KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Tihany KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - Felügyeleti szerv: = megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia = székhelye: Budapest - Köztestületi költségvetési szerv: = megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete = székhelye: 8237 Tihany = címe: 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno utca 3. = törzsszáma: = ÁHT azonosító: = adószám: = KSH törzsszám: = elıirányzat-felhasználási keretszámla: MÁK = a intézet általános forgalmi adó alany = szakágazati besorolása: Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés = az intézet alapítása: Az intézetet: Magyar Biológiai Kutatóintézet néven gróf Dr. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter 735/926 VKM (III.13.) sz. rendeletével 1926-ban alapította és szeptember 05-én nyitották meg. A vallás- és közoktatásügyi miniszter /1936. V.K.M. rendeletével létesített és a Minisztertanács 10/1951.(I.6.)M.T. rendeletével a Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezett Tihanyi Biológiai Kutatóintézet, amelynek nevét az Akadémia Fıtitkára 8/1982.(A.K.2.) MTA- F. utasításával MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre változtatta- a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. törvény (Atv.) és az államháztartásról szóló, többször módosított 1992 évi XXXVIII. törvény (Áht.) 88. -a rendelkezéseinek megfelelı módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt F-249/19/2008. sz. alapító okirata kelt: április 29- én.

2 b) szervezeti felépítés Az intézet szervezeti egységei: - Hidrobotanikai Osztály, létszáma: 17 fı - Hidrozoológiai Osztály, létszáma: 16 fı - Kísérletes Állattani Osztály, létszáma: 16 fı - Gazdasági Osztály: létszáma: 26 fı Ebbıl: - pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátók száma: 7 fı (gazdasági igazgatóhelyettes, fıkönyvi könyvelı, analitikus könyvelı, raktárosfelújítási ügyintézı, munkaügy-bérügy elıadó, pénztáros, recepciós), portások, éjjeliırök 4 fı, takarítónık, kisegítık 5 fı, kertészek 4 fı, mőhelyesek 3 fı, gépkocsivezetı 1 fı, anyagbeszerzı 1 fı, hajóvezetı 1 fı, - Igazgatási Titkárság, létszáma: 2 fı - Könyvtár. létszáma: 1 fı - Fiatal kutató létszáma: 4 fı Az intézet engedélyezett létszáma: 82 fı Az intézet kincstári költségvetéssel rendelkezı önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv. c) szervezeti kapcsolódásai: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az intézethez nincs rendelve. d) tevékenységi köre: Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: évi XXXVIII. törvény az államháztartásról, évi CII. tv. A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl, - 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás mőködési rendjérıl, - 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, a szakfeladat rend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: Természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Költségvetési szervek által végzett egyéb vállalkozási tevékenységek Alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége: - a Balaton élıvilágával összefüggı biológiai kutatások, - a balatoni anyagforgalommal kapcsolatos táplálkozás-biológiai és produkcióbiológiai kutatások, - a balatoni szervezetek életfolyamatainak tanulmányozása, különös tekintettel a környezeti tényezık hatására, - összehasonlító élettani/neurobiológiai kutatások,

3 - lehetıség szerinti részvétel a graduális és posztgraduális képzésben. Az alaptevékenységek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása: Biotechnikai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés Szakmai középfokú oktatás Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás Felsıfokú oktatás Sport, szabadidıs képzés Kulturális képzés Máshova nem sorolt egyéb oktatás Az intézet alaptevékenységéhez kapcsolódó kiegészítı tevékenységet is folytathat (intézeti konyha és étterem, szolgálati lakások és férıhelyek, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása). A kutatóintézet vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapacitások hasznosítása, az ingatlan (vendégház) önfenntartása érdekében, ebbıl származó bevétele azonban költségvetése tervezett összkiadásához viszonyítottan legfeljebb 30 %-os mértéket érhet el. A vállalkozás során ellátható tevékenységek: - vendégház idegenforgalmi célú hasznosítása, - ajándéktárgyak értékesítése, - teniszpálya hasznosítása, - halászat és értékesítés. A vállalkozási tevékenységek tevékenységi körök szerinti részletes felsorolása Édesvízi halászat Édesvízihal-gazdálkodás Könyv-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Sportszer kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem Dísznövény, vetımag, mőtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Egyéb máshova nem sorolt új árú kiskereskedelme Szállodai szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Könyvkiadás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység Az intézet alaptevékenységének forrásai a költségvetési támogatáson kívül a pályázati pénzeszközökbıl elnyert támogatások és egyéb támogatások, különbözı belföldi és külföldi partnerekkel történı együttmőködési megállapodások alapján kapott

4 pénzösszegek, mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevételek, mőködési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek, intézményi mőködési bevételek, elızı évi elıirányzat-maradvány igénybevétele. A vállalkozási tevékenység kiadásainak forrásait a vállalkozási tevékenység folyó évi bevételei, és az elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele képezi. Gazdasági társaságban az intézet nem vesz részt. e) költségvetési évre vonatkozó adatai jóváhagyott költségvetés alapján: Kiadás: Saját bevétel: Költségvetési támogatás: E Ft E Ft Engedélyezett létszámkeret: 82 fı január 1-i betöltött létszám: 79 fı Fontosabb beszerzések: kutatáshoz szükséges mőszerek beszerzése pályázati forrásból. Felújítások: központi keret hiányában csak kisebb felújításokra kerülhet sor, melyek elkerülhetetlenek. Pályázati lehetıségek kihasználásával igyekszünk a beszerzésekhez, felújításokhoz újabb forrásokhoz jutni f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók: Feladatmutató: - g) feladat, teljesítmény, kapacitás, eredményesség-hatékonyság mutatók: Teljesítménymutató: - Eredményesség, hatékonyság mutatók: publikációk száma, impakt faktor h) tervezett teljesítmény-változás az elızı évhez képest: Teljesítménymutató: -, változása: - Tervezett teljesítmény-változás az elızı évhez képest: hatékonyság további növelése, publikációk számának növelése, saját bevételek növelése.

5 3. A évi költségvetés kiemelt elıirányzatai: Bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatás értékő mőködési bevétel Költségvetés támogatás Bevétel összesen: E Ft E Ft E Ft Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Kiadás összesen: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft Tárgyévi elıirányzatra elızı évben kötelezettséget nem vállalt az intézet. Tihany, március 04.

A Semmelweis Egyetem alapító okirata. 2013. EüK. 12. szám alapító okirat

A Semmelweis Egyetem alapító okirata. 2013. EüK. 12. szám alapító okirat A Semmelweis Egyetem alapító okirata 2013. EüK. 12. szám alapító okirat (hatályos: 2013.08.01 - ) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak végrehajtására, a nemzeti felsıoktatásról

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 26783-1/2008. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Nyíregyházi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004.

SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. SZENT ISTVÁN EGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 2004. 1. Fejezet szám, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a.) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: 329761 - megnevezése:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET I./1. A költségvetési szerv jogállása A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselı-testület)

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI 83/2009. (VI. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2009 TARTALOM BEVEZETİ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, TARTALMA 3 2. FOGALMAK 4 3.

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen a felsőoktatásról rendelkező 2005. évi CXXXIX. törvény - a továbbiakban: Ftv. - alapján tartalmazza a Magyar Köztársaság Országgyűlése által 2000. október

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek. Tartalomjegyzék. III. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 16., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Alapító okiratok A Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T Á J É KOZT A T Ó a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló A) Intézményi költségvetés B) Önkormányzati költségvetés C) Önkormányzati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben