HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA"

Átírás

1 A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát cserélik le, és még nincs lakcímkártyája; 2. arra a személyi azonosító kiadásával vagy módosításával, továbbá a honosított polgár nyilvántartásával összefüggő eljárásban vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban került sor; 3. tévesen jegyezték be az adatokat, és ezt helyesbítik, vagy gyártmányhibás az igazolvány; 4. ha egy magyar állampolgár külföldön szeretne letelepedni, és kéri adatainak a nyilvántartásban való további kezelését. Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár 1. személyi azonosítót nem érintő személyi adatai (névadatai, anyja neve) megváltoztak; 2. a hatósági igazolvánnyal azért nem rendelkezik, mert az a birtokából kikerült (elvesztette, eltulajdonították, megsemmisült); 3. hatósági igazolványa megrongálódott; 4. lakcíme szerinti település neve, postai irányítószáma, a lakás címeként bejelentett közterület neve vagy jellege, illetőleg a ház száma megváltozott (címváltozás); éven aluli kiskorú törvényes képviselőjeként neve és telefonszáma feltüntetését kéri a kiskorú hatósági igazolványán, illetve a feltüntetett adat módosítását vagy törlését kéri. LAKCÍMKÁRTYA IGÉNYLÉSE KISKORÚ RÉSZÉRE Az újszülött törvényes képviselője a születés anyakönyvi bejelentésével egyidejűleg kérheti, hogy a törvényes képviselők nevét és telefonszámát az újszülött hatósági igazolványán feltüntessék. Továbbá a 14 éven aluli kiskorú törvényes képviselője kérheti neve és telefonszáma feltüntetését a kiskorú hatósági igazolványán, illetve a feltüntetett adat módosítását vagy törlését. A lakcímkártyát 1. a névadatok megváltozása [és a vér-szerinti (titkos) örökbefogadás] esetén, továbbá a nyilvántartásba vétellel vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél; 2. a személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban, valamint a hatósági igazolványba tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája esetén az illetékes körzetközponti jegyzőnél; 3. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy adatainak nyilvántartásba vételével, továbbá a honosított és a külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásával, valamint a személyi azonosító visszavonásával és törlésével kapcsolatos eljárásban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Központi Okmányirodájában lehet kérni. ILLETÉK forint illetéket kell fizetni, ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult; forint illetéket kell fizetni, ha elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott. Illetékmentes: 1. a lakcímkártya kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás, illetve a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kérelemre feltüntethető adatok változása miatt kerül sor ; 2. az okmány cseréje, ha gyártáshibás, vagy tévesen jegyezték be adatainkat; 3. a személyi azonosító képzése - ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményező adatváltozást is - miatt kiállított hatósági igazolvány; 4. a lakcímet igazoló hatósági igazolvány cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.

2 AZ ÜGYINTÉZÉSHEZ AZ ALÁBBIAKRA VAN SZÜKSÉG: 1. a kérelmező érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányára (pl. személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), a lakcímkártyára (az igazolvány cseréje esetén), 2. a lakás feletti rendelkezési jog igazolására (tulajdoni lapra vagy adásvételi szerződésre, önkormányzati bérlakás esetében bérleti szerződésre), illetve a lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulására. AZ IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYESSÉGE Az igazolvány érvényét veszti, ha 1. a bejegyzett adatok megváltoztak; 2. megrongálódott, elveszett, eltulajdonították; 3. hamis adatokat tartalmaz, az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel, illetőleg azt nem a kiállítására jogosult szerv állította ki; 4. megszűnt a hatósági igazolványra való jogosultság; 5. a tulajdonosa meghalt. Ha az igazolvány érvényét veszti, a polgárnak, vagy az elhunyt hozzátartozójának nyolc napon belül le kell adnia a kiadó hatóságnál. Megszűnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha 1. a magyar állampolgár a Magyar Köztársaság területét külföldön történő végleges letelepedés szándékával hagyja el, és nem kéri, hogy adatai a nyilvántartásban továbbra is - külföldön élő magyar állampolgárként - szerepeljenek; 2. a letelepedett jogállású polgár letelepedési engedélyét, ideiglenes letelepedési engedélyét, nemzeti letelepedési engedélyét, illetve EK letelepedési engedélyét az idegenrendészeti hatóság visszavonta; 3. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott; 4. a menekültként elismert személy menekültkénti elismerését visszavonták; 5. ha a külföldön élő magyar állampolgár kéri adatainak a nyilvántartásból való törlését, továbbá 6. a magyar állampolgársága megszűnt. A lakó-, illetve a tartózkodási hely (korábban állandó-, illetve ideiglenes lakóhely) címét a beköltözés vagy a kiköltözés utáni három munkanapon belül kell bejelenteni az új lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez, aki intézkedik arról, hogy az illetékes okmányiroda kiállítsa az új lakcímkártyát. A tartózkodási helyet, annak bejelentésétől számított öt éven belül ismételten be kell jelenteni, bejelentés hiányában az automatikusan megszűnik. Nem kell bejelentenie a tartózkodási helyét annak, aki 1. gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik lakóhelyén; 2. előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti. A lakcímet személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján lehet bejelenteni a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti adattartalmú - ingyenes - bejelentőlapon, amelyet az okmányirodában szerezhetünk be. Az újszülött első lakóhelyét és az anya lakóhelyét (ennek hiányában tartózkodási helyét) az anyakönyvvezető jelenti be. Kivételek a személyes, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján történő bejelentés alól: 1. Ha a bejelentési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést - a családtagok által aláírt bejelentőlapok felhasználásával - valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti. 2. A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti. A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.

3 3. Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek vagy az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik. 4. A munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben lakó polgár bejelentését a ILLETÉK lakóhely tekintetében szállásadónak minősülő személy (képviselője) is elvégezheti. A személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetéke - ha az eljárás a személyi azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult forint. Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1000 forint. Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a személyazonosító igazolvány kiadása vagy lakcímváltozás miatt kerül sor. A LAKCÍMBEJELENTKEZÉS ALKALMÁVAL A JEGYZŐ VAGY AZ OKMÁNYIRODA A KÖVETKEZŐ ADATOKAT KÉRI: 1. az érintett neve, 2. anyja neve, 3. születési helye és ideje, 4. személyazonosító jele (személyi szám), 5. állampolgársága, 6. előző lakcíme és új lakcíme, 7. a bejelentés időpontja, 8. a tulajdonos vagy a lakás használatára egyébként jogosult hozzájárulása. Ha valakinek a lakcímnyilvántartásban sem lakó-, sem tartózkodási helye nincs bejelentve, és nem külföldön élő magyar állampolgár, adatait "lakcím nélküli"-ként kezelik. A LAKCÍMBEJELENTÉSHEZ A LAKÁS TULAJDONOSÁNAK VAGY A LAKÁS HASZNÁLATÁRA EGYÉB JOGCÍMEN JOGOSULTNAK A HOZZÁJÁRULÁSA SZÜKSÉGES (A BEJELENTŐ LAPON AZ Ő ALÁÍRÁSA IS SZÜKSÉGES). FONTOS TUDNI, HOGY A LAKCÍMBEJELENTÉS TÉNYE ÖNMAGÁBAN A LAKÁS HASZNÁLATÁHOZ FŰZŐDŐ, VALAMINT EGYÉB VAGYONI JOGOT NEM KELETKEZTET, ÉS NEM SZÜNTET MEG (VAGYIS PÉLDÁUL NEM SZŰNIK MEG A HASZONÉLVEZETI JOG, HOGY A JOGOSULT MÁS LAKÁSBA JELENTKEZIK BE). Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha: 1. a polgárnak a lakás használatára vonatkozó joga jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján megszűnt és a határozatot végrehajtották, továbbá 2. az illetékes települési önkormányzat jegyzője megállapította, hogy a polgár bejelentett lakcímadata nem valós. AKI KÜLFÖLDÖN SZERETNE LETELEPEDNI, ILLETVE HÁROM HÓNAPON TÚL KÜLFÖLDÖN TARTÓZKODIK, EZT BE KELL JELENTENIE A LAKÓHELYE SZERINT ILLETÉKES TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNÉL VAGY AZ ILLETÉKES KÜLFÖLDI KÜLKÉPVISELETI HATÓSÁGNÁL. Aki a lakcímbejelentésre előírt rendelkezéseknek nem tesz eleget, lakcímbejelentési kötelesség elmulasztása miatt, szabálysértési eljárás keretében harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai

Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai Kinek kell bejelentkezni az adóhatósághoz? Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők

Részletesebben

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról

Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Magyar Úszó Szövetség Szabályzat a sportolók Nyilvántartásáról, Igazolásáról és Átgazolásáról Készítették: Sass Katalin MÚSZ elnökségi tag, a NYÁB elnöke, Dr. Szabó Tünde MÚSZ elnökségi tag NYÁB összekötő

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Kérelmet átvevő hatóság: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE

VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE 108 VI. Cím JEGYEK, BÉRLETEK HASZNÁLATÁHOZ ÉS AZ UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSA, KIADÁSA, ÉRVÉNYESÍTÉSE A Szolgáltató pénztáraiban megvásárolt bérletek minden adatot

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?

II. Fejezet A regisztráció. 1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba? Köt. 3., 11-13. Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek bejelentkezni

Részletesebben