BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának évi munkájáról és az ügyintézésérıl szeptember

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2013. szeptember"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának évi munkájáról és az ügyintézésérıl szeptember

2 2 A Képviselı-testület évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási és Okmányiroda évi munkájáról szóló beszámolómat az alábbiakban terjesztem a Képviselı-testület elé. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Az Iroda mőködését a beszámolási idıszak elsı évében az irodavezetıvel együtt 9 fı biztosította, melybıl az Igazgatási Csoportot 3 fı, az Okmányirodai Csoportot 5 fı alkotta, április 15-tıl az Igazgatási Csoport létszáma 1 fıvel csökkent, az Okmányirodában pedig személyváltozás következett be. Az irodavezetıi feladatokat közvetlenül az aljegyzı, igazgatási és okmányiroda vezetı látta el. Az Igazgatási és Okmányiroda szervezeti felépítése és ügyintézıi Igazgatási és Okmányiroda vezető a beszámolási időszakban - Dr. Kiss Imre aljegyzı, jegyzı, igazgatási és okmányiroda vezetı feladatok (2011. július 1-ig) - Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyzıi, igazgatási és okmányiroda vezetı feladatok (2011. július december 31.) Igazgatási Csoport (önálló ügyintézők) - Pásztor Valéria kereskedelmi igazgatás, telepengedélyezés, gyámügyi igazgatás, egyéb igazgatási ügyek - Papp Gáborné anyakönyvi igazgatás és hagyatéki ügyintézés - Dr. Labovszki János szabálysértés, jegyzıi gyámügyi ügyintézés, birtokvédelmi ügyek (2012. április 15-ig) Okmányiroda - Dézsi Anita személyi igazolvány, vezetıi engedély, (2011. július 1-tıl) - Bindis Lajosné közlekedési igazgatási ügyintézés - Molnár Antalné vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, ügyfélkapu, parkolási igazolvány, - Nábrádi Benedekné lakcímigazolvány nyomtatása, XR rendszer üzemeltetése, népesség-nyilvántartás - Bacskainé Nagy Magdolna gépjármő ügyiratok, útlevél ügyintézés, biankó okmányok kezelése (2011. április április 15-ig) - Damasiewiczné Vad Erzsébet gépjármő ügyiratok, útlevél ügyintézés, biankó okmányok kezelése (2012. május 2-tıl) Az Irodában dolgozó köztisztviselık a jogszabály által elıírt képesítési követelményekkel, iskolai, szakmai végzettséggel rendelkeznek, közülük 1 fı államigazgatási fıiskolát (Nábrádi Benedekné), 1 fı kereskedelmi és vendéglátó-ipari fıiskolát (Pásztor Valéria), 2 fı igazságügyi ügyintézıi szakot (Molnár Antalné, Bindis Lajosné) végzett, 1 fı általános szociális munkás végzettséget (Papp Gáborné) szerzett, 1 fı jogi egyetemet (Dr. Labovszki János) végzett. A beszámolási idıszakban az irodához kerülı köztisztviselık közül 1 fı igazgatásszervezıi felsıfokú (Damasiewiczné Vad Erzsébet), 1 fı igazságügyi ügyintézıi (Bacskainé Nagy Magdolna), 1 fı szociálpedagógusi (Dézsi Anita) végzettséggel rendelkezett. A közigazgatási szakvizsgát 6 fı tette le (Pásztor Valéria, Nábrádi Benedekné, Bindis Lajos Zoltánné, Molnár Antalné, Papp Gáborné, Dr. Labovszki János). Az Okmányiroda munkatársai közül 2012-ben 2 fı közigazgatási alapvizsgát tett, 1 fı közigazgatási menedzser szakon mesterképzésen vett részt. Az Iroda igazgatási részén és az okmányirodában változás történt es években a személyi állományban. Az okmányirodai ügyintézık pótlása bizonyos mértékig nehezebb más területen dolgozókénál, mivel Nyilvántartási és okmányügyintézı szakképesítéssel kell rendelkezniük. Új, végzettséggel nem rendelkezı

3 3 munkatárs felvétele esetén a problémát az jelenti, hogy a képzés megfelelı számú jelentkezı esetén Budapesten történik, csak ritkán szervezik az ország ezen régiójában. A tanfolyam elvégzése és a sikeres vizsga feltétele az okmányirodai gépekhez való hozzáférési jogosultságnak, így gyakorlatilag a napi munkavégzést akadályozza a végzettség hiánya ben 1 fı vett részt ebben a képzésben. Az Okmányirodában a április 1-tıl nyugdíjazás miatt megüresedett státuszt Bacskainé Nagy Magdolna töltötte be, majd július 1-tıl került az Okmányiroda köztisztviselıi állományába Dézsi Anita, aki korábban közfoglalkoztatás keretében segítette az Iroda munkáját. Újabb változást az Iroda munkájában a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló évi II. törvény hatályba lépése okozott április 15-ével, mivel a Kormányhivatal a hatáskörébe átkerülı ügyintézéssel 2 fı áthelyezését indítványozta. A Hivatalban a szabálysértési ügyintézın túl az okmányirodából 1 fı ügyintézı került átadásra a Kormányhivatal személyi állományába. A megüresedett státuszt május 2-tıl belsı átszervezéssel töltöttük be, a korábban a Városfejlesztési Irodán dolgozó Damasiewiczné Vad Erzsébet látja el az okmányirodai ügyintézıi feladatokat. A napi munkavégzést nagyban segítik a szakmai felettes szervek, hatóságok által szervezett, többségében költségtérítéses szakmai napok, értekezletek, melyeken lehetıségeink szerint veszünk részt. Az okmányirodai dolgozók évente egy alakommal a hagyományosan megszervezett országos értekezleten bıvítették tudásukat. FELADATELLÁTÁS Az alábbiakban az Igazgatási és Okmányiroda tevékenységét kívánom részletezni csoportonkénti bontásban. I. Igazgatási Csoport I/1. Anyakönyvi igazgatás Az anyakönyvvezetıi és hagyatéki ügyintézıi feladatokat a beszámolási idıszakban Papp Gáborné látta el, távolléte esetén halaszthatatlan ügyekben az Okmányirodában dolgozó Molnár Antalné helyettesítette. Az anyakönyvek vezetéséhez az államnak és az állampolgároknak egyaránt fontos érdeke főzıdik. Az államnak a közfeladatok ellátásához adatokra van szüksége, ezért különbözı nyilvántartásokat vezet. Az egyes állampolgároknak is fontos érdeke főzıdik ahhoz, hogy nyilvántartsák az emberek jogképességének keletkezését, megszőnését, illetve a születésüket, házasságkötésüket, vagy valamely személy halálát közhitelő okirattal igazolják. Az anyakönyveken kívül más nyilvántartásokat is kell az anyakönyvvezetınek vezetnie (az anyakönyvi alapiratok, a betőrendes névmutatók, valamint az apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartását), adatszolgáltatásokat kell teljesítenie a jogszabályban meghatározott szervek felé, okiratokat kell kiállítania stb.) Ezen anyakönyvi igazgatási feladatok nagy része az anyakönyvvezetı részére folyamatos feladatellátást jelent függetlenül az adott évben bekövetkezett anyakönyvi események számától. Az anyakönyvvezetı az anyakönyvek vezetésén felül a teljesség igénye nélkül az alábbi feladatokat látja el: Közremőködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél. Az anyakönyvvezetıi munka legszebb része a házasságkötés és bizony sokan azt gondolják, hogy ennyibıl áll a feladat. A valóságban azonban a munkakör legkisebb vagy legkevesebb részét jelenti az esküvı. Felveszi a teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot Érdekes és igen pontos, körültekintı eljárást igényel a feladat. Az apai jogállás betöltésére a családjogi törvény egy sorrendet állít fel. Az élet gyakran megcáfolja a törvény vélelmét. Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggı egyéb ügyeket (nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások, okirat-kiállítási tevékenység) Teljesíti az anyakönyvekkel kapcsolatos utólagos bejegyzéseket. Az anyakönyvi eseményeket, változásokat rögzíti az SZL nyilvántartásba Intézi a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyeket.

4 4 Az elmúlt években növekedett a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek száma. Sokan külföldön dolgoznak vagy élnek. Ahhoz, hogy a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseménye a magyar hatósági nyilvántartásba bekerüljön hazai anyakönyvezésre van szükség. Fontos, hogy a magyar állampolgár személyi állapotát érintı változásról a magyar állam is tudomást szerezzen, másrészt az állampolgárnak is fontos, hogy esetleges jogai érvényesítéséhez az adatok a valós állapotot tükrözzék. A teljesség igénye nélkül ilyen lehet, ha magyar állampolgárnak külföldön születik gyermeke. Vagy korábban Magyarországon megkötött házasságát külföldi Bíróság bontja fel, újabb házasságkötésre nem kerülhet sor, amíg a hazai rendszerben a válás ténye nem kerül be. Közremőködhet igény szerint a családi események méltó megünneplésében. Említést érdemel, hogy városunkban még mindig van igény névadó ünnepség megtartására. Talán azért, hogy sikerült ezt az ünnepséget a múlttal szakítva, a jelennek megfelelı módon az emberek elvárásának megfelelıen átalakítani. Jó látni, hogy sok család fontosnak tartja megünnepelni gyermeke érkezését, gyermeke létét, és megragadják ezt az alkalmat ahhoz, hogy együtt legyenek, erısítsék a bıvebb család összetartozásának érzését. Állampolgársági kérelmek átvétele, honosítás A magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény évi LXIV. törvénnyel történı módosításának eredményeként január 1-ét követıen a határon túli magyarok kedvezményes, úgynevezett egyszerősített honosítási eljárás keretében szerezhetik meg a magyar állampolgárságot. A kérelmek átvétele az eskütétel és az eseménnyel kapcsolatos feladatok igen megnövelték az anyakönyvvezetı munkáját. A korábbi években évi 4-5 állampolgársági eskü helyett 100 fı tett városunkban állampolgársági esküt két év alatt. Mivel egyes külföldi államokban adott esetben hátrányosan érintheti nemzettársainkat a magyar állampolgárság iránti kérelem benyújtása és megszerzése, az állampolgársági ügyek során a legnagyobb gondossággal kell eljárni. Az anyakönyvi nyilvántartás bejegyzése jelenleg kézi bejegyzéssel történik. Az anyakönyvi eljárásról szóló évi törvény teljes hatálybalépésével Magyarországon is bevezetésre kerül az elektronikus anyakönyv, amely az anyakönyvi bejegyzéseket elektronikus formában tartalmazó központi nyilvántartás lesz. A tervek szerint az elektronikus anyakönyv mellett más formában, de a településenként vezetett papíralapú anyakönyv is megmarad március 01-tıl indult el az Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer, hivatalunkban két munkaállomás található, melyen keresztül a központi személyiadat-és lakcím-nyilvántartás is elérhetı. Ezt a rendszert csak azok használhatják, akiknek érvényes felhasználói jogosultságuk van a rendszerhez. Az anyakönyvek és az anyakönyvi kivonatok biztonsági okmányok, ezért a velük végzett valamennyi mőveletet a gyártástól a felhasználáson át a selejtezésig nyomon kell követni a rendszerben. Okmányok, nyomtatványok igénylésére is csak a rendszeres keresztül van lehetıség. Az anyakönyvvezetıi munka városunk lakosságszámát és az események fontosságát tekintve nem napi nyolc óra munkavégzést igényel. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. törvényerejő rendelet 15/A (6) és (7) bekezdésében és a 42/A (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselıtestület felhatalmazást kapott, hogy az anyakönyvvezetık munkáját helyi rendeletben szabályozza. A Képviselıtestület elismerve az anyakönyvvezetıi munkának a lakosság életében betöltött szerepét és fontosságát, megalkotta az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól szóló 32/2012. (IX.20.) Önkormányzati Rendeletet, mely szeptember 29-én lépett hatályba. A házasságkötéseknek és névadóknak helyet adó dísztermünk 2012.évi felújítása minıségi javulást hozott a családi események méltó és ünnepi hátterének biztosítására. A felszerelt légkondicionáló berendezések enyhítik a sok éven át problémát okozó hıséget és kellemes környezetet biztosítanak a vendégek számára. Feladatok események a számok tükrében: Megnevezés Születés 148 (1Hn.) 151 (1Hn.) Házasság Haláleset (161)

5 5 Utólagos bejegyzések az anyakönyvekbe Anyakönyvi kivonat kiállítás Anyakönyvi adatváltozás Névadó ünnepség Megnevezés Mennyiség Összes főszám 594 Állampolgársági ügy 22 Apai elismerı nyilatkozat 42 Egyéb anyakönyvi ügy 254 Összes alszám 1135 főszám+alszám 1729 Megnevezés Mennyiség Összes főszám 639 Állampolgársági ügy 71 Apai elismerı nyilatkozat 41 Egyéb anyakönyvi ügy 232 Összes alszám 1590 főszám+alszám 2229 I/2. Hagyatéki ügyintézés január 1. napjával a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) számú igazságügyi miniszteri rendeletet felváltotta a hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. törvény. A hagyatéki eljárás egészére koherens szabályozást adó új jogszabály eddig nem ismert jogintézményeket és fogalmakat vezetett be, valamint részletesen szabályoz korábban alig rendezett jogintézményeket (mint például a biztosítási intézkedés). A hagyatéki eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti közjegyzı illetékes, a jegyzı, illetve a jegyzı nevében eljáró ügyintézı illetékességére a közjegyzı illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. A törvény bevezetésével nem egyszerősödött, hanem nıtt a hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladat, amit az anyakönyvvezetı lát el. A korábbiaktól eltérıen több ponton a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Sok idıt igényel az ügyfelek értesítését követı meghallgatás, melynek során jegyzıkönyvbe kell foglalni az elhunyt halálával a vagyonában bekövetkezı jogutódlást, a halál mint jogi tény folytán jogutóddá váló személyeknek és a halál folytán bekövetkezett jogutódlásra vonatkozó jogcímüknek a megállapításával, a jogutódokra átszálló hagyatéki vagyon tárgyainak, vagyoni részének, vagyoni hányadának megállapításával. Az eljárás során az ügyintézınek a vonatkozó rendelkezések ismeretén túl empátiával és határozottsággal is rendelkeznie kell. A hozzátartozó elvesztése érzelmileg megterheli a várható örökösöket, öröklésben érdekelteket, ezért kellı tapintattal, odafigyeléssel kell eljárni. Gyakori, hogy az öröklésben érdekeltek között vita van vagy éppen a meghallgatás során derül, ki hogy az örökhagyó végrendelkezett, öröklési szerzıdése van vagy bármilyen egyéb intézkedést hagyott, bizony ezeket az eseteket megfelelıen kezelni kell a meghallgatás során. A hagyatéki leltár elkészítése a meghallgatások és az azt követı belföldi jogsegélykérelmek teljesítése után történik. A hagyatéki eljárás közigazgatási alanyának, az önkormányzati jegyzınek (nevében eljáró ügyintézınek) a hatásköre a leltár elkészítésére, azaz az örökhagyó vagyonára és az örökhagyó vagyonában jogutódokra vonatkozó adatok beszerzésére, a leltárban való rögzítésére és a leltárnak ezekkel az adatokkal a közjegyzıhöz való megküldésére vonatkozik. A hagyatéki eljárásról szóló törvény megalkotása során szóba került, a jelenlegi közjegyzıi díj jegyzı és közjegyzı között történı megosztása. Az önkormányzat számára ez bevételt jelentene, hiszen a hagyatéki eljárás jegyzıi szakasza kész anyagot ad át a közjegyzı részére.

6 6 A hagyatéki ügyintézés évben I/3. Kereskedelmi igazgatási feladatok: A kereskedelmi tevékenységek végzése során a jogi szabályozás értelmében megkülönböztetünk bejelentéshez kötött- és kizárólag üzletben forgalmazható, mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet. A jegyzı a bejelentéshez kötött tevékenységet a jogszabályszerő bejelentést követıen, illetve a kizárólag üzletben forgalmazható tevékenységet a mőködési engedély megadásával egyidejőleg nyilvántartásba veszi, igazolást ad ki, és az önkormányzat honlapján közzéteszi a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatokat. A bejelentés-köteles tevékenységeknél az utólagos ellenırzéseknek van nagy szerepe. A jegyzı és a szakhatóságok a nyilvántartásba vételt követıen vizsgálják, hogy az üzlet a jogszabályi elıírásoknak megfelel-e. Amennyiben utóellenırzés során hiányosságokat tapasztalnak, a kereskedelmi hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, mely keretében legsúlyosabb esetben az üzlet mőködésének korlátozására, illetve bezáratására, a kereskedelmi tevékenység megtiltására is sor kerülhet. Mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek, bejelentés-köteles tevékenységek és azok nyilvántartásba vétele: A beszámolási idıszakban jelentısen megnıtt a kereskedelmi tevékenységre vállalkozók száma. Tekintettel, hogy bejelentés alapján nyitható meg az üzletek többsége, sokan át nem gondoltan, minden elızetes tervezés, szakértelem nélkül kezdtek bele különbözı jellegő kereskedelmi vállalkozásokba. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi LXXVI. törvény alapján, ha a bejelentés megfelel a 22. -ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevıt errıl a tényrıl 8 napon belül igazolás megküldésével értesítjük. A nyilvántartásba vételre 15 nap áll rendelkezésre, azonban hiánytalan bejelentés esetén 8 napon belül nyilvántartásba vesszük a kereskedıt és a kereskedelmi tevékenységet, és errıl igazolást küldünk a részére. A liberalizált szabályozás nem azt jelenti, hogy a különbözı szakhatósági feltételeknek, szakképesítési és egyéb elıírásoknak nem kell megfelelni a mőködés során. Ezen szabályokat a szakhatóságok az üzletnyilvántartásba vételét és értesítésünket követı 30 napon belül ellenırzik. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak, jelzik hatóságunk felé, és a hiányosság megszüntetésére kell felhívni a kereskedıt, végsı esetben a tevékenységet (ha a feltételeket nem tudja biztosítani) meg kell tiltani. A szolgáltatói tevékenység megtiltására egy esetben került sor, évben egy vendéglátó üzlet zeneszolgáltatást tiltottuk meg a feltételek teljesítésének igazolásáig. A mőködési engedélyek kiadása a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben meghatározott szakhatóságok bevonásával történik. A mőködési engedélyt határozattal adjuk ki, az engedélyrıl a Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást állítunk ki évben 56 új kereskedı és üzletének a nyilvántartásba vételére került sor, amelybıl 49 db bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység volt, és mindössze 7 bejelentés és mőködési engedély köteles. Új engedélyezési eljárást két üzlet esetében folytattunk le (dohánytermék, és ipari gázok termékekre vonatkozó mőködési engedély iránti kérelem ügyében), 5 üzlet esetében történt üzemeltetı változás (üzemeltetı változás kizárólag az üzletköteles termékek esetében lehetséges). A tevékenységének megszüntetését évben 29 kereskedı jelentette be.

7 évben 73 új nyilvántartásba vétel történt. Ugyanakkor a tevékenységüket megszüntetık száma is jelentıs: 69 kereskedı szüntette meg tevékenységét. Új mőködési engedélyt 7 üzlet esetében adtunk ki állatgyógyászati termékek és hatóanyagaik, vegyi áruk, növényvédı szerek forgalmazására. Leggyakrabban a vendéglátó üzletek üzemeltetıi változnak, de évben a MOLNÁR élelmiszerüzleteknek is új üzemeltetıje lett, amely 8 üzletet érintett. Ellenırzéseink során tapasztaljuk, hogy az adatváltozásra és a megszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek évrıl évre a kereskedık egyre nagyobb száma nem tesz eleget. Felszólításunkat követıen általában teljesítik ezirányú kötelezettségüket. Bírságot a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén egy esetben szabtunk ki, a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján ,- Ft értékben. A bírság megfizetése a vállalkozó részérıl nem történt meg, behajtás iránti intézkedés végett átadtuk a NAV-nak. A kereskedelmi formák közül továbbra is az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység a meghatározó. Üzletek száma Év Vendéglátó üzletek Bolti kereskedelmi üzletek összesen Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása: A kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkezı szálláshelyen folytatható évben mindössze egy egyéb szálláshely típusú szálláshelyet vettünk nyilvántartásba és egy 32 férıhelyes közösségi szálláshelyet évben a megszüntetések voltak jellemzıek. Összesen 6 egyéb szálláshely üzemeltetı jelentette be a megszüntetést, amelyet nyilvántartásunkból töröltünk. Megszőnt a Fürdı u. 22. szám alatti camping és üdülı is az engedély visszavonása miatt. A csökkenı kapacitás adatok mellett, egyéb szálláshelyek tekintetében nıtt a fogadott vendégek száma, és a vendégéjszakák száma évben, amely a fokozott idegenforgalmi- adó ellenırzésekkel függ össze. A szálláshelyekkel kapcsolatos adatok én nyilvántartott szálláshelyek száma, szálláshely típusonként szálláshely típusa szálláshelyek száma üdülıház 1 közösségi szálláshely 3 panzió 2 kemping 1 egyéb szálláshely 20 Egyéb szálláshelyek száma december 31-én: 25., Vendégek száma: évben 943, vendégéjszakák száma: évben egyéb szálláshelyek száma december 31-én: 20., vendégek száma 2012 évben: 1545, vendégéjszakák száma: Továbbra is jelen van városunkban az engedély nélküli szálláshely hasznosítás, amelynek ellenırzése, bizonyítása nehézkes évben egy esetben megtiltottuk az engedély nélküli szálláshely hasznosítást, és egyidejőleg ,- Ft bírságot szabtunk ki a hivatal adócsoportjának ellenırzése alapján. Ezen döntésünket azonban a

8 8 bíróság az ügyfél keresete alapján hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte hatóságunkat. Az új eljárást évben folytattuk le. Nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás A nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében nem üzleti célú szabadidıs szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplı szolgáltató a nyilvántartásban szereplı szálláshelyen nyújthat, melyrıl a jegyzı hatósági igazolványt állít ki. A beszámolási idıszakban a nyilvántartásból kérelemre egy szolgáltatót töröltünk. Egyéb változás nem történt. Kereskedelmi nyilvántartások vezetése A jegyzı, mint kereskedelmi hatóság a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján az alábbi nyilvántartásokat vezeti: a szállodák, panziók, kempingek, üdülıházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek nyilvántartása (szállodai típus településünkön nem található), nyilvántartás vezetése a kereskedelmi tevékenységet folytatókról, nyilvántartás vezetése az üzletszerően végzett ingatlanközvetítıi, valamint az üzletszerő ingatlanvagyonértékelı és közvetítıi tevékenység folytatóiról december 31-ig volt hatáskörünk, a nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatókról, azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerısen megtiltotta. Ellenırzések Kereskedelmi igazgatási feladatkörben a korábbi gyakorlattal megegyezıen továbbra is folyamatosan, éves ellenırzési terv keretében végez irodánk ellenırzést a nyilvántartott kereskedık és szálláshely hasznosítók körében évben több esetben is sor került általunk nem tervezett, szakhatóságokkal közös, átfogó ellenırzésekre. A január 15-én a Budapest VI. kerületi WEST Balkán vendéglátó üzletben történt tragédiát követıen a rendırkapitányság szervezésével, részt vettünk az éjszakai nyitva tartással mőködı vendéglátóhelyek szakhatóságokkal közös, átfogó ellenırzésében. Hatáskörünkbe tartozó, hatósági intézkedést igénylı hiányosságot ennek során nem tapasztaltunk. A zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó új szabályozás alapján Rendezvénytartási engedély iránti kérelem egy érkezett évben, a Városi Mővelıdési Központ elıcsarnokában tartandó zenés-táncos rendezvényre, azonban több hiányosság is felmerült a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részérıl, amelyet a vállalkozó nem teljesített, ezért eljárásunkat megszüntettük. Jelenleg 300 fı befogadására alkalmas vendéglátó üzlet városunkban nincs. A palackos PB gáz kereskedıket a katasztrófavédelem ellenırizte, az ellenırzésben irodánk munkatársa is részt vett. A hiányosságok megszüntetése iránt azonnali intézkedések történtek. Az ellenırzéseink során továbbra is törekedünk a szakhatóságok bevonására, elsısorban vendéglátó és élelmiszer üzletek esetében. Idegenforgalmi fıszezonban az Állategészségügy és ÁNTSZ képviselıjének részvételét tartjuk fontosnak. Helyszíni ellenırzéseink száma: évben 22, évben 26. A kereskedelmi hatósági munka során a beszámolási idıszakban döntéseinkkel kapcsolatban fellebbezés nem érkezett. I/4. Birtokvédelmi eljárások A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 16. fejezete tartalmazza a birtok és a birtokvédelem szabályait október 24-én lépett hatályba a jegyzı hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet. A jegyzı hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvényben és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló évi 11.

9 9 törvényerejő rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Mennyiségét tekintve ezen ügyek száma nem jelentıs, azonban az eljárás bonyolult és nagy felkészültséget, körültekintést igényel. Az eljárás kérelemre indul, bizonyítási eszközök a tárgyalás, helyszíni szemle, tanúk meghallgatása. Döntésünk ellen jogorvoslattal élni közigazgatási úton nem lehet. A határozat megváltoztatását a Hajdúböszörményi Városi Bíróságtól kérhette az ügyfél. A birtokvédelmi eljárás során hozott végzés elleni fellebbezést a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve bírálja el. A évben 16 db kérelem érkezett hivatalunkhoz, míg a évben 8 db. Döntéseinket a felek tudomásul vették, a kötelezést tartalmazó határozatainkat végrehajtották. Az eljárást kezdeményezı felek a végrehajtás foganatosítása végett 2 esetben tettek bejelentést, külön a végrehajtás iránt így ezekben az esetekben intézkedni kellett. A birtokvédelmi ügyintézést 2008 óta Dr. Labovszki János ügyintézı látta el. A évben a szabálysértési hatáskörnek a Kormányhivatalhoz történı telepítését követıen az ügyintézı Kormányhivatalhoz történı áthelyezése miatt- a birtokvédelmi ügyintézı az aljegyzı. I/5. Egyéb igazgatási feladatok Lakáscélú állami támogatás A lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban R) 21. (4) bekezdése alapján Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követıen másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, illetıleg a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében egy évig fel kell függeszteni. A felfüggesztés idıtartama méltányolható esetben legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg. A felfüggesztés idıtartamát a bontás vagy eltérı hasznosítás tényleges megkezdésének, illetıleg az elidegenítésrıl szóló szerzıdés megkötésének a napjától kell számítani. A visszafizetési kötelezettséget a tulajdonos nyilatkozata alapján függeszti fel a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzıje. Az R 21. (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, Ha a tulajdonos a másik lakás megszerzését a felfüggesztés idıtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékő lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minısül, amelynek a központi költségvetés javára történı átutalásáról a jegyzıi határozat alapján a Kincstár intézkedik és évben összesen 9 lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztésrıl döntöttünk. Másik lakásra történı átjegyzés 2 esetben történt. A támogatás visszafizetését 2 esetben rendeltük el, egy esetben a Magyar Államkincstárat értesítettük a visszafizetési kötelezettség iránti intézkedés végett. Igazolásokat a támogatások igénybevételéhez a pénzintézetek részére 12 ügyfél részére adtunk ki. Ezen jegyzıi hatáskör szeptember 19-tıl megszőnt, azonban az ezt megelızıen felfüggesztett támogatások ügyében még el kell járnunk. Az üzletszerően végzett társasház-kezelıi, és az üzletszerően végzett ingatlankezelıi tevékenység folytatásának feltételeirıl, az eljárás részletes szabályairól szóló 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet alapján nyilvántartásunkban egy gazdálkodó szervezet szerepelt, amelyet évben ellenıriztünk. E feladat évtıl a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala részére átadásra került. Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések A és a év gyámhatósági munkáját a folyamatosan változó jogszabályi környezet jellemezte.

10 10 Év Iktatott bejövı ügyiratok száma Gyámhatósági alapszámmal alszámmal összesen döntések száma A jogorvoslattal megtámadott döntések száma a beszámolási idıszakban egy volt. A jogorvoslati eljárás során a fellebbezést a II. fokú hatóság elutasította, döntésünket helyben hagyta. Iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek: A gyámhatósági munka nagy körültekintést igénylı területe az iskolai hiányzásokkal kapcsolatos ügyek intézése volt. Az iskoláztatási támogatás folyósítása a 2010/2011-es tanévtıl a rendszeres iskolába járáshoz kötött január 31-ig ha a tanköteles gyermek nem teljesítette tankötelezettségét, és összegyőlt 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelezte a jegyzınek. A jegyzı végzésben figyelmeztette a szülıt, hogy ha az adott tanévben igazolatlanul mulasztott órák száma eléri az 50-et, elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vételét február 1-jétıl jelentısen szigorodott a szabályozás: Ha az iskola arról tájékoztatja a jegyzıt, hogy a diák 10 órát mulasztott igazolatlanul, a jegyzı: -16 éven aluli diák esetén figyelmezteti a szülıt, hogy az 50. igazolatlanul mulasztott kötelezı tanórai foglalkozás után az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) folyósításának felfüggesztése és a gyermek védelembe vétele iránt fog intézkedni, -16. életévét betöltött diák esetén figyelmeztette a szülıt, hogy az 50. igazolatlanul mulasztott kötelezı tanórai foglalkozás után az iskoláztatási támogatás szüneteltetését kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál. Az Országgyőlés július 9-én elfogadta és újraszabályozta az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének rendszerét. A törvényi szintő új szabályok szeptember 1-jétıl léptek hatályba. Szeptember 1-jétıl az 50 óránál többet hiányzó gyermek családja nem kaphatja meg az iskoláztatási támogatást. A folyósítás feltétele a rendszeres iskolába járás, ezért az iskolalátogatási kötelezettség elmulasztása esetén minden gyermekre - életkortól és a család jövedelmi helyzetétıl függetlenül - ugyanaz a szankció vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a mulasztás idıszakára már nem lehet visszamenıleg kifizetni a családi pótlékot akkor sem, ha a gyerek késıbb már nem hiányzik igazolatlanul az iskolából. A módosítás ugyanakkor enyhített is a szabályokon, mivel megengedte az iskoláztatási támogatás folyósítását a szüneteltetés után akkor is, ha a gyermek a felülvizsgálati idıszakban legfeljebb öt órát hiányzott, korábban egyetlen tanórát sem mulaszthatott. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése nem jár együtt kötelezı módon a gyermek védelembe vételével. Az ügyintézési határidı csökkent, 50 órás jelzés esetén: 15 nap évben 10 órás igazolatlan hiányzás 52 gyermekrıl érkezett, minden esetben figyelmeztetı végzéssel hívtuk fel a szülı figyelmét a várható jogkövetkezményekre évben 9 gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére, 50 óra igazolatlan hiányzás miatt évben 10 órás igazolatlan hiányzás 38 gyermekrıl érkezett. A várható jogkövetkezményekrıl a szülıt/iskoláztatási támogatás jogosultját 31 gyermek esetében tájékoztattuk a jogszabályi elıírások szerint. 7 gyermek esetében a jelzést megküldtük a gyermekvédelmi szakszolgálat részére. 50 órás igazolatlan hiányzás a tárgyévben 32 gyermeket érintett, amelybıl 10 gyermek volt Lakásotthonban elhelyezett. A jelzéseket követıen az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás szüneteltetése iránti intézkedéseket megtettük. A támogatás jogerıs felfüggesztésérıl és egyidejőleg védelembe vételrıl a tárgyév folyamán 5 gyermek ügyében döntöttünk. Eseti gondnokot a támogatás természetben történı felhasználása céljából négy esetben rendeltünk ki. A felfüggesztést és szüneteltetést 3 tanítási hónaponként és a tanítási év lezárását követıen felülvizsgáltuk. Az igazolatlanul hiányzók több mint 50 %-a az országos statisztikai adatokkal egyezıen a 16 éves kort betöltött gyermekek volt.

11 11 Védelembe vételi ügyek: Nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma Év Védelembe vett december 31-én kiskorúak száma A beszámolási idıszakban védelembe vett kiskorúak száma: 15. A védelembe vételi okok közül az iskolai hiányzások (50 órát elérı) miatti védelembe vétel volt a legmagasabb. (tíz gyermeket érintıen). A védelembe vétel megszüntetésre került 24 kiskorú esetében. A megszüntetés indokai: a gyermek betölti a 18. életévét, illetve a védelembe vétel felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy a gyermekeket veszélyeztetı körülmények megszőntek, illetve olyan mértékben csökkentek, hogy a védelembe vétel fenntartása nem indokolt, mert a fennálló problémákat a gyermekjóléti szolgálat alapellátás keretén belül orvosolni tudja. Mindezek alapján - a december 31-én regisztrált 22 fıhöz képest december 31-én a nyilvántartott védelembe vett gyermekek száma 21 fı. A jegyzı az azonnali intézkedést igénylı esetben a gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélı szülınél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetıség, nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben helyezi el, és errıl haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt. A évben erre az intézkedésre két családot érintıen, 2 kiskorú esetében került sor, évben egy esetben került sor, amely négy gyermeket érintett. A gyámhatóság a beszámolási idıszakban 61 környezettanulmányt készített bírósági megkeresésre. Ezekben az esetekben a gyermektartásdíj megállapítása, megszüntetése, gyermektartásdíj felemelése ügyében, gyermekelhelyezés ügyében, házasság felbontása alapján indult perekhez kérte a bíróság a környezettanulmányt év decemberében a jegyzı hatáskörébe tartozó, folyamatban lévı gyámügyi iratok átadását kellett elıkészíteni, a január 01. napjától hatáskörrel rendelkezı Hajdúnánási Járási Hivatal Gyámhivatala részére. A védelembe vételi, iskoláztatási támogatással, gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatos iratokat, nyilvántartásokat Hajdúnánási Járási Hivatal Gyámhivatala részére a járási fıvárosi kerületi hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 14. -a szerint átadtuk. I/6. Szabálysértés A szabálysértések vonatkozásában a hatóság a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvényt, az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendeletet, valamint a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendeletet alkalmazta eljárásai során. A szabálysértési ügyek száma 2011-ben jelentısen lecsökkent az elızı évekhez viszonyítva. A évi adatokhoz képest a csökkenés 2011-ben 32 %-os, 2012-ben 343 %-os. Sajnos ez nem azt jelenti, hogy a városban jelentıs morális javulás tapasztalható, hanem a jogszabályi változások okozták a statisztikai adatok ilyen jelentıs változását ben a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló évi LXXXVI. törvény éreztette hatását, mely augusztus 19-én lépett hatályba és a szabálysértési ügyintézést érintı egyik lényeges rendelkezése volt, hogy a tulajdon elleni és a magánlaksértés szabálysértés miatt az eljárást a bíróság hatáskörébe utalta. A év adataiban a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló évi II. törvény hatályba lépése okozott jelentıs csökkenést. A törvény hatálybalépéstıl a korábbi jegyzıi hatáskörbe tartozó szabálysértésekben a Kormányhivatal jár el. A fenti törvény átmeneti rendelkezései között a 252. (1) bekezdése rendelkezett arról, hogy a törvény hatályba-lépése elıtt elkövetett szabálysértéseket, illetve a folyamatban levı szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a szabálysértésekrıl

12 12 szóló évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani. Vagyis átmenetileg még a jegyzık is eljártak szabálysértési hatóságként, miközben a törvény hatálybalépését követıen elkövetett szabálysértések miatt már a Kormányhivatal járt el. Erre tekintettel a bemutatott adatok 2012-ben a április 15-ig beérkezett feljelentéseket tartalmazzák. Az utolsó feljelentés július 18-án érkezett a Hivatalba, melyben még eljárási cselekményt kellett végezni. Az új szabálysértési törvény személyi változásokat is jelentett a Hivatalban. A Kormányhivatal a feladat átvételével egyidejőleg az ügyintézıt is átvette. Mivel a szabálysértésben nem csak Hajdúnánás közigazgatási területére terjedt ki a Kormányhivatal hatásköre, hanem a késıbb kialakított teljes Hajdúnánási Járásra, így Hivatalunkból nem egy, hanem két fı került át a Kormányhivatal személyi állományába. A korábban szabálysértési ügyeket intézı köztisztviselı mellett egy fı okmányirodai ügyintézıt is áthelyeztünk a Kormányhivatalhoz. A jegyzıi hatáskörbe maradt szabálysértési ügyeket az aljegyzı fejezte be. Szabálysértések számadatai Megnevezés Feljelentések száma Feljelentett személyek Feljelentett fiatalkorúak Megszüntetı határozatok Áttétel más szervhez Pénzbírságot kiszabó határozatok száma Figyelmeztetés intézkedés alkalmazása Bírságok összege (Ft) ,-Ft ,-Ft , Ft 5.000,- Ft Elzárásra átváltoztatva A szabálysértések jelentıs részét képezték ben is a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértés ügyek. Ezen ügyekben gyakran az eljárás megszüntetésére került sor, mert a szülı felelıssége csak akkor állapítható meg, ha gyermeke tankötelezettségével kapcsolatban a tıle elvárható körültekintéssel - szándékosan vagy gondatlanságból - nem tett eleget. A feljelentések 95 %-ában a szülı reggel elindítja a gyermekét iskolába és csak délután találkozik vele ismét, amikor a tanításnak vége van. Nem is tud arról, hogy gyermeke az iskolába már meg sem érkezett, vagy onnan még tanítási idıben eltávozott. A fiatalkorú és gyermekkorú elkövetık száma a vizsgált idıszakban a korábbi évekhez képest csökkent. Ezekben az ügyekben a szabálysértési hatóság a fiatalkorú személyekkel szemben lefolytatott eljárás mellett kezdeményezte a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtételét is. A szabálysértési ügyintézés adatainak központi rögzítésére vezették be a Központi Szabálysértési Nyilvántartást. E rendszeren keresztül a szabálysértési eljárás alá vont személy szabálysértési elıéletének központi, országos szintő, egységes nyilvántartása valósult meg, így a priorálás leegyszerősödött, a szabálysértési végrehajtási intézkedések rögzítésével a folyamat ellenırizhetıvé és követhetıvé vált. I/7. Egyéb igazgatási feladatok Hirdetmények, hatósági bizonyítványok Termıföld vagy tanya eladása vagy haszonbérbe adása esetén a tulajdonos a szerzıdés megkötése elıtt az ajánlatot köteles 15 napra a Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztetni. Egyéb hirdetményeket más szervek (bíróság, közjegyzı) megkeresésére függesztettünk ki, a megkeresésében megjelölt idıtartamra. Hatósági bizonyítványt kérelemre tény, állapot vagy egyéb adat igazolására adtunk ki, a kérelem benyújtásával egyidıben. A termıföldre vonatkozó vétele és haszonbérleti ajánlatokat közzétettük a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a központi kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu/hirdetmeny).

13 13 Ügyiratforgalmi adatok Ügyirat neve Fıszám Alszám Fıszám Alszám Hatósági bizonyítványok Hirdetmények II. Okmányirodai Csoport Az okmányiroda adatfeldolgozása az alkalmazott programoknak köszönhetıen jól mérhetı, a munkaállomásokon folyó munkáról folyamatosan naprakészen statisztika készül. Az okmányiroda az adatbiztonsággal kapcsolatban üzemeltetési naplót és technikai háttérnyilvántartást köteles vezetni. Az okmányirodai dolgozókról meghatározott tartalommal hozzáférési jogosultsági nyilvántartást vezettünk, mely folyamatosan karbantartást igényelt. Az okmányirodai kiállítású szigorú számadású biankó okmányokról fajtánként nyilvántartást kell vezetni. Az okmányirodához érkezı okmányokat be kell vételezni, majd a készletbıl az ügyintézık részére naponta ki kell adni a szükséges biankót, munkaidı végén pedig visszavételezni a felhasználatlant. E nyilvántartások vezetése és az okmányirodai logisztikai és készletkezelési feladatok is számítógépen történnek. A Biankó rendszer alapvetıen a központi biztonsági okmány raktár és az okmányirodák biankó okmányokkal kapcsolatos központi készletezési, elszámolási, ellenırzési és okmányirodai ellenırzési és ügyintézıi elszámoltatási, továbbá leltározási feladatait támogatja. Az okmányirodában használt okmányok, nyomtatványok és tartozékok, valamint kellékek megrendelését meghatározott idıszakokban az ügyintézıknek saját hatáskörben kell intézni. Az okmányigénylést a tervszerőség és a szigorú takarékosság jellemzi. A beszámolási idıszakban több alkalommal is elıfordult, hogy okmányhiány jelentkezett, a kért nyomtatványok jelentıs késéssel érkeztek meg az Okmányirodába. Mőködött az okmányirodák közötti okmány átadás-átvétel, vagy az országos hatáskörben intézhetı ügyekben az ügyfeleket az okmánnyal rendelkezı okmányirodához irányítottuk. Ennek következtében csak igen kevés esetben történt meg az, hogy az ügyfelelt nem tudtuk kiszolgálni, az ügyintézésre várnia kellett. Különösen sérelmes az okmányok hiánya a gépjármő igazgatásban, amikor a gépjármő nem vehet részt jogszerően a forgalomban az ügyintézés hiány amiatt (pl. mőszaki vizsga érvényesítı címke). Visszatérı feladat az okmányirodában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) által biztosított eszközök leltározását. Errıl a tárolási nyilatkozatot kell készíteni, melyet a KEKKH illetékes fıosztályához továbbítunk. Ugyancsak leltározni kell az okmányirodában fellelhetı rendszámtáblákat is. A KEKKH-val a közvetlen kapcsolatot az okmányirodával a belsı levelezırendszeren (BLR), illetve az okmányirodai faliújságon (OKOM) keresztül tartja. Ezen a fórumon körlevelek, utasítások, jelentések kérése érkezik, míg az OKOM kifejezetten szakmai jellegő, tájékoztatók, állásfoglalások, módszertani útmutatók, felhasználási segédletek küldésére szolgál. Évente visszatérı feladat az érettségi tételek átvételével, ellenırzésével, különféle nyilvántartások vezetésével és kiadásával kapcsolatos teendık ellátása. Erre április második felétıl május végéig terjedı idıszakban került sor. Az Okmányirodában az ügyfelek ügyintézésének megkönnyítésére 2011 elsı felében három bankkártya-leolvasó terminált került letelepítésre. Az okmányiroda fenntartására a központi költségvetés normatívát biztosít az ügyfél és ügyiratforgalom mértékéhez igazodva. A normatíva és az okmányirodánál az ügyfelek által befizetett díjak és illetékek képezik az összes bevételt, melynek mértéke az okmányiroda fenntartási költségeinek megközelítıleg 41 %-át fedezi. Az okmányiroda kiadási oldalán a személyi és dologi kiadások 2011-ben 18,4 MFt-ot, 2012-ben 17,7 MFt-ot tettek ki. A csökkenés a személyi változások miatt következet be.

14 14 Az okmányiroda fıbb munkaterületein végzett tevékenységét az okmányirodának az alábbi táblázatok igyekeznek szemléltetni az elmúlt két évben. II/1. Lakcímrıl szóló hatósági igazolvány és személyazonosító igazolvány Lakcímről szóló hatósági igazolvány Az okmányirodában a lakó-, vagy tartózkodási hely szerinti körzetközponti jegyzı illetékes a hatósági igazolvány kiállítására. Az e területre irányadó jogszabályok nem változtak, a hozzánk hivatalból, vagy kérelemre érkezı igényeket folyamatosan tudjuk fogadni és teljesíteni. A lakcímet igazoló hatósági bizonyítványok kiadására, érvénytelenítésére indult eljárások száma az elmúlt évek alatt folyamatosan csökken. A lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány ügyintézés alakulása Személyazonosító igazolvány A személyazonosító igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárásban évben jelentıs változás nem volt. A 2009-tıl jogszabályban biztosított azon lehetıséggel, mely szerint az újszülöttek, továbbá a 14 éven aluli gyermekek igazolvánnyal való ellátására megnyílt a lehetıség, egyre többen élnek. Ennek jelentısége abban van, hogy sok ország elfogadja a plasztik kártya alapú személyi igazolványt a határátlépéshez, nem szükséges útlevéllel rendelkezni. További elıny, hogy ez az eljárás illetékmentes, kivéve, ha a kiskorú igazolványa elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, ekkor Ft illetéket meg kellett fizetni. A 14 év alatti gyermekek részére 2011-ben 252, 2012-ben 263 személyazonosító igazolványt állítottunk ki. Személyazonosító igazolvány forgalmi adatok Kiadott állandó szig Ideiglenes szig Összesen: II/2. Egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó szabályokat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló CXV. törvény, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelölésérıl, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvénnyel összefüggı módosításról szóló 308/2009. (XII. 28.) Kormányrendelet július 28-ig. A CXV. törvény hatálybalépésétıl kezdıdıen a vállalkozás létesítése nem engedélyköteles, az ügyfél bejelenti, hogy milyen egyéni vállalkozói tevékenységet kíván végezni, melynek a hatóság maradéktalanul köteles eleget tenni, a feltételek meglétének vizsgálatára a vállalkozói igazolvány kiadása elıtt nem jogosult. Vagyis amennyiben a bejelentéshez szükséges őrlapot megfelelıen kitöltötte, a hatóság köteles rögzíteni adatait, számára semmilyen mérlegelés nem megengedett.

15 15 A jogszabály lehetıséget biztosít az egyéni vállalkozás szüneteltetésére, melynek idıtartama legalább egy hónap és legfeljebb öt év lehet. A vállalkozásokkal kapcsolatos okmányirodai ügyintézés az engedélyezés kivételével ügyfélkapuhoz kötött. Az ügyintézı feladata a hivatali kapuba érkezı elektronikus bejelentések fogadása, kicsomagolása. A vállalkozási tevékenység tényleges megkezdésének nem feltétele a vállakozói igazolvány megléte, a bejeltésrıl a vállalkozó igazolást kap, mely feljogosítja a társhatóságok felé történı ügyintézésre(nav, TB, szakhatóságok), amennyiben a vállalkozó igényli, vállalkozói igazolvány kiállítására kerül sor. Megváltozott az egyéni vállalkozással kapcsolatos adatszolgáltatásra jogosultak köre. A vállalkozók törvényben meghatározott adatai az interneten bárki által megtekinthetık (www.nyilvantarto.hu, vagy honlapon Egyéni vállalkozók nyilvántartása menüpontban). A hatósági bizonyítvány kiadása a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának hatáskörébe került. A vállalkozói igazolvány ügyintézés adatai években Vállalkozói igazolvány kiadása Megszőnés Adatváltozás Csere 8 15 Összesen: Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelölésérıl, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvénnyel összefüggı módosításról szóló 308/2009. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának idıtartama alatt a vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultságot és a törvényben meghatározott feltételek fennállásának hatósági ellenırzését éves ütemterv alapján végezte az ügyintézı. Az ellenırzések a vállalkozások tényleges mőködésére, az adatokban bekövetkezett változásokra terjedtek ki. Az ellenırzések során intézkedést megalapozó szabálytalanságot nem tapasztaltunk. II/3. Ügyfélkapu Ügyfélkapuval kapcsolatos ügyekben országos az illetékesség. Az ügyfél bármelyik okmányirodában elıterjesztheti a kérelmét. Az ügyfélkapu egy olyan szolgáltatás, amellyel a személyazonosság hiteles igazolása mellett biztonságosan lehet kapcsolatot tartani az elektronikus közigazgatást nyújtó intézményekkel. Személyes ügyfélkapu létrehozásához regisztráció szükséges. A közigazgatási ügyintézésben célszerő és hasznos az egységes, könnyen áttekinthetı ügymenet. Ezt az egységességet az interneten az ügyfélkapu valósítja meg, egyfajta egyablakos ügyintézésként. Amennyiben az ügyfél létrehozta személyes ügyfélkapuját, azzal olyan elektronikus szolgáltatásokat használhat a Kormányzati Portálon keresztül, amelyeket a különbözı közigazgatási szervek nyújtanak. A személyes ügyfélkapu létrehozása tehát még nem jelenti a portálon elérhetı szolgáltatás igénybevételét is, az csupán a "kapu" ezekhez. A közigazgatás internetes szolgáltatói például az APEH vagy a MeH- szolgáltatásaikkal az "ügyfélkapu mögött" várják az ügyfélkapun keresztül belépı internetes ügyfeleiket. Az internetes okmányiroda lehetıvé teszi, hogy egyes ügyeinek intézését interneten készítse elı. Az ügyfélkapun keresztül jelenleg igénybe vehetı szolgáltatások teljes köre a elérhetıségen található meg. Az ügyfélkapu létesítésének módja lehet az Okmányirodán történı személyes regisztráció, vagy ha az igénylı rendelkezik legalább fokozott biztonságú digitális aláírással, akkor lehetséges az interneten történı végleges regisztráció is. Ügyfélkaput csak természetes személy akár külföldi állampolgár, vagy kiskorú személy is létesíthet. A regisztrációt szóban és formanyomtatványon is be lehet nyújtani. A nyomtatvány használata nem kötelezı. A regisztráció személyes megjelenést igényel. A legalább fokozott biztonságú digitális aláírással rendelkezık számára nem szükséges a személyes megjelenés az okmányirodán, hanem az internetes regisztráció alkalmával megadott címre érkezı kóddal az aktiválás

16 16 után lehet használni a teljes elektronikus szolgáltatáskört. Egy ügyfélkapu létrehozása ingyenes, azonban minden további regisztráció létesítése díjköteles. Az ügyfélkapunak nincs érvényességi ideje, csupán a hozzá tartozó jelszó módosítása szükséges 2 évenként. Az ügyfélkapu regisztrációs kérelmek száma 2011-ben 237 db, 2012-ben 472 db volt. Az ügyfélkapu kiemelt szolgáltatásai: - Adatközlés a KSH-nak - ÁFA bevallás - Egészségügyi szolgáltatások - Elektronikus cégeljárás - Gépjármővezetıi engedély ügyintézés - Felvételi jelentkezés - Jövedelemadó-bevallás - Közbeszerzés - Lakcímváltozás bejelentés - Lakcímigazolvány pótlás, csere - Jármőigazgatás - Taj-kártya érvényesség - uniós tb-kártya igénylése - jogszabálykeresı II/4. Parkolási igazolvány A parkolási igazolványra való jogosultság feltételeiben jelentıs változás következett be 2011-ben. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte a 102/2011. (VI. 22.) Kormányrendelet. Erre tekintettel a július 02. elıtt kiállított háziorvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésıbb december 31-éig volt felhasználható. E határidı lejártát követıen háziorvosi szakvéleménnyel (az úgynevezett 7 pontos igazolással) parkolási igazolványt igényelni, illetve meghosszabbítani nem lehetett. A szigorítást vélhetıen a megszaporodott, a parkolási igazolványokkal történı visszaélések indokolták. Az új jogszabály szerint a parkolási igazolványt igénylı ügyfelek közlekedıképességét kell vizsgálnia és igazolnia a szakértınek az igazolvány kiállításához. Az igazolványt csak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás, a vakok személyi járadékát kérelmezı csökkentlátó nyilvántartási lap, vagy a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás (igazolás tartósan beteg, illetıleg súlyosan fogyatékos gyermekrıl) alapján lehet kiállítani. Ha a kérelem benyújtásakor a jogszabályban meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedıképességének minısítését elısegítı, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a körzetközponti jegyzı a kérelem beérkezésétıl számított 8 napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedıképesség minısítése érdekében. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A legtöbb esetben a beküldött orvosi dokumentáció alapján a szakvélemények megszülettek, néhány esetben a Hivatal beidézte az ügyfelelet felülvizsgálatra. Tapasztalatunk az, hogy a Hivatal elég szigorúan értelmezte a közlekedıképességet, a benyújtott kérelmekre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal igen magas számban elutasító szakvéleményt adott, amely alapján a kérelmeket el kellett utasítanunk. A kérelmezık nehezen értelmezték és tolerálták a megváltozott eljárási rendet és igen sérelmezték az elutasító döntéseket, különösen azokban az esetekben, amikor az ügyfél évek, évtizedek óta vette igénybe a parkolási igazolvány nyújtotta kedvezményeket és mozgáskorlátozottsága miatt egyes esetekben valóban jelentıs segítséget nyújtott a kedvezıbb helyen történı parkolás. Az Okmányirodában lecsapódó elégedetlenség ellenére egy db jogorvoslati kérelem érkezett meg írásban, melyet az elbíráló szerv elutasított. Az igazolvány érvényességének idıtartama a végleges állapotot igazoló szakvélemények kivételével- a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következı felülvizsgálat, ellenırzı vizsgálat idıpontjaként, ill. az állapot fennállásának várható idıpontjaként 3 évnél rövidebb idıtartamot határoz meg, az

17 17 igazolvány érvényességének idıtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének idıtartamával. A jogosult részére 5 éves idıtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idı leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható. A parkolási igazolvány kiadásával, cseréjével, érvényességi idejének meghosszabbításával kapcsolatos eljárás illetékmentes, de az igazolvány pótlása (vesztés, lopás, megsemmisülés, rongálódás) esetén 3100, Ft összegő igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni ben 227 eljárás indult parkolási igazolvánnyal kapcsolatosan, 2012-ben 117, mely magába foglalja az érvényesség lejárta miatti cseréket, az új kiadásokat, vagy a lejárat miatti leadásokat is. II/5. Népesség-nyilvántartási bizonylatok A személy- és lakcímnyilvántartó rendszerhez kapcsolódó okmányirodai feladat a címnyilvántartás gépi vezetése, karbantartása. E nyilvántartás alkalmas a körzetnyilvántartással kapcsolatos munkák elvégzésére. Jelenleg az alábbi változásokat lehet rögzíteni: közterület nyilvántartásba vétele, közterület adatainak változása (név, jelleg), közterület megszüntetése, közterület megszüntetése (házak, telkek is), közterület átszámozása (megszüntetése is lehet), hsz-ép-lph, telek megszüntetése, szint-ajtó megszüntetése ben 42 esetben címnyilvántartást érintı javítást vezettünk át, míg 2012-ben 81 alkalommal vettünk nyilvántartásba új címet év végén a Képviselı-testület által elfogadott utcanév módosítások rendben lezajlottak, a lakosságot ütemezetten kértük a lakcímkártya cseréjére. A személy és lakcímnyilvántartó rendszer adatforgalmi statisztikája Bizonylatok Anyakönyvi változás/okmányiroda által kezdeményezett/ Lakcímjelentı lap Javító jelentılap lakcímváltozásról 3 66 Összesen: II/6. Választások, népszavazások Idıszakosan jelentkezı feladat az okmányiroda számára a különféle választások, szavazások elıkészítésével, illetve lebonyolításával kapcsolatos teendık ellátása. A beszámolási idıszakban ilyen jellegő feladatot nem végzett az okmányiroda. II/7. Útlevéligénylések Az útlevél ügyintézést az alábbi jogszabályok alapján végezzük: - a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény, - az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény, - a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet. Az uniós tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzıire és biometrikus elemeire vonatkozó elıírásokról szóló december 13-i 2252/2004/EK rendelet alapján Magyarországon június 28. napjától ujjnyomatot is tartalmazó útlevelet kell kiállítani. Változott azon országok meghatározása, ahova személyazonosító igazolvánnyal is lehet utazni, módosult a magánútlevelek érvényességi ideje és az illeték mértéke is.

18 18 Útlevéllel kapcsolatos ügyiratforgalom Kiadási okok Új kiadás Érvénytelenítve, visszaadva Utazásra visszaadva Elveszett 7 6 Csere 0 1 Csere technikai okból 0 1 Összesen Az útlevelek igénylése országos illetékességő feladat, így a környezı településekrıl és a két közeli megyeszékhelyrıl is igen gyakran felkeresnek bennünket. Különösen a nyári idıszakban kedvelik a nem helybeli ügyfelek ezt a lehetıséget, mivel az okmányirodák 93%-ban már sorszámosztás, illetve elızetes bejelentkezés alkalmazásával végzik tevékenységüket. II/8. Jármővezetésre jogosító okmányok A jármővezetésre jogosító okmányok kiadására és annak eljárási rendjére vonatkozó jogszabályokban a beszámolási idıszakban változás nem történt. A hatályos rendelkezések szerint végezzük a vezetıi engedély körözésének elrendelését valamint a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának, az elvesztett forgalmi engedélynek, törzskönyvnek, jármőkísérı lapnak, rendszámtáblának, továbbá a parkolási igazolványnak a körözését is. A vezetıi engedélyek elvesztése esetén a bejelentésével egyidejőleg a nyilvántartásban jelzést kell elhelyezni, amely egyenértékő a korábbi körözésrıl szóló határozat kiadásával. Az okmányirodának nemcsak a jármővezetésre jogosító okmányok kiadása a feladata, hanem a jármővezetéstıl való eltiltással kapcsolatban is vannak teendıi. Az ítéletet meghozó bíróság az ítélet jogerıre emelkedését követıen küldi meg az okmányirodának a kiszabott mellékbüntetésrıl szóló adatlapot, mely alapján az okmányiroda hozza meg a szankcionáló határozatot. A vezetıi engedélyek ügyiratforgalma II./9. Gépjármő ügyintézés A legnagyobb ügyfélforgalommal járó hatáskör az Okmányirodában a gépjármő ügyintézés. A magas ügyfélforgalom mellett igen jelentıs háttérmunka is jelentkezik, így ezt a feladatot 2 köztisztviselı végezte. Ügyfélfogadási idıben az ügyfelek kiszolgálása volt az elsıdleges. Az ügyfelek kérelmére induló eljárás pl a gépjármő átírása, üzembentartó bejegyzése, forgalmi engedélyek, törzskönyvek cseréje, pótlása, egyéb korlátozások bejegyzése, törlése, rendszámtábla kiadása, pótlása, cseréje, mőszaki érvényesítı címke kiadása, származás ellenırzés kezdeményezése. Ügyfélfogadási idın kívül a háttérfeladatokat látjuk el. Ilyenek pl. a rendırség, vagy társszervek által megküldött iratok alapján indult eljárások lefolytatása (gépjármővek kivonása a forgalomból, végrehajtási bejegyzések),

19 19 rendszámtáblák selejtezése, leltározása, a kötelezı felelısség biztosítással nem rendelkezı gépjármővek kezelése, iratok kötegelése a központi nyilvántartó felé történı továbbításra. Gépjármő igazgatással kapcsolatos éves statisztika Év Karbantartások száma Elindított Törzskönyvek száma Kinyomtatott forgalmi engedélyek száma Összesen Az ügyintézésekhez kapcsolódó illeték és díj befizetésekrıl számla, illetve bizonylat készül: Belügyminisztérium nevére történı befizetésekrıl: 2011-ben 252 db bizonylat lett kiállítva 2012-ben 296 db bizonylat lett kiállítva a Hajdúnánási Önkormányzat nevére történı befizetésrıl: 2011-ben 2476 db bizonylat lett kiállítva, melynek összege Ft ben 1838 db bizonylat lett kiállítva, melynek összege Ft. A gépjármő igazgatásban az iktatott ügyiratok száma évente erısen ingadozik. A bemutatott idıszakban volt jogszabályi változás is, de ilyen mértékő változást nem pusztán ennek tudhatunk be. Befolyásolja az adócsoport részérıl érkezı megkeresések a gépjármővek forgalomból történı kivonására, a végrehajtó által kezdeményezett jelzálogbejegyzések, törlések száma, a rendırségrıl érkezı, gyorshajtás miatti szankciók alkalmazása is. Ügyiratok száma az alábbiak szerint alakult: Év Db Egyéb feladatok A képviselı-testület 2012-ben megalkotta a 29/2012. (VI.29.) önkormányzati rendeletét a közösségellenes magatartásokról. A rendelet rövid hatálya alatt egyetlen feljelentés érkezett a Hivatalba. Az ügyintézést az irodán az aljegyzı végezte. A Polgármesteri Hivatalban mőködı elektronikus iktatórendszer kezelése többletterhet jelent az ügyintézıknek, mivel kezelik az iktató programot a napi munkafolyamat részeként. A leterheltség enyhítésére az okmányirodában közhasznú adminisztratív dolgozó segítette idıszakosan a köztisztviselık munkáját. Az Igazgatási és Okmányiroda a klasszikus igazgatási feladatokat végezte. Éppen ezért fontos, hogy valamennyi dolgozója felkészült, udvarias, és segítıkész legyen az ügyfelekkel szemben. Alapvetı követelmény az is, hogy az ügyintézési idı a szabályok összehangolásával és az ügyintézık jó együttmőködésével, egymás szükség szerinti szakszerő helyettesítésével, minél rövidebb legyen. A közigazgatás átalakítása létszámát tekintve legnagyobb mértékben ezt az irodát érintette. Az igazgatási feladatok közül a szabálysértés és a teljes okmányirodai hatáskör január 1-tıl átkerült a járási hivatalhoz. A Kormányhivatal az Igazgatási és Okmányirodától összesen 7 fıt vett át a feladatokkal együtt. A maradó igazgatási feladatok nem indokolják önálló iroda mőködését a Hivatalon belül, így a testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályának módosításával az 542/2012. (XII.21.) számú határozatával az Igazgatási és Okmányirodát megszüntette. Hajdúnánás, szeptember 4. Dr. Kiss Imre

20 20 jegyzı

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére 8. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 9-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2.

önkormányzatban bevezetend részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 37/2005 A rendelet hatálya 1. II. Értelmez rendelkezések 2. Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének az önkormányzatban bevezetendı részleges elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 6/2007. (II.23.) sz. rendeletével módosított 37/2005.

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.: 895-5/2005. Tiszaigar Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI-, ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete 47/2007. (VII. 25.) számú határozatával.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Budakeszi Város Önkormányzat 2010. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet. Budakeszi Város Önkormányzat 2010. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 1. sz. melléklet Budakeszi Város Önkormányzat 2010. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1.) Budakeszi lakosainak száma 2009-ban 13900 fı, ebbıl a korosztályok

Részletesebben

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Elıterjesztés a Képviselıtestület 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata szociális szolgáltatás tervezési koncepciójának teljesülése, felülvizsgálata Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:

Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA. Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje: Hétfı: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Kedd: nincs Szerda: 8 00 11 30 -ig és 13 oo 15 3o -ig. Csütörtök: 8 00 11 30 -ig Péntek: 8 00 11 30 -ig Balatonboglár Polgármesteri Hivatal OKMÁNYIRODA Az okmányiroda

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület!

Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselıtestület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Röviden a selejtezésrıl

Röviden a selejtezésrıl Röviden a selejtezésrıl A selejtezés a társaság számára feleslegessé vált eszközök (tárgyi eszközök, készletek) állományból való kivezetését (törlését) jelenti. A selejtezési eljárás lefolytatása nem jelenti

Részletesebben

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek

Hatósági ügyek. Eljáró osztály, leírás megtalálható: Igazgatási Osztály Lakásügyek Hatósági ügyek Ügy megnevezése A lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges jegyzıi igazolás kiadása A nevelési-oktatási intézmények alapdokumentumainak (nevelési/pedagógiai program, szervezeti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére A Polgármesteri Hivatal 2013-2014. évi munkájáról szóló beszámoló tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

FELHASZNÁLT és áttekintésre AJÁNLOTT JOGSZABÁLYOK jegyzéke

FELHASZNÁLT és áttekintésre AJÁNLOTT JOGSZABÁLYOK jegyzéke 1 FELHASZNÁLT és áttekintésre AJÁNLOTT JOGSZABÁLYOK jegyzéke 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl (Tbj.) 1997.

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyzı évente

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. szeptember 25-én tartandó ülésének 4. számú Beszámoló a Hatósági Iroda 2006-2007. évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben