Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, 58/B (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. 34. (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, 131. (1) bekezdésében és a 151. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatások helyi szabályairól a következőket rendeli el: ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Fejezet 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális ellátások tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 3. (3) bekezdése és a gyermekjóléti támogatások tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti személyekre, akik Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek. (3) A rendelet hatálya az átmeneti segély tekintetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (4) A 31. és a 35. (2) bekezdés vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed a köztemetési költség, vagy jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére kötelezettekre, tekintet nélkül arra, hogy Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén rendelkeznek-e lakcímmel. (1) E rendelet alkalmazásában a) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege; 2.

2 2 b) környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 56-57/B. -a szerinti helyszíni szemle, amelynek célja a kérelmező szociális, családi és vagyoni viszonyainak ellenőrzése, kötelezettségei teljesítésének vizsgálata. Készítésében a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény szociális munkás családgondozó szakemberei is részt vehetnek; c) elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény - különösen árvíz, belvíz, szélvihar, felhőszakadás stb. hatására, valamint tűzeset miatt bekövetkező kár; d) gyermekintézmény: Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bölcsőde, óvoda, általános iskola, szakiskola, középiskola és kollégium; e) díjhátralék: a vezetékes gáz, távhő-szolgáltatási, víz és csatornahasználati, szemétszállítási díjtartozás, közösköltség-hátralék, lakbérhátralék; f) adósságkezelési tanácsadó: a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény családsegítő szolgálata (továbbiakban Családsegítő Szolgálat) által kijelölt személy; g) lakbér: a lakásbérleti szerződés alapján a bérlő által fizetett bérleti díj és a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokért fizetett díj együttes összege. (2) Ahol e rendelet jövedelmet, rendszeres pénzellátást, vagyont, családot vagy háztartást említ, - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a Sztv. 4. -ában meghatározott fogalmakat kell használni. (3) A gyermekjóléti támogatások esetén család alatt a Gyvt. 19. (4)-(5) bekezdése szerinti család fogalmat kell érteni a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban Gyer.) 66. (1)-(3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (4) A gyermekjóléti támogatások esetén vagyon alatt a Gyvt. 19. (7) bekezdésében meghatározott fogalmat kell érteni a Gyer. 65. (5)-(7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. (5) Az e rendeletben szabályozott rendszeres települési támogatások közül a Sztv. 45. (2) bekezdése szerint a lakhatási támogatást és a lakbértámogatást kell lakásfenntartási támogatásnak tekinteni, így a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó kedvezmények más jogszabály alkalmazásában ezekhez a támogatásokhoz is társulnak. KÜLÖNÖS RÉSZ II. Fejezet Szociálpolitikai Kerekasztal 3. (1) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, amelynek feladata a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepció véleményezése.

3 3 (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal létszáma 9 fő, tagjai: A Közgyűlés Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságának elnöke, A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szegedi Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi igazgatója, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény főigazgatója, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Fogyatékkal Élők és Betegek Érdekvédelmi Szervezeteinek Fóruma képviselője, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa képviselője, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió képviselője, Szegedi Ősz Idősotthon intézményvezetője, Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. (3) A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke a Közgyűlés Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságának elnöke. (4) A Szociálpolitikai Kerekasztal legalább évente egy alkalommal ülést tart, tagjai határozzák meg működésének rendjét, az üléseket a Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke hívja össze. (5) A Szociálpolitikai Kerekasztal működése során az ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat ellátó irodája (továbbiakban: Iroda) látja el. III. Fejezet Rendszeres települési támogatás 4. A rendszeres települési támogatás fajtái: a) lakhatási támogatás, b) hátralékcsökkentési támogatás, c) lakbértámogatás d) gyógyszertámogatás. Lakhatási támogatás 5. (1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez havi rendszerességgel nyújtott hozzájárulás, mely a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez adható. (2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

4 4 (3) A lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (4) Ha a háztartás a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. (6) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság 450-szerese. (7) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (8) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 50%-át, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra felfelé kerekítve kell meghatározni. (9) A (8) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM=0,3-(J-0,5xNYM)x0,15/NYM ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig a nyugdíjminimumot jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

5 5 6. (1) A lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (2) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónapra kell megállapítani. Amennyiben a kérelmező lakhatási támogatásra való jogosultsága még fennáll, a jogosultság megállapítása iránti kérelem legkorábban a jogosultság lejáratának hónapjában adható be, és a lakhatási támogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani. (3) A lakhatási támogatást a (4)-(5) bekezdésekben foglalt kivétellel - természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amelyet a kérelmező a kérelmében megjelöl. (4) Bérleti/albérleti jogviszony esetén a bérleti/albérleti díjhoz a kérelmező lakcímére vagy folyószámlájára is folyósítható a támogatás. (5) Ha a kérelmező által megjelölt rendszeres kiadáshoz a 7. (1) bekezdésben foglalt megállapodás hiánya miatt nem folyósítható a támogatás, vagy ha vegyes (szilárd) tüzelésű fűtési mód esetén a tüzelőanyag költségeihez kérik, azt a kérelmező lakcímére vagy folyószámlájára kell folyósítani. (6) A lakhatási támogatást tárgyhónap 30. napjáig kell utalni. 7. (1) A lakhatási támogatást azon közüzemi szolgáltató vagy közös képviselő (továbbiakban szolgáltató) részére lehet folyósítani, mellyel az Önkormányzat megállapodást kötött. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell: - azon adatok körét, melyek a kérelmezőnek, mint fogyasztónak és a fogyasztási helynek az azonosításához, vagy a társasház azonosításához szükségesek, és amelyeket a lakhatási támogatást megállapító határozatában fel kell tüntetni, - az átutalt lakhatási támogatás szolgáltató általi jóváírásának módját és határidejét. (3) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában nyújtott lakhatási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani. (4) Ha a lakhatási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában kerül biztosításra és a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, vagy szolgáltatóváltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó közti elszámolást követően fennmaradó összeget a szolgáltató a fogyasztónak 15 napon belül kifizeti.

6 6 (5) A lakhatási támogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a) lakcíme megváltozott, b) a 36. (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a lakhatási támogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett, c) elhunyt. (6) A lakhatási támogatást a lakcímváltozás, a felülvizsgálat, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával bezárólag kell megszüntetni. Hátralékcsökkentési támogatás 8. (1) A hátralékcsökkentési támogatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott ellátás, amely a kérelmező és háztartása által lakott helyiség lakhatásának megőrzését segíti elő. A hátralékcsökkentési támogatáshoz adósságkezelési tanácsadás is kapcsolódik. A támogatást tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a követelés jogosultjának kell folyósítani. (2) Hátralékcsökkentési támogatásban részesülhet az a kérelmező és annak háztartása, a) akinek díjhátraléka aa) eléri az ,-Ft-ot, de nem haladja meg az ,-Ft-ot, és ab) legalább hat havi, vagy a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, ac) olyan szolgáltatónál áll fenn, mellyel az önkormányzat keretmegállapodást kötött, b) aki a legalább 25 %-os önrész megfizetését vállalja és ez a vállalás a rendelkezésre álló adatok alapján folyamatos fizetési kötelezettség mellett a háztartás jövedelmi viszonyait figyelembe véve teljesíthető, c) akinek háztartásában ca) egyszemélyes háztartás esetében az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét, cb) kettő és több személyes háztartás esetében az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és a háztartás legalább egy tagjának rendszeres pénzellátást, vagy árvaellátást folyósítanak, vagy rendszeres jövedelme keresőtevékenységből származik, valamint d) a háztartás tagjai nem rendelkeznek vagyonnal, és e) a lakhatás céljára szolgáló helyiség vagy helyiségcsoport alapterülete nem haladja meg az alábbi mértéket: Egy háztartásban lakó személyek száma Alapterület Egyszemélyes háztartás esetén 60 m 2 2 személyes háztartás esetén 70 m 2 3 személyes háztartás esetén 80 m 2 4 személyes háztartás esetén 90 m 2 5 személyes háztartás esetén 115 m 2 6 személyes háztartás esetén 125 m 2 Minden további személy után +10 m 2 -t. (3) Egy lakásból álló családi ház esetén az alapterület 20 m 2 -rel meghaladhatja az egy háztartásban lakó személyek létszáma szerinti (2) bekezdés e) pontjában meghatározott mértéket.

7 7 (4) Több díjhátralék esetében legalább az egyik hátraléktípus tekintetében teljesülnie kell a (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti feltételnek. (5) Az éves elszámoló számlában kimutatott díjhátralékot legalább hat havi elmaradásnak kell tekinteni. (6) A díjhátralékba beleértendő valamennyi szolgáltatónál fennálló tartozás, kivéve azokat, amelyek a hátralékcsökkentési támogatás keretében nem rendezhetőek, vagy az ügyfél nem kéri bevonásukat, feltéve, hogy rendezésük érdekében az ügyfél a szolgáltatóval megállapodást kötött. 9. (1) Ha az adós egyidejűleg többféle díjhátralék kezelését kéri, a hátralékcsökkentési támogatást a kezelt díjhátralékok arányának figyelembevételével kell meghatározni. (2) A hátralékcsökkentési támogatás mértéke legfeljebb a díjhátralék kezelés körébe bevont díjhátralék 75%-a, összege nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. A támogatás egy összegben vagy legfeljebb 18 havi részletben nyújtható azzal, hogy a támogatás folyósításának időtartama megegyezik a (3) bekezdés alapján vállalt önrész megfizetésének időtartamával. (3) Az önrész megfizetése történhet a) egy összegben, vagy b) legfeljebb 18 havi részletben, az adós vállalásától függően. (4) Ha az adós az önrész befizetését egy összegben vállalja, nem kell megfelelnie annak a feltételnek, hogy a háztartás legalább egy tagjának rendszeres pénzellátást, árvaellátást folyósítanak, vagy keresőtevékenységet végez. (5) Ha az eredeti vállalástól eltérően a hátralékcsökkentési támogatás időtartama alatt az önrész egy összegben kifizetésre került, az önkormányzat által megállapított támogatás, vagy annak még fennálló része egy összegben is kiutalható. (6) A hátralékcsökkentési támogatásban részesülő személy nem kötelezhető azon díjhátralék típusba tartozó díj megfizetésére, amelyhez kapcsolódóan hátralékcsökkentési támogatásban nem részesül. (7) Az Önkormányzat a szolgáltatókkal keret-megállapodást köt. A keret-megállapodásnak tartalmaznia kell: - a szolgáltató szerv hozzájárulását a fizetés halasztásához, - a szolgáltató szerv által vállalt kedvezményeket (pld.: ingyenes óra visszakötés, járulékok, kamat elengedése, a végrehajtás felfüggesztése), - a szolgáltató szerv kötelezettségvállalását arról, hogy haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot és az adósságkezelési tanácsadót, amennyiben a hátralékos a részletfizetési megállapodásnak nem tesz eleget. 10. (1) Az Önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást a Családsegítő Szolgálat adósságkezelési tanácsadója útján biztosítja.

8 8 (2) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a hátralékcsökkentési támogatásban részesülőnek az adósságkezelési tanácsadó tájékoztatást, javaslatot ad, tanácsadást biztosít; a hátralékos hozzájárulásával előgondozás keretében megvizsgálja a hátralékos háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz a hátralékcsökkentési támogatásba történő bevonásra; a díjhátralék rendezésének feltételeiről a jogosulttal írásos megállapodást köt; a támogatás időtartama alatt a hátralékossal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak betartását; a hátralékcsökkentési támogatás megállapítására és megszüntetésére vonatkozó javaslatot, és a jogosultságot érintő változást írásban jelzi az Iroda felé; szakmai fórumok szervezésével a tanácsadás hatékonyságát elősegíti. (3) A hátralékcsökkentési támogatás iránti kérelmet egy háztartáson belül bármelyik nagykorú személy benyújthatja. (4) A hátralékcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (5) A kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a Családsegítő Szolgálatnál is benyújtható, melyet az adósságkezelési tanácsadónak az átvételt követő 3 munkanapon belül az Irodára el kell juttatnia. A kérelemhez csatolni kell a fizetési kapacitás vizsgálat eredményét, amely tartalmazza a háztartás havi bevételét és összes kiadását és az adósságkezelési tanácsadó javaslatát a kérelmező hátralékcsökkentési támogatásba való bevonására. 11. (1) Ha a kérelmező vagy háztartásának tagja már részesült hátralékcsökkentési támogatásban, a kérelem benyújtására legkorábban a 12. (6)-(7) bekezdésében foglalt időtartamok lejártát megelőző egy hónappal van lehetőség. A jogosultság a kérelem elbírálásának hónapjától, de legkorábban a 12. (6)-(7) bekezdésében foglalt időtartamok lejártát követő naptól állapítható meg. (2) A hátralékcsökkentési támogatásról szóló határozatban rendelkezni kell a támogatás összegéről, a részletfizetés időtartamáról, a szolgáltatóval történő részletfizetési megállapodás megkötésének határidejéről, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvétel kötelezettségéről. (3) A hátralékcsökkentési támogatásban részesülő személy a hátralékcsökkentési támogatás megállapításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a díjhátralékot kezelő szolgáltatóval részletfizetési megállapodást köteles kötni. (4) A hátralékcsökkentési támogatás folyósítása akkor rendelhető el, ha a jogosult a részletfizetési megállapodás megkötését igazolta. Legfeljebb 3 havi önrész vállalás esetén az előírt önrésznek vagy első részletének befizetését is igazolnia kell.

9 9 (5) Ha a jogosult a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének az erre vonatkozó felszólítás közlésétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, akkor a hátralékcsökkentési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni. (6) A hátralékcsökkentési támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a támogatásban részesülő személy köteles felkeresni a Családsegítő Szolgálatot az adósságkezelési tanácsadás megkezdése érdekében. (7) A hátralékcsökkentési támogatásban részesülő személy a támogatás időtartama alatt köteles együttműködni az adósságkezelési tanácsadójával. Az együttműködés során a támogatásban részesülő köteles a) hozzájárulni a díjhátralékára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához, b) aktívan közreműködni a hátralékkezelési megállapodás kidolgozásában, c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni a hátralékkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról. 12. (1) Ha a hátralékcsökkentési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, akkor a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a támogatást a változást követő hónap első napjától meg kell szüntetni. (2) Ha a jogosult meghal, a halálesetet követő 15 napon belül a jogosulttal elhalálozása előtt egy háztartásban élő személyek bármelyike nyilatkozhat arról, hogy a hátralékcsökkentési támogatás további folyósítását kéri. Ebben az esetben a hátralékcsökkentési támogatást a jogosultság határozatban megállapított időtartamáig változatlan összegben folyósítani kell, a továbbiakban a nyilatkozattevőt, mint jogosultat terhelik az előírt kötelezettségek. (3) A támogatást igénybe vevő kérésére, a megváltozott körülmények figyelembevételével és az adósságkezelési tanácsadó javaslatára a támogatás megszüntethető, illetve amennyiben a díjhátralék a támogatási időszak lejárta előtt a szolgáltató jelzése alapján kiegyenlítésre került, a hátralékcsökkentési támogatást meg kell szüntetni. (4) A hátralékcsökkentési támogatást meg kell szüntetni, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult a) az általa vállalt önrész törlesztése során a fizetési határidő leteltétől számított 15 nap eredménytelenül eltelt, és együttvéve három havi elmaradás keletkezik, vagy b) a hátralékcsökkentési támogatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének együttvéve három hónapig nem tesz eleget. (5) Ha a jogosult az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, és felhívásra nem igazolja, hogy önhibáján kívül eső okból nem tett eleget a kötelezettségének, a hátralékcsökkentési támogatást meg kell szüntetni, és a kifizetett összeget vissza kell téríteni. (6) A hátralékcsökkentési támogatás a (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetéstől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

10 10 (7) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja a hátralékcsökkentési támogatás lezárásától - ide nem értve a (4)-(5) bekezdés szerinti megszüntetést - számított 24 hónapon belül nem részesülhet hátralékcsökkentési támogatásban. Lakbértámogatás 13. (1) Lakbértámogatásra jogosult az a szociális alapon bérbe adott lakás bérlője, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum két és félszeresét, és a háztartás nem rendelkezik vagyonnal - feltéve, hogy az általa bérelt lakás nagysága a (2) bekezdésben szabályozott, a háztartás létszáma szerinti elfogadható mértékét nem, vagy legfeljebb egy kategóriával haladja meg. Lakbértámogatás ugyanazon lakásban csak egy bérlőnek adható, függetlenül a bérlőtársak számától. (2) A bérlő által lakott lakás elfogadható nagyságának kategóriái: a) egyedül élő személy vagy kétszemélyes háztartás esetén legfeljebb 2 lakószoba, b) háromszemélyes háztartás esetén legfeljebb 2,5 lakószoba, c) 4-5 személyes háztartás esetén legfeljebb 3 lakószoba, d) ha 5 személynél több lakik a háztartásban, a c) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 0,5 lakószoba. (3) Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem számításánál a 5. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. 14. (1) A lakbértámogatás egy havi összege a) a bérleti díj 33 %-a, ha a jogosult által bérelt lakás nagysága a 13. (2) bekezdés szerinti mértéket nem haladja meg, b) a bérleti díj 22 %-a, ha a jogosult által bérelt lakás nagysága a 13. (2) bekezdés szerinti mértéket egy kategóriával meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 2.500,- Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra felfelé kerekítve kell meghatározni. (2) A lakbértámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a lakásbérleti szerződés érvényességéig, de legfeljebb 12 hónapra kell megállapítani. (3) A jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt legkorábban annak megszűnését megelőző három hónapban adható be. Ebben az esetben a lakbértámogatást a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani. (4) A lakbértámogatást tárgyhónap 15-ig az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. számlájára kell utalni. 15.

11 11 (1) Nem jogosult lakbértámogatásra az a bérlő, aki a (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével életvitelszerűen nem tartózkodik a lakásban, vagy aki a lakás hasznosításával jövedelemhez jut, vagy költségelvű, illetve piaci alapú lakbért fizet, továbbá aki a lakásába nem jogszerűen fogad be másik személyt. (2) A lakbértámogatásra való jogosultságot nem érinti, ha a bérlő azért van távol, mert a) gyógykezelésben részesül, b) katonai szolgálatot teljesít, c) a lakóhelyén kívül dolgozik és ott nincs állandó lakása, d) a lakóhelyén kívül végzi tanulmányait, e) szabadságvesztés büntetését tölti, f) az épület vagy a lakás karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével vagy korszerűsítésével kapcsolatos munkák miatt a lakást rendeltetésszerűen, átmenetileg nem tudja használni, g) üdül, vagy családi, illetve egészségügyi körülményei ezt indokolttá teszik, és ezt hitelt érdemlő módon bizonyítja. (3) A lakbértámogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a) lakcíme megváltozott, b) bérleti jogviszonya megszűnt, c) a 35. (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a lakbértámogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett, d) elhunyt. (4) A lakbértámogatást a lakcímváltozás, a bérleti jogviszony megszűnése, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával bezárólag kell megszüntetni. Gyógyszertámogatás 16. (1) A jövedelmi viszonyai alapján gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, aki a krónikus betegségére tekintettel a járóbeteg-ellátás keretében rendelhető vényköteles gyógyszerek ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is költségét létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. (2) Gyógyszertámogatásra jogosult az, a) akinek közgyógyellátásra való jogosultsága nem került megállapításra, és b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát, és c) gyógyszertár által beárazott, háziorvosa és/vagy kezelőorvosa által kiállított igazolás szerint a kérelem benyújtását megelőző három hónapban a krónikus betegségéhez közvetlenül kapcsolódó vényköteles gyógyszerköltségének havi átlaga (továbbiakban havi rendszeres gyógyszerköltség) meghaladta a 3.000,- Ft-ot.

12 (1) A gyógyszertámogatás havi összege a kérelmező igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége 100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet magasabb az alábbi, jövedelemkategóriák szerinti összegeknél: Egy főre jutó jövedelem Havi, maximum összegek A nyugdíjminimum Egyedülélő Családban élő kétszereséig ,- Ft 8.000,- Ft kettő és félszereséig 8.000,- Ft 5.000,- Ft háromszorosáig 6.000,- Ft 4.000,- Ft (2) Az egy családban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén folyósított ellátás együttesen havonta nem haladhatja meg a ,- Ft-ot. (3) Amennyiben a kérelmező gyógyszertámogatásban részesül, vagy közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, a kérelmet legkorábban a gyógyszertámogatás vagy közgyógyellátási igazolvány lejáratának hónapjában nyújthatja be. 18. (1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtásának hónapjától kell megállapítani. Amennyiben a kérelmet a gyógyszertámogatás vagy közgyógyellátás lejáratának hónapjában nyújtotta be a kérelmező, a jogosultság a lejáratot követő hónaptól állapítható meg. (2) A gyógyszertámogatást 12 hónapra kell megállapítani és február, április, június, augusztus, október, december hónap (továbbiakban kifizetési hónapok) 30. napjáig két hónapra előre kell folyósítani. Az első összeg kiutalására a megállapító határozat meghozatalát követő legközelebbi kifizetési hónapban kerül sor. (3) A gyógyszertámogatás postai úton vagy folyószámlára történő átutalással fizethető. (4) A jogosult - a 35. (1) bekezdésében foglaltakon túl - 15 napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították. (5) A gyógyszertámogatást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a) más településre költözött, b) a 35. (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a gyógyszertámogatásra már nem jogosult, vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehetett, c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult, d) elhunyt. (6) A gyógyszertámogatást az (5) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetben a felülvizsgálat, illetve a változás hónapjának utolsó napjával, az (5) bekezdés d) pontja szerinti esetben annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amelyre a támogatás már kiutalásra került.

13 13 A rendkívüli települési támogatás fajtái: a) átmeneti segély, b) gyermekek átmeneti segélye, c) temetési segély. IV. fejezet Rendkívüli települési támogatás 19. Átmeneti segély 20. Kérelemre, pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában átmeneti segély állapítható meg: a) az egyedül élő személynek, amennyiben havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve a 21. (1) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben a nyugdíjminimum két és félszeresét, b) a családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét, illetve a 21. (1) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és az egyedül élő személy, illetve a családban élő személyek vagyonnal nem rendelkeznek. 21. (1) Átmeneti segély adható a) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül bekövetkezett, előre láthatóan tartós jövedelemcsökkenés esetén; b) gyógyszerköltségek, gyógyászati segédeszközök támogatásaként, kórházi kezelés, vagy egyéb, egészségi állapot miatt jelentkező váratlan kiadás esetén; c) haláleset miatt bekövetkezett, a temetéssel kapcsolatos többletköltségek enyhítésére; d) szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem régebben szabadult személynek, ha börtönkeresményéből a szükséges kiadásai nem fedezhetők; e) ha lakásfenntartással összefüggő alkalmankénti jelentős kiadások következtében (pl. tüzelővásárlás, kimagaslóan magas fűtési számla, stb.) a kérelmező pénzbeli segítségre szorul, vagy közüzemi szolgáltatóknál, közös költség címén fennálló díjhátralékok rendezéséhez, előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék működtetéséhez, illetve, ha közüzemi díjhátralék miatt adósságkezelési szolgáltatásra, vagy hátralékcsökkentési támogatásra jogosult, a megállapított önrész megfizetéséhez; f) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása című pályázatot nyert társasházban élő lakástulajdonos lakásának felújítási költségére, amennyiben a vállalt önerőt még nem fizette be; g) ha elemi kár következtében lakhatását biztosító ingatlan és ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti; h) egyéb súlyos krízishelyzet megoldásához.

14 14 (2) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, közüzemi szolgáltatóknál vagy közös költség címén fennálló díjhátralékokra nyújtott átmeneti segély abban az esetben állapítható meg, ha a díjhátralék a kérelmező vagy a kérelemben feltüntetett családtagja nevén szerepel. (3) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra csak egy lakástulajdonosnak és egy nyertes pályázatra csak egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a lakás tulajdonosainak számától és a tulajdonos személyének változásától, feltéve, hogy a kérelem a nyertes pályázatról szóló értesítést követően a vállalkozói szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül került benyújtásra. Kivételes méltánylást érdemlő esetben akkor is megállapítható, ha a kérelem a vállalkozói szerződés megkötésétől számított 6 hónapon túl került benyújtásra, de az önkormányzat és a társasház között megkötött támogatási szerződés megkötésétől vagy annak módosításától számított 6 hónap még nem telt el. (4) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott átmeneti segély ugyanazon lakásra és ugyanazon elemi kárra egy alkalommal állapítható meg. (5) Árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt átmeneti segélyt akkor lehet az (1) bekezdés g) pontja szerint elbírálni, ha a kérelmet a kihirdetett árvíz- vagy belvíz-védekezési készültség ideje alatt és azt követő 60 napon belül nyújtották be. Egyéb elemi kár esetén a kérelem benyújtásának határideje a káresemény bekövetkeztét követő 60 nap. 22. (1) Az átmeneti segélyek összege a 21. (1) bekezdés f) és g) pontjában szabályozott eset kivételével egyedül élő kérelmezőnként, illetve családonként a gyermekek átmeneti segélyével együtt egy naptári évben legfeljebb ,- Ft lehet. (2) A 21. (1) bekezdés f) pontjában szabályozott esetben a segély összege legalább ,- Ft, legmagasabb összege az egyéb indokkal adott átmeneti segélyekkel (a gyermekek átmeneti segélyét is beleértve) együtt egyedül élő kérelmezőnként, illetve családonként egy naptári évben legfeljebb ,- Ft lehet, azonban nem lehet magasabb a vállalt és meg nem fizetett önerő összegénél. (3) A 21. (1) bekezdés g) pontjában szabályozott esetben a segély összege legalább ,- Ft, legfeljebb ,- Ft, ugyanakkor nem lehet magasabb, mint a helyreállítási költség 90%-a és a biztosító által fizetett kártérítés különbsége. 23. (1) Ha a rendelet másként nem rendelkezik, az átmeneti segélyt a kérelmező által megjelölt lakcímre vagy folyószámlára kell utalni. Krízishelyzet, továbbá hajléktalan személyek esetében pénztári kifizetést lehet alkalmazni. (2) A 21. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, közüzemi szolgáltatóknál vagy közös költség címén fennálló díjhátralékokra nyújtott átmeneti segélyt a közüzemi szolgáltatóhoz, illetve a társasház közös képviselője által megadott számlaszámra kell utalni.

15 15 (3) A 21. (1) bekezdés f) pontja szerint megállapított átmeneti segélyt - a kérelmező által bemutatott önerő megfizetésére vonatkozó megállapodás megkötését követően - a társasház közös képviselője által megadott számlaszámra kell utalni. Gyermekek átmeneti segélye 24. A szülő, törvényes képviselő kérelmére, pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában gyermekek átmeneti segélye állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét és a családnak vagyona nincs. 25. (1) Gyermekek átmeneti segélye a) várandós anya gyermekének fogadására, gyermek beiskolázására, tandíjra, tankönyv és tanszervásárlás kiadásaira, tavaszi, téli ruhanemű pótlásához, a gyermek megnövekedett élelmezési költségére, illetve egyéb - a gyermeket érintő - nagyobb összegű, nem várt és indokolt kiadásokra; b) táplálékallergiája vagy más alapbetegsége miatt speciális diétára szoruló, vagy rendszeresen gyógyszert fogyasztó gyermek egészségi állapotához igazodó étkeztetése, gyógyszerköltségének csökkentése érdekében; c) a Gyámhivatal által nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartásra, a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülése érdekében a törvényes képviselőnek, a c) pontban foglalt esetben a kapcsolattartásra jogosult szülő részére adható. (2) A gyermekek átmeneti segélyének összege családonként a 21. (1) bekezdés a), b), c), d) e) és h) pontja alapján nyújtott átmeneti segélyekkel együtt egy naptári évben legfeljebb ,- Ft lehet. (3) A gyermekek átmeneti segélyét a kérelmező által megjelölt lakcímre vagy folyószámlára, a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatához (továbbiakban: NGSZ), vagy a gyermekintézményhez kell utalni. Krízishelyzet esetén pénztári kifizetést lehet alkalmazni. Temetési segély 26. (1) Temetési segély állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott (továbbiakban: eltemettető), és a kérelmet a temetést (hamvasztást) követő 2 hónapon belül terjesztette elő. (2) Az elhunyt eltemettetéséhez temetési segély csak egy alkalommal állapítható meg. (3) Temetési segélyre jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg és vagyonnal a kérelmező, illetőleg családja nem rendelkezik.

16 16 (4) A temetési segély mértéke az alábbi jövedelemkategóriák szerint alakul: a nyugdíjminimum testtemetés hamvasztás másfélszereséig ,-Ft ,-Ft háromszorosáig ,-Ft ,-Ft (5) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt temetése közköltségen történt. V. fejezet Gyermekjóléti támogatás 27. A gyermekjóléti támogatás fajtái: a) gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás, b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás 28. (1) A gyermekintézményben - napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (továbbiakban: törvényes képviselő) köteles. (2) Gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás (továbbiakban: térítési díj támogatás) állapítható meg, ha a család önhibáján kívül eső okból olyan rendkívüli szociális nehézséggel terhelt életkörülmények között él, mely miatt a gyermek(ek) megfelelő élelmezésének biztosítása veszélyben van. (3) Térítési díj támogatás adható, ha a) a törvényes képviselő saját háztartásában gyermekintézményi ellátást igénybe vevő kiskorú gyermeket vagy olyan fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és b) a család ba) nem rendelkezik vagyonnal, és bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét. (4) Nevelésbe vett kiskorú gyermekre tekintettel nem állapítható meg térítési díj támogatás.

17 (1) A térítési díj támogatásra jogosító időszak (továbbiakban: jogosultsági időszak) a) bölcsőde esetén legfeljebb egy év, b) köznevelési intézmény (óvoda, iskola) esetén legfeljebb tíz hónap (szeptember 1-től június 30-ig) (2) A térítési díj támogatást a törvényes képviselő kérelme alapján és az (1) bekezdésben foglalt időszak figyelembevételével, de legfeljebb a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani. (3) Kérelem benyújtására legkorábban az étkezés igénybevételét megelőző hónapban van lehetőség. Oktatási intézmények esetén a szeptember hónaptól igényelt támogatásra vonatkozó kérelmet június 1-jét követően lehet benyújtani. (4) A térítési díj támogatás havi összege a) gyermekenként a b) pontban foglalt kivételével 3.000,- Ft, mely összeget 1.500,-Ft-ra kell módosítani - amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg a normatív étkeztetési kedvezmény megállapítását követő hónap első napjától. b) gyermekenként 1.500,- Ft, ha a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg. Ezt az összeget 3.000,-Ft-ra kell módosítani a megszűnés hónapjának első napjától, amennyiben a gyermek 50 %-os normatív étkezési kedvezményre való jogosultsága megszűnik. (5) A térítési díj támogatás összegének szempontjából a jogosultsági időszak alatt minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. (6) A térítési díj támogatás a jogosultsági időszak alatt havonta az adott hónap első munkanapján kerül átutalásra a) az önkormányzat által fenntartott bölcsődék esetében a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi, b) az önkormányzat által fenntartott óvodák és az állami intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolák, szakiskolák, szakmunkásképző- és középiskolák, valamint kollégiumok esetében az NGSZ, c) nem önkormányzati és nem állami fenntartású gyermekintézmények esetében az intézmény számlaszámára. 30. (1) Ha a térítési díj támogatásra jogosult gyermek a jogosultsági időszak alatt Szeged közigazgatási területén intézményt vált, a) az önkormányzat vagy az állami intézményfenntartó központ által fenntartott gyermekintézmény köteles a változást az NGSZ felé jelezni a térítési díj támogatás átvezetése érdekében, ha a gyermek ugyancsak önkormányzati, vagy állami fenntartású új étkeztető gyermekintézménybe jár. Ha az új étkeztető gyermekintézmény nem önkormányzati vagy állami fenntartású, a még fel nem használt térítési díj támogatást vissza kell utalni az önkormányzat elszámolási számlájára, és az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni;

18 18 b) a nem önkormányzati és nem állami fenntartású gyermekintézmény esetén, a még fel nem használt térítési díj támogatást minden esetben vissza kell utalni az önkormányzat számlájára. Az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni. (2) A jogosultsági időszak alatt folyósított térítési díj támogatásból fel nem használt összeget az (1) bekezdésben szereplő intézmény az időszak lejártát követően 30 napon belül visszautalja az önkormányzat elszámolási számlájára a gyermek nevének, szülője nevének és lakcímének feltüntetésével. (3) Amennyiben a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkeztetést nem igényli meg, vagy a normatív étkezési kedvezményben változás történt, az (1) bekezdésben szereplő intézmény köteles azt a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban bejelenteni az Irodához. (4) A térítési díj támogatás megszüntetéséről kell rendelkezni, ha a) a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkeztetést nem igényli meg, vagy a gyermek nem veszi igénybe, b) a Gyámhivatal a gyermek nevelésbe vételét rendelte el, c) a gyermek Szeged közigazgatási területén kívül eső gyermekintézménybe kerül, d) a törvényes képviselő vagy a jogosult gyermek szegedi lakcíme megszűnik, e) a kedvezményezett gyermek a Gyvt. alapján 100 %-os normatív étkezési kedvezményre szerzett jogosultságot, f) a gyermekintézmény jelzése szerint a kedvezményezett gyermek bölcsődei, óvodai nevelése vagy tanulói jogviszonya megszűnt, g) a jogosult kérésére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 31. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás az önkormányzat által tárgyév május hónapjában biztosított, a Gyvt. 20/A. -a szerint meghatározott összegű egyszeri támogatás azok részére, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév május 1-jén fennáll. VI. Fejezet Köztemetés 32. A Sztv. 48. (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelező jogerős határozat kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtott kérelemre, méltányosságból engedélyezhető a) a köztemetés költségének részletekben történő törlesztése, ha az eltemettetésre köteles személy aa) ab) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem éri el, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét nem éri el,

19 19 b) a köztemetés költségének legfeljebb 60%-kal történő csökkentése, ha az eltemettetésre köteles személy ba) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum két és félszeresét nem éri el, vagy bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, c) a köztemetés költségének elengedése, ha az eltemettetésre köteles személy ca) egyedülélő és havi jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét nem éri el, vagy cb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét nem éri el. VII. Fejezet Eljárási rendelkezések 33. (1) Az ellátás iránti kérelem az e célra rendszeresített nyomtatványon postai úton vagy ügyfélszolgálati időben szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain nyújtható be. A hátralékcsökkentési támogatás iránti kérelem az adósságkezelési tanácsadónál is előterjeszthető. (2) A kérelemhez csatolni kell az e rendelet mellékletében meghatározott igazolásokat. 34. (1) Ahol a rendelet melléklete szerint jövedelemigazolás benyújtására van szükség, a jövedelem a) munkaviszonyból származó jövedelem esetén az erre rendszeresített a béren kívüli juttatásokat is tartalmazó formanyomtatványon, b) álláskeresési támogatás esetén a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolással, c) nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, illetve egyéb nyugdíjszerű ellátás esetén a kifizetett ellátás igazoló szelvényével, banki átutalási igazolással, amennyiben az ellátást levonás terheli, a fenti igazolásokon felül a nyugdíjfolyósító szerv által tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy az ellátást megállapító határozattal, d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, vagy banki átutalási igazolással, vagy a folyósító szerv igazolásával, e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóhatóság által kiállított igazolással, vagy a benyújtott adóbevallás másolatával, az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan havi bontásban könyvelői igazolással, ennek hiányában a vállalkozó nyilatkozatával, f) ösztöndíj esetén a közép-, ill. felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással, vagy a számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott és a hallgató aláírásával ellátott adatlappal, g) egyéb jövedelem esetén az erre rendszeresített formanyomtatványon tett nyilatkozattal igazolható. (2) Az e rendeletben szabályozott ellátások esetén a gyermekjóléti támogatások kivételével a jövedelemszámításnál a Sztv. 10. (2)-(5) bekezdéseit kell alkalmazni.

20 20 (3) Gyermekjóléti támogatások esetén a jövedelemszámításnál a Gyvt (2) bekezdését és a Gyer. 65. (4), (8) és (9) bekezdéseit kell figyelembe venni. 35. (1) A tényállás tisztázásához az Iroda a kérelemben megjelölt lakcímen környezettanulmányt végezhet. Környezettanulmány készítése különösen akkor indokolt, ha a) a jelenlegi és a korábban benyújtott bármely szociális ellátás iránti kérelmek adattartalma ellentmondásban áll egymással, b) az adatfeldolgozó programban szereplő, a kérelem elbírálásához nélkülözhetetlen adatok eltérőek a kérelemben foglaltaktól, c) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok eltérnek a kérelemben szereplő adatoktól, d) ellátás visszafizetése ügyében méltányossági kérelmet nyújtottak be. (2) Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, akkor a Sztv. rendelkezésein alapuló ellátásoknál a Sztv. 10. (6) bekezdésében foglaltak, a Gyvt. rendelkezésein alapuló ellátásoknál a Gyvt (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. (3) A határozatban megállapított kifizetésekről, átutalásokról Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája intézkedik. 36. (1) A települési vagy gyermekjóléti támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye, stb.) megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles az Irodához bejelenteni. E kötelezettségről a megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. (2) Az (1) bekezdés tekintetében a jövedelmi viszonyok megváltozásának a Sztv. 25. (7) bekezdésében meghatározott tartós jövedelemváltozás számít. (3) E rendeletben szabályozott rendszeres települési támogatások esetén a jogosult bejelentése vagy hivatalból történő tudomásszerzés alapján az ellátásra való jogosultság felülvizsgálatának elrendelésére van lehetőség. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a támogatás összege megváltozik, az új összeget a bejelentést követő hónaptól kell folyósítani. (4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén vizsgálni kell a támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét. E rendeletben szabályozott települési támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a Sztv ában foglaltakat, a gyermekjóléti támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a Gyvt ában foglaltakat kell alkalmazni.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról ÁLTALÁNOS RÉSZ. I.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 27.) Önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Tiszasziget Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásokról

T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásokról T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015... Hatálybalépés ideje:

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

1. Általános rész. (1) E rendelet alkalmazásában

1. Általános rész. (1) E rendelet alkalmazásában Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (02.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Kecskéd község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015./(II. 26.) sz. önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és szociális szolgáltatásokról Kecskéd Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester

Dr. Botka László polgármester Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10568/2013. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X. 04.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.23.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú települési támogatásokról Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek. 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete. A szociális juttatások rendszeréről 1 Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületnek 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete A szociális juttatások rendszeréről Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról

Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2015.(II.27.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátások szabályairól

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben