(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha"

Átírás

1 Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről szóló kormányrendelet tervezethez Az előterjesztés előzménye a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény kihirdetése, amelynek keretében módosult a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) is. Az új felhatalmazó rendelkezések értelmében a Kormány rendeletben szabályozza a kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatás és egyházi kiegészítő támogatás, továbbá az oktatásért felelős miniszterrel - mérlegelés alapján - kötött megállapodás keretében folyósított kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának rendjét, a bármely jogcímen megállapításra kerülő kiegészítő támogatás igényléséhez szükséges adatszolgáltatást és a kiegészítő támogatás folyósításának, elszámolásának rendjét, az ellenőrzés rendjét, a kiegészítő támogatás megállapításához szükséges jegyzői, főjegyzői, társulási tanács elnöki adatszolgáltatást; a kiegészítő támogatásnak a helyi önkormányzatokkal, önkormányzati társulással történő elszámolásával összefüggő eljárás rendjét. A kormányrendelet kiadásának elsődleges célja a közoktatási intézmény fenntartóit megillető kiegészítő támogatással kapcsolatos eljárási szabályok megalkotása. A hatályos szabályozás alapján ugyanis jogi szempontból nem rendezett, hogy milyen eljárás keretében lehet megállapítani a kiegészítő támogatás összegét. A kormányrendelet előírásai alapján a kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendje kiszámíthatóvá és áttekinthetővé válik. Az egységes feltételrendszer biztosításával, a normatív állami hozzájárulás és támogatás, valamint a kiegészítő támogatás finanszírozását végző szervezetek szabályozott együttműködésével, csökkenthető a támogatások jogtalan igénybevétele. A fentiek következtében várhatóan jelentősen nő a kiegészítő támogatások finanszírozási rendszerének hatékonysága, a támogatások felhasználásának átláthatósága. A közoktatásról szóló törvény 81. -ában foglaltak szerint a közoktatási intézmény fenntartóit különböző jogcímeken illeti, illetheti meg kiegészítő támogatás. A jogosultságot alapvetően az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodás, egyházi jogi személy esetében ezen túlmenően az általa tett egyoldalú nyilatkozat alapozza meg. A kiegészítő támogatásra jogosító jogcímeket a közoktatásról szóló törvény és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVI. törvény tartalmazza. A kormányrendelet a kiegészítő támogatás jogcímein túlmenően egyértelműen meghatározza, mely gyermekek, tanulók után, milyen mutatók figyelembe vételével igényelhető a támogatás. Ezen kívül részletes szabályok vonatkoznak a kiegészítő támogatáshoz való hozzájutás rendjére, ennek keretében az igénylésre, a megállapításra, az elszámolásra és az ellenőrzésre. Az eljárás keretében a kiegészítő támogatásra jogosult évente két alkalommal nyújthatja be igényét az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. Az igénylés a magánokiratra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kiállított központi igénylőlapokon történik. A jogszabálytervezet meghatározza az igénylőlap tartalmi elemeit, a kötelező mellékleteket, a Minisztérium más hatóságokkal való együttműködését. A kiegészítő támogatásról az oktatásért felelős miniszter határozatot hoz, amely döntés ellen lehetőség van bírói jogorvoslatra. A kormányrendelet meghatározza a jegyzőnek, a főjegyzőnek, a társulási tanács elnökének a kiegészítő támogatással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége tartalmát.

2 A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről szóló kormányrendelet tervezete A Kormány a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 94. (3) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmányról szóló évi XX. törvény 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha a) a közoktatási intézmény fenntartója az oktatásért felelős miniszterrel - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 81. (8) bekezdés szerint - kötött közoktatási megállapodás alapján kiegészítő támogatásra, b) az országos kisebbségi önkormányzat az oktatásért felelős miniszterrel - a közoktatásról szóló törvény 81. (10) bekezdés szerint - kötött közoktatási megállapodás alapján kiegészítő támogatásra, c) az egyházi jogi személy a közoktatásról szóló törvény 81. (11) bekezdés szerint tett egyoldalú nyilatkozat alapján egyházi kiegészítő támogatásra, d) az egyházi jogi személy az oktatásért felelős miniszterrel - a közoktatásról szóló törvény 81. (12) bekezdés szerint - kötött közoktatási megállapodás alapján egyházi kiegészítő támogatásra, e) az egyházi jogi személy a helyi önkormányzattal - a közoktatásról szóló törvény 81. (13)-(15) bekezdés szerint - kötött közoktatási megállapodás alapján kiegészítő támogatásra, f) az országos kisebbségi önkormányzat az oktatásért felelős miniszterrel - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény) 47. (6) bekezdés a) pont szerint - kötött közoktatási megállapodás alapján, kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra, g) az országos kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzattal - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény 47. (6) bekezdés b) pont szerint - kötött közoktatási megállapodás alapján kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra (a továbbiakban az a)-g) pont alatti támogatások együtt: kiegészítő támogatás, a kiegészítő támogatásra jogosultak együtt: kiegészítő támogatásra jogosult) válik jogosulttá. (2) Kiegészítő támogatás az után a közoktatási intézménybe járó gyermek, tanuló után igényelhető, akit a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben és külön jogszabályokban meghatározott feltételek figyelembevételével, a közoktatási megállapodásban, illetve egyoldalú nyilatkozatban rögzített feltételek alapján figyelembe lehet venni. 2. (1) A kiegészítő támogatásra jogosult a kiegészítő támogatás iránti igényét a) február 28-áig a február 1-jei tényleges létszám, valamint b) szeptember 30-áig a szeptember 15-ei tényleges létszám

3 alapján nyújthatja be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz (a továbbiakban: Minisztérium). (2) A kiegészítő támogatásra jogosult az igénylést a Minisztérium által közzétett igénylőlapon nyújtja be. Az igénylési határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénylőlapot a magánokiratra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell kiállítani. Az igénylőlapon fel kell tüntetni: a) a kiegészítő támogatásra jogosult, valamint amennyiben ettől eltér, a közoktatási intézményfenntartó nevét és címét, b) a közoktatási intézmény nevét, OM azonosítóját, székhelyének, valamennyi feladatellátási helyének címét, külön megjelölve az előző igénylés benyújtása óta létesített új feladatellátási helyet, c) azoknak a gyermekeknek, tanulóknak jogcím szerinti bontásban megadott létszámát, akik után a kiegészítő támogatást igénylik, a tanulókat az oktatás munkarendje szerint csoportosítva, d) külön azoknak a gyermekeknek, tanulóknak a létszámát, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye a közoktatási intézmény székhelyén, feladatellátási helyén található, feladatellátási helyenként külön-külön megadva a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámát, e) intézményenként, feladatellátási helyenként a helyi önkormányzatoktól, helyi önkormányzati társulásoktól a működéshez és a felújításhoz bármilyen formában (működési célú, felújítási célú pénzeszközátadás és természetbeni hozzájárulás) kapott támogatás jogcímét és összegét. (3) Ha a kiegészítő támogatásra jogosult első alkalommal nyújtja be az igénylését, az igényléshez csatolnia kell: a) a közoktatási intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan helyrajzi számát és az ingatlanhasználat jogcíméről történő tájékoztatást, a közoktatási intézmény korábbi fenntartójának megnevezését és a fenntartói jog átadásával kapcsolatos megállapodás egy példányát, b) a kiegészítő támogatásra jogosult nevében nyilatkozattételre felhatalmazott személy aláírási címpéldányát, a kiegészítő támogatásra jogosult adószámát, a kiegészítő támogatással érintett valamennyi intézmény adószámát, c) annak a pénzforgalmi számlaszámnak hiteles igazolását, amelyre a folyósítás történik, továbbá a kiegészítő támogatásra jogosult valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazást, d) a helyi önkormányzattal kötött közoktatási megállapodást. (4) Új feladatellátási hely esetén a (3) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatást csatolni kell az igényléshez. Ha a (3) bekezdés alapján megküldött iratok alapjául szolgáló adatok megváltoznak, a változást tizenkét munkanapon belül meg kell küldeni a Minisztériumnak.

4 3. (1) A Minisztérium az igénylés benyújtását követően beszerzi a) a kiegészítő támogatásra jogosult és intézményei tekintetében az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással kapcsolatos adatokat, b) a főjegyző nyilatkozatát arról, hogy a közoktatási intézmény szerepel-e a fővárosi, megyei fejlesztési tervben, c) az elhelyezés célját szolgáló ingatlan tulajdoni lapját. (2) Ha a kiegészítő támogatásra jogosult az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodás vagy egyoldalú nyilatkozat alapján vált jogosulttá kiegészítő hozzájárulásra, a Minisztérium az igénylés benyújtását követően beszerzi a kötelező felvételi feladatokban való közreműködésre kötött megállapodást attól a helyi önkormányzattól, amelynek területén az óvoda, az általános iskola székhelye, feladatellátási helye található. 4. Az oktatásért felelős miniszter a közoktatásról szóló törvény 1. számú melléklet Második részben meghatározott létszámszámítási szabályok és a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével a szeptemberi igénylés létszámadata alapján tárgyév szeptember-december és a tárgyévet követő év január hónapra, a februári igénylés létszámadata alapján február-augusztus hónapokra állapítja meg a kiegészítő támogatást. 5. A Minisztérium megküldi az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) részére azoknak a kiegészítő támogatásra jogosultaknak és intézményeiknek a jegyzékét, amelyek részére kiegészítő támogatást folyósítanak. Az OH - a közoktatás információs rendszere alapján - értesíti a Minisztériumot, ha a kiegészítő támogatásra jogosult, illetve az általa fenntartott intézmény adatai megváltoznak, vagy a kiegészítő támogatásra jogosult, illetve az általa fenntartott intézmény megszűnik. 6. (1) A kiegészítő támogatást a Minisztérium havi ütemezésben, a tárgyhó tizedik napjáig folyósítja a kiegészítő támogatásra jogosultnak. (2) A kiegészítő támogatás megállapításáig szeptember-november és február-április hónapokra - az előző időszak utolsó érvényes létszámadata alapján - a Minisztérium előleget folyósít. (3) A kiegészítő támogatás és a folyósított előleg közötti korrekcióra a tárgyév december, illetve május hónapjában kerül sor. 7. (1) A kiegészítő támogatásra jogosult a kiegészítő támogatásról a tárgyévet követő év április 15-ig - a szeptember 15-ei és a február 1-jei tényleges létszám alapján - a Minisztérium által közzétett elszámoló lapon köteles elszámolni. Az elszámoló lapot a magánokiratra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kell kiállítani. Az elszámoló lapon fel kell tüntetni a 2. (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott adatokat.

5 (2) Az elszámolás egyenlegét az oktatásért felelős miniszter - a jegyzőnek, a főjegyzőnek, a társulási tanács elnökének (1) bekezdése szerinti - adatszolgáltatása és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) (2) bekezdésében - meghatározott adatszolgáltatása szerint figyelembe vehető gyermek-, tanulólétszám alapján - állapítja meg. (3) A kiegészítő támogatásra jogosult kiegészítő támogatásra való jogosultsága megszűnésével egyidejűleg köteles elszámolni az igénybe vett kiegészítő támogatásról. (4) Amennyiben a kiegészítő támogatásra jogosult elszámolási kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget, az oktatásért felelős miniszter kötelezi az el nem számolt időszakban igénybe vett kiegészítő támogatás teljes összegének visszafizetésére. 8. (1) A kiegészítő támogatásra jogosult a megállapított visszafizetési kötelezettségét a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt munkanapon belül köteles teljesíteni. A megállapított többlettámogatás kiutalása a jogerőre emelkedést követő huszonkét munkanapon belül történik. Az ezer forint alatti visszafizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni, illetve az ezer forint alatti többlettámogatási igényt a Minisztérium nem utalja át. (2) A visszafizetési határidő lejárta előtt benyújtott írásbeli kérelem alapján legfeljebb tizenkét havi részletfizetés engedélyezhető az igénybevételi kamat megfizetésének kivételével. Amennyiben a kiegészítő támogatásra jogosult a részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség egy összegben, azonnal esedékessé válik. (3) A kiegészítő támogatásra jogosult a jogtalanul igénybe vett kiegészítő támogatás után igénybevételi kamatot fizet, feltéve, hogy a jogtalanul igénybe vett kiegészítő támogatás összege legalább három százalékkal meghaladja a kiegészítő támogatásra jogosultat ténylegesen megillető összeget. (4) Az igénybevételi kamat mértéke az átlagos jegybanki alapkamat kétszerese. E rendelkezések alkalmazásában az átlagos jegybanki alapkamat, amennyiben az igénybevétel évében történik a kiegészítő támogatásra jogosult visszafizetési kötelezettségének megállapítása, a megelőző év átlagos jegybanki alapkamata; amennyiben az igénybevétel évét követően történik a kiegészítő támogatásra jogosult visszafizetési kötelezettségének megállapítása, az igénybevétel évének átlagos jegybanki alapkamata. (5) Ha a kiegészítő támogatásra jogosult visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az összeg után a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napjáig további késedelmi kamatot fizet. A késedelmi kamat mértéke a napi jegybanki alapkamat kétszerese. 9. Ha a kiegészítő támogatásra jogosult az e rendeletben előírt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, a Minisztérium a finanszírozását mindaddig felfüggeszti, amíg kötelezettségét nem teljesíti. 10. (1) A jegyző, főjegyző, a társulási tanács elnöke a tárgyévet követő év január 31-éig adatot szolgáltat a Minisztérium részére a kiegészítő támogatásra jogosult közoktatási intézményfenntartó és a kiegészítő támogatással érintett közoktatási intézmény részére a

6 tárgyévben működéshez és felújításhoz bármilyen formában (működési célú, felújítási célú pénzeszközátadás és természetbeni hozzájárulás) nyújtott támogatás összegéről. Az adatszolgáltatás a Minisztérium által közzétett adatlapon történik. A kitöltött adatlap közokirat. Az adatlap tartalmazza a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás nevét, címét, a kiegészítő támogatásra jogosult, a közoktatási intézményfenntartó és a kiegészítő támogatással érintett közoktatási intézmény megnevezését, az intézmény OM azonosítóját, a támogatás jogcímét, formáját és összegét. (2) A MÁK a normatív hozzájárulás és támogatás elszámolásának feldolgozása után a kiegészítő támogatásra jogosultak jóváhagyott létszámadatairól - a Minisztérium által március 1-jéig megküldött formában - a tárgyévet követő év március 20-áig adatot szolgáltat. 11. Az OH a költségvetési támogatások igénybevételével kapcsolatos ellenőrzése során ellenőrzi a kiegészítő támogatás igénylésével, elszámolásával és felhasználásával kapcsolatos rendelkezések megtartását, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátásban való közreműködést. 12. Ha a kiegészítő támogatásra való jogosultság alapja az 1. (1) bekezdés e) vagy g) pontja alapján kötött közoktatási megállapodás, az oktatásért felelős miniszter dönt az érintett helyi önkormányzat fizetési kötelezettségéről a) a közoktatásról szóló törvény 81. (13)-(14) bekezdésben meghatározott esetben - ha a közoktatási megállapodásból más nem következik - valamennyi gyermek, tanuló tekintetében, b) a közoktatásról szóló törvény 81. (15) bekezdésben meghatározott esetben a feladatellátási helyen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők tekintetében. 13. (1) E rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáráról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/A. -a. Budapest, március Bajnai Gordon miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda 75. szám Tartalomjegyzék 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 26/2010. (V. 12.) EüM rendelet 27/2010.

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A 3/2015. (I. 28.) 229/2012. (VIII.

A 3/2015. (I. 28.) 229/2012. (VIII. A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 63498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany

Részletesebben

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 185. szám 25789 A Kormány 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 28., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök. Tartalomjegyzék. 352/2012. (XII. 13.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 13., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 352/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról A Kormány a Magyarország 2013. évi

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 Budapest, 2013. május 31. Ára: 5200 Ft 5. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 914 1018 II. GAZDASÁG 1019 1052 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1053 1074 914 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 5. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám MAGYAR KÖZLÖNY 202. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 5., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CCIII. törvény A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

3/2012. (III. 1.) BM rendelet

3/2012. (III. 1.) BM rendelet 3/2012. (III. 1.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány. /2012. ( ) Korm. r e n d e l e t e. egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvényhez kapcsolódó, kormányrendeleti szintű módosításokat, elsősorban a támogatott lakhatás,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben