Költségvetési alapokmány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetési alapokmány"

Átírás

1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETE H-1143 Budapest, Hungária krt. 21. Tel: Fax: Költségvetési alapokmány Ikt.szám: 497/ Azonosító adatok: 1.1. Fejezet: Száma: 33 Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Székhelye: Budapest Nádor u Köztestületi költségvetési szerv: Megnevezése: MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete Székhelye: Budapest Hungária krt. 21. Címe: Budapest Hungária krt. 21. Alapító okirat: Minisztertanács 4.272/1949.(X.5.) M.T. rendelet felhatalmazásával a15.034/1949.(xi.26.)f.m. rendelettel létesített Állategészségügyi Kutató Intézet, amelynek nevét az Akadémia fıtitkára 9/1976.(A.K.13.) MTA-F utasítása MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete elnevezésre változtatta- a MTA-ról szóló évi XL. Törvény 22. paragrafusa az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. Törvény 88 paragrafus (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelıen egységes szerkezetbe foglalt december 17-én kelt Alapító okiratban. PIR-törzsszáma: ÁHT azonosító: Szektor: 1051 Cím/alcím: 0500 Szakágazat: Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés TEÁOR szám: Adószám: Közösségi adószám: HU KSH törzsszáma: Költségvetési elıirányzatfelhasználási keretszámla: MÁK

2 Beruházási elıirányzatfelhasználási keretszámla: MÁK Programfinanszírozási elıirányzat-felhasználási keretszámla: MÁK Szervezeti felépítés: Az intézet egyszemélyi felelıs magasabb vezetı beosztású vezetıje az igazgató, aki az intézetet az Igazgató Tanács ( IT ) közremőködésével irányítja. Az igazgató és az egyes szervezeti egységek között, valamint azokon belül a vezetés különbözı szintjein a funkciók és a hatáskörök decentralizáltak. Az igazgató valamennyi, az egész intézet mőködésének egészét érintı kérdésben az IT véleményét is mérlegelve egyszemélyi felelıséggel dönt. Az igazgató vezetı beosztású helyettesei: - az igazgatóhelyettes és - a gazdasági vezetı. Az igazgató közvetlen irányítása és ellenırzése alá tartozó vezetık és munkatársak: - az igazgatóhelyettes, - a gazdasági vezetı, - a témacsoport vezetık, - a titkársági munkatárs - gondnok és a - belsı ellenır. Témacsoportok: - Molekuláris virológia. 6 fı - Összehasonlító virológia 4 fı - Virális vektor vakcinák és pathogenesis 4 fı - Madárimmunológia és tumor virológia 4 fı - Mycoplasmatológia 5 fı - Enterális bakteriológia 9 fı - Légzıszervi bakteriológia 8 fı - Halkórtan és parazitológia 5 fı - Hal-parazitológia 2 fı Gazdasági osztály 4 fı Gondnok 1 fı Állatház, táptalajkonyha 10 fı Titkárság 1 fı Mindösszesen: 63 fı A vezetık hatáskörét, jogait és felelısségét a vonatkozó, érvényes jogszabályok, belsı szabályzatok, utasítások és az intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzat -a tartalmazza. 2

3 3. Tevékenységi kör: 3.1 Alapító okiratban meghatározott alaptevékenységi és kiegészítı feladatok: Az intézet alaptevékenységi feladatai a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közleményben (TEÁOR) foglaltak alapján: TEÁOR Természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés. Ezen belül az intézet alapító okiratában foglaltakkal összhangban: - Az intézet tudományos feladata a házi állatok és halak baktériumos, vírusos és parazitás betegségeinek tanulmányozása. - A fertızı és parazitás állatbetegségek elleni védekezést és élelmiszerbiztonságot szolgáló diagnosztikai és vakcinázási módszerek tökéletesítése, ezzel kapcsolatos környezetvédelmi, molekulárisbiológiai, biotechnológiai, immunológiai és kórtani kutatások végzése. - Az intézet feladatát képezi ezen kívül a tudományos eredmények továbbadása, azok gyakorlati alkalmazásának kidolgozása, részvétel fertızı és parazitás betegségek elleni országos védekezési programokban, a graduális és a posztgraduális képzésben, doktori programok vezetése. - Tudományos konferenciák rendezése, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, valamint a tudományterület népszerősítése és az eredmények gyakorlati bevezetésének elısegítése. - Mindezen alaptevékenység végsı soron az állatbetegségek és zoonózisok elleni védekezési és diagnosztikai módszerek tudományos tökéletesítését szolgálják a mindenkori nemzetgazdasági és környezetvédelmi igények figyelembevételével. Alaptevékenységgel szorosan összefüggı egyéb feladatok: - Az intézet mind hazai, mind külföldi megbízóktól írásbeli szerzıdések alapján díjazás ellenében vállalja az alaptevékenységgel szorosan összefüggı, alkalmazott, fejlesztési kutatások végzését, szolgáltatások teljesítését. Ezek elsısorban diagnosztikumok, vakcinák, gyógyszerek elıállításához, kipróbálására irányuló, vagy az engedélyeztetéshez szükséges kutatások és vizsgálatok. - A fentiekbıl adódóan az intézet kutatási tevékenységének jelentıs részét az elnyert alap- (OTKA) és alkalmazott hazai és külföldi (NKTH, FVM, MEH, EU kutatási programok) elnyert kutatási pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítése képezi. - Az intézet a mindenkori lehetıségektıl függıen gondoskodik kutatási eredményeinek bel- és külföldi gyakorlati hasznosításáról, értékesítésérıl. 3

4 - Az intézet megkeresésre és saját kezdeményezésbıl szakmai tanácsadással, véleményezéssel segíti a hatóságok, valamint az állami és a magán intézmények munkáját. - Az intézet hazai és külföldi programok keretében részt vesz a felsıfokú (különösen az állatorvos) szakemberképzésben, a postgraduális képzésben és a kutatói utánpótlás nevelésében. 3.2 Az alapító okiratban meghatározott vállalkozási feladatok. Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3.2 Részvétel gazdasági társaságban. Az intézet gazdasági társaságnak nem tagja. 4 A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos elıírások: 4.1 Saját hatáskörő elıirányzat-módosítás. A./ Elıirányzat-maradvány. Az intézetnél elıirányzat-maradvány a módosított elıirányzatok és azok teljesítése különbözeteként képzıdik. Az elıirányzat-maradványt az Akadémia Pénzügyi Fıosztálya a pénzügyminisztériumi felülvizsgálatot követıen hagyja jóvá a tárgyévet követı május 15-ig. A jóváhagyásig az elızı évben vállalt kötelezettségek teljesítésére használható fel, tehát csak olyan összegő módosítást lehet bejelenteni a kincstári fiókhoz, amilyen összegő a teljesítés. Az elıirányzat-maradvány jóváhagyása után a még nem elıirányzatosított maradványának teljes összegére végre kell hajtani a módosítást. B./ Az Áht. 24. (3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szerv vezetıje a kiemelt elıirányzatok között saját hatáskörben az elemi költségvetésben meghatározott keretek között átcsoportosításokat hajthat végre. Ezek a következık lehetnek: - mőködési költségvetés kiemelt elıirányzatai között: = személyi juttatások, = munkáltatókat terhelı járulékok, = dologi kiadások, = egyéb mőködési célú pénzeszközátadások. - felhalmozási költségvetés kiemelt elıirányzatai között: 4

5 = intézményi beruházások, = felújítások, = központi beruházások, = egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadások. - mőködési és felhalmozási költségvetés kiemelt elıirányzatai között - kölcsönök elıirányzat-csoport terhére, illetve javára. Az elızıekben felsorolt elıirányzat átcsoportosításoknál az alábbi kivételeket kell figyelembe venni: - az átcsoportosítások nem irányulhatnak a személyi juttatási elıirányzatok növelésére. - az átcsoportosítások során nem csökkenthetı a = központi beruházási elıirányzat, = felújítási elıirányzat. A módosítás bejelentése a kincstári fiókhoz elıírt formanyomtatványon (EG03-I) a gazdasági vezetı feladata. Egy másolati példánnyal a Pénzügyi Fıosztályt is értesíteni kell Felügyeleti hatáskörő elıirányzat módosítás: - Többletbevétel miatt. Az Áht nak /2/ bekezdése szerint: A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felül többletbevételét a tényleges többletnek, illetve szerzıdés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelı összegő, fejezeti hatáskörő elıirányzat-módosítás után használhatja fel. Az intézményi többletbevétellel kapcsolatos elıirányzat-módosítási igényeket a Pénzügyi Fıosztály által meghatározott formában kell a Fıosztályra benyújtani. Az elıirányzat-módosítási kérelmekkel kapcsolatban az alábbiakat kell betartani: - egyéb mőködési célú pénzeszköz-átvétel bevételi jogcímhez kizárólag mőködési célú kiadási elıirányzatok kapcsolódhatnak, - egyéb felhalmozási pénzeszköz-átvétel bevételi jogcímhez kizárólag felhalmozási célú kiadási elıirányzatok kapcsolódhatnak, 5

6 - a személyi juttatási kiadási elıirányzat a munkaadókat terhelı járulékok nélkül csak rendkívül indokolt esetben, külön írásbeli indoklással emelhetı, - a többletbevétellel összefüggı módosításnál elıirányzat-csökkentést nem szabad bejelenteni. Az ilyen jogcímen történı átcsoportosítást a gazdasági vezetınek a Pénzügyi Fıosztályra kell benyújtania, a kiadott formanyomtatványon, a megfelelı indoklással. A felújítási elıirányzatot az Akadémia fıtitkárának és a pénzügyminiszternek az együttes engedélyével lehet a mőködési költségvetés javára átcsoportosítani. Az átcsoportosítási kérelmet a gazdasági vezetınek kell benyújtania megfelelı szöveges indoklással. A központi beruházási keretet az elızıekben felsorolt felhalmozási célú elıirányzatokból növelni lehet, de a központi beruházás keretébıl átcsoportosítani más felhalmozási kiadásokra nem lehet. Az átcsoportosítási kérelmet megfelelı indoklással a gazdasági vezetınek kell benyújtania az Akadémia Pénzügyi Fıosztályára. 5. A évi költségvetés kiemelt elıirányzatai: 5.1 Bevételek: Mőködési bevételek Egyéb mőködési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékő mőködési bevétel Költségvetési támogatás Támogatás értékő felhalmozási bevétel Egyéb felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Bevételek összesen e Ft e Ft e Ft e Ft 100 e Ft e Ft e Ft 6

7 5.2. Kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Intézeti beruházási kiadás Kiadások összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 5.3 Létszám: Engedélyezett létszám: Január 1-jei betöltött létszám: 63 fı 63 fı 5.4 Beruházások: A évre tervezett fontosabb beruházások: CO2 inkubátor e Ft Kutatást segítı szoftverek 200 e Ft Lamináris boksz e Ft PCR készülék e Ft Számítógépek, laptopok e Ft Telefonközpont e Ft Hőthetı Eppendorf cenrifuga e Ft Digitális gélfotózó készülék e Ft Analitikus labormérleg 600 e Ft -20 C hőtıgépek e Ft 6. Különbözı mutatók: Az intézeti szakmai tevékenysége természettudományi, mőszaki kutatás, fejlesztés - különbözı kapacitás, feladat, teljesítmény, eredményesség és hatékonysági mutatókkal jellemezhetı: Kutatói létszámváltozás és a szakmai bevétel változása Kutatói létszám alakulása és a szakmai kiadások változása Pályázatok száma és a kutatói létszám összefüggése Elnyert pályázatok és a kutatói létszám összefüggése Feladatok elvégzéséhez szükséges átlag létszám Feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai kiadások 7

8 Tudományos publikációk száma Ismeretterjesztı publikációk száma Publikációk IF értéke Publikációk összes hivatkozása Megvédett PhD értekezések, Megvédett MTA doktori értekezések Nemzetközi rendezvényen tartott tud. elıadások, poszterek Rendszeres felsıfokú oktatási tevékenységet végzık száma Ezeknek a mutatószámoknak a különbözı létszám adatokhoz való viszonyítása.(kutatói létszám, átlag kutatói létszám, intézeti létszám, 35 éven aluli kutatói létszám). A tervezett teljesítményváltozásban az elızı évhez képest a szakmai bevételnél közel 19 %, míg a tudományos publikációk, elıadások, citációk tekintetében 10% növekedés várható. Folyamatosan növeljük a beadott pályázatok számát, ösztönözzük a fiatal kutatókat a mind magasabb tudományos fokozatok elérésére. Budapest, március 10. Megygyesi Edina gazdasági vezetı Dr. Harrach Balázs igazgató 8

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Tihany KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZEGEDI BIOLÓGIAI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Készült a 2010. évi elemi költségvetéshez 1. Azonosító adatok 1.1. Irányító szerv: fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar

Részletesebben

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E

A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A. G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T É N E K (Gazdasági Igazgatóságának) Ü G Y R E N D J E Gazdasági szervezet vezetıje: Jóváhagyom:..... Szalai Miklós gazdasági igazgató

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1) Fejezet száma és megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Fejezet megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2.) Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont INDOKLÁS A 2004. évi költségvetési beszámolóhoz Budapest 2005. február 15.

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont INDOKLÁS A 2004. évi költségvetési beszámolóhoz Budapest 2005. február 15. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont INDOKLÁS A 2004. évi költségvetési beszámolóhoz Budapest 2005. február 15. Tartalomjegyzék I. Szakmai tevékenység alakulása 3. oldal II. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása

24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása 24. FEJEZET A projektek számviteli elszámolása Ebben a fejezetben az érdeklıdı megismerkedhet a Nemzeti Fejlesztési Terv célrendszeréhez kapcsolódó támogatások könyvviteli elszámolásával. A bemutatott

Részletesebben

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38

Azonosító jel: SZMSZ Dátum: 2010. január Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 SZERVEZETI ÉS Azonosító jel: SZMSZ ÚNK Dátum: 2010. január MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat: 3. Kidolgozta: Szabó Gyızı igazgató Lap: 1/38 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás. a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 21/2007. (VI. 29.) GKM utasítás a Közlekedésbiztonsági Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 1. A központi államigazgatási szervekrıl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA GÁBOR DÉNES FİISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA I. A Fıiskola létrehozásának célja, jogi személyiség Az információs társadalom építése iránti elkötelezettség által vezérelve, korszerő ismeretek létrehozása és közvetítése

Részletesebben

Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2.

Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Telefon: Igazgató: 32/ 789-344 Igazgatóhelyettesek: 32/789-345 Gazdasági iroda (telefon/fax): 32/789-347 Telefonközpont: 32/789-346 GAGARIN

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA

Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató Levelezési cím: e-mail cím: Tel.: Fax.: SZÁMVITELI POLITIKA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 SZÁMVITELI

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak... 4

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására (t e r v e z

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Készítette: Végsı Pálné intézményvezetı Jóváhagyta: Pécs M.J.V. Közgyőlésének Oktatási Bizottsága a sz. határozatával Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Számviteli politika Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 I. BEVEZETÉS 1. Az Kutatóközpont bemutatása 1.1.A kutatóközpont jogállása:

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium pályázati felhívása az Év Kórháza 2011. cím elnyerésére

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium pályázati felhívása az Év Kórháza 2011. cím elnyerésére A Nemzeti Erıforrás Minisztérium pályázati felhívása az Év Kórháza 2011. cím elnyerésére hatályos: 2012.02.29 - A Nemzeti Erıforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011. cím elnyerésére.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 53. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...6 1. A KUTATÓKÖZPONT JOGÁLLÁSA... 6 2. A KUTATÓKÖZPONT

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben