MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 MEGYERI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Beadásának dátuma: március 26. A program benyújtója: Hamzáné Szita Ilona igazgató Megyeri Úti Általános Iskola 1044 Budapest Megyeri út 20.

2 Tartalomjegyzék I. Alapdokumentum II. Bevezető Az iskola környezetének fontosabb jellemzői A tanulók Kiemelt oktatási területek Emelt szintű informatika - oktatás Mindennapos testnevelés Népi gyermekjáték Ökoiskola Szabadidős tevékenységek Sportfoglalkozások Választható foglalkozások Játék Zenei nevelés Színjátszó kör Napközi Napközi a felső tagozaton Diákönkormányzat A tantestület III. Az iskola pedagógiai programja Pedagógiai alapelvek Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai A fejlesztés kiemelt területei, eszközei, eljárásai Kiemelt területek Erkölcsi nevelés Nemzeti öntudatra és hazafiasságra nevelés Állampolgárságra és demokráciára nevelés Önismeret és társas kultúra fejlesztése Családi életre nevelés Testi és lelki egészség Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés Tanulás tanítása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Egészségnevelési célunk Egészségnevelésünk tartalmi elemei Az egészségnevelés színterei Tanórákon Tanórán kívül Segítő kapcsolatok

3 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A tanórákon kívül szervezett foglalkozások Lehetséges formái: A közösségfejlesztési feladatai: Az iskola, mint nagyközösség A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai A nevelőtestület tagjai A pedagógusok feladatai Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás főbb területei iskolánkban A Tanulási, Beilleszkedési és Magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai tevékenység A fejlesztő foglalkozásra jogosult tanulók A fejlesztés célja: Beilleszkedési és magatartási zavarok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása A felzárkóztatás célja Elveink a fejlesztő tevékenységben Kiemelt területek: A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai és gyakorlásának rendje Diákönkormányzat Döntési jogot gyakorol: Véleményezési, egyetértési jogot gyakorol: Javaslattevő joga: Információt szolgáltatunk tanulóinknak az alábbi csatornákon Véleménynyilvánítási lehetőségek: A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit, A hatékony nevelés és oktatás érdekében: Tanulóink A pedagógus A szülő Az intézményvezetés és a nevelőtestület A pedagógusok és a tanulók Leendő iskolásoknak szervezett programok: A pedagógusok és a szülők Szülői Közösség Szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt nap:

4 Szülőkkel együtt szervezett programok: Intézményi Tanács A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Belső vizsga: Osztályozó vizsga: Javítóvizsga: Pótló vizsga: A felvétel és az átvétel helyi szabályai Beiratkozás az első évfolyamra Az elbírálás rendje a felsőbb évfolyamokra - akár tanév közben - beiratkozó tanulók esetén Tanulók átvétele másik iskolából Az iskola körzetébe tartozó tanulók felvétele, átvétele A körzeten kívüli tanulók átvétele: A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A mindennapi testedzés lehetősége Népi gyermekjáték foglalkozás Sportfoglalkozások Választható tantárgyak, foglalkozások Informatika A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei A tanulói teljesítmények mérése A tanulói teljesítménymérések A tanulói teljesítménymérés értékelése: Az iskolai ellenőrzés és értékelés rendszere A tanulói teljesítmények értékelésének módszere, elvei A gyakorlati megvalósítás szempontjai A tanulói teljesítmény-értékelés ütemezése Az értékelés formái Osztályozás Felmentés / részleges felmentés a testnevelés órai munka alól A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése és minősítésének követelményei, formái A magatartás értékelésének szempontjai A szorgalom értékelésének szempontjai Tanulmányi követelmények teljesítése A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A fizikai és motorikus képességek mérésére alkalmas tesztek: Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Egészségnevelési célunk Egészségnevelésünk tartalmi elemei Az egészségnevelés színterei Tanórai kereten belül

5 Tanórán kívüli színterek Segítő kapcsolatok A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Gyermek- és ifjúságvédelem A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A körzeten kívüli tanulók átvétele Az iskola írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatásának és az ismeretek számonkérésének rendje Írásbeli feladatok lehetőségei Témazáró dolgozatok Röpdolgozatok Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei és korlátai A házi feladatok fajtái Alkalmazási korlátok Nevelési célkitűzés A Pedagógiai Program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések

6 I. Alapdokumentum Megyeri Úti Általános Iskola szakmai alapdokumentuma A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 21.. (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki. A köznevelési intézmény 1. Megnevezései Hivatalos neve: Megyeri Úti Általános Iskola 2. Feladatellátási helyei Székhelye 1044 Budapest, Megyeri út Alapító és a fenntartó neve és székhelye Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca Fenntartó neve: Klebesberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: általános iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata Budapest, Megyeri út általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás alsó tagozat, felső tagozat - 6 -

7 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) iskola maximális létszáma: 450 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és használat joga Budapest, Megyeri út Helyrajzi száma: 75607/ Hasznos alapterülete: nettó 2515 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Működtető székhelye: 1041 Budapest, István út Vállalkozási tevékenységet nem folytathat

8 II. Bevezető Tantestületünk, a 2012-ben életbelépett Nemzeti Alaptanterv új elvárásainak megfelelően módosította iskolánk Helyi Pedagógiai Programját. Az intézmény bemutatása Iskolánkat 1914-ben alapította a Vallás és Közoktatási Minisztérium. Pedagógiai programunk a Nemzeti Alaptanterv elvárásainak megfelelve született a tantestület közreműködésével. Olyan célokat fogalmaztunk meg, melyek megfelelnek a 21. század elvárásainak és teljesítésük garantálja tanulók sikeres továbbtanulást. 1. Az iskola környezetének fontosabb jellemzői Iskolánk Újpest szélén, Megyeren helyezkedik el. A kertes, családi házakkal körülvett intézmény nemcsak a település adottságaival érdemelte ki a családias iskola elnevezést. Az épület tágas, világos, megfelelő teret biztosít a gyerekeknek a tanulásra, szabadidős foglalkozásokra. A tantermek korszerű berendezéssel segítik az oktató- nevelőmunkát. 1 tornaterem, 1 tornaszoba, táncterem, könyvtár, 3 informatika labor, tankonyha, a szakórák megtartásához pedig jól felszerelt szaktantermek adnak lehetőséget minden pedagógusnak, tanulónak a színvonalas munkára. Minden alsó tagozatos termet, úgy alakítottunk ki, hogy alkalmas teret biztosítson a gyermekek egésznapos ellátására. A barátságos légkör megkönnyíti a gyermekek óvodából iskolába történő beszoktatását. A szabadidő hasznos eltöltéséhez igyekszünk elegendő programot, eszközt és lehetőséget biztosítani. Intézményünk pedagógusai minden lehetőséget megragadnak a fejlesztés érdekében. Pályázatokkal, adományokkal, közös munkálkodással teszünk azért, hogy megfelelőek legyenek a feltételeink. Az igényes környezet igényességre nevel. Tanulóink vigyáznak a - 8 -

9 berendezésre, örömmel dekorálják az iskolát tanáraik segítségével. Elvétve is ritka a rongálás, hiszen megbecsülik saját és társaik munkáját. Az iskola udvarát rendkívül sok segítséggel igyekszünk folyamatosan fejleszteni. Az intézmény értékelési programja szerint folyamatosan mérjük a szülők és tanulók elégedettségét. Az értékelésből kiderült, mi adhat okot elégedettségre, mivel elégedetlenek. Ennek eredményeként igyekszünk tervezni a további fejlesztéseket. A pedagógusok munkájának köszönhetően a szülők meglehetősen elégedettek. 2. A tanulók Tantestületünk igényes munkájának eredményeként a Megyeri Úti Általános Iskolában az elmúlt években növekedett a tanulólétszám. 2011/2012. tanév óta minden tanévben, az eddigi két elsőosztály helyett három tanulócsoport kezdhette meg a tanévet iskolánkban. Minden pedagógus és technikai dolgozó azon fáradozik, hogy iskolánk gyermekközpontú szemléletét megőrizzük és továbbfejlesszük. Tanulóink szívesen töltik szabadidejüket is az iskolában. Nyugodt, családias légkör fogadja a hozzánk érkezőket. Minden tanulócsoportban van olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. A tehetséges és tanulási gondokkal küzdő gyerekekre egyaránt megkülönböztetett figyelmet fordítunk. A gyermekek differenciált képességfejlesztő foglalkozásokon készülnek a versenyekre, ahol sok szép eredményt érnek el. Iskolánk kiemelt feladata a hátránykompenzáció. Tanulóink fejlődését felkészült pedagógusok segítik. A korszerű pedagógiai munkához szükséges pedagógiai továbbképzéseket, valamint a hozzá szükséges taneszközöket pályázatok segítségével igyekszünk bővíteni. 3. Kiemelt oktatási területek Első Pedagógiai Programunk szerint, 1994 óta, azonos elvek alapján szervezi a tanulók a programjait. A gyerekek a tanítási időn túl is számtalan szabadidős tevékenységen vehetnek részt, ahol biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét

10 Emelt szintű informatika - oktatás Iskolánkban, 1994-ben indulhatott az emelt szintű informatikaoktatás. A lelkes fiatal tantestület az elsők között ismerte fel az informatikaoktatásban rejlő lehetőségeket. A kor igényeinek megfelelően sikerült fokozatosan lecserélni a régi gépeket, kiépíteni a hálózatot, új szoftvereket vásároltunk. Egyre több pedagógus szerzett informatika végzettséget. A tanulócsoportok számának növekedése, az új ismeretek tananyagba beépítése folyamatos megújulást kívánt (és kíván a mai napig) a pedagógusoktól. Kezdetben az alkalmazói ismeretek kapta a fő hangsúlyt, később az algoritmizálás, ma már az infokommunikáció a legnagyobb kihívás. Olyan eszközökkel találkozunk úton-útfélen, amiről a kezdetekkor, ben még nem is álmodtunk. Hogy a technikai fejlődéssel lépést tudtunk tartani, abban nagy szerepe van a MEGYER 2000 Alapítványnak, amely az óta is rendszeresen támogatja az informatikai eszközök beszerzését. Mindennapos testnevelés Iskolánkban az első négy évfolyamon már 1994-ben megvalósulhatott az a szülői és pedagógusi igény, hogy a komoly szellemi munkával terhelt, egésznap az iskolában tartózkodó gyerekeket mindennap megmozgassuk a testnevelés óra keretében. Az új tanterv életbelépése óta felmenő rendszerben a felső tagozaton is lehetővé válik, hogy tanulóink minden nap testnevelés órán vehessenek részt. A tanítási órákat követően minden tanuló részt vehet a sportkörök foglalkozásain. Tanulóink életében fontos szerepet tölt be a mozgás és a sport. A szülők és gyerekek által megfogalmazott igények között az informatika mellett a testnevelést tartják a legfontosabbnak a hozzánk érkező tanulók. A gyermekek életében kiemelten fontos, hogy a mozgás napi tevékenységgé váljon. A tanterv által előírt tananyagot az első pedagógiai programunk megalkotásakor, a mozgásfejlesztés és népi gyermekjáték tanítási anyagával egészítettük ki

11 Ma is működő programunk szerint kiemelt feladatunknak tekintjük a hagyományőrzést. Az 1-4. évfolyamon heti egy órában, minden kisgyerek lehetőséget kap a népi gyermekjátékok és a néptánc tanulására. Népi gyermekjáték Az alsó tagozaton a zenei nevelés lehetőségeit is tovább bővítik a népi gyermekjáték órák. A múlt értékeinek megismerése számtalan lehetőséget teremt a gyermekek nevelésére és oktatására. Tanulóink több szereplésre kapnak lehetőséget, amelynek kapcsán külső szemlélők is betekintést nyerhettek intézményünk színvonalas pedagógiai munkájába. A Nemzeti Alaptanterv követelményei szerinti tánc és dráma műveltség területet a testnevelés órák keretébe építettük be a felső tagozaton Ökoiskola Intézményünk 2008-ban nyerte el először az Ökoiskola címet. Az elkövetkező tanévben már az örökös Ökoiskola címre pályázhatunk. Kiemelt célunk az intézményben tanuló gyermekek azon kompetenciáinak fejlesztése, melyek majd az intézményből kilépve is alkalmassá teszik őket arra, hogy környezettudatos életet éljenek. Nem titkolt célunk, hogy a gyerekek mellett a szülőknél és a tágabb családnál is szemléletformálást tudjunk végezni. Az iskola munkaterve számtalan programot biztosít a környezettudatos neveléshez. Rendezvényeinken szívesen látjuk a szülőket is. Az ökoiskola programja szorosan kapcsolódik az iskola oktató-nevelőmunkájához. 4. Szabadidős tevékenységek Sportfoglalkozások Iskolánkban 1994 óta szervezünk délutáni tömegsport foglalkozásokat a kerületi sportversenyekhez kapcsolódva tanulóink számára. Ezek a foglalkozások a hét minden

12 munkanapján biztosítják az egészséges testmozgás, a játék, a feltöltődés, a versengés és a siker élményét diákjaink számára, egyben a közösségért érzett felelősségtudatot és a szabálytudatot is formálják. Legfontosabb célunk tanulóink harmonikus szellemi, fizikai és pszichikai fejlődése a mozgás és a sport nyújtotta lehetőségek által. A sportköri foglalkozásokon nem kötelező a részvétel, de minden diákot próbálunk ösztönözni arra, hogy eljárjon délutáni edzéseinkre. Ennek eredménye, hogy tömegsport és a sportági csoportjaink összlétszáma meghaladja a 200 főt. Foglalkozásokat szervezünk atlétika, floorball, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda sportágakban. A sportági tömegsport foglalkozásokat az alsó tagozaton elsősorban előkészítő jelleggel tartjuk, a felsős évfolyamokon a sportági technikai-taktikai tudás elmélyítése a célunk, valamint tanulóink felkészítése a házi, a kerületi és esetlegesen a budapesti versenyekre. Ennek eredményeképpen iskolánk sporteredményei kiemelkedőek. Legsikeresebb sportágaink a kerületi diákolimpia keretében szervezett versenyeken a kosárlabda, a kézilabda, a torna, a CSIVIT, valamint szép eredményeket érünk el a sor- és váltóversenyeken is. Évek óta az előkelő első hat hely valamelyikén végeznek tanulóink a kerületi diákolimpia pontversenyében. Munkánkat óta kiegészíti és segíti a kerületben működő és iskolánkban délutánonként foglalkozásokat szervező Megyeri Tigrisek kosárlabda egyesület is. Tanulóink közül jelenleg hetvenheten leigazolt játékosai vagy az edzéseken résztvevő tagjai a csapatnak. A szakmailag felkészült és lelkes edzőgárdának köszönhetően a közös munka eredményeképpen az elmúlt években kétszer értünk el kerületi I. helyezést, valamint budapesti II. és országos III. hellyel is büszkélkedhetünk már. A szellemi sportok iránt érdeklődőknek is tudunk programot nyújtani. Tanulóink szép számmal játszanak a sakkszakköri foglalkozásokon. Figyelemre méltóak eredményeik a kerületi diákolimpia keretében megrendezett sakkversenyeken. Hosszú évek óta végeznek diákjaink közül az I.-III. helyen a különböző korcsoportokban. Sportfoglalkozásaink: Segítik a tanulók egészséges életre nevelését, testi-lelki egészségük megőrzését. Rendszeres sportolási lehetőséget biztosítanak az iskola tanulóinak

13 Mindennapos testmozgást biztosítanak azokon az évfolyamokon is, ahol a tanterv még nem teszi kötelezővé. A máshol rendszeresen nem sportoló fiatalokat bevonjuk a sportkörök munkájába, számukra vonzó, kellemes programokat kínálunk. Versenyzési lehetőségek biztosítanak, felkészítik a gyerekeket a versenyekre. Biztosítják a szabadidő hasznos eltöltésének és a rekreációnak lehetőségeit a különböző sportágak, mozgásformák által. Választható foglalkozások A szakkörök lehetőséget adnak a tehetséggondozásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a gyermekek személyiségének sokirányú fejlesztésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra. Differenciált foglalkozások és szakkörök keretében készítjük fel tanulóinkat a tanulmányi vetélkedőkre. Tanulóink közül többen továbbjutnak fővárosi és országos versenyre is. A szakköröket a tanulók és a szülők igényeinek megfelelően szervezzük, a Fenntartó jóváhagyásával. Játék A Megyeri Úti Általános Iskola tantestülete Helyi Pedagógiai Programjában kiemelt feladatnak tekinti a gyermekek sokoldalú személyiségének fejlesztését. Ennek érdekében igyekszünk pályázatok és programok szervezésével minél több lehetőségeket teremteni az iskola életében. A szabadidő tervezésekor a játék kiemelt szerepet kap munkaterveinkben. A gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, az iskolába lépéskor megváltozik. Elsődlegessé tevékenységévé válik a tanulás. A gyerekek szabadidős foglalkozásának megszervezése, azonban számtalan lehetőséget ad továbbra is a játékra, amely segíti az oktató-nevelő munkát, a gyermekek fejlődését. Elsősorban személyiség fejlődését támogató játékokat építünk be programjainkba. Egy pályázat tette lehetővé, hogy iskolánk alkalmazhassa a MindLab (agylaboratórium) módszert

14 A pályázat lehetőségeit kihasználva a módszert több éve a személyiségfejlesztés feladatainak megvalósítására alkalmazzuk. A módszer alkalmazásához szükséges játék órákat az iskola könyvtárában szervezzük az osztályok órarendjéhez igazodva. A MindLab módszer gondolkodtató társasjátékok, mint eszközök felhasználásával összetett gondolkodási és életvezetési képességek tanítására összpontosít. A felgyorsult világ és az állandóan változó körülmények arra kényszerítenek bennünket, hogy megújult, leleményes és hatékony oktatási módszereket keressünk az alkalmazkodásra. A MindLab módszer gondolkodási folyamatunk tudatosságát mélyíti, és a készségek széles körét fejleszti. Hatékony módszer a személyiség sokoldalú fejlesztésére. A leglényegesebb tanulási forma a kísérletezés. A világ minden tájáról a legérdekesebb és leginkább fejlesztő gondolati játékokat gyűjtötték össze és építették be a gondolkodásfejlesztő programba. A foglalkozásokon, a játékon keresztül fejlesztjük a tanulókat az alábbi területeken: - a megismerés területe (logika, matematikai készségek, valószínűségi gondolkodás, memóriafejlesztés - az érzelmi intelligencia (feszült helyzet kezelése, a kudarc feldolgozása) - a társas kapcsolatépítés (interperszonális kommunikáció, mások megértése, konfliktuskezelés) - erkölcsi nevelés (elfogadás, betartani a szabályokat, elfogadni a döntést, egymás tisztelete, fair play) Zenei nevelés Tanulóink a tanítási órákat követően órarendjükhöz igazítva többféle zeneoktatásban vehetnek részt. Az iskolai zenei nevelés lehetőségeit a kerületünkben működő Erkel Gyula Zeneiskola segíti. A szolfézs órákat az órarendhez igazodva szervezzük. A gyerekek a választott hangszeres oktatást iskolánkban vehetik igénybe. Az alsó tagozatos tanulók a Dúdoló szakkörön és a Kicsinyek kórusán vehetnek részt a szabadidőben. Felső tagozatosaink az iskola kórusával készülhetnek fellépésekre és az ünnepségekre

15 Színjátszó kör Megyeri Úti Általános Iskolában hagyománya van a drámapedagógiának. Az iskolai oktatás palettáját bővíti a hagyományaink szerint működő színjátszó kör. Programja kiemelkedő lehetőséget nyújt az iskolai szintű közösségi neveléshez. A tánc és a dráma a NAT részeként hivatalosan is helyet kapott az oktatási rendszerben. Jellegéből adódóan a drámapedagógia módszerével a kultúra számos eleme (mesék, versek, dalok, hagyományok, népi gyermekjátékok) építhető be az oktatásba. A MEGYERIS HAGYOMÁNYOK is ennek megfelelően épültek ki. Minden tanévet átsző egy drámára, táncra épülő műsorfolyam. Az iskolai ünnepélyek: pl. október 23., március 15., karácsonyi ünnepségek, télköszöntő előadások, farsangi táncbemutatók, anyák napi megemlékezések mind-mind dramatikus, zenés, táncos előadások, melyeken minden korosztály képviselői részt vállalnak: szöveges, énekes, táncos szereplőként, vagy díszletek és jelmezek készítőjeként; elsőosztályostól a nyolcadikosig együtt dolgoznak a siker érdekében. Minden évben más-más színdarabot dolgozunk fel, tanulunk meg, majd májusban bemutatjuk az egész éves munka gyümölcsét. Egész tanéven át tartó, egész tantestületet, és összes korosztályt megmozgató események ezek az előadások és próbáik. A szöveges diákszínész- szereplőn kívül minden korosztály zenés táncbetétekkel, közösen vagy szülőkkel együtt elkészített jelmezekkel, díszletekkel veszi ki a részét a MÓKÁBÓL. A próbáknak, előadásoknak közösségformáló ereje van iskolánk életében: folyosón, szünetekben beszédtémát ad, kicsik és nagyok között barátságokat épít, közös élményeket nyújt. Mindenki büszke arra, hogy részese lehet egy-egy produkciónak. Napközi Iskolánkban a tanítási időn túl számtalan program várja a gyerekeket. A családok döntő többségében a szülők munkájuk mellet nem tudják a gyerekek felügyeletét, sportolását megszervezni, így az iskolára hárul ez a feladat. Iskolánk lehetőséget teremt a tanulás, a játék, a pihenés helyes arányának megteremtésére, a gyermekek felügyeletére, ellátására

16 Alsótagozaton 2 tanító 4 éven át együtt segíti a gyermekek fejlődését. Felosztva egymás között a tantárgyak tanítását, és a szabadidő megszervezését, mindketten bekapcsolódnak egymás munkájába. A napköziben az ötödik évfolyamon a felső tagozatra való belépés segítése, az önálló tanulás képességének fejlesztése a legfontosabb feladat. A felső tagozaton a napközi és tanulószoba keretei között a tanulás tanítása, az egyéni fejlesztés a cél. A gyerekek sokirányú foglalkoztatását a tanuláson kívüli időben az iskola éves munkaterve és a szülők igényei szerint szervezzük meg. Iskolánkban minden tanévben felmérjük az igényeket, és annak megfelelően szervezzük meg a tanítási időn kívüli tevékenységeket. A drámapedagógia eszközeivel történő programok szervezése a személyiség sokoldalú fejlesztését szolgálja. A Mikulás ünnepségeket a testvérosztályok közösen ünneplik. A karácsonyi és farsangi műsorok mindig kedves színfoltjai iskolánk életének. Az osztályok anyáknapi köszöntője legszebb hagyományaink közé tartozik. A színvonalas műsorokat mindig szívesen tekintik meg a szülők. A tanítási időn kívül rendszeresen visszatérő programjaink közé tartozik az ünnepekre való felkészítés. A közösségi programok szervezését a diákönkormányzat segíti. A délelőtti tanítási folyamatban nincs mindig idő a tanulók egyéni fejlesztését, felzárkóztatását segíteni, így erre a délutáni szabadidőben további foglalkozások adnak lehetőséget. Az önálló tanulásra való felkészítés során arra törekszünk, hogy biztosítsuk a gyermekek számára a tanórákra való naponkénti nyugodt, eredményes tanulás lehetőségét. Pedagógusaink fontosnak tartják a megfelelő tanulási technikák elsajátíttatását. A tanulási időt a házi feladatok mennyiségéhez igazítjuk. A délutáni szakkörök, rendezvények, edzések előtt is lehetőséget teremtünk a lecke megírására. A mennyiségi ellenőrzés mellett, a lehetőségekhez mérten, a minőség ellenőrzésére is odafigyelünk. A tanulmányi foglalkozások fontos kiegészítői a fejlesztő, tanulást segítő játékok és a drámajátékok is. A szabadidős tevékenységek során változatos, tartalmas programokkal igyekszünk a gyermekeket szabadidejük hasznos, kulturált eltöltésére nevelni. Amennyiben lehetséges, a külső programokra is ellátogatunk csoportjainkkal. Osztályaink kiállításokon mutatják be a kézműves munkáikat. A kiállítások többnyire az Ökoiskola programmal, és a hagyományőrzéssel kapcsolatosak, jeles napokhoz, kapcsolódnak. A gyerekek büszkék az elkészült munkájukra, melyek az iskolát díszítik

17 Iskolánk a délutáni foglalkozások keretében kiemelkedően fontosnak tartja a hagyományőrzéssel kapcsolatos, programok szervezését. A pedagógusok minden évben beépítik a programba néhány jeles naphoz kötődő néphagyomány felelevenítését. A téltemetés és farsangi mulatság minden évben elmaradhatatlan program. A hagyományőrző programok során pünkösdölünk, kotyolunk, kiszét úsztatunk. Népszokásaink, hagyományaink, gazdag eszközrendszerével lehetőségünk van a gyermek harmonikus fejlesztésére. Kiemelt feladataink között szerepel a hagyományok megismerése, a hagyománytisztelet megalapozása. Fontos, hogy a hagyományokra épülő tevékenységek váljanak örömforrássá, általuk alapozódjon a népi kultúra iránti fogékonyság, segítse elő a gyermeki személyiség komplex fejlesztését. Az iskolai ünnepek, jeles napok megtartásával, pozitív élmények megtapasztalásával olyan érzelmi többlet nyújtására nyílik lehetőség, amelyek a környezetéhez, a szülőföldjéhez kötik a gyermeket. A néphagyományőrzés jól beilleszthető a mindennapi tevékenységbe, ahol a népszokásokkal hatást gyakorolhatunk a gyermek egész személyiségére. Cselekvésen, megtapasztaláson keresztül formálódik erkölcsi ítélete, magatartáskultúrájára, formálódik esztétikai érzéke. Az átélt élmények segítenek megalapozni a hagyományok tiszteletét, a szülőföld szeretetét. A témakörök munkáltató feldolgozásakor meséket, verseket, ének-zenei anyagot gyűjtünk, az ábrázolás, a kézművesség területén is fejlesztjük a gyermekek ismereteit. A hagyományőrzés érzelmekre ható (a családhoz, a szülőföldhöz való érzelmi kötődés) eszközrendszerével gazdagítja az iskolai nevelést. A szülők részt vehetnek a programokon, aktívan szereplői lehetnek az ünnep előkészületeinek. Így kialakíthatunk egy közös értékrendszert, ami tartalmasabbá teheti az együttműködést szülő és pedagógus között, lehetővé téve az együttnevelés sikerességét. A család bevonásával a gyermekek nagyobb biztonságban tevékenykednek, sőt, a szülők is segítenek a munkák elkészítésében. A gyermekek önbizalma erősödik a sikeres munkavégzés során. Minden gyermek egyéni megsegítésben részesül, mely következtében képességei kibontakoztatása jobban lehetővé válik. A hagyományőrzés a komplex személyiségfejlesztés része, ahol a hétköznapokba beépülnek az ünnepek, a jeles napok. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, koruknak megfelelő szinten, örömteli cselekvésen keresztül ismerik meg a gyerekek az évről évre visszatérő jeles

18 napokat, ünnepeket. A kisiskoláskor iskolánkban lehetőséget ad a népi kultúra értékei: gyerekjátékok, hagyományok, tevékenységek alkalmazására és gyakorlása. Ezek az élmények egymás szeretetére, megbecsülésére, elfogadására, hagyományaink tiszteletére nevelnek, erősítik a közösségi érzést. A gyerekeknek ma is szükségük van arra az érzésre, hogy ők is alakíthatják a világot. Szükségük van arra az élményre is, hogy saját kezükkel létre tudnak hozni különböző tárgyakat és játékszereket, anyagokkal (textillel, fával, bőrrel, papírral stb.) ismerkedjenek. Rendszeres programjaink között kiemelkedő figyelmet fordítunk a környezetvédelmi nevelésre. Fontos feladatunk, hogy higiénikus, esztétikus környezetet teremtsünk. Ehhez színvonalas, mindig megújuló dekorációkkal, a gyermekek tisztaságra, rendszeretetre nevelésével járulunk hozzá. A kulturált, helyes étkezési szokások kialakítására, megszilárdítására is gondot fordítunk. A szépen terített asztal a kultúrált étkezés fontos része. Legügyesebb tanulóink asztalterítő versenyen mérik össze tudásukat. Napközi a felső tagozaton A családok többségében a szülők munkaideje nem teszi lehetővé a gyerekek délutáni felügyeletét, délutáni programjainak megszervezését. A 5-8. évfolyamon tanulók egyéni napirendet alakíthatnak ki. A tanítási órákat követően közösen étkeznek, majd szabadidős és sportfoglalkozásokon vehetnek részt A napközi fontos feladata, hogy segítő, nyugodt légkört teremtsen, lehetővé téve az eredményes felkészülést. Minden gyerek egyéni bánásmódot, odafigyelést, törődést igényel. A napközit vezető tanárok feladata a differenciált módszerek segítségével segíteni a tehetséges és lemaradó tanulókat. A gyerekek tanulási időben felkereshetik az iskola könyvtárát, ahol további segítséget kaphatnak az egyéni tanuláshoz. Célunk az, hogy a tanulmányi munka elvégzésében a tanulókat minél nagyobb önállóságra szoktassuk

19 A tanulószobának tanulás/tanítás folyamatán túl jelentős szerepe van a nevelésben is. További lehetőséget ad a viselkedéskultúra elemeinek folyamatos gyakoroltatására: egymás megbecsülésére, udvariasságra, étkezési és higiéniás szokások betartására. 5. Diákönkormányzat A DÖK közreműködésével több hagyománnyá váló tevékenységi forma alakult ki, melynek keretét a Megyeri verseny biztosítja. A verseny az iskolai élet minden területére kiterjed. Az osztályok megmérettetnek a tanulmányi- és sportversenyekben, az étkezési és tisztasági versenyben, az ünnepélyeken és a közösségi megmozdulásokon való részvételben, papírgyűjtésben, környezetvédő tevékenységben, stb. Havonként összesítjük az osztályok elért pontszámát, melyet minden tanuló nyomon követhet a faliújságon. Az iskolagyűléseken példának állítjuk a tanulóközösség elé a versenyeken győztes, vagy példamutató tanulmányi, közösségi munkát végző tanulókat. A Megyeri verseny programjait az iskola éves munkaterve tartalmazza. Szervezünk gyűjtőmunkát a világnapok témakörében, történelmi eseményekről, természetvédelemmel, valamint hagyományőrzéssel és helytörténettel kapcsolatosan. A tanév végén a Megyeri napon zárul az egész éves vetélkedő, ahol az osztályok jutalmazása is megtörténik. Hagyomány iskolánkban a Télapóünnepély. Ekkor a testvérosztályok ajándékozzák meg egymást. Az iskolai karácsonyi ünnepélyen a közös fenyőfára minden osztály legjobb tanulóinak a neve is felkerül. A farsangi jelmezbál nemcsak az egyéni ötletek, jelmezek bemutatására szolgál. Az osztályok csoportos táncbemutatót is rendeznek. A diákönkormányzat közreműködésével készült el a házirend. A demokráciát az iskolai élet példáin tanítjuk. A gyerekektől távol állnak az állampolgári és önkormányzati alapismeretek, így lehetőségeink szerint látogatásokat szervezünk a Parlamentbe és az Újpesti Polgármesteri Hivatalba. Évente minden osztályközösség megválasztja azt a három tanulót, akik abban a tanévben a DÖK osztályképviselői lesznek. A DÖK-vezetőkkel és a tantestülettel együtt alakul az éves program, esetleg módosul a Megyeri verseny rendszere. Az alsós

20 diákönkormányzatot felnőtt vezetője képviseli a kibővített iskolavezetésben. Így tudunk a kerületi, iskolai oktatási és nevelési feladatokhoz kapcsolódni. Minden évben megrendezzük a DÖK napját, amikor különböző témákhoz kapcsolódóan játékos feladatokat oldanak meg a gyerekek. Kiemelt figyelmet kapnak a pályázatokhoz kapcsolódó témák, mint például a határon túl élő magyarok élete, vagy az ökoiskolai feladatok. 6. A tantestület Iskolánk pedagógusai munkájukra igényes, lendületes, lelkes szakemberek. Kiemelten fontosnak tartjuk az állandó szakmai megújulást, a korszerű pedagógiai továbbképzéseket. A pedagógiai programban megjelölt céloknak megfelelően a tantestület továbbképzési terv szerint teljesíti a pedagógus továbbképzés követelményeit

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M JÓ SZÓVAL OKTASD, JÁTSZANI IS ENGEDD / József Attila/ P E D A G Ó G I A I P R O G R A M LESENCE VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: A LESENCE VÖLGYE ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. FELÜLVIZSGÁLAT:

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve

A Tolnai Utcai Általános Iskola. Pedagógiai Programja. Helyi Tanterve Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. A Tolnai Utcai Általános Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. - 1 - Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1 Figyelembe vett jogszabályok... 4 2 Helyzetelemzés... 4 3 Az intézményekben folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK FÜGGELÉKEK MEGNEVEZÉSE... 5 AZ INTÉZMÉNY NEVE... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7

Részletesebben

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program 2014. TARTALOM

Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Program 2014. TARTALOM Szentes 2014. TARTALOM Bevezetés... 2 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM

Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma PEDAGÓGIA PROGRAM Készült a 2013/14-2016/17 közötti tanévekre. Módosítva a 2013/2014. tanévben.

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM

Tartalom NEVELÉSI PROGRAM Tartalom NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 1 PREAMBULUM... 3 I. BEVEZETÉS... 4 I.1 AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA, NÉV, ALAPÍTÓ OKIRAT SZÁMA, ÚJ HATÁROZAT KELTE, JOGÁLLÁS, GAZDÁLKODÁSI MÓD, FENNTARTÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Iktatószám:80/10-6/2014 Ügyintézés helye: Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOM Alapdokumentum I. Törvények, rendeletek 3.old. II. Bevezető III. Nevelési programja 4.old.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 Tartalom 1. Iskolánk jövőképe- Az iskola küldetése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 13. DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 13. DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A DEBRECENI

Részletesebben

A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA

A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA A BAJAI BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI, MEZŐGAZDASÁGI-GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJA 2013. 0 Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari, Mezőgazdasági- Gépészeti

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék A. Nevelési program... 3 1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Elfogadta: az iskola nevelőtestülete Jóváhagyta:

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola. Béri Tagiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VANYARC

Veres Pálné Általános Iskola. Béri Tagiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VANYARC Veres Pálné Általános Iskola és Béri Tagiskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VANYARC 2013 BEVEZETÉS Köszöntöm a Tisztelt Olvasót! Ön a vanyarci, szlovák nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 7 1. BEVEZETÉS... 8 1.1. A pedagógiai program jogszabályi alapjai... 8 1.2.

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben