egyes hatirozatok ds rendeletekhivatali dolgoz6k tdritdsi dija: Ft modosit6sira cisszeillitott el6terjesztdseket is A (3) Napi eg-'-szeri 6tkezest alkalomszeriien igdnybe bizottsagi i.il6sen elhangzott javaslatokkal, vev6 vend6g etkeztjk t6ritesi dija:.37 4.'Ft 6szrevdtelekkel m6dositott kolts6gvetds-t rveze&t a 3/2005.(I.3 I -) szamu halilrozvta : Etkez6si hozz6j6rulas kdpvisel6-testtilet janu6r 31-i iil6s6n tiizte napirendj6re. A kdpviseki-testiilet rigl' hatirozott. hogy az onkormanyzat int6zm6n--veiben foglalkoztatott kdzalkalma- A koltsegvetesi reldelet elfogad:is6lt megekizoen a szakbizottsig 6ltal v6lemenyezett aliibbi hatarozatokat, zottak 6s munkaszerzsd6ssel foglalkoztatott munkav6llal6k rdszdre term6szetbeni etkezeskdnt egysegesen rcndelet-m6dosifisokat haglta j6vd a testtilet. l/200i. (1.31.) sz. hararozat'. Nversanyagnormdk Ft/ho tisszegii hozzijirnrldst biaosit. megallapitasar6l A kepvisel6-testiilet az rinkormanyzat intdzmenydben2/2005.0i.1.) sz. rendelete a szociilis igazgat6sr6l februar l-tol az etkezesi nyersanyagnomrit az 6s szociilis ellitrisokr6l sz616 tiibbsziir m6dositott a.labbiak szerint 6llapitja meg: f4l2003. (VIII.lf.) sz6mri rendelet m6dositisir6l 6vOnA.: 210--Ft lnaplaaag ebb6l tiz6rai: 38.-Ft hap l.$. A rendelet l. sz. mell6klete az al6lbbial< szennt /adag- ebed: 113.-Ft inapl adag, uzsonna: 59.-FVnap/ m6dosul: adag E rendelet 45. $ (2) bekezd6se drtelmdben a helyben ISKOLA: Ft/nap/adag, ebb6l tiz6rai: 43,-Ft lnap szokdsos legolcs6bb tenet6si koltsdg ,-Ft. (A /adag, ebdd: 128,-Frlnapl adag, uzsoma: 67,'Ft/napl temetdsi segdly a legolcs6bb temetdsi kcilts6g l0 %-a, adas 2005 januir l-rdl F0 SZOCIALIS hrxsz6rc nyersanyagnonn6ja: I $. A rendelet 2. sz. melleklete az aldbbiak szerint Ft/nap/adag n.r6dosul: NAPI HARoMszoR ittl<ez6 intezm6nyi dolgoz6k: 238.-Ftlnapladag 1. Az dtkezetes (napi egyszeri meleg eb6d biztositasa) intezmenyi tentesi dija 260.-Ft. NAPI EGYSZER ETKEZO intdznenyi dolgoz6k: 2. Az eb,6d kihordasridrt fizetend6 teritesi dij 25,-Ft Fr.I nap ladag 3/2005. (li.l.) sz. rendelete az cinkomran'zati lakasok (Fctlytata:; ct 9. oldcrlon) vendeg EfXEz6f nycrsam rgnonnaja:

9 (Folytatas a 8. oldalrol) pi,ly6zatokkal kell ev kcizben csokkenteni. lakberdrtjl sz6l (1V.26.) sz. rendelet Legfontosabb feladat az intdzm6nyek fenntartasa, modosilisar6l tovebbra is trfunogatni a kulturdt 6s a sportot. Az cinkorm6nyzat 1.9 A rendelet 2.9-anak (l) bekezd6se helydbe az alibbi er6n felnl tilrnogatja a fiatalok fels6foku rendelkez6s 16p: tanulmdnyarl a Bursa Hungaricb Oszcintdij pdlydzaftalvalamint az Arany Jd.Lnos Tehetsdggondoz6 Program " ( 1 ) Az onkorm;furyzati lakas havi lakberenek mdrteke a lakas alapteriiletes komfortfokozata utin - Osszkomfortos kc;zdpiskolas tanuloit. TriLrnogatj tovrilbba a civil lakas eset6ben 90.-Ft/m2lho." 2.9 E rendelet februar l-j6n l6p hat6tyba. szervezeteket, helyi alapitvanyokat. Folyamatosan paly6zni kell az utak felujitasara. iu gondol a Tdncsics (ll.l.) sz. rendelete a helyi onkormdnyzatiutcdra 6s a Kov6.cs kcizre. A tervezett felujitasok 6s karbantartasok kepvise16k tiszteletdij 616l sziiks6g szerint fogna.k megtrirtdni. Szigoru l.$ A kdpvisel6-testiillet tagjait havonta Ft takar6koskodassal kell gazdrilkodni. de ez nem mehet a tiszteletdij illetr meg. szinvonal roviis6ra. K<izmunka programhoz ha nincs 2.$ E rendelet januar lt6l ldp hatalyba- egyr-rttalel6g helyi ember, az el6z6 vihez hasonl6an mas lratdllyat veszti a (V.24. sz) rendelet. Haterozatot fogadott el a kepvisel6-testiilet a polgd,rmester illetmdny6nil. n.rely a polgirmesteri tisztsdg ell6t6sarak egyes kdrddseir6l szol dvi LXIV torvdny 3.$-a alapjin a 7-9 szorz6 als6 6rtek6vel 6s a telepi.ilesr6l javasol munkaenlt kikozvetiteni a zoldfeliiletek rendben tart'isa erdekeoen. A kdpvisel<i-testiilet I igen ds 6 nem szavazatlal elvetette Bajusz L:iszl6 k6pvisel6 azon javaslatiit. hogy a Hercegkriti Hirek lap kiadiis6ra a Hercegkutdrt jalufut6l ,-Ft-ra emelt illetmenyalappalkcizalapitvillnynak nyrijtott temogatast, illetve a keriilt megallapitasra brutto Ft risszegben, a koltsegiltalanya pedig ennek a20 To-a. Zempl'n Televizi6 lirnogatasara tervezet ellirirnyz lot cs<ikkentsdk a k<ilts6gvetesben. Gcitz Istv6n k6pvisel6 kezdemdnyezte. hogy az HERCEGKUT N EM ET N EMZETISIIGI osztdndijban rdszesiil<j dirikok. hallgat6k (Arany Jfuos KOzsEcr oruronnaanvzat 2oos. Evr Osztrindij. Bursa Hungarica Osztondrl) tegycnck KOLTSEGVETESE valamit a temogatiis6rt, pl. if anak a Hercegkuti Hirek RiiLk Jozsef polgd,rmester a k<iltsdgvetds vitiira bocsiitiisa lapba. Javasolta tov6lbbri. hogy a Sportoltciz<i fiitesszerel6se e16tt a evre tervezett beruhriz6sokr6l 6s a felirjitisokr6l sz6lt A Sportoltdz6 fiitdsere nyert az beruhdzasra kdrjenek be araj6nlatot harom kiilonbdz6 cegt6l. onlomranl,zat iden 4.9 milli6 Ft-ot. El6zetes targyalis alapjan 2 millio Ft-ba fog keriilni a gdzvezetdk fektetes. anrit kizrirolag a TIG AZ vegezhet. A Hotyka-patak hercegkirti szakaszdnak meder tisztit6sdra nyert az onkonr.r6nyzat ,- Ft-ot. E paly;2at szakmai reszenek elkdszitd sdhez az.h.k. nyirjtott segitsegdt 6s 5 /2005. (II.01.) sz. rendelete a helyi iinkorminyzat vi kiilts6gvet6s6riil Az AlbmhAdartasrol sz6lo Avi XXW L brvdny 65.$-a, valamint a Magtar Kazhrsasag dvi kdksdgvetisdrdl sz6l evi C)(X)'L liirv'ny r6szirkr5l bizositva van a szakszeni munkavdgzds a fe lhat a lmaz d s a a lapj dn a kb pvi.s e I 6 I e s tiil e t a z kivitelezes sor6n. Mindk6t p6llydzat eset6ben a timogat6si dnkomanyzat dvi koltsigvettstrdl az alabbi szerz6des megkritdse folyamatban van, a rdsz- rendeletet alkltja: letekre vonatkoz6an a mr'rszaki bizotts6g egyeztetdseti $ (l) A k6pvisel6-testiilet a helyi cinkonnilnyzat sdgvetds6nek kiadrisi f6osszegdt l23.ll0 eft-ban javasolja. A Gombos-hegyi Kilito. KalviiLria XV. st6ci6 dpit6sdvel ;illlapitja meg. kapcsolatban itryyalt Rost6s L6szl6 tervez6 irnal. O fogja elkdsziteni a viurajzot a tertilet kivonsshoz. Az Egyhiiztaniiccsal eeyeaene fog dssze6llni a koltsegvetds (2) Az (I\ bekezddsben megdllapitott kiadrisi fti<lsszeg rdszletez6s6t a 2. s 2/A sz. rnelldklet tarta)mzza szakfeladatonkdnt. - erre a cdlra 2,5 millio Ft lett betervezve. (3) Az onkormdlnyzat kiadiisi cimrendje: ebb5l I millio Ft a megit6ltilmogat6s. A niegi.iresedett szolgalati lakdst kcizhasznir dolgoz6 I. Miikttd6si kiadisok II. Felhalmoz[si kiadisok kifesti- mizolja a nyildszirokat. A vizesblokk 2.$ (l) Az l. $-ban kiadlsok fedezetehl felirjitasara 800 eft osszegii iraienhtot adott egy szolgilo bevdtelek f6osszegdt a kdpviselo-testiilet szakcdg. de azt javasolja, hogy vdrjanak meg ezzelhogy l' cft -bal dllapitja rrrcg. lesz-e orvos es ha igen, majd az 6 igdnyeit is vegydk figyelembe. A koltsegvetessel kapcsolatban ehnondta, hogy a forrashianl, (2) Az (l) bekezddsben megallapitott bevdteli fiicisszeg reszletez6s6t az 1.. 1/A. 1/8. sz. niellekletartalmazza. (3) Az tlnkonnrtryzat bev6teli cimrendje: n7 el6z6 dvekhez hasonl6 nagys6lgrendii- amit ONHIKI palydzat benyrijtisival ds a kiilonboz6 (Folytatds a I O.oldalon)

10 (Folytatas a 9. oldalrol) I. Miikiid6si bev6telek 1. Intdzm6nyi miikcidesi bev6telek k6pvisel6-testiillet utolagos tij6koztatiisa mellett 200 eft 6rtdkhatiLrig rendelkezhet a dologi el6iranyzatok terh6re. 2. Onkorm6Lnyzatok sajitos miikcid6si bev6teler 5.$ 0) A k6pyis 16-restulet felhatalmazza polgermestert, hogl' az 6nkormin >-za. penzngyi egyensu- Helyi ad6k Atengedett k<izponti ad6k lydmak meg6rz6se 6rdekdben - napi operativ IL T6mogatisok int6zked6ssel - a stakftlailalok kiadrisait a likviditisi 1. Onkorm6nyzatok kolts6gvet6si tirnogatisa 1. I Nomrativ t6tnogat6sok L2. Kozpontositott ekii ranyzatok 1.3. Nonnativ. kdtdtt felhaszneldsri ulrnogatisok helyzet fiiggv6nleben utemezze. (2) Ennek kereteben a polg6rmester jogosult egyes kiad6si el6iranl.zarokon beliil a kifizetesek iunenetr felfiiggesa6sere is Fejlesztdsi c6lu temogatasok (3) Az 6nkormi'n1'zat k6pviselo-testtilete dnkorminyzati IIL Felhalmozf,si 6s t6ke jellegii bev6telek 1. Saj6tos felhalmozasi 6s t6kebev6telek IV. V6glegesen :itvett p6nzeszktiztik biaost rendel ki. ha az Onkormdnyzat altal fenntafiott k6ltsegvegsi szerv 30 napon tuli tartozdsiilllomanydnak m6rt6ke el6ri 6ves eredeti el6inilnyzalinak 1. Miik<tddsi c6lu pdnzeszki)z tvltel l0 Vo-irt, vagy a 100 millif forintot 6s e tadoz6sit egy - OEP-tol dtvett p6nzeszkciz h6nap alatt nem kepes 30 nap al6 szoritani. 2. Felhalmozdsi cdhi penzeszkoz dltvetel 6.$ (l) A koltsegvegsi l6tsz6.,rnkeret: V. Trimogatisok kiilcsiiniik visszat6riil6se V-I. Hitelek - koztisztvisel6k - kozalkalmazotal< 5f6 l8 fit 1. Mrikrtddsi cdlu hitel 2. Felhalmozlsi c61t hitel VII. P6nzforgalom n6lkiili bev6telek 1. El5z5 dvi pdnzmaradvany ig6nybevdtele (2) E rendelet 5. sz. melldkleteben szakfeladatonkdnt meghatirozott l6tszimkeretet a kriltsdgvet6si szerv a k6pvisel6-testiilet j 6vdhagl'Asa n6lkiil nenl l6pheti til. 7.$ E rendelet kihirdetese napjan l6p hatdlyba. (4) Az <inkormanyzat bev6teleinek 6s kiadasainak a merlegszerii bemutatdsiit 3. sz. melldkletartalmaz- K6pvisel6-testiileti tlesen megtirgyalt tovr{bbi (5)Az onkormdnyzat bevdteli 6s kiadasi napirendek Sdrospataki Tdbbcil Ks li rsdgi Tarsulas Tar.sulasi el5iranyzatainakolts6gvetdsi dvet kovet6 kdt evi bemutat6s6t a 4. sz. melleklet tartalmazza. Megdllapoddsanak is Szervezeti ts MiikAdesi Szab d lyzatdnak j ovd ha gtd s a 3.$ (2) Az l. $ (l) bekezd6sdben j 6v:ihagyott kiad6sok Hercegkut Nemet Nemzetrsegi Kcizsegi Onkonn6lryzat ds a 2.$ (l) bekezd6sdben j 6v6hagyott bevdtelekiilonbdzete k6pvisel6-testiilete a teleplil6si dnkormenyzatok M onkormdnyzat krilts6gvetdsi forrashianya efi. t<ibbcdlri kislers6gi tirslasair6l sz6l vi CV[. tcirvdny rendelkezdsei alapjfur ldtrehozott Siirospataki (3) A kdpviselo-tcstiilet a hiary fedezetet onhiki Tctbbc6hi Kist6rsdgi Tirsulds T;irsulisi palyazat benytjtiarival 6s hitel felveteldvel biztositja. Meg6llapodris6t 6s Szervezeti Miikoddsi Szab lvzati$ Fhtel felv6telerol a k6pvisel6-testiilet sziiks6g esetdn meguirgyalta ds az el5terjeszt6sben foglaltak szerint dont. j6v6hagyta. Felhatalmazta a polgirmestert a 4.$ 0) Az onkomr6nyzateljes ktilts6gvet6sdnekt6rsulasi Megiillapodiis aliiiriisara, valamint a vdgrehajtisridrt a polgrirmester, a krin)'wezete ssel Szewezeti 6s Miikrtddsi Szab6Llyzat Tiirsulisi kapcsolatos osszes feladat v6grehajt6s66rt a jegyz6 felel6s. Thniicsban kirten6 elfogad6s6ra. Helyi ipariizisi adordl szdl6 rendelet modositasa (2) A kepviselo-testiilet felhatalmazza polg6rmestert6/2005. (II.1.) sz. rendelete a helyi ipariizesi ador6l a teljes kciltsdgvetdssel kapcsolatban, a jegyz6t a polgamresten hivatal kdltsegvetesevel kapcsolatban a sz6l (X.28.) rendelet m6dositisirol l.$ A rendelet 3.$ (2) bekezddse hell,dbe a kovetkez6 bevdtelek beszeddsdre a j6vrilagyott ktad6sok teljesitdsere. '(2) A Ht 37.$ (2) a) b) c) pontja szerint ideiglenes jel- rendelkezes l6p: (3) A rendelet mell6kletei szerint meghat6rozott kolts6gvetdsi leggel vdgzett ipariiz6si tevdkenysdg eset6n az ad6 el6ir6,nyzatok dvkrizi megviltoztatasanakmdrteke naptiilri naponk6nt 1000,-Ft." jogrit a k6pvisel6-testiilet saj6t hataskor6ben tartja. (4) Az elsiinyzatok felett rendelkezdsre jogosultak Talajterheldsi dijrdl szd16 rendelet m\dositdsa 7/2005. (II.l.) sz. rendelete a talajterhelesi dijrol sz6l6 csak az el<iirdlnyzatok bels6 rovatar kozott v6gezhetnek (IX.l5.) sz. rendelet rnodositdsa dtcsoportositist. 1.$ A rendelet 2.$ (l) bekezd6se helydbe a kovetkezrj (5) A polgirmester a kolts6gvet6s v6grehajtrisa soran - rendelkezes l6p: nem tervezett kiad6sok felmertildse eseten - a (Folytatds a 11. oldalon)

11 (Folytatas a 10. oldalrol) A PR- Telecom RI kribeltelevizio szolgaltatasaban "(1) A talajterheldsi dij m6rteket a talajterhel6si dij (2) januar 1-t6l beeilt vdlltozdlsok erintettdk a ahelyi bekezdesdben meghatirozott alapj a. a (3) csatoma addsainak sug6rzisiit, de a szolgaltato bekezddsdben neghatdrozott egysegdij, valamint a tertileterzekenysd gi szorzo hatarozza meg." varhat6an rovid id6n beliil a technikar felteteleket meg fogja teremteni a zavartalan mhktideshez es a szeles 2.$ A rendelet 3.$ (5) bekezdese helydbe a ktivetkezo si\t intemet hozzifdrds vd'rhatoan m6rcius kozepdre rendelkezds l6p: lesz elerhet6. (5) A kibocseto a talajterheldsi dijat Hercegklt Nemet Rik J6zsef polg6rmester emlitdst tett a Polgarorseg Nemzetis6gi Kcizs6gi Onkormanyzat kozhasznri szervezelll atalakitisarol, ami a jobb I TALAJTERT{ELESI pilyiuati lehet6s6gek miatt indokolt lenne, igy ernil a DiJ sza.mla javara fizeti be. vezetrjvel egyeztetni fog. 3.$ A k6pvisel6-testtilet a rendelet 8.$ (2) (3) Bejelentette, hogy janurir h6napban palyazatot irtak ki bekezdesdt hatdlyon kivi.il hell ezi. a parlagfii m ntesit6shez sziiks6ges eszkozcikre, 4.$ E rendelet kihirdetese napjd'n lep hatalyba melynek keret6ben 3 fiikasz6ra ds GPS-re palyazott az - Haziorvosi alldsra kiirt pal.yazat eredmdnydrdl tajdkoztatds Rak J6zsef polgdrmester a napirend el6te4esa6se sordln elmondta, isrndt csak eredmenytelensdgr6l tud tij6koztadst adni. A harom erdekl6d6 orvos koziill vegiil egy f6 adott be pitlyinarot. de ket h6ttel az iilds elott o is visszavonta. Eddig negv alkalomrnal ir ki pi.tizatot az ctnkomt6nyzat. Az allaslielv betolteseig rinkormdnyzat. Az eredetkutalissal kapcsolatban taj6koztatast adott arr6l. hogy az 6si nyelven ir6dott telepitv6nl,i levelet elkiildte az e t6mdban szakember Puskilr Anettnek forditasra. Orommel adott hirt Szabados Tamds d,ltal keszitett legujabb filmr6l. melyben a tokaji prncek pendszei krizott a Hercegkirton kesziilt felvetelek is szerepelnek. ujbol hirdetni kell. Bejelentette. hogy md'rcius l-ttil beindul Sd,rospatak sz6khellyel a kozponti iigyelet A tdli id6jaras -jelenlegi es virhat6 havazisok - miatt miikodese- ami elonl jelenthet a hsziorvosi allashely k6rte az Allami Kozritkezelo Kht-t. hogy vdgig az ir6nt drdekl6d5knek. alv6gen is sz64ik az onkomril'nyzati utakat. A falun A kepvisel6-testiilet megilllapitotta. hogy a bellil a mell6kutcekban, temetdn, pincesorok fele (X.27.) hatirozata alapjd,r hiziorvosi 6ll6shel1' Hoffrnann Bela v1gzi a hoeltakaritist Pandik Tibor betciltesere kiirt palyazat eredmenltelen, mivel a felhivisbal megjelolt hataridoben drvenyes pilyizat nem A Zempldni Telepi.ilessztivetsdg tagjakdnt a kispostdk iranyitas6val. erkezett. Erniatt a kepviseki-testtilet a prily6zati felhivas Egeszsdgiigyi Kdzlonyben val6 isn telt koz- az alairasgyiijtds Hercegkuton is folyamatosan beziratisa elleni n6pi kezdemenyezes benyujt6sahoz zdtetelerol hatarozotl v6ltozatlar tartalommal. t0rtdnik. igy a polg6mester a kepvisel6-testiileten Egyehek keresztiil is <isztonozte a lakoss6got a mindl tobb tanogalo ali{ras 6rdekdben. Rak Jozsef polgdm.rester isn'iertette a dd1-6zsiai katasztr6fa ildozatainak megsegitdsere erkezett A jegyz6 a normativ lakilsfenntartiisr timogatitrra T0OSZ felhivist. valarnint Dabas Vdros polgin.uesterenek a hasonlo celit kezdemenyezeset A villtozdsokr6l adott tajekoztatdst a testilletnek. kdrte. vonatkoz januar l-tol hatilyos - jogszabi{),r kepvisel6-testiilet egyet6fiett azzal. hogy Hercegkuton hogy a tamogatas irart 6rdekl6d6 lakosokat a hivatalba az Eg1'hdzkozsdg szervez6sdben toddnt adomarygyiijtessel a helybeliek eleget tettek felt6telekr6l reszletesebb informaciot 6s a fi, nogatiis- ir6nyitsak amrak erdekdben, hogy a jogosults6gi kotelezettsdgiiknek. ra j ogosultsiig esetdn igenyl6lapot tudj on adni. Tajekoaatas hangzott el a febmd'r 5-6-i tarjani prograni reszleteinjl. Az enekkar, t6nccsoport meghiviist kapott A szociilis igazgatisr6l 6s szoci6lis ellitr{sokr6l a Nemzetkozi Rdgios Svibb6lra^ nely [jabb szereplesi sz6l vi III. tiirv6ny lak6sfenntartf,si trimogat6sra vonatkoz t6l hatilyos ren- lehetoseg lesz, igy a telepiiles kulturcsoportlat oronimel fogadtdk a meghivdst. Az id6pont sd,ospataki delkez6sei: Svnbbnllal egybe esdse miatt a polg1mrester felkerte Lakd sfe nntart lt s i tdm 0 ga ta s Rak J6zsefud alpolg6mester asszonjt, kdpviselje ezen 38. $ (l) A lak6sfemtartisi Hercegkutat 6s vegyenek r6sa mindl tobben az ittlion r6lszomlt szem6lyeknek, csaldldoknak az iltaluk lakott maradok kdziil. lak6s vagy nem lakss celjira szolgal6 helyiseg Az nyan ndmetorszdgi - obersulmi - tdborozdssal fenntart6sdval kapcsolatos rendszeres kiadisaik kapcsolatban egyetefiett a kepviselo-testiilet abbar. viseldsehez nyirjtott hozzajamlas. A telepiilesi onkormiinyzat lakisfenntafiasi tarlogatast nyirjt hogv a resztvevok listajit a ndmetttl tanulo fiatalok koziil kozdsen dllitsi'k cissze. (Folytatas o 12. oldabn)

12 (Folytatas a ll. olclalrdl) a) az e tclrvenyben meghatirozott feltetelek szennti tilrnogatisra jogosult. Az e jogcimen lakdsfenntartasi tamogatiisban r6szesiil6 szemely eg-'-idejiileg normativ jogosultnak (a.tovdbbiakban: normativ lakasfenntartasi lakisfenntartrisi t6mogatisra nem jogosult. A trilrnogatiis tamogafis), b) az ad6ssdgkezeldsi szolgaltatlsban rdszesiil6 szemelynek, c) az 6nlorm6,nyzat rendeletdben meghatirozott feltetelek szerinti jogosultnak (a tovribbiakban: helyi lak6sfenntartasi trlrnogatas). (2) Normativ lak6sfenntadisi t6,rnogat6srajogosult az a <isszeg6nekisz.imitasira a normativ lakis- fenntartisi limogat4sra vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni. (6) A normativ lakisftnntart6si tamogatds egy h6napra jut6 dsszege a) a lak6sfenntarris elimrert havi kcilts6genek 30%-a, ha a jogosult hlztartitsibar: az egy {ore juto havi szem6ly. akinek a h ztxis ban az egy f6re jut6 havi j<lvedelem nem haladja neg az oregsdgi nyugdij mindenkori jovedelem nem haladja meg az riregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb osszeg6nek l50o/o-i4 felt ve,hogy a lakrisfenntartis ehsmert havi koltsege a haztartas havi osszj ove dehndnek 20'/o- it nre ghalaaj a. (3) A normativ lakasfenntartisi tamogatas eset6ben a lakasfemrtartas elismert havi kolts6ge az elismeft lakdsnagysdg es az egy nlgyzelmlterre jut6 elismert kdltseg szorzata. Az egy n6gyzetneterre jut6 elismert havi legkisebb risszegenek 50%-6t, b) az a) pont szerinti m6rt6ket meghalad6 egy fbre jut6 havi jovedelem eseten a lakisfenntartiis elismert havi koltsegdnek ds a timogatiis mdrtdkenek (a tovabbiakban: TM) szorzat4 de nem kevesebb. mint 2500 forint. A t6rnogatiis dsszegdt 100 forintra kerekitve kell meghaliromi. (7) A (6) bekezd6s b) pontja szerintr TM kiszamitasa kdlts6g evben 400 Ft. A vet k0vet6en az k0vetkez6 m6don trirtdnik : egy n6gyzetn6tene jut6 elismert havi koltsdg osszeget TM= * [(l )/24.700] ahol ahol a J az 6ves kozponti kolts6gvetesr6l sz6l6 tow6ny - a a jogosult hdatartisaban egy lore jut6 havi jovedelmet, virhat6 energia6rak emelkedds6re figyelemmel - az NYM pedig az <iregs6gi nyugdij mindenkori hxarozza meg.(2005 -ben425.-ft) legkisebb 6sszeg6t jel6li, A TM-et sz6zadra kerekitve (4) A normativ lakasfenntarlisi limogat6s esetdben elismert lakasnagysag a) ha a hriztartisban egy szemely lakik 35 nm, b) ha a hdztartasban k6t szemdly lakik 45 nm, c) ha a hdztartasban h6rom szem6ly lakik 55 nm, kell meghatiromi. (8) A normativ lakasfenntartasi tamogatrist egy evre kell megiillapitani. P6ld6ul: 75 m2 lak6sban 6164 los csalid, 20 eft / fri j6vedelemmel. d) ha a h6dartasban6gy szemdly lakik 65 nm, Lakasfenntartas elismert havi kdlts6ge : 65 nrn *425.- e) ha n6gy szem6lyn6l tdbb lakik a h6atart6sban, a d) Ft = Ft. pontban meglelolt lakisnagysag 6s minden tovribbi TM=0.3 - [ ( ) l =0.25 szemelr- utin 5-5 nm. de legfeljebb a jogosult iltal (szazadra kerekiwe) lakott lakas nagysdga. LakdsfenntartAsi timogatds = 2'1.625 * 0.25 = (5) Az ad6ss6gkezeldsi szolgaltatisban reszesiil6ft / h Ft-ra kerekitve Ft/ho szemely a szolgiltatis id6tartama alatt lakasfemtartasi dr Stumpf EniM.jeg,tz6 \TE]$BA. SZEMELYES TERMEKTAPASZTALATOK Csalidomban az aloe vera berry 9616s az aloe first GYOGYTERMEKEK, van szinte mindennapos haszn6latban. KOZMETIKUMOK ES El6bbi f6leg t6li id6szakbanapi 0,5 dl fogyaszt6sa rapiainr KIEGESZiT6K mellett betegs6g megel6z6sre j6 szolg6latot tesz. Erilsiti az immunrendszert. Ezen feliil segiti 6s szab6- nagy v6laszt6kban rendelhet6k. Els6sorban lyozza a b6lmiikod6st, j6 kbzdnetet biaosit. Tehit aj6nlotterm6kek: ALOE VERA 96l azok szdmara is aj 6nlott, akik pillanatnyilag semmilyen betegs6gben nem szenvednek. (immumrendszer erdsit6, segiti az emdsztdst stb.), ALOE FIRST (PL. 6g6si s6riil6sekre, A first nekem makacs krilkog6somegsziintet6s6ben napsiit6s okozta le6g6s kezel6s6re, l6grirti segitett. M6r olyan szinten volt a betegs6gem, hogy megbeteged6sekre stb.) g6ge trikroz6sen is r6sztvettem. Napi b6seges B6vebb felvil69ositds, megrendel6s: mennyisdg - befrij is a sz6jiiregbe mqd azt lenyelve kb. m6sf6l h6nap alatt teljesen megsziintettezen Tel.: panaszomat. Jelenleg napi 1-2 alkalommal haszn6lom a term6ket. Mezci La.szl6

13 HIREK AZ IDOSEK KLUBJAROL Idestova 8 htinapja dolgozunk azon, hogy vonz6vi tegyiik az Idtisek Klubj6t, hogy min6l slvesen l6tok, csak j6 lenne, ha tdbben venn6k ig6nybe ezt az int6zm6nyt, hisz nekrink alakitottak tiibb vend6get becsalogassunk, s programjaink ki, r61unk gondoskodnak ezdltal. mindenki szfmira 6rdekesek, szinesek 6s persze Goncfalvi J6nosn6: - J6k az itteni beszdlget6sek, l{togatottak legyenek. vide6t is n6zhettink. k6zimunk6zhatunk. Ha Munkinkat szeretn6nk mdg jobban, m6g bekoszdnt a j6 id6, szivesen venn6k egy kozos hat6konyabban v egezni, ez6nkertink meg n6h6ny kirdndulhst valahol a kozelben klubtagot, vdlaszoljon k6rd6seinkre. Stumpf Andr6sn6: - Minden programnak oriilok ds A v6laszad6k Hoffmann G),argynd (Erzsi ndni), G)ncfalvi Janosnd, Stumpf Andrdsnd ds Kerchner Istvdnnd A feltett k6rddsek a kovetkez6k: szivesen r6szt veszek benne. Kerchner Istv[trn6. - Az eddigi programok minden ig6nyt kiel6gitenek. A ny6ri h6napokban tervezheti.ink egy kozos kir6ndul6st, vagy egy valldsi - Miota latogatja a klubot? program lehet p6ld6ul a kereszh.rtj 6r6s. - Hoffmann Gyorgyn6: - Az adventi id6szakban - Javasofa-e mdsoknak is a rdszvdtelt a klub jott a klubba az esperes ur, akkor hat6roaam e[, dletdben? hogy ezentul 6n is rendszeresen elj6rok ide. - Hoffmann Gyorgyn6: - Felt6tlen javaslom, mert Gdncfalvi J6nosn6: - Az els6 napt6l fogva rendszeres sok az id6s, egyedil6ll6 ember, m6s is eltdlthetnd l6togat6ja vagyok a klubnak, szivesenjov6k itt az ide16t. ide, ha idom engedi. Stumpf AndrSsn6: - En is a beindulist6l kezdve elelj 6Lrogatok ide. Goncfalvi Jinosn6: - Persze hogy javaslom, nem szabad az embereknek beburkol6zni a n6gy fal k026. Mozduljanak ki, besz6lgessr.ink, toltsiink el Kerchner Isw6nn6: - A klub fenniill6sa 6ta 61land6 n6h6ny 6r6t egym6s t6rsasdg6ban. l6togat6ja vagyok. - Hogt erzi itt magat? Stumpf Andr6snd: - En tobbszdr mondom minden ismer6sdmnek, hogy jdjjenek el 6s hasznalj6ki - Hoffmann Gyorgyn6: - Hila Istennek j6l. Jobb itt ezt a helyisdget, hiszen nekiink alakitottik ki. nekem, mint egyediil otthon. Kerchner Istvdnn6: - Mindenkinek ajinlani tudom. Goncfalvi Jinosn6: - Nagyon j6l 6rzem magamat, A ktil6nbdz6 programok sziness6 teszik a klub szivesen tolten6k el tobb id6t is itt. Stumpf Andr6sn6: - Orulok neki, hogy itt vagyok, mr.ik6d6s6t, kellemes kikapcsol6d6st jelentenek Akik eddig t6volmaradtak, vegy6k a friradsdlgot 6s mert t6rsas6g van koriil ottem. kapcsol6djanak be a klub 6let6be. Kerchner Istvinn6: - Nagyon j 616rzem magam itt, A megnyilatkozasokat koszdnettel fogadjuk, s nri, a nagyon jo egy kozosseghez tanozni. magunk rdszdr6l mindent meglesziink, hogt sikeresen mtik\djiink, programjaink valtozalosak, ds - Milyen tapasztalatt vannak? - Hoffmann Gy6rgyn6: - Meg vagyok eldgedve mindenki szamara tetszetdsek legyenek. mindenel, szeretek itt lenni, jobban telik az id6 kozoss6gben. BESZAMOLo F'EBRUARJ Goncfalvi J6nosn6: - Erdemes volt megalakitani, PROGRAMJAINKROL l6trehozni ezt a klubot. J6 ir6nyba halad a klub Febru61 3-6n "Kaka6-ddlel6ttof rendeztink. mrikod6se. Az ide l6togat6kat a dolgozokedvesentejszinhabos kaka6val, hazi kaka6s kalaccsal vfrtunk fogadj ak, a programok pedig v6ltozatosak. Stumpf Andr6Lsn6: - Itt csakj6t l6tok. Szivesen l6tnak minket ds mi is szivesen joviink ide. Kerchner Istv6nn6. - Tapasztalatom nagyon j6: a venddgeinket. A kaka6t Kerchnernd, Erzsike n6ni k6szitette, a finom kalicsot Nair J6zsefn6nek kosz6nhe{tik. Koszdnet 6rte. A d6lel6tt vidim hangulatban, sz6p szimri vend6gkoszoru jelenl6t6ben telt el. klub dolgoz6i mindent megtesznek annak drdek6ben, hogy ktilonboz6 programokkal szinesitsdk a klub elet6t. Febru6r 9-6n vend6giink volt Varga Zoltdn piaista fdtisztelend6 atya, akinek magival ragad6 Milyen programokat ldlna szi.vesen? el6adisa feledhetetlennd tette ezt a ddlel6ttot is. - Hoffinann Gy0rgyn6: Akdrmilyen programot (Folytaltis a 11. oldalon)

14 (Folytatas a 13. oldal.r(tl) Februar 17-6n idelitogat a setoralj airjhelyi k6rhhz belgy6gy6sz fdorvosa, dr. Benke K6Lroly diabetikus. Eletm6dtan6csokkal lstja majd el a klub tagokat 6s besz6l majd az eg6szs6ges t6pl6lkoz6srol, tdpl6lkozdsi probldmikrol. htsv6t t6j 6kdLn- F ebru r 24-6n palacsinta 6s lepcsfnka siit6sre k6szrihink. Programjainkkal rem6lhetoleg kedvet csin6lunk azoknak is, akik eddig m6g nem litogattak el hozzink. vans$6 nrarcrusl PRocRAMoK - Felvettiik a kapcsolatot a tolcsvai ld6sek Napkoziotthon6val 6s rem6lhet6leg egy gyiimolcsozo testv6ri kapcsolat kezdete lesz, amikor az els6 tavaszi h6napban ell6togatnak hozzdnk. - Tewezzik, hogy Poll'6k J6zsef esperes irr ism6t venddgiink lesz egv- kellemes bojti besz6lgetdsre. - Felid6ziink rdgi tojisfest6si technikdkat, igy - Folyamatban van megbesz6l6slnk egy fizikoteripi6s szakemberrel, aki ig6ny esetdn, megfelel6 t6rit6s ellendben masszirozist v lal majd nalunk. Mind.en klubtagot, minden venddget szeretettel varunk, nemcsak a progt'amokon, hanem a hdl minden napjmt eg hados beszblgetdsre, kikapcsol6diva. A klub doleoz6i

15 FELHIV HnRcpcxurl HiREK Hnncncmlr K0zsfc INFORMT,dOS LAPJA. Kiadja: a Hercegktt6rt Kdzalapitv6ny. Megjelenik: havonta. Felel6s kiad6: dr. Markovics Jd,nos. Szerkeszt6: Mez6 Liszl6. Nyilvhntaltisi szim: Nernzeti Kulturalis Oroksdg Minisaeriuma Nyomdai munkik: Budai Nyomda Miskolc. Tel: I Tisztelt Olvusdk! Engedjdk meg, hogy piir mondatban ismdt bemutassuk A szem6lyi jdvedelemad6r6l s2616 m6dositott az marciusiiban az onkorm{tryzat altal alapitott vi CXVIL Tv. 45. $-6ban foglaltak szerint "He rce gkiite rt Kri zalapittt iqa" a magdlnszem6ly nyilatkozatsban rendelkezhet az KSH szrim : osszevont ad6alapja ad6j 6nak a kedvezmdnyek Sz6khelye: Hercegkrit, Pet6fi u levon6sa ut6n fennmarad6 (befizetett ado) Szimlaszim : meghat6rozott r6szerol. Kerjrik, hogy a fizetendo A kozalapitvdny celia: ad6 1 Yo-6t min6l tobben aj 6nlj rik fel A Hercegkut N6met Nemzetis6gi Ktizsdgi Or.rkormfuryzat k6pvisel6-testiilete a Kozalapitvanlt a kozfel- Hercegkutdn Kdzalapitv6ny jav6ra. adat ell6tasd,nak folyamatos biaositisa c6ljib6l hoaak Ad6szim: l6ire. Az alapitvany szindekainak megfelei6en timogatni kivrilnja: (A Kozalapitv6ny c6lj ar6l ezen irasunk mellett olvashatnak.) - kultura{is, sport rendezvdnyek - oktatesi feladatok K6S26NET - hagyomany6rzes, ezekkel kapcsolatos paly:izatok kiirasanak tamogattisat el6segitse. Az alapitvany az ali$bi kcizhaszru tevekenyseget folytatja: - ELoFIZF"TESI SZELVENY szoci6llis tevdkenysdg, csaladsegitds. idoskoruak gondoz6sa - nevelds 6s oktatis, kepess6gfejlesztds. Alulirott ismeretteiesztds - kulturlilis tevdkenysdg - miiemldkvddelem - termdszetvddelem, illatvddelem k<imyezetvddelem - gyennek- 6s ifrisagvddeleni. gyermek- es i{usagi drdekk6pviselet - hatranyos helyzetii csoportok lirsadalmi esdlyegyenkisegek el<isegitdse - emben 6s rillampolgari jogok vedelme - migyarorsz6gi nenzeti es etnikai kisebbsdgekkel, valamint hatiron tuli magyarsaggal kapcsolatos tev6kenysdg - rehabilitici6s foglalkoztatiis sz. alatti lakos el6fizetem a Hercegkuti Hirek cimr.i havonta megjelen6 inform6ci6s lapot. - sport, a munkaviszonyban ds a polg6ri jogi jogviszony V lalom, hogy az el6fizet6si dij at a (fdl 6vre keretdben megbiz6s alapjan folytatott sport tevdkenys6g kiv6teldvel egy 6vre 1300 Ft.) a kiad6nak csekken euroatlanti integrricto vagy k6szp6nzben kifi zetem. el6segitdse - 6r- es belvizvddelem ell6tishoz kapcsolod6 tevdkenys6g - a hatiirarnkon tul el5 magyarsag dnazonossigdnak meg<irzds6t, fejl6d6sdt ds meger6sodesdt c6lz6 kezdem6nyez6sek - az anyanyelv ipolas6t, fejleszt6s6t szolg6l6 kezdemenyezes - a hatarainkon tul olvashat6 al6irds dl6 magyarsdgot drintri tudominyos munk6k - az anyanyelvii hitdlet t6rgyi ds szemdlyi felteteleinek javitasa - a hataron tuli magyar kisebbsegi hazai kulturalis bemutat6i Cdljainkat csakis Onnel - On<ikkel egyiitt tudjuk megval6sitani, az On ti,rnogatasival. A,nrennyiben cdljainkat On is tudja tamogatri, vagy lit lehet<isdget az egyittrniikoddsre, kerem keresse a kuratoriumi tagokat. Dr Markovics Janos elnak Hercegkrit, Pet6fi u Snmpf Imre Janosnl Hercegkrlt, Pet6fi u. 3 I. Fischinger Henrielld Hercegkut, Pettifi u Rak Jozsefni Hercegkiit Pet6fi u TAMOGATASAT EL6RE IS KOSZONJUK!

16 Eztdttal a Budapesten 6t6 Polydk Sdndorn6t (sz. szerettek 6s szeretnek ma is. H['l6s vagyok ezert Asztalos Mdria) mutatjuk be a tisztelt olvas6k- nekik. nak. Kdrent mondja el llete alakuliisltl A koz6piskola elv6gzese ut6n Budapesten kerestem munkahelyet. Itt tal lkoztam f6rjemmel Polyik S6ndorral. A csal6dalapit6s mellett a hercegk ti elv6geztem a mdrlegk6pes kcinyvel6i tanfolyamot. gyere keskedd st6l napjainkig. Mivel tudontasom szerint eldg rdgen elkeriilt sziil6falujabol, A mai napig ezen a teriileten dolgozom. H6zass6gunkb6l k6t firi sziiletett Gibor 6s Sindor. 14l1dks6s1 fiizasok. A negyedik unoka sziilet6s6t mijusra virjuk. Jelenleg f6demmet egyritt nyugdijasok vagyunk. Obudan a budai hegyek kozel6ben kicsit van az otthonunk. Szerettrnk itt lakni. Mellekesen riszletesebhen Sport bemutat6 el6tti v6llalkoz6k6nt dolgozom mint regisztr6lt irjon dletdnek pillanatk6p. A VII. 6s k6nyvel6. Sokat utazunk ktilfoldre. Egyik arrdl az ifuiszakar6l, amikor mlir linvokr6l.l958-b61. \fiil oszt{lyos nem Hercegktiton dlt! - Sziilet6si nevem: Asztalos M6ria. Az id6sebb generiici6 tal6n mdg eml6kszik a nevemre a fiatalok k6rdezhetik, hogy ki ez a n6? Hercegkrit! Aiom volt-e vagy val6sig? Ebben a hegyekkel konllvett kis faluban dlhettem meg gyermek 6s kamaszkorom legszebb 6veit. Egy szomorit esem6ny (6desap6m elveszt6se) miatt keriiltiink Hercegkftra nagysziileim h6z6ba ocs6mmel 6s 6desanydmmal. Nagysztlleim a sajat gyermekeikkel egyiitt neveltek nagy -nagy szeretetb en. A nagyn6nik 6s nagyb6csik testv6riikkent Poly6k Sindorn6 f6rj6vel kar6csonyin. legszebb utunk thaifoldi nyaral[sunk volt. Bangkok 6s Pattaya. Az ut6bbi id6ben szomoru volt letni a hiradisokban a sz6koir pusztit6sit ebben az egzotikus orszigban - El6g messze lakik szi)l5fahtjdt6l. Mennyire lajdkozott a k1zsdgben ldrtint esemdnyekr6ll * A kozs6gben tortdnt esem6nyekr6l nagyon keveset tudok. Ez biztosan az 6n hibrim is. A kdzs6gben 616 rokonokkal a kapcsolatot f6leg telefonon tartjuk a t6vols6g miait. Ez is bizonyos Egy hercegkriti litogatis alkalmdval k6sziilt fot6. Bal16l: Poly{k Srlndorn6, mellette 6desap-esem6nyekheja,6desanyja, Juli n6nje f6rj6vel 6s lfnyukkal Milyen otletnek tarlja q Hercegk*tiak kotott (n6vnap, kar6csony, stb.). Talalkozojat es a Falanapot? Rdszt vetl-e ezeken? Juliskrival. - A Hercegkirtiak Tal6lkoz6jit 6s a Falunapot nagyon j6 dtletnek tartom Ezek a tal koz6k (Folytatas a 17. oldalon)

17 t (Folytatas a 16. oldalr6l) egyiitt. A alkalmat adnak arra, hogy akik a mindennapi Szigeti tanit6 rohan6 61et forga'tag6ban elmennek egymis mellett b6csit, az itt kellemes koriilm6nyek kozt elbesz6lgethessenek a falu dolgair6l. saimat, a m6jus o s ztitly t Ar - Ismeri-e Hercegkiti elsejei sport Hireket? Mely rovatokat versenyeket, az kedveli legjobban, milyen valtoztatasi a ete van, erd6t, ahol az els6 h6virig ami jobbti tehetnd a btijik ki, a lapot? - A Herceglruti Hirek ku I tir rh 6z at, ahol oly sokat rij s6got eddig nem t6ncoltam. ismertem. Tal6n majd L6tom a most megismerhetem. biiszke Kirlly- - L aftrra+ Milyen idriszakonkdnt Poly{k S:indorn 6 itt latogat Hercegh)tra'? K6porost a.z mrir nyugdijask6nt. - Mig 6ltek a nagysziil6k 6des sz6l6j6- addig gyakabban j drtunk vel, a Gombos Hercegkutra k6s6bb mar csak az unokatestv6rekhegyet a eskilvoire 6s sajnos egy-egy temet6sre. Az 6desanyAm pinc6ivel. A 846ves igy 6t szoktuk gyakrabban meglatogatni Balsdn. - Kdrem ndhany drdekes tbrtdnetet mondjon el dletdnek abbdl az id1szakabol, amikor mdg toltott dveket a sok-sok apr6 pil- Behunyom a szemem 6s magam el6tt l6tom a nagysziileim h6z6t, lak6ival Herceghiton dlt. - A Hercegkirton lanat teszi 6lomszeniv6. Polyik Srindorn6 f6rje, aki mdr szint6n nyugdijas. R6mai Katolikus templom, a Tan6csh6za (ma PolgdLrmesteri Hivatal), a kocsma, az a\v6g, a felv6g a sok-sok kedves ember. Ez mind Hercegkut nekem. - Kdsz1nitm, hogt valaszolt lapunk kdrddseire. Ormek es kedves csaladianak minden iot kh)anok' Mez6 Lriszl6 Polydk Sdndorn6 fiai: Gribor 6s S{ndor, akikre nagyon biiszke. Polyik Sindorn6 f6rje a biiszke nagyapa, Marci nevii unok{jukkal. Almos 6s Bogi Polyik Sindorn6 unokrii egyben szemef6nyei.

18 Nemzetktizi R6gi6s Svfbbril6s K6rustalflkozrf Tarj 6nban A dunrintili TarjriLn telepiil6ssel a hercegkuti rinkorm{,nyzat- kulturcsoportok kapcsolata ma m6r tcibb mint dt eves multra tekint vissza ds a ket telepiiles kdzdtt ldvrj 330 km tivolsig eliendre az 6vek sor6n egyre tobb sz6lon es egyre szorosabb6 fon6dik. A ket telepiillds krlzdtt sok kozos voniis fedezhet6 fel: a \/end69l{t6k 6s vend6gek a meg6rkezt6skor. lakossag is megtiriae es Apolja a n6met nemzetisegi hagl-omlnyokat a falu sz6p, rendezett utc6kkal rendelkezik. sokan foglalkoznak sz6kjtermesztdssel, borai a koml,dken is elismertek. E lap olvas6i szdm6ra is tcibb alkalornmal hirt adtunk ta4 dliak Hercegkuton tett latogatasdr6l vagy 6ppen a liercegkirtiak ta{ini venddgesked6sdr6l. A dimbesdombos. patakokkal szabdalt kis medencdt a Gerecse hegl,koszomja tileli at. Februar 5-6n nagy sikenel keriilt mcgrcndezesre az idei teriileti svibbal a kozs6gi sportcsamokban. A hercegkriti enekkar rdgy dwel ezel5tt egy kora tavaszi Borversenyen lepett fel utoljrilr"a naluk, linccsoporturik pedig ket ewel ezel611 a Zenei Fesdivilon mutatkozott be a tarj6ni kdzonseg el<itt. Azota zempldni kirdndulis keretdben jart n:l'lunk a Ta{aniak Barati Korenek egy csapata, Strdhh Gyorgy tarar ir az osdalyival es a legemldkezetesebb volt sz6murlkra tavaly elott a Zempleni FesztivdLl svib ddlutinja keretdben a Strdhli Kapelle sramlizenekar fergeteges produkci6ja a A hercegkriti krirus fell6p6se. Gornbos-hegl t6v6ben. Es mindenkeppen emlitdst drdemel az is. hogr-a hercegkiti i{taldnos iskolds gyermekek szdmdra a tarjnni tdborozis evr<il dvre felejthetetlen dlmenrt jelent. Hercegkrit kultunillis csoporlait iddn februfuban a tar- tinkorm6nyzat Bariiti Kor. Zenei Egyesiilet riltal taririlnijiilni szervezett nagl'szabisri- kdt napos programra voltak hivatalosak. Februiir 5-6n rendezt6k az impoz6ns Sportcsamokban a Rdgi6s Nemzetkrizi Svribb6lt, melyre Ndmeton'4g hdrom telepiilds6r6l is drkezett delegici6, ennek ellen6re Ftiltip Istvrin polgarmester a tdbb mint 800 r'end6g el6tt diszvend6gkdnt el<jszor a hercegkitti kiilddttseget kdszontbtte. Nagyszerii bemutatkozisi lehet5s6get kapott Hercegkrit t6nccsoportja a Rdgi6s Sv;ib Balon val6 felldp6ssel ds a tadini tiinccsoporttal kdz6sen nagysikerii ajanddk produkci6val leptek meg a bil kdzdns6g6t. Az idei 6v elsci nagy rendezvdnydvel kett6s jubileumot iinnepeltek: tiz eve alakult meg a kdt napos program f6szervez6je, a tadeni Zenei Egyesiilet. valanint a zen6t szolgiiltato Strehli Kapelle is eppen husz esztendeje alakult Minisramli ndven. Friv6szen6vel fogadtrik a hercegkritiakat Tarjinban. A svab bil hagyomdnya is el4izedes mfltra tekint vissza es mint Strdhli Gyorgy egyesiileti eln6k elmondta, egyre nagyobb helyszint. kell keresnirik a nepes briloz6 krizonsdg sz6m6ra. Igy m6sodik eve mir az itonnan 6pirlt Sportcsamokban rendezik es igyekeznek min6l hangulatosabbi tenni, rij elemekkel gazdagitani a temet. Mindenki tetszdset elnyerte a szinpad hattereben elhelyezett festmdny, mely egy igazi, svib paraszth6zat mint6zott. elstte ds a csamok karzalan n6pviseletbe oltoztetett, dlethii b:ibokkal. Az est sordn felldpett a ndmetorsz6gi Bad Orb virosinak zenekara, majd a Str6hli Kapelle hfrzta a talpal6- val6t hajnalig. Sz6munkra drdekes esemdny volt a bdl ktizben "Rozmaring 6rver6s" ds mint l6thattuk igazi licitdliist tartanak a "Rozmaring tulajdonos" cim elnyeresdre. A hercegkriti delegacio id6sebb koroszuillt kepviselti (Fr.tlyatds a 19. oldakn)

19 (Folytatas a 18. oldalrol) r6sze a tombola sorsoldst kovet<ien visszautazott a liborba es nyugdv6ra tdrt, mig az ifrlsig hajnalig mulatott a bdllbarl. A vasimap ddlelott I I 6rakor kezd6d5 szentrnis6n m6l a K6rustal6.lkoz6 tobbi csoportja is reszt vett, ezt kcivet6en a hercegkritiak megkoszoruztik a u{ani h6sok eml6kmiiv6t a templom mellett. A tarjrlni trlnccsoport kalocsai trinccal l6pett a b6l kiiziins6ge el6. harmonika kisdrettel fell6p6 enekkarok produkcioi mind r.ragy sikert arattak, de a hercegkirti Frerurdschaft Nernzetisegi Vegyesk6rus Egyesfrlet tagjainak rnagvarnemet dalokat egyanint feltilel6 el6adasit nttig a zenekawezelb Strdhli G_yorgy tanar ur is elismerdssel m6ltatta. Az eredm6nyeszerepl6st krivettjen a koms Tarjini 6s hercegkriti tinccsoport ktiziis tagjai megkonnyebbnlten 6s felszabadultan dlveztek a produkci6ja. ttibbiek bemutatkozas6t. A k6s6 delutanba nl'irlo A tiz felldp6 k6rust ddlben a Sportcsamokban finom ebeddel ldlttak venddgiil a szervez6k. A kora delutlni programot kovet6en mar csak a bircsrlzkodds maradt hetra ds esti 6r6kban indult haza az aut6busz. 6rak a kdsziil6dessel 6s pr6b6va.l teltek a csoportok Tartalmas kdt napot tolthetttink Ta{anban bariitaink sz6,m6ra. majd hilrom 6rakor kezd6dott a kulturiilis venddgszeretetet dlvezve ds remdljiik augusztusban a program. Miutin Fiil6p Istven koszdntotte a Miivel6desi Hin 20 ves fenriall6sanak timepen viszonozni K6rustaldlkozo rdsztvev6it roviden bemutatta a tudjuk ezt. telepiii6st a jelenl6vsknek. A tobbnyire sv6b dalokkal. dr Stumpl Enik1 Koszorfzis a tarjrini h6siik eml6kmiiv6n6l (bal oldai k6p). Giitz Brilintot a tarjdn-hercegkriti trar{tsr{g megalapoz6jit kiisziintik (iobb oldali k6p).

20 Herce gkrit O nko rmilny zat tu ristaszrilkis ai Pogfnykrit Kulcsos Tirristah6z A Petofi u sz. alatt talitlhato. Az dsszkomfortos dpiiletben k6t t6gas szoba van, db emeletes 6ggyal, k6t kril6ndll6 vizesblokkal. J6l felszerelt kozos konyhij6ban van hrit6szekr6ny, g zanhely, mosogat6, ed6nyek, 6tk6szlet. Valamennyi helyis6gben g6zfiit6s van, igy a t6li id6szakban is haszn6{hat6 a turistah6.z. A fedeft terasz alatt elhelyezett asztalokndlehet 6tkezni, illetve meghitt hangulatot biztosit tiirsalgesra, kellemes htisoldsre. A gyepesitett nagy udvar hits6 r6sz6ben adott a hely a napoz6sra, sziiks6g eset6n akiir sdtrak is felverhet6k. Kialakitott szalonnasiito hely v6rja a piknikez6st kedvel6ket. PetfJi Sdndor: A mfrciusifiak Szolgas6gunk idejdben Minden ember csak besz6lt. Mi valilnk a legels6k, kik Tenni mertrink a hon6rt. Mi emelnik fcil eloszor A cselekv6s zdszlajdt, Mi riasztok fol zaj unkkal Nagy ilmrib6l a haz6tl A foldet, mely kopors6 volt S benn egy nemzet a halott, Megillettiik, 6s tizenn6gy Milj om sziv foldobogott. Egy sz6vl s egy 6rzem6nny6 Olvadt ossze a haza, Az erzelem'lelkesril6s' A sz6 'szabads6g' vala. V6logatta: Giitz M. Ildik6 (1818. junius) Kerekr6ti Turistaszrilli A telepiil6s szabadid6-6s sportcentrumdban l6v6 Sport6lt6z6 tet6ter6ben 17 f6r6hellyel v6rja a pihenni vhgy6kat. Kdt 6 iigyas szoba 6s egy 5 igyas szoba van, melyek mindegyikdb6l p6ratlan kil6tis nyilik a kornyez6 hegyekre. Bogr6csozni, szalonndt siitni az e c6lra kialakitott helyeken tudnak a turistdk, a k6zeli htls viai forr6sn6l (vagy a K6porosi pincesoron) a szomjukat csillapithatj ak. Szill6sdij mindk6t turistah6zban: 1000,- Ft/fiil6jszaka, fiit6si id6nyben: 1250,- FtJqszaka Tovr{bbi informfcirik 6s sz{lllsfoglal6s: Hercegkrit N6met Nemzetis6gi Kiizs6gi Onkormilnyzat Polg6rmesieri Hivatala 3958 Hercegkrit Petofi u Tel, fax Kdrj ilk kedve s o lva s6 inkat p ropagdlj dk i smer 5 s eiknek, ro kona ilcnak, b ardt a ikna k HERCEGKUT 6NronuANyzlrANAK SZALLASHELYEIT!

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

í Í ú ú í Ó í ú Í Í íí í ű Ü ű Í Ú í í ű Í í í í Í ű ú Í Í ú í ű í í ű ű í í í Ó í í í í í Í Í ű í í Í í í ű í í í í í ú í Í í í í í í í Í ú í XI. vfolyam 2, sztm Plos szertartsok a Pilisben Akik a Dunakanyarbanlnek,vagy

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokrol szolo 2/2007.(111.6.) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglahisarol

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű

ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű ö Ö ü ö ü ü ü ö ü ö Ö ü í ü ü ü í ö ö ö í ü ö ü ü ú ü ü ö ü ö ü ö í ú í í ü ü ű í ö ű ö ö ö ö ö ü í ű ö ü ü ö ö Ö í ü í É ú Á ö ü ö í ö ü í ö ö ö ö ö ü ü ű ö ö ö ö ö ú í ú ö ü ö ű í ö ü í ű ö í í ö í ű

Részletesebben

ö ü ö Ü ű ü ü Á É Ü ö ű Á ö ö Ü Ö ű ISKOLAI HIREK OVODAI HIREK 2ot4. június 6-n vzrval egybekötött ballags volt a Vattai Tündrkert Óvodban. A műsort a Faluhz dsztermben tartottk' Az ünnepsgen Murnyi Zsoltn

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql'

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql' Tiszan a gyfalu Kiizs6g Onko r m6ny zata K6pvisel6-testiiletdnek 7 I 2013.(XIl.23.) ii nko rm 6n y zati re n delete a kiizs6g igazgatisi teriilet6re vonatkozil Szabfilyozfsi Terveinek elfogadrlsfr6l, 6s

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

PlJRDt MIHÁLY RaMÁN KuLTURÁLts EGYESÜLET Szkhelye: 5665 PUSZTAOTTLAKA Kossuth u.45. ASOCIATIA CULTURALA ROMANA MII{AI PTIRDI E-nail: boc$oreva@t-online.hu Kevermes s Vidke TakarkszÖvetkezet TelJFax: 00-36-66-631704

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

nrr/jeilktlt U{{,s@3s A NAGYBOJT FEBRUARI 4 U,i;/qo 7kl''rfrrt6rr 14&4ap alnatuil,il

nrr/jeilktlt U{{,s@3s A NAGYBOJT FEBRUARI 4 U,i;/qo 7kl''rfrrt6rr 14&4ap alnatuil,il A o-, nrr/jeilktlt, i----i---- HERCEGKUTKOZSEG i Ara I nnonrufcl6s LApJA I 120 Ft I 2006. tebru6r, 7, 6vlblyam, 2. sz6m U{{,s@3s to A NAGYBOJT Az Egyhfu nagy iinnepkdreinek, a kar6csonynakezzel egyitt

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS

BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS BÁNHEGYESI HÍR-FORRÁS Magyarbánhegyesi HAVILAP III. évfolyam 1. szám - 2015.január MOTTÓ: A jövő azoké, akik hisznek álmaik szépségében. - ELEANOR ROOSEVELT - Minden kedves magyarbánhegyesi lakosnak egészségben,

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi

szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi szigetvan vanos polr;anmestert HTvATALA Testiileti 6s Int6zmrinvi KIVC.NAT Szigetvir Vfros Onkormfnyzati K6pviseldtestiilete 2010. december l4-i iil6s6nek je93rz6kiinyv6b6l Tfrqv: Hitelszerz6d6s meghosszabbftisi

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

@ 48 / 355-001. MEGHiVO. Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu

@ 48 / 355-001. MEGHiVO. Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu Ktizs6gi dnkorminyzat PolgSrmester6t6l 372O Saj6kaza, pet6fi u. 2. @ 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email : kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO Magyarorszaig helyi tinkorm6nyzatokrol szols 2011. 6vi clxxxx.

Részletesebben

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek!

Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. Tavaszi nagytakarítás. Kedves Vértesszőlősiek! Tavaszi Kiállítás és Fesztivál Április 25-én szombaton és 26-án vasárnap ismét megrendezésre kerül a Sportcsarnokban a Tavaszi Kiállítás és Fesztivál. A szokásos termék- és árubemutatókon kívül állandó

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

Ö Ö É Á Á Á É Í ü PilismarotiHrek2000 aueusaus TjkozÍaÍ a ktilskziitt eltelt idszak legfonte sabb esemnyeiri Mjus 29.i tes riletitilsiinketkveten a legfonto. sabbfeladatvolt, hory a Meryei Tertiletfejlesztsi

Részletesebben

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata Ervdnyes 2015. janu6r 29-tol Orsz69os Magyar M6h6szeti Egyestilet 1. 1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyesiilete megbecstl6sben,

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

ű ű Ü ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö Ü Ö ű Ú ű ű Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ö FALUsl suttoo s' 1996. mrcius vnye, gy a melegignye is nagy, de melegignye nagy vzignnyel prosul. Sem atalajszrazsgt, sem a leveg alacsony pratartalmt

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

ü ö ö ü ü ű ö ü ü ö ü ö ö ű ü ö ü ö ö ö ö ü ü ö ö ú ü ö ö ü ú ü ö polgrmester: Balla Gvörgv Elmondja, hogy közmeghallgats egy kibvtett kpviseltestületi üls megl aptja, hogy a kpviseltestület egy f igazo

Részletesebben

Ó ű ű ű Ó 6. szm/20l3. mjus az a 2,1 milli forint, amelybe a sszobnk megptsekerlt. Bszkk vagyunk an4 hogy intzmnynk ert a hatalmas beruhzlst,,sajt erbl" lmodta, tewezte, pttette s fltnanszirazta meg. A

Részletesebben

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l JEGYzOrcoxvv Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l TOKODA[TAR6 Tokodaltf 16 Kiizs6g Onkormfnyzatinzkl(6pvisel6-testiilete 2532Tokodaltitr6,

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

FAtI]$I Rszke Kzsg Kpvisebtesfitetne.k Kg k.*sffi lryja $g'mk#w#ffi Mrcirrs )NI. rfolyam 3. sz. ffi ffi #ffi 3'Xmdv*mffi *$mffi ffi'-&ffi# ff A Falusi Suttog hasbjain keresztl a nyilvnossg bevonsval mondok

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

É í ö ú ü í ó ú í ó ó ü ó ó í ó ö ö Á ü ó í ü ó ö ü ó ú ű ö ö ó ú Á ö ú í ú ú ü ö í ü Á í ö í Íó ö ö ó ö ü í Ö ö ú í Ü ö Í í í ö ú ú ú ü ö ö Á í ó í í ö ö ü ö VERESEGYH^ZKISTÉRSÉG onkormányzareinak rosgcérú

Részletesebben

A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. február XIII. évfolyam 1. szám. Kedves Vértesszõlõsiek!

A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. február XIII. évfolyam 1. szám. Kedves Vértesszõlõsiek! A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2007. február XIII. évfolyam 1. szám Kedves Vértesszõlõsiek! A Hírmondó történetében új fejezet köszöntött be több szempontból is. Ugyanis, amint azt

Részletesebben

1./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző

1./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előterjesztő: Dr. Bata Ákos jegyző 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 27/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester,

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 19-én 17 órakor, - közmeghallgatással egybekötött ülésén Bánhalmán. - Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester,

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

ÍÍ Í Í Í Ő Ü Í Í Í Ü Ü Í Ö Í Ü Í vívhínno ELOSZO Most egy ve, hogy el sztir jelent meg az j kiinttisvv Hrad. Nagy dolognak tartjuk, hogy megrte eztaz egy vet. Ugyan a terjesztse s megvtele tovbbra is gondokatokoz,

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi Salg6tarjrln Megyei Jogri V6ros Polgrlrmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vfrosiizemeltet6si Iroda Szdm:3682-l/2013. Javaslat a kdzteriileti virakoz6helyek kijeriir6s6161 6s haszndlatdnak szabfilyozhs6r6l

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly,

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Harminc évvel ezelõtt tért haza történelmünk néma, nagy tanúja, a SZENT KORONA Története keserédes, viszontagságos, fájdalmas történelmi krimibe illõ. Írtak már róla könyveket, tanulmányokat, tudós szakemberek

Részletesebben

ELOTERJESZTES a Tulajdonosi Bizottsaig iilcscre

ELOTERJESZTES a Tulajdonosi Bizottsaig iilcscre BUDAPEST FOVAROS TE&ZVAROS ONKORMANYZAT ALPOLGARMESTERE '< Ugyiratszam: 2367012005 A hatarozati javaslat elfogadasahoz egyszerii tobbseg sziikseges. ELOTERJESZTES a Tulajdonosi Bizottsaig iilcscre Tirev:

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET. 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET. 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2011. június 28. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E RENDELET száma 10/2011.(VI.29.)önkormányzati rendelet 11/2011.(VI.29.)önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben