Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. U /2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális intézményi térítési díjak megállapítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet számítási anyagok S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! I. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - a törvényben meghatározottak kivételekkel - térítési díjat kell fizetni, amit a fenntartó állapít meg. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani, és év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat több ellátási formát biztosító intézmény esetében szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Nem változott a törvényi szabályozás szerint ingyenes ellátásban részesülők köre, térítésmentesen kell biztosítani továbbra is: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, a népkonyhán történő étkeztetést, a családsegítést, a közösségi ellátásokat, hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, valamint az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a) étkeztetés esetén ellátási napra, b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, d) nappali ellátás esetén ellátási napra, e) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. Az intézményi térítési díj alapján a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban az egy

2 főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő jövedelmének: 30 %-át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, 2 %-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 15 %-át nappali ellátás, 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés, 60 %-át átmeneti elhelyezés, 80 %-át egyéb tartós bentlakásos elhelyezés esetén. A Gondozási Központ (1. sz. melléklet) a nappali ellátások esetében nem javasolt térítési díj emelést figyelemmel arra, hogy az ellátás igénybevétele az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott és jelentős a jelenleg is térítési díj mérséklést kérők száma. Ugyanez mondható el a házi segítségnyújtásban részesülők esetében, sokuknak már a jelenlegi térítési díj megfizetése is megterhelő, figyelemmel arra is, hogy a házi segítségnyújtást igénybe vevők általában többféle szolgáltatást vesznek igénybe (étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás). A szociális étkeztetés esetében a szállításra, valamint az étkeztetésre vonatkozóan is tartalmaz csekély mértékű emelést a javaslat, bár nagyon minimális összegben, tekintettel arra, hogy az étkeztetésben részesülőknél a legmagasabb a jelenleg is térítési díj mérséklést igénylők száma. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében emelést tartalmaz a rendelet-tervezet, figyelemmel arra is, hogy az állami feladathoz évben sem biztosít kellő összegű támogatást a központi költségvetés. A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon esetében a központi feladatfinanszírozás a szakmai jogszabályok alapján elismert szakmai dolgozók bértámogatásából és intézmény-üzemeltetési támogatásból tevődik össze. Az elhelyezésre várakozók jövedelmi helyzetét megvizsgálva fizetőképesség növekedés nem vélelmezhető. A hozzátartozókkal kötött szerződések melyekben vállalták, hogy a lakó jövedelmét kiegészítik az intézményi térítési díjra nagy része ez évben lejár, sajnos várható, hogy anyagi okok miatt a kiegészítést nem fogják vállalni. Amennyiben a tervezett intézményi térítési díj bevétele emelkedik, az a feladatfinanszírozás miatt az intézményüzemeltetési támogatás csökkenését vonja maga után.erre is tekintettel az intézmény nem javasol térítési díj emelést. (2. sz. melléklet). A Hajléktalan Segítő Központ (3 sz. melléklet) által biztosított ellátások közül, csak az átmeneti szálló szolgáltatásainak igénybevétele térítési díjköteles. Az elmúlt évek során az ellátottak anyagi helyzete nem mutat javuló tendenciát. A térítési díjfizetők több mint a felének nem éri el a havi rendszeres jövedelme az ötvenezer forintot, sőt többen vannak, akik harmincezer forintos jövedelemmel sem rendelkeznek. Többszörösen visszatérő probléma az, amikor az ellátott jövedelem forrása megszűnik, és nem tud azonnal másik forráshoz jutni, plusz adósságot is felhalmoz, aminek a rendezése további terheket jelent. A fent említett indokok alapján nem javasolnak térítési díj emelést.

3 A szociális rendeletet érinti a tanyagondnoki szolgálatok bővülése, mivel az ellátási területeket meg kell határozni a helyi rendeletben is. A rendelet tervezet ennek hiányát is pótolja. II. A gyermekek átmeneti gondozása tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a rendelkezik az intézményi térítési díj megállapításáról. Hasonlóan az Szt-ben foglaltakkal a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete az alapja az intézményi térítési díjnak. A költségeket a tárgyév adatai figyelembe vételével kell megállapítani től a gyermekek átmeneti gondozási formái esetében az állami normatív támogatás számítási módja kedvezően változott, az egy intézményi működtetés alatt álló telephelyek költségadatait összevontan kell számítani. Ezen rendelkezések figyelembe vételével számított szolgáltatási önköltség az előző évhez képest jelentősen csökkent. Az átmeneti gondozási formákba tartozó két ellátás gyermekek, valamint családok átmeneti otthona szolgáltatási tartalma a szakmai jogszabály szerint eltér egymástól, a személyi térítési díjak esetében is az előző évek gyakorlatát javasoljuk alkalmazni, mely szerint a magasabb szolgáltatást biztosító gyermekek átmeneti otthona( teljes körű ellátás) térítési díja magasabb,mint a családok átmeneti otthonáé. A Családok Átmeneti Otthona, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona esetében a Családsegítő Központ (4. sz. melléklet) a összegének emelkedését és az ellátottak pénzügyi lehetőségeit mérlegelve nem javasolnak térítési díj emelést. A Gyvt. értelmében a Bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban: gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A gondozási díjra vonatkozóan a Tisztelt Képviselő-testület döntött, mely szerint nem kíván gondozási díjat megállapítani. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet értelmében ha a Bölcsődében a gondozásért külön nem javasolnak személyi térítési díjat megállapítani, ez esetben az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. Nem változott a gyermekek felügyeletét biztosító ellátások óradíjának megállapítására vonatkozó rendelkezés. Az időszakos gyermekfelügyelet biztosítása nem jelent többletkiadást, mivel a gondozott gyermek a normál bölcsődei csoportban kap elhelyezést. A Gyvt. módosítása kapcsán a házi gyermekfelügyelet, mint a gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátása már csak külön működési engedéllyel működtethető.

4 A bölcsődében külön működési engedély nélkül a helyébe lépő szolgáltatás az otthoni gyermekgondozás, amely teljesen azonos feltételekkel biztosítható a továbbiakban is, mint a házi gyermekfelügyelet. Ennek átvezetése szükséges a helyi rendeletben is. A játszócsoportnak a továbbiakban is inkább szakmai, mint gazdasági hozadéka volt, ahol a gyermek és a szülő közösen tekinthet be a bölcsődei életbe. A játszócsoport igénybevétele csökkenő tendenciát mutat. Figyelemmel arra, hogy a fenti ellátások működtetése nem jelent többletkiadást, az intézmény nem javasol térítési díj emelést sem az időszakos, sem az otthoni gyermekgondozás esetében, hasonlóan az alapellátáson túl bevezetett szolgáltatásként működő játszócsoportnál sem. Az előzőek alapján az intézmények a mellékletben szereplő számítási anyag szerint tettek javaslatot a térítési díjak összegeire, amelyben a szolgáltatási önköltség számításánál a év adatait vették figyelembe a törvényi szabályozás szerint. A térítési díjak az intézmények javaslatainak figyelembevételével az alábbiak szerint alakulnak, zárójelben a évi díjak összege található: Ellátás megnevezése Hajléktalanok Átmeneti Szállása Idősek nappali ellátás Pszichiátriai nappali ellátás Fogyatékosok nappali ellátása Demens személyek nappali ellátása Demens személyek nappali ellátás étkeztetés Fogyatékkal élők nappali ellátása étkeztetés Fogyatékkal élők nappali ellátása reggeli Pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetés Pszichiátriai betegek nappali ellátása reggeli Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szociálisan nem rászorultak intézményi térítési díja Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés személyi térítési díja ,-Ft-ig ig ,-Ft felett Szállítási költség Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Intézményi térítési díj 440,-Ft/ nap (440,-Ft/nap) ,-Ft/ hó (13.200,-Ft/hó) 110,-Ft/nap (110,-Ft/nap) 110,-Ft/nap (110,-Ft/nap) 130,-Ft/nap (130,-Ft/nap) 110,-Ft/nap (110,-Ft) 450,-Ft/nap (450,-Ft/nap) 290,-Ft/nap (235,-Ft/nap) 100,-Ft/nap (70,-Ft/nap) 380,-Ft/nap (380,-Ft/nap) 175,-Ft/nap (175,-Ft/nap) 620,-Ft/óra (620,-Ft/óra) 65,-Ft/nap (30,-Ft/nap) 300,-Ft/nap (300,Ft/nap) 490,-Ft/nap (480,-Ft/nap) 330,-Ft/nap (320,-Ft/nap) 430,-Ft/nap (420,-Ft/nap) 490,-Ft/nap (480,-Ft/nap) 100,-Ft/nap (85,-Ft/nap) 3.270,-Ft/nap (3.270,-Ft/nap) ,-Ft/hó (98.100,-Ft/hó)

5 Intézmény Családok Átmeneti Otthona Gyermekek Átmeneti Otthona Felnőtt Gyermek Napi Havi Napi Havi 200,-Ft (200,- Ft) 230,- Ft (230,-Ft) 6.000,-Ft (6.000,-Ft) 6.900,- Ft (6.900,-Ft) 100,-Ft (100,- Ft) 115,-Ft (115,- Ft) 3.000,-Ft (3.000,-Ft) 3.450,- Ft (3.450,-Ft) Otthoni gyermekgondozás térítési díja 740,-Ft/óra (740,-Ft/óra) Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 370,-Ft/óra (370,-Ft/óra) + étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli Játszócsoport térítési díja 300,-Ft/óra (300,-Ft/óra) + étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli Bölcsődei ellátás gondozási díj 0,-Ft (0),-Ft Fentiek alapján teszek javaslatot a térítési díjak megállapítására, és terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó önkormányzati rendelet, valamint a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítására vonatkozó tervezetet és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak elfogadására. Szentes, március 10. Szirbik Imre

6 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 10. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 10. (1) bekezdésében, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. -ában, 48. -ában, 60. (4) bekezdésében, 62. (2) bekezdésében, 92. (1)-(2) bekezdésében, 132. (4) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 4/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.. (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A tanyagondnoki szolgálat működési engedély szerinti ellátási területe Szentes Város közigazgatási területe. Az ellátási terület engedélyezett körzetei és azok működési területei: a.) I. Cserebökényi körzet: Veresháza, Veresegyház, Terehalom, Belsőecser, Cserebökény, Újosztás, Józsefszállás, Külsőecser, Mucsihát, Kajánújfalu b.) II. Lapistói körzet: Lapistó-Fertő, Dónát, Lapistó, Derekegyházi oldal c.) III. Magyartési körzet: Zalota, Magyartés, Mentettrét, Felsőrét, Szentes-Nagytőke, Vekerzug, Kistőke, Hékéd, d) IV. Nagynyomási körzet: Nagynyomás, Szent László, Vekerhát, e) V. Berki körzet: Alsórét, Berek,Bereklapos, Berekhát. 2. (1) A Rendelet 1-2. számú mellékletei helyébe az alábbi 1-2. számú mellékletek lépnek: 1. sz. melléklet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (mentes az adó alól) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj Hajléktalanok Átmeneti Szállása 440,-Ft/nap ,-Ft/hó 2. Nappali ellátások (mentes az adó alól) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj (Ft/nap) Idősek nappali ellátás 110 Pszichiátriai nappali ellátás 110 Fogyatékosok nappali ellátása 130 Demens nappali ellátás 110

7 3. Nappali ellátásokhoz kapcsolódó étkeztetés (a térítési díj az áfát tartalmazza) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj (Ft/nap) Fogyatékosok nappali ellátása reggeli 100 Fogyatékosok ellátása ebéd 290 Pszichiátriai betegek nappali ellátása reggeli 175 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ebéd 380 Demens ellátottak ebéd Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (mentes az adó alól) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj Házi segítségnyújtás 620,-Ft/óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 70,-Ft/nap Szociálisan nem rászorultak intézményi térítési díja 300,-Ft/nap 4. Szociális étkeztetés (a térítési díj az áfát tartalmazza) Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj Szociális étkeztetés 490,-Ft/nap Szociális étkeztetés személyi térítési díja ,-Ft-ig ig ,-Ft felett Szállítási költség 330,-Ft/nap 430,-Ft/nap 490,-Ft/nap 100,-Ft/nap 2. sz. melléklet A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban nyújtott ellátások intézményi térítési díja 1. Tartós bentlakásos ellátás intézményi térítési díja (mentes az adó alól) Ellátás megnevezése Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Intézményi térítési díj 3.270,-Ft/nap ,-Ft/hó 2. Tartós bentlakásos ellátás ellátotti nyersanyagnormája (a norma az áfát nem tartalmazza) Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen 134,- 80,- 323,- 80,- 220,- 837,- 2. (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Dr. Sztantics Csaba s.k. jegyző Szirbik Imre s.k. polgármester

8 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2015.(.)önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 5/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 10. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (2) bekezdése, a 29. (1)-(2) bekezdése, 131. (1) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról a következőket rendeli el: 1. (1) A pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 5/2015. (II.03.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7.. (3)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) A bölcsődei alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként az intézmény otthoni gyermekgondozást, időszakos gyermekfelügyeletet, valamint játszócsoportot működtet 5 hónapos kortól 6 éves korig. (4) Az otthoni gyermekgondozás keretében a gyermek napközbeni ellátását a szülő, vagy törvényes képviselő otthonában biztosítja a gondozónő, minimális óraszám 2 óra. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a szülő elfoglaltságának idejére kérheti gyermeke felügyeletét a bölcsődében. (5) A játszócsoportban a gyermekeket a szülőkkel, vagy hozzátartozókkal együtt 9-12 és óra között fogadja az intézmény abból a célból, hogy együtt játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között.. 2. (1) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe az alábbi 2. sz. melléklet lép: Otthoni gyermekgondozás térítési díja 740,-Ft/óra Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 370,-Ft/óra + étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli Játszócsoport térítési díja 300,-Ft/óra + étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli 3. (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. 2. sz. melléklet Dr. Sztantics Csaba s.k. jegyző Szirbik Imre s.k. polgármester

9

10 Szentes Város Gondozási Központja 1. sz. melléklet Házi segítségnyújtás összköltség [Ft/év] tervezett gondozási óra 2015-ben egy gondozási órára jutó összköltség [Ft/ó] egy gondozási órára jutó [Ft/ó] normatívával nem fedezett költség (3.-4.) javasolt Ft/óra Szentes fő * évre tervezett Ft/év ban a támogatás egy főre jutó összege: Ft/év 2015-ben egy ellátási napra jutó (251 nap/év): 578 Ft/nap 2015-ben egy gondozási órára jutó (6 ó/nap): 96 Ft/óra Jelzőrendszer összköltség: Ft/év jelzőrendszer pályázati támogatás: Ft/év összköltség - pályázati forrás: egy készülék támogatással nem fedezett költsége: Ft/év 270 Ft/nap javasolt intézményi térítési díj: 70 Ft/nap Szociálisan nem rászoruló személyek térítési díja: 300 Ft/nap

11 Szociális étkeztetés összköltség [Ft/év] tervezett adagszám v. esetszám 2015-ben egy napra v. egy adagra jutó összköltség [Ft/fő/nap v. adag] egy napra v. adagra jutó [Ft/fő] normatívával nem fedezett költség (3.-4.) javasolt Ft/adag Ft/nap ebéd szállítás összesen: évre tervezett 320 fő*55360 Ft/év Ft 2015-ben a támogatás egy főre jutó összege: Ft/fő/év 2015-ben egy ellátási napra jutó támogatás (251 nap/év): 221 Ft/adag Ebéd személyi térítési díj javaslat Ft-ig Ft-ig Ft felett Idős nappali ellátása összköltség [Ft/év] nappali ellátási nap 2015-ben egy napra jutó összköltség [Ft/fő/nap] egy főre jutó [Ft/fő] normatívával nem fedezett költség [Ft/fő] (3.-4.) javasolt Ft/nap nappali ellátás évre tervezett 100 fő * Ft/év Ft/év 2015-ben a egy főre jutó összege: Ft/fő/év 2015-ban egy ellátási napra jutó (251 nap/év): 434 Ft/fő/ellátási nap

12 Fogyatékkal élők nappali ellátása összköltség [Ft/év] tervezett adagszám v. nappali ellátási nap 2015-ben egy napra jutó összköltség [Ft/fő/nap] egy főre jutó [Ft/fő] normatívával nem fedezett költség [Ft/fő] (3.-4.) javasolt Ft/nap Ft/adag nappali ellátás ebéd reggeli összesen: évre tervezett 19* Ft/év 2015-ben a egy főre jutó összege: Ft/fő/év 2015-ben egy ellátási napra jutó (251 nap/év): Ft/fő/ellátási nap Demens nappali ellátása összköltség [Ft/év] tervezett adagszám v. nappali ellátási nap 2015-ben egy napra v. egy adagra jutó összköltség [Ft/fő/nap v. adag] egy napra v. adagra jutó [Ft/fő] normatívával nem fedezett költség (3.-4.) javasolt Ft/nap Ft/adag nappali ellátás ebéd összesen: évre tervezett 7 fő * Ft/fő/év Ft 2015-ben a egy főre jutó összege: Ft/fő/év 2015-ben egy ellátási napra jutó (251 nap/év): Ft/ellátási nap

13 Pszichiátriai nappali ellátása összköltség [Ft/év] tervezett adagszám v. nappali ellátási nap 2015-ben egy napra v. egy adagra jutó összköltség [Ft/fő/nap v. adag] egy napra v. adagra jutó [Ft/fő] normatívával nem fedezett költség (3.-4.) javasolt Ft/nap Ft/adag nappali ellátás ebéd reggeli összesen: évre tervezett 30 fő * Ft/fő/év Ft/év 2015-ben a egy főre jutó összege: Ft/fő/év 2015-ben egy ellátási napra jutó (251 nap/év): Ft/ellátási nap

14

15 2. sz. melléklet Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon évi intézményi térítési díjak megállapítása az évi III. tv (1) bek. szerint Tervezett önköltség kalkulációja: Ft évi költségvetés főösszege Ft 100 %-ban támogatott közfoglalkoztatás költsége Ft Ft/ 132 fő / 12 hó = Ft/fő/hó a szolgáltatási önköltség. A fent említett jogszabály módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint, az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A központi költségvetés 2. sz. mellékletének III. 4. b) pontja alapján kötött felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak az intézmények térítési díjának figyelembe vételével az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, szakmai dologi kiadásokhoz, a feladatellátásra szolgáló épületek és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokra.

16 Hajléktalan Segítő Központ sz. melléklet A z intézmény által biztosított ellátások közül, csak az Átmeneti szálló térítési díjköteles szolgáltatás. Hajléktalan Átmeneti Szálló normatív állami támogatása 2015 évre ,- Ft/év/férőhely 30 férőhely x = e Ft évi költségvetésben tervezett kiadások: személyi juttatás :10924e Ft járulékok:2949e Ft dologi kiadások: 4936e Ft összesen:18809e Ft 1 férőhelyre jutó költség :18809/30=627 e Ft/ fő/év 30 fh./év 1 fh/év 1 fh/hó 1 fh/nap összes költség feletti költség

17 17 4. sz. melléklet Szentesi Családsegítő Központ A Szentesi Családsegítő Központ gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO + GYÁO) évi intézményi térítési díjának meghatározása és javaslat személyi térítési díjak évi mértékére A Szentesi Családsegítő Központ Családok Átmeneti Otthona évre meghatározott intézményi térítési díját a évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján kell kiszámolni (1) A fenntartó megállapítja a 146. (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. (3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. I. Intézményi térítési díj meghatározása: Gyermekek átmeneti gondozása (CSÁO + GYÁO) Megnevezés Személyi juttatások és munkaadói járulékok együtt Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak éves összege költségek (eft) Ft Ft Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordítandó kiadások éves összege 50 Ft Összes kiadás Ft (kiadások összesen) Ft (normatív állami hozzájárulás) = Ft/ 40,5 Fő (2015 évre tervezett létszám) = Ft az egy évre jutó intézményi térítési díj (év/fő) II. Napi Intézményi térítési díj meghatározása (2015): Ft / 365 nap= 438 Ft egy napra jutó intézményi térítési díj (nap/fő) A jogszabály szerint a személyi térítési díj meghatározásának alapja az intézményi térítési díj összege, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek felülvizsgálata Mell.: 2 db rendelet-tervezet 5 db számítási anyag

Tárgy: Szociális, gyermekjóléti rendeletek felülvizsgálata Mell.: 2 db rendelet-tervezet 5 db számítási anyag Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér. 6. C-21352-8/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 53/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: A szociális és gyermekvédelmi személyes

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet 1 db ellenőri jelentés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-30371-2/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Szociális szolgáltatások térítési díja

Szociális szolgáltatások térítési díja Mórahalom város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 8/2008. /IV. l./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása Mell.: 2 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U- 9683-6/2014. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális, valamint gyermekjóléti rendeletek módosítása

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

melléklete tartalmazza.

melléklete tartalmazza. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(III.4.)önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben