Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet"

Átírás

1 Igazgatási iroda feladatai: - szabálysértési ügyek jogszerű elintézésének biztosítása a jegyző irányításával - telephely-engedélyezési eljárások lefolytatása, - üzletek működési engedélyének kiadása, felülvizsgálata, - népesség-nyilvántartás - kiskorúak segélyezése és juttatásainak megállapítása az ide vonatkozótörvényi és helyi rendeletben előírtak alapján, - időskorúak segélyezése és egyéb juttatások megállapítása az ide vonatkozó törvényi és helyi rendeletben előírtak alapján, - választás, népszavazás, népi kezdeményezés lebonyolítása - hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés - állategészségüggyel kapcsolatos ügyek intézése - oktatással kapcsolatos ügyek intézése - A Képviselő-testület és a Szociális Bizottság, munkájának előkészítése, adminisztrálása, a határozatok végrehajtásának biztosítása - A csoport munkatársai ellátják a munkakörükhöz kapcsolódó feladatokat - a szervezeti egység ügykörét érintő előterjesztések elkészítése - a szervezeti egység ügykörét érintő képviselő-testületi, bizottsági döntések végrehajtása ÁLTALÁNOS IGAZGATÁS Hagyatéki ügyintézés Az eljárás megindítása: Az eljárás megindításáról az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti jegyző intézkedik. A Polgármesteri Hivatalhoz a halotti anyakönyvi kivonatot kiállító anyakönyvvezető eljuttatja a halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányát, amelyen feltüntetett hozzátartozó meghallgatására kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. A Polgármesteri Hivatalban kizárólag a leltár felvétele történik meg. A leltározás fő szabály szerint a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében történik. A leltár elkészítéséhez a következő adatok szükségesek: - örökösök neve, személyi adati - az elhalt személy tulajdonában lévő ingatlan(ok) adatai - az elhalt személy tulajdonában lévő ingóságok (gépjármű, betétkönyv, műtárgy, értékpapír stb...) adatai Az eljárás illetéke: a leltározás illetékmentes Vonatkozó jogszabály:a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958,(VII.4.) számú IM rendelet Ügyintézési határidő: a leltár felvételére a halálesetről történt értesítés megérkeztét követő 30 nap Marhalevél kiadása 1

2 Ügy megindítása: ügyfél kérelmére Marhalevél váltása kötelező ló, szamár, öszvér, bivaly esetén, ha az állat az egy hónapos kor elérte Juh, kecske esetében 1-35 egyedszámig közös marhalevél váltható Kiadáshoz szükséges dokumentumok - állatorvosi igazolás vagy korábban kiadott marhalevél - lovak esetében tulajdonjogot igazoló okirat Díja: - marhalevél kiadása 300,- Ft /db - átirányítás, tulajdonos változás 200,- Ft/ db Vonatkozó jogszabály: 21/1996.(VII.9.) FM rendelet Tolmácsigazolvány kiadása Ügy megindítása: ügyfél kérelmére (formanyomtatvány a hivatalban beszerezhető) A kérelemhez mellékelni kell: - iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványt - három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt Az eljárás illetéke: 2.200,- Ft Vonatkozó jogszabály: - 24/1986 (VI.26.) MT rendelet - 7/1986.(VI.26.) MM rendelet Ügyintézési határidő: 30 nap Ebnyilvántartás Ügy megindítása: Minden ebtulajdonos az ebtartást az állattartás megkezdésétől számított 5 napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni (nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, illetve a honlapról letölthető) A nyomtatvány adatait az eb oltási lapjának adataival megegyezően kell kiállítani A nyilvántartásba vétel díjtalan Vonatkozó jogszabály: -az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997.(V.28.) számú FM rendelet 2

3 Méhek bejelentése Ügy megindítása: minden év február végéig, vagy újonnan kezdett tevékenység esetén a tevékenység megkezdését követő 8 napon belül a méhek tartását a tartási hely szerint illetékes jegyzőnél be kell jelenteni (formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető) A nyilvántartásba vétel díjtalan évi XXXV. törvény a növényvédelemről - 70/2003.(VI.17.) FVM rendelet Telepengedélyezési eljárás Ügy indítása: ügyfél kérelmére (formanyomtatvány és átutalási postautalvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: -A telep használatára vonatkozó dokumentumot (tulajdoni lap vagy bérleti szerződés) -Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat másolatát -Meglévő 6 hónapnál nem régebbi szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket. -Érvényes korábbi telepengedélyt (ha volt) -Az ingatlanra vonatkozó építéshatósági dokumentumokat (használatbavételi engedély, rendeltetésmód váltási engedély stb) Nem kötelező, de javasolt a kérelemhez mellékelni a tevékenység leírását (kapacitás, környezetre gyakorolt hatás stb), mert ez nagy mértékben megkönnyíti és meggyorsítja a különböző szakhatóságok eljárását, ezáltal a telepengedély kiadását. A kérelem beadását követően kerül sor a helyszíni szemle meghirdetésére, a meghívót a jogosultak a szemle ideje előtt 8 nappal kézhez kell, hogy vegyék. A szemlére a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakon kívül a szakhatóságokat kell meghívni. A szemlét követően 30 nap áll rendelkezésre, hogy a szakhatóságok nyilatkozataikat megtegyék, majd ezt követően kerülhet sor a határozat meghozatalára. Abban az esetben, ha bármelyik szakhatóság a telep működéséhez nem járul hozzá a telepengedély kérelmet a hivatalnak el kell utasítania. Ügyintézés díja: 5.000,- Ft Ügyintézési határidő: 60 nap évi. CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól /Ket/ - A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI..11.) Korm. rendelet 3

4 Működési engedélyek kiadása Ügy indítása: ügyfél kérelmére (formanyomtatvány Polgármesteri Hivatalban beszerezhető) A kérelemhez mellékelni kell: -a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okiratokat (egyéni vállalkozó igazolvány, 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány, őstermelői igazolvány stb.), - az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratokat (bérleti szerződés, tulajdoni lap, az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát stb.), - vásárlók könyve A szakhatóságok véleményének beszerzése az eljárás során az eljáró hatóság feladata!!! Az eljárás határozathozatallal zárul. Kérelemnek helyt adó határozat esetében annak jogerőre emelkedését követően kerül kiadásra a működési engedély. - az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I.22.) számú Korm. rendelet - a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény - az üzletek működésének rendjéről valamint az egyes üzletek nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet Eljárás illetéke (illetékbélyegen leróva): - új működési engedély kiadása esetén ,- Ft - adatokban történt változás esetén 3.000,- Ft Ügyintézési határidő: 30 nap Az üzlet megszűnését követő 15 napon belül a megszűnés tényét be kell jelenteni, és az eredeti működési engedélyt a kiállító hatóságnak vissza kell adni. Hatósági bizonyítvány kiadása Ügy megindítása: ügyfél kérelmére A hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot vagy egyéb adat igazolására kiállított okirat, amelyet a kérelmező állandó bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye, telephely, ingatlan fekvése, tevékenység helye szerinti közigazgatási szervnél kell kérni, illetve annál a közigazgatási szervnél ahol a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt, vagy melynek a nyilvántartása az adatot tartalmazza. A hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt a jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügyfél valószínűsíti. A hatósági bizonyítvány kiállításához szükség lehet (annak adattartalma függvényében): - személyi igazolvány - születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatra 4

5 - két kívülálló tanú személyes hatóság előtti nyilatkozatára Eljárás illetéke: 2.200,- Ft (kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik) A hatósági bizonyítvány kiállításáért eljárási illetéket kell fizetni, kivéve ha a jogszabály másként rendelkezik. A hatósági bizonyítvány kiadását a hatóság megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható, az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény Lakcímváltozás bejelentése Ügy indítása: ügyfél kérelmére (formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be) Szükséges dokumentumok: - személyi igazolvány - lakcímkártya Az ügyintézés díjtalan - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet Az iroda által vezetett nyilvántartások: - lakcím- és népességnyilvántartás - ebnyilvántartás - magánszálláshely nyilvántartása - üzletek nyilvántartása - telepengedélyek nyilvántartása - képviselő-testület határozatainak nyilvántartása - képviselő-testület rendeleteinek nyilvántartása - szabálysértési nyilvántartás 5

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Ügyintézés helye: o Baki Közös Önkormányzati Hivatal (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) o Baki

Részletesebben

HATÓSÁGI CSOPORT. A épület, földszint. Csoportvezető: Szabóné Szakács Judit. Tel.: 511-151/145

HATÓSÁGI CSOPORT. A épület, földszint. Csoportvezető: Szabóné Szakács Judit. Tel.: 511-151/145 Készült: 2007. augusztus 29. HATÓSÁGI CSOPORT A épület, földszint Csoportvezető: Szabóné Szakács Judit Tel.: 511-151/145 Engedélyezi az üzletek működését, ellenőrzi azok működését. Kiadja az előzetes hozzájárulást

Részletesebben

Működési engedély kiadásának ügyintézése

Működési engedély kiadásának ügyintézése Működési engedély kiadásának ügyintézése Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem

A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem A kereskedelmi szálláshely iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361

Okmányiroda. Email cím: okmanyiroda@papa.hu. Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Okmányiroda Email cím: okmanyiroda@papa.hu Fő u. 9. Tel/Fax: 89/317-361 Ügyfélfogadási idő: hétfő 7.30 12.00 kedd 7.30 16.00 szerda 7.30 17.00 péntek 7.30 12.00 Illetékességi területe: Adásztevel Bakonyjákó

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem

Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Mozgóbolt és mozgóárusítás iránti működési engedély kérelem Ügyintéző: Antusné Bari Julianna Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 3. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ

ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ ÜGYMENETLEÍRÁS TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ Vonatkozó jogszabályok: - 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni)

A házasságkötés: Bagi Polgármesteri Hivatal Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Az anyakönyvi kivonatok kiállításának illetéke: 2000 Ft (melyet illetékbélyegben kell leróni) Illetékmentes a születési kivonat, ha a születés anyakönyvezésekor első ízben haláleset anyakönyvezéséhez van

Részletesebben

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék

SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA. Hatósági Osztály. Feladat és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Hatósági Osztály

Részletesebben

Szakmai konzultáció (2015. június 16.) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás tárgyában A lakcímbejelentés Vonatkozó jogszabályok: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.

Részletesebben

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ

TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ TANANYAG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ KÉPZÉS 4. EGYEDI ÜGYEK ÉS ÉLETHELYZETEK C. MODULJÁHOZ Az okmányirodai igazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok Budapest, 2014 Készítette: Kovács Éva Margit

Részletesebben

Titkársági Osztály...4 I. Jogi és Önkormányzati Iroda... 4 1) Jászberény Város címere, zászlaja létesítésének és használatának engedélyezése...

Titkársági Osztály...4 I. Jogi és Önkormányzati Iroda... 4 1) Jászberény Város címere, zászlaja létesítésének és használatának engedélyezése... Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK

POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK POLGÁRMESTERI HIVATALI Ü GYKEZELÉSI LEÍRÁSOK OK TARTALOMJEGYZÉK Az ügykezelések megnevezése Érvénybe lépés dátuma Változatszáma ADÓ OSZTÁLY ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY 2010. 07. 01. 1. ADÓIGAZOLÁS 2010.

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS

ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS ANYAKÖNYVI ÜGYEK, HAGYATÉK, HONOSÍTÁS 1. /Születéssel kapcsolatos ügyek 2. /Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás 3. /Házassági szándék bejelentése 4. /Házassági név megváltoztatása 5. /Házassági névviselési

Részletesebben

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS

ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS Az anyakönyvi események elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítése több időt vesz igénybe, a várakozási idő hosszabb, ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük. Születések

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása Ügyleírás: 1.1 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza

Részletesebben

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak)

Ügyfélfogadás helye: Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Jegyző Iroda Igazgatási Csoport 4700 Mátészalka, Hősök tere 9. (földszint 7 ablak) ANYAKÖNYVVEZETŐI TEVÉKENYSÉGE Vonatkozó jogszabályok: az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII.

Részletesebben

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2

2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 2/2009. (II. 10.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1, 2 az önkormányzatnál alkalmazandó elektronikus ügyintézésről szóló - 58/2006. (IX. 12.) Budapest XVIII.

Részletesebben

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni.

A bejelentést 2.200.- Ft illetékbélyeggel ellátva a szükséges mellékletekkel együtt, a Polgármesteri Hivatal fsz. 8. számú irodájában lehet megtenni. 1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi

Részletesebben

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok:

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30 csütörtök: 8.00-16.00 Kedd: 8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00 Szerda: 8.00-16.00. Fizetési módok: 1 Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatal Dunaföldvári Okmányiroda 7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. Email: titkarsagpaks@jaras.tolnamegye.hu Tel: Központ: (3675), 541-550, Lakcím: 541-552, Okmányok:

Részletesebben