Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről"

Átírás

1 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség január 28-i üléséről Az elnökség megvitatta a március 4-én felügyelőbizott sági jóváhagyás után véglegesíthető évi pénzügyi beszámolót és a évi pénzügyi terv legfonto sabb paramétereit, majd a évre tervezett rendezvények és az opera tív feladatok kerültek napirendre. (A mindenkor aktuális rendezvényekről honlapunkon és hírlevelünkben rend szeresen tájékoztatást adunk.) Az Informatika történeti gyűjte - mény szakmai szervezésével kap - csolatban Alföldi István vázolta az eddigi fejleményeket, a 2011 nyarán megnyitni tervezett informatika tör - téneti gyűjteménnyel kapcsolatos szak mai feladatokat. A tervek sze rint márciusra elkészül a projekt-terv alapanyaga, amelyet majd az NJSZT Szakmai Tanácsadó Testü le te végle - gesít és hagy jóvá, és amely pontos irányvonalat ad az e l követ kező 15 hónap munká la tainak. Mind ezzel az NJSZT célja, hogy nyarára lét - re jöhessen Európa vezető informa ti - ka történeti gyűj teménye. (l. még 3. o.) Mindezeken túl az ügyvezető igazgató az alábbiakról tájékoztatta az elnökséget: Január 27-én a Parlamentben adták át az elmúlt év diákolimpiáin sikeresen részt vettek elismerését. Az ese - ményen, ahol az NJSZT-t Zsakó Lász ló, a tehetséggondozási szakmai kö zös ség elnöke képviselte, az NJSZT el ismerő oklevelet kapott az informatikai diákolimpián részt vett ma gyar diákok sikeres felkészítéséért. (l. 2. oldal) 60 éves fennállása alkalmából a HTE Emléklapot adományozott az NJSZT-nek az elmúlt évtizedekben megvalósult sikeres együttműködés elismeréseképpen. (l. 2. oldal) Az NJSZT támogatást nyújtott a Mentor Magazin által alapított Mentor-díj odaítéléséhez: a díjat is - kolai szinttől függetlenül óvo dá tól az egyetemig olyan pedagógusok kapják, akik életművükkel ma ra dan - dót alkottak. Az NJSZT támogatja az idei Szoftverbörzét: az eseményről rész - letek a oldalon, illetve lapunk 4. oldalán találhatók. Pettkó András független képviselő sokak nevében szólt, amikor az Országgyűlés jelenlegi ciklusának utolsó napirend utáni felszólalásában az információs társadalom megerősítésének szükségességéért állt ki: Köszönjük, Képviselő Úr! [...] A következő négy év egyik legfontosabb témája ez lesz. Ezt már ma is érzékeljük és tudjuk is. Ha valaki megnézi a választásokon induló pártok programjait, mégis azt látja, hogy az egyik induló sem mond eleget erről a területről. Többnyire hiányzik a brosúrákból az informatikai jövőkép. Többnyire hiányoznak a brosúrákból az informatikai gondolatok. Pedig de sokszor elhangzott itt is, hogy aki kimarad, az lemarad. Vagy így is fogalmazhatunk sokan: aki ma nem netre kész, az nem menetre kész. Ezek nem üres szólamok, hanem napi tények, a hús-vér valóság egyszerű tapasztalásai. Alapkérdésekről sokat vitatkoztunk itt az ülésteremben is. Csak néhányat említenék: miképpen tehetjük olcsóbbá, hatékonyabbá az államot? Az állam miképp tud olcsóbban, hatékonyabban működni az informatika segítségével? Vagy hogyan tudjuk bekapcsolni az elmaradott térségeket az ország gazdasági vérkeringésébe a hálózati technikák kiépítésével, a netszolgáltatások bővítésével? A XXI. század informatikai lehetőségei rendelkezésre állnak, de épít-e eléggé a politika erre a hatalmas technikai és társadalmi potenciálra? Azt kell mondanom, nem sokat léptünk előre, annak ellenére, hogy az elmúlt négy évben rengeteg dolgot próbáltunk megtenni. Infopolitikusként bízom benne, hogy a kampány során a pártok érvényes választ adnak minél több informatikai felvetésre. [...] Néha azt érzem, hogy csak a csőfektetés a fontos [...], pedig a tartalom a lényeges. Nekünk a tartalomfejlesztésben és az oktatásban, legfőképpen a felnőttoktatásban lenne a legtöbb tennivalónk [...] A tartalomból Tehetséggondozás 2. oldal Informatika történet 3. oldal Rendezvénysoroló 4 7. oldal Szakmai hírek 7 8. oldal DE! a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján 8 9. oldal

2 2 Tehetség - gondozás A 2009/2010-es tanévben elindult a Neumann János Országos Tehetséggondozó program Zsakó László, az NJSZT Tehetség gondozási szakmai közösségének vezet ője a Parlmentben átveszi az elismerő oklevelet. Az NJSZT programja keretében 15 oktató vég zi a tehetséggondozással kapcsola tos feladatokat (versenyek, szak körök), a Közép-Magyarországi ré gióban pedig hét budapesti és négy Pest megyei (Cegléd, Dunakeszi, Szent endre, Vác) Regionális Tehet - ség gon dozó Centrum alakult. Zsakó László Szakmai együttmûködés Az NJSZT és a HTE sok éves szakmai együttműködéséről szóló emléklap méltó elismerése a két szervezet közös célok iránti elkötelezett ségének.

3 3 Informatika történet A Fórum vezetősége 2010 január 22-i ülésén a kö vetkező prog ramokat ha - tározta el: tavaszi idő szak A Számítástechnika oktatásának kezdetei Magyar országon c. tanu l - mány első részének ismertetése és megvitatása Időpont: március 11. Helyszín: Óbudai Egyetem NIK, Budapest III., Bécsi út 96/b A MTA SZTAKI történetének be - mutatása Az Informatika Történeti Fórum évi programja Időpont: május közepe (később pontosítandó) Hely szín: SZTAKI, Budapest XI., Kende utca 13. Előadások Muszka Dániel 80. szü - letésnapja alkalmá ból Időpont: június 8. Hely szín: MMKM Tanulmánytára Budapest XI., Prielle Kornélia u 10. őszi időszak A Számítástechnikai oktatás kez - detei című tanulmány bemutatá - sá nak és megvitatásának folytatása A belkereskedelmi számítástechnika történetének bemutatása Kirándulás egy területi informatika történeti tanulmány megisme ré - sére További információk és a rendez - vé nyekhez kapcsolódó anyagok a Fó rum honlapján találhatók: szt.hu/files/neumann/info tor tenet Az Informatika Történeti Fórum ve - zetősége és tagjai aktív szerepet vállalnak a Szegeden épülő Csodák pa - lotájában helyet kapó informatika történeti gyűjtemény létrehozá sában. Dömölki Bálint Az Agora projektről további információkat az alábbi cikkben találnak Olvasóink: Agora: Csodák palotája épülhet idén Szegeden Négy szint, 5300 négyzetméter, 1,7 milliárd forintból Új helyen a kétszáz tonnányi szá mí - tógép 1291 négyzetmétert kap a gyermek - ház, 1294-et a gyűjtemény, 418 jut az informatóriumnak és 250 a laboratóriumnak. A közös tér több mint 2000 négyzetméter lesz. Új közösségi teret, agorát épít a város európai uniós támogatással. A szegedi csodák palotájának már ké - szen állnak a tervei, az építkezést idén augusztusban szeretnék kezdeni és jövő nyáron átadni a város új kö - zösségi létesítményét. A Jósika utca Gogol utca Londoni körút Kálvária sugárút által határolt terü - leten a tervek szerint 4 szinten összesen 5300 négyzetméteren valósul meg a beruházás, amely 1,7 milliárd forintba kerül majd a városi 385 milliós önrésszel együtt. Itt kap majd helyet a Százszorszép Gyermekház és az informatika tör té - neti gyűjtemény. A Neumann János Számítógép-tudományi Társa ság öt évre vállalta a több ezer darabos, kö - zel kétszáz tonnányi muzeális értékű számítástechnikai gyűjte mény mű - ködtetését. A történeti rész feldolgozását már el is kezdték. Ugyancsak az agorában kap majd helyet a Szegedi Tudományegyetem informatórium nevű programja és a Szegedi Biológiai Központ látványlaboratóriuma, ahol a látogatók is részt vehetnek majd a kísérletekben. Országos Metropol Szeged melléklet február 19. A Csodák palotájáról további makett-fotók láthatók az interneten az Agora, Szeged, Informatika történet... címszavak alatt.

4 4 Rendezvény soroló Virtuális térben rendezik meg az informatikai vásárt! Újra lesz Szoftverbörze Újra megrendezik a nagy hagyományokkal rendelkező Szoftverbörzét ezúttal virtuális formában. A kiállítás díjmentesen várja az informatikai megoldások iránt érdeklődőket. A rendezvény hátterét adó technológiának köszönhetően lehetőségük lesz közvetlenül beszélgetniük a kiállítókkal. NJSZT tagoknak 15% kiállítói kedvezmény! jelentős nemzetközi gyártó képviselteti magát országunkban, itt az ideje, hogy kapcsolatba lépjenek ügyfele - ik kel, növeljék ismertségüket a ma - gyar piacon jelentette ki Angyal Gábor kiállítási igazgató. Kiállítás költséghatékony módon A Szoftverbörze szervezői minden kedden és csütörtökön virtuális standbemutatóra várják az érdeklődőket. Jelentkezni a honlapon (www.szoftverborze.hu) lehet. Március között feltámad a Szoftverbörze (www. szoftverborze.hu), az egyik legnagyobb múltra visszatekintő ma gyar informatikai kiállítás. A rendezvény gazdag hagyomá - nyokra tekinthet vissza, hiszen a '90- es évektől 2009-ig minden évben megrendezték. A Szoftverbörzét idén megszer - vező MetaNet Virtuális Megoldá sok Kft. vezetői szerint most külö nö sen nagy igény van egy olyan álta lános kiállításra, amelyen az informatika és infokommunikáció kép vi selői meg mutathatják magukat, és talál - kozhatnak a felhasználóikkal. Szá - mos magyar informatikai válla lat ért el az elmúlt években világszinten elismert eredményeket. Sokan a gazdasági recesszió ellenére is új termékeket fejlesztenek, amelyeket szeretnénk bemutatni a nagyközönségnek. Emellett már szinte minden A Szoftverbörze feltámasztásának egyik fő szempontja a költségha - tékonyság volt, hiszen a hagyomá - nyos informatikai kiállítások meg szű - nésében jelentős szerepet játszottak a magas kiállítói díjak. Az interneten megrendezett kiállítás segítsé gével azonban megtakarítható töb bek között a helyszín bérleti díja, a nyomtatott szóróanyagok előállí tá - sának, a részvételi díjaknak, installációs munkáknak vagy az utazásnak a költségei. A Szoftverbörze látogatásához idén így nem lesz szükség másra, mint egy számítógépre és egy mű - ködő internetkapcsolatra. Aki kíván csi a kiállítók akciós ajánlataira, vagy beszélgetni szeret - ne a szoftver- és a hardvergyártók képviselőivel, an nak nem kell mást tennie, mint egy szerűen felkeresni a verborze.hu honlapot, és belépni a virtuális pavilonba. Az általunk kínált speciális keretrendszer a kiállítási pavilonok és standok bemutatása mellett valódi interakcióra ad lehetőséget: a látoga tók nyilvános beszélgetés, előadás vagy videókonferencia formájában kommunikálhatnak a kiállítókkal a virtuális standokon, és mindez tö ténhet akár egy zárt tárgyalóban is mutatja be Laczkó János, a Meta Net ügyvezetője az 1. Magyar Virtu ális Szoftverbörze és Kiállítás hátterét.

5 5 7. Országos Gazdaság-informatikai Konferencia november Pécs PTE Közgazdaságtudományi Kar AGazdaságinformatikai Kon - ferencia ebben az évben im - már hetedszer kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a kuta - tókat, a szakképzésért felelős oktató - kat összehozza a technológiai fej lesz - tésekkel és üzleti alkalmazások kal foglalkozó szakemberekkel, fó rumot biztosítson az elért eredmé nyek és alkalmazási tapasztalatok megvitatására. A konferencia tényleges szekcióit és programját a Programbizottság az előadás tartására jelentkezők témái alapján fogja összeállítani. A szervezők a rendezvényt egy új programmal kívánják színesíteni: a konferenciát megelőző napon egy vezető informatikai cég szakmai tré - ningjére hívjuk a fiatalok ok ta tókat, kutatókat és a PhD hallgatókat. Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa (EKF), így ebben az évben mintegy 500 kulturális program zajlik várhatóan mintegy egymillió lá - togatóval. Ez a lehetőség kiváló al - ka lom arra, hogy az OGIK konferencia résztvevői a rendezvény zárását követően egy kellemes hétvégét el tölt se - nek e régi-új városban. Az egyé ni kulturális programok szervezéséhez minden segítséget megadunk. Az EKF-fel kapcsolatos részletes információk a webcímen találhatók. A konferencia kiemelt témái üzleti információrendszerek: funkcionalitástól az integrált, globális megoldásokig, kis- és nagyválla la - ti megoldások, projektek speciális, innovatív kutatási ered - mények ipari, agrár, kormányzati, egészségügyi, oktatási és más környezetekben a kulturális ipar informatikája: IKTtámogatás, innováció, média, mű - vé szet, szórakoztatás és internet a kutatói, akadémiai és az üzleti szféra együttműködése, kölcsönös előnyök biztosítása a gazdaságinformatikus képzé sek helyzete, a MAB párhuzamos akk - reditációjának tapasztalatai, ke rek - asztal-beszélgetés, vélemé nyek, ja vaslatok. Határidők Márc. 15. Előzetes jelentkezések Április15. Előadások és poszterek kivonatának beküldése Május15. Értesítés az előadások/ poszterek befogadásáról Július 15. A megelőző tréning jelentkezésének lezárása Szept. 15. Nyomdakész előadások és poszterek benyújtása. A beküldött magyar, angol, vagy né met nyelvű, min max karakteres kivonatokat kettős vak-bírálattal véleményezzük, majd a bí rálati véleményeket az elfoga - dási ja vaslattal visszaküldjük a szer - zőknek. A cikkeket valamint a szerzők elő - adói és vitakészségét minősítjük. A GIKOF Díjbizottság elismerésben részesíti és díjazza a legkiválóbba - kat, két díjat ítélve oda: A konfe ren cia legjobb előadása, valamint a A legjobb informatikai megoldás és alkalmazás díjakat. Publikálási lehetőség A Programbizottság CD-n és a rendezvény web-portálján megjelente tett konferenciaanyagon túl módot ad a magyar nyelvű cikkeknek a GIKOF Journal-ban, az angol nyel vű eknek pedig a SEFBIS Journal-ban történő publikálására. Az előadás témájától függően a Prog ram bizott ság egyéb publikálási lehető ségek megteremtésében is közre mű ködik. Fiatal (legfeljebb 35 éves) dokto r - anduszok számára a konferenciarészvételi díjból 50% kedvezményt biztosítunk. Szeretettel hívjuk és várjuk rendezvényünkre mindazokat, akik a té mák iránt érdeklődnek, és akik eredményeiket ismertetni, problémáikat másokkal megosztani és megvitatni kívánják! Raffai Mária A konferencia pontos program járól, az előadói, illetve a részvételi jelentkezési feltételekről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk web lapjainkon: hu valamint a Társaság honlapján:

6 6 A szomszéd PC-je mindig zöldebb? Fejlett IKT-technológiák és módszerek a piacképes üzletvitel szolgálatában Tréning-workshop rendezvénysorozat kis- és középvállalatok számára A rendezvénysorozat első állomása: Budapest, Hungária Westend Hotel Időpont: 11. csütörtök, óráig Felmérések szerint a gazdasági visszaesés közepette a vállalatok nagyobb hangsúlyt fektetnek az informatikára, infokommunikációs technológi ák - ra (IKT), megoldásokra mint a válság előtt tették. Az IKTfejlesz tések segítségével vár ható megtakarítások, illetve költséghatékonyabb és eredményesebb működés tényszerűen megtapasztalt, bizonyított. Vajon zöldebb-e a szomszéd PCje? Azaz mitől sikeresebb egyik vállalkozás, mint a másik? Van-e a si - kernek köze az alkalmazott IKTtechnológiákhoz? A Piac és Profit üzleti magazin idei első infokommunikációs témával foglalkozó rendezvényén erre ke res - sük a választ. Rendezvényünk célja, hogy a je len lévő kkv-k informatikai és gazdasági ve - zetői sz á mára bemutassuk azokat a kor - szerű és kör - nye zet kímélő in fokom mu - nikációs meg ol dásokat, melyek akár azonnali költségcsök kentést vagy megté rü lést jelentenek és segítsé - gükkel a jelenlegi hely zet ben is verseny előnyre tehetnek szert. A workshop-tréning témái ERP-, CRM, ügyviteli rendszerek, do ku - m e n t u m k e - zelés, üzleti i n t e l l i g e n s megoldások, call-centerek, it-outsourcing, szer verbérlés, komplex szerverszolgáltatások, komplex in fokom muni ká ci ós rendszerek, költségkímélő technológiák, bizton - ság technikai rend szerek, adatbiztonság, e-számlázás, e-marketing, e-kommunikáció stb. Az előadók az infokommunikáci ós technológiák használatának gya - korlati megkö ze lítéséből indulnak ki, s egyéni, spe ciális problémákra, kérdésekre is kimerítő válaszokat, segítségeket adnak. Trénereink között lesznek a hazai és nemzetközi cégek legjobb szak - emberei. A rendezvény ingyenes, csak re - gisztrációs kötelezettséggel jár. A regisztráló résztvevők egésznapos ellátásáról Szakmai partne re ink jóvol tá ból a Piac és Profit gon dos - kodik. További információ Telefon: (1) Az esemény egyik szamai támogatója az

7 7 Beszámoló az 5. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferenciáról Szerény jubileumhoz érkezett az NJSZT Számítógépes Gra fika és Geometria Szakmai közös sége (GRAF - GEO) ötödik al ka lommal meg ren - dezett szakmai konferenciájával. Az érdeklődés minden eddiginél nagyobb volt, a bírálóbizottság harminchárom kiváló publikációból állította össze a konferencia kétnapos programját. Az előadások a sok éve január magas szinten művelt témák (számítógépes geometria és rekonstrukció, a valós idejű szimuláció, globális illumináció) mellett a gépi látás, és videó-feldolgozás, az orvosi képfeldolgozás és a virtuális valóság, valamint a GPU al kalmazások új és igen fontos téma köreit ölelték fel. Az előadásokat szakmai vita követte, ami a szüne tekben, ebéd alatt és az esti fogadáson is folytatódott. A benyújtott cik keket színvonalas kiállítású kötetben angol nyelven tettük közzé. A konferencia demonstrálta a ha - zai kutatási és alkalmazási területek sokszínűségét és azt, hogy a szá mí - tógépes grafika és geometria ha - zánkban élő és fejlődő szakterület. Hisszük, hogy ebben rendszeresen megrendezett konferenciánknak is szerepe van. Reméljük, hogy a kö - vetkező, tízéves jubileumot is hasonló sikerrel fogjuk megünnepelni. Renner Gábor GRAFGEO elnök Szakmai hírek Biró Miklós (NJSZT Szoftverminőség Menedzselés Szakmai közösség) cikke a CEPIS-UPGRADE folyóirat legújabb számában A CEPIS (Council of European Professional Informatics Soci eties) UPGRADE folyóirat szoft verminő - ségnek szentelt legfrissebb számá - ban a szerkesztők meghívására Biró Miklós törté nelmi perspektívába he - lyezett át tekintést ad a szoftverfolyamat-ja vítás helyzetéről: Miklós Biró (2009): The Soft ware Process Improvement Hype Cycle. Invited contribution to the Mono - graph: Experiences and Ad vances in Software Qual ity (Guest editors: D.Dalcher, L. Fer nández-sanz) CEPIS UP GRADE Vol. X (5) pp issues/2009/5/up10-5biro.pdf A CEPIS UPGRADE fenti cik ket tartalmazó legújabb szá má nak megjelenéséről szóló hír a Neumann János Számítógép-tu do mányi Társa - ság (NJSZT) web oldalán (www. njszt.hu) olvasható. Kishírek az EU-ból Intelligens kártya olasz kismamáknak Egy klikkeléssel nyomon követhető lesz minden vizsgálati eredmény, amelyre egy kismamának szüksége van: mindez Olaszország Veneto tartományában. A bankkártyához hasonló kis lap a személyiségi jogok teljes tiszteletben tartásával működik, és óriási se - gítséget jelent, hiszen pillanatok alatt bármely orvos lekérheti a saját számítógépén az addigi eredménye ket, a leendő anyukáknak nem kell leletekkel bajlódniuk és cipelniük azt orvostól orvosig. Ráadásul az ult ra hangfelvételeket is bármikor mutogatni tudják rokonaiknak, barátaiknak. A kártyát az első 20 kismama már használja, és teljes megelé ge déssel nyilatkoznak róla e-kormányzati szolgáltatás egy oldalon Katalóniában A Virtual Procedures Office (VPO) január 11-én indult, és az ezer szolgáltatásból 160-at teljes körűen lehet on-line módon igénybe venni. A szolgáltatások köre a vízadó-kedvezmény igénylésétől a vállalatok közbeszerzési pályázatokon való je - lentkezéséig igen széles skálán mo - zog. A weboldal előnyei közé tartozik a könnyű hozzáférés mellett az egyszerűsített ügyintézés lehetősége, valamint a jobb áttekinthetőség és a személyre szabott szolgáltatás igény - be vétele. Az első hivatalos elektronikus számla az Európai Bizottságnak február 3-án, a történelem során először, magáncég hivatalosan küldhetett elektronikusan számlát az Európai Bizottság részére. Ezt a Bizottság Informatikai Igaz - ga tósága (DIGIT) által fejlesztett e- számlázó eszköz, valamint az azzal együtt bevezetett e-prior eprocu - rement platform tette lehetővé. (Forrás: február 23.)

8 8 Nemzetközi IT elismerés Az NJSZT által is kiemelten támogatott magyar Internet Média és Web-díj történelmet írt, hi szen első alkalommal ka - pott magyar pályázat Discobolos (Inter national IT Award) díjat! A 29 tagú zsűri döntése alapján a Web kategóriát Fülöp Henrik projekt - je nyerte, amely az internet igazi értékeinek felismerését, a világhálón való releváns megjelenés fontossá gát hangsúlyozza. A nemzetközi versenyre való be ne - vezés azt a célt szolgálta, hogy meg - tudhassuk, miként vélekednek határainkon túl az információs társadalom és az internet szerepéről. A média által már beharangozott ünnepi gálán az IT-világ jeles veze tői adtak találko zót egymásnak Bel g - rádban. A cere mónia állófogadással kezdődött, ezt követte a hivatalos megnyitó. A JISA és a European Economic Chamber EEIG elnöke, Djordje Dukic a már 15 éves múltra visszatekintő versenyt méltató beszédében kiemelte, hogy az információs és kommunikációs technológiák alkal - mazásainak egyre szélesebb körű terjedése új feladatok elé állítja a fej - lesztőket és felhasználókat egy aránt. Az információs társadalmak meg - követelik a polgároktól az informatikai tudás minél magasabb szintű el sajátítását, hiszen ma már az élet minden területén találkozunk e-meg - ol dásokkal. A CEPIS előző elnöke, Niko Schlamberger kifejezte örömét, hogy sok európai vezető IT-szakember mű ködött közre a zsűri munká - jában, a rangos díjak odaítélésében, és méltatta az ilyen téren vég zett munkák, újí tások, fejlesztések fon - tosságát. Ki emelte, hogy ma, amikor világ - szer te nehéz helyzetbe kerültek a vállalatok, ez a tudás és szemlélet át segíthet a holtponton, kitörést jelenthet a lefelé mutató gazdasági spirálból. Az IT társadalmak új fej lesztési stratégiákat követelnek. Ha ezt nem látjuk be, nem próbáljuk megvalósítani a papíron már meg lévő projekteket, akkor egyre nőni fog a szakadék köztünk, és a fej lő dés re sza vazók között. Fülöp Henrik Digitális Esélyegyenlőség program a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján AModern Üzleti Tudományok Főiskoláján a 2008/2009-es tanévben került először be - vezetésre az e-közigazgatás tan - tárgy, mely az e-kereskedelem szakirány kötelező tantárgya a ke reske - delem és marketing szakon. Mostanára az információs és kommunikációs technológia mindennapjaink részévé vált, de a technológiai forradalom nem hagyta érintetlenül a vállalatokat sem. Az internet meg - változtatta az üzletvitelt, az IKT al - kalmazása az üzleti stratégia alap - vető hajtóerejévé vált. Az elektroni - kus kapcsolattartás olyan ESZKÖZ, mely lehetővé teszi többek között a B2G, sőt a C2G működését is. Az állampolgárok egyre képzet - teb bek, saját maguk kívánják megol - dani problémáikat, és a közigazga - tásnak eszközöket kell biztosítania ehhez az önkiszolgáláshoz. Az e-közigazgatás célja az elekt - ronikus csatorna létrehozása az ön - kormányzatok, a lakosság, valamint a különböző szervezetek és vállalatok között, illetve ennek a kapcsolatnak minél szélesebb körű alkalma zása és hasznosítása így modern, szolgáltató, ügyfélcentrikus ügyinté zés valósulhat meg; hatékonysá gán, az adminisztrációs költ ségek csök ken tésén kívül az e-közigazgatás egyik legfőbb előnye az e-demokrácia, azaz hogy a portálokon keresztül nyilvánossá válik az önkormányzatok és a különböző szervezetek mun kája az állampolgárok számára is, ez által átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik az államigazgatási szervek munkája. A Digitális Esélyegyenlőség program a MÜTF-ön A Neumann János Számítógép-tudo - má nyi Társaság (NJSZT) és a MÜTF között 2009-ben megkötött együtt mű - ködés keretében a hallgatók hozzájuthattak az előzőekben említett e-learninges tananyaghoz Az NJSZT által összeállított képzési tematikát és tananyagot az e-közigazgatás tantárgy szemináriumi foglalkozásaiba integráltuk. Minden hallgató, aki teljesítette az e-közigazgatás tantárgyat (nappalis és levelezős egyaránt), regisztrálta magát az Ügyfélkapura az okmányirodákban, így a hallgatók személyes tapasztalatot is szerezhettek a magyarországi hagyományos és online ügyintézésből. A hallgatók megszerzett tudásukról egy tesztlap kitöltésével számot is adtak. Az együttműködés eredményeképpen a hallgatók oklevelet vehettek át az NJSZT és a rektor úr ellen jegyzésével. A programban részt vett hallgatók száma Tatabánya nappalis hallgatók: 13 fő Budapest nappalis hallgatók: 22 fő Budapest levelezős hallgatók: 12 fő Összesen: 47 fő Magyarics Mónika, PhD

9 9 Neumann János halálának évfordulója az Informatikai Szolgálat Napja Február 8-a a Magyar Honvéd - ségnél az Informatikai Szolgá - lat Napja. Ebből az alkalomból aznap ünnepi állománygyűlést ren - deztek a fővárosi Maléter Pál Lak - tanyában. A rendezvényen elhangzott: az in - formatikai szolgálat tagjai önmagu - kat a legfiatalabb fegyvernemnek tartják, csapatünnepük dátuma pedig Neumann Jánoshoz kötődik, akit az egyetemes matematika kiemelkedő alakjaként, a modern számítástech - ni ka úttörőjeként tart számon a vi - lág, és aki 1957-ben, ezen a napon halt meg Washingtonban. Ünnepi beszédének elején dr. József Péter, a Honvédelmi Minisz - té rium jogi szakállamtitkára felele - ve nítette Neumann János élettör té - netét, majd arról beszélt, hogy bár az in formatika a Magyar Honvédség egyik legfiatalabb szakterülete, még így is több mint negyven éves múltra tekint vissza. Az elmúlt években sok fontos fe j - lesztés kezdődött el, amelyek egy tárcaszintű, egységes elvek és módszerek alapján fejlesztett, központilag felügyelt infrastruktúra létrehozására irányulnak. A gazdasági válság azonban ezen a területen is jelentkezik. Az informatikai fejlesz - tések lelassultak, csak a már meg - kez dett beruházások egy részének továbbvitelére van lehetőség mondta a Honvédelmi Minisztérium jogi szakállamtitkára, aki egyébként az informatika tárcaszintű irányítá - sáért is felelős. József Péter szólt arról is, hogy a költségvetési gondok nem teszik lehetővé a következő időszakban a Magyar Honvédség informatikai rendszerének intenzív fejlesztését, de a kiemelt feladatok támogatása nem maradhat el. Ilyen kiemelt feladat a Magyar Köztársaság évi EU-elnökségéhez kapcsolódó híradó és informatikai fejlesztések végrehaj - tása. Emellett azonban ki kell alakítani az informatikai rendszerek sza - bályozási környezetét, valamint ki kell adni a Magyar Honvédség In for - matikai Szabályzatát és Elektronikus Információvédelmi Szabályzatát is. Asok éves hagyományokhoz híven ugyanezen a napon, a Neumann János Számító - gép-tudományi Társaság vezetői, valamint a Neumann János Szakkö zépiskola tanárai és diákjai ünnepélyes keretek között rótták le ke gye letüket és koszorúzták meg a Tár saság és az iskola névadójának szü lőházán elhelyezett emléktáblát. Neumann SZKI NJSZT közös koszorúzás az emléktáblánál Az Informatikai Szolgálat Napja a Magyar Honvédségnél A Neumannos diákok az emléktáblánál

10 10 Tallózó Géptelenség Bár a számítógép-használat fokozatosan terjed, a digitális szakadék továbbra is létező problémát, a leszakadók felzárkóztatása pedig egyre nagyobb kihívást jelent. Néhány éve még kevesen gondolták, hogy Magyarorszá - gon az internet térnyerésének nemhogy abszolút felső korlátot nem állít majd az aktuális pc-penet - ráció, de éppen a világháló használata fogja indukálni a pc-ellátottság nö vekedését. A BellResearch Infokommuniká - ciós Jelentése ugyanakkor rámutat, hogy az utóbbi években lezajlott ör - vendetes fejlődés ellenére továbbra is az érdektelenség és az ismeret hiá - nya a legfőbb akadály a lemaradók számára, márpedig ők teszik ki a ha - zai lakosság mintegy felét. A számítógéptől való tartózkodás okát ma már csak igen kis részben érdemes az anyagi tényezőkben ke - resnünk. Sokkal inkább az érdektelenség és a fel nem ismert előnyök alkotják a demotiváció alapját. Ez többek között azért szomorú tény, mert ellentétben az anyagi korlátokkal külső támogatásokon ke - resz tül nehezen kezelhető. Hiszen amíg nincs személyes tapasztalat, nincs saját élmény, hiányzik az el - határozás, addig nehéz felismerni, hogy érdemes energiát fektetni az alapok elsajátításába. Az alapvető kompetenciák nélkül pedig nem ta - pasztalhatók meg a használatból származó előnyök mutatnak rá a BellResearch kutatói. Az ismeretek terén számos fehér folt akad; többek között a felkészültséget jellemző fogalomismeret te - kintetében is hiányosságokra derült fény. Az internet a legismertebb fo - galom, erről a 15 év feletti válasz - adók 94 százaléka hallott ugyan, de csak négyötödük ismeri annak jelentését. Az ismertség képzeletbeli do - bogójának második fokán az áll, míg a vírus a harmadik, amelyről elsajátítható a pc-használat, és megtapasztalhatók bizonyos előnyök, a leginkább veszélyeztetett középkorúak és idősebbek számára azonban legfeljebb a munkahelyi elvárások jelenthetnének nyomást. A munkáltatóktól viszont reálisan kevéssé vár - ható el, hogy az egyébként nem pc-s környezetben dolgozók számára kép zéseket indítsanak, így ez a fel - adat jórészt az államra, esetleg a ci - vil szférára marad. Egyéni elhatá ro - zás és tudatos lépések nélkül azonban könnyen hasztalan lehet minden külső segítség. Az evangelisták dolga azonban nem lesz könnyű, hiszen az elzárkózók attitűdjét évek óta hasonlóan erős érdektelenség jellemzi. Kihasználatlan lehetőségek Az egyéni akarat és az erőfeszítés gyengeségéről számos adat árulko - dik. A valamely helyszínen hozzá - férési lehetőséggel rendelkezők kö - zött csaknem másfélmillió olyan lakost találunk, aki ezek egyikével sem él. Sokan az otthoni pc elé sem Nincs saját élmény A számítógép-használatban több di - menzióban is tetten érhetők különbségek, a legmarkánsabb ezek közül az életkor. Ma a képzeletbeli határvonal azoknál húzódik, akik még a '80-as évek első felében jártak kö - zép iskolába, amikor a mai pc-k ősei még Cocom -listás, csak kevés sze - ren csések számára hozzáférhető esz - közök voltak az ennél idősebbek esetében az informatikai analfabéták vannak többségben. Akik már megtapasztalták a pchasználatból származó előnyöket, rend szerint ragaszkodnak is azok - hoz. A felhasználók gyakran és rá - adásul számos területen élnek az esz köz kínálta funkciókkal, míg a la - kosok másik csoportja jellemzően mereven elzárkózik a használat elől. a lakosság valamivel több mint fele tudja, hogy a fogalom hozzávető le - gesen mit takar. A pc-ről és a Windows -ról a megkérdezettek két - harmada hallott, de csak alig több mint a felük ismeri behatóbban e ki - fejezések jelentését. Az ismereteket érintő lemaradás terén különösen a leginkább veszélyeztetett rétegek felzárkóztatása jelent kihívást. Kötött keretek között ugyanis akár kényszer hatására is ülnek le, a munkahelyeken is csak - nem negyedmillióan hagyják kihasz - nálatlanul a lehetőséget, míg barátaiknál-ismerőseiknél ennél is jóval többen. A leszakadók felzárkózásának elvi lehetősége tehát részben adott. A szakadék betemetéséhez ke - vésbé az eszközökön, sokkal inkább az edukáción keresztül vezet az út. Kelenhegyi Péter (forrás: itbusiness)

40 éves az A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. december 4-i üléséről 1. AZ INFORMATIKATÖRTÉNETI MÚZEUM PROJEKT HELYZETE Aszegedi kihelyezett ülést meg -

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2009. április. 4/2009 (03.05.) sz. határozat A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Határozatok az elnökség 2009. március 5-i üléséről 3/2009 (03.05.) sz. határozat Az elnökség jóváhagyta a 2009. május 14-én esedékes tisztújító közgyűlés

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Részletek a 2 3. oldalon 1 arany, 2 ezüst és 1 bronz az olimpiáról! Az egyiptomi Kairóban rendezett, 2008. augusztus 21-én lezárult Nemzetközi Informatikai

Részletesebben

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről

Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2011. szeptember 22-i üléséről Az alábbi határozatok születtek: 10/2011 (09.22) sz. határozat Az elnökség határozata értelmében

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2008. február A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. január 24-i üléséről Területi szervezetek Tóth Ferenc alelnök részletesen beszámolt a területi szervezetek 2007. évi

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2010. október A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 2010. szeptember 23-i üléséről Tehetséggondozás Az NJSZT tehetséggondozási programjáról és az elmúlt időszak diákversenyeinek

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. március 1-jei ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 1-jei ülésérõl Beszámoló a szakmai szervezetek munkájáról Benedek Balázs, a szakmai szervezetekért felelõs alelnök részletesen

Részletesebben

A2013 első féléves munkaterv el -

A2013 első féléves munkaterv el - NEUMANN JÁNOS SZÁMTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2013. február Összefoglaló az elnökség 2013. január 23-i üléséről 2013. január 23-án megtartotta els ő munkaülését a 2012 decembe rében megválasztott

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2012. június Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az NJSZT 2012. évi közgyűléséről Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2012. május 17-én megtartotta idei éves közgyűlését a Neumann

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

Megújult a Báthori utcai iroda

Megújult a Báthori utcai iroda A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2005. szeptember 22-i ülésérõl Megújult a Báthori utcai iroda 2005. március 29-én jelentõs változás történt az NJSZT életében.

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. november

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 2006. november A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség október 12-i ülésérõl Megtartotta elsõ ülését az új, szeptember 28-án megválasztott elnökség. (l. 3 5. o.) Dr. Péceli Gábor

Részletesebben

26. tartalom. 25.o. VeseVilág mese

26. tartalom. 25.o. VeseVilág mese A civil társadalom szendergése tartalom A valódi demokráciák folyama tos - ságának, stabilitásának és kiszá mít ha - tó mûködésének titka a szabad vá lasztás, a demokratikus jogintéz mé nyek, a fékek és

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

IX. Országos Neumann Kongresszus

IX. Országos Neumann Kongresszus A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2005. december 1-jei ülésérõl Az informatikai felsõoktatás új rendszere Sima Dezsõ szakmai összefoglalója alapján az elnökség

Részletesebben

30. tartalom. MERRE TOVÁBB, egészségügyi civil szervezetek?

30. tartalom. MERRE TOVÁBB, egészségügyi civil szervezetek? MERRE TOVÁBB, egészségügyi civil szervezetek? tartalom Szinte évszázados tapasztalat, hogy a gondok megoldása többnyire akkor a leghatékonyabb, ha azokat ott oldják meg, ahol felmerültek. Nincs olyan központi

Részletesebben

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám F e b r u á r i III. évfolyam 5. szám ÜNNEP Már nagyon várom a tavaszt Már nagyon várom a tavaszt, a legszívesebben látott év szako mat. Nehezen tudom lerázni a tél hosszan tartó hidegét. Ke res ném az

Részletesebben

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon)

2005. május. Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon. (Cikkünk a 8. oldalon) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Az NJSZT rendezésében július 28. és augusztus 4. között Sárospatakon 12. Közép-európai Informatikai Diákolimpia (CEOI 2005) (Cikkünk a 8. oldalon)

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről

Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2008. március 6-i üléséről 1. Az Informatika-történeti Múzeum helyzete Az 1970-es évek közepén Kovács Győzőnek, az NJSZT akkori

Részletesebben

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1

PALYA. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS PÁLYA 2006 MÁJUS 1 PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN IV. ÉVFOLYAM 2009. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP és ÁLLÁSBÖRZE 2009. április 24. PÁLYA 2006 MÁJUS 1 Tartalom DR. SZABÓ SZILVIA Az önéletrajzból kitűnik, hogy az elmúlt

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

30. 26. 20. 16. Civilek új pályán. tartalom. VeseVilág-mese: Hófehérkez 3

30. 26. 20. 16. Civilek új pályán. tartalom. VeseVilág-mese: Hófehérkez 3 Civilek új pályán tartalom Három új jogszabály két törvény és egy kormányrendelet szabályozza a civil szervezetek életét és le he - tôségeit 2012. január 1-tôl. A 2011. évi CLXXV. törvény az egye - sülési

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1

A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page 1 A te het séggondozás nemzetközi horizontja, I. Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül, 1 Gyori_01_Cimnegyed_net:Layout 1 5/4/11 6:51 AM Page

Részletesebben

V. évfolyam 2008/3 4. szám

V. évfolyam 2008/3 4. szám V. évfolyam 2008/3 4. szám Hírlevél Tartalom Amihez hozzáadunk a 2008/III. IV. kuratóriumi ülés eredményei Kórházban önként interjú Meggyes Ildikóval, a Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat Alapítvány vezetôjével

Részletesebben

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás?

Kék Rózsa. Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard. Látogatás a jövő egyetemén Informatikai forradalom előtt a hazai felsőoktatás? Kék Rózsa Az IBM Magyarország ügyfélmagazinja Hírek Aktuális Partner Innováció Portré Kultúra Életmód Utazás Magyar Telekom Interaktív mobil dashboard 11. oldal Látogatás a jövő egyetemén Informatikai

Részletesebben