Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Böcskei Elvira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Böcskei Elvira"

Átírás

1

2 Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Böcskei Elvira A Magyarországon mőködı szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében. Doktori (PhD) értekezés Témavezetı: Dr. Dimény Erzsébet Veszprém

3 A Magyarországon mőködı szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében *a Pannon Egyetem... Doktori Iskolájához tartozóan*. Írta:... **Készült a Pannon Egyetem... iskolája/ programja/alprogramja keretében Témavezetı: Dr.... Elfogadásra javaslom (igen / nem) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, (aláírás)** Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve:......) igen /nem ***Bíráló neve:......) igen /nem A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el. Veszprém/Keszthely, A doktori (PhD) oklevél minısítése.... (aláírás). (aláírás). (aláírás). a Bíráló Bizottság elnöke. Az EDT elnöke Megjegyzés: a * közötti részt az egyéni felkészülık, a ** közötti részt a képzésben résztvevık használják, *** esetleges 3

4 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI POLITIKÁJA REGIONÁLIS POLITIKA TÖRTÉNETE Európai Szociális Alap Európai Regionális Fejlesztési Alap Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Részlege Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz STRUKTURÁLIS ALAPOK ÁLTAL TÁMOGATOTT CÉLKITŐZÉSEK Strukturális alapok 1. célkitőzése Turizmus szerepe az 1. célkitőzésen belül Strukturális alapok 2. célkitőzése Turizmus szerepe az 2. célkitőzésen belül Strukturális alapok 3. célkitőzése Turizmus szerepe a 3. célkitőzésen belül KOHÉZIÓS ALAP ÉS A KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSŐ PROGRAMOK A Kohéziós Alap Közösségi Kezdeményezések Közösségi Kezdeményezések 2000 és 2006 közötti idıszakban EQUAL Turizmus szerepe az EQUAL közösségi kezdeményezésben INTERREG III Turizmus szerepe az INTERREG III közösségi kezdeményezésben LEADER Turizmus szerepe a LEADER+ közösségi kezdeményezésben URBAN II Turizmus szerepe az URBAN II közösségi kezdeményezésben KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERETTERV EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSE A közös költségvetés bevételei A közös költségvetés kiadásai TÁMOGATÁSPOLITIKA MAGYARORSZÁGON ELİCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSOK UNIÓS CSATLAKOZÁSUNK ELİZMÉNYEI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁSI KERETTERV (KTK) TURIZMUS TÁMOGATÁSA A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN Turisztikai vonzerık fejlesztése Turisztikai fogadóképesség javítása TÁMOGATÁSOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA A VISSZA NEM TÉRÍTENDİ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA Utólagos elszámolással történı támogatás számviteli elszámolása Elılegfizetés formájában nyújtott támogatás Elılegfizetés formájában nyújtott támogatás számviteli elszámolása A kivitelezı, a szállító, a szolgáltató által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nem fizetett számlák alapján nyújtott támogatás

5 A kivitelezı, a szállító, a szolgáltató által benyújtott, de a kedvezményezett által még ki nemfizetett számlák alapján nyújtott támogatás számviteli elszámolása HIPOTÉZISEK FELÁLLÍTÁSA KUTATÁS MÓDSZERTANA A SZÉCHENYI TERV TÁMOGATÁSPOLITIKÁJA TURISZTIKAI ÁGAZAT FEJLESZTÉSE A SZÉCHENYI TERV TÜKRÉBEN Egészségturizmus Tízéves Fejlesztési Program Támogatás célja, pályázati feltételek ÚJ GYÓGY- ÉS WELLNESS SZÁLLODA PROJEKTEK VIZSGÁLATA Szállodák bevételeinek alakulása Szállodák költségeinek alakulása A beruházások megtérülése SZÁLLODA BİVÍTÉSÉRE ELNYERT VISSZA NEM TÉRÍTENDİ TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULT PROJEKTEKHATÁSVIZSGÁLATA A SZÉCHENYI TERV EGÉSZSÉGTURISZTIKAI PROGRAMJÁNAK JELENTİSEBB EREDMÉNYEI SZÁLLODÁK ÉS SZÁLLÁSHELYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAIBAN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁG HELYZETÉRE SZÁLLODÁK ÉS SZÁLLÁSHELYEK SZÁMA VENDÉGÉRKEZÉSEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON MŐKÖDİ SZÁLLODÁK SZÁMA ÉS KIHASZNÁLTSÁGA Szállodák számának alakulása csillagkategóriánként Szállodák vendégforgalmának alakulása csillagkategóriánként Szállodák szobakihasználtságának alakulása csillagkategóriánként MAGYARORSZÁGON MŐKÖDİ SZÁLLODÁK GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA VAGYONI HELYZET ELEMZÉSE Eszközszerkezeti mutatók elemzése Befektetett eszközök arányának vizsgálata Immateriális javak elemzése Tárgyi eszközök elemzése Befektetett pénzügyi eszközök elemzése Forgóeszközök arányának vizsgálata Készletek elemzése Követelések elemzése Értékpapírok és pénzeszközök aránya Aktív idıbeli elhatárolások elemzése Eszközszerkezeti mutatók összefoglaló értékelése Forrásszerkezeti mutatók elemzése Saját tıke elemzése Tıkeellátottság Jegyzett tıke aránya Eredménytartalék aránya Tıkearányos mérleg szerinti eredmény Céltartalékok elemzése Kötelezettségek mérlegtételeinek elemzése Kötelezettségek aránya Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek

6 Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Beruházási és fejlesztési hitelek aránya Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Forrásszerkezeti mutatók összefoglaló értékelése LIKVIDITÁSI MUTATÓK ELADÓSODOTTSÁGI MUTATÓK Befektetett eszközök fedezete Tıkeáttétel aránya Nettó eladósodottság aránya LIKVIDITÁS ÉS ELADÓSODOTTSÁG ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG ELEMZÉSe Eszközhatékonysági mutató elemzése Tıkehatékonysági mutató elemzése Élımunka hatékonyságának elemzése Élımunka hatékonyságának elemzése Költséghatékonysági mutató elemzése Eredményhatékonysági mutató elemzése GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG ELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA JÖVEDELMEZİSÉG ELEMZÉSE Bevételarányos eredmény elemzése Eszközarányos jövedelmezıség elemzése Tıkearányos jövedelmezıség elemzése Eszköz- és bérarányos eredmény elemzése Befektetések jövedelmezıségének elemzése Létszámarányos eredmény JÖVEDELMEZİSÉG ELEMZÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG ÉS JÖVEDELMEZİSÉG VIZSGÁLATA VARIANCIA ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL HIPOTÉZISEK ELLENİRZÉSE AZ 1. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE A 2. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE A 3. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE A 4. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE AZ 5. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE A 6. HIPOTÉZIS ELLENİRZÉSE ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK melléklet: A Széchenyi terv hatásvizsgálati adatlapja melléklet: A Magyarországi szállodák mérleg és eredménykimutás adatainak a felhasználásával készült adatbázis melléklet: A mintába bevont összes szállodára végzett variancia-analízis eredményei melléklet: A mintába bevont 4 és 5 csillagos szállodákra korlátozott variancia-analízis eredményei IRODALOMJEGYZÉK Felhasznált irodalom jegyzéke Az értekezés témakörével kapcsolatos saját magyar nyelvő publikációk Az értekezés témakörével kapcsolatos saját idegen nyelvő publikációk Az értekezés témakörével kapcsolatos alkalmazások KEY POINTS OF PHD THESIS

7 ÁBRÁK JEGYZÉKE 1. ábra: Strukturális alapok által támogatott célkitőzések ábra: Célkitőzések változásai költségvetési idıszakonként ábra: Közösségi Támogatási Keretterv céljainak és prioritásainak rendszere ábra: Operatív Programok támogatási kerete ábra: Vendégek számának alakulása az újonnan épített szállodákban ábra: Vendégek átlagos tartózkodási ideje az újonnan épített szállodákban ábra: Szobakihasználtság alakulása az újonnan épített szállodákban ábra: Vizsgálatba bevont szállodák aránya az 5 csillagos szállodák esetében ábra: Vizsgálatba bevont szállodák aránya a 4 csillagos szállodák esetében ábra: Vizsgálatba bevont szállodák aránya a 3 csillagos szállodák esetében ábra: Eszközszerkezeti mutatók ábra: Befektetett eszközök aránya ábra: Tárgyi eszközök aránya ábra: Ingatlanok aránya ábra: Mőszaki és egyéb berendezések aránya ábra: Forgóeszközök aránya ábra: Készletek aránya ábra: Követelések aránya ábra: Értékpapírok és pénzeszközök aránya ábra: Forrásszerkezeti mutatók ábra: Tıkeellátottság aránya ábra: Jegyzett tıke aránya ábra: Eredménytartalék aránya ábra: Tıkearányos mérleg szerinti eredmény ábra: Kötelezettségek aránya ábra: Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya ábra: Beruházási és fejlesztési hitelek aránya ábra: Rövid lejáratú kötelezettségek aránya ábra: Likviditási mutató ábra: Pénzhányad mutató ábra: Befektetett eszközök fedezete I ábra: Befektetett eszközök fedezete II ábra: Tıkeáttétel aránya ábra: Nettó eladósodottság aránya ábra: Gazdasági hatékonyság ábra: Eszközarányos árbevétel aránya ábra: Tıkearányos árbevétel aránya ábra: Létszámarányos árbevétel aránya ábra: Költségarányos árbevétel aránya ábra: Eredményarányos árbevétel aránya ábra: Jövedelmezıség elemzése ábra: Bevételarányos eredmény ábra: EBITDA ábra: Eszközarányos jövedelmezıség ábra: Eszközmegtérülési mutató ábra: Tıkearányos adózott eredmény ábra: Tıkearányos mérleg szerinti eredmény ábra: Eszköz- és bérarányos eredmény ábra: Létszámarányos eredmény

8 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 1. táblázat: Strukturális alapok 1. célkitőzésének támogatása táblázat: Strukturális alapok 2. célkitőzésének támogatása táblázat: Strukturális alapok 3. célkitőzésének támogatása táblázat: Széchenyi Terv pályázatainak száma táblázat: Széchenyi Terv támogatási összege táblázat: Beruházások forrásigénye táblázat: Tervezett és tényleges forrásadatok táblázat: Munkahelyek számának alakulása táblázat: Megtérülési idı táblázat: Vendégek számának alakulása Magyarországon táblázat: Belföldi és külföldi turista vendégéjszakák száma az EU-ban táblázat: Beruházások forrásigénye táblázat: Tervezett és tényleges forrásadatok táblázat: Többlet adó- és járulékbefizetési kötelezettség táblázat: Szállásdíj bevétele I táblázat: Szállásdíj bevétele II táblázat: Beruházás célja táblázat: Szállodák és szálláshelyek száma négyzetkilométerenként táblázat: Az egy szállodára és hasonló szálláshelyre jutó vendégérkezések száma táblázat: Szállodák száma Magyarországon táblázat: Szállodák vendégforgalma táblázat: Szállodák szobakihasználtsága táblázat: Szállodák száma, vendégszáma és szobakihasználtsága táblázat: Befektetett eszközök aránya táblázat: Immateriális javak aránya táblázat: Tárgyi eszközök aránya táblázat: Ingatlanok aránya táblázat: Mőszaki és egyéb berendezések aránya táblázat: Befektetett pénzügyi eszközök aránya táblázat: Forgóeszközök aránya táblázat: Készletetek aránya táblázat: Követelések aránya táblázat: Értékpapírok és pénzeszközök aránya táblázat: Aktív idıbeli elhatárolások aránya táblázat: Tıkeellátottság táblázat: Jegyzett tıke aránya táblázat: Eredménytartalék aránya táblázat: Tıkearányos mérleg szerinti eredmény táblázat: Céltartalékok aránya táblázat: Kötelezettségek aránya táblázat: Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya táblázat: Beruházási és fejlesztési hitelek aránya táblázat: Rövid lejáratú kötelezettségek aránya táblázat: Passzív idıbeli elhatárolások aránya táblázat: Likviditás aránya táblázat: Befektetett eszközök fedezete I táblázat: Tıkeáttétel aránya

9 48. táblázat: Nettó eladósodottság aránya táblázat: Eszközarányos árbevétel aránya táblázat: Tıkearányos árbevétel aránya táblázat: Létszámarányos árbevétel aránya táblázat: Költségarányos árbevétel aránya táblázat: Eredményarányos árbevétel aránya táblázat: A szállodák csillagfokozatai és a gazdasági hatékonyság közötti kapcsolat szorossága és szignifikanciája táblázat: A négy- és ötcsillagos szállodák gazdasági hatékonysága közötti kapcsolat szorossága és szignifikanciája táblázat: A szállodák csillagfokozatai és a jövedelmezıség közötti kapcsolat szorossága és szignifikanciája táblázat: A négy- és ötcsillagos szállodák jövedelmezısge közötti kapcsolat szorossága és szignifikanciája

10 TARTALMI KIVONAT A piaci- és makrogazdasági tényezık folyamatos változása jelentıs hatással volt a turizmus szektorra. Az elmúlt évtizedben a szállodák számának dinamikus növekedése volt megfigyelhetı. Kérdésként merült fel, hogy az igen magas beruházási költséggel megépült szállodák várhatóan milyen idıintervallumon belül térülnek meg? Magyarország természeti adottságait szem elıtt tartva szükségszerő-e újabb szállodák építése, vagy célszerőbb-e a meglévık fejlesztése? A kutatás során a fent említett kérdésekre kerestem a választ. Ennek keretében vizsgáltam a Széchenyi Terv részeként megvalósult új gyógy- és wellness szállodák építésére elnyert, vissza nem térítendı kormányzati támogatásokból finanszírozott beruházások hatékonyságát. Másrészt a kutatás kiterjedt a Magyarországon mőködı szállodák - csillagkategóriák szerinti mérleg- és eredménykimutatás adatainak elemzésére is, amely során több mint 10 év ( ) fejlıdési tendenciáit vizsgáltam. A kutatás jelentısebb eredményei: A szállodaipar fejlesztésében meghatározó szerepe van a támogatásoknak, a beruházás magas költségeire való tekintettel. Kizárólag saját forrás bevonásával a fejlesztés megvalósíthatatlan, ugyanakkor kizárólag csak hitelbıl történı finanszírozás igen kockázatos, a szálloda eladósodottságához vezethet. A fejlesztésekhez nyújtott vissza nem térítendı támogatások rövidtávon belül kiszámítható, megbízható adó- és járulékbevételeket biztosítanak. A szállodák nyereséges gazdálkodásának meghatározó feltétele a minıségi szolgáltatás irányába való elmozdulás. Magyarország adottságait figyelembe véve ez leginkább a négycsillagos szállodák körében realizálható, az alacsonyabb vagy ennél magasabb szolgáltatást biztosító létesítményekkel szemben. Magyarországon ez idáig hasonló jellegő kutatásra nem került sor, így a kutatás eredményei hozzájárulhatnak a turizmus szektor hatékony fejlesztéséhez, továbbá az Unióból érkezı támogatások eredményes felhasználásához. 10

11 ABSTRACT Continuous changes in the market and macroeconomic factors have made a significant effect on the tourism sector in Hungary. A heavily growing number of hotels could be observed in the past decade. The main question about the hotels built with high investment costs was their expected time of return. Keeping Hungary s natural conditions in mind, is it more expedient to build new hotels or refurbish old ones? I was seeking answers for these questions during my work. My research was aiming to explore the impacts of the nonrefundable subsidies financed by the government provided for new health and wellness hotel projects carried out within the framework of the Széchenyi Plan. On the other hand, my study was expanded to the analysis of balance sheets and profit and loss accounts data of the hotels of Hungary according to their star (quality) rating. This research covered more than ten years of time ( ), with its ultimate intention being to discover the evolution tendencies. The major findings of the research: Considering high developmental costs subsidies play an important role in the hotel industry. It is impossible to carry out such investments using internal sources only. However, exclusive bank loans finance could drive insolvency so it is extremely risky. Non-refundable subsides provided for hotel investments created stable, countable payroll taxes and other forms of incomes for the country. In order to achieve more profitable operation, providing higher quality of services is indispensable. Taking Hungary s conditions into account this can be reached more likely among four star rated hotels than any other star (quality) ranked establishments. Such research has not been carried out in Hungary up to date so the findings of my study could contribute to the more effective development of the tourism sector as well as the more efficient use of the subsidies provided by the European Union. 11

12 INHALT Die kontinuierliche Änderung der Faktoren auf dem Markt und in der Makrowirtschaft hat auf den Tourismus eine bedeutende Wirkung ausgeübt. In dem vergangenen Jahrzehnt war der dynamische Zuwachs der Zahl der Hotels zu beobachten. Es stellte sich die Frage, in welchem Zeitraum die Rentabilität der Hotels mit hoher Investition erreicht werden kann. Ist es notwendig, in Betracht auf die naturbedingten Gegebenheiten von Ungarn neue Hotels zu bauen, oder scheint es zweckmäßiger zu sein, die bestehenden zu entwickeln? Im Laufe meiner Forschungsarbeiten habe ich die Antworten auf die oben gestellten Fragen gesucht. Ich habe die Effizienz von Investitionen von neuen Heil- und Wellnesshotels geprüft, die im Rahmen des Széchenyi-Plans aus nicht zurückzuerstattenden staatlichen Fördermitteln finanziert wurden. Des Weiteren wurden zugleich die Bilanzdaten und die Gewinn- und Verlustausweise der Hotels in Ungarn unterschiedlicher Kategorien nach Sternen - analysiert, und dabei die Entwicklungstendenzen von über zehn Jahre ( ) untersucht. Wichtigste Ergebnisse der Forschung sind: Im Hotelgewerbe spielen die Förderungen in Betracht auf die hohen Kosten der Investitionen eine bedeutende Rolle. Die Entwicklung aus eigenen Mitteln ist unmöglich, dafür ist aber die Finanzierung ausschließlich aus Krediten sehr riskant, es kann nämlich zur Verschuldung des Hotels führen. Die nicht zurückzuerstattenden Förderungen zu den Investitionen sichern kurzfristig berechenbare, zuverlässige Steuern- und Beitragseinnahmen. Eine grundlegende Voraussetzung für die Rentabilität der Hotels ist die qualitative Dienstleistung. Gemäß den Gegebenheiten von Ungarn ist es im Vergleich zu den Hotels oder Zentren mit niedrigeren oder höheren Sternenzahl in Viersternenhotels zu realisieren. In Ungarn wurden Forschungen dieser Art noch nicht durchgeführt, so können die Forschungsergebnisse zur effizienten Entwicklung der Tourismusbranche und erfolgreichen Verwendung der EU-Fördermittel beitragen. 12

13 1. BEVEZETÉS A turizmust a világgazdaság egyik legjelentısebb stratégiai ágazatának tekintik. Multiszektorális jellegébıl adódóan az ágazatnak a gazdasági növekedésben meghatározó szerepe van, ezért nem csak nemzeti, de nemzetközi téren is tudatos stratégiai fejlesztést igényel. Az Európai térség a nemzetközi turistaforgalom legkedveltebb utazási célpontja, amely elsısorban annak köszönhetı, hogy a legdiverzifikáltabb turisztikai kínálatot tudja nyújtani. Az euró-övezet létrehozásával és a Schengeni Egyezménnyel 1 megkönnyítve az állampolgárok utazását a turizmus szerepének gazdasági életben betöltött súlyát kívánták elımozdítani. Az Európai Unió számos tagországához hasonlóan Magyarország is kiemelt jelentıséget tulajdonít a turisztikai ágazatok fejlesztésének. A nemzetközi beutazó turizmusnak több mint tíz éven át tartó növekedése ( ) után a évben enyhe visszaesés következett be. A évi megingás után a természeti és politikai kockázatok növekedése ellenére, a nemzetközi turisták száma ben az elızı évhez viszonyítva több mint 10,7 százalékkal növekedett. A vendégek számának alakulást tekintve a világpiaci részarányból Európa (54,5 százalék) 2, Ázsia és Csendes-Óceánia (20 százalék), és Amerika (16,5 százalék) részesedése a legjelentısebb. A világ elsı 25 országának top-listáját (2004. év) tekintve 11 ország az EU-25 tagállamai közül kerül ki. Figyelemre méltó Franciaország és Spanyolország turistaforgalma. Franciaország a nemzetközi piaci szegmensbıl 9,8 százalékkal részesedik, biztosan tartja vezetı helyét Spanyolország elıtt, annak ellenére, hogy a növekedés üteme elmarad vetélytársától. Az Európai Unió bıvülése érezhetıen magával hozott bizonyos szerkezeti változásokat. Az uniós tagállamok viszonylag magas jövedelemmel rendelkezı turistái körében egyre népszerőbbek a nagy hozzáadott értéket (magas színvonalon többféle június 14-én a Benelux-államok, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság a luxemburgi Schengenben írta alá azt a megállapodást, amelynek értelmében a belsı határokon megszüntetik a személyforgalom ellenırzését. A megállapodást ezután január 15-én kibıvítették a Schengeni Végrehajtási Egyezménnyel, amely a megvalósítás folyamatát határozta meg. A megállapodás és az egyezmény csak aláírásuk után évekkel, 1995-ben lépett hatályba. A belsı határok eltörlésével párhuzamosan a tagállamok megerısítették külsı határaik védelmét is, valamint létrehozták a Schengeni Információs Rendszert (SIS), amely a külsı határellenırzés megerısítésére szolgáló rendıri, vámügyi és igazságszolgáltatási szervek közötti információs rendszer (Horváth Z. [2007, pp. 625]). 2 Az UNWTO felmérése szerint amennyiben az európai régió kidolgozza és megvalósítja a tudatos, fenntartható turizmusra épülı stratégiáját, akkor ebben az esetben megırizheti a nemzetközi turistaforgalomban elfoglalt vezetı helyét, a legjelentısebb turistalátogatási célrégió maradhat. Az 1995-ös évet tekintve referenciaévnek, a nemzetközi turistalátogatások 60 százalékos aránya 2010-re kevesebb mint 53 százalékra, míg 2020-ra 46 százalékra csökken. A beutazások átlagos növekedését 4,1 százalékra becsülik. Európa mindösszesen csak évi 3 százalékos növekedésre számíthat, míg Közel-Kelet (7,1 százalék), Kelet Ázsia és Csendes-óceán (6,5 százalék), Dél-Ázsia (6,2 százalék) növekedési üteme messze az átlagérték felett lehet (www.world-tourism.org/facts/eng/vision). 13

14 élményt) kínáló szolgáltatások. Az egészségügy felértékelıdésével a természeti adottságainkat figyelembe véve, mindebbıl még helyzeti versenyelınyre is szert tehetünk. Magyarországon az elmúlt idıszakban a turizmus közvetlenül 4,6 százalékkal járult hozzá a GDP-hez, közvetetten pedig 7,8 százalékkal 3, amely egyben jelzés értékő, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A turizmus jövıbeni dinamikus fejlıdésétıl a foglalkoztatottak számának növekedését várjuk, hozzájárulva a magyar konvergenciafolyamatok egyik elemének, a foglalkoztatási rátának az EU átlaghoz való felzárkóztatásához. Az Európai Unió finanszírozási politikájában a fenntartható turizmus támogatására külön forrásokat különítettek el. A támogatás egyfajta lehetıséget teremthet azon kevésbé fejlett régiók számára, turisták kedvelt utazási célpontjai amelyek esetében az idegenforgalomból származó bevételek teremthetik meg az esélyt a felzárkózásra. Az EU hétéves ciklusra lebontva tervezi meg fejlesztési programjait. Mindebbıl következik, hogy Magyarországnak az uniós csatlakozásakor a ig terjedı tervezési ciklushoz kellett elkészítenie a hazai fejlesztési tervet. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretén belül a Regionális Operatív Programban önálló prioritásként jelent meg a turizmusfejlesztés. A Turisztikai potenciál erısítése elnevezéső prioritáson belül, a Turisztikai vonzerık versenyképességének növelése és a Turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése program keretében támogatták az ágazat közvetlen fejlıdését. 4 A második hétéves ciklusban a közötti idıszak fejlesztéseit meghatározó Fejlesztési Tervben a turisztikai ágazat 235 milliárd forintnyi támogatásra számíthat. Ezen összeggel számolva, évente átlagosan 31 milliárd forint felhasználását lehetıvé tevı forrás a hazai társfinanszírozással kiegészítve a tervek szerint 7 év alatt több mint 660 milliárd forint magántıkét mozgathat meg. Így 2013-ra megvalósulhat a stratégiában 5 tervezett mintegy 1100 milliárd forint összértékő fejlesztés egyéb hazai forrásokat is figyelembe véve a turisztikai ágazatban (Kovács B. Soproni Gy., [2006, pp ]). 3 Magyarország turizmus szatellit számlái [2004, pp ]. 4 Regionális Operatív Fejlesztési Program dokumentuma és a Regionális Operatív Fejlesztési Program Program-kiegészítı dokumentuma részletesen tartalmazza a strukturális alapok által finanszírozott célokat és a célok eléréséhez kapcsolódó támogatandó tevékenységeket (OTH [2005, pp. 8-16]). 5 A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát (NTS) szeptember 28-án fogadta el a Kormány. Céljait és prioritásait tekintve konzisztensen kapcsolódik a fejlesztéspolitikai elképzelésekhez, ezért az NTS-ben foglaltak jelentik az alapot a közötti idıszak turizmusfejlesztéseinek. Az NTS megvalósítása a központi költségvetési források biztosítása tekintetében elsısorban az Európai Unió strukturális alapjaiból érkezı támogatásokra épít (Magyar Turisztikai Hivatal [2005, pp ]). 14

15 Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a támogatás csupán a fejlıdés lehetıségét teremtheti meg, azonban mindehhez biztosítani kell az eredményes támogathatási feltételeket és kiválasztási eljárásokat. A tervezés és végrehajtás összhangja szükségessé teszi a visszacsatolások idıbeni alkalmazását. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fejlesztések hatásmechanizmusainak feltárására, szükség van a különbözı teljesítménymérések alkalmazására, amelyek segítségével az ún. szőkkeresztmetszetek idıben felismerhetıek és kiküszöbölhetıek. Nem lehet cél a források minden áron való lehívása, azokat hatékonyan kell felhasználni, a gazdaságpolitikai célokkal összehangolt fejlesztésekre kell fordítani. Az elmúlt években nagy volumenő beruházások valósultak meg, amelyek eredményességét a következı évek igazolhatják vissza. A disszertáció célja, hogy a közötti idıintervallumban megvalósult kormányzati támogatásból finanszírozott egészségturisztikai beruházások hatékonyságvizsgálatának elemzésén keresztül hozzájáruljon a turizmus szektor fejlesztéséhez, továbbá az Unióból érkezı támogatások hatékony felhasználásához. A versenyképes beruházási és mőködési feltételek elımozdítása érdekében a Magyarországon mőködı szállodák csillagkategóriák szerinti mérleg- és eredménykimutatás adatainak elemzésével több, mint 10 év ( ) fejlıdési tendenciái kerültek vizsgálatra. 15

16 2. A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE Az értekezés 3. fejezetében kerül bemutatásra az Európai Unió finanszírozási politikája. A regionális politika történeti áttekintése után a strukturális alapok támogatási formáinak részletes ismertetésére kerül sor. A strukturális alapok által támogatott célkitőzések áttekintése mellet, a turizmusnak a támogatáspolitikában betöltött szerepe is elıtérbe kerül. A strukturális alapok mőködését kiegészítı segély- vagy cselekvési programok is bemutatásra kerülnek, elıtérbe helyezve a turizmusban betöltött szerepüket. A fejezetet az Európai Unió költségvetésének bemutatása zárja. Az értekezés 4. fejezete Magyarország támogatáspolitikáját ismerteti. A támogatások hatékony felhasználása mellett biztosítani kell, hogy a törvényi feltételeknek minden szempontból megfelelı, áttekinthetı elszámolás keretében kerüljenek felhasználásra a kapott összegek. Az áttekinthetı elszámolás magában foglalja a számviteli szabályok szigorú betartását. Így külön fejezet (5. fejezet) foglalkozik a vissza nem térítendı támogatások számviteli elszámolásával. Az értekezés 6. fejezetében kerülnek felállításra a hipotézisek, majd a 7. fejezetben a kutatás módszertanának ismertetésére kerül sor. Az értekezés 8. fejezete a Széchenyi Terv támogatáspolitikáját ismerteti. A Széchenyi Terv az Európai Unió strukturális alapjaiból nyerhetı támogatások fogadásának elıfutára volt, ugyanis a programok kialakításánál figyelembe vették, hogy operatív programként is elindíthatóak legyenek. A disszertációban az Egészségturizmus Tízéves Fejlesztési Program részeként a 2001 és 2004 között meghirdetett pályázatok vizsgálatának eredményei kerülnek ismertetésre. Az értekezés 9. fejezete az Európai Unió tagországainak szálloda és szálláshely szolgáltatásaira vonatkozó legfontosabb adatait mutatja be, összehasonlítva hazánk hasonló szolgáltatásainak adataival. Az értekezés 10. fejezete a Magyarországon mőködı szállodák gazdasági hatékonyságának vizsgálatával foglalkozik. A Magyarországon mőködı szállodák csillagkategóriák szerinti mérleg és eredménykimutatás adatainak elemzésével, több mint 10 év ( ) fejlıdési tendenciái kerültek elemzésre. Az értekezés utolsó részében kerül sor az elvégzett kutatási eredmények alapján a hipotézisek igazolására (verifikálására). 16

Pannon Egyetem. Böcskei Elvira

Pannon Egyetem. Böcskei Elvira Pannon Egyetem Böcskei Elvira A Magyarországon mőködı szállodák vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése. A Széchenyi Terv támogatáspolitikájának hatásvizsgálata az Uniós támogatások tükrében.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Gazdaság és Vidékpolitikai Tanszék Doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Nyugat-Magyarországi Egyetem Róth Gyula Erdészeti- Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdıvagyon-gazdálkodás program (E5) DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Az erdıgazdálkodás számviteli és finanszírozási

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK A kétciklusú képzés bevezetése a magyar felsőoktatásban a természettudományi szakokon. Alkalmazkodás a munkaerőpiac igényeihez. HEFOP-3.3.1-P-2004-06-0016/1.0 Az Európai Szociális Alap támogatásával AUBERT

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Zámbori Mihály

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Zámbori Mihály Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zámbori Mihály A HM gazdálkodási tevékenysége összehasonlítva a visegrádi államokkal a 2002-2006. közötti

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat 1. -2. rész Bevezetés Fejlesztéspolitikai keretek (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ FDI BEÁRAMLÁSA MAGYARORSZÁGRA ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ KORMÁNYZATI

Részletesebben

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN

NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN NAGY ANDRÁS A FEJLETTSÉG, ELMARADOTTSÁG MÉRÉSE A MAGYAR TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉMAVEZETİ: DR. NEMES NAGY JÓZSEF DSc egyetemi tanár ELTE TTK FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezetı:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTANA A MAGYARORSZÁGI KOHÉZIÓS ALAP PROJEKTEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN

AZ EURÓPAI UNIÓS KÖRNYEZETVÉDELMI TÁMOGATÁSI RENDSZER ÉRTÉKELÉSI MÓDSZERTANA A MAGYARORSZÁGI KOHÉZIÓS ALAP PROJEKTEK VIZSGÁLATA ALAPJÁN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MŰSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNY AZ EURÓPAI UNIÓS

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

ALBÁNIA GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE

ALBÁNIA GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 5. No. 2. (2014/2 nyár) ALBÁNIA GAZDASÁGI INTEGRÁCIÓÉRETTSÉGE ENDRİDI-KOVÁCS VIKTÓRIA 1 (Kivonat) A tanulmány Albánia gazdasági

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013)

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013) Érd Megyei Jogú Város (2007-2013) Készítette: Printnet Kft. Dátum: 2007. július 20. /ÉrdITS_v1.0.doc 1/157 Dokumentum történet Készült: 2007. július Összeállította: Dénes György Dellei László Sebık Viktória

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG AZ EU REGIONÁLIS POLITIKÁJÁBAN A HAZAI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK TAPASZTALATAI Doktori (PhD) értekezés tézisei Kiss

Részletesebben

Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.)

Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.) Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.) Magyar paradoxon? A gyenge innovációs teljesítmény lehetséges okai HAVAS ATTILA Miközben nagyszámú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai

Részletesebben

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies

Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies Környezettudományi Központ *Center for Environmental Studies B u d a p e s t, A n g y a l u. 1 5 / b. H u n g a r y 1 0 9 4 Tel.: (36-1) 455-0223 Fax: (36-1) 216-0911 Dr. Éri Vilma A KÖRNYEZETTUDATOS GAZDASÁGI

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON REGIONÁLIS DIMENZIÓBAN Doktori (PhD) értekezés MŰHELYVITÁRA Készítette:

Részletesebben