K.É.SZ. KÉSztermék! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! 3. szám. A mai lapunk fıtémája: Ne a tükröt törd össze ember!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K.É.SZ. KÉSztermék! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! 3. szám. A mai lapunk fıtémája: Ne a tükröt törd össze ember!"

Átírás

1 K.É.SZ. KÉSztermék! 3. szám Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! A mai lapunk fıtémája: Ne a tükröt törd össze ember! A továbbiakban minden cikk, írás, bejelentés, közlemény szerzıjeként az elnökség és tagság megjelölést fogjátok látni. Sem neveket, sem fényképeket ahol tagjainkat azonosítani lehet, nem közlünk. Az elsı számot, érdemes lenne elıvennetek, és Gavallér Zsolt Munka Törvénykönyvre vonatkozó magyarázatokkal ellátott írásait újra áttanulmányoznotok! Rengeteg kérdés merült fel, hogy a munkáltatótok tudhatja-e hogy szakszervezeti tagok vagytok-e? Nem. Hogy honnan tudhatja? Hanyagság, rossz adatkezelés, és törvénytelen információszerzés útján. Egy újabb konstruktív hangulatú megbeszélésen Wackerbauer úr tudatta, hogy tudja, hogy a tagjaink veszprémiek. Természetesen, Wackerbauer úr információi származhatnak hanyagságból, rossz adatkezelésbıl, hiszen a bérpapírjainkat (megjegyzem, még nem küldtünk számlaszámot, így utalásra sem került sor az OBI részérıl, ezért innen nem származhatott az információja) ahogy kezelik, az sérti az adatkezelés szabályait, a bérlistánkon szereplı szervezeti hovatartozásunk könnyen beazonosítható. Mivel levonás, utalás nem történt a szakszerveztünk felé, majd amikor eljön az ideje, el kell majd mondani mindenkinek, hogy honnan, miért, hogyan szerezte az információit. Miért mondom el, mikor ez is (látszólag) erısíti, hogy félni kell a belépéstıl? Miért közlöm, hogy errıl késıbb számot kell adniuk? Mert a nyílt ıszinte kommunikáció, és a valódi konstruktivitás ezt követeli. Mit tud tenni valaki az információval, hogy szakszervezeti tagok vagyunk? Semmit. Persze a hangadót megpróbálhatja levadászni. Sikerülni fog? Elég Góliátnak annyi, hogy nyíltan közli, hogy az OBI-nak több ügyvédre van pénze? Megjegyzem, van nekünk kitőnı vállalati jogászunk, hogy miért herdálunk tízmilliós (feltételezett összeg, lehet, hogy a nagyságrend alul vagy túl van a tízmilliós nagyságrenden) összeget el egy válság közepén, az rejtély. Elég Góliátnak kiküldeni a propaganda gépeket, hogy mi annyira konstruktívak vagyunk, hogy majd bele betegszünk, de ı a gonosz. İ csúnyán beszél. Elolvastam újra, és tartalmában és stílusában is megfelelınek találtam mindent, amit eddig közöltünk. Persze, ha magamra ismernék, mint szellemi törpe, akkor biztosan engem is bántana a cikk. A felvetett problémákra adott válaszok, az, hogy ki, mióta mit mond és tesz, az, ténykérdés.

2 Ne a tükröt törd össze ember! İ nem konstruktív, nem enged semmibıl, pedig Góliát annyi mindent adott. Mit adott Góliát pluszban, a megegyezésünkben? Mirıl olvastatta fel a regionális értekezleten, hogy milyen a munkáltató számára nem kötelezı vállalásokat tett a szakszervezetünk felé? Íme egy újabb kavics, ami elrepül. Kedves Góliát, fogadd Dávidtól sok szeretettel, ezt az apró kavicsot! Kicsi, de súlya van, mert az ıszinte, nyílt, hiteles tényszerő kommunikáción alapul, tények adatok, törvények támasztják alá. Halljátok a surrogást? Nézzük ki a csillagszemő juhász! K.É.SZ. Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Azonosító: TL H Balatonszabadi, Szilágyi u Tárgy: Kapják: Jogellenes munkáltatói intézkedés elleni kifogás, panasz, felszólítás Cristoph Wackerbauer ügyvezetı OBI Hungary Retail Kft. Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete irattár Elektronikus formában Lantos Gabi személyi asszisztens Tisztelt Wackerbauer Úr! Az Ön által a mai napon, a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezetének alapító tagjaihoz kiküldött levelében hozott munkáltatói intézkedés ellen kifogást nyújtok be, a Munka Törvénykönyve 23. (1) alapján. Az Ön intézkedésének alapjául felsorolt érvek, nem helytállóak. Az intézkedés ellentétes a munkatörvénykönyve 24. (1) vel, jogellenes. Panaszt kívánok tenni, a szakszervezetünket sértı, a tagságunkat, tisztségviselıinket, tevékenységünket rágalmazó kijelentései, hamis állításai miatt. Felszólítom, hogy haladéktalanul vonja vissza a jogellenes intézkedését! Amennyiben nem ért egyet a kifogással, a Munka Törvénykönyve 23. (5) alapján, a végrehajtás felfüggesztésének értelmében, az elektronikus levelezırendszert továbbra is használjuk a tárgyalásunk befejezéséig, vagy a jogerıs bírósági ítéletig. Felszólítom, hogy a hamis állításai, és rágalma miatt kérjen bocsánatot! Felszólítom, hogy a szakszervezetünk tevékenységét jogellenesen akadályozó személyeket vonja felelısségre! Az Ön által kiküldött levélbe, amit teljes egészében bető szerint beillesztettem, az eredeti dokumentumból, piros színnel beírtam a részletes észrevételeimet. Ahol elektronikus levélre hivatkozom, ott bemásoltam az eredeti levelet.

3 Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete Minden Alapító Tag részére 8651 Balatonszabadi Szilágyi u. 8. OBI Hungary Retail Kft Budapest, Soroksári út 33. Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Budapest, március 5. Tárgy: válasz a i és I levelekre Tisztelt Alapító Tagok, Szabadságom miatt csak most tudok válaszolni február 18-i és március 3-i levelükre. A február 16-i megbeszélés és annak emlékeztetıje alapján bíztam abban, hogy egy konstruktív együttmıködés vette kezdetét. A megbeszélés során az OBI számos jogot garantált a K.É.Sz. számára, valójában még szélesebb körben is, mint amit maga a Munka Törvénykönyve kötelezıvé tesz. Mint bizonyára emlékeznek, abban egyeztünk meg, hogy a felmerülı problémákat átbeszéljük, azokat konstruktív módon kezeljük és hogy elıször mindenképpen egymás között igyekszünk azokat megoldani. A megbeszélés során az OBI garantálta, hogy a Munka Törvénykönyvében foglalt kötelezettségein felül: - hozzájárul ahhoz, hogy a K.É.Sz használja a vállalat belsı rendszerét. Lássuk mit ír a Munka Törvénykönyve: 24. (1) A munkáltató köteles bitosítani annak lehetıségét, hogy a szakszervezet az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos, vagy más módon közzétegye. Ha a mail rendszer nem tartozik a szokásos információs eszközök közé, akkor mi? Ön semmit nem adott a törvényben elıírt kötelezettségén kívül. Az állítása hamis! Nem garantált semmit a M. T.-ben foglalt kötelezettségein felül. - az adott áruházvezetıvel történt megegyezést követıen a képviselı munkaidıben is végezhet tevékenységet. Lássuk az erdeti megegyezés szószerinti szövegét: - A munkáltató hozzájárul ahhoz, hogy a szakszervezet a munkáltató helyiségeit a - munkáltatóval történt megállapodás szerint munkaidı után vagy munkaidıben - érdekképviseleti tevékenysége céljából használhassa. Nézzük a törvény szószerinti szövegét: 24. (2) A munkáltató köteles biztosítani annak lehetıségét, hogy munkaidı után, illetve munkaidıben a munkáltatóval történt megállapodás szerint a munkáltató helyiségeit érdekképviseleti tevékenysége céljából használhassa. Az állítása hamis! Nem garantált semmit a M. T.-ben foglalt kötelezettségein felül. Az ön által idézett szövegrészt, nem tartalmazza a megállpodás, Ön hozzátett a megállapodáshoz. Szó nincs a megállapodásban: adott áruházvezetırıl. Hozzájárulásunkat abban a meggyızıdésben tettük, hogy ez az építı szándék is támogatja az Önök szakszervezetét. Mindezek fényében, a megbeszélés után meglepıdve olvastam a fent említett 2 levelet, melyek ellentétesek azzal, mint amiben megállapodtunk. Leveleik alapján nem értem a szakszervezet viselkedésének hirtelen megváltozását, támadó magatartásukat és azt sem, hogy miért sértik meg tudatosan közösen kinyilvánított szándékunkat arról, hogy

4 mindenekelıtt belsıleg igyekezzünk a problémákat megoldani. Állításai valótlanok, a késıbbi részletezı leírásban egyenként, dokumentumokkal fogom cáfolni. A február 18-i levéllel kapcsolatban természetesen rendelkezésünkre állnak azok a dokumentumok, amelyekrıl különösen levelük 2. pontjában írnak. Számos, részben Önök számára is közismert ok miatt azonban ezeket a dokumentumokat nem áll módunkban Önöknek átadni. A dokumentumok átadása sértené azon érintett, volt dolgozók érdekeit, akik ráadásul nem is voltak szakszervezet tagjai. Ezekre a dokumentumokra titoktartási kötelezettség vonatkozik, melyek alóli felmentést nem kaptunk az érintett munkavállalók részérıl. Ezen túl, ezeknek a dokumentumoknak az átadása ütközik a Munka törvénykönyve 23. paragrafusával. A hivatkozott levél szószerinti részlete: A két eset a szakszervezet reménye szerint nincs semmilyen összefüggésben, de az eset megnyugtató tisztázásához kérem, bocsássa rendelkezésünkre a következı adatokat: november, 01-tıl, a munkáltatói jog delegálására vonatkozó összes meghatalmazás, hiteles másolatát! Nem adták át a munkáltatói jogok gyakorlóinak hiteles dokumentumát. A március 3-i levéllel kapcsolatban általános érvénnyel kijelenthetjük, hogy az áruház vezetıje jogszerıen és egyben az Önökkel létrejött megállapodás szellemének megfelelıen járt el. Csak az érintett áruházvezetı elızetes engedélyével végezhetı munkaidıben szakszervezeti tevékenység. Nézzük a tényeket: 1. Megakadályozták a keszthelyi áruházba történı bejutásomat. A 24 (1) bekezdés szerinti, jogot, hogy a faliújságra kihelyezhessem az anyagainkat, nem tudtam megtenni. A 23. (3) A szakszervezet jogosult ellenırizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását. A megérkezésemkor, közöltem a nevem, a szakszervezetben betöltött pozíciómat, és kértem Alexa Annamáriát, hogy bocsássa rendelkezésemre a Nexon munkaidı-nyilvántartórendszer szerint az áruházban munkát végzı OBI alkalmazottak listáját, és engedje meg az anyagaink kihelyezését. Mindkét kérést megtagadta. Majd 18 perccel késıbb az áruházvezetı sem engedett be. Az Ön állítása nem igaz. A kollégái súlyosan megsértették a M. T. vonatkozó paragrafusait. 2. Az ön állítása szerint nem jeleztem, az áruházi tevékenységet elıre: RE: Adat bekérés /data inquiry K.É.SZ. Szakszervezet K :42 Szia Gabi! Köszönöm a fordítást! Ahogy tegnap a Márta Viktor levelére válaszoltam, amit másolatban elküldtem Neked is, ma meglátogatok két áruházat, megnézem mennyire, tartják be (a jelzések szerint az érintett

5 áruházvezetık megtiltották az anyagaink közzétételét, + Tóth regionális ért. vez. is úgy nyilatkozott, hogy egyenlıre nem kitehetık az anyagaink) a megállapodásunkat, majd hivatalos panaszt fogok tenni. Ezt már nem belsı ügyként fogom kezelni, példás büntetést fogok kijárni ezeknek a nyíltan törvénysértı embereknek. Elegem van a Tassoszista jogtiprásokból! A következı két hét a feljelentések hete lesz. Üdvözlettel: Király Kálmán K. É. Sz. elnök From: Sent: Monday, March 01, :21 PM To: Cc: Subject: Adat bekérés /data inquiry Szia Kálmán! Elkészítettem a fordítást és mellékelten küldöm. Wackerbauer úr február 19-tıl múlt héten végig szabadságon volt. Így ı is most fogja olvasni. A levelezésbıl kinyerhetı információk: bejelentettem a munkáltató és a szakszervezet közötti állandó kapcsolattartónak, hogy mit és miért kényszerülök tenni. Ön semmilyen lépést nem tett a jelzett törvénysértések megakadályozására. A nagykanizsai áruházvezetı részérıl a regionális értékesítési vezetıhöz a jelentés, hogy az áruházban tartózkodom, még az áruházban való tartózkodásom alatt megtörtént. Ön tudta, hogy hol voltam, tudta, hogy menni fogok, tudta, hogy, ha igazolódnak a tájékoztatásomban leírt törvénysértések, akkor bejelentést fogok tenni az illetékes hatóságnál, hiszen elıre jeleztem, hogy amennyiben igazak a jelzett törvénysértések, akkor ezt nem tudom belsı ügyként kezelni. Mit tett, mit tesz Ön. Hagyta, hogy az eset megtörténjen, és bátorítja, felmenti a törvénysértı kollégáit. Kérem a továbbiakban, ne emlegesse magát konstruktív magatartást tanúsító félként. Ön vagy nem ismeri a vonatkozó törvényeket, vagy tudatosan megszegi. Ön összekeveri, a 24. (1), és (2) bekezdésében foglaltakat. Nincs tisztában a 22. (3) bekezdésével, az arra vonatkozó gyakorlati eljárással. Az én általam, az áruházakban végzett, 24. (1), és a 22. (3) szerinti tevékenységemet összekeveri, a 24. (2) bekezdésével. A szörnyő az, hogy ha van is egyeztetési kötelességem a 24. (2) szerint a munkáltatóval, azt nem tudom megtenni, hiszen Ön pont a munkáltatói jog delegálásáról szóló hiteles másolatot nem hajlandó kiadni. Így én csak Önt tudom bármirıl tájékoztatni, csak Önnel tudok egyeztetni. Hol a munkáltatói delegálás jegyzıkönyve? Miért nem adják át?

6 Ami a belsı rendszer használatára vonatkozó hozzájárulásunkat illeti, Önök az elmúlt napokban bebizonyították, hogy a hozzájárulással drasztikusan visszaéltek. A rendszeresen küldött, nagy terjedelmı és mennyiségı információtömeg komolyan leterheli a levelezırendszer mıködését és bizonyos esetben a levelezırendszer veszélyeztetése sem volt kizárható. Elektronikus levelezésük akadályozza a rendes munkavégzést. Az általam, a szakszervezet címérıl küldött anyagok méretei, maximum 3 és 3,25MB terjedelmőek voltak. A belsı rendszeren egyszerre elküldött anyagok, ami egyetlen egyszer került küldésre az 3+3,25= 6,25 MB terjedelmő volt, valamint a megállapodásunkat is ezzel küldtem el, aminek mérete 3 MB. Összesen egyszer fordult elı, hogy 9,25 MB terjedelmő anyag került küldésre. A tények ismeterében az Ön állításai: rendszeresen, nagy terjedelmő és mennyiségő anyag küldése, és a munkavégzés akadályozása, hamisak. Tekintettel arra, hogy megállapodásunk ezen pontjával tudatosan visszaéltek, ezért az OBI belsı rendszerének használatára vonatkozó hozzájárulásunkat továbbiakban nem adjuk meg. Az Ön által leírt tudatos visszaélés kijelentése rágalom! Erre a lépésre a normál ügymenet és üzleti mıködés biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükség van. Álláspontunk ezen ügyben végleges és azonnali hatállyal érvényes. Az intézkedéssel szemben Kifogást nyújtok be! Az intézkedés alapjául szolgáló okok, és események nem állnak fenn. Az intézkedés megsérti a Munka Törvénykönyve 24. (1) bekezdését, törvénytelen. Kérem az azonnali visszavonását! A Munka Törvénykönyve 23. (5) alapján, ha Ön nem ért egyet, az intézkedés felfüggesztését kérem. Ez alapján, a levelezı rendszer használatát a továbbiakban is folytatjuk. Összefoglalásként elmondhatom, hogy a kezdetektıl igyekeztünk garantálni a K.É.Sz. tevékenységét és a továbbiakban is készen állunk erre a Munka Törvénykönyve adta keretek között. A szakszervezeteknek elsıdleges szerepe lehet a munkavállalók és a cégvezetés közötti kapcsolat fenntartásában. A magunk részérıl készen állunk az együttmıködés részleteinek egyeztetésére. Ugyanakkor, a vállalat és a kollégák érdekeinek megvédése miatt a múltban is visszautasítottunk és a jövıben is visszautasítunk minden, e tekintetben káros és ártó lépést. A jelenlegi helyzet feloldására és a korábbi, konstruktív együttmıködés kibontakoztatására azt javasoljuk, ismét üljünk le egyeztetésre és a jelenlegi helyzet átbeszélésére. Tisztelettel: Christoph Wackerbauer Ügyvezetı igazgató OBI Hungary Retail Kft. Az Ön összefoglalójában leírtak nincsenek összhangban, az általunk tapasztaltakkal. Minden eszközzel igyekeznek a mőködésünk ellehetetlenítésére. Természetesen a Kereskedık Érdekvédelmi Szakszervezete még ezen, keserő tapasztalatok ellenére is próbál konstruktív maradni. Felajánljuk, a Munka Törvénykönyve vonatkozó részeinek ismertetésérıl, ingyenes tájékoztató tartását, a munkáltatói jogokat gyakorló személyek, kiemelten a külhonból

7 érkezett vezetık részére. Felajánljuk, az ismételt tárgyalás lehetıségét. Kérjük, ha megállapodunk valamiben, ha jelzünk valamit, mint legutóbb a soroksári úti kötelezı létszámleépítés esetét, akkor ne egy gúnyos mosollyal kísért cinikus választ kapjunk; a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés az nem létszámleépítés. Ez nem egyezség betartás, hanem betartás az egyezségnek. Király Kálmán K. É. Sz. elnök , Balatonszabadi H Balatonszabadi, Szilágyi u. 8. Telefon: , Nyilvántartásba véve: Somogy Megyei Bíróság Mail: hu www / /I. Tagság és elnökség Itt a tavasz. Gyönyörő idıszakhoz érkeztünk. Egymást követik az ünnepeink. Nınap, Március 15., Anyák napja, Gyermeknap. Itt a tavasz. Nézzük meg az érdekképviselet feladatait, a nık, anyák, gyermekek szempontjából. A Nı, mint munkavállaló. Régebben sokat jártam kiválasztásokra, ahol a nyitó áruházak teljes személyzetét igyekeztünk beszerezni. Sokszor és sokhelyütt kerültem már vitába azokkal, akik a nıkben a potenciális GYEDES-eket látják. Nem csak azért, mert érzelmileg erısen érint, hiszen ötödik lombik után, 12-év várakozást, kínlódást követıen jött össze a kisfiunk. Hanem azért is, mert ha nincs nı (nincs sírás, ahogy énekli Szabi, aki rendszeres vevınk, mert a szomszédban lakik), nincs gyerek, és akkor ki fog dolgozni húsz- harminc év múlva? Persze a távlatos és logikus gondolkodás képessége? A potenciális GYEDES nézıpontosok, a kisgyermekes anyukákat sem igen kedvelik. İk azok, aki nem átallnak otthon maradni a lázas gyerekkel, dologidıben. Persze itt is a személyes példával lehet a legjobban meggyızni a beszőkült látókörő embereket. Ha a te gyermeked lenne beteg, akkor is így éreznél, tennél? Praktikus szemmel is megállapítható, hogy miért jó, a gyermekes nıi munkavállaló. A munkavállalók stabilitását tekintve, a legalább egy gyermekes, éves korosztályú nıi munkavállalókra építhet a legjobban egy munkáltató. Piszokság, de az ı hátukon lehet fát vágni a munkahelyeken (is). Persze a távlatos és logikus gondolkodás képessége? És a gyermekeink. Miért fontos a munkavilágának bármely szereplıjének a gyermek? Erıforrás utánpótlás. Minél többet, minél jobban tud egy szülı a gyermekébe fektetni, annál értékesebb lesz felnıttként. A munkáltatónak hosszútávon elemi érdeke a jó minıségő emberi erıforrás biztosítása. A munka magánélet egyensúly nem csak rövidtávú hasznot hoz, hanem befektetés a munkaadók részérıl. Lássuk azt a befektetést! A nı, anya gyermek hármashoz kapcsolódóan, feltenném a kérdést: mikor akartok felkészülni, hogy a nıinknek, anyaként dolgozóinknak, és gyermekeinknek egyenlı elbírálást,

8 bánásmódot szerezzünk a Lajtától keletre is? Akarjátok-e, hogy a gyermeketek is attól cidrizzen, hogy juj mi lesz, ha szólni merek (a saját jogaimért, miután teljesítettem a kötelezettségeimet), mi lesz, ha belépek valamilyen szervezetbe, mi lesz, ha megmondom, hogy ez sértı, embertelen? Kirúg? Ellehetetlenít? Én nem hagyom, hogy a gyermekem ilyen munkahelyre kerüljön. Én teszek érte. Neked van gyereked? Ha a te gyerekeddel azt tenné a munkáltatója mait te, teszel a munkavállalókkal, mit mondanál? Ja az, más? Ember ne a tükröt törd! Ha felelısséget érzel magad, a családod, a gyermeked iránt, akkor tölts egy kavicsot a parittyádba, és küldd el a belépési nyomtatványokat! Góliát nem szereti a kavicsokat, mi igen. Nincs más út. Csak mi tudunk magunkon, és a családunkon segíteni. Lépj be még ma! Minden gépen ott van az össze nyomtatvány, újság, program. Ha eltüntették, írj a címre és megkapod, amit csak kérsz (kivétel a fele királyságom, (azt most más ırzi), meg a lányom keze, (merthogy fiam van)). Telefonon elérsz a: en. Tagság és elnökség Bető és színszimbólumok. Mi van a logonk mögött. Mit jelképez a logonk? Szerettünk volna egy olyan logo-t, ami a lehetı legjobban visszaadja, hogy miért is jött létre ez a szakszervezet. Egy logo-t, ami jelképezi, hogy honnan jöttünk, hol állunk most és merre tartunk. Egy logo-t, amire, ha ránézünk, erıt sugároz. Egy logo-t, amire büszkék lehetünk. Egy logo-t, ami mindannyiunknak egyet jelent: összetartozás. Ilyen lett a mi logonk: K.É.SZ. Nézzük, mit is szimbolizálnak külön-külön a logo elemei. Vegyük elıször a betőket: K: harc, küzdelem, támadás K.É.Sz-ek vagyunk a harcra, a küzdelemre, amennyiben erre van szükség ahhoz, hogy munkahelyeinket megırizzük, érdekeinket képviseljük. E: kinyílás, vonzás-taszítás K.É.Sz-ek vagyunk nyitni a világra, tagjaink közé fogadni mindenkit, aki csatlakozni szeretne hozzánk.

9 S: kígyó, bölcsesség, vagy érzékiség, hullámzás, lüktetés Bölcs tanácsokkal K.É.Sz-ek vagyunk segíteni tagjainknak. Bízunk tagjaink kitartásában és lüktetı erejében, bebizonyítjuk: az OBI továbbra is egy jogkövetı munkahely. Z: lélekvándorlás, körforgás, gyızelem nem várjuk K.É.Sz-en, karba tett kézzel a gyızelmet, mi teszünk érte! A színek, mint szimbólumok, az alábbiakat jelképezik: Piros Fehér Zöld Ezüst Éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható. A nemiség szimbóluma, a libidó színe. Erı-, tőz- és hatalom-jelképként is szerepel. A zsidó és keresztény hagyományban a komolyság, a fenség színe. Az Újszövetségben a bőn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe. A piros lámpás házak színeként a paráznaságra utal. A fény, a tisztaság, a tökéletesség, az egyszerőség jelképe. A fehér virág a gyermekáldást jelenti. Ártatlanság értelemben jelenik meg Athénban, ahol az Areioszpagosz bírái fehér kövekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett. A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek gyızelmét jelenti az anyag felett. A béke és a jóakarat kifejezıje; erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója. A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvı életnek a kifejezıje. Különösen az örökzöld növényekhez kötıdik termékenységi és halhatatlanságot kifejezı szimbolika. A színskála közepén áll, kiegészítı színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebbıl adódik kétértékősége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölıje. Meleg és hideg, égi és földi keveréke. Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe. A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé. Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és szemmel. Utalhat a kereskedelemre és a pénz hatalmára. Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstbıl vannak.

10 Kínában a legértékesebb fémnek tartották; a Tejutat ezüstfolyónak nevezték. Míg a királyok féme az arany, a királynıé az ezüst. Így áll össze tehát a logo-nk, ebben hiszünk, ekképpen cselekszünk. Tagság és elnökség Áruházi tájékoztatás, tagtoborzás menetrendje A mai napon Wackerbauer urat megkeresem levélben, az áruházakban tartandó tájékoztatásunk, tagtoborzásunk és egyéb információ eljuttatási tevékenységünk várható menetrendjérıl. Egyben, tájékoztatom, bár nincs ilyen irányú kötelezettsége a szakszervezetünknek, hogy helyszíni, színes, hangos megjelenést tervezünk március 17-én, és/vagy 31-én, a Munka Törvénykönyve 24. (1)- e szerinti információközlésre, felhívás, más, nem a munkáltatónál szokott módón történı közzétételére, vidéki helyszíne(ke)n. Lépj be! Ne írj alá közös megegyezéses munkaviszony megszüntetést! Hívj ha meg akarják szüntetni a munkaviszonyod! Ha szeretnéd magad megmutatni, szívesen vennél részt vidéki aktivitáson, performanszon, jelentkezz! Töltsd a jelentkezésit, és a parittyát!

K.É.SZ. KÉSztermék! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! Különkiadás

K.É.SZ. KÉSztermék! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! Különkiadás K.É.SZ. KÉSztermék! Különkiadás Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! Jó szakszervezeti vezetıként, igyekeztem meggyızıdni róla, hogy mi, milyen formában jutott el hozzátok az általunk

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ügyszám: Vj-131-087/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a (dr. G. T. ügyvéd) Bita-Petrik-Giba és társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt CAPITAL PARTNERS a.s.

Részletesebben

Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS!

Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS! K.É.SZ. KÉSztermék! 6. szám, Árvíz és összefogás! Sziasztok Szakszervezeti Tagok, Szimpatizánsok, Érdeklıdık! FELHÍVÁS! Tisztelettel és barátsággal köszöntünk minden érdeklıdıt aki, részt szeretne venni,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ 7.1.2.1. ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT TISZTVISELİINEK ÉS ALKALMAZOTTAINAK KÖTELEZETTSÉGEIHEZ AZ ELNÖKSÉG ÁLTAL 2008. JÚLIUS 7-ÉN ELFOGADOTT MAGATARTÁSI KÓDEX BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK Oldal

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. július 14-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Jogsértések fekete könyve

Jogsértések fekete könyve Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve (77 jogeset) 2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

JELENTÉS: KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA

JELENTÉS: KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA JELENTÉS: KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁK A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA 1.3. számú tevékenység Készítette: Karin Bischof és Barbara Samaluk 2007. június 12. Ez a publikáció az Európai Unió támogatásával

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/021-023/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. F. G. ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (Hajdúszoboszló) ellen

Részletesebben

Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében

Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében Aáry-Tamás Lajos Fegyelmi tárgyalás az oktatási jogok biztosához érkezett panaszok fényében Az Alkotmány 70/F. és 70/G. -a kimondja, hogy a Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a mővelıdéshez

Részletesebben

STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA JELENTÉS. 1.2. tevékenység

STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA JELENTÉS. 1.2. tevékenység STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA A MAGYAR EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG SZÁMÁRA JELENTÉS 1.2. tevékenység Készítették: Barbara Cohen, Dieter Schindlauer és Katrin Wladasch HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2009. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2009. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2009.január Kérdések, feleletek - Hány nap lehet a próbaidı? 81. (1) A munkaszerzıdésben,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló

2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2010 2014 / 2010. évi tavaszi ülésszak / 2010. május 21 (5. szám) / A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája / SZÁSZFALVI LÁSZLÓ SZÁSZFALVI LÁSZLÓ

Részletesebben

1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu

1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Pest-İr 2009. 1. szám Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa 1044 Budapest, Nyárfa u. 45. Tel.: 06-1/220-31-29 Fax: 06-1/273-06-40 E-mail: pestmegye@szvmszkpm.hu Célpont Magánéletében

Részletesebben

2008. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2008. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2008. AHFSZ Hírek Audi Hungária Független Szakszervezet Az Audi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2008.január Kompenzációs bértárgyalás Az Audi Hungaria Motor Kft-nél a munkáltató

Részletesebben

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet

2010. AHFSZ Hírek. Audi Hungária Független Szakszervezet 2010. HFSZ Hírek udi Hungária Független Szakszervezet z udi Hungaria Független Szakszervezet tájékoztatója www.ahfsz.hu 2010. január-február Kérdések-feleletek Meddig lehet továbbvinni a +/- órákat? 117/C.

Részletesebben

J e g y zık ö n y v. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zık ö n y v. Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/115-1/2012. MB-30/2012. sz. ülés (MB-78/2010-2014. sz. ülés) J e g y zık ö n y v az Országgyőlés Mezıgazdasági bizottságának 2012. október 2-án, kedden, 16 óra 4 perckor a Képviselıi Irodaház

Részletesebben

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek:

Részletesebben

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2009. május 08.

Vasúti Érdekegyeztető Tanács 2009. május 08. Vasúti Érdekegyeztető Tanács Elnök: Nem tudom, hogy el tudjuk-e kezdeni. Úgy látom, hogy mindenki jelen van. Szeretném jelezni, hogy önkéntesként magamra vállaltam a VÉT elnöki szerepet, ha ez ellen nincsen

Részletesebben

Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. október 25-én 17.30 órai kezdettel

Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. október 25-én 17.30 órai kezdettel Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. október 25-én 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs

Részletesebben

Az iratkészítés gyakorlata II.

Az iratkészítés gyakorlata II. Jakabné dr. Zubály Anna Az iratkészítés gyakorlata II. Nyíregyháza, 2012 1 Munkaügyi iratok Álláskeresés 1 A tapasztalatok azt mutatják, hogy az álláskeresőnek akkor van a legnagyobb esélye, ha egyszerre

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY

ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY ÖRÖKBEFOGADÁS MINT MÁSODIK ESÉLY ORSZÁGOS KONFERENCIA 2010. MÁJUS 11-12. SZAKMAI KIADVÁNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 3532 MISKOLC, KÁROLY U.12. 1 Szerkesztette: Képzési és Módszertani

Részletesebben

Hova fordulhatunk a panaszunkkal, és van-e esélyünk ezt a határozatot hatályon kívül helyeztetni?

Hova fordulhatunk a panaszunkkal, és van-e esélyünk ezt a határozatot hatályon kívül helyeztetni? 3 napon belül Számomra a mai napig érthetetlen dolog játszódott le társasházunkban (50,06 százalékban önkormányzati tulajdonban van). 2011. 03. 0-én a közgyűlés 66% tulajdoni hányad igen, 0% nem,,3% tartózkodás,

Részletesebben