20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány"

Átírás

1 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. a (3) bekezdésének e) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közoktatásról szóló törvény 19. ának (2) és (3) bekezdésében és 122. ának (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következõket rendeli el: A Pedagógus igazolvány 1. (1) A Pedagógus igazolvány a közoktatásról szóló törvény 19. ának (5)(6) bekezdésében szabályozott kedvezmények igénybevételére való jogosultság igazolására szolgáló közokirat. (2) A Pedagógus igazolványnak tartalmaznia kell: a) a jogosult nevét, fényképét, aláírását, születési helyét és idejét, azonosító számát és az igazolvány kiállításának évét, b) azt a tájékoztatást, hogy az igazolvány tulajdonosa jogosult jogszabály vagy helyi önkormányzat által biztosított kedvezmények igénybevételére, c) figyelmeztetést arra, hogy az igazolvány a személyi igazolvány felmutatása mellett érvényes, d) a munkáltató hivatalos nevét, címét, az intézmény OM azonosítóját, e) munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében az érvényesítés idejét, f) nyugdíjas esetén annak feltüntetését, hogy az igazolvány határozatlan ideig érvényes, g) az igazolvány sorszámát. (3) A Pedagógus igazolványt a munkáltató állítja ki a közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony létesítését követõ tizenöt napon belül, továbbá érvényesíti az e rendeletben foglaltak szerint. A Pedagógus igazolványért a munkáltató az önköltséget meg nem haladó mértékû fizetési kötelezettséget írhat elõ. A Pedagógus igazolvány nyomtatványt a munkáltató igényli az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Közoktatási Információs Irodától (a továbbiakban: Iroda). (4) Annak, akit pedagógusmunkakörbõl helyeznek vagy helyeztek nyugállományba, az utolsó munkáltatója állítja ki a Pedagógus igazolványt. Ha a munkáltató megszûnt, a nyugdíjas részére az igazolványt a jogutód munkáltató, illetve, ha a munkáltatónak nincs jogutódja, a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzõ által kijelölt nevelésioktatási intézmény állítja ki. 2. (1) A Pedagógus igazolványt a munkáltató a kiállítás évét követõen, minden év szeptember 15ig a dátum feltüntetésével, aláírásával és bélyegzõjének lenyomatával érvényesíti. (2) A Pedagógus igazolvány érvényes a kiállítását, továbbá az érvényesítését követõ év szeptember 15éig (a továbbiakban: érvényességi idõ). (3) Ha a jogosult több munkáltatónál áll közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, az igazolványt az a munkáltató állítja ki, akinél a jogosult a teljes munkaidõ nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, az a munkáltató, amelyikkel a jogosult a közalkalmazotti jogviszonyát, illetõleg munkaviszonyát korábban létesítette. (4) Ha a pedagógust nyugállományba helyezik, közalkalmazotti jogviszonyának, munkaviszonyának megszûnése napján a Pedagógus igazolványára rá kell vezetni, hogy határozatlan idõre érvényes. 3. (1) A Pedagógus igazolványokról a munkáltató nyilvántartó lapot vezet. (2) Ha a jogosult közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a munkáltatónál megszûnik, a Pedagógus igazolványt az utolsó munkában töltött napon a munkáltató részére le kell adni. A munkáltató az átvett Pedagógus igazolványt egy évig megõrzi, és az új munkáltató megkeresésére a nyilvántartó lappal együtt a munkáltatónak megküldi. Egy év után az át nem kért Pedagógus igazolványt meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét a nyilvántartó lapon fel kell tüntetni. (3) Ha a Pedagógus igazolványt elveszítik, vagy az igazolvány megsemmisül, új igazolvány az érvényességi idõn belül, nyugdíjas esetén az elvesztést, illetve megsemmisülést követõ szeptember 1jéig nem állítható ki. A jogosult részére a Pedagógus igazolvány kiállítója a nyilvántartó lap alapján az igazolvánnyal azonos tartalmú másodlatot állít ki. A másodlat kiállításának tényét a nyilvántartó lapon fel kell tüntetni. A másodlat kiállításáért a kiállítás napján érvényes legkisebb kötelezõ munkabér egy százalékának megfelelõ térítési díjat kell fizetni. A másodlattal ugyanazok a kedvezmények vehetõk igénybe, mint a Pedagógus igazolvánnyal.

2 (4) A pedagógus igazolványt a gyermek és ifjúságvédelmi felelõs, a pedagógiai felügyelõ, a pedagógiai elõadó, a pedagógiai szakértõ, továbbá a szabadidõszervezõ részére az 13. ban foglaltaknak megfelelõen kérelemre ki kell adni. A szakirodalom vásárlásához nyújtott hozzájárulás 4. (1) A pedagógusmunkakörben foglalkoztatott közalkalmazott, munkavállaló (a továbbiakban: pedagógus) akkor jogosult a közoktatásról szóló törvény 19. ának (6) bekezdésében szabályozott szakirodalom vásárlásához nyújtott évenkénti hozzájárulás teljes összegére, ha a) a naptári évben tizenkét hónap munkaviszonnyal, illetve közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, és ebben az idõszakban mindvégig munkát végzett (a továbbiakban: munkavégzés), továbbá b) munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya a kifizetés idõpontjában fennáll, illetve, amennyiben a kifizetés idején nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, a kifizetés évében ilyet létesít. (2) A hozzájárulás a pedagógust az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel megléte esetén idõarányosan illeti meg, ha legalább hat hónapi munkavégzéssel együttjáró közalkalmazotti jogviszonnyal, munkaviszonnyal rendelkezik. A hat hónapnak megfelelõ hozzájárulás a pályakezdõ pedagógust abban az esetben is megilleti, ha legalább négy hónapi munkavégzéssel együttjáró közalkalmazotti jogviszonnyal, munkaviszonnyal rendelkezik. E rendelkezés alkalmazásánál pályakezdõ, aki egyetemi, fõiskolai tanulmányainak befejezését követõ egy éven belül elsõ alkalommal helyezkedik el pedagógusként. (3) A munkavégzés idejébe be kell számítani a) a keresõképtelenséget okozó betegség, b) az évi rendes szabadság idejét. 5. (1) A hozzájárulás évente egyszer illeti meg a pedagógust akkor is, ha több munkáltatónál teljesítette az elõírt feltételeket. (2) A hozzájárulást a munkavégzés évét követõ év április havi munkabérrel, illetõleg illetménnyel együtt kell kifizetni, átutalni. A hozzájárulást a 7. (2) bekezdésében meghatározott kivétellel az a munkáltató fizeti ki, akinél a pedagógus a munkavégzés évének december 31. napján alkalmazásban állt. Ha a pedagógus több munkáltatónál állt alkalmazásban, a hozzájárulást a pedagógus választása szerint az a munkáltató fizeti ki, amelynél nagyobb összegû hozzájárulásra szerzett jogot, ha ez nem állapítható meg, az a munkáltató, aki a pedagógust a teljes munkaidõ nagyobb részében foglalkoztatta. (3) 6. A törvény alapján biztosított hozzájárulást elszámolási kötelezettség nem terheli. 7. (1) A hozzájárulás kifizetéséhez szükséges fedezetet a fenntartó biztosítja a közoktatási intézmény részére. (2) (3) A 47. ban foglaltakat a gyermek és ifjúságvédelmi felelõs, a pedagógiai felügyelõ, a pedagógiai elõadó, a pedagógiai szakértõ, továbbá a szabadidõszervezõ tekintetében is alkalmazni kell. A pedagógusok fõvárosi, megyei állandó helyettesítési rendszere 8. (1) A fõvárosi, megyei önkormányzat a közoktatásról szóló törvény 87. ának (4) bekezdése alapján létrehozza és mûködteti a pedagógusok fõvárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerét (a továbbiakban: állandó helyettesítési rendszer), ha a közoktatásról szóló törvény 88. ának (1) bekezdése alapján elkészített feladatellátási, intézményhálózatmûködtetési és fejlesztési tervben (a továbbiakban: fejlesztési terv) foglaltak szerint erre a közoktatási intézményekben folyó pedagógiai munka zavartalan megszervezése érdekében szükség van, és a költségek fedezete a közoktatásról szóló törvény 119. ának (1) bekezdése alapján létrehozott fõvárosi, megyei közalapítványból vagy az érdekelt önkormányzatok által kötött megállapodás alapján biztosítható. (2) Az állandó helyettesítési rendszer feladatainak ellátásában a fejlesztési tervben foglaltak szerint vesz részt a megyei jogú városi önkormányzat. (3) A fõvárosi, megyei önkormányzat az állandó helyettesítési rendszer mûködtetésére a közoktatásról szóló törvény 89. a alapján együttmûködési megállapodás megkötését kezdeményezi. (4) Az állandó helyettesítési rendszerhez a fõvárosi, megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján csatlakozhatnak a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók is.

3 9. (1) Az állandó helyettesítési rendszerbe történõ felvételét az kérheti, aki rendelkezik a pedagógusmunkakör betöltésére meghatározott felsõfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, illetve, aki a pedagógusképzõ felsõoktatási intézmény pedagógusképzésben részt vevõ utolsó éves hallgatója. (2) Az állandó helyettesítési rendszerben történõ alkalmazás iránti kérelemben fel kell tüntetni a jelentkezõ a) nevét, azonosító számát, b) lakóhelyét, tartózkodási helyét, azt a címet, ahová az értesítést kéri, telefonszámát, c) iskolai végzettségét és az azzal betölthetõ pedagógusmunkakört, szakmai gyakorlatának idejét, d) munkába állására vonatkozó igényét (teljes vagy részmunkaidõben, a fõváros, megye mely területein vállal munkavégzést stb.), minden olyan adatát, amelyet a jelentkezõ lényegesnek tart. (3) A felvétel iránti kérelemhez csatolni kell a jelentkezõ hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy személyes adatait az e rendeletben szabályozottak szerint kezeljék. (4) A felvételi kérelmet a 8. (1)(2) bekezdésében meghatározott önkormányzathoz kell benyújtani. (5) A felvételi kérelmek elbírálásánál elõnyben kell részesíteni azt a pedagógust, aki munkanélküli vagy elõre láthatóan egy hónapon belül munkanélkülivé válhat. 10. (1) Az állandó helyettesítési rendszerben történõ alkalmazás polgári jogviszony létesítésére irányuló szerzõdéssel történik. (2) A helyettesítési feladatra szerzõdtetett pedagógus (a továbbiakban: helyettesítõ pedagógus) feladata, hogy felsõfokú iskolai végzettségének és szakképzettségének (felsõfokú iskolai tanulmányainak) megfelelõ pedagógusmunkakör ellátására rendelkezésre álljon. (3) A 8. (1)(2) bekezdésében felsorolt helyi önkormányzat nyilvántartja a helyettesítõ pedagógusokat és munkáltatói megkeresésre tájékoztatást ad a foglalkoztatás lehetõségeirõl. (4) A helyettesítõ pedagógussal a munkáltató közalkalmazotti jogviszonyt, illetve munkaviszonyt létesít, vagy a közoktatásról szóló törvény 121. a (1) bekezdésének 25. pontjában meghatározott esetben óraadó tanárként foglalkoztatja. (5) A munkáltató a helyettesítõ pedagógus foglalkoztatásáról tájékoztatja a helyettesítõ pedagógusi feladat ellátására szerzõdést kötõ önkormányzatot. (6) Az állandó helyettesítési rendszer mûködésével és az igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást a 8. (1)(2) bekezdésében felsorolt önkormányzat az érintett közoktatási intézmények részére megküldi. A közoktatási információs rendszer 11. (1) A közoktatás információs rendszere (a továbbiakban: KIR) országos információs rendszer. A KIR az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásával tartalmazza a közoktatás mûködésével összefüggésben keletkezõ a 24. számú mellékletben meghatározott közérdekbõl nyilvános és közérdekû adatokat, információkat. A KIR adatbázisát az Iroda feldolgozza. A KIR adatbázisában tárolt adatok statisztikai célra felhasználhatóak, statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak és az Iroda által kezelt honlapon megjeleníthetõek. (2) Az Iroda feladata annak biztosítása, hogy a közoktatást érintõ, a pedagógiai tevékenységgel összefüggõ adatok, információk elektronikus formában hozzáférhetõek legyenek a közoktatási intézmények és fenntartóik, a közoktatás mûködésében érdekelt szervezetek, a közoktatás irányításában közremûködõk, a pedagógusok, a szülõk és tanulók, valamint érdekképviseleti szervezeteik részére. A KIR segíti a közoktatás követelményrendszerének átadását, a pedagógiaiszakmai szolgáltatások és az országos mérési feladatok végrehajtását. (3) A KIRt úgy kell kiépíteni, hogy a rendszer kapcsolódni tudjon más információs rendszerekhez, illetve más információs rendszerek kapcsolódni tudjanak hozzá. Az Iroda az adatbázis belsõ mûködtetéséhez, felépítéséhez az intézményre és annak fenntartójára vonatkozó megkülönböztetõ, azonosító számjeleket használhat. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság feladata a KIRhez kapcsolódó egységes oktatási azonosító rendszer amely a tanulói és az alkalmazotti azonosító számokat is tartalmazza kiépítése és üzemeltetése. (4) A közoktatási közérdekû adat közléséért az adatkezelõ szerv vezetõje legfeljebb a közléssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig költségtérítést állapíthat meg. A közoktatási intézmények közérdekû adatairól szóló tájékoztatót e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (5) A KIRnek a kiépítése, fejlesztése az e célra biztosított költségvetési elõirányzatból, továbbá az alrendszereket fenntartók és mûködtetõk önkéntes hozzájárulásából történik. Az információs rendszer mûködtetésének költségei a felhasználót terhelik. (6) A KIR részére történõ adatszolgáltatás és hitelesítés módjai: a) kizárólag papír alapon, a fenntartó cégszerû aláírásával hitelesítve;

4 b) elektronikus és papír alapon, a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezetõ cégszerû aláírásával hitelesítve az elektronikus változattal megegyezõ adattartalmú, kinyomtatott adatlapot; c) elektronikus alapon, a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezetõ fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesítve. Az intézményvezetõ az elektronikus úton szolgáltatott adatok megküldésével egyidejûleg értesíti a fenntartót. A fenntartó öt munkanapon belül az adatokkal kapcsolatban kifogással élhet az intézmény, illetve az Iroda felé. (7) Amennyiben a közoktatási intézmény bekapcsolódott az internetes szolgáltatásba (a továbbiakban: internetes hozzáférés), az adatszolgáltatás és hitelesítés elektronikus módját kell alkalmaznia. Ha a közoktatási intézmény nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, azonban informatikai eszköz beszerzéshez a központi költségvetésbõl az adatszolgáltatást megelõzõ öt évben támogatásban részesült, abban az esetben is a (6) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást, és hitelesítési módot kell alkalmaznia. A fokozott biztonságú elektronikus aláírással nem rendelkezõ intézmények esetében a (6) bekezdés b) pontja szerinti papír alapú hitelesítés alkalmazható. 12. (1) A jegyzõ, fõjegyzõ a közoktatásról szóló törvény 91. a (2) bekezdésének b) pontja alapján közremûködik a KIR létrehozásához és mûködtetéséhez szükséges adatok, információk gyûjtésében, feldolgozásában. Évente egy alkalommal összesítõ jelentést készít az illetékességi körébe tartozó közoktatási feladatot ellátó intézmények létesítésérõl, illetve megszûnésérõl, amelyet megküld az Iroda részére. Az Iroda észrevételt tesz az illetékes jegyzõ, fõjegyzõ felé, ha az adatszolgáltatásban rendellenességet észlel. (2) Az intézményfenntartó helyi önkormányzat intézményfenntartó társulás esetében a székhely szerinti település önkormányzatának jegyzõje, fõjegyzõje a felvételi körzethatárok megállapításáról, illetve a megváltoztatásáról szóló önkormányzati döntést követõ harminc napon belül megküldi a KIR részére a kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárait tartalmazó jegyzõkönyvi kivonatot, valamint az e rendelet 6. számú mellékletének 3. pontjában meghatározott adatokat a 11. ának (6) bekezdésében meghatározottak szerint eljuttatja az Iroda részére. (3) Az Iroda, ha a KIR adatbázis mûködtetése során a közoktatásról szóló törvény 40. ának (5) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség mulasztását észleli, elektronikus úton értesíti az Oktatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal). Az OKÉV a közoktatásról szóló törvény 95/A. ának (5) bekezdése szerint jár el. A közoktatási intézménytörzs, OM azonosító 12/A. (1) A KIR tartalmazza a Magyar Köztársaság területén mûködõ, OM azonosítóval rendelkezõ közoktatási feladatok ellátásában közremûködõ intézmények és fenntartóik adatait (a továbbiakban: közoktatási intézménytörzs). (2) A közoktatási intézménytörzsbe be kell jelentkeznie a) a közoktatásról szóló törvény aiban meghatározott közoktatási intézményeknek, b) az egészségügyi intézménynek, a gyermekgyógyüdülõnek, ha részt vesz a tartós gyógykezelés alatt álló tanuló iskolai oktatásában, c) a bölcsõdének, a fogyatékosok ápoló, gondozó otthonának, a fogyatékosok rehabilitációs intézményének, a fogyatékosok nappali intézményének, a gyermekotthonnak, amennyiben közremûködik a korai fejlesztés és gondozás, illetve a fejlesztõ felkészítés feladatainak a megvalósításában, d) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. ának (5) bekezdése szerinti közös igazgatású intézményeknek, ha az adott intézményben mûködik nevelésioktatási intézményegység, illetve nevelési tanácsadó [a továbbiakban az a)d) pont alattiak együttesen: közoktatási feladatot ellátó intézmények]. (3) A KIRbe történõ bekapcsolódás az Iroda részére megküldött nyilatkozattal történik. E rendelet 3. számú melléklete szerinti belépési nyilatkozatot és adatlapokat a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezetõ a 11. (6) bekezdésében meghatározott módon megküldi az Iroda részére. Az Iroda az adatlapon szereplõ adatokkal veszi nyilvántartásba az intézményt. A belépési nyilatkozat elektronikus kitöltéséhez és kinyomtatásához, valamint az elektronikus formában történõ beküldéshez szükséges programcsomagot az Iroda bocsátja ingyenesen az érintettek rendelkezésére. (4) A nyilatkozathoz csatolni kell a) a közoktatási feladatot ellátó intézmény alapító okiratát, költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartásba vételrõl szóló okiratot (igazolást), b) a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási feladatot ellátó intézmény esetén ha a fenntartó tevékenységét nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el a közoktatási szolgáltató tevékenység folytatására jogosító okiratot, c) a nem helyi önkormányzat által fenntartott nevelésioktatási intézménynek, illetve a (2) bekezdés c)d) pontjaiban felsorolt intézményeknek a közoktatási feladatellátással összefüggõ, a mûködés megkezdéséhez szükséges jogerõsítõ záradékkal ellátott határozatot,

5 d) a nem helyi önkormányzat által fenntartott közoktatási feladatot ellátó intézmény esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõsítõ záradékkal ellátott határozatot. (5) A (4) bekezdésben foglalt mellékleteket a belépési nyilatkozathoz a fenntartó által hitelesített másolatban kell becsatolni. A belépési nyilatkozatot mellékletekkel együtt legkésõbb a mûködés megkezdését követõ nyolc napon belül kell megküldeni az Iroda részére. (6) A közoktatási feladatot ellátó intézmény a belépési nyilatkozaton feltünteti a számítógépes visszakeresés célját szolgáló rövidített intézményi megnevezést is. A belépési nyilatkozaton a rövidített intézményi megnevezés a közoktatási feladatot ellátó intézmény hivatalos megnevezésével együtt tüntethetõ fel. (7) Az elektronikus úton felvitt belépési nyilatkozatot és a (4) bekezdésben elõírt okiratokat az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) felülvizsgálja és annak eredményérõl elektronikus úton értesítõt küld az Iroda részére. Az Iroda a közoktatási feladatot ellátó intézmény részére megküldi az OM azonosítót. Az Iroda a beküldött dokumentumokat a közoktatási intézménytörzsben elektronikus formában közzéteszi, majd a feldolgozást követõen a papíralapú adathordozókat (adatlapokat és okiratokat) megsemmisíti. 12/B. (1) A KIRbe bejelentkezett közoktatási feladatot ellátó intézmény részére megállapított egyedi azonosító szám (a továbbiakban: OM azonosító) hat számjegybõl áll. (2) A kiadott OM azonosító csak július és augusztus hónapokban változtatható meg a (7) bekezdésben meghatározottak szerint. Minden közoktatási feladatot ellátó intézménynek egy OM azonosítója lehet. (3) A közoktatási feladatot ellátó intézmény jogszabályban meghatározott esetben hivatalos iratain köteles feltüntetni az OM azonosítót. OM azonosító hiányában az irat érvénytelen. (4) A közoktatási intézménytörzsben nyilvántartott adatok változását (különösen székhely, telephely, tevékenység, névváltozás, átszervezés) a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezetõ köteles költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartásba történõ bejegyzést követõ nyolc napon belül bejelenteni az Iroda részére. A bejelentéshez csatolni kell a módosítás alapjául szolgáló okiratok hitelesített másolatát is, amennyiben az adatváltozás az okiratok módosulását is maga után vonta. A hitelesítését a 11. (6) bekezdés a) és c) pontja alapján kell elvégezni. (5) A közoktatási feladatot ellátó intézmény megszûnését a fenntartó vagy a fenntartó megbízásából az intézményvezetõ költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartásból való törlést követõen nyolc napon belül bejelenti az Irodának. A törlési kérelemhez csatolni kell a) költségvetési szerv esetén a megszüntetõ okiratot, valamint a törzskönyvi nyilvántartásból való törlésrõl szóló igazolást, b) a nem helyi önkormányzat által fenntartott intézmény esetén a jogerõs záradékkal ellátott megszüntetõ határozatot. (6) A (4)(5) bekezdésben meghatározott változást, illetve megszûnést az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adatmódosító adatlapon, vagy annak elektronikus változatán kell bejelenteni az Iroda részére. (7) A (4)(5) bekezdésben meghatározott változáskor és megszûnéskor az Irodának a következõk szerint kell eljárni: a) Ha a fenntartó jogutóddal vagy anélkül megszüntette a közoktatási feladatot ellátó intézményt, az OM azonosítót be kell vonni, a bevont OM azonosító a továbbiakban nem adható ki. A megszûnt intézmény adatait, okiratait, OM azonosítóját a nyilvános közoktatási intézménytörzsbõl törölni kell, de a KIR adatbázisában a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia. b) Ha az intézmény megszûnt mint költségvetési szerv, de a feladatellátás új fenntartó irányítása alatt tovább folytatódik, az új intézményre vonatkozó szabályok figyelembevétele mellett, a kiadott OM azonosítót be kell vonni és újat kell kiadni. c) Ha a helyi önkormányzat a közoktatási feladatot ellátó intézményét átadja az országos kisebbségi önkormányzatnak, a kiadott OM azonosítót be kell vonni és újat kell kiadni. d) Szétválás esetén a székhely szerinti intézménynek visszaadható a korábban kiadott OM azonosító, az önállóvá vált intézmény részére pedig az új belépõkre vonatkozó szabályok figyelembevétele mellett új azonosítót kell kiadni. e) Két vagy több intézmény összevonása esetén a székhely szerinti intézmény OM azonosítója visszaadható, a többit be kell vonni. (8) Az Iroda az OM azonosítót a közoktatási intézménytörzsbõl legfeljebb egy nevelési évig, tanévig visszavonja, ha a) olyan fenntartóváltással, átszervezéssel kapcsolatos jelentési kötelezettség elmulasztásáról értesül, amely e rendelet szerint új OM azonosító igénylésével jár, b) az OM azonosítóval rendelkezõ intézmény jogutóddal vagy anélkül megszûnt, de ennek bizonyítása, illetõleg az adatszolgáltatás az (5)(6) bekezdésben elõírtak szerint nem történt meg,

6 c) a fenntartó az intézményét egy nevelési évig, tanévig szünetelteti. (9) Az OM azonosító visszavonásáról az Iroda értesíti az intézmény fenntartóját és az OMet. Ha e rendeletben elõírtak szerint az adatszolgáltatás megtörtént, az Iroda az OM azonosítót visszaállítja a közoktatási intézménytörzsben, vagy törli, és ezzel egyidejûleg újat ad ki. Ha bizonyíthatóan megállapítható, hogy a közoktatási feladatot ellátó intézmény megszûnt, az Iroda a (7) bekezdésben meghatározottak szerint jár el. (10) A közoktatási intézménytörzsben nyilvántartott intézményekre vonatkozóan az OM adategyeztetést, illetve felülvizsgálatot rendelhet el, melynek célja a nyilvántartásban szereplõ adatok és okiratok aktualitásának, továbbá a törvényi elõírásoknak való megfelelés megállapítása. Az Iroda a közoktatási intézménytörzs aktuális állapotának elérhetõségét interneten keresztül biztosítja. (11) Az OM az Iroda által kezelt közoktatási intézménytörzs adatai alapján elkészíti a közoktatási intézmények hivatalos jegyzékét, és intézkedik, hogy az az internet információs rendszerén keresztül hozzáférhetõ legyen, továbbá minden év december 31éig közzéteszi az OM hivatalos lapjában. A közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszere 12/C. (1) A közoktatási feladatot ellátó intézmény az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerint köteles minden év október 31éig, illetve adatváltozás esetén a 12/B. (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatással egyidejûleg közérdekû információkat szolgáltatni. (2) A közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszerének (a továbbiakban: tájékoztató rendszer) alapjául szolgáló adatok begyûjtéséhez szükséges kérdõívet és annak elektronikus kitöltéséhez, kinyomtatásához, valamint az elektronikus formában történõ beküldéshez szükséges szoftver eszközöket az Iroda bocsátja térítésmentesen az érintettek rendelkezésére. Amennyiben a közoktatási feladatot ellátó intézmény az OM által közzétett követelményrendszernek megfelelõ adminisztrációs programot használ, a közoktatási intézmények tájékoztató rendszerben használt kérdõív és annak elektronikus változata e program segítségével is elõállítható. (3) A közoktatási intézménytörzsbõl való törlés esetén az intézményt, a megszûnt telephelyet, illetve a tagintézményt is törölni kell a tájékoztató rendszerbõl. (4) Az adatok az internetrõl letölthetõk, illetve a költségek megtérítése ellenében jegyzék formájában kinyomtathatók. Az önkormányzati pedagógiaiszakmai szolgáltató intézmények biztosítják, hogy a tájékoztató rendszer közérdekû adatokat tartalmazó adatbázisába bárki ingyenesen betekinthessen. (5) A reklámfelületeken gazdasági reklám a KIR üzemeltetését végzõ Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasággal kötött megállapodás alapján közzétehetõ. Az azonosító szám igénylése és kiadása 12/D. (1) A pedagógusmunkakörben, illetve a nevelõ és oktatómunkát közvetlenül segítõ alkalmazotti munkakörben, a pedagógiai elõadó vagy a pedagógiai szakértõ munkakörben foglalkoztatottak (a továbbiakban: alkalmazottak) adatait az intézményvezetõ a jogviszony létesítés napját követõ tizenöt napon belül bejelenti az Irodának az azonosító szám igénylése céljából. Az azonosító szám igénylése a 12/F. ban meghatározott módon történik. Az Iroda tizenegy jegyû azonosító számot képez, és azt az igénylés befogadása napjától számított tizenöt napon belül a KIR online rendszerén keresztül elérhetõvé teszi az intézményvezetõ részére. Az intézményvezetõ gondoskodik arról, hogy valamennyi érintett személy megismerje a részére kiadott azonosító számot. Ha az érintett személy kéri az azonosítóról szóló igazolás kiadását, a közoktatási feladatot ellátó intézmény köteles térítésmentesen az igazolást nyolc napon belül kiállítani. Az igazoláson szereplõ adatokat és az igazolás formátumát az Iroda teszi közzé a KIR honlapján. (2) A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklet A közoktatás információs rendszere alcímének 4. pontjában felsorolt adatokban történõ változást a munkáltató a változást követõ tizenöt napon belül közli az Irodával. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolás helyett, illetve az igazolás tartalmát érintõ adatváltozás esetén a pedagógus bejelentése alapján a munkáltató az azonosító szám megváltoztatása nélkül térítésmentesen igazolást állít ki a bejelentéstõl számított 15 napon belül. (3) Az azonosító szám a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon kezelhetõ és használható fel. Az azonosító szám képzésének szabályait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (4) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt pedagógus foglalkoztatása megszûnik, a munkáltató a jogviszony megszûnését a megszûnéstõl számított tizenöt napon belül bejelenti az Irodának. Amennyiben a pedagógus másik közoktatási feladatot ellátó intézménnyel jogviszonyt nem létesít, az Iroda a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott határidõvel törli az adatait a nyilvántartásból. Ha e határidõ lejárta után újból közoktatási

7 feladatot ellátó intézménnyel jogviszonyt létesít, a pedagógust új azonosító számmal kell ellátni az e rendeletben meghatározott eljárás szerint. (5) A közoktatási feladatot ellátó intézmény a hivatalos iratain jogszabályban meghatározott esetben köteles feltüntetni az alkalmazotti azonosító számot. (6) Az e (1)(5) bekezdésében foglaltakat új azonosító szám kiadása nélkül további jogviszony(ok) létesítése esetén is alkalmazni kell. 12/E. (1) A tanulói jogviszonyt létesítõ tanuló adatait a 12/F. ban meghatározott módon a közoktatási feladatot ellátó intézmény vezetõje a jogviszony létesítést követõ tizenöt napon belül megküldi az Irodának az azonosító szám kiadása céljából. Az Iroda a tanulónak tizenegy jegyû azonosító számot képez, és azt az igénylés befogadása napjától számított tizenöt napon belül a KIR online rendszerén keresztül elérhetõvé teszi az intézményvezetõ részére. Az intézményvezetõ gondoskodik arról, hogy a tanuló vagy annak törvényes képviselõje megismerje a kiadott azonosító számot. Amennyiben a tanuló vagy törvényes képviselõje kéri az azonosítóról szóló igazolás kiadását, a közoktatási feladatot ellátó intézmény köteles az igazolást térítésmentesen nyolc napon belül kiállítani. Az igazoláson szereplõ adatokat és az igazolás formátumát az Iroda teszi közzé a KIR honlapján. (2) A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklet A közoktatás információs rendszere alcímének 6. pontjában felsorolt adatokban történõ változást az intézményvezetõ a változást követõ tizenöt napon belül közli az Irodával. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolás helyett, illetve az igazolás tartalmát érintõ adatváltozás esetén a tanuló bejelentése alapján az intézményvezetõ az azonosító szám megváltoztatása nélkül térítésmentesen igazolást állít ki a bejelentéstõl számított 15 napon belül. (3) Az azonosító szám a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon kezelhetõ és használható fel. Az azonosító szám képzésének szabályait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (4) A tanulói jogviszony megszûnését az intézmény vezetõje a megszûnéstõl számított tizenöt napon belül közli az Irodával. Az Iroda a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott határidõvel törli a tanuló adatait a nyilvántartásból. Ha e határidõ lejárta után a tanuló újból tanulói jogviszonyt létesít, új azonosító számmal kell ellátni az e rendeletben meghatározott eljárás szerint. (5) A közoktatási feladatot ellátó intézmény a hivatalos iratain jogszabályban meghatározott esetben köteles feltüntetni a tanulói azonosító számot. (6) Az e (1)(5) bekezdésében foglaltakat új azonosító szám kiadása nélkül további jogviszony(ok) létesítése esetén is alkalmazni kell. 12/F. (1) Az azonosító számok kiadásához szükséges az Iroda felé teljesítendõ adatszolgáltatás és hitelesítés módjai: a) kizárólag papír alapon, az Irodától igényelhetõ adatlapon, az intézményvezetõ cégszerû aláírásával hitelesítve; b) elektronikus és papír alapon, az intézményvezetõ cégszerû aláírásával hitelesítve az elektronikus változattal megegyezõ adattartalmú, kinyomtatott adatlapot; az elektronikus kitöltéséhez és kinyomtatásához, valamint az elektronikus formában történõ beküldéshez szükséges szoftvereszközöket az Iroda térítésmentesen bocsátja az intézmények rendelkezésére; c) elektronikus alapon, az intézményvezetõ fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesítve az elektronikus kitöltéséhez, valamint az elektronikus formában történõ beküldéshez szükséges szoftvereszközöket az Iroda térítésmentesen bocsátja az intézmények rendelkezésére. (2) Amennyiben a közoktatási intézmény rendelkezik internetes hozzáféréssel, az adatszolgáltatás és hitelesítés elektronikus módját köteles alkalmazni. A fokozott biztonságú elektronikus aláírással nem rendelkezõ intézmények esetében az (1) bekezdés b) pontja szerinti papír alapú hitelesítés alkalmazható. Ha a közoktatási intézmény nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, azonban az informatikai eszközeinek beszerzéséhez a központi költségvetésbõl az adatszolgáltatást megelõzõ öt évben támogatásban részesült, az elektronikus adatszolgáltatást és hitelesítési módot kell alkalmaznia. 12/G. A közoktatási célú normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylésének feltétele az azonosító számok intézményi szintû nyilvántartása, valamint a tanügyi okiratokon való feltüntetése. Az igénylés jogosságának ellenõrzése céljából a Hivatal, illetve a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) megkeresés útján igazolást kér az Irodától az oktatási azonosító számok érvényességérõl és a jogviszony fennállásáról. Az Iroda a megkeresésre nyolc napon belül írásban válaszol. A halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek és tanulók létszámával összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettség

8 12/H. (1) A védelembe vétel elrendelésérõl, illetõleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejûleg tájékoztatni kell a szülõt azokról a kedvezményekrõl, juttatásokról, pályázati lehetõségekrõl, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekre vonatkozó feltételeknek. Tájékoztatni kell továbbá a szülõt arról is, hogy a védelembe vett, illetõleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minõsül halmozottan hátrányos helyzetûnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. (2) Ha a szülõ az arra történõ figyelmeztetés után, hogy a nyilatkozat kitöltése önkéntes az e rendelet 7. számú melléklet adatlapját kitölti, a jegyzõ megállapítja és összesíti, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány halmozottan hátrányos helyzetû gyermek és tanuló él. Az összesített adatot a jegyzõ megküldi a KIRnek. A jegyzõ, ha a rendelkezésére álló adatok alapján az integrációs felkészítés megszervezését indokoltnak tartja, kezdeményezi a polgármesternél, hogy a képviselõtestület tûzze napirendre az integrációs felkészítés megszervezésének szükségességét a település iskoláiban, illetve az iskolai körzethatárok felülvizsgálatát a közoktatásról szóló törvény 66. ának (2) bekezdése szerint. (3) A jegyzõ a hátrányos helyzetû gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos információkat minden év március és október hó utolsó munkanapjáig iskolai és óvodai bontásban küldi meg a KIR részére. (4) Az e rendelet 7. számú mellékletében foglalt nyilatkozat kezelésére egyebekben a gyermekvédelmi gondoskodás keretében lefolytatott eljárás során keletkezett iratokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók normatív állami hozzájárulásának és támogatásának igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenõrzése 13. (1) A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó (a továbbiakban: fenntartó) a közoktatásról szóló törvény 118. ának (3) bekezdése alapján a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulások, továbbá normatív, kötött felhasználású támogatások (a továbbiakban: normatív hozzájárulás és támogatás) iránti igényét a székhelye szerint illetékes Igazgatóságnál jelentheti be. (2) Normatív hozzájárulás és támogatás az után a gyermek, tanuló után vehetõ igénybe, akit beírattak az óvodába, iskolába, kollégiumba, és akirõl kiállították a törzslapot, továbbá akinek jelenlétérõl, távolmaradásáról külön jogszabályban meghatározott nyilvántartást vezetnek, a költségvetési törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével. (3) A fenntartó, intézmény székhelyenkénti és telephelyenkénti, valamint összesített az Igazgatóság által hivatalból megküldött igénylési lapon nyújtja be a normatív állami hozzájárulás és támogatás iránti igényét. (4) Az aktuális igénylési lapot az OM február 15éig, illetõleg augusztus 31éig küldi meg az Igazgatóság részére, az Igazgatóság pedig február 25éig, illetõleg szeptember 15éig küldi meg a fenntartónak. (5) A kitöltött igénylési lapot valamennyi fenntartó szeptember 30áig a tárgyév szeptember 15ei tényleges létszám alapján, illetve március 12éig a február 1jei tényleges létszám alapján kitöltve küldi vissza az Igazgatóságnak. Az igénylési határidõ elmulasztása jogvesztõ. (6) A nem havi rendszerességgel folyósított támogatásokat a márciusban benyújtott igénylési lapon kell igényelni. (7) Új fenntartó esetén az igénylési lapot az (5) bekezdésben meghatározott határidõt megelõzõ 30 napon belül a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság a fenntartó írásos kérelmére küldi meg a kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belül. E rendelkezések alkalmazásában új fenntartó az a fenntartó, amely elsõ alkalommal nyújt be normatív hozzájárulás és támogatás iránti igényt. Az új fenntartó az igénylési laphoz köteles csatolni: a) a közoktatási intézmény nyilvántartásba vételérõl rendelkezõ határozat jogerõsítõ záradékkal ellátott hitelesített másolatát, b) alapító okiratának hiteles másolatát, c) a fenntartó bankszámlaszerzõdésének hiteles másolatát, d) az inkasszó benyújtásához szükséges nyilatkozatot, e) aláírási címpéldányt, továbbá f) nevelésioktatási intézmény esetén a mûködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadásáról szóló határozat jogerõsítõ záradékkal ellátott hiteles másolatát, g) nyilatkozatot arról, hogy sem neki, sem az intézményének harminc napon túli köztartozása nincs.

9 (8) Ha a fenntartó új intézményt, új telephelyet létesít, az igénylési laphoz csatolni kell a (7) bekezdés a), b), f) és g) pontjában meghatározott dokumentumokat. Új intézmény, új telephely az az intézmény, az a telephely, amelyre vonatkozóan a fenntartó elsõ alkalommal nyújt be normatív hozzájárulásra és támogatásra igénylést. (9) A (7) és (8) bekezdésben felsorolt okmányok másolatát a közjegyzõ vagy az eredeti okmányok alapján az Igazgatóság hitelesíti. (10) Az OM által kiadott intézményi azonosító számot (OM azonosító) az Igazgatóság a közoktatási információs rendszerben ellenõrzi. 13/A. Nem lehet a normatív hozzájárulás és támogatás igénylésénél, valamint az elszámolásnál figyelembe venni azt a felnõttoktatásban részt vevõ tanulót, akinek a tanulói jogviszonya félévkor megszûnt, vagy a tanulói jogviszony megszûnését jogszabály alapján meg kellett volna állapítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felnõttoktatásban részt vevõ tanuló a mulasztások miatt félévkor nem volt osztályozható, és az osztályozó vizsgán nem jelent meg, távolmaradását három munkanapon belül nem igazolta; ezáltal tíz tanítási óránál igazolatlanul többet mulasztott. 14. (1) Az Igazgatóság az igénylési lap és a rendelkezésre álló okiratok alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) szabályozott eljárás keretében a) a szeptemberi igénylés alapján a szeptemberdecember hónapokra, b) az elszámolásban közölt szeptember 15ei ténylétszám, valamint szükség esetén az új jogcímekre vonatkozó kiegészítõ felmérés adatai alapján január hónapra, c) a márciusi igénylés alapján februáraugusztus hónapokra határozatban állapítja meg, hogy a fenntartó milyen feladat ellátásáért, milyen jogcímen, hány gyermek, tanuló után és milyen összegben veheti igénybe az éves költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott normatív hozzájárulást és támogatást. (2) Az Igazgatóság a határozatában a gyermekek, tanulók számát úgy állapítja meg, hogy az telephelyenként, intézményenként nem haladhatja meg a mûködési engedélyben szereplõ létszámot. Az Igazgatóságnak a normatív hozzájárulás és támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásában az oktatási miniszter a felettes szerve. (3) Az Igazgatóság a szeptember 15ei tényleges létszámadatokról november 5éig, a február 1jei tényleges létszámadatokról május 5éig tájékoztatja az Oktatási Minisztériumot. Az adatszolgáltatást intézményfenntartó típusonként, egyházi intézmények esetében egyházanként is összesítve, fõvárosi, megyei összesítésben, jogcím szerinti részletezéssel kell elkészíteni. (4) Ha év közben a tényleges létszám az egyes feladatellátási helyek (székhely, telephely) szintjén bármely okból, támogatási jogcímenként 10%ot meghaladó mértékben csökken, errõl a hozzájárulást és támogatást folyósító illetékes Igazgatóságot nyolc napon belül értesíteni kell. Az Igazgatóság az értesítés alapján módosítja az érintett fenntartók pénzellátását, melyrõl határozatban értesíti a fenntartót. Ebben az esetben az elszámolás a hó végi létszámadatok éves átlaga alapján történik. (5) A fenntartó nyolc napon belül változásjelentést küld az Igazgatóság részére abban az esetben is, ha az általa fenntartott intézmény feladataiban vagy más nyilvántartott adataiban változás következett be. (6) A változásjelentéshez mellékelni kell az alapító okirat módosításának hiteles másolatát, illetõleg szükség szerint a mûködési engedély módosítása tárgyában hozott határozat jogerõsítõ záradékkal ellátott példányának hiteles másolatát. (7) Ha a fenntartó székhelye év közben megváltozik, akkor a régi székhely szerint illetékes Igazgatóság folyósítja a normatív hozzájárulást és támogatást december 31éig, és a fenntartó a régi székhely szerint illetékes Igazgatósághoz nyújtja be a 16. (1) bekezdésbe foglaltaknak megfelelõen az elszámolását. Az új székhely szerint illetékes Igazgatóság a következõ költségvetési év január 1jétõl kezdi meg a normatív hozzájárulás és támogatás folyósítását a régi székhely szerint illetékes Igazgatóság a 14. (1) bekezdés a) pontja szerint hozott határozata alapján. (8) BH A normatív állami támogatás és hozzájárulás megadására vonatkozó eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni; a támogatás nem tagadható meg azon a címen, hogy az igénylõ elkésve nyújtotta be kérelmét (2004. évi CXL. tv ; évi LXII. tv. 28. ; 20/1997. Korm. r. 14. ). 15. (1) A normatív hozzájárulást és támogatást az Igazgatóság havi ütemezésben, a tárgyhó 10. napjáig folyósítja a fenntartónak. A nem havi rendszerességgel folyósított normatív hozzájárulást és támogatást a költségvetési törvényben meghatározott idõpontban kell folyósítani. (2) A fenntartót megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás határozatban történõ megállapításáig az Igazgatóság elõleget folyósít

10 a) szeptembernovember hónapokra az elõzõ idõszak utolsó érvényes létszámadata (február 1jei létszám korrigálva az esetleges 10%ot meghaladó változásokkal) és a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott normatívák, b) januáráprilis hónapokra az elõzõ idõszak utolsó érvényes létszámadata (szeptember 15ei létszám korrigálva az esetleges 10%ot meghaladó változásokkal) és az új költségvetési törvényben meghatározott normatívák alapján. (3) A határozatban megállapított normatív hozzájárulás és támogatás és a folyósított elõleg közötti korrekcióra tárgyév december, illetve május hónapokban kerül sor. (4) Új fenntartó részére az igénylési határidõ lejártát követõ második hónaptól kezdõdik a folyósítás. A finanszírozási körben már szereplõ fenntartó új intézményének, új telephelyének finanszírozása a korrekció keretében kezdõdik meg. 16. (1) A fenntartó a költségvetési törvényben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról intézmény székhelyenkénti és telephelyenkénti, valamint összesített az OM által elkészített és az Igazgatósághoz január 10éig továbbított, valamint az Igazgatóság által hivatalból megküldött adatlapokon, a tárgyévet követõ év január 31éig köteles elszámolni. A 14. (4) bekezdés kivételével az elszámolás az ellátott, oktatott létszám 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének fenntartói szinten, jogcímenként figyelembe vett átlaga alapján történik. Az elszámolás során a mutatószám és az éves átlaglétszám meghatározása a kerekítés általános szabályai szerint két tizedes jegyre történik. Amennyiben a fenntartó az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a finanszírozást az Igazgatóság felfüggeszti. (2) Az elszámolás egyenlegét az Igazgatóság határozatban állapítja meg. Az elszámolásról hozott határozatban rögzített visszafizetési kötelezettségét a fenntartó a határozat jogerõre emelkedésétõl számított nyolc napon belül köteles teljesíteni. A határozatban rögzített többlettámogatás összegérõl az Igazgatóság március 20áig tájékoztatja az OMet, amely gondoskodik a támogatás április havi elõleggel egyidejûleg történõ átutalásáról. Az éves elszámoláskor felmerülõ ezer forint alatti többlettámogatási igényt az Igazgatóság nem utalja át, illetve a visszafizetési, kamatfizetési kötelezettséget a fenntartónak nem kell teljesítenie. (3) Ha a fenntartó által jogtalanul igénybe vett támogatás meghaladja az 5%ot, akkor a jogtalanul igénybe vett összeget az elszámolt idõszak utolsó napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelten köteles visszafizetni az Igazgatóságnak. (4) Az Igazgatóság legfeljebb egy évre az írásbeli kérelemben benyújtott indokok mérlegelésével részletfizetést engedélyezhet. (5) Ha a fenntartó visszafizetési vagy részletfizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a napi jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelõ késedelmi kamatot köteles fizetni addig a napig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti. (6) Az Igazgatóság a normatív hozzájárulás és támogatás elszámolásának feldolgozása után a jóváhagyott költségvetési hozzájárulásokról és az elõzõ évi ténylegesen igénybe vett normatív hozzájárulásról és támogatásról a tárgyévet követõ év március 20áig adatszolgáltatást nyújt az OM és a Pénzügyminisztérium részére a minisztériumok által meghatározott, és március 1jéig az Igazgatóság részére megküldött formában. Az adatszolgáltatást intézményfenntartó típusonként, egyházi intézmények esetében egyházanként is összesítve, fõvárosi, megyei összesítésben jogcím szerinti részletezéssel kell elkészíteni a fenntartó részére kiutalt támogatás mértékérõl, az ellátottak számáról, meghatározva a feladatot ellátó fenntartók, intézmények, telephelyek számát is. (7) A közoktatási feladatok ellátását év közben megszüntetõ fenntartónak a megszûnés napját követõ 30 napon belül kell elszámolnia a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság felé. (8) Az intézményfenntartó a költségvetési év végét követõen az (1) bekezdésben meghatározott elszámolása során érvényesítheti jogosultságát azon elõirányzatokra, amelyekre a tárgyévben jogosult volt, és e jogosultsága az elszámolás idõpontjában is fennáll. 17. (1) Az Igazgatóság a megküldött iratok alapján ellenõrzi, illetõleg a helyszínen ellenõrizheti a normatív hozzájárulás és támogatás igénylésének jogszerûségét, az igénylési lapon, a változásjelentésben, az elszámoláskor közölt adatok valódiságát, és a kötött támogatások felhasználásának jogszerûségét. Az Igazgatóság megkeresésére a normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylésének megalapozottságát és az elszámoláskor közölt adatok valódiságát a fentiek alapján a Hivatal is ellenõrzi. Az eljárás során a Hivatal a 17/B. ban meghatározottak szerint jár el. (2) Az ellenõrzés során megállapított visszafizetési kötelezettségrõl az Igazgatóság soron kívül intézkedhet a 16. (3)(5) bekezdéseiben meghatározottak szerint. (3) Az Igazgatóság az ellenõrzése alapján kezdeményezheti, hogy a jegyzõ, fõjegyzõ a közoktatásról szóló törvény 80. ának (3) bekezdésében meghatározottak alapján járjon el, és az eljárás befejezéséig a normatív hozzájárulás és támogatás folyósítását felfüggesztheti.

11 17/A. (1) Az OM a közoktatási feladatot ellátó egyház számára az éves költségvetési törvényben meghatározott kiegészítõ támogatást a figyelembe vehetõ gyermek, tanuló létszám alapján egyházanként, az Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a Ket.ben szabályozott eljárás keretében a) a szeptemberi igénylés alapján szeptemberjanuár hónapokra, b) a márciusi igénylés alapján februáraugusztus hónapokra határozatban feladatonkénti, megyénkénti bontásban állapítja meg. Az OM a támogatást havi 1/12 összegû részletekben tárgyhó 10. napjáig folyósítja az egyház számára. (2) A kiegészítõ támogatásról az OM által hivatalból megküldött és a minisztérium hivatalos lapjában közzétett adatlapon kell a fenntartónak az Igazgatósággal történt elõzetes egyeztetés után az OM részére elszámolni. (3) E paragrafus rendelkezéseit az országos kisebbségi önkormányzatokat megilletõ kiegészítõ támogatások esetében is alkalmazni kell. 17/B. A Hivatal hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a fenntartónál és a közoktatási intézményekben a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó által igényelt normatív hozzájárulás és támogatás igénylésének alapjául szolgáló a közoktatási intézményben vezetett nyilvántartások meglétét, vezetését, a tanügyigazgatási dokumentumokat és ennek alapján az igénylés és az elszámolás megalapozottságát. A vizsgálat eredményeképpen kezdeményezheti az Igazgatóságnál a normatív hozzájárulás és támogatás összegének felülvizsgálatát. A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény által fenntartott közoktatási intézmény normatív hozzájárulásának és támogatásának igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenõrzése 17/C. (1) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézményt, mint a közoktatási feladatokat ellátó intézmény fenntartóját az intézmény alapító okiratában meghatározott közoktatási feladatok ellátásához a közoktatásról szóló törvény 118. ának (3) bekezdése alapján a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg. (2) A normatív hozzájárulás és támogatás igénylése a rendelet 13. (2) bekezdésében foglaltak szerint az OM által a felsõoktatási intézménynek megküldött adatlapon és meghatározott határidõben történik. Az adatokat a közoktatási intézmény tanügyi okmányai és nyilvántartásai alapján az érintett tanévek változásai szerint a mindenkori költségvetési törvény elõírásainak figyelembevételével kell megküldeni. (3) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás alapján számított költségvetési támogatás és a felsõoktatási intézmény költségvetésében a közoktatási feladatok ellátására biztosított támogatás különbözetét az OM a fejezeti elõirányzatai között megtervezett közoktatási normatív elõirányzat terhére a rendelkezésre álló összeg erejéig pótelõirányzatként biztosítja. (4) A felsõoktatási intézmény költségvetésében a közoktatási feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulást és támogatást a Magyar Államkincstár a központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint folyósítja a felsõoktatási intézménynek. (5) A közoktatási feladatok ellátására biztosított normatív hozzájárulás és támogatás elszámolása a jogosultsági adatok alapján elkészített, az OM által megküldött elszámolási adatlap segítségével elkülönítetten a felsõoktatási intézmény éves költségvetési beszámolójának keretében történik. (6) Ha a felsõoktatási intézmény a mindenkori költségvetési törvény alapján a közoktatási feladatainak ellátásában jogosult olyan támogatás igénybevételére, amelyet nem normatív támogatásként határoz meg a törvény, abban az esetben a költségvetési törvényben meghatározott elõirányzat terhére a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eljárási rendje szerint vehetõ igénybe a jogcím alapján biztosított költségvetési támogatás. (7) Ha a költségvetési évet érintõen, év közben a jogosultságok változása, illetõleg annak végrehajtása során a központi költségvetési szervek támogatásának módosítása szükségessé válik, akkor a közoktatási feladatok ellátásának támogatásával összefüggésben az OM intézkedik. (8) A felsõoktatási intézmény által ellátott közoktatási feladatok költségvetési támogatásának ellenõrzése a központi költségvetési szervek ellenõrzésének részeként, annak szabályai szerint történik. Vegyes rendelkezések 18. Ha a helyi önkormányzat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény 47. (4) bekezdése alapján az országos kisebbségi önkormányzatnak átadja az intézményét, akkor az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52. (1) és (2) bekezdéseit kell alkalmazni. Az

12 országos kisebbségi önkormányzat által az illetékes Igazgatóság és az OM részére megküldött, a 13. (7) bekezdésben elõírt dokumentumok, valamint az intézményt átadó helyi önkormányzat által megküldött normatívánkénti létszámadatokat tartalmazó kimutatás alapján a normatív hozzájárulás és támogatás tekintetében az illetékes Igazgatóság, a kiegészítõ támogatás tekintetében az OM elõleget folyósít július 1jétõl az országos kisebbségi önkormányzat részére. Egyebekben a 1317/B. okban foglalt rendelkezések irányadók. 18/A. Az igénylési lap és az elszámoló adatlap benyújtásával egyidejûleg a nem állami, nem önkormányzati fenntartó az intézménnyel jogviszonyt létesítõ alkalmazottak és tanulók azonosító számait (székhelyenkénti és telephelyenkénti, valamint összesített táblázatban) az Igazgatóság rendelkezésére bocsátja. 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésének napján a)b) c) d) az R. melléklete I. rész Egyéb munkakörök cím elsõ sorában és a III. rész 2. pontjában az ügyintézõ szakértõ kifejezés helyébe az ügyintézõ szakértõ, pedagógiai szakértõ, az R. melléklete I. rész Egyéb munkakörök cím harmadik sorában és a III. rész 3. pontjában az ügyintézõ kifejezés helyébe az ügyintézõ, pedagógiai elõadó kifejezés lép; e) hatályát veszti az R. 16. ának (2) és (3) bekezdésébõl a besorolás szerinti szövegrész, továbbá 18. a (2) bekezdésének b)d) pontjából a (3) bekezdésének szövegrész. (3) (4) A pedagógiaiszakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekrõl és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közremûködés feltételeirõl szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 1. számú melléklete Közalkalmazottak az alapfeladatok ellátásához címû 1. és 2. pontjában az ügyintézõszakértõ (ügyintézõ) kifejezés helyébe az ügyintézõszakértõ, pedagógiai szakértõ, ügyintézõ, pedagógiai elõadó szöveg lép. (5) A rendelet hatálybalépésének napján a gimnáziumi érettségi vizsgaszabályzatról szóló többször módosított 129/1981. (MK 17.) MM utasítás 33. ának (8) bekezdése és a szakközépiskolai érettségiképesítõ vizsgaszabályzatról szóló többször módosított 108/1982. (MK 9.) MM utasítás 41. ának (4) bekezdése hatályát veszti. 1. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez Jegyzék a Magyar Államkincstár Területi és Regionális Igazgatóságainak bankszámlájáról Budapesti és Pest megye Baranya megye BácsKiskun megye Békés megye BorsodAbaújZemplén megye Csongrád megye Fejér megye

13 GyõrMosonSopron megye HajdúBihar megye Heves megye KomáromEsztergom megye Nógrád megye Somogy megye SzabolcsSzatmárBereg megye JászNagykunSzolnok megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez I. Tájékoztató adatok a közoktatási intézményekrõl és fenntartóikról A közoktatási feladatokat ellátó intézmények, illetve azok fenntartói a KIR rendszerében feldolgozott közérdekû adataikat az Iroda által fenntartott honlapon a következõk szerint hozzák nyilvánosságra. Az óvodák 1. Fel kell tüntetni az óvodavezetõ és helyettesei nevét, hozzájárulásával iskolai végzettségét és szakképzettségét, a vezetõk félfogadási rendjét, továbbá ha az óvodában mûködik óvodaszéket, szülõi szervezetet. 2. Tájékoztatót kell adni az óvoda személyi és tárgyi ellátottságáról, az óvónõk nevének az érintett hozzájárulásával iskolai végzettségének és szakképzettségének felsorolásával. Rövid ismertetõt kell adni az óvodai csoportok számáról, szervezésének elveirõl, az óvodához tartozó játszóudvar meglétérõl, illetve hiányáról. 3. Ismertetni kell röviden az óvoda nevelési programjában foglaltakat, az óvoda nevelési célkitûzéseit, azokat a speciális feladatokat nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, idegen nyelvû óvodai nevelés, sajátos nevelési igényû gyermekek ellátása, amelyet az óvoda nyújt az oda jelentkezõ gyermekek részére.

14 4. Az óvoda az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél, a személyes adatok kivételével. Az iskolák 1. Fel kell tüntetni az intézmény vezetõjének és helyetteseinek nevét, hozzájárulásukkal iskolai végzettségét és szakképzettségét, a vezetõk félfogadási rendjét, továbbá ha az iskolában mûködik az iskolaszéket, szülõi szervezetet, diákönkormányzatot. 2. Ismertetni kell az intézmény személyi és tárgyi ellátottságát. Ennek keretében fel kell tüntetni a foglalkoztatott pedagógusok nevét, az érintett hozzájárulásával iskolai végzettségét és szakképzettségét, azt, hogy milyen tantárgyat oktatnak. Rövid ismertetõt kell adni az intézmény tantermi ellátottságáról, az iskolai könyvtárról, a testnevelési órák, a mindennapos testedzés megszervezésérõl, a szaktantermekrõl. 3. Ismertetni kell az iskolai évfolyamok számát, az emelt szintû oktatás keretében tanított tantárgyakat, az oktatott idegen nyelveket, szakképzéssel kapcsolatos információkat, továbbá azt, ha az intézmény közremûködik a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátásában, a felnõttoktatásban, a két tanítási nyelvû oktatásban, a sajátos nevelési igényû tanulók ellátásában. 4. Tájékoztatót kell adni a pedagógiai program legfontosabb célkitûzéseirõl, az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozásokról (napközi, szakkör, érdeklõdési kör, önképzõ kör), a választható nem kötelezõ tanórai foglalkozásokról, az intézmény elmúlt két évben elért legfontosabb tanulmányi és más szakmai eredményeirõl. 5. Az intézmény az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél, a személyes adatok kivételével. A kollégiumok, diákotthonok 1. Fel kell tüntetni a kollégium vezetõjének és helyetteseinek nevét, hozzájárulásukkal iskolai végzettségét és szakképzettségét, a vezetõk félfogadási rendjét, továbbá ha a kollégiumban mûködik kollégiumi széket, szülõi szervezetet, diákönkormányzatot. 2. Ismertetni kell a kollégium személyi és tárgyi ellátottságát. Ennek keretében fel kell tüntetni a foglalkoztatott pedagógusok nevét, az érintett hozzájárulásával iskolai végzettségét és szakképzettségét. Rövid ismertetõt kell adni a kollégium helyiségellátottságáról, az elhelyezési körülményekrõl, a szabadidõshelyiségekrõl, a kollégiumi könyvtárról, a szaktantermekrõl. 3. Ismertetni kell azokat az iskolákat, amelyeknek a tanulói elhelyezést nyerhetnek a kollégiumban, továbbá azt, ha a kollégium sajátos tehetséggondozást lát el, illetve közremûködik a nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok ellátásában. 4. Tájékoztatót kell adni a pedagógiai program legfontosabb célkitûzéseirõl, a sajátos nevelési igényû tanulók ellátásáról, a tanórán kívüli és szabadidõs foglalkozásokról (szakkör, érdeklõdési kör, önképzõ kör), a választható nem kötelezõ tanórai foglalkozásokról. 5. A kollégium az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél, a személyes adatok kivételével. A pedagógiaiszakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 1. Fel kell tüntetni a szakszolgáltatást nyújtó intézmény vezetõjének és helyetteseinek nevét hozzájárulásával iskolai végzettségét és szakképzettségét, a vezetõk félfogadási rendjét. 2. Ismertetni kell, hogy melyek azok a pedagógiaiszakmai szolgáltatások, amelyek az adott intézményen belül igénybe vehetõk, továbbá azokat az idõpontokat, amikor a szülõk a gyermekeikkel felkereshetik az intézményt. 3. Az intézmény az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél.

15 A pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézmények 1. Fel kell tüntetni az intézmény vezetõjének és helyetteseinek nevét hozzájárulásával iskolai végzettségét és szakképzettségét, a vezetõk félfogadási rendjét. 2. Ismertetni kell, hogy melyek azok a szakszolgálatok, amelyek az adott intézményben igénybe vehetõk, továbbá azokat az idõpontokat, amikor a pedagógusok, a tanulók és a szülõk felkereshetik az intézményt. 3. Az intézmény az említett adatokon kívül tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél. Fenntartók 1. Fel kell tüntetni a fenntartó nevét, a honlapja címét; a képviselõ nevét, beosztását, telefonszámát, postai és e mail címét; a közoktatási feladatot ellátó intézményeinek az internet elérhetõségeit, az intézményeinek az OM számát. 2. Fenntartói társulás esetén meg kell adni a társulásban részt vevõ tagok számát és a tagok elérhetõségeit (név, postai cím). Meg kell jelölni az ügyvivõi feladatokat ellátó fenntartói tagot. 3. Az intézményfenntartó elektronikus úton tájékoztatást kérhet az Irodától az általa fenntartott intézmény utolsó adatközlésének dátumáról. 4. Ha az intézményfenntartó nem rendelkezik saját honlappal, a KIR honlapján közzéteheti, hogy az igénybe vett normatív hozzájárulás és támogatás a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezte. 5. Meg kell adni a kötelezõ felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárait. 6. Az intézményfenntartó egyébként elektronikus úton tájékoztatást nyújthat mindarról, amit fontosnak ítél, a személyes adatok kivételével. II. Az adatok intézményenkénti feldolgozásának rendje A közérdekû adatokat a következõ intézményi csoportosítás szerint kell felosztani: 1. óvodák általános iskolák szakiskolák = speciális szakiskolák = készségfejlesztõ speciális szakiskolák = elõkészítõ szakiskolák gimnáziumok szakközépiskolák alapfokú mûvészetoktatási intézmények kollégiumok, diákotthonok 2. gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztõ és gondozóközpont (beleértve a feladatellátásban közremûködõ nem közoktatási intézményeket is) fejlesztõ felkészítést végzõ intézmények tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság országos szakértõi és rehabilitációs tevékenységet végzõ bizottság nevelési tanácsadó logopédiai intézet továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó

16 konduktív pedagógiai intézmény 3. pedagógiaiszakmai szolgáltató intézmény 4. egységes iskolák összetett iskolák közös igazgatású közoktatási intézmények általános mûvelõdési központok egységes gyógypedagógiai módszertani központ 5. központi mûhely 3. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez Adatlapok a közoktatás információs rendszerébe történõ bejelentkezéshez, a változásjelentéshez és a megszûnéshez OM0010 Belépési nyilatkozat OM Közoktatási feladatok ellátásában közremûködõ (közoktatási és nem közoktatási) intézmény székhelyének és telephelyeinek bejelentéséhez Fenntartó Típusa: KSH statisztikai számjel (adószám elsõ nyolc számjegye): Hivatalos megnevezése:... Címe: irsz.... helység Oktatási Minisztérium Fenntartó képviselõje Neve: Beosztása, tisztsége:... Hivatali címe: irsz.... helység Telefonszáma: / Faxszáma: / címe:... Intézmény Típusa: Az intézmény jogelõddel rendelkezik adatai Jogelõd intézmény OM azonosítója: (több jogelõd intézmény esetén valamennyi jogelõd intézmény OM azonosítóját be kell írni.)

17 Hivatalos megnevezése:... Rövidített neve: Internetcíme: Intézményvezetõ neve:... Telefonszáma: / Faxszáma: / címe:... Székhely címe: irsz.... helység Telefonszáma: / Faxszáma: / címe:... Intézmény telephelyei Szervezeti egység: telephely tagintézmény Sorszáma: Megnevezése:... Címe: irsz.... helység Telefonszáma: / Faxszáma: / címe:... Szervezeti egység: telephely tagintézmény Sorszáma: Megnevezése:... Címe: irsz.... helység Telefonszáma: / Faxszáma: / címe:... Szervezeti egység: telephely tagintézmény Sorszáma: Megnevezése:... Címe: irsz.... helység Telefonszáma: / Faxszáma: /

18 címe:... Szervezeti egység: telephely tagintézmény Sorszáma: Megnevezése:... Címe: irsz.... helység Telefonszáma: / Faxszáma: / címe:... Szükség esetén kérjük, sokszorosítsa a telephelyekre vonatkozó adatlapot! Intézmény Óvodai nevelés: által ellátott Általános iskolai nevelés oktatás: feladatok Szakiskolai nevelés oktatás: Speciális szakiskolai nevelés oktatás: Készségfejlesztõ speciális szakiskolai nevelés oktatás: Elõkészítõ szakiskolai oktatás nevelés: Gimnáziumi nevelés oktatás: Szakközépiskolai nevelés oktatás: Kollégiumi vagy diákotthoni ellátás: Alapfokú mûvészetoktatás: Pedagógiai szakszolgálat, fejlesztõ iskolai nevelés oktatás: Pedagógiaiszakmai szolgáltatások: Központi mûhely: Korai fejlesztés, gondozásban résztvevõ nem közoktatási intézmények: Fejlesztõ felkészítésben, fejlesztõ iskolai nevelésben, oktatásban részt vevõ nem közoktatási intézmények: Tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek/tanulók közoktatási feladatainak ellátása: Az adatlap kiállításának alapjául szolgáló alapító okirat kelte: Helység év hó nap... Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. P. H. P. H. Helység év hó nap intézményvezetõ fenntartó képviselõje OM0011 Belépési nyilatkozat OM Oktatási Fenntartói társulásban résztvevõ fenntartók adatainak bejelentéséhez Minisztérium

19 Fenntartói Típusa: KSH statisztikai számjel (az adószám elsõ nyolc számjegye): társulás Hivatalos megnevezése:... Címe: irsz. megnevezés... helység e Fenntartói társulás tagja A fenntartói társulásban az adott fenntartó az ügyvivõ (gestor) Típusa: KSH statisztikai számjel (az adószám elsõ nyolc számjegye): Hivatalos megnevezése:... Címe: irsz.... helység Fenntartói Neve: társulás Beosztása, tisztsége:... tagjának Hivatali címe: irsz.... helység képviselõje Telefonszáma: / Faxszáma: / címe:... Fenntartói A fenntartói társulásban az adott fenntartó az ügyvivõ (gestor) társulás Típusa: KSH statisztikai számjel (az adószám elsõ nyolc számjegye): tagja Hivatalos megnevezése:... Címe: irsz.... helység Fenntartói Neve: társulás Beosztása, tisztsége:... tagjának Hivatali címe: irsz.... helység képviselõje...

20 ... Telefonszáma / Faxszáma: / címe:... Fenntartói társulás tagja A fenntartói társulásban az adott fenntartó az ügyvivõ (gestor) Típusa: KSH statisztikai számjel (az adószám elsõ nyolc számjegye): Hivatalos megnevezése:... Címe: irsz.... helység Fenntartói Neve: társulás Beosztása, tisztsége:... tagjának Hivatali címe: irsz.... helység képviselõje Telefonszáma: / Faxszáma: / címe:... Intézményi Adja meg azoknak az intézményeknek az OM azonosítóját, melyeket a bejelentett változás érint. adatok OM azonosító: OM azonosító: OM azonosító: OM azonosító: OM azonosító: OM azonosító: Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Helység év hó nap 1. fenntartó képviselõje P. H. P. H. 2. fenntartó képviselõje P. H. P.H. 3. fenntartó képviselõje 4. fenntartó képviselõje Szükség esetén kérjük, sokszorosítsa az adatlapot! OM0012 / 010 Adatlap

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. június 18., kedd Tartalomjegyzék 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben