2010. május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. május 4. 9.30, Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 Közgyőlés Magyar Tudományos Akadémia Elnöke május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet Tervezet B E S Z Á M O L Ó a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról Budapest, május

2 Közgyőlés T a r t a l o m j e g y z é k május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet I. Az Akadémia rendelkezésére álló források Költségvetési támogatás Intézményi saját bevételek Kutatóintézetek forrásstruktúrája A Támogatott Kutatóhelyek bevételeinek struktúrája Beruházási források...11 II. Az Akadémia mőködési költségvetésének végrehajtása A költségvetési támogatás felhasználása Közvetlen akadémiai kutatási célokra Országos kutatás- és tudóstámogatás Infrastrukturális célokra Igazgatás, kutatásszervezési, egyéb kutatást kiegészítı, kisegítı és jóléti feladatok Intézményi gazdálkodás elemzése Intézményi gazdálkodás összefoglaló adatai Kutatóintézeti gazdálkodás Támogatott kutatóhelyek gazdálkodása A Könyvtár gazdálkodásának jellemzıi Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üzemeltetése Kutatásszervezési feladatok Területi akadémiai bizottságok titkárságai gazdálkodásának jellemzıi Az Igazgatási ágazat gazdálkodásának jellemzıi A Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia gazdálkodásának jellemzıi Jóléti intézmények gazdálkodása OTKA Iroda gazdálkodásának jellemzıi Fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználása...43 III. Az Akadémia elıirányzat-maradványának alakulása Az intézmények elıirányzat-maradványának alakulása Fejezeti maradvány alakulása...52 IV. Az akadémiai intézmények vállalkozási tevékenységének alakulása V. Az Akadémia vagyoni helyzete... 53

3 Közgyőlés május , Díszterem 2. napirendi pont, 1. sz. melléklet Összefoglalás A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény 9. (2) bekezdés f) pontja alapján az Akadémia éves költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása a Közgyőlés hatáskörébe tartozik. Az Akadémia évi költségvetésének végrehajtását összefoglalóan a következıkkel lehet jellemezni: 1. A beszámolási idıszakban az akadémiai intézmények gazdálkodását több központi (kormányzati) intézkedés érintette: A beszámolási idıszakban sem került sor illetményfejlesztésre és így a törvény szerinti kötelezı átsorolásokra sem lehetett a többletforrást hozzárendelni. Ez a kutatóintézetek jelentıs részénél problémát jelent. A 13. havi illetmény mind a közalkalmazotti, mind a köztisztviselıi körben elvonásra került. Az elvonás összegét a Pénzügyminisztérium a fejezetek adatszolgáltatása nélkül hajtotta végre, így a saját bevételhez kapcsolódó 13. havi illetmény is a támogatási forrásból került elvonásra. Maradványtartalékolási kötelezettség került elıírásra a kutatóintézetek, a Támogatott Kutatóhelyek Irodája és a Könyvtár részére, melyet az érintett szervezetek betartottak. Az egyensúlyi tartalék az intézmények részére visszarendezésre került. A nemzetgazdaságot érintı gazdasági válság miatt az akadémiai intézményeknek a évi bevételeik után befizetési kötelezettséget kellett teljesíteni. 2. A bevételek volumene évben ,9 millió Ft volt, mely 50%-kal volt magasabb, mint az elızı évben. Ezt döntıen a Q2 Programra év végén átutalt millió Ft összeg okozta. A kutatóintézeteknél a teljes bevétel támogatással együtt összesen millió Ft, amely 5,7 %-os növekedést jelent. A kutatóintézeti bevételek támogatások nélküli teljes összeg millió Ft, ezen belül 3,5 milliárd Ft volt a külföldrıl származó kutatási és egyéb bevételek összege, mely 12%-kal magasabb volt, mint az elızı évi szint. A hazai pályázati bevételek együttesen az elızı évivel azonos szinten teljesültek. A bevételi szint stagnálása függetlenül az egyes belföldi és külföldi forrásoknál meglévı pozitív irányú változásoktól azt mutatja, hogy a kutatóintézetek elérték a bevételi szintnek azt a mértékét, amely a jelenlegi intézeti kapacitásokkal elérhetı volt. Ez a gyakorlatban azt

4 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról jelenti, hogy a folyamatos elvonások, megszorító intézkedések hatása nem terhelhetı tovább a bevételekre, tehát a kiadási szint és ezzel egyidejőleg a feladatok volumenének több esetben radikális csökkentése szükséges. 3. A fejlesztési források hiánya miatt tovább csökkent a gép-mőszer korszerőségi mutató mértéke, mely mindhárom kutatási területet egyaránt hátrányosan érintette. A használhatósági mutató összességében a gép-mőszer állománynál az egyes tudományterületeken (társadalomtudományok, élettudományok, matematika és természettudományok) 17,6%, 23,1% és 19,4%. Ez különösen a matematikai és természettudományi területen jelentett komoly visszaesést. Ennek a csökkenésnek rendkívül, negatív következményei lehetnek az eszközigényes pályázatokon történı részvételnél. 4. Egyre nagyobb problémát jelent, hogy az intézmények jogos, sokszor halaszthatatlan felújítási igénye jelentısen meghaladja a rendelkezésre álló akadémiai központi felújítási keret összegét (2009. évben a benyújtott építési, felújítási igény millió Ft, míg a rendelkezésre álló keret 711 millió Ft volt. Gép-mőszerek felújítására évek óta még az igényeket sem kérheti be az Akadémia.) Az akadémiai ingatlanoknál a folyamatos állagmegóvás ellenére is évrıl évre egyre nagyobb mértékben növekszik az igény egy-egy nagyobb volumenő felújítási munka elvégzésére. A forráshiány miatt az igények átlagosan 40-50%-ának teljesítése valósulhat meg. Az elızıekben kiemelt négy témakör azt mutatja, hogy az Akadémia intézményhálózatánál mind a személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében komoly problémák vannak, melyen a jelenlegi pályázati rendszerek nem tudnak segíteni. Az intézményhálózat már elérte azt az eredményes pályázati szintet, melyet a jelenlegi kiadás-bevétel szerkezetével elérhetett, további forrásbıvülés itt már nem lehetséges. A személyi és infrastrukturális fejlesztés ebben a helyzetben kizárólag központi támogatással biztosítható. Az Akadémia és intézményhálózata évi tevékenységérıl szóló részletes beszámolási adatok megerısítik az összefoglalóban kiemelt megállapításokat. 3

5 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról I. Az Akadémia rendelkezésére álló források 1. Költségvetési támogatás Az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervek (kutatóintézetek, egyéb intézmények), a támogatott kutatóhelyek részére, valamint a központilag kezelt feladatokra 2009-ben az Országgyőlés által elfogadott költségvetésben ,8 millió Ft támogatás szerepelt, melybıl az OTKA Programok támogatása 5.235,8 millió Ft volt. A mőködési és felújítási célt szolgáló támogatásból ,1 millió Ft (a teljes keret 74,8%-a) átadásra került az intézmények részére. A fennmaradó 25,2% a központilag kezelt feladatok (ide értve az OTKA Programokat is) megvalósításának pénzügyi forrását jelentette. Az Országgyőlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok az elızı évhez képest a következı jogcímeken változtak: Jogcímek millió Ft-ban évi eredeti támogatási elıirányzat , évi illetmény-fejlesztés támogatása 818,1 Fejlesztési forrás a tiszteletdíjak támogatásához 260,0 Fejlesztési forrás szakmai feladatokhoz 240,0 Közel-keleti kutatások támogatása (átvétel a Miniszterelnöki Hivataltól) 12,0 Bolyai Mőhely Alapítvány támogatása (átvétel a Miniszterelnöki Hivataltól) 13,1 Többlettámogatás a GSZT Titkárság mőködtetéséhez 24,4 Többlettámogatás a Nagy Imre Emlékház mőködtetéséhez 28,1 A gazdasági válság miatti támogatáscsökkentés - 684,1 A 13. havi illetmény elvonása miatti támogatáscsökkentés ,7 Az Országgyőlés által elfogadott évi költségvetési támogatás összesen: ,8 A jóváhagyott költségvetési támogatás egyrészt a Kormány által elrendelt intézkedések, másrészt jogszabályi változásokkal összefüggésben 303 millió Ft-tal növekedett, így ,8 millió Ft-ra módosult. Az Akadémia támogatásának a központi költségvetés fıösszegéhez viszonyított aránya az elmúlt években folyamatosan csökken: 4

6 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról MTA támogatás a központi költségvetés kiadási %-ában 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% A költségvetési támogatást érintı évközi változások jogcímei a következık voltak: Jogcímek millió Ft-ban 1.) Jogszabályi változással összefüggı módosítások: Más fejezetek részére támogatás átcsoportosítás (átadás) OTKA témapályázatokból ,5 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 5,7 Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 21,7 Honvédelmi Minisztérium 3,6 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 91,5 Országgyőlés 0,7 Központi Statisztikai Hivatal 16,5 Egészségügyi Minisztérium 33,0 Oktatási és Kulturális Minisztérium 2.778,8 Szakmai feladatokból - 1,2 (idıs akadémikusok támogatása, könyvkiadás támogatása) Könyv- és folyóirat-kiadásból - 4,6 Sajátos nemzetközi kapcsolatok támogatásából - 0,4 Összesen: ,7 5

7 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról Más fejezetektıl támogatás átvétele Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól 53,0 Oktatási és Kulturális Minisztériumtól 41,6 Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 15,3 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól 13,9 Miniszterelnöki Hivataltól 206,9 Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 12,0 Kutatás és Technológia fejezettıl 2.087,7 Összesen: 2.430,4 2.) Kormány-intézkedésekkel összefüggı módosítások: A évi havi kereset-kiegészítés támogatása 598,6 Prémiumévek program kiadásainak támogatása 17,7 GSZT konferencia támogatása 14,0 World Science Forum támogatására 200,0 Összesen: 830,3 Támogatás-változás összesen 303,0 Az Akadémia és az irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési szervei és feladatai költségvetési támogatásának alakulását, illetve a megszerzett saját bevételeit, valamint a ténylegesen rendelkezésre álló átlaglétszámot az 1. számú mellékle tartalmazza. Az elızı évhez képest a támogatások lényegében változatlanok maradtak, a saját bevételek növekedtek Költségvetési támogatás Saját bevételek Saját bevételek MTA- Q2 program nélkül év év év 6

8 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról 2. Intézményi saját bevételek A köztestületi költségvetési szerveknek a évben is jelentıs volumenő saját bevétellel járultak hozzá szakmai feladataik teljesítéséhez. Az intézményi saját bevételek a évben ,9 millió Ft-ot tettek ki, mely összeg 50%-kal magasabb, mint az elızı idıszak teljesítménye. A bevételek közül a felhalmozási bevételek volumene alacsonyabb, mint az elızı évben, az összes többi bevételi jogcímen emelkedés tapasztalható. Legnagyobb mértékben a támogatás jellegő bevételek értéke növekedett, (ezek értéke megduplázódott). Ezek alapvetıen a pályázati alapon az államháztartás alrendszereibıl - elnyert támogatások. A növekedés legnagyobb tétele a Természettudományi Kutatóközpont (Q2) létrehozására átutalt (visszatérítendı) 6 milliárd Ft-os támogatás. A bevételek jogcímenkénti összetételét és az ezekhez kapcsolódó mutatószámokat a 2. számú melléklet részletezi. A évi bevétel összetétele (%) 23,4% 21,3% 0,9% Mőködési, szolgáltatási, vállalkozási bevétel Kamatbevétel (devizaszámla után) 0,2% Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Átvett pénzeszközök 3,5% 36,0% 14,7% Támogatási bevételek Elızı évi elıirányzatmaradvány átvétele Pénzforgalom nélküli bevételek A pályázati bevételeket alapvetıen két nagy területre lehet besorolni: különbözı központi programokból átvett támogatási forrást nem érintı pénzeszközök (pl. az NKTH kutatási célú támogatása, OTKA, fejezeti programok). Ezek a pályázati bevételek évben 5.245,1 millió Ft-ot tettek ki, melynek összege az elızı évhez viszonyítva 6,2%-kal csökkent. a külföldrıl kapott megbízások összege a évben 3.948,7 millió Ft-ot tett ki. Ez az összeg 41 %-kal magasabb, mint az elızı évi összeg. A külföldrıl átvett pénzeszközökbıl 2.707,2 millió Ft az Európai Uniós pályázatokból, 1.241,5 millió Ft nemzetközi szervezetektıl és külföldi magánszervezetektıl származik. Ez az összeg nem tartalmazza a strukturális alapoktól származó bevételeket. 7

9 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról A mőködési, szolgáltatási bevételeknél a beszámolási idıszakban jelentısebb, 14,3 %-os növekedés következett be. Ezek a bevételek az intézmények alap- és vállalkozási tevékenységével összefüggésben és nem központi programokból származnak, valamint ebben a körben kerülnek kimutatásra az intézmények által végzett kisegítı tevékenységek (pl. bérbeadás) és továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is. A devizaszámlák kamatbevételeinek volumene ebben az idıszakban jelentısen 28,1 %-kal növekedett, annak ellenére, hogy a devizaszámlákon meglévı pénzeszköz állománya csökkent az elızı év végi állományhoz képest. Az elızı évi tartalékok igénybevétele 49,3%-kal emelkedett az elızı évi teljesítéshez viszonyítva. A tartalékok igénybevétele az áthúzódó feladatokkal volt összefüggésben. Összességében a saját bevételek még mindig jelentıs részt képviselnek az intézmények gazdálkodásában, mivel a jelenlegi intézményi szervezetek fenntartása, a feladatellátások a csökkenı központi támogatások mellett csak saját bevételbıl finanszírozhatók. A bevételek esetében a külföldi megbízásokból származó bevételek volumene azonos szinten maradt. Ez az akadémiai kutatóintézetek nemzetközi elismertségét jelenti, azonban változatlanul felveti azt a gondot, hogy ezeknek a forrásoknak a terhére a rendkívül szigorú elszámolási szabályok miatt intézményi üzemeltetési kiadások csak korlátozott mértékben számolhatók el és az általános utófinanszírozás miatt az intézetek évközi likviditási gondjai egyre gyakoribbá válnak, melyet az Akadémia saját hatáskörében már nagyon nehezen tud megoldani Kutatóintézetek bevételeinek struktúrája Az intézményi bevételek legnagyobb részét a kutatóintézetek költségvetési támogatása teszi ki. A kutatóintézetek bevételeinek kiemelt forrásonkénti részletezését a 3. számú mellékle tartalmazza. A kutatóintézetek évi bevételei (beleértve a költségvetési támogatást is) 5,7%-kal nagyobbak voltak a évi teljesítéshez képest. Az egyes bevételi jogcímek változásait a következıkkel lehet jellemezni: A kutatási célú költségvetési támogatás 3,3 %-kal csökkent. 8

10 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról A nem közvetlen kutatási célú támogatások 8,9 %-kal csökkentek. A két támogatási jogcímen a évben ,3 millió Ft került elszámolásra, ez a évhez viszonyítva (21.409,8 millió Ft) 3,5%-os csökkenést jelent. Az OTKA Programokból a kutatóintézeteknek átadott megbízások bevétele az elızı idıszakhoz viszonyítva 6,2%-kal csökkentek. A kutatóintézetek az OTKA bevételek 82,1 %-át havi finanszírozással, költségvetési támogatásként kapták. A kutatóintézetek gazdálkodásában a nemzeti kutatási alapprogramok (pl.: NKTH kutatási célú támogatása) támogatása a évben 1.632,5 millió Ft összegő volt, ami az elızı évhez viszonyítva 10,6%-os csökkenést jelentett. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon keresztül biztosított pályázati pénzek összege 825,4 millió Ft-ot tett ki, az elızı évi teljesítéshez képest 18,9%-os növekedést jelentett. A külföldrıl kutatásra átvett pénzeszközöknél 12%-os növekedés következett be, ez a forrás még mindig jelentıs értéket (3.539,0 millió Ft) képviselt a kutatóintézeteknél. E bevételek jelentıségét az is bizonyítja, hogy a teljes forrásstruktúrán belüli részaránya meghaladja mind az OTKA Programokét, mind a nemzeti kutatási alapprogramokét. A külföldi forrásokon belül 2.533,3 millió Ft Európai Uniós pályázatokból származik, melybıl 2.041,8 millió Ft érkezett közvetlenül külföldrıl, a fennmaradó rész belföldrıl, a strukturális alapoktól (GVOP, HEFOP stb.) származott. A kutatóintézeti források heterogén jellegét bizonyítja, hogy ebben az évben jelentıs mértékő volt az egyéb forrásokból kutatásra átvett pénzeszközök volumene. Ebben a bevételi körben a 3. számú mellékletben nem nevesített, az államháztartási körbe tartozó központi programok bevételei, valamint a non-profit szervezetektıl (alapítványok, közalapítványok stb.) átvett pénzeszközök tartoznak. Az egyéb forrásokból átvett pénzeszközök a jelentıs mérték mellett azonban csökkentek a korábbi évhez viszonyítva. 9

11 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról A vállalati forrásokból kutatásra adott megbízások értéke az elızı évihez képest 50,0%-kal magasabb, összesen 2.758,5 millió Ft bevételt sikerült realizálni. Ennek döntı többsége a következı kutatóintézeteknél keletkezett: Atommagkutató Intézet 218,5 millió Ft, KFKI Atomenergia Kutatóintézet 843,9 millió Ft, Kémiai Kutatóközpont 181,6 millió Ft, Mőszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 75,9 millió Ft, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 270,3 millió Ft, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 80,1 millió Ft, Szegedi Biológiai Központ 155,4 millió Ft, SZBK Enzimológiai Intézete 75,2 millió Ft, Politikai Tudományok Intézete 45,9 millió Ft, Összességében, tehát megállapítható, hogy a kutatóintézetek forrásstruktúrájában a meghatározó részt változatlanul költségvetési támogatás, a különbözı központi programok, valamint a külföldi pályázati úton elnyert bevételek jelentik A Támogatott Kutatóhelyek bevételeinek struktúrája A támogatott kutatóhelyek a évben 281,9 millió Ft kutatási célú saját bevételt értek el, mely összeg 9,3%-kal alacsonyabb volt, mint az elızı évben. Ebben az évben is jelentıs az egyes kutatóhelyek által elnyert pályázati bevételek, részaránya (pl.: OTKA, az NKTH által biztosított kutatási támogatás). 10

12 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról 3. Beruházási források A Magyar Tudományos Akadémia évi beruházási céljaira központi forrás nem állt rendelkezésre, a beruházási kiadásokat az akadémiai intézmények döntıen pályázati bevételeikbıl teljesítették. II. Az Akadémia mőködési költségvetésének végrehajtása 1. A költségvetési támogatás felhasználása A 2009-ben az Akadémia részére - OTKA Programok és Iroda költségvetése nélkül - biztosított mőködési és felújítási célú költségvetési támogatás felhasználásának alakulását a következı mutatószámokkal lehet jellemezni: Felhasználás iránya 2008.év % 2009.év % Közvetlen akadémiai kutatási célokra 70,6 68,5 Országos kutatás- és tudós támogatásra 18,6 19,3 Infrastrukturális célokra 1,8 1,6 Igazgatási, kutatásszervezési, területi akadémiai bizottságok, 8,0 9,1 jóléti és egyéb feladatokra Kötelezettségvállalásokkal terhelt fejezeti 1,0 1,5 maradvány A évi megoszlás: Összesen 100,0 100,0 Infrastruktúrális célok MTA költségvetési támogatásának felhasználása Igazgatás, kutatásszervezés, egyéb kutatást kiegészítı, kisegítı és jóléti feladatok Kötelezettségvállalásokkal terhelt fejezeti maradvány (szakma) Közvetlen akadémiai kutatási cél Országos kutatás- és tudóstámogatás 1.1. Közvetlen akadémiai kutatási célokra 11

13 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról A közvetlen akadémiai kutatási célokra fordított költségvetési támogatás részaránya 68,5 %-os, amely 2,1 százalékponttal alacsonyabb volt, mint az elızı idıszakban. A csökkenés annak ellenére következett be, hogy két új téma (Közel-keleti kutatások, illetve Lendület program támogatása) jelent meg a kutatási célú támogatások között. Ebbe a körbe tartozik: kutatóintézetek mőködési és központi beruházási célú támogatása, támogatott kutatóhelyek támogatása, tudományos társaságok támogatása, fiatal kutatók pályázatos támogatása, európai uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítı forrása, kutatóintézetek kutatási tematikájának támogatása (Lendület program), Közel-keleti kutatások támogatása Országos kutatás- és tudóstámogatás Az országos kutatás- és tudóstámogatás részaránya 19,3 %, mely az elızı évhez képest 0,7 százalékponttal emelkedett. A növekedés oka a Miniszterelnöki Hivataltól átvett Bolyai Mőhely támogatása, mely fı törekvése a középiskolákban és a felsıoktatásban valamilyen területen kiváló eredményt nyújtó diákok számára havi rendszerességgel, három éven át önképzı-tehetséggondozó program nyújtása. Ebbe a körbe tartozik: akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások, doktori tiszteletdíj, nemzetközi kapcsolatok, Nagy Imre Emlékház mőködtetéséhez alapítványi támogatása, határon túli magyar tudósok támogatása, Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása, Bolyai Mőhely Alapítvány támogatása. A központi feladatok közül az akadémikusi és doktori tiszteletdíjak és a nemzetközi kapcsolatok fıbb mutatóit a II/2. pontban mutatjuk be részleteiben Infrastrukturális célokra Az infrastrukturális célokra fordított költségvetési támogatás részaránya 1,6 %-os volt, mely az elızı évhez viszonyítva jelentıs 0,2 százalékpontos csökkenést mutat, mely fıként a központi beruházási támogatás megszőnésével magyarázható. Ehhez a területhez sorolható: a könyvtári, a felújítási, 12

14 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról a könyv- és folyóiratkiadás támogatása Akadémián kívüli nem költségvetési szerveknek, Magyar Tudomány folyóirat támogatása Igazgatás, kutatásszervezési, egyéb kutatást kiegészítı, kisegítı és jóléti feladatok Ebbe a körbe a következı feladatok sorolhatók: szolgáltató szervezetek, jóléti intézmények, területi akadémiai bizottságok mőködtetése, Titkárság mőködtetése, Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia mőködtetése Gazdasági és Szociális Tanács mőködtetésének támogatása. A felsorolt feladatok költségvetési támogatása a teljes akadémiai támogatás 9,1 %-át tette ki, mely az elızı idıszakhoz viszonyítva 1,1 százalékpontos növekedést mutat. Az akadémiai intézmények kiemelt adatainak megbontását a 4. és 4/a. számú mellékletek tartalmazzák. 2. Intézményi gazdálkodás elemzése Ebben a fejezetben az Akadémia irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására ható tényezıket és a évi gazdálkodással kapcsolatos összefoglaló mutatókat ismertetjük Intézményi gazdálkodás összefoglaló adatai Az intézményi gazdálkodást elıször a bevételeket és kiadásokat leginkább meghatározó folyamatokon keresztül mutatjuk be, majd az egyes feladat, illetve intézménycsoportok gazdasági helyzetének alakulásáról számolunk be. Bevételek alakulása Az akadémiai intézmények 2. számú melléklet szerinti saját bevételei 50%-kal emelkedtek, ez döntıen a pályázati bevételek növekedésének, valamint a Természettudományi Kutatóközpont (Q2) létrehozására átutalt 6 milliárd Ft-os támogatásnak volt köszönhetı. Az MTA-Q2 Program támogatása nélküli bevétel értéke mindössze 18%-kal emelkedett. Az intézményi költségvetési támogatás felújítással együtt részaránya az összbevételen belül 57,3 %-os volt. Kiadások alakulása 13

15 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról Az intézmények tényleges kiadásai ,9 millió Ft-ot tettek ki, mely összeg 4,0%-kal magasabb, mint az elızı évben volt. Az intézmények legjellemzıbb - összehasonlítható - kiadási jogcímei a következık voltak: millió Ft-ban A év adata a Kiadási jogcímek évhez viszonyítva Év (%) Személyi juttatások , ,9 96,3 Munkáltatót terhelı járulékok 7.070, ,5 92,2 Dologi kiadások , ,7 131, , ,00 adatok ezer Ft-ban , , , ,00 Személyi juttatások Munkáltatót terhelı járulékok Dologi kiadások 0, év év év A személyi juttatási kiadásoknál tapasztalható csökkenést az illetményemelés hiánya, illetve a 13. havi illetmény központilag történt eltörlése okozta. A dologi kiadások 31,1%-kal növekedtek az elızı évhez hasonlítva, ami jóval meghaladja a megelızı évek (6,9%-os) növekedési ütemét. A központi költségvetést és a társadalombiztosítási alapokat megilletı, teljesített befizetési kötelezettségek, és adók az alábbiak szerint alakultak: Jogcímek millió Ft-ban Társadalombiztosítási járulék 5.355,6 Korkedvezmény-biztosítási járulék 39,2 Munkaadói járulék 449,7 Egészségügyi hozzájárulás 656,7 Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 2.912,5 Magánnyugdíj-pénztári tagdíj 667,4 14

16 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról SZJA - munkáltatót terhelı 31,0 SZJA - dolgozót terhelı 6.957,7 Munkavállalói járulék 197,1 Táppénz hozzájárulás 18,4 Egyéb adók, díjak, befizetések 88,8 ÁFA különbözet 536,3 Összesen: ,4 Ezek a befizetési kötelezettségek az Akadémia teljes kiadásainak 34,2 %-át, a költségvetési támogatás 47,6%-át teszik ki , , ,0 Összes kiadás befizetési kötelezettségen felüli része , ,0 Befizetési kötelezettség a központi költségvetés részére ,0 0, év év Nemzetközi kapcsolatok A nemzetközi kapcsolatokra fordított kiadásokat az 5/a. és 5/b. számú mellékletek tartalmazzák. A évi feladatok teljesítése a következık szerint valósult meg: Jelenleg az MTA-nak 53 kétoldalú tudományos együttmőködési megállapodása van. 15

17 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról Ennek keretében került sor: 495 fı csere-egyezményes kiutazására (5.477 nap) és 677 fı fogadására (6.293 vendégnap), 268 fı (1.588 nap) devizás kiutazására, 25 fı (81 nap) egyéb kiutazására, az MTA tudományos osztályai és kutatóhelyei által külön meghívottak (78 fı, 282 vendégnap) fogadására, a nem kormányzati tudományos szervezetek tagdíj átutalására, illetve nyilvántartására (53 szervezet tagdíj átutalása, 83 szervezet nyilvántartása) Összefoglalva: nemzetközi kapcsolatokra évben 138,6 millió Ft-ot fordítottak, melyet 170 millió Ft támogatás és 6,6 millió Ft saját bevétel finanszírozott, a keletkezett maradvány évi nemzetközi feladatokra kell fordítani.. Köztestületi feladatok Jogcím év év millió Ft-ban Akadémikusi tiszteletdíjak, özvegyi ellátás 1.823, ,9 Külsı tagok akadémikusi tiszteletdíja 19,4 18,8 Céljutalmak, pályadíjak 10,2 15,2 Kegyeleti kiadások, tudóssegély 10,4 8,9 Pedagógus kutatók díjazása 1,8 1,9 Akadémiai aranyérem 2,4 3,1 Bizottsági üléseken való részvétel költségtérítése 0,2 Megbízási díjak szakmai feladatok ellátásáért 0,6 3,3 Akadémikus tisztségviselık tiszteletdíja 16,3 16,1 Magyar Tudomány és Akadémiai Értesítı elıfizetési díjára 5,9 3,5 Reprezentációra (pl. közgyőlési kiadások) 10,6 7,6 Egyéb pénzeszköz átadások (pl. Akadémiai Klub, Erdélyi Múzeum Egyesület stb.) 4,6 10,3 Egyéb dologi kiadások (hirdetés, pénzügyi szolgáltatási díj, kommunikációs kiadások stb.) 15,8 14,1 A köztestületi keret költségvetésébıl átcsoportosításra került összegek más akadémiai költségvetséi intézménynek (zárolások): 7,1 53,4 Arany János Díjra 1,2 Összesen: 1.928, ,5 16

18 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról Doktori Tanács Titkársága A Doktori Tanács Titkársága feladatai közé tartozik az MTA doktora cím elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálása, gondozása az évi XL. törvény, valamint az MTA Doktori Szabályzata alapján. A doktori címmel rendelkezıknek tiszteletdíj folyósítása a többször módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésrıl szóló törvény alapján történik. A Tudományos Minısítı Bizottság jogutódjaként a tudomány doktora, illetve kandidátusa fokozatok honosítása az 55/1995. (V. 17.) Kormányrendelet alapján kerül lebonyolításra. A Doktori Tanács Titkársága a Vezetıi Kollégium november 12-i döntése alapján ellátja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ügyintézésével és Kuratórium és a szakértıi kollégiumok mőködésével kapcsolatos titkársági feladatokat. Így feladata a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 156/1997. (IX. 19.) Kormányrendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésrıl szóló törvény alapján. Az MTA Doktori Tanács Titkársága évi gazdálkodásában az alábbi jogcímeken történtek kifizetések: az MTA doktora címmel járó tiszteletdíj, valamint a tudomány kandidátusa fokozat után járó illetmény kiegészítés folyósítása, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj folyósítása, megbízási díj kifizetések a nem akadémikus szakértıknek, bírálóknak, bíráló bizottság tagjainak, a bírálóbizottság tagjainak, a bíráló bizottság tagjainak útiköltség kifizetés, a Doktori Tanács és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma mőködéséhez szükséges irodaszerek, nyomtatványok, stb. beszerzése a Doktori Tanács és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ünnepélyes rendezvényeinek kiadásai, üzemeltetéshez szükséges posta és egyéb (üzemeltetési, fenntartási, valamint pénzügyi) szolgáltatások kiadásai. 17

19 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról Doktori tiszteletdíjak A doktori tiszteletdíjakat a 19/2001. (II. 12.) és a 350/2006. (XII.23.) Korm. rendelettel módosított 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet alapján kell folyósítani. A tiszteletdíj mértéke az alábbiak szerint alakult: Munkaviszonnyal rendelkezı doktorok, valamint január 1. után nyugdíjba vonuló doktorok esetén ,- Ft/fı/hó december 31-én már nyugdíjas doktorok esetén ,- Ft/fı/hó december 31-én záró létszám: fı december 31-én záró létszám: fı A év folyamán 54 fı részére szőnt meg a tiszteletdíj folyósítása halálozás miatt. Az "MTA Doktora" cím 76 fınek lett odaítélve, a felfüggesztett állományból 2 fı részére újból indult a folyósítás. Kandidátusi illetménykiegészítés A tudomány kandidátusa részére az 55/1995. (V. 17.) számú Kormányrendelet értelmében a fokozat megszerzését követı hónap elsı napjától öt éven keresztül havi 3.000,- Ft illetménykiegészítés jár december 31-én záró létszám 11 fı december 31-én záró létszám 8 fı Az év folyamán 1 fı részére kandidátusi fokozat odaítélésére került sor, 4 fı részére az illetménykiegészítés folyósítása befejezıdött az öt éves idıszak letelte miatt. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Az ösztöndíj mértéke a évhez képest változott, havi ,- Ft/fı/hó december 31-i záró létszám 475 fı december 31-i záró létszám 548 fı Az ösztöndíj határozott idıre 1, 2 vagy 3 évre nyerhetı el. A meghatározott idıszak letelte, valamint egyéb kilépés miatt 132 fı részére szőnt meg az ösztöndíj folyósítása szeptember 1-jétıl 205 fı ösztöndíjas került felvételre. 18

20 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia évi költségvetésének végrehajtásáról és vagyoni helyzetének alakulásáról A Doktori Tanács Titkársága az elızıekben felsorolt feladatokkal összefüggésben 4.086,9 millió Ft kiadást teljesített, melyhez 4.535,0 millió Ft támogatás és 168,2 millió Ft saját bevétel kapcsolódott. A saját bevételbıl 153,2 millió Ft volt az elızı évben képzıdött maradvány. A évi gazdálkodás során keletkezett maradvány 610,2 millió Ft, ebbıl 163,7 millió Ft szükséges az áthúzódó kötelezettségek teljesítéséhez, szabad maradvány 446,5 millió Ft. A évben a kifizetıi százalékos egészségügyi hozzájárulás mértékét 11 %-át 27%- ra emelték. Így a doktori tiszteletdíj, valamint a kandidátusi illetménykiegészítés járuléka emelkedik, mely miatt a következı évben támogatási hiány várható. A szabad maradvány pénzügyminisztériumi visszahagyása esetén a évi járulék támogatási hiánya fedezhetı. A Doktori Tanács Titkárság kiadásait a 6. számú mellékle tartalmazza Kutatóintézeti gazdálkodás Az Akadémia gazdálkodásában a legnagyobb részt a kutatóintézetek képviselik. A kutatóintézeteket tevékenységük jellege alapján az Akadémiai törvény szabályozásával összhangban három nagy területre tagoljuk: - Matematikai és természettudományi terület, - Élettudományi terület, - Társadalomtudományi terület. A szakmai tevékenységi kör különbözıségétıl függetlenül az intézeteket a gazdasági élet hatásai azonos módon és mértékben érintik, így általános gazdasági helyzetüket együttesen mutatjuk be. 19

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a 2009. évben bekövetkezett változások

Fejezeti indoklás. 2.) Az Akadémia szervezet-rendszerében a 2009. évben bekövetkezett változások MTA Titkársága Pénzügyi Főosztálya BESZÁMOLÓ a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2010. május I. Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány 1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2013. évben az Intézetben osztályszerkezet szinten kismértékő változás történt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív,

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2012. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012.

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május 8. 9.00, Díszterem 2. napirendi pont, 1. számú melléklet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről Budapest, 2012. Közgyűlés 2012. május

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Tihany KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Szöveges beszámoló. a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Szöveges beszámoló a költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Költségvetési szerv: 0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Szakágazati besorolása: 910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Fejezeti indoklás 1.) A szakmai feladatok, célkitűzések megvalósítása Az Akadémia jogállását, helyzetét, működési feltételeit a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 1 27-11 1 259 Költségvetési kiadások

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. Budapest 2004. február 19. 2 2004. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

I.mérleg. adatok eft-ban

I.mérleg. adatok eft-ban Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 215 Költségvetési bevételek 28 722 Költségvetési

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2008. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2008. Budapest, 2008. február 22. 2 2008. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008. Alsóregmecért Közalapítvány. Alsóregmec, Szabadság u. 22. 1 8 4 3 4 3 2 7 1 0 5 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2008 Alsóregmecért Közalapítvány Alsóregmec, Szabadság u. 22. Alsóregmec, 2009.02.10 az

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETE H-1143 Budapest, Hungária krt. 21. Tel: 467 4060 Fax: 467 4076 Költségvetési alapokmány Ikt.szám: 497/2008 1. Azonosító adatok: 1.1. Fejezet:

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY I. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia Felügyeleti szerv: Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Székhelye: 1051 Budapest Roosevelt tér 9.

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

2015. évi szabálybázis az Intézményi előirányzatok módosítása megnevezésű EG-03I jelű adatlap rögzítéskor történő ellenőrzéséhez

2015. évi szabálybázis az Intézményi előirányzatok módosítása megnevezésű EG-03I jelű adatlap rögzítéskor történő ellenőrzéséhez 2015. évi szabálybázis az Intézményi előirányzatok módosítása megnevezésű EG-03I jelű adatlap rögzítéskor történő ellenőrzéséhez Az összegző sorok értékét I., II., III. IV. előjel helyesen a rögzítő program

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület 1 8 7 7 6 4 2 9-9 3 1 2-5 2 1-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Balatonlelle, 2012. március 12. P. H. 1 8 7 7 6 4 2 9-9

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése

Letenye Város Önkormányzata. 2011. évi költségvetésének. I-III. negyedévi teljesítése Letenye Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése 1 Szöveges indokolás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséhez Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Póni Klub Szövetség 6044, Kecskemét, Szarkás u 460/A Beszámolási idıszak: 2011.01.01.-2011.12.31 A gazdálkodó képviselıje P.h. Magyar Póni Klub Szövetség Oldal: 2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben