KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE"

Átírás

1 1041 Budapest, István út , Fax.: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY ID Management System ISO 9001:2008 valid until: KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A támogatás mértéke forint, egyösszegű és vissza nem térítendő. Egy házaspár a támogatást csak egy alkalommal veheti igénybe. Feltételek: a) A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatos támogatásban az a fiatal házaspár részesíthető, akiknél a házastársak mindegyike az Európai Unió tagállamainak állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező külföldi személy. b) A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét. c) Az egyik házastárs a kérelem benyújtását megelőzően az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. d) A házastársak sem együttesen, sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek önálló lakással, így különösen nincs és nem is volt beköltözhető lakásra tulajdonjoguk, haszonélvezeti-, használati-, vagy bérleti joguk. Nem tekinthető önálló lakásnak: da) az olyan lakóingatlan, amelyben a kérelmezők tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy legalább 3 éve bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik; db) a magánszemélytől, illetve az államtól vagy valamely önkormányzattól piaci alapon bérelt lakás. e) A házaspár ilyen támogatást korábban más önkormányzattól nem kapott. f) A fiatal házaspár a lakást Újpesten építi, vagy vásárolja és a lakás a házastársak közös tulajdonába kerül. g) Az építendő, vagy vásárolandó lakás hasznos alapterülete legfeljebb 80 m 2 lehet, továbbá az építési költsége (vételára) nem haladhatja meg: - három vagy több gyermekes házaspár esetében a ,- Ft-ot, - kétgyermekes házaspár esetében a ,- Ft-ot, - egyéb esetekben a ,- Ft-ot. h) A kérelmezők a rendelkezésükre álló pénzeszközöket, és az igénybe vehető szociálpolitikai támogatásokat az építés költségeinek, illetve a vételárnak a kiegyenlítésére felhasználják. Azonosító: 15 1/9

2 i) A lakás részletre történő vásárlása esetén - ide nem értve a pénzintézeti kölcsönt - a támogatás csak akkor nyújtható, ha a részletekben törlesztendő vételár-rész nem haladja meg a vételár 50 %-át. A támogatás igényelhető: 1.) Magántulajdonú lakás építéséhez, ideértve: a tetőtér-beépítéssel emeletráépítéssel nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával önálló lakás építését is. 2.) Vagy lakás vásárlásához, ideértve: az értékesítés céljára épített, vagy építetett lakás, vagy magánszemélyektől, gazdálkodó szervezettől történő lakás, vagy az Önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárlásához, ha az beköltözhetően és forgalmi értéken kerül eladásra. Az adásvételi szerződésben célszerű önálló elemként, a vételár megfizetésének részeként rögzíteni a támogatást. Amennyiben a szerződésből az olvasható ki, hogy a kérelmezők a támogatás nélkül is rendelkeznek a teljes vételárral, a támogatás nem ítélhető meg. Nem nyújtható a támogatás: 1.) Ha a kérelem a fent meghatározott feltételek bármelyikének nem felel meg. 2.) Ha a fiatal házaspár a lakást a házastársak egyikének hozzátartozójától (Ptk b,) kívánja megvásárolni. A támogatás folyósítása: A támogatás lakásvásárlás esetén csak akkor folyósítható, ha a kérelmezők a vételár támogatással csökkentett teljes összegét már maradéktalanul megfizették. A vételár megfizetésével egy tekintet alá esik a pénzintézet kölcsön folyósításáról szóló kötelezettségvállalása. Lakásépítés esetén pedig a támogatás akkor folyósítható, ha az épület készültségi foka az 50 %- ot meghaladja. A támogatás kizárólag lakásépítésre és lakásvásárlásra használható fel. A támogatás felhasználását a folyósítástól számított 90 napon belül lakásépítés esetén számlák, lakásvásárlás esetén a Földhivatal által iktatott adásvételi szerződés bemutatásával, vagy a tulajdonjognak a kérelmezők javára történő bejegyzését tanúsító tulajdoni lappal kell (lehet) igazolni. Ha a kedvezményezettek a támogatást nem a meghatározott célra használják fel a támogatás a Ptk. szerinti késedelmi kamataival növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni. A kérelmezőknek nyilatkozniuk kell: a. személyi adatokról b. arról, hogy más önkormányzattól nem kapnak ilyen támogatást Azonosító: 15 2/9

3 c. jelenlegi lakhatási körülményükről, ottlakásuk minőségéről, továbbá arról, hogy nem rendelkeznek, és korábban sem rendelkeztek önálló lakással, d. jövedelmi és vagyoni helyzetükről, az igénybe vett egyéb támogatásokról és kölcsönökről (a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagos havi nettó jövedelemről kell nyilatkozni) e. a támogatás elbírálását illető egyéb lényeges körülményekről f. arról, hogy igénylik-e a házasságkötésükről szóló anyakönyvi kivonat, illetve a szükséges tulajdoni lap másolat, valamint amennyiben a házastársak nem az Európai Unió tagállamának állampolgárai a letelepedési engedély más hatóságtól, megkeresés útján történő beszerzését az Önkormányzat részéről, vagy azt maguk kívánják csatolni. A kérelemhez csatolni kell: a. lakásvásárlás esetében a 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződést (előszerződést), melynek tartalmaznia kell, hogy a támogatást a vételár kiegyenlítéséhez fel kívánják használni; b. lakásépítés esetében az építés költségeit tartalmazó költségvetést és műszaki ellenőr nyilatkozatát az építkezés készültségi fokáról, valamint a jogerős és végrehajtható építési engedélyt, ha azt nem az Önkormányzat jegyzője adta ki; c. a kérelmezők bejelentett lakcíme (lakóhelye és tartózkodási helye) szerinti lakás(ok) bérleti szerződését vagy tulajdoni lap másolatát, utóbbit akkor, ha a nyomtatványon úgy nyilatkoztak, hogy azt maguk kívánják csatolni; d. a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, amennyiben a nyomtatványon úgy nyilatkoztak, hogy azt maguk kívánják csatolni; e. a kérelmezők valamely személyazonosításra alkalmas okmányának, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) másolatát; f. amennyiben a kérelmezők a 14/2001 (VI. 01.) számú önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó, az Önkormányzat tulajdonában lévő fiatalok garzonházában lévő lakás bérlői, igazolást arról, hogy a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek; g. igazolást a támogatás megállapítása szempontjából lényeges egyéb olyan adatokról, körülményekről, amelyek igazolását a kérelem elbírálásához a polgármester szükségesnek tartja. Eljárási szabályok: Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, valamint a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 11/2001. (V. 03.) számú helyi rendelet szabályait kell alkalmazni. Hiánytalanul benyújtott kérelem esetén a támogatás megállapításáról önkormányzati hatósági ügyként a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a kérelem benyújtásától számított 21 napon belül dönt. A hiánypótlási felhívásról szóló végzés kiállítására nyitva álló határidő 8 nap. A polgármester határozata ellen a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, a Lakásügyi Osztálynál benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselőtestület a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján dönt. Azonosító: 15 3/9

4 A kérelem benyújtásának határideje az adásvételi szerződés megkötését követő 30 nap. A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, kizárólag személyesen lehet a Polgármesteri Hivatal: Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest, István út 15.) hétfőtől péntekig munkaidőben, a Szociális Főosztály Lakásügyi Osztályán (1041 Budapest, István út 14. fszt. 4.) ügyfélfogadási időben benyújtani. Munkaidő: Hétfő: 8 h - 18 h - ig. Kedd: 8 h - 16 h - ig. Szerda: 8 h - 17 h - ig. Csütörtök: 8 h - 16 h - ig. Péntek: 8 h - 13 h -ig. Ügyfélfogadás: Hétfő: 14 h - 18 h - ig. Szerda: 10 h - 17 h -ig. Péntek: 8 h h -ig. A kérelem benyújtása költség és illetékmentes. Amennyiben a kérelmezők az eljárás során olyan okirat beszerzését kérik az Önkormányzattól, amelyet az csak igazgatási szolgáltatási díj ellenében tud beszerezni, a felmerülő költségeket az Önkormányzat az ügyfelekre háríthatja. Azonosító: 15 4/9

5 K É R E L E M f i a t a l h á z a s o k e l s ő l a k á s h o z j u t á s á n a k t á m o g a t á s á h o z A z i g é n y l ő k a d a t a i A B 1. a) Neve: Születési neve: Születési ideje, helye: Anyja neve: Állampolgársága: Személyi igazolvány szám: Telefonszám: 1. b) Neve: Születési neve: Születési ideje, helye: Anyja neve: Állampolgársága: Személyi igazolvány szám: Telefonszám: 1. c) A házasságkötés helye, ideje, a Házassági Anyakönyvi Kivonat száma:.. 1. d) A támogatás folyósítására biztosított bankszámla adatai: Számlavezető bank megnevezése:..... Számlatulajdonos neve:.... Bankszámlaszáma: A letelepedési engedélyt kiállító hatóság neve (a nem Európai Unió tagállamainak állampolgára tölti ki): az okirat száma: az okirat kelte: 3. a) Mióta rendelkezik folyamatosan Újpesten bejelentett lakóhellyel... év 3. b) Mióta rendelkezik folyamatosan Újpesten bejelentett lakóhellyel... év Azonosító: 15 5/9

6 4. a) Bejelentett lakóhelyének 4. b) Bejelentett lakóhelyének Hrsz.: Hrsz.: ir. száma: címe: ir. száma: címe: em. ajtó em. ajtó 5. a) Ha nem a bejelentett lakcímén lakik, tartózkodási helyének címe : Hrsz.: ir. száma: címe: em. ajtó 5. b) Ha nem a bejelentett lakcímén lakik, tartózkodási helyének címe : Hrsz.: ir. száma: címe: em. ajtó 6. a) Az igénylő (házastársa) által lakott lakás szobaszáma:... alapterülete:... m 2, komfortfokozata:... b) A lakást milyen minőségben (jogcímen) használja: tulajdonos, családtag, albérlő, bérlőtárs, társbérlő, szívességi lakáshasználó, vagy egyéb:..... c.) Ha a lakás magánszemély tulajdonában áll, tulajdonosa(i):.. d.) Az igénylőnek, vagy házastársának (a jelenlegin kívül) volt-e önálló lakása: igen (1) nem (2) Ha igen, az előző lakás(ok) címe, szobaszáma, komfortfokozata, alapterülete:... Az előző lakását: elidegenítette (1) elcserélte (2) bérleti jogviszonyát lemondta (3) vagy bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szűnt meg éspedig:... melyik évben?... Azonosító: 15 6/9

7 7. Mihez kéri a támogatást? Magántulajdonú lakás - vásárlásához, vagy - építéséhez (kizárólagosan ideértve: önerőből megvalósuló emeletráépítést, tetőtér-beépítést, illetve egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakítását) 8. Az építeni (vásárolni) tervezett ingatlan: a) Címe:... b) Jellege: (társasházi lakás, családi ház stb.) A lakás (családi ház, sorház esetén épület) alapterületére, helyiségeire vonatkozó adatok: a) A vásárolni/építeni kívánt lakás teljes alapterülete:... m 2. b) Lakószoba, illetve annak minősülő egyéb helyiség: l.... m 2, m 2, m 2, m 2. c) A lakásban lévő egyéb helyiségek: konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, vagy más, előzőekben fel nem sorolt helyiségek:... d) Az ingatlanhoz tartozó egyéb helyiségek: műhely, mosókonyha, tároló, padlás, pince, egyéb..... e) Építkezés esetén az építési telek nagysága:... m A lakást építő és értékesítő szerv megnevezése és székhelye, illetve magánszemély tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve és címe:... Megjegyzés: Ha az eladó tartózkodási helye nem az eladni kívánt lakásban van, akkor értesítési címe. Az adásvételi (építési) szerződés kelte:... év... hó... nap. Azonosító: 15 7/9

8 11. A vásárolni (építeni) tervezett ingatlan értékesítési ára (építési költsége): Összeg:.. A kért törlesztési idő/év:. a) Az ingatlan értékesítési ára, illetve a költségvetés szerinti építési költség: Ft b) Ebből a lakásra eső költség: Ft c) Fiatalok otthonteremtési támogatása: Ft d) Pénzintézettől felvett (várható) hitel: Ft e) Az igénylő munkáltatójától kért (várható) munkáltatói támogatás: Ft f) Az igénylő házastársának munkáltatójától kért (várható) munkáltatói támogatás: Ft g) Egyéb saját erő (készpénz, megtakarítás, betét, stb.) Ft 12. A kölcsönszerződés megkötésének időpontja: év.hónap. nap. A pénzintézet neve:.. A z i g é n y l ő k A B Jelenlegi munkahelyének megnevezése: Jelenlegi munkahelyének megnevezése: ir. szám: címe: ir. szám: címe: foglalkozása: Munkaviszonyának kezdete jelenlegi munkáltatójánál: év Átlagos havi nettó jövedelme: foglalkozása: Munkaviszonyának kezdete jelenlegi munkáltatójánál: év Átlagos havi nettó jövedelme: Azonosító: 15 8/9

9 A házasságkötést igazoló anyakönyvi kivonatot NYILATKOZAT 1. csatolom 2. kérem megkeresés útján az illetékes hatóságtól beszerezni A szükséges tulajdoni lap másolatokat 1. csatolom 2. kérem megkeresés útján az illetékes hatóságtól beszerezni A letelepedési engedélyt (a nem EU tagállamának állampolgárai töltik ki) 1. csatolom 2. kérem megkeresés útján az illetékes hatóságtól beszerezni (Amennyiben a kérelmezők a 2. pontot választják, felhívásra kötelesek az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni.) Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak és tudomásul vesszük, hogy igényünk nem teljesíthető, illetve a megállapításra kerülő támogatás visszatérítendő, ha kérelmünkben valótlan adatot közöltünk. Kijelentjük, hogy egyikünk sem részesült első lakás vásárlásához nyújtott helyi támogatásban illetve a jelen eljárásban igényelt helyi támogatást, pénzintézeti kölcsönt, szociálpolitikai kedvezményt, munkáltatói támogatást figyelembe véve a lakásvásárláshoz (építkezéshez) megfelelő önerő áll rendelkezésünkre. A kérelem kitöltésével hozzájárulunk ahhoz, hogy adatainkat a Lakásügyi Osztály a kérelem elbírálásához kapcsolódóan felhasználja és nyilvántartsa valamint, hogy azok hitelességének ellenőrzése érdekében a személyi adatokat nyilvántartó hatóságokat megkeresse. A B igénylők Budapest, 20 év.... hónap nap Azonosító: 15 9/9

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt

Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600 Vác, Március 15. tér 11. Kérelem első lakáshoz jutók támogatása iránt Alulírott (ak) kérelemmel fordulunk a Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben