MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Beadásának dátuma: március 26. A program benyújtója: Hamzáné Szita Ilona igazgató Megyeri Úti Általános Iskola 1044 Budapest Megyeri út 20.

2 Tartalomjegyzék I. Alapdokumentum II. Bevezető Az iskola környezetének fontosabb jellemzői A tanulók Kiemelt oktatási területek Emelt szintű informatika - oktatás Mindennapos testnevelés Népi gyermekjáték Ökoiskola Szabadidős tevékenységek Sportfoglalkozások Választható foglalkozások Játék Zenei nevelés Színjátszó kör Napközi Napközi a felső tagozaton Diákönkormányzat A tantestület III. Az iskola pedagógiai programja Pedagógiai alapelvek Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai A fejlesztés kiemelt területei, eszközei, eljárásai Kiemelt területek Erkölcsi nevelés Nemzeti öntudatra és hazafiasságra nevelés Állampolgárságra és demokráciára nevelés Önismeret és társas kultúra fejlesztése Családi életre nevelés Testi és lelki egészség Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés Tanulás tanítása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Egészségnevelési célunk Egészségnevelésünk tartalmi elemei Az egészségnevelés színterei Tanórákon Tanórán kívül Segítő kapcsolatok

3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A tanórákon kívül szervezett foglalkozások Lehetséges formái: A közösségfejlesztési feladatai: Az iskola, mint nagyközösség A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai A nevelőtestület tagjai A pedagógusok feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás főbb területei iskolánkban A Tanulási, Beilleszkedési és Magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai tevékenység A fejlesztő foglalkozásra jogosult tanulók A fejlesztés célja: Beilleszkedési és magatartási zavarok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása A felzárkóztatás célja Elveink a fejlesztő tevékenységben Kiemelt területek: A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai és gyakorlásának rendje Diákönkormányzat Döntési jogot gyakorol: Véleményezési, egyetértési jogot gyakorol: Javaslattevő joga: Információt szolgáltatunk tanulóinknak az alábbi csatornákon Véleménynyilvánítási lehetőségek: A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit, A hatékony nevelés és oktatás érdekében: Tanulóink A pedagógus A szülő Az intézményvezetés és a nevelőtestület A pedagógusok és a tanulók Leendő iskolásoknak szervezett programok: A pedagógusok és a szülők Szülői Közösség Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt nap:

4 Szülőkkel együtt szervezett programok: Intézményi Tanács A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Belső vizsga: Osztályozó vizsga: Javítóvizsga: Pótló vizsga: A felvétel és az átvétel helyi szabályai Beiratkozás az első évfolyamra Az elbírálás rendje a felsőbb évfolyamokra - akár tanév közben - beiratkozó tanulók esetén Tanulók átvétele másik iskolából Az iskola körzetébe tartozó tanulók felvétele, átvétele A körzeten kívüli tanulók átvétele: A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A mindennapi testedzés lehetősége Népi gyermekjáték foglalkozás Sportfoglalkozások Választható tantárgyak, foglalkozások Informatika A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei A tanulói teljesítmények mérése A tanulói teljesítménymérések A tanulói teljesítménymérés értékelése: Az iskolai ellenőrzés és értékelés rendszere A tanulói teljesítmények értékelésének módszere, elvei A gyakorlati megvalósítás szempontjai A tanulói teljesítmény-értékelés ütemezése Az értékelés formái Osztályozás Felmentés / részleges felmentés a testnevelés órai munka alól A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése és minősítésének követelményei, formái A magatartás értékelésének szempontjai A szorgalom értékelésének szempontjai Tanulmányi követelmények teljesítése A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A fizikai és motorikus képességek mérésére alkalmas tesztek: Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Egészségnevelési célunk Egészségnevelésünk tartalmi elemei Az egészségnevelés színterei Tanórai kereten belül

5 Tanórán kívüli színterek Segítő kapcsolatok A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Gyermek- és ifjúságvédelem A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A körzeten kívüli tanulók átvétele Az iskola írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatásának és az ismeretek számonkérésének rendje Írásbeli feladatok lehetőségei Témazáró dolgozatok Röpdolgozatok Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei és korlátai A házi feladatok fajtái Alkalmazási korlátok Nevelési célkitűzés A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések

6 I. Alapdokumentum Megyeri Úti Általános Iskola szakmai alapdokumentuma A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 21.. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki. A köznevelési intézmény 1. Megnevezései Hivatalos neve: Megyeri Úti Általános Iskola 2. Feladatellátási helyei Székhelye 1044 Budapest, Megyeri út Alapító és a fenntartó neve és székhelye Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca Fenntartó neve: Klebesberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: általános iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata Budapest, Megyeri út általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat, felső tagozat - 6 -

7 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) iskola maximális létszáma: 450 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és használat joga Budapest, Megyeri út Helyrajzi száma: 75607/ Hasznos alapterülete: nettó 2515 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Működtető székhelye: 1041 Budapest, István út Vállalkozási tevékenységet nem folytathat

8 II. Bevezető Tantestületünk, a 2012-ben életbelépett Nemzeti Alaptanterv új elvárásainak megfelelően módosította iskolánk Helyi Pedagógiai Programját. Az intézmény bemutatása Iskolánkat 1914-ben alapította a Vallás és Közoktatási Minisztérium. Pedagógiai programunk a Nemzeti Alaptanterv elvárásainak megfelelve született a tantestület közreműködésével. Olyan célokat fogalmaztunk meg, melyek megfelelnek a 21. század elvárásainak és teljesítésük garantálja tanulók sikeres továbbtanulást. 1. Az iskola környezetének fontosabb jellemzői Iskolánk Újpest szélén, Megyeren helyezkedik el. A kertes, családi házakkal körülvett intézmény nemcsak a település adottságaival érdemelte ki a családias iskola elnevezést. Az épület tágas, világos, megfelelő teret biztosít a gyerekeknek a tanulásra, szabadidős foglalkozásokra. A tantermek korszerű berendezéssel segítik az oktató- nevelőmunkát. 1 tornaterem, 1 tornaszoba, táncterem, könyvtár, 3 informatika labor, tankonyha, a szakórák megtartásához pedig jól felszerelt szaktantermek adnak lehetőséget minden pedagógusnak, tanulónak a színvonalas munkára. Minden alsó tagozatos termet, úgy alakítottunk ki, hogy alkalmas teret biztosítson a gyermekek egésznapos ellátására. A barátságos légkör megkönnyíti a gyermekek óvodából iskolába történő beszoktatását. A szabadidő hasznos eltöltéséhez igyekszünk elegendő programot, eszközt és lehetőséget biztosítani. Intézményünk pedagógusai minden lehetőséget megragadnak a fejlesztés érdekében. Pályázatokkal, adományokkal, közös munkálkodással teszünk azért, hogy megfelelőek legyenek a feltételeink. Az igényes környezet igényességre nevel. Tanulóink vigyáznak a - 8 -

9 berendezésre, örömmel dekorálják az iskolát tanáraik segítségével. Elvétve is ritka a rongálás, hiszen megbecsülik saját és társaik munkáját. Az iskola udvarát rendkívül sok segítséggel igyekszünk folyamatosan fejleszteni. Az intézmény értékelési programja szerint folyamatosan mérjük a szülők és tanulók elégedettségét. Az értékelésből kiderült, mi adhat okot elégedettségre, mivel elégedetlenek. Ennek eredményeként igyekszünk tervezni a további fejlesztéseket. A pedagógusok munkájának köszönhetően a szülők meglehetősen elégedettek. 2. A tanulók Tantestületünk igényes munkájának eredményeként a Megyeri Úti Általános Iskolában az elmúlt években növekedett a tanulólétszám. 2011/2012. tanév óta minden tanévben, az eddigi két elsőosztály helyett három tanulócsoport kezdhette meg a tanévet iskolánkban. Minden pedagógus és technikai dolgozó azon fáradozik, hogy iskolánk gyermekközpontú szemléletét megőrizzük és továbbfejlesszük. Tanulóink szívesen töltik szabadidejüket is az iskolában. Nyugodt, családias légkör fogadja a hozzánk érkezőket. Minden tanulócsoportban van olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. A tehetséges és tanulási gondokkal küzdő gyerekekre egyaránt megkülönböztetett figyelmet fordítunk. A gyermekek differenciált képességfejlesztő foglalkozásokon készülnek a versenyekre, ahol sok szép eredményt érnek el. Iskolánk kiemelt feladata a hátránykompenzáció. Tanulóink fejlődését felkészült pedagógusok segítik. A korszerű pedagógiai munkához szükséges pedagógiai továbbképzéseket, valamint a hozzá szükséges taneszközöket pályázatok segítségével igyekszünk bővíteni. 3. Kiemelt oktatási területek Első Pedagógiai Programunk szerint, 1994 óta, azonos elvek alapján szervezi a tanulók a programjait. A gyerekek a tanítási időn túl is számtalan szabadidős tevékenységen vehetnek részt, ahol biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét

10 Emelt szintű informatika - oktatás Iskolánkban, 1994-ben indulhatott az emelt szintű informatikaoktatás. A lelkes fiatal tantestület az elsők között ismerte fel az informatikaoktatásban rejlő lehetőségeket. A kor igényeinek megfelelően sikerült fokozatosan lecserélni a régi gépeket, kiépíteni a hálózatot, új szoftvereket vásároltunk. Egyre több pedagógus szerzett informatika végzettséget. A tanulócsoportok számának növekedése, az új ismeretek tananyagba beépítése folyamatos megújulást kívánt (és kíván a mai napig) a pedagógusoktól. Kezdetben az alkalmazói ismeretek kapta a fő hangsúlyt, később az algoritmizálás, ma már az infokommunikáció a legnagyobb kihívás. Olyan eszközökkel találkozunk úton-útfélen, amiről a kezdetekkor, ben még nem is álmodtunk. Hogy a technikai fejlődéssel lépést tudtunk tartani, abban nagy szerepe van a MEGYER 2000 Alapítványnak, amely az óta is rendszeresen támogatja az informatikai eszközök beszerzését. Mindennapos testnevelés Iskolánkban az első négy évfolyamon már 1994-ben megvalósulhatott az a szülői és pedagógusi igény, hogy a komoly szellemi munkával terhelt, egésznap az iskolában tartózkodó gyerekeket mindennap megmozgassuk a testnevelés óra keretében. Az új tanterv életbelépése óta felmenő rendszerben a felső tagozaton is lehetővé válik, hogy tanulóink minden nap testnevelés órán vehessenek részt. A tanítási órákat követően minden tanuló részt vehet a sportkörök foglalkozásain. Tanulóink életében fontos szerepet tölt be a mozgás és a sport. A szülők és gyerekek által megfogalmazott igények között az informatika mellett a testnevelést tartják a legfontosabbnak a hozzánk érkező tanulók. A gyermekek életében kiemelten fontos, hogy a mozgás napi tevékenységgé váljon. A tanterv által előírt tananyagot az első pedagógiai programunk megalkotásakor, a mozgásfejlesztés és népi gyermekjáték tanítási anyagával egészítettük ki

11 Ma is működő programunk szerint kiemelt feladatunknak tekintjük a hagyományőrzést. Az 1-4. évfolyamon heti egy órában, minden kisgyerek lehetőséget kap a népi gyermekjátékok és a néptánc tanulására. Népi gyermekjáték Az alsó tagozaton a zenei nevelés lehetőségeit is tovább bővítik a népi gyermekjáték órák. A múlt értékeinek megismerése számtalan lehetőséget teremt a gyermekek nevelésére és oktatására. Tanulóink több szereplésre kapnak lehetőséget, amelynek kapcsán külső szemlélők is betekintést nyerhettek intézményünk színvonalas pedagógiai munkájába. A Nemzeti Alaptanterv követelményei szerinti tánc és dráma műveltség területet a testnevelés órák keretébe építettük be a felső tagozaton Ökoiskola Intézményünk 2008-ban nyerte el először az Ökoiskola címet. Az elkövetkező tanévben már az örökös Ökoiskola címre pályázhatunk. Kiemelt célunk az intézményben tanuló gyermekek azon kompetenciáinak fejlesztése, melyek majd az intézményből kilépve is alkalmassá teszik őket arra, hogy környezettudatos életet éljenek. Nem titkolt célunk, hogy a gyerekek mellett a szülőknél és a tágabb családnál is szemléletformálást tudjunk végezni. Az iskola munkaterve számtalan programot biztosít a környezettudatos neveléshez. Rendezvényeinken szívesen látjuk a szülőket is. Az ökoiskola programja szorosan kapcsolódik az iskola oktató-nevelőmunkájához. 4. Szabadidős tevékenységek Sportfoglalkozások Iskolánkban 1994 óta szervezünk délutáni tömegsport foglalkozásokat a kerületi sportversenyekhez kapcsolódva tanulóink számára. Ezek a foglalkozások a hét minden

12 munkanapján biztosítják az egészséges testmozgás, a játék, a feltöltődés, a versengés és a siker élményét diákjaink számára, egyben a közösségért érzett felelősségtudatot és a szabálytudatot is formálják. Legfontosabb célunk tanulóink harmonikus szellemi, fizikai és pszichikai fejlődése a mozgás és a sport nyújtotta lehetőségek által. A sportköri foglalkozásokon nem kötelező a részvétel, de minden diákot próbálunk ösztönözni arra, hogy eljárjon délutáni edzéseinkre. Ennek eredménye, hogy tömegsport és a sportági csoportjaink összlétszáma meghaladja a 200 főt. Foglalkozásokat szervezünk atlétika, floorball, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda sportágakban. A sportági tömegsport foglalkozásokat az alsó tagozaton elsősorban előkészítő jelleggel tartjuk, a felsős évfolyamokon a sportági technikai-taktikai tudás elmélyítése a célunk, valamint tanulóink felkészítése a házi, a kerületi és esetlegesen a budapesti versenyekre. Ennek eredményeképpen iskolánk sporteredményei kiemelkedőek. Legsikeresebb sportágaink a kerületi diákolimpia keretében szervezett versenyeken a kosárlabda, a kézilabda, a torna, a CSIVIT, valamint szép eredményeket érünk el a sor- és váltóversenyeken is. Évek óta az előkelő első hat hely valamelyikén végeznek tanulóink a kerületi diákolimpia pontversenyében. Munkánkat óta kiegészíti és segíti a kerületben működő és iskolánkban délutánonként foglalkozásokat szervező Megyeri Tigrisek kosárlabda egyesület is. Tanulóink közül jelenleg hetvenheten leigazolt játékosai vagy az edzéseken résztvevő tagjai a csapatnak. A szakmailag felkészült és lelkes edzőgárdának köszönhetően a közös munka eredményeképpen az elmúlt években kétszer értünk el kerületi I. helyezést, valamint budapesti II. és országos III. hellyel is büszkélkedhetünk már. A szellemi sportok iránt érdeklődőknek is tudunk programot nyújtani. Tanulóink szép számmal játszanak a sakkszakköri foglalkozásokon. Figyelemre méltóak eredményeik a kerületi diákolimpia keretében megrendezett sakkversenyeken. Hosszú évek óta végeznek diákjaink közül az I.-III. helyen a különböző korcsoportokban. Sportfoglalkozásaink: Segítik a tanulók egészséges életre nevelését, testi-lelki egészségük megőrzését. Rendszeres sportolási lehetőséget biztosítanak az iskola tanulóinak

13 Mindennapos testmozgást biztosítanak azokon az évfolyamokon is, ahol a tanterv még nem teszi kötelezővé. A máshol rendszeresen nem sportoló fiatalokat bevonjuk a sportkörök munkájába, számukra vonzó, kellemes programokat kínálunk. Versenyzési lehetőségek biztosítanak, felkészítik a gyerekeket a versenyekre. Biztosítják a szabadidő hasznos eltöltésének és a rekreációnak lehetőségeit a különböző sportágak, mozgásformák által. Választható foglalkozások A szakkörök lehetőséget adnak a tehetséggondozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a gyermekek személyiségének sokirányú fejlesztésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Differenciált foglalkozások és szakkörök keretében készítjük fel tanulóinkat a tanulmányi vetélkedőkre. Tanulóink közül többen továbbjutnak fővárosi és országos versenyre is. A szakköröket a tanulók és a szülők igényeinek megfelelően szervezzük, a Fenntartó jóváhagyásával. Játék A Megyeri Úti Általános Iskola tantestülete Helyi Pedagógiai Programjában kiemelt feladatnak tekinti a gyermekek sokoldalú személyiségének fejlesztését. Ennek érdekében igyekszünk pályázatok és programok szervezésével minél több lehetőségeket teremteni az iskola életében. A szabadidő tervezésekor a játék kiemelt szerepet kap munkaterveinkben. A gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, az iskolába lépéskor megváltozik. Elsődlegessé tevékenységévé válik a tanulás. A gyerekek szabadidős foglalkozásának megszervezése, azonban számtalan lehetőséget ad továbbra is a játékra, amely segíti az oktató-nevelő munkát, a gyermekek fejlődését. Elsősorban személyiség fejlődését támogató játékokat építünk be programjainkba. Egy pályázat tette lehetővé, hogy iskolánk alkalmazhassa a MindLab (agylaboratórium) módszert

14 A pályázat lehetőségeit kihasználva a módszert több éve a személyiségfejlesztés feladatainak megvalósítására alkalmazzuk. A módszer alkalmazásához szükséges játék órákat az iskola könyvtárában szervezzük az osztályok órarendjéhez igazodva. A MindLab módszer gondolkodtató társasjátékok, mint eszközök felhasználásával összetett gondolkodási és életvezetési képességek tanítására összpontosít. A felgyorsult világ és az állandóan változó körülmények arra kényszerítenek bennünket, hogy megújult, leleményes és hatékony oktatási módszereket keressünk az alkalmazkodásra. A MindLab módszer gondolkodási folyamatunk tudatosságát mélyíti, és a készségek széles körét fejleszti. Hatékony módszer a személyiség sokoldalú fejlesztésére. A leglényegesebb tanulási forma a kísérletezés. A világ minden tájáról a legérdekesebb és leginkább fejlesztő gondolati játékokat gyűjtötték össze és építették be a gondolkodásfejlesztő programba. A foglalkozásokon, a játékon keresztül fejlesztjük a tanulókat az alábbi területeken: - a megismerés területe (logika, matematikai készségek, valószínűségi gondolkodás, memóriafejlesztés - az érzelmi intelligencia (feszült helyzet kezelése, a kudarc feldolgozása) - a társas kapcsolatépítés (interperszonális kommunikáció, mások megértése, konfliktuskezelés) - erkölcsi nevelés (elfogadás, betartani a szabályokat, elfogadni a döntést, egymás tisztelete, fair play) Zenei nevelés Tanulóink a tanítási órákat követően órarendjükhöz igazítva többféle zeneoktatásban vehetnek részt. Az iskolai zenei nevelés lehetőségeit a kerületünkben működő Erkel Gyula Zeneiskola segíti. A szolfézs órákat az órarendhez igazodva szervezzük. A gyerekek a választott hangszeres oktatást iskolánkban vehetik igénybe. Az alsó tagozatos tanulók a Dúdoló szakkörön és a Kicsinyek kórusán vehetnek részt a szabadidőben. Felső tagozatosaink az iskola kórusával készülhetnek fellépésekre és az ünnepségekre

15 Színjátszó kör Megyeri Úti Általános Iskolában hagyománya van a drámapedagógiának. Az iskolai oktatás palettáját bővíti a hagyományaink szerint működő színjátszó kör. Programja kiemelkedő lehetőséget nyújt az iskolai szintű közösségi neveléshez. A tánc és a dráma a NAT részeként hivatalosan is helyet kapott az oktatási rendszerben. Jellegéből adódóan a drámapedagógia módszerével a kultúra számos eleme (mesék, versek, dalok, hagyományok, népi gyermekjátékok) építhető be az oktatásba. A MEGYERIS HAGYOMÁNYOK is ennek megfelelően épültek ki. Minden tanévet átsző egy drámára, táncra épülő műsorfolyam. Az iskolai ünnepélyek: pl. október 23., március 15., karácsonyi ünnepségek, télköszöntő előadások, farsangi táncbemutatók, anyák napi megemlékezések mind-mind dramatikus, zenés, táncos előadások, melyeken minden korosztály képviselői részt vállalnak: szöveges, énekes, táncos szereplőként, vagy díszletek és jelmezek készítőjeként; elsőosztályostól a nyolcadikosig együtt dolgoznak a siker érdekében. Minden évben más-más színdarabot dolgozunk fel, tanulunk meg, majd májusban bemutatjuk az egész éves munka gyümölcsét. Egész tanéven át tartó, egész tantestületet, és összes korosztályt megmozgató események ezek az előadások és próbáik. A szöveges diákszínész- szereplőn kívül minden korosztály zenés táncbetétekkel, közösen vagy szülőkkel együtt elkészített jelmezekkel, díszletekkel veszi ki a részét a MÓKÁBÓL. A próbáknak, előadásoknak közösségformáló ereje van iskolánk életében: folyosón, szünetekben beszédtémát ad, kicsik és nagyok között barátságokat épít, közös élményeket nyújt. Mindenki büszke arra, hogy részese lehet egy-egy produkciónak. Napközi Iskolánkban a tanítási időn túl számtalan program várja a gyerekeket. A családok döntő többségében a szülők munkájuk mellet nem tudják a gyerekek felügyeletét, sportolását megszervezni, így az iskolára hárul ez a feladat. Iskolánk lehetőséget teremt a tanulás, a játék, a pihenés helyes arányának megteremtésére, a gyermekek felügyeletére, ellátására

16 Alsótagozaton 2 tanító 4 éven át együtt segíti a gyermekek fejlődését. Felosztva egymás között a tantárgyak tanítását, és a szabadidő megszervezését, mindketten bekapcsolódnak egymás munkájába. A napköziben az ötödik évfolyamon a felső tagozatra való belépés segítése, az önálló tanulás képességének fejlesztése a legfontosabb feladat. A felső tagozaton a napközi és tanulószoba keretei között a tanulás tanítása, az egyéni fejlesztés a cél. A gyerekek sokirányú foglalkoztatását a tanuláson kívüli időben az iskola éves munkaterve és a szülők igényei szerint szervezzük meg. Iskolánkban minden tanévben felmérjük az igényeket, és annak megfelelően szervezzük meg a tanítási időn kívüli tevékenységeket. A drámapedagógia eszközeivel történő programok szervezése a személyiség sokoldalú fejlesztését szolgálja. A Mikulás ünnepségeket a testvérosztályok közösen ünneplik. A karácsonyi és farsangi műsorok mindig kedves színfoltjai iskolánk életének. Az osztályok anyáknapi köszöntője legszebb hagyományaink közé tartozik. A színvonalas műsorokat mindig szívesen tekintik meg a szülők. A tanítási időn kívül rendszeresen visszatérő programjaink közé tartozik az ünnepekre való felkészítés. A közösségi programok szervezését a diákönkormányzat segíti. A délelőtti tanítási folyamatban nincs mindig idő a tanulók egyéni fejlesztését, felzárkóztatását segíteni, így erre a délutáni szabadidőben további foglalkozások adnak lehetőséget. Az önálló tanulásra való felkészítés során arra törekszünk, hogy biztosítsuk a gyermekek számára a tanórákra való naponkénti nyugodt, eredményes tanulás lehetőségét. Pedagógusaink fontosnak tartják a megfelelő tanulási technikák elsajátíttatását. A tanulási időt a házi feladatok mennyiségéhez igazítjuk. A délutáni szakkörök, rendezvények, edzések előtt is lehetőséget teremtünk a lecke megírására. A mennyiségi ellenőrzés mellett, a lehetőségekhez mérten, a minőség ellenőrzésére is odafigyelünk. A tanulmányi foglalkozások fontos kiegészítői a fejlesztő, tanulást segítő játékok és a drámajátékok is. A szabadidős tevékenységek során változatos, tartalmas programokkal igyekszünk a gyermekeket szabadidejük hasznos, kulturált eltöltésére nevelni. Amennyiben lehetséges, a külső programokra is ellátogatunk csoportjainkkal. Osztályaink kiállításokon mutatják be a kézműves munkáikat. A kiállítások többnyire az Ökoiskola programmal, és a hagyományőrzéssel kapcsolatosak, jeles napokhoz, kapcsolódnak. A gyerekek büszkék az elkészült munkájukra, melyek az iskolát díszítik

17 Iskolánk a délutáni foglalkozások keretében kiemelkedően fontosnak tartja a hagyományőrzéssel kapcsolatos, programok szervezését. A pedagógusok minden évben beépítik a programba néhány jeles naphoz kötődő néphagyomány felelevenítését. A téltemetés és farsangi mulatság minden évben elmaradhatatlan program. A hagyományőrző programok során pünkösdölünk, kotyolunk, kiszét úsztatunk. Népszokásaink, hagyományaink, gazdag eszközrendszerével lehetőségünk van a gyermek harmonikus fejlesztésére. Kiemelt feladataink között szerepel a hagyományok megismerése, a hagyománytisztelet megalapozása. Fontos, hogy a hagyományokra épülő tevékenységek váljanak örömforrássá, általuk alapozódjon a népi kultúra iránti fogékonyság, segítse elő a gyermeki személyiség komplex fejlesztését. Az iskolai ünnepek, jeles napok megtartásával, pozitív élmények megtapasztalásával olyan érzelmi többlet nyújtására nyílik lehetőség, amelyek a környezetéhez, a szülőföldjéhez kötik a gyermeket. A néphagyományőrzés jól beilleszthető a mindennapi tevékenységbe, ahol a népszokásokkal hatást gyakorolhatunk a gyermek egész személyiségére. Cselekvésen, megtapasztaláson keresztül formálódik erkölcsi ítélete, magatartáskultúrájára, formálódik esztétikai érzéke. Az átélt élmények segítenek megalapozni a hagyományok tiszteletét, a szülőföld szeretetét. A témakörök munkáltató feldolgozásakor meséket, verseket, ének-zenei anyagot gyűjtünk, az ábrázolás, a kézművesség területén is fejlesztjük a gyermekek ismereteit. A hagyományőrzés érzelmekre ható (a családhoz, a szülőföldhöz való érzelmi kötődés) eszközrendszerével gazdagítja az iskolai nevelést. A szülők részt vehetnek a programokon, aktívan szereplői lehetnek az ünnep előkészületeinek. Így kialakíthatunk egy közös értékrendszert, ami tartalmasabbá teheti az együttműködést szülő és pedagógus között, lehetővé téve az együttnevelés sikerességét. A család bevonásával a gyermekek nagyobb biztonságban tevékenykednek, sőt, a szülők is segítenek a munkák elkészítésében. A gyermekek önbizalma erősödik a sikeres munkavégzés során. Minden gyermek egyéni megsegítésben részesül, mely következtében képességei kibontakoztatása jobban lehetővé válik. A hagyományőrzés a komplex személyiségfejlesztés része, ahol a hétköznapokba beépülnek az ünnepek, a jeles napok. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, koruknak megfelelő szinten, örömteli cselekvésen keresztül ismerik meg a gyerekek az évről évre visszatérő jeles

18 napokat, ünnepeket. A kisiskoláskor iskolánkban lehetőséget ad a népi kultúra értékei: gyerekjátékok, hagyományok, tevékenységek alkalmazására és gyakorlása. Ezek az élmények egymás szeretetére, megbecsülésére, elfogadására, hagyományaink tiszteletére nevelnek, erősítik a közösségi érzést. A gyerekeknek ma is szükségük van arra az érzésre, hogy ők is alakíthatják a világot. Szükségük van arra az élményre is, hogy saját kezükkel létre tudnak hozni különböző tárgyakat és játékszereket, anyagokkal (textillel, fával, bőrrel, papírral stb.) ismerkedjenek. Rendszeres programjaink között kiemelkedő figyelmet fordítunk a környezetvédelmi nevelésre. Fontos feladatunk, hogy higiénikus, esztétikus környezetet teremtsünk. Ehhez színvonalas, mindig megújuló dekorációkkal, a gyermekek tisztaságra, rendszeretetre nevelésével járulunk hozzá. A kulturált, helyes étkezési szokások kialakítására, megszilárdítására is gondot fordítunk. A szépen terített asztal a kultúrált étkezés fontos része. Legügyesebb tanulóink asztalterítő versenyen mérik össze tudásukat. Napközi a felső tagozaton A családok többségében a szülők munkaideje nem teszi lehetővé a gyerekek délutáni felügyeletét, délutáni programjainak megszervezését. A 5-8. évfolyamon tanulók egyéni napirendet alakíthatnak ki. A tanítási órákat követően közösen étkeznek, majd szabadidős és sportfoglalkozásokon vehetnek részt A napközi fontos feladata, hogy segítő, nyugodt légkört teremtsen, lehetővé téve az eredményes felkészülést. Minden gyerek egyéni bánásmódot, odafigyelést, törődést igényel. A napközit vezető tanárok feladata a differenciált módszerek segítségével segíteni a tehetséges és lemaradó tanulókat. A gyerekek tanulási időben felkereshetik az iskola könyvtárát, ahol további segítséget kaphatnak az egyéni tanuláshoz. Célunk az, hogy a tanulmányi munka elvégzésében a tanulókat minél nagyobb önállóságra szoktassuk

19 A tanulószobának tanulás/tanítás folyamatán túl jelentős szerepe van a nevelésben is. További lehetőséget ad a viselkedéskultúra elemeinek folyamatos gyakoroltatására: egymás megbecsülésére, udvariasságra, étkezési és higiéniás szokások betartására. 5. Diákönkormányzat A DÖK közreműködésével több hagyománnyá váló tevékenységi forma alakult ki, melynek keretét a Megyeri verseny biztosítja. A verseny az iskolai élet minden területére kiterjed. Az osztályok megmérettetnek a tanulmányi- és sportversenyekben, az étkezési és tisztasági versenyben, az ünnepélyeken és a közösségi megmozdulásokon való részvételben, papírgyűjtésben, környezetvédő tevékenységben, stb. Havonként összesítjük az osztályok elért pontszámát, melyet minden tanuló nyomon követhet a faliújságon. Az iskolagyűléseken példának állítjuk a tanulóközösség elé a versenyeken győztes, vagy példamutató tanulmányi, közösségi munkát végző tanulókat. A Megyeri verseny programjait az iskola éves munkaterve tartalmazza. Szervezünk gyűjtőmunkát a világnapok témakörében, történelmi eseményekről, természetvédelemmel, valamint hagyományőrzéssel és helytörténettel kapcsolatosan. A tanév végén a Megyeri napon zárul az egész éves vetélkedő, ahol az osztályok jutalmazása is megtörténik. Hagyomány iskolánkban a Télapóünnepély. Ekkor a testvérosztályok ajándékozzák meg egymást. Az iskolai karácsonyi ünnepélyen a közös fenyőfára minden osztály legjobb tanulóinak a neve is felkerül. A farsangi jelmezbál nemcsak az egyéni ötletek, jelmezek bemutatására szolgál. Az osztályok csoportos táncbemutatót is rendeznek. A diákönkormányzat közreműködésével készült el a házirend. A demokráciát az iskolai élet példáin tanítjuk. A gyerekektől távol állnak az állampolgári és önkormányzati alapismeretek, így lehetőségeink szerint látogatásokat szervezünk a Parlamentbe és az Újpesti Polgármesteri Hivatalba. Évente minden osztályközösség megválasztja azt a három tanulót, akik abban a tanévben a DÖK osztályképviselői lesznek. A DÖK-vezetőkkel és a tantestülettel együtt alakul az éves program, esetleg módosul a Megyeri verseny rendszere. Az alsós

20 diákönkormányzatot felnőtt vezetője képviseli a kibővített iskolavezetésben. Így tudunk a kerületi, iskolai oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódni. Minden évben megrendezzük a DÖK napját, amikor különböző témákhoz kapcsolódóan játékos feladatokat oldanak meg a gyerekek. Kiemelt figyelmet kapnak a pályázatokhoz kapcsolódó témák, mint például a határon túl élő magyarok élete, vagy az ökoiskolai feladatok. 6. A tantestület Iskolánk pedagógusai munkájukra igényes, lendületes, lelkes szakemberek. Kiemelten fontosnak tartjuk az állandó szakmai megújulást, a korszerű pedagógiai továbbképzéseket. A pedagógiai programban megjelölt céloknak megfelelően a tantestület továbbképzési terv szerint teljesíti a pedagógus továbbképzés követelményeit

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program Ajka, 2014. szeptember 1. Szirmainé Vinkelmann Amália intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Az iskolában folyó pedagógia munka...6

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben