BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának évi munkájáról és az ügyintézésérıl szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2013. szeptember"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának évi munkájáról és az ügyintézésérıl szeptember

2 2 A Képviselı-testület évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási és Okmányiroda évi munkájáról szóló beszámolómat az alábbiakban terjesztem a Képviselı-testület elé. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Az Iroda mőködését a beszámolási idıszak elsı évében az irodavezetıvel együtt 9 fı biztosította, melybıl az Igazgatási Csoportot 3 fı, az Okmányirodai Csoportot 5 fı alkotta, április 15-tıl az Igazgatási Csoport létszáma 1 fıvel csökkent, az Okmányirodában pedig személyváltozás következett be. Az irodavezetıi feladatokat közvetlenül az aljegyzı, igazgatási és okmányiroda vezetı látta el. Az Igazgatási és Okmányiroda szervezeti felépítése és ügyintézıi Igazgatási és Okmányiroda vezető a beszámolási időszakban - Dr. Kiss Imre aljegyzı, jegyzı, igazgatási és okmányiroda vezetı feladatok (2011. július 1-ig) - Maginé Dr. Csirke Erzsébet aljegyzıi, igazgatási és okmányiroda vezetı feladatok (2011. július december 31.) Igazgatási Csoport (önálló ügyintézők) - Pásztor Valéria kereskedelmi igazgatás, telepengedélyezés, gyámügyi igazgatás, egyéb igazgatási ügyek - Papp Gáborné anyakönyvi igazgatás és hagyatéki ügyintézés - Dr. Labovszki János szabálysértés, jegyzıi gyámügyi ügyintézés, birtokvédelmi ügyek (2012. április 15-ig) Okmányiroda - Dézsi Anita személyi igazolvány, vezetıi engedély, (2011. július 1-tıl) - Bindis Lajosné közlekedési igazgatási ügyintézés - Molnár Antalné vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok, ügyfélkapu, parkolási igazolvány, - Nábrádi Benedekné lakcímigazolvány nyomtatása, XR rendszer üzemeltetése, népesség-nyilvántartás - Bacskainé Nagy Magdolna gépjármő ügyiratok, útlevél ügyintézés, biankó okmányok kezelése (2011. április április 15-ig) - Damasiewiczné Vad Erzsébet gépjármő ügyiratok, útlevél ügyintézés, biankó okmányok kezelése (2012. május 2-tıl) Az Irodában dolgozó köztisztviselık a jogszabály által elıírt képesítési követelményekkel, iskolai, szakmai végzettséggel rendelkeznek, közülük 1 fı államigazgatási fıiskolát (Nábrádi Benedekné), 1 fı kereskedelmi és vendéglátó-ipari fıiskolát (Pásztor Valéria), 2 fı igazságügyi ügyintézıi szakot (Molnár Antalné, Bindis Lajosné) végzett, 1 fı általános szociális munkás végzettséget (Papp Gáborné) szerzett, 1 fı jogi egyetemet (Dr. Labovszki János) végzett. A beszámolási idıszakban az irodához kerülı köztisztviselık közül 1 fı igazgatásszervezıi felsıfokú (Damasiewiczné Vad Erzsébet), 1 fı igazságügyi ügyintézıi (Bacskainé Nagy Magdolna), 1 fı szociálpedagógusi (Dézsi Anita) végzettséggel rendelkezett. A közigazgatási szakvizsgát 6 fı tette le (Pásztor Valéria, Nábrádi Benedekné, Bindis Lajos Zoltánné, Molnár Antalné, Papp Gáborné, Dr. Labovszki János). Az Okmányiroda munkatársai közül 2012-ben 2 fı közigazgatási alapvizsgát tett, 1 fı közigazgatási menedzser szakon mesterképzésen vett részt. Az Iroda igazgatási részén és az okmányirodában változás történt es években a személyi állományban. Az okmányirodai ügyintézık pótlása bizonyos mértékig nehezebb más területen dolgozókénál, mivel Nyilvántartási és okmányügyintézı szakképesítéssel kell rendelkezniük. Új, végzettséggel nem rendelkezı

3 3 munkatárs felvétele esetén a problémát az jelenti, hogy a képzés megfelelı számú jelentkezı esetén Budapesten történik, csak ritkán szervezik az ország ezen régiójában. A tanfolyam elvégzése és a sikeres vizsga feltétele az okmányirodai gépekhez való hozzáférési jogosultságnak, így gyakorlatilag a napi munkavégzést akadályozza a végzettség hiánya ben 1 fı vett részt ebben a képzésben. Az Okmányirodában a április 1-tıl nyugdíjazás miatt megüresedett státuszt Bacskainé Nagy Magdolna töltötte be, majd július 1-tıl került az Okmányiroda köztisztviselıi állományába Dézsi Anita, aki korábban közfoglalkoztatás keretében segítette az Iroda munkáját. Újabb változást az Iroda munkájában a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló évi II. törvény hatályba lépése okozott április 15-ével, mivel a Kormányhivatal a hatáskörébe átkerülı ügyintézéssel 2 fı áthelyezését indítványozta. A Hivatalban a szabálysértési ügyintézın túl az okmányirodából 1 fı ügyintézı került átadásra a Kormányhivatal személyi állományába. A megüresedett státuszt május 2-tıl belsı átszervezéssel töltöttük be, a korábban a Városfejlesztési Irodán dolgozó Damasiewiczné Vad Erzsébet látja el az okmányirodai ügyintézıi feladatokat. A napi munkavégzést nagyban segítik a szakmai felettes szervek, hatóságok által szervezett, többségében költségtérítéses szakmai napok, értekezletek, melyeken lehetıségeink szerint veszünk részt. Az okmányirodai dolgozók évente egy alakommal a hagyományosan megszervezett országos értekezleten bıvítették tudásukat. FELADATELLÁTÁS Az alábbiakban az Igazgatási és Okmányiroda tevékenységét kívánom részletezni csoportonkénti bontásban. I. Igazgatási Csoport I/1. Anyakönyvi igazgatás Az anyakönyvvezetıi és hagyatéki ügyintézıi feladatokat a beszámolási idıszakban Papp Gáborné látta el, távolléte esetén halaszthatatlan ügyekben az Okmányirodában dolgozó Molnár Antalné helyettesítette. Az anyakönyvek vezetéséhez az államnak és az állampolgároknak egyaránt fontos érdeke főzıdik. Az államnak a közfeladatok ellátásához adatokra van szüksége, ezért különbözı nyilvántartásokat vezet. Az egyes állampolgároknak is fontos érdeke főzıdik ahhoz, hogy nyilvántartsák az emberek jogképességének keletkezését, megszőnését, illetve a születésüket, házasságkötésüket, vagy valamely személy halálát közhitelő okirattal igazolják. Az anyakönyveken kívül más nyilvántartásokat is kell az anyakönyvvezetınek vezetnie (az anyakönyvi alapiratok, a betőrendes névmutatók, valamint az apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartását), adatszolgáltatásokat kell teljesítenie a jogszabályban meghatározott szervek felé, okiratokat kell kiállítania stb.) Ezen anyakönyvi igazgatási feladatok nagy része az anyakönyvvezetı részére folyamatos feladatellátást jelent függetlenül az adott évben bekövetkezett anyakönyvi események számától. Az anyakönyvvezetı az anyakönyvek vezetésén felül a teljesség igénye nélkül az alábbi feladatokat látja el: Közremőködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél. Az anyakönyvvezetıi munka legszebb része a házasságkötés és bizony sokan azt gondolják, hogy ennyibıl áll a feladat. A valóságban azonban a munkakör legkisebb vagy legkevesebb részét jelenti az esküvı. Felveszi a teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot Érdekes és igen pontos, körültekintı eljárást igényel a feladat. Az apai jogállás betöltésére a családjogi törvény egy sorrendet állít fel. Az élet gyakran megcáfolja a törvény vélelmét. Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggı egyéb ügyeket (nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások, okirat-kiállítási tevékenység) Teljesíti az anyakönyvekkel kapcsolatos utólagos bejegyzéseket. Az anyakönyvi eseményeket, változásokat rögzíti az SZL nyilvántartásba Intézi a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyeket.

4 4 Az elmúlt években növekedett a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos ügyek száma. Sokan külföldön dolgoznak vagy élnek. Ahhoz, hogy a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseménye a magyar hatósági nyilvántartásba bekerüljön hazai anyakönyvezésre van szükség. Fontos, hogy a magyar állampolgár személyi állapotát érintı változásról a magyar állam is tudomást szerezzen, másrészt az állampolgárnak is fontos, hogy esetleges jogai érvényesítéséhez az adatok a valós állapotot tükrözzék. A teljesség igénye nélkül ilyen lehet, ha magyar állampolgárnak külföldön születik gyermeke. Vagy korábban Magyarországon megkötött házasságát külföldi Bíróság bontja fel, újabb házasságkötésre nem kerülhet sor, amíg a hazai rendszerben a válás ténye nem kerül be. Közremőködhet igény szerint a családi események méltó megünneplésében. Említést érdemel, hogy városunkban még mindig van igény névadó ünnepség megtartására. Talán azért, hogy sikerült ezt az ünnepséget a múlttal szakítva, a jelennek megfelelı módon az emberek elvárásának megfelelıen átalakítani. Jó látni, hogy sok család fontosnak tartja megünnepelni gyermeke érkezését, gyermeke létét, és megragadják ezt az alkalmat ahhoz, hogy együtt legyenek, erısítsék a bıvebb család összetartozásának érzését. Állampolgársági kérelmek átvétele, honosítás A magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény évi LXIV. törvénnyel történı módosításának eredményeként január 1-ét követıen a határon túli magyarok kedvezményes, úgynevezett egyszerősített honosítási eljárás keretében szerezhetik meg a magyar állampolgárságot. A kérelmek átvétele az eskütétel és az eseménnyel kapcsolatos feladatok igen megnövelték az anyakönyvvezetı munkáját. A korábbi években évi 4-5 állampolgársági eskü helyett 100 fı tett városunkban állampolgársági esküt két év alatt. Mivel egyes külföldi államokban adott esetben hátrányosan érintheti nemzettársainkat a magyar állampolgárság iránti kérelem benyújtása és megszerzése, az állampolgársági ügyek során a legnagyobb gondossággal kell eljárni. Az anyakönyvi nyilvántartás bejegyzése jelenleg kézi bejegyzéssel történik. Az anyakönyvi eljárásról szóló évi törvény teljes hatálybalépésével Magyarországon is bevezetésre kerül az elektronikus anyakönyv, amely az anyakönyvi bejegyzéseket elektronikus formában tartalmazó központi nyilvántartás lesz. A tervek szerint az elektronikus anyakönyv mellett más formában, de a településenként vezetett papíralapú anyakönyv is megmarad március 01-tıl indult el az Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer, hivatalunkban két munkaállomás található, melyen keresztül a központi személyiadat-és lakcím-nyilvántartás is elérhetı. Ezt a rendszert csak azok használhatják, akiknek érvényes felhasználói jogosultságuk van a rendszerhez. Az anyakönyvek és az anyakönyvi kivonatok biztonsági okmányok, ezért a velük végzett valamennyi mőveletet a gyártástól a felhasználáson át a selejtezésig nyomon kell követni a rendszerben. Okmányok, nyomtatványok igénylésére is csak a rendszeres keresztül van lehetıség. Az anyakönyvvezetıi munka városunk lakosságszámát és az események fontosságát tekintve nem napi nyolc óra munkavégzést igényel. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. törvényerejő rendelet 15/A (6) és (7) bekezdésében és a 42/A (4) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselıtestület felhatalmazást kapott, hogy az anyakönyvvezetık munkáját helyi rendeletben szabályozza. A Képviselıtestület elismerve az anyakönyvvezetıi munkának a lakosság életében betöltött szerepét és fontosságát, megalkotta az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól szóló 32/2012. (IX.20.) Önkormányzati Rendeletet, mely szeptember 29-én lépett hatályba. A házasságkötéseknek és névadóknak helyet adó dísztermünk 2012.évi felújítása minıségi javulást hozott a családi események méltó és ünnepi hátterének biztosítására. A felszerelt légkondicionáló berendezések enyhítik a sok éven át problémát okozó hıséget és kellemes környezetet biztosítanak a vendégek számára. Feladatok események a számok tükrében: Megnevezés Születés 148 (1Hn.) 151 (1Hn.) Házasság Haláleset (161)

5 5 Utólagos bejegyzések az anyakönyvekbe Anyakönyvi kivonat kiállítás Anyakönyvi adatváltozás Névadó ünnepség Megnevezés Mennyiség Összes főszám 594 Állampolgársági ügy 22 Apai elismerı nyilatkozat 42 Egyéb anyakönyvi ügy 254 Összes alszám 1135 főszám+alszám 1729 Megnevezés Mennyiség Összes főszám 639 Állampolgársági ügy 71 Apai elismerı nyilatkozat 41 Egyéb anyakönyvi ügy 232 Összes alszám 1590 főszám+alszám 2229 I/2. Hagyatéki ügyintézés január 1. napjával a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) számú igazságügyi miniszteri rendeletet felváltotta a hagyatéki eljárásról szóló évi XXXVIII. törvény. A hagyatéki eljárás egészére koherens szabályozást adó új jogszabály eddig nem ismert jogintézményeket és fogalmakat vezetett be, valamint részletesen szabályoz korábban alig rendezett jogintézményeket (mint például a biztosítási intézkedés). A hagyatéki eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerinti közjegyzı illetékes, a jegyzı, illetve a jegyzı nevében eljáró ügyintézı illetékességére a közjegyzı illetékességére vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. A törvény bevezetésével nem egyszerősödött, hanem nıtt a hagyatéki ügyintézéssel kapcsolatos feladat, amit az anyakönyvvezetı lát el. A korábbiaktól eltérıen több ponton a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Sok idıt igényel az ügyfelek értesítését követı meghallgatás, melynek során jegyzıkönyvbe kell foglalni az elhunyt halálával a vagyonában bekövetkezı jogutódlást, a halál mint jogi tény folytán jogutóddá váló személyeknek és a halál folytán bekövetkezett jogutódlásra vonatkozó jogcímüknek a megállapításával, a jogutódokra átszálló hagyatéki vagyon tárgyainak, vagyoni részének, vagyoni hányadának megállapításával. Az eljárás során az ügyintézınek a vonatkozó rendelkezések ismeretén túl empátiával és határozottsággal is rendelkeznie kell. A hozzátartozó elvesztése érzelmileg megterheli a várható örökösöket, öröklésben érdekelteket, ezért kellı tapintattal, odafigyeléssel kell eljárni. Gyakori, hogy az öröklésben érdekeltek között vita van vagy éppen a meghallgatás során derül, ki hogy az örökhagyó végrendelkezett, öröklési szerzıdése van vagy bármilyen egyéb intézkedést hagyott, bizony ezeket az eseteket megfelelıen kezelni kell a meghallgatás során. A hagyatéki leltár elkészítése a meghallgatások és az azt követı belföldi jogsegélykérelmek teljesítése után történik. A hagyatéki eljárás közigazgatási alanyának, az önkormányzati jegyzınek (nevében eljáró ügyintézınek) a hatásköre a leltár elkészítésére, azaz az örökhagyó vagyonára és az örökhagyó vagyonában jogutódokra vonatkozó adatok beszerzésére, a leltárban való rögzítésére és a leltárnak ezekkel az adatokkal a közjegyzıhöz való megküldésére vonatkozik. A hagyatéki eljárásról szóló törvény megalkotása során szóba került, a jelenlegi közjegyzıi díj jegyzı és közjegyzı között történı megosztása. Az önkormányzat számára ez bevételt jelentene, hiszen a hagyatéki eljárás jegyzıi szakasza kész anyagot ad át a közjegyzı részére.

6 6 A hagyatéki ügyintézés évben I/3. Kereskedelmi igazgatási feladatok: A kereskedelmi tevékenységek végzése során a jogi szabályozás értelmében megkülönböztetünk bejelentéshez kötött- és kizárólag üzletben forgalmazható, mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet. A jegyzı a bejelentéshez kötött tevékenységet a jogszabályszerő bejelentést követıen, illetve a kizárólag üzletben forgalmazható tevékenységet a mőködési engedély megadásával egyidejőleg nyilvántartásba veszi, igazolást ad ki, és az önkormányzat honlapján közzéteszi a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatokat. A bejelentés-köteles tevékenységeknél az utólagos ellenırzéseknek van nagy szerepe. A jegyzı és a szakhatóságok a nyilvántartásba vételt követıen vizsgálják, hogy az üzlet a jogszabályi elıírásoknak megfelel-e. Amennyiben utóellenırzés során hiányosságokat tapasztalnak, a kereskedelmi hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket, mely keretében legsúlyosabb esetben az üzlet mőködésének korlátozására, illetve bezáratására, a kereskedelmi tevékenység megtiltására is sor kerülhet. Mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek, bejelentés-köteles tevékenységek és azok nyilvántartásba vétele: A beszámolási idıszakban jelentısen megnıtt a kereskedelmi tevékenységre vállalkozók száma. Tekintettel, hogy bejelentés alapján nyitható meg az üzletek többsége, sokan át nem gondoltan, minden elızetes tervezés, szakértelem nélkül kezdtek bele különbözı jellegő kereskedelmi vállalkozásokba. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi LXXVI. törvény alapján, ha a bejelentés megfelel a 22. -ban meghatározott követelményeknek, és az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevıt errıl a tényrıl 8 napon belül igazolás megküldésével értesítjük. A nyilvántartásba vételre 15 nap áll rendelkezésre, azonban hiánytalan bejelentés esetén 8 napon belül nyilvántartásba vesszük a kereskedıt és a kereskedelmi tevékenységet, és errıl igazolást küldünk a részére. A liberalizált szabályozás nem azt jelenti, hogy a különbözı szakhatósági feltételeknek, szakképesítési és egyéb elıírásoknak nem kell megfelelni a mőködés során. Ezen szabályokat a szakhatóságok az üzletnyilvántartásba vételét és értesítésünket követı 30 napon belül ellenırzik. Amennyiben hiányosságot tapasztalnak, jelzik hatóságunk felé, és a hiányosság megszüntetésére kell felhívni a kereskedıt, végsı esetben a tevékenységet (ha a feltételeket nem tudja biztosítani) meg kell tiltani. A szolgáltatói tevékenység megtiltására egy esetben került sor, évben egy vendéglátó üzlet zeneszolgáltatást tiltottuk meg a feltételek teljesítésének igazolásáig. A mőködési engedélyek kiadása a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben meghatározott szakhatóságok bevonásával történik. A mőködési engedélyt határozattal adjuk ki, az engedélyrıl a Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti igazolást állítunk ki évben 56 új kereskedı és üzletének a nyilvántartásba vételére került sor, amelybıl 49 db bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység volt, és mindössze 7 bejelentés és mőködési engedély köteles. Új engedélyezési eljárást két üzlet esetében folytattunk le (dohánytermék, és ipari gázok termékekre vonatkozó mőködési engedély iránti kérelem ügyében), 5 üzlet esetében történt üzemeltetı változás (üzemeltetı változás kizárólag az üzletköteles termékek esetében lehetséges). A tevékenységének megszüntetését évben 29 kereskedı jelentette be.

7 évben 73 új nyilvántartásba vétel történt. Ugyanakkor a tevékenységüket megszüntetık száma is jelentıs: 69 kereskedı szüntette meg tevékenységét. Új mőködési engedélyt 7 üzlet esetében adtunk ki állatgyógyászati termékek és hatóanyagaik, vegyi áruk, növényvédı szerek forgalmazására. Leggyakrabban a vendéglátó üzletek üzemeltetıi változnak, de évben a MOLNÁR élelmiszerüzleteknek is új üzemeltetıje lett, amely 8 üzletet érintett. Ellenırzéseink során tapasztaljuk, hogy az adatváltozásra és a megszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek évrıl évre a kereskedık egyre nagyobb száma nem tesz eleget. Felszólításunkat követıen általában teljesítik ezirányú kötelezettségüket. Bírságot a bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén egy esetben szabtunk ki, a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendı bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelölésérıl szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján ,- Ft értékben. A bírság megfizetése a vállalkozó részérıl nem történt meg, behajtás iránti intézkedés végett átadtuk a NAV-nak. A kereskedelmi formák közül továbbra is az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység a meghatározó. Üzletek száma Év Vendéglátó üzletek Bolti kereskedelmi üzletek összesen Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása: A kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság szálláshely-üzemeltetési engedélyével rendelkezı szálláshelyen folytatható évben mindössze egy egyéb szálláshely típusú szálláshelyet vettünk nyilvántartásba és egy 32 férıhelyes közösségi szálláshelyet évben a megszüntetések voltak jellemzıek. Összesen 6 egyéb szálláshely üzemeltetı jelentette be a megszüntetést, amelyet nyilvántartásunkból töröltünk. Megszőnt a Fürdı u. 22. szám alatti camping és üdülı is az engedély visszavonása miatt. A csökkenı kapacitás adatok mellett, egyéb szálláshelyek tekintetében nıtt a fogadott vendégek száma, és a vendégéjszakák száma évben, amely a fokozott idegenforgalmi- adó ellenırzésekkel függ össze. A szálláshelyekkel kapcsolatos adatok én nyilvántartott szálláshelyek száma, szálláshely típusonként szálláshely típusa szálláshelyek száma üdülıház 1 közösségi szálláshely 3 panzió 2 kemping 1 egyéb szálláshely 20 Egyéb szálláshelyek száma december 31-én: 25., Vendégek száma: évben 943, vendégéjszakák száma: évben egyéb szálláshelyek száma december 31-én: 20., vendégek száma 2012 évben: 1545, vendégéjszakák száma: Továbbra is jelen van városunkban az engedély nélküli szálláshely hasznosítás, amelynek ellenırzése, bizonyítása nehézkes évben egy esetben megtiltottuk az engedély nélküli szálláshely hasznosítást, és egyidejőleg ,- Ft bírságot szabtunk ki a hivatal adócsoportjának ellenırzése alapján. Ezen döntésünket azonban a

8 8 bíróság az ügyfél keresete alapján hatályon kívül helyezte és új eljárásra kötelezte hatóságunkat. Az új eljárást évben folytattuk le. Nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás A nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében nem üzleti célú szabadidıs szálláshely-szolgáltatást a hatósági nyilvántartásban szereplı szolgáltató a nyilvántartásban szereplı szálláshelyen nyújthat, melyrıl a jegyzı hatósági igazolványt állít ki. A beszámolási idıszakban a nyilvántartásból kérelemre egy szolgáltatót töröltünk. Egyéb változás nem történt. Kereskedelmi nyilvántartások vezetése A jegyzı, mint kereskedelmi hatóság a kereskedelemrıl szóló évi CLXIV. törvény alapján az alábbi nyilvántartásokat vezeti: a szállodák, panziók, kempingek, üdülıházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek nyilvántartása (szállodai típus településünkön nem található), nyilvántartás vezetése a kereskedelmi tevékenységet folytatókról, nyilvántartás vezetése az üzletszerően végzett ingatlanközvetítıi, valamint az üzletszerő ingatlanvagyonértékelı és közvetítıi tevékenység folytatóiról december 31-ig volt hatáskörünk, a nem üzleti célú közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatókról, azon szolgáltatókról, amelyek tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatási tevékenység folytatását jogerısen megtiltotta. Ellenırzések Kereskedelmi igazgatási feladatkörben a korábbi gyakorlattal megegyezıen továbbra is folyamatosan, éves ellenırzési terv keretében végez irodánk ellenırzést a nyilvántartott kereskedık és szálláshely hasznosítók körében évben több esetben is sor került általunk nem tervezett, szakhatóságokkal közös, átfogó ellenırzésekre. A január 15-én a Budapest VI. kerületi WEST Balkán vendéglátó üzletben történt tragédiát követıen a rendırkapitányság szervezésével, részt vettünk az éjszakai nyitva tartással mőködı vendéglátóhelyek szakhatóságokkal közös, átfogó ellenırzésében. Hatáskörünkbe tartozó, hatósági intézkedést igénylı hiányosságot ennek során nem tapasztaltunk. A zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó új szabályozás alapján Rendezvénytartási engedély iránti kérelem egy érkezett évben, a Városi Mővelıdési Központ elıcsarnokában tartandó zenés-táncos rendezvényre, azonban több hiányosság is felmerült a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részérıl, amelyet a vállalkozó nem teljesített, ezért eljárásunkat megszüntettük. Jelenleg 300 fı befogadására alkalmas vendéglátó üzlet városunkban nincs. A palackos PB gáz kereskedıket a katasztrófavédelem ellenırizte, az ellenırzésben irodánk munkatársa is részt vett. A hiányosságok megszüntetése iránt azonnali intézkedések történtek. Az ellenırzéseink során továbbra is törekedünk a szakhatóságok bevonására, elsısorban vendéglátó és élelmiszer üzletek esetében. Idegenforgalmi fıszezonban az Állategészségügy és ÁNTSZ képviselıjének részvételét tartjuk fontosnak. Helyszíni ellenırzéseink száma: évben 22, évben 26. A kereskedelmi hatósági munka során a beszámolási idıszakban döntéseinkkel kapcsolatban fellebbezés nem érkezett. I/4. Birtokvédelmi eljárások A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 16. fejezete tartalmazza a birtok és a birtokvédelem szabályait október 24-én lépett hatályba a jegyzı hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet. A jegyzı hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvényben és a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló évi 11.

9 9 törvényerejő rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Mennyiségét tekintve ezen ügyek száma nem jelentıs, azonban az eljárás bonyolult és nagy felkészültséget, körültekintést igényel. Az eljárás kérelemre indul, bizonyítási eszközök a tárgyalás, helyszíni szemle, tanúk meghallgatása. Döntésünk ellen jogorvoslattal élni közigazgatási úton nem lehet. A határozat megváltoztatását a Hajdúböszörményi Városi Bíróságtól kérhette az ügyfél. A birtokvédelmi eljárás során hozott végzés elleni fellebbezést a Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve bírálja el. A évben 16 db kérelem érkezett hivatalunkhoz, míg a évben 8 db. Döntéseinket a felek tudomásul vették, a kötelezést tartalmazó határozatainkat végrehajtották. Az eljárást kezdeményezı felek a végrehajtás foganatosítása végett 2 esetben tettek bejelentést, külön a végrehajtás iránt így ezekben az esetekben intézkedni kellett. A birtokvédelmi ügyintézést 2008 óta Dr. Labovszki János ügyintézı látta el. A évben a szabálysértési hatáskörnek a Kormányhivatalhoz történı telepítését követıen az ügyintézı Kormányhivatalhoz történı áthelyezése miatt- a birtokvédelmi ügyintézı az aljegyzı. I/5. Egyéb igazgatási feladatok Lakáscélú állami támogatás A lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I. 31.) számú Kormányrendelet (továbbiakban R) 21. (4) bekezdése alapján Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követıen másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, illetıleg a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében egy évig fel kell függeszteni. A felfüggesztés idıtartama méltányolható esetben legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg. A felfüggesztés idıtartamát a bontás vagy eltérı hasznosítás tényleges megkezdésének, illetıleg az elidegenítésrıl szóló szerzıdés megkötésének a napjától kell számítani. A visszafizetési kötelezettséget a tulajdonos nyilatkozata alapján függeszti fel a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzıje. Az R 21. (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, Ha a tulajdonos a másik lakás megszerzését a felfüggesztés idıtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékő lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minısül, amelynek a központi költségvetés javára történı átutalásáról a jegyzıi határozat alapján a Kincstár intézkedik és évben összesen 9 lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztésrıl döntöttünk. Másik lakásra történı átjegyzés 2 esetben történt. A támogatás visszafizetését 2 esetben rendeltük el, egy esetben a Magyar Államkincstárat értesítettük a visszafizetési kötelezettség iránti intézkedés végett. Igazolásokat a támogatások igénybevételéhez a pénzintézetek részére 12 ügyfél részére adtunk ki. Ezen jegyzıi hatáskör szeptember 19-tıl megszőnt, azonban az ezt megelızıen felfüggesztett támogatások ügyében még el kell járnunk. Az üzletszerően végzett társasház-kezelıi, és az üzletszerően végzett ingatlankezelıi tevékenység folytatásának feltételeirıl, az eljárás részletes szabályairól szóló 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet alapján nyilvántartásunkban egy gazdálkodó szervezet szerepelt, amelyet évben ellenıriztünk. E feladat évtıl a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala részére átadásra került. Jegyzıi hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések A és a év gyámhatósági munkáját a folyamatosan változó jogszabályi környezet jellemezte.

10 10 Év Iktatott bejövı ügyiratok száma Gyámhatósági alapszámmal alszámmal összesen döntések száma A jogorvoslattal megtámadott döntések száma a beszámolási idıszakban egy volt. A jogorvoslati eljárás során a fellebbezést a II. fokú hatóság elutasította, döntésünket helyben hagyta. Iskoláztatási támogatással kapcsolatos ügyek: A gyámhatósági munka nagy körültekintést igénylı területe az iskolai hiányzásokkal kapcsolatos ügyek intézése volt. Az iskoláztatási támogatás folyósítása a 2010/2011-es tanévtıl a rendszeres iskolába járáshoz kötött január 31-ig ha a tanköteles gyermek nem teljesítette tankötelezettségét, és összegyőlt 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelezte a jegyzınek. A jegyzı végzésben figyelmeztette a szülıt, hogy ha az adott tanévben igazolatlanul mulasztott órák száma eléri az 50-et, elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejőleg a gyermek védelembe vételét február 1-jétıl jelentısen szigorodott a szabályozás: Ha az iskola arról tájékoztatja a jegyzıt, hogy a diák 10 órát mulasztott igazolatlanul, a jegyzı: -16 éven aluli diák esetén figyelmezteti a szülıt, hogy az 50. igazolatlanul mulasztott kötelezı tanórai foglalkozás után az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) folyósításának felfüggesztése és a gyermek védelembe vétele iránt fog intézkedni, -16. életévét betöltött diák esetén figyelmeztette a szülıt, hogy az 50. igazolatlanul mulasztott kötelezı tanórai foglalkozás után az iskoláztatási támogatás szüneteltetését kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál. Az Országgyőlés július 9-én elfogadta és újraszabályozta az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének rendszerét. A törvényi szintő új szabályok szeptember 1-jétıl léptek hatályba. Szeptember 1-jétıl az 50 óránál többet hiányzó gyermek családja nem kaphatja meg az iskoláztatási támogatást. A folyósítás feltétele a rendszeres iskolába járás, ezért az iskolalátogatási kötelezettség elmulasztása esetén minden gyermekre - életkortól és a család jövedelmi helyzetétıl függetlenül - ugyanaz a szankció vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a mulasztás idıszakára már nem lehet visszamenıleg kifizetni a családi pótlékot akkor sem, ha a gyerek késıbb már nem hiányzik igazolatlanul az iskolából. A módosítás ugyanakkor enyhített is a szabályokon, mivel megengedte az iskoláztatási támogatás folyósítását a szüneteltetés után akkor is, ha a gyermek a felülvizsgálati idıszakban legfeljebb öt órát hiányzott, korábban egyetlen tanórát sem mulaszthatott. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetése nem jár együtt kötelezı módon a gyermek védelembe vételével. Az ügyintézési határidı csökkent, 50 órás jelzés esetén: 15 nap évben 10 órás igazolatlan hiányzás 52 gyermekrıl érkezett, minden esetben figyelmeztetı végzéssel hívtuk fel a szülı figyelmét a várható jogkövetkezményekre évben 9 gyermek esetében került sor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére, 50 óra igazolatlan hiányzás miatt évben 10 órás igazolatlan hiányzás 38 gyermekrıl érkezett. A várható jogkövetkezményekrıl a szülıt/iskoláztatási támogatás jogosultját 31 gyermek esetében tájékoztattuk a jogszabályi elıírások szerint. 7 gyermek esetében a jelzést megküldtük a gyermekvédelmi szakszolgálat részére. 50 órás igazolatlan hiányzás a tárgyévben 32 gyermeket érintett, amelybıl 10 gyermek volt Lakásotthonban elhelyezett. A jelzéseket követıen az iskoláztatási támogatás felfüggesztése és védelembe vétel, az iskoláztatási támogatás szüneteltetése iránti intézkedéseket megtettük. A támogatás jogerıs felfüggesztésérıl és egyidejőleg védelembe vételrıl a tárgyév folyamán 5 gyermek ügyében döntöttünk. Eseti gondnokot a támogatás természetben történı felhasználása céljából négy esetben rendeltünk ki. A felfüggesztést és szüneteltetést 3 tanítási hónaponként és a tanítási év lezárását követıen felülvizsgáltuk. Az igazolatlanul hiányzók több mint 50 %-a az országos statisztikai adatokkal egyezıen a 16 éves kort betöltött gyermekek volt.

11 11 Védelembe vételi ügyek: Nyilvántartott védelembe vett kiskorúak száma Év Védelembe vett december 31-én kiskorúak száma A beszámolási idıszakban védelembe vett kiskorúak száma: 15. A védelembe vételi okok közül az iskolai hiányzások (50 órát elérı) miatti védelembe vétel volt a legmagasabb. (tíz gyermeket érintıen). A védelembe vétel megszüntetésre került 24 kiskorú esetében. A megszüntetés indokai: a gyermek betölti a 18. életévét, illetve a védelembe vétel felülvizsgálata során megállapítást nyer, hogy a gyermekeket veszélyeztetı körülmények megszőntek, illetve olyan mértékben csökkentek, hogy a védelembe vétel fenntartása nem indokolt, mert a fennálló problémákat a gyermekjóléti szolgálat alapellátás keretén belül orvosolni tudja. Mindezek alapján - a december 31-én regisztrált 22 fıhöz képest december 31-én a nyilvántartott védelembe vett gyermekek száma 21 fı. A jegyzı az azonnali intézkedést igénylı esetben a gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélı szülınél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetıség, nevelıszülınél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben helyezi el, és errıl haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt. A évben erre az intézkedésre két családot érintıen, 2 kiskorú esetében került sor, évben egy esetben került sor, amely négy gyermeket érintett. A gyámhatóság a beszámolási idıszakban 61 környezettanulmányt készített bírósági megkeresésre. Ezekben az esetekben a gyermektartásdíj megállapítása, megszüntetése, gyermektartásdíj felemelése ügyében, gyermekelhelyezés ügyében, házasság felbontása alapján indult perekhez kérte a bíróság a környezettanulmányt év decemberében a jegyzı hatáskörébe tartozó, folyamatban lévı gyámügyi iratok átadását kellett elıkészíteni, a január 01. napjától hatáskörrel rendelkezı Hajdúnánási Járási Hivatal Gyámhivatala részére. A védelembe vételi, iskoláztatási támogatással, gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésével kapcsolatos iratokat, nyilvántartásokat Hajdúnánási Járási Hivatal Gyámhivatala részére a járási fıvárosi kerületi hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 14. -a szerint átadtuk. I/6. Szabálysértés A szabálysértések vonatkozásában a hatóság a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvényt, az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendeletet, valamint a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendeletet alkalmazta eljárásai során. A szabálysértési ügyek száma 2011-ben jelentısen lecsökkent az elızı évekhez viszonyítva. A évi adatokhoz képest a csökkenés 2011-ben 32 %-os, 2012-ben 343 %-os. Sajnos ez nem azt jelenti, hogy a városban jelentıs morális javulás tapasztalható, hanem a jogszabályi változások okozták a statisztikai adatok ilyen jelentıs változását ben a közbiztonság javítása érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló évi LXXXVI. törvény éreztette hatását, mely augusztus 19-én lépett hatályba és a szabálysértési ügyintézést érintı egyik lényeges rendelkezése volt, hogy a tulajdon elleni és a magánlaksértés szabálysértés miatt az eljárást a bíróság hatáskörébe utalta. A év adataiban a szabálysértésekrıl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló évi II. törvény hatályba lépése okozott jelentıs csökkenést. A törvény hatálybalépéstıl a korábbi jegyzıi hatáskörbe tartozó szabálysértésekben a Kormányhivatal jár el. A fenti törvény átmeneti rendelkezései között a 252. (1) bekezdése rendelkezett arról, hogy a törvény hatályba-lépése elıtt elkövetett szabálysértéseket, illetve a folyamatban levı szabálysértési eljárásokat és azok végrehajtását a szabálysértésekrıl

12 12 szóló évi LXIX. törvény alapján kell lefolytatni, illetve végrehajtani. Vagyis átmenetileg még a jegyzık is eljártak szabálysértési hatóságként, miközben a törvény hatálybalépését követıen elkövetett szabálysértések miatt már a Kormányhivatal járt el. Erre tekintettel a bemutatott adatok 2012-ben a április 15-ig beérkezett feljelentéseket tartalmazzák. Az utolsó feljelentés július 18-án érkezett a Hivatalba, melyben még eljárási cselekményt kellett végezni. Az új szabálysértési törvény személyi változásokat is jelentett a Hivatalban. A Kormányhivatal a feladat átvételével egyidejőleg az ügyintézıt is átvette. Mivel a szabálysértésben nem csak Hajdúnánás közigazgatási területére terjedt ki a Kormányhivatal hatásköre, hanem a késıbb kialakított teljes Hajdúnánási Járásra, így Hivatalunkból nem egy, hanem két fı került át a Kormányhivatal személyi állományába. A korábban szabálysértési ügyeket intézı köztisztviselı mellett egy fı okmányirodai ügyintézıt is áthelyeztünk a Kormányhivatalhoz. A jegyzıi hatáskörbe maradt szabálysértési ügyeket az aljegyzı fejezte be. Szabálysértések számadatai Megnevezés Feljelentések száma Feljelentett személyek Feljelentett fiatalkorúak Megszüntetı határozatok Áttétel más szervhez Pénzbírságot kiszabó határozatok száma Figyelmeztetés intézkedés alkalmazása Bírságok összege (Ft) ,-Ft ,-Ft , Ft 5.000,- Ft Elzárásra átváltoztatva A szabálysértések jelentıs részét képezték ben is a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértés ügyek. Ezen ügyekben gyakran az eljárás megszüntetésére került sor, mert a szülı felelıssége csak akkor állapítható meg, ha gyermeke tankötelezettségével kapcsolatban a tıle elvárható körültekintéssel - szándékosan vagy gondatlanságból - nem tett eleget. A feljelentések 95 %-ában a szülı reggel elindítja a gyermekét iskolába és csak délután találkozik vele ismét, amikor a tanításnak vége van. Nem is tud arról, hogy gyermeke az iskolába már meg sem érkezett, vagy onnan még tanítási idıben eltávozott. A fiatalkorú és gyermekkorú elkövetık száma a vizsgált idıszakban a korábbi évekhez képest csökkent. Ezekben az ügyekben a szabálysértési hatóság a fiatalkorú személyekkel szemben lefolytatott eljárás mellett kezdeményezte a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtételét is. A szabálysértési ügyintézés adatainak központi rögzítésére vezették be a Központi Szabálysértési Nyilvántartást. E rendszeren keresztül a szabálysértési eljárás alá vont személy szabálysértési elıéletének központi, országos szintő, egységes nyilvántartása valósult meg, így a priorálás leegyszerősödött, a szabálysértési végrehajtási intézkedések rögzítésével a folyamat ellenırizhetıvé és követhetıvé vált. I/7. Egyéb igazgatási feladatok Hirdetmények, hatósági bizonyítványok Termıföld vagy tanya eladása vagy haszonbérbe adása esetén a tulajdonos a szerzıdés megkötése elıtt az ajánlatot köteles 15 napra a Hivatal hirdetıtábláján kifüggesztetni. Egyéb hirdetményeket más szervek (bíróság, közjegyzı) megkeresésére függesztettünk ki, a megkeresésében megjelölt idıtartamra. Hatósági bizonyítványt kérelemre tény, állapot vagy egyéb adat igazolására adtunk ki, a kérelem benyújtásával egyidıben. A termıföldre vonatkozó vétele és haszonbérleti ajánlatokat közzétettük a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a központi kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu/hirdetmeny).

13 13 Ügyiratforgalmi adatok Ügyirat neve Fıszám Alszám Fıszám Alszám Hatósági bizonyítványok Hirdetmények II. Okmányirodai Csoport Az okmányiroda adatfeldolgozása az alkalmazott programoknak köszönhetıen jól mérhetı, a munkaállomásokon folyó munkáról folyamatosan naprakészen statisztika készül. Az okmányiroda az adatbiztonsággal kapcsolatban üzemeltetési naplót és technikai háttérnyilvántartást köteles vezetni. Az okmányirodai dolgozókról meghatározott tartalommal hozzáférési jogosultsági nyilvántartást vezettünk, mely folyamatosan karbantartást igényelt. Az okmányirodai kiállítású szigorú számadású biankó okmányokról fajtánként nyilvántartást kell vezetni. Az okmányirodához érkezı okmányokat be kell vételezni, majd a készletbıl az ügyintézık részére naponta ki kell adni a szükséges biankót, munkaidı végén pedig visszavételezni a felhasználatlant. E nyilvántartások vezetése és az okmányirodai logisztikai és készletkezelési feladatok is számítógépen történnek. A Biankó rendszer alapvetıen a központi biztonsági okmány raktár és az okmányirodák biankó okmányokkal kapcsolatos központi készletezési, elszámolási, ellenırzési és okmányirodai ellenırzési és ügyintézıi elszámoltatási, továbbá leltározási feladatait támogatja. Az okmányirodában használt okmányok, nyomtatványok és tartozékok, valamint kellékek megrendelését meghatározott idıszakokban az ügyintézıknek saját hatáskörben kell intézni. Az okmányigénylést a tervszerőség és a szigorú takarékosság jellemzi. A beszámolási idıszakban több alkalommal is elıfordult, hogy okmányhiány jelentkezett, a kért nyomtatványok jelentıs késéssel érkeztek meg az Okmányirodába. Mőködött az okmányirodák közötti okmány átadás-átvétel, vagy az országos hatáskörben intézhetı ügyekben az ügyfeleket az okmánnyal rendelkezı okmányirodához irányítottuk. Ennek következtében csak igen kevés esetben történt meg az, hogy az ügyfelelt nem tudtuk kiszolgálni, az ügyintézésre várnia kellett. Különösen sérelmes az okmányok hiánya a gépjármő igazgatásban, amikor a gépjármő nem vehet részt jogszerően a forgalomban az ügyintézés hiány amiatt (pl. mőszaki vizsga érvényesítı címke). Visszatérı feladat az okmányirodában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) által biztosított eszközök leltározását. Errıl a tárolási nyilatkozatot kell készíteni, melyet a KEKKH illetékes fıosztályához továbbítunk. Ugyancsak leltározni kell az okmányirodában fellelhetı rendszámtáblákat is. A KEKKH-val a közvetlen kapcsolatot az okmányirodával a belsı levelezırendszeren (BLR), illetve az okmányirodai faliújságon (OKOM) keresztül tartja. Ezen a fórumon körlevelek, utasítások, jelentések kérése érkezik, míg az OKOM kifejezetten szakmai jellegő, tájékoztatók, állásfoglalások, módszertani útmutatók, felhasználási segédletek küldésére szolgál. Évente visszatérı feladat az érettségi tételek átvételével, ellenırzésével, különféle nyilvántartások vezetésével és kiadásával kapcsolatos teendık ellátása. Erre április második felétıl május végéig terjedı idıszakban került sor. Az Okmányirodában az ügyfelek ügyintézésének megkönnyítésére 2011 elsı felében három bankkártya-leolvasó terminált került letelepítésre. Az okmányiroda fenntartására a központi költségvetés normatívát biztosít az ügyfél és ügyiratforgalom mértékéhez igazodva. A normatíva és az okmányirodánál az ügyfelek által befizetett díjak és illetékek képezik az összes bevételt, melynek mértéke az okmányiroda fenntartási költségeinek megközelítıleg 41 %-át fedezi. Az okmányiroda kiadási oldalán a személyi és dologi kiadások 2011-ben 18,4 MFt-ot, 2012-ben 17,7 MFt-ot tettek ki. A csökkenés a személyi változások miatt következet be.

14 14 Az okmányiroda fıbb munkaterületein végzett tevékenységét az okmányirodának az alábbi táblázatok igyekeznek szemléltetni az elmúlt két évben. II/1. Lakcímrıl szóló hatósági igazolvány és személyazonosító igazolvány Lakcímről szóló hatósági igazolvány Az okmányirodában a lakó-, vagy tartózkodási hely szerinti körzetközponti jegyzı illetékes a hatósági igazolvány kiállítására. Az e területre irányadó jogszabályok nem változtak, a hozzánk hivatalból, vagy kérelemre érkezı igényeket folyamatosan tudjuk fogadni és teljesíteni. A lakcímet igazoló hatósági bizonyítványok kiadására, érvénytelenítésére indult eljárások száma az elmúlt évek alatt folyamatosan csökken. A lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány ügyintézés alakulása Személyazonosító igazolvány A személyazonosító igazolványok kiadásával kapcsolatos eljárásban évben jelentıs változás nem volt. A 2009-tıl jogszabályban biztosított azon lehetıséggel, mely szerint az újszülöttek, továbbá a 14 éven aluli gyermekek igazolvánnyal való ellátására megnyílt a lehetıség, egyre többen élnek. Ennek jelentısége abban van, hogy sok ország elfogadja a plasztik kártya alapú személyi igazolványt a határátlépéshez, nem szükséges útlevéllel rendelkezni. További elıny, hogy ez az eljárás illetékmentes, kivéve, ha a kiskorú igazolványa elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, ekkor Ft illetéket meg kellett fizetni. A 14 év alatti gyermekek részére 2011-ben 252, 2012-ben 263 személyazonosító igazolványt állítottunk ki. Személyazonosító igazolvány forgalmi adatok Kiadott állandó szig Ideiglenes szig Összesen: II/2. Egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó szabályokat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló CXV. törvény, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelölésérıl, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvénnyel összefüggı módosításról szóló 308/2009. (XII. 28.) Kormányrendelet július 28-ig. A CXV. törvény hatálybalépésétıl kezdıdıen a vállalkozás létesítése nem engedélyköteles, az ügyfél bejelenti, hogy milyen egyéni vállalkozói tevékenységet kíván végezni, melynek a hatóság maradéktalanul köteles eleget tenni, a feltételek meglétének vizsgálatára a vállalkozói igazolvány kiadása elıtt nem jogosult. Vagyis amennyiben a bejelentéshez szükséges őrlapot megfelelıen kitöltötte, a hatóság köteles rögzíteni adatait, számára semmilyen mérlegelés nem megengedett.

15 15 A jogszabály lehetıséget biztosít az egyéni vállalkozás szüneteltetésére, melynek idıtartama legalább egy hónap és legfeljebb öt év lehet. A vállalkozásokkal kapcsolatos okmányirodai ügyintézés az engedélyezés kivételével ügyfélkapuhoz kötött. Az ügyintézı feladata a hivatali kapuba érkezı elektronikus bejelentések fogadása, kicsomagolása. A vállalkozási tevékenység tényleges megkezdésének nem feltétele a vállakozói igazolvány megléte, a bejeltésrıl a vállalkozó igazolást kap, mely feljogosítja a társhatóságok felé történı ügyintézésre(nav, TB, szakhatóságok), amennyiben a vállalkozó igényli, vállalkozói igazolvány kiállítására kerül sor. Megváltozott az egyéni vállalkozással kapcsolatos adatszolgáltatásra jogosultak köre. A vállalkozók törvényben meghatározott adatai az interneten bárki által megtekinthetık (www.nyilvantarto.hu, vagy honlapon Egyéni vállalkozók nyilvántartása menüpontban). A hatósági bizonyítvány kiadása a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának hatáskörébe került. A vállalkozói igazolvány ügyintézés adatai években Vállalkozói igazolvány kiadása Megszőnés Adatváltozás Csere 8 15 Összesen: Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelölésérıl, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvénnyel összefüggı módosításról szóló 308/2009. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának idıtartama alatt a vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultságot és a törvényben meghatározott feltételek fennállásának hatósági ellenırzését éves ütemterv alapján végezte az ügyintézı. Az ellenırzések a vállalkozások tényleges mőködésére, az adatokban bekövetkezett változásokra terjedtek ki. Az ellenırzések során intézkedést megalapozó szabálytalanságot nem tapasztaltunk. II/3. Ügyfélkapu Ügyfélkapuval kapcsolatos ügyekben országos az illetékesség. Az ügyfél bármelyik okmányirodában elıterjesztheti a kérelmét. Az ügyfélkapu egy olyan szolgáltatás, amellyel a személyazonosság hiteles igazolása mellett biztonságosan lehet kapcsolatot tartani az elektronikus közigazgatást nyújtó intézményekkel. Személyes ügyfélkapu létrehozásához regisztráció szükséges. A közigazgatási ügyintézésben célszerő és hasznos az egységes, könnyen áttekinthetı ügymenet. Ezt az egységességet az interneten az ügyfélkapu valósítja meg, egyfajta egyablakos ügyintézésként. Amennyiben az ügyfél létrehozta személyes ügyfélkapuját, azzal olyan elektronikus szolgáltatásokat használhat a Kormányzati Portálon keresztül, amelyeket a különbözı közigazgatási szervek nyújtanak. A személyes ügyfélkapu létrehozása tehát még nem jelenti a portálon elérhetı szolgáltatás igénybevételét is, az csupán a "kapu" ezekhez. A közigazgatás internetes szolgáltatói például az APEH vagy a MeH- szolgáltatásaikkal az "ügyfélkapu mögött" várják az ügyfélkapun keresztül belépı internetes ügyfeleiket. Az internetes okmányiroda lehetıvé teszi, hogy egyes ügyeinek intézését interneten készítse elı. Az ügyfélkapun keresztül jelenleg igénybe vehetı szolgáltatások teljes köre a elérhetıségen található meg. Az ügyfélkapu létesítésének módja lehet az Okmányirodán történı személyes regisztráció, vagy ha az igénylı rendelkezik legalább fokozott biztonságú digitális aláírással, akkor lehetséges az interneten történı végleges regisztráció is. Ügyfélkaput csak természetes személy akár külföldi állampolgár, vagy kiskorú személy is létesíthet. A regisztrációt szóban és formanyomtatványon is be lehet nyújtani. A nyomtatvány használata nem kötelezı. A regisztráció személyes megjelenést igényel. A legalább fokozott biztonságú digitális aláírással rendelkezık számára nem szükséges a személyes megjelenés az okmányirodán, hanem az internetes regisztráció alkalmával megadott címre érkezı kóddal az aktiválás

16 16 után lehet használni a teljes elektronikus szolgáltatáskört. Egy ügyfélkapu létrehozása ingyenes, azonban minden további regisztráció létesítése díjköteles. Az ügyfélkapunak nincs érvényességi ideje, csupán a hozzá tartozó jelszó módosítása szükséges 2 évenként. Az ügyfélkapu regisztrációs kérelmek száma 2011-ben 237 db, 2012-ben 472 db volt. Az ügyfélkapu kiemelt szolgáltatásai: - Adatközlés a KSH-nak - ÁFA bevallás - Egészségügyi szolgáltatások - Elektronikus cégeljárás - Gépjármővezetıi engedély ügyintézés - Felvételi jelentkezés - Jövedelemadó-bevallás - Közbeszerzés - Lakcímváltozás bejelentés - Lakcímigazolvány pótlás, csere - Jármőigazgatás - Taj-kártya érvényesség - uniós tb-kártya igénylése - jogszabálykeresı II/4. Parkolási igazolvány A parkolási igazolványra való jogosultság feltételeiben jelentıs változás következett be 2011-ben. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezte a 102/2011. (VI. 22.) Kormányrendelet. Erre tekintettel a július 02. elıtt kiállított háziorvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésıbb december 31-éig volt felhasználható. E határidı lejártát követıen háziorvosi szakvéleménnyel (az úgynevezett 7 pontos igazolással) parkolási igazolványt igényelni, illetve meghosszabbítani nem lehetett. A szigorítást vélhetıen a megszaporodott, a parkolási igazolványokkal történı visszaélések indokolták. Az új jogszabály szerint a parkolási igazolványt igénylı ügyfelek közlekedıképességét kell vizsgálnia és igazolnia a szakértınek az igazolvány kiállításához. Az igazolványt csak a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás, a vakok személyi járadékát kérelmezı csökkentlátó nyilvántartási lap, vagy a magasabb összegő családi pótlékra jogosító betegségekrıl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás (igazolás tartósan beteg, illetıleg súlyosan fogyatékos gyermekrıl) alapján lehet kiállítani. Ha a kérelem benyújtásakor a jogszabályban meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedıképességének minısítését elısegítı, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a körzetközponti jegyzı a kérelem beérkezésétıl számított 8 napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedıképesség minısítése érdekében. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a szakvéleményét 60 napon belül adja ki. A legtöbb esetben a beküldött orvosi dokumentáció alapján a szakvélemények megszülettek, néhány esetben a Hivatal beidézte az ügyfelelet felülvizsgálatra. Tapasztalatunk az, hogy a Hivatal elég szigorúan értelmezte a közlekedıképességet, a benyújtott kérelmekre a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal igen magas számban elutasító szakvéleményt adott, amely alapján a kérelmeket el kellett utasítanunk. A kérelmezık nehezen értelmezték és tolerálták a megváltozott eljárási rendet és igen sérelmezték az elutasító döntéseket, különösen azokban az esetekben, amikor az ügyfél évek, évtizedek óta vette igénybe a parkolási igazolvány nyújtotta kedvezményeket és mozgáskorlátozottsága miatt egyes esetekben valóban jelentıs segítséget nyújtott a kedvezıbb helyen történı parkolás. Az Okmányirodában lecsapódó elégedetlenség ellenére egy db jogorvoslati kérelem érkezett meg írásban, melyet az elbíráló szerv elutasított. Az igazolvány érvényességének idıtartama a végleges állapotot igazoló szakvélemények kivételével- a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következı felülvizsgálat, ellenırzı vizsgálat idıpontjaként, ill. az állapot fennállásának várható idıpontjaként 3 évnél rövidebb idıtartamot határoz meg, az

17 17 igazolvány érvényességének idıtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének idıtartamával. A jogosult részére 5 éves idıtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idı leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható. A parkolási igazolvány kiadásával, cseréjével, érvényességi idejének meghosszabbításával kapcsolatos eljárás illetékmentes, de az igazolvány pótlása (vesztés, lopás, megsemmisülés, rongálódás) esetén 3100, Ft összegő igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni ben 227 eljárás indult parkolási igazolvánnyal kapcsolatosan, 2012-ben 117, mely magába foglalja az érvényesség lejárta miatti cseréket, az új kiadásokat, vagy a lejárat miatti leadásokat is. II/5. Népesség-nyilvántartási bizonylatok A személy- és lakcímnyilvántartó rendszerhez kapcsolódó okmányirodai feladat a címnyilvántartás gépi vezetése, karbantartása. E nyilvántartás alkalmas a körzetnyilvántartással kapcsolatos munkák elvégzésére. Jelenleg az alábbi változásokat lehet rögzíteni: közterület nyilvántartásba vétele, közterület adatainak változása (név, jelleg), közterület megszüntetése, közterület megszüntetése (házak, telkek is), közterület átszámozása (megszüntetése is lehet), hsz-ép-lph, telek megszüntetése, szint-ajtó megszüntetése ben 42 esetben címnyilvántartást érintı javítást vezettünk át, míg 2012-ben 81 alkalommal vettünk nyilvántartásba új címet év végén a Képviselı-testület által elfogadott utcanév módosítások rendben lezajlottak, a lakosságot ütemezetten kértük a lakcímkártya cseréjére. A személy és lakcímnyilvántartó rendszer adatforgalmi statisztikája Bizonylatok Anyakönyvi változás/okmányiroda által kezdeményezett/ Lakcímjelentı lap Javító jelentılap lakcímváltozásról 3 66 Összesen: II/6. Választások, népszavazások Idıszakosan jelentkezı feladat az okmányiroda számára a különféle választások, szavazások elıkészítésével, illetve lebonyolításával kapcsolatos teendık ellátása. A beszámolási idıszakban ilyen jellegő feladatot nem végzett az okmányiroda. II/7. Útlevéligénylések Az útlevél ügyintézést az alábbi jogszabályok alapján végezzük: - a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény, - az illetékekrıl szóló évi XCIII. törvény, - a külföldre utazásról szóló évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet. Az uniós tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzıire és biometrikus elemeire vonatkozó elıírásokról szóló december 13-i 2252/2004/EK rendelet alapján Magyarországon június 28. napjától ujjnyomatot is tartalmazó útlevelet kell kiállítani. Változott azon országok meghatározása, ahova személyazonosító igazolvánnyal is lehet utazni, módosult a magánútlevelek érvényességi ideje és az illeték mértéke is.

18 18 Útlevéllel kapcsolatos ügyiratforgalom Kiadási okok Új kiadás Érvénytelenítve, visszaadva Utazásra visszaadva Elveszett 7 6 Csere 0 1 Csere technikai okból 0 1 Összesen Az útlevelek igénylése országos illetékességő feladat, így a környezı településekrıl és a két közeli megyeszékhelyrıl is igen gyakran felkeresnek bennünket. Különösen a nyári idıszakban kedvelik a nem helybeli ügyfelek ezt a lehetıséget, mivel az okmányirodák 93%-ban már sorszámosztás, illetve elızetes bejelentkezés alkalmazásával végzik tevékenységüket. II/8. Jármővezetésre jogosító okmányok A jármővezetésre jogosító okmányok kiadására és annak eljárási rendjére vonatkozó jogszabályokban a beszámolási idıszakban változás nem történt. A hatályos rendelkezések szerint végezzük a vezetıi engedély körözésének elrendelését valamint a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának, az elvesztett forgalmi engedélynek, törzskönyvnek, jármőkísérı lapnak, rendszámtáblának, továbbá a parkolási igazolványnak a körözését is. A vezetıi engedélyek elvesztése esetén a bejelentésével egyidejőleg a nyilvántartásban jelzést kell elhelyezni, amely egyenértékő a korábbi körözésrıl szóló határozat kiadásával. Az okmányirodának nemcsak a jármővezetésre jogosító okmányok kiadása a feladata, hanem a jármővezetéstıl való eltiltással kapcsolatban is vannak teendıi. Az ítéletet meghozó bíróság az ítélet jogerıre emelkedését követıen küldi meg az okmányirodának a kiszabott mellékbüntetésrıl szóló adatlapot, mely alapján az okmányiroda hozza meg a szankcionáló határozatot. A vezetıi engedélyek ügyiratforgalma II./9. Gépjármő ügyintézés A legnagyobb ügyfélforgalommal járó hatáskör az Okmányirodában a gépjármő ügyintézés. A magas ügyfélforgalom mellett igen jelentıs háttérmunka is jelentkezik, így ezt a feladatot 2 köztisztviselı végezte. Ügyfélfogadási idıben az ügyfelek kiszolgálása volt az elsıdleges. Az ügyfelek kérelmére induló eljárás pl a gépjármő átírása, üzembentartó bejegyzése, forgalmi engedélyek, törzskönyvek cseréje, pótlása, egyéb korlátozások bejegyzése, törlése, rendszámtábla kiadása, pótlása, cseréje, mőszaki érvényesítı címke kiadása, származás ellenırzés kezdeményezése. Ügyfélfogadási idın kívül a háttérfeladatokat látjuk el. Ilyenek pl. a rendırség, vagy társszervek által megküldött iratok alapján indult eljárások lefolytatása (gépjármővek kivonása a forgalomból, végrehajtási bejegyzések),

19 19 rendszámtáblák selejtezése, leltározása, a kötelezı felelısség biztosítással nem rendelkezı gépjármővek kezelése, iratok kötegelése a központi nyilvántartó felé történı továbbításra. Gépjármő igazgatással kapcsolatos éves statisztika Év Karbantartások száma Elindított Törzskönyvek száma Kinyomtatott forgalmi engedélyek száma Összesen Az ügyintézésekhez kapcsolódó illeték és díj befizetésekrıl számla, illetve bizonylat készül: Belügyminisztérium nevére történı befizetésekrıl: 2011-ben 252 db bizonylat lett kiállítva 2012-ben 296 db bizonylat lett kiállítva a Hajdúnánási Önkormányzat nevére történı befizetésrıl: 2011-ben 2476 db bizonylat lett kiállítva, melynek összege Ft ben 1838 db bizonylat lett kiállítva, melynek összege Ft. A gépjármő igazgatásban az iktatott ügyiratok száma évente erısen ingadozik. A bemutatott idıszakban volt jogszabályi változás is, de ilyen mértékő változást nem pusztán ennek tudhatunk be. Befolyásolja az adócsoport részérıl érkezı megkeresések a gépjármővek forgalomból történı kivonására, a végrehajtó által kezdeményezett jelzálogbejegyzések, törlések száma, a rendırségrıl érkezı, gyorshajtás miatti szankciók alkalmazása is. Ügyiratok száma az alábbiak szerint alakult: Év Db Egyéb feladatok A képviselı-testület 2012-ben megalkotta a 29/2012. (VI.29.) önkormányzati rendeletét a közösségellenes magatartásokról. A rendelet rövid hatálya alatt egyetlen feljelentés érkezett a Hivatalba. Az ügyintézést az irodán az aljegyzı végezte. A Polgármesteri Hivatalban mőködı elektronikus iktatórendszer kezelése többletterhet jelent az ügyintézıknek, mivel kezelik az iktató programot a napi munkafolyamat részeként. A leterheltség enyhítésére az okmányirodában közhasznú adminisztratív dolgozó segítette idıszakosan a köztisztviselık munkáját. Az Igazgatási és Okmányiroda a klasszikus igazgatási feladatokat végezte. Éppen ezért fontos, hogy valamennyi dolgozója felkészült, udvarias, és segítıkész legyen az ügyfelekkel szemben. Alapvetı követelmény az is, hogy az ügyintézési idı a szabályok összehangolásával és az ügyintézık jó együttmőködésével, egymás szükség szerinti szakszerő helyettesítésével, minél rövidebb legyen. A közigazgatás átalakítása létszámát tekintve legnagyobb mértékben ezt az irodát érintette. Az igazgatási feladatok közül a szabálysértés és a teljes okmányirodai hatáskör január 1-tıl átkerült a járási hivatalhoz. A Kormányhivatal az Igazgatási és Okmányirodától összesen 7 fıt vett át a feladatokkal együtt. A maradó igazgatási feladatok nem indokolják önálló iroda mőködését a Hivatalon belül, így a testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályának módosításával az 542/2012. (XII.21.) számú határozatával az Igazgatási és Okmányirodát megszüntette. Hajdúnánás, szeptember 4. Dr. Kiss Imre

20 20 jegyzı

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl

Tájékoztató. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl Tájékoztató A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirıl A kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló szándékot a kereskedınek be kell jelentenie a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést követıen,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének / (.) Önkormányzati Rendelete egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Ügyfélkapunyitással kapcsolatos ügyintézés Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Összes szakrendszer Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek: Időpontfoglalás Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése Az eljárás díja: 10000 Ft értékű illeték - 3 hónapnál nem régebben kiállított

Részletesebben

Mintafolyamatok kiválasztása

Mintafolyamatok kiválasztása Mintafolyamatok kiválasztása Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_mintafolyamatok_kivalasztasa_080529_V1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások. Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 2. 3. Az ügytípus 1. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen

ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag képtelen ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NAGYKANIZSAI JÁRÁSI HIVATALA KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Ügy megnevezése és ismertetése: Útlevél kiállítása Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának okmányügyintézéssel kapcsolatos munkájáról Az Okmányiroda a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala és

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Ez a rendelet 2007. január l-jén lép hatályba. Kihirdetése 2006. december l5. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyzı Mórahalom város Képviselı-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendelete az elektronikusan

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Hatósági ellenırzési tervek közzététele

Hatósági ellenırzési tervek közzététele Pomáz Város Önkormányzatának Jegyzıje Hatósági ellenırzési tervek közzététele A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 88. alapján a hatóság hatásköreinek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi.

Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi. Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése. Hazai anyakönyvezési eljárás magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeirõl Születés anyakönyvezése, családjogi helyzet rendezése,

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások

Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos eljárások 2000. január 1-jétől az új személyazonosító igazolvány kártya formátumú. A személyazonosításra alkalmas okmányok köre kibővült 2000. január 1-jétől

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. Személyes adatok A kérelmezı személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról

Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról Tájékoztatás az ügyfelet megilletı eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogokról - Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidıben hozott döntéshez való jog,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó 1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu figyelmesen elolvasni!

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

2. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 8/2010. (IX. 3.) NEFMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatályosság: 2010.09.03 - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség:

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Illetékesség: Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek: Ügyleírás: Lakóhely bejelentése, hazatérők nyilvántartásba vétele Szükséges okiratok: magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják.

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják. Tájékoztatás az új típusú diákigazolványoknak, valamint a rendeletben meghatározott egyéb dokumentumoknak az utazási kedvezmények igazolására történı elfogadásával kapcsolatos tudnivalókról (362/2011 (XII.30.)

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése

Ügytípus tájékoztató információk lekérdezése Szakrendszer: Vezetői engedély ügyek Vezetői engedély ügyek: Ügyindítás Nemzetközi vezetői engedély igénylése Az eljárás költsége: 2300 Ft igazgatási - kiadás alapjául szolgáló érvényes magyar vezetői

Részletesebben

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének

Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének Alulírott Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Sátoraljaújhely Város Települési Önkormányzat Jegyzıjének NÉV: Leánykori név: Anyja neve: Születési hely: Születési ideje: TAJ szám: Lakcím: Szám alatti

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben