K.É.SZ. KÉSztermék! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! 3. szám. A mai lapunk fıtémája: Ne a tükröt törd össze ember!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K.É.SZ. KÉSztermék! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! 3. szám. A mai lapunk fıtémája: Ne a tükröt törd össze ember!"

Átírás

1 K.É.SZ. KÉSztermék! 3. szám Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! A mai lapunk fıtémája: Ne a tükröt törd össze ember! A továbbiakban minden cikk, írás, bejelentés, közlemény szerzıjeként az elnökség és tagság megjelölést fogjátok látni. Sem neveket, sem fényképeket ahol tagjainkat azonosítani lehet, nem közlünk. Az elsı számot, érdemes lenne elıvennetek, és Gavallér Zsolt Munka Törvénykönyvre vonatkozó magyarázatokkal ellátott írásait újra áttanulmányoznotok! Rengeteg kérdés merült fel, hogy a munkáltatótok tudhatja-e hogy szakszervezeti tagok vagytok-e? Nem. Hogy honnan tudhatja? Hanyagság, rossz adatkezelés, és törvénytelen információszerzés útján. Egy újabb konstruktív hangulatú megbeszélésen Wackerbauer úr tudatta, hogy tudja, hogy a tagjaink veszprémiek. Természetesen, Wackerbauer úr információi származhatnak hanyagságból, rossz adatkezelésbıl, hiszen a bérpapírjainkat (megjegyzem, még nem küldtünk számlaszámot, így utalásra sem került sor az OBI részérıl, ezért innen nem származhatott az információja) ahogy kezelik, az sérti az adatkezelés szabályait, a bérlistánkon szereplı szervezeti hovatartozásunk könnyen beazonosítható. Mivel levonás, utalás nem történt a szakszerveztünk felé, majd amikor eljön az ideje, el kell majd mondani mindenkinek, hogy honnan, miért, hogyan szerezte az információit. Miért mondom el, mikor ez is (látszólag) erısíti, hogy félni kell a belépéstıl? Miért közlöm, hogy errıl késıbb számot kell adniuk? Mert a nyílt ıszinte kommunikáció, és a valódi konstruktivitás ezt követeli. Mit tud tenni valaki az információval, hogy szakszervezeti tagok vagyunk? Semmit. Persze a hangadót megpróbálhatja levadászni. Sikerülni fog? Elég Góliátnak annyi, hogy nyíltan közli, hogy az OBI-nak több ügyvédre van pénze? Megjegyzem, van nekünk kitőnı vállalati jogászunk, hogy miért herdálunk tízmilliós (feltételezett összeg, lehet, hogy a nagyságrend alul vagy túl van a tízmilliós nagyságrenden) összeget el egy válság közepén, az rejtély. Elég Góliátnak kiküldeni a propaganda gépeket, hogy mi annyira konstruktívak vagyunk, hogy majd bele betegszünk, de ı a gonosz. İ csúnyán beszél. Elolvastam újra, és tartalmában és stílusában is megfelelınek találtam mindent, amit eddig közöltünk. Persze, ha magamra ismernék, mint szellemi törpe, akkor biztosan engem is bántana a cikk. A felvetett problémákra adott válaszok, az, hogy ki, mióta mit mond és tesz, az, ténykérdés.

2 Ne a tükröt törd össze ember! İ nem konstruktív, nem enged semmibıl, pedig Góliát annyi mindent adott. Mit adott Góliát pluszban, a megegyezésünkben? Mirıl olvastatta fel a regionális értekezleten, hogy milyen a munkáltató számára nem kötelezı vállalásokat tett a szakszervezetünk felé? Íme egy újabb kavics, ami elrepül. Kedves Góliát, fogadd Dávidtól sok szeretettel, ezt az apró kavicsot! Kicsi, de súlya van, mert az ıszinte, nyílt, hiteles tényszerő kommunikáción alapul, tények adatok, törvények támasztják alá. Halljátok a surrogást? Nézzük ki a csillagszemő juhász! K.É.SZ. Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Azonosító: TL H Balatonszabadi, Szilágyi u Tárgy: Kapják: Jogellenes munkáltatói intézkedés elleni kifogás, panasz, felszólítás Cristoph Wackerbauer ügyvezetı OBI Hungary Retail Kft. Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete irattár Elektronikus formában Lantos Gabi személyi asszisztens Tisztelt Wackerbauer Úr! Az Ön által a mai napon, a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezetének alapító tagjaihoz kiküldött levelében hozott munkáltatói intézkedés ellen kifogást nyújtok be, a Munka Törvénykönyve 23. (1) alapján. Az Ön intézkedésének alapjául felsorolt érvek, nem helytállóak. Az intézkedés ellentétes a munkatörvénykönyve 24. (1) vel, jogellenes. Panaszt kívánok tenni, a szakszervezetünket sértı, a tagságunkat, tisztségviselıinket, tevékenységünket rágalmazó kijelentései, hamis állításai miatt. Felszólítom, hogy haladéktalanul vonja vissza a jogellenes intézkedését! Amennyiben nem ért egyet a kifogással, a Munka Törvénykönyve 23. (5) alapján, a végrehajtás felfüggesztésének értelmében, az elektronikus levelezırendszert továbbra is használjuk a tárgyalásunk befejezéséig, vagy a jogerıs bírósági ítéletig. Felszólítom, hogy a hamis állításai, és rágalma miatt kérjen bocsánatot! Felszólítom, hogy a szakszervezetünk tevékenységét jogellenesen akadályozó személyeket vonja felelısségre! Az Ön által kiküldött levélbe, amit teljes egészében bető szerint beillesztettem, az eredeti dokumentumból, piros színnel beírtam a részletes észrevételeimet. Ahol elektronikus levélre hivatkozom, ott bemásoltam az eredeti levelet.

3 Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Minden Alapító Tag részére 8651 Balatonszabadi Szilágyi u. 8. OBI Hungary Retail Kft Budapest, Soroksári út 33. Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Budapest, március 5. Tárgy: válasz a i és I levelekre Tisztelt Alapító Tagok, Szabadságom miatt csak most tudok válaszolni február 18-i és március 3-i levelükre. A február 16-i megbeszélés és annak emlékeztetıje alapján bíztam abban, hogy egy konstruktív együttmıködés vette kezdetét. A megbeszélés során az OBI számos jogot garantált a K.É.Sz. számára, valójában még szélesebb körben is, mint amit maga a Munka Törvénykönyve kötelezıvé tesz. Mint bizonyára emlékeznek, abban egyeztünk meg, hogy a felmerülı problémákat átbeszéljük, azokat konstruktív módon kezeljük és hogy elıször mindenképpen egymás között igyekszünk azokat megoldani. A megbeszélés során az OBI garantálta, hogy a Munka Törvénykönyvében foglalt kötelezettségein felül: - hozzájárul ahhoz, hogy a K.É.Sz használja a vállalat belsı rendszerét. Lássuk mit ír a Munka Törvénykönyve: 24. (1) A munkáltató köteles bitosítani annak lehetıségét, hogy a szakszervezet az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos, vagy más módon közzétegye. Ha a mail rendszer nem tartozik a szokásos információs eszközök közé, akkor mi? Ön semmit nem adott a törvényben elıírt kötelezettségén kívül. Az állítása hamis! Nem garantált semmit a M. T.-ben foglalt kötelezettségein felül. - az adott áruházvezetıvel történt megegyezést követıen a képviselı munkaidıben is végezhet tevékenységet. Lássuk az erdeti megegyezés szószerinti szövegét: - A munkáltató hozzájárul ahhoz, hogy a szakszervezet a munkáltató helyiségeit a - munkáltatóval történt megállapodás szerint munkaidı után vagy munkaidıben - érdekképviseleti tevékenysége céljából használhassa. Nézzük a törvény szószerinti szövegét: 24. (2) A munkáltató köteles biztosítani annak lehetıségét, hogy munkaidı után, illetve munkaidıben a munkáltatóval történt megállapodás szerint a munkáltató helyiségeit érdekképviseleti tevékenysége céljából használhassa. Az állítása hamis! Nem garantált semmit a M. T.-ben foglalt kötelezettségein felül. Az ön által idézett szövegrészt, nem tartalmazza a megállpodás, Ön hozzátett a megállapodáshoz. Szó nincs a megállapodásban: adott áruházvezetırıl. Hozzájárulásunkat abban a meggyızıdésben tettük, hogy ez az építı szándék is támogatja az Önök szakszervezetét. Mindezek fényében, a megbeszélés után meglepıdve olvastam a fent említett 2 levelet, melyek ellentétesek azzal, mint amiben megállapodtunk. Leveleik alapján nem értem a szakszervezet viselkedésének hirtelen megváltozását, támadó magatartásukat és azt sem, hogy miért sértik meg tudatosan közösen kinyilvánított szándékunkat arról, hogy

4 mindenekelıtt belsıleg igyekezzünk a problémákat megoldani. Állításai valótlanok, a késıbbi részletezı leírásban egyenként, dokumentumokkal fogom cáfolni. A február 18-i levéllel kapcsolatban természetesen rendelkezésünkre állnak azok a dokumentumok, amelyekrıl különösen levelük 2. pontjában írnak. Számos, részben Önök számára is közismert ok miatt azonban ezeket a dokumentumokat nem áll módunkban Önöknek átadni. A dokumentumok átadása sértené azon érintett, volt dolgozók érdekeit, akik ráadásul nem is voltak szakszervezet tagjai. Ezekre a dokumentumokra titoktartási kötelezettség vonatkozik, melyek alóli felmentést nem kaptunk az érintett munkavállalók részérıl. Ezen túl, ezeknek a dokumentumoknak az átadása ütközik a Munka törvénykönyve 23. paragrafusával. A hivatkozott levél szószerinti részlete: A két eset a szakszervezet reménye szerint nincs semmilyen összefüggésben, de az eset megnyugtató tisztázásához kérem, bocsássa rendelkezésünkre a következı adatokat: november, 01-tıl, a munkáltatói jog delegálására vonatkozó összes meghatalmazás, hiteles másolatát! Nem adták át a munkáltatói jogok gyakorlóinak hiteles dokumentumát. A március 3-i levéllel kapcsolatban általános érvénnyel kijelenthetjük, hogy az áruház vezetıje jogszerıen és egyben az Önökkel létrejött megállapodás szellemének megfelelıen járt el. Csak az érintett áruházvezetı elızetes engedélyével végezhetı munkaidıben szakszervezeti tevékenység. Nézzük a tényeket: 1. Megakadályozták a keszthelyi áruházba történı bejutásomat. A 24 (1) bekezdés szerinti, jogot, hogy a faliújságra kihelyezhessem az anyagainkat, nem tudtam megtenni. A 23. (3) A szakszervezet jogosult ellenırizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását. A megérkezésemkor, közöltem a nevem, a szakszervezetben betöltött pozíciómat, és kértem Alexa Annamáriát, hogy bocsássa rendelkezésemre a Nexon munkaidı-nyilvántartórendszer szerint az áruházban munkát végzı OBI alkalmazottak listáját, és engedje meg az anyagaink kihelyezését. Mindkét kérést megtagadta. Majd 18 perccel késıbb az áruházvezetı sem engedett be. Az Ön állítása nem igaz. A kollégái súlyosan megsértették a M. T. vonatkozó paragrafusait. 2. Az ön állítása szerint nem jeleztem, az áruházi tevékenységet elıre: RE: Adat bekérés /data inquiry K.É.SZ. Szakszervezet K :42 Szia Gabi! Köszönöm a fordítást! Ahogy tegnap a Márta Viktor levelére válaszoltam, amit másolatban elküldtem Neked is, ma meglátogatok két áruházat, megnézem mennyire, tartják be (a jelzések szerint az érintett

5 áruházvezetık megtiltották az anyagaink közzétételét, + Tóth regionális ért. vez. is úgy nyilatkozott, hogy egyenlıre nem kitehetık az anyagaink) a megállapodásunkat, majd hivatalos panaszt fogok tenni. Ezt már nem belsı ügyként fogom kezelni, példás büntetést fogok kijárni ezeknek a nyíltan törvénysértı embereknek. Elegem van a Tassoszista jogtiprásokból! A következı két hét a feljelentések hete lesz. Üdvözlettel: Király Kálmán K. É. Sz. elnök From: Sent: Monday, March 01, :21 PM To: Cc: Subject: Adat bekérés /data inquiry Szia Kálmán! Elkészítettem a fordítást és mellékelten küldöm. Wackerbauer úr február 19-tıl múlt héten végig szabadságon volt. Így ı is most fogja olvasni. A levelezésbıl kinyerhetı információk: bejelentettem a munkáltató és a szakszervezet közötti állandó kapcsolattartónak, hogy mit és miért kényszerülök tenni. Ön semmilyen lépést nem tett a jelzett törvénysértések megakadályozására. A nagykanizsai áruházvezetı részérıl a regionális értékesítési vezetıhöz a jelentés, hogy az áruházban tartózkodom, még az áruházban való tartózkodásom alatt megtörtént. Ön tudta, hogy hol voltam, tudta, hogy menni fogok, tudta, hogy, ha igazolódnak a tájékoztatásomban leírt törvénysértések, akkor bejelentést fogok tenni az illetékes hatóságnál, hiszen elıre jeleztem, hogy amennyiben igazak a jelzett törvénysértések, akkor ezt nem tudom belsı ügyként kezelni. Mit tett, mit tesz Ön. Hagyta, hogy az eset megtörténjen, és bátorítja, felmenti a törvénysértı kollégáit. Kérem a továbbiakban, ne emlegesse magát konstruktív magatartást tanúsító félként. Ön vagy nem ismeri a vonatkozó törvényeket, vagy tudatosan megszegi. Ön összekeveri, a 24. (1), és (2) bekezdésében foglaltakat. Nincs tisztában a 22. (3) bekezdésével, az arra vonatkozó gyakorlati eljárással. Az én általam, az áruházakban végzett, 24. (1), és a 22. (3) szerinti tevékenységemet összekeveri, a 24. (2) bekezdésével. A szörnyő az, hogy ha van is egyeztetési kötelességem a 24. (2) szerint a munkáltatóval, azt nem tudom megtenni, hiszen Ön pont a munkáltatói jog delegálásáról szóló hiteles másolatot nem hajlandó kiadni. Így én csak Önt tudom bármirıl tájékoztatni, csak Önnel tudok egyeztetni. Hol a munkáltatói delegálás jegyzıkönyve? Miért nem adják át?

6 Ami a belsı rendszer használatára vonatkozó hozzájárulásunkat illeti, Önök az elmúlt napokban bebizonyították, hogy a hozzájárulással drasztikusan visszaéltek. A rendszeresen küldött, nagy terjedelmı és mennyiségı információtömeg komolyan leterheli a levelezırendszer mıködését és bizonyos esetben a levelezırendszer veszélyeztetése sem volt kizárható. Elektronikus levelezésük akadályozza a rendes munkavégzést. Az általam, a szakszervezet címérıl küldött anyagok méretei, maximum 3 és 3,25MB terjedelmőek voltak. A belsı rendszeren egyszerre elküldött anyagok, ami egyetlen egyszer került küldésre az 3+3,25= 6,25 MB terjedelmő volt, valamint a megállapodásunkat is ezzel küldtem el, aminek mérete 3 MB. Összesen egyszer fordult elı, hogy 9,25 MB terjedelmő anyag került küldésre. A tények ismeterében az Ön állításai: rendszeresen, nagy terjedelmő és mennyiségő anyag küldése, és a munkavégzés akadályozása, hamisak. Tekintettel arra, hogy megállapodásunk ezen pontjával tudatosan visszaéltek, ezért az OBI belsı rendszerének használatára vonatkozó hozzájárulásunkat továbbiakban nem adjuk meg. Az Ön által leírt tudatos visszaélés kijelentése rágalom! Erre a lépésre a normál ügymenet és üzleti mıködés biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükség van. Álláspontunk ezen ügyben végleges és azonnali hatállyal érvényes. Az intézkedéssel szemben Kifogást nyújtok be! Az intézkedés alapjául szolgáló okok, és események nem állnak fenn. Az intézkedés megsérti a Munka Törvénykönyve 24. (1) bekezdését, törvénytelen. Kérem az azonnali visszavonását! A Munka Törvénykönyve 23. (5) alapján, ha Ön nem ért egyet, az intézkedés felfüggesztését kérem. Ez alapján, a levelezı rendszer használatát a továbbiakban is folytatjuk. Összefoglalásként elmondhatom, hogy a kezdetektıl igyekeztünk garantálni a K.É.Sz. tevékenységét és a továbbiakban is készen állunk erre a Munka Törvénykönyve adta keretek között. A szakszervezeteknek elsıdleges szerepe lehet a munkavállalók és a cégvezetés közötti kapcsolat fenntartásában. A magunk részérıl készen állunk az együttmıködés részleteinek egyeztetésére. Ugyanakkor, a vállalat és a kollégák érdekeinek megvédése miatt a múltban is visszautasítottunk és a jövıben is visszautasítunk minden, e tekintetben káros és ártó lépést. A jelenlegi helyzet feloldására és a korábbi, konstruktív együttmıködés kibontakoztatására azt javasoljuk, ismét üljünk le egyeztetésre és a jelenlegi helyzet átbeszélésére. Tisztelettel: Christoph Wackerbauer Ügyvezetı igazgató OBI Hungary Retail Kft. Az Ön összefoglalójában leírtak nincsenek összhangban, az általunk tapasztaltakkal. Minden eszközzel igyekeznek a mőködésünk ellehetetlenítésére. Természetesen a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete még ezen, keserő tapasztalatok ellenére is próbál konstruktív maradni. Felajánljuk, a Munka Törvénykönyve vonatkozó részeinek ismertetésérıl, ingyenes tájékoztató tartását, a munkáltatói jogokat gyakorló személyek, kiemelten a külhonból

7 érkezett vezetık részére. Felajánljuk, az ismételt tárgyalás lehetıségét. Kérjük, ha megállapodunk valamiben, ha jelzünk valamit, mint legutóbb a soroksári úti kötelezı létszámleépítés esetét, akkor ne egy gúnyos mosollyal kísért cinikus választ kapjunk; a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés az nem létszámleépítés. Ez nem egyezség betartás, hanem betartás az egyezségnek. Király Kálmán K. É. Sz. elnök , Balatonszabadi H Balatonszabadi, Szilágyi u. 8. Telefon: , Nyilvántartásba véve: Somogy Megyei Bíróság Mail: hu www / /I. Tagság és elnökség Itt a tavasz. Gyönyörő idıszakhoz érkeztünk. Egymást követik az ünnepeink. Nınap, Március 15., Anyák napja, Gyermeknap. Itt a tavasz. Nézzük meg az érdekképviselet feladatait, a nık, anyák, gyermekek szempontjából. A Nı, mint munkavállaló. Régebben sokat jártam kiválasztásokra, ahol a nyitó áruházak teljes személyzetét igyekeztünk beszerezni. Sokszor és sokhelyütt kerültem már vitába azokkal, akik a nıkben a potenciális GYEDES-eket látják. Nem csak azért, mert érzelmileg erısen érint, hiszen ötödik lombik után, 12-év várakozást, kínlódást követıen jött össze a kisfiunk. Hanem azért is, mert ha nincs nı (nincs sírás, ahogy énekli Szabi, aki rendszeres vevınk, mert a szomszédban lakik), nincs gyerek, és akkor ki fog dolgozni húsz- harminc év múlva? Persze a távlatos és logikus gondolkodás képessége? A potenciális GYEDES nézıpontosok, a kisgyermekes anyukákat sem igen kedvelik. İk azok, aki nem átallnak otthon maradni a lázas gyerekkel, dologidıben. Persze itt is a személyes példával lehet a legjobban meggyızni a beszőkült látókörő embereket. Ha a te gyermeked lenne beteg, akkor is így éreznél, tennél? Praktikus szemmel is megállapítható, hogy miért jó, a gyermekes nıi munkavállaló. A munkavállalók stabilitását tekintve, a legalább egy gyermekes, éves korosztályú nıi munkavállalókra építhet a legjobban egy munkáltató. Piszokság, de az ı hátukon lehet fát vágni a munkahelyeken (is). Persze a távlatos és logikus gondolkodás képessége? És a gyermekeink. Miért fontos a munkavilágának bármely szereplıjének a gyermek? Erıforrás utánpótlás. Minél többet, minél jobban tud egy szülı a gyermekébe fektetni, annál értékesebb lesz felnıttként. A munkáltatónak hosszútávon elemi érdeke a jó minıségő emberi erıforrás biztosítása. A munka magánélet egyensúly nem csak rövidtávú hasznot hoz, hanem befektetés a munkaadók részérıl. Lássuk azt a befektetést! A nı, anya gyermek hármashoz kapcsolódóan, feltenném a kérdést: mikor akartok felkészülni, hogy a nıinknek, anyaként dolgozóinknak, és gyermekeinknek egyenlı elbírálást,

8 bánásmódot szerezzünk a Lajtától keletre is? Akarjátok-e, hogy a gyermeketek is attól cidrizzen, hogy juj mi lesz, ha szólni merek (a saját jogaimért, miután teljesítettem a kötelezettségeimet), mi lesz, ha belépek valamilyen szervezetbe, mi lesz, ha megmondom, hogy ez sértı, embertelen? Kirúg? Ellehetetlenít? Én nem hagyom, hogy a gyermekem ilyen munkahelyre kerüljön. Én teszek érte. Neked van gyereked? Ha a te gyerekeddel azt tenné a munkáltatója mait te, teszel a munkavállalókkal, mit mondanál? Ja az, más? Ember ne a tükröt törd! Ha felelısséget érzel magad, a családod, a gyermeked iránt, akkor tölts egy kavicsot a parittyádba, és küldd el a belépési nyomtatványokat! Góliát nem szereti a kavicsokat, mi igen. Nincs más út. Csak mi tudunk magunkon, és a családunkon segíteni. Lépj be még ma! Minden gépen ott van az össze nyomtatvány, újság, program. Ha eltüntették, írj a címre és megkapod, amit csak kérsz (kivétel a fele királyságom, (azt most más ırzi), meg a lányom keze, (merthogy fiam van)). Telefonon elérsz a: en. Tagság és elnökség Bető és színszimbólumok. Mi van a logonk mögött. Mit jelképez a logonk? Szerettünk volna egy olyan logo-t, ami a lehetı legjobban visszaadja, hogy miért is jött létre ez a szakszervezet. Egy logo-t, ami jelképezi, hogy honnan jöttünk, hol állunk most és merre tartunk. Egy logo-t, amire, ha ránézünk, erıt sugároz. Egy logo-t, amire büszkék lehetünk. Egy logo-t, ami mindannyiunknak egyet jelent: összetartozás. Ilyen lett a mi logonk: K.É.SZ. Nézzük, mit is szimbolizálnak külön-külön a logo elemei. Vegyük elıször a betőket: K: harc, küzdelem, támadás K.É.Sz-ek vagyunk a harcra, a küzdelemre, amennyiben erre van szükség ahhoz, hogy munkahelyeinket megırizzük, érdekeinket képviseljük. E: kinyílás, vonzás-taszítás K.É.Sz-ek vagyunk nyitni a világra, tagjaink közé fogadni mindenkit, aki csatlakozni szeretne hozzánk.

9 S: kígyó, bölcsesség, vagy érzékiség, hullámzás, lüktetés Bölcs tanácsokkal K.É.Sz-ek vagyunk segíteni tagjainknak. Bízunk tagjaink kitartásában és lüktetı erejében, bebizonyítjuk: az OBI továbbra is egy jogkövetı munkahely. Z: lélekvándorlás, körforgás, gyızelem nem várjuk K.É.Sz-en, karba tett kézzel a gyızelmet, mi teszünk érte! A színek, mint szimbólumok, az alábbiakat jelképezik: Piros Fehér Zöld Ezüst Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható. A nemiség szimbóluma, a libidó színe. Erı-, tőz- és hatalom-jelképként is szerepel. A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe. Az Újszövetségben a bőn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe. A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal. A fény, a tisztaság, a tökéletesség, az egyszerőség jelképe. A fehér virág a gyermekáldást jelenti. Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett. A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek gyızelmét jelenti az anyag felett. A béke és a jóakarat kifejezıje; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója. A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvı életnek a kifejezıje. Különösen az örökzöld növényekhez kötıdik termékenységi és halhatatlanságot kifejezı szimbolika. A színskála közepén áll, kiegészítı színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebbıl adódik kétértékősége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölıje. Meleg és hideg, égi és földi keveréke. Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe. A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé. Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel. Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára. Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstbıl vannak.

10 Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejutat ezüstfolyónak nevezték. Míg a királyok féme az arany, a királynıé az ezüst. Így áll össze tehát a logo-nk, ebben hiszünk, ekképpen cselekszünk. Tagság és elnökség Áruházi tájékoztatás, tagtoborzás menetrendje A mai napon Wackerbauer urat megkeresem levélben, az áruházakban tartandó tájékoztatásunk, tagtoborzásunk és egyéb információ eljuttatási tevékenységünk várható menetrendjérıl. Egyben, tájékoztatom, bár nincs ilyen irányú kötelezettsége a szakszervezetünknek, hogy helyszíni, színes, hangos megjelenést tervezünk március 17-én, és/vagy 31-én, a Munka Törvénykönyve 24. (1)- e szerinti információközlésre, felhívás, más, nem a munkáltatónál szokott módón történı közzétételére, vidéki helyszíne(ke)n. Lépj be! Ne írj alá közös megegyezéses munkaviszony megszüntetést! Hívj ha meg akarják szüntetni a munkaviszonyod! Ha szeretnéd magad megmutatni, szívesen vennél részt vidéki aktivitáson, performanszon, jelentkezz! Töltsd a jelentkezésit, és a parittyát!

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS!

Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS! K.É.SZ. KÉSztermék! 6. szám, Árvíz és összefogás! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS! Tisztelettel és barátsággal köszöntünk minden érdeklıdıt aki, részt szeretne venni,

Részletesebben

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédekrıl szóló tv. 1. -a kimondja, hogy az ügyvéd közremőködik abban, hogy az ellenérdekő felek a jogvitájukat megegyezéssel intézzék el. Az ügyvédek

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Váron, városon zajlik az élet, Személyes találkozásaink az áruházakban és az élet és balesetveszély elhárítására tett javaslataink,

Váron, városon zajlik az élet, Személyes találkozásaink az áruházakban és az élet és balesetveszély elhárítására tett javaslataink, K.É.SZ. KÉSztermék! 16. Váron, városon zajlik az élet, Személyes találkozásaink az áruházakban és az élet és balesetveszély elhárítására tett javaslataink, Miért, mire tesz félre a munkáltató 556.000.000.

Részletesebben

Új kihívások a munkajog világában

Új kihívások a munkajog világában Új kihívások a munkajog világában Dr. Pók László laszlo.pok@szecskay.com www.szecskay.com Szecskay Ügyvédi Iroda V. Nemzetközi Szolgáltatóipari és Outsourcing Konferencia 2011. november 15-16. Munkaerıpiaci

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 4.4 A MÉDIA KÉPVISELİI ÁLTAL AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉPÜLETEIBEN KÉSZÍTETT FELVÉTELEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ ELNÖKSÉG 2015. SZEPTEMBER 7-I HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKSÉGE,, tekintettel az Európai

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE A HATÁRON KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP- EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE Budapest, 2014. június 17. 1 Bevezetés Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlı méltóságú személyként élhessen,

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA ATLASZ ELECTRONIC - FELTÉTEL ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL-RISK BIZTOSÍTÁSA KÖTVÉNY (I. RÉSZ) 1. CIKKELY: BIZTOSÍTOTT ÉRDEK A biztosítási szerzıdés fedezetet nyújt a kötvényhez tartozó

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Solti Gábor vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Solti Gábor vezérigazgató Készítette: Dr. Vas Virág Ellenırizte: Mitró Magdolna belsı ellenır Nyirati Ágnes követeléskezelési igazgató Készült: 2010. október 28. Hatályos: 2010.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

rajzverseny versenyszabályzata

rajzverseny versenyszabályzata A Te és a környezeted. Mit tehetünk környezetünk védelméért (itthon és) Európában? rajzverseny versenyszabályzata A Versenyszabályzat a Verseny tekintetében jogi kötıerıvel rendelkezı megállapodás. A versenybe

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét.

5. A FÉT nem helyettesíti a szakszervezet és a közalkalmazotti tanács tevékenységét. A Nyíregyházi Fıiskola Érdekegyeztetı Tanácsának mőködési rendje I. Az Érdekegyeztetı Tanács megalakulása, célja, hatásköre 1.1. A többszörösen módosított 1993. évi LXXX. felsıoktatási törvény (Ftv.) 112..

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata

Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Fejér Megyei Területi Választási Bizottság 35/2014. (IX.15.) számú határozata A Fejér Megyei Területi Választási Bizottság

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl

EMLÉKEZTETİ. a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl EMLÉKEZTETİ a 2009. május 11-12-i EVDSZ Szövetségi Vezetıségi ülésrıl Helyszín: Hotel Római tárgyalóterme, Budapest, 1039 Szent János u. 16. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint Levezetı elnökök: Gál Rezsı

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

A Munkában megrokkantak és elhunytak XV. Nemzetközi Emléknapja április 28.

A Munkában megrokkantak és elhunytak XV. Nemzetközi Emléknapja április 28. A Munkában megrokkantak és elhunytak XV. Nemzetközi Emléknapja 2010. április 28. Alapítványunk a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségével együttmőködve a Vasas Szakszervezet székházában emlékezett

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok

Élethelyzetek. Dr. Mészáros Attila. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. Élethelyzetek. 2. Élethelyzetek, konfliktusok Négy alaphelyzetet különböztetünk meg, attól függıen, hogy Az innováció humánaspektusai: üzleti kommunikáció alárendelt, felsıbbséggel bíró vagy egyenlı a személyközi kapcsolat. A pozitív és negatív simogatás

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16.

Számítástechnika nyugdíjasoknak. 2011. Február 16. Számítástechnika nyugdíjasoknak 2011. Február 16. A mai előadás témája Az internet Az Internet a hálózatok hálózata, avagy egy mindent és mindenkit összekötı világmérető informatikai szuper sztráda. Szerepe

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Néhány gondolat a vizuális koncepcióról

Néhány gondolat a vizuális koncepcióról Néhány gondolat a vizuális koncepcióról A BKIK Elnöksége által életre hívott ad-hoc Arculati Bizottság által megfogalmazott alapelvek szerint készült el a BKIK Kisarculati Kézikönyve. Arculati alapelvek

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink!

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer. Tisztelt Olvasóink! ELBIR Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FÉR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG BŐNMEGELİZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Olvasóink! Az év vége felé közeledve, bőnmegelızési szempontból több,

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Fashion Dance 2002 Kft ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az általános üzletszabályzat a Fashion Dance 2002 Kft és az ı üzleti partnerei között pénzügyi és szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Közlekedési Korrekciós Magatartásformáló Tréningek a BKV Zrt. járművezetőinek körében

Közlekedési Korrekciós Magatartásformáló Tréningek a BKV Zrt. járművezetőinek körében Közlekedési Korrekciós Magatartásformáló Tréningek a BKV Zrt. járművezetőinek körében Előadó: Berhidi Zsolt BKV Zrt., Forgalombiztonsági és Üzemeltetési Osztály Osztályvezető A beavatkozás lehetőségei

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán

Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán Romológiai ismeretek kisebbségi mentálhigiéné 1 címő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Karán a 2004/2005-ös tanévben *Dr. Mészáros Judit,**Szabóné Kármán

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben