Tar talom. HATÁR GYÕZÕ: Álomleírások... 3 I Musici di Cremona... 3 Csókolom adta!... 3 Ornamentárium... 6 Leírhatatlan... 9

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tar talom. HATÁR GYÕZÕ: Álomleírások... 3 I Musici di Cremona... 3 Csókolom adta!... 3 Ornamentárium... 6 Leírhatatlan... 9"

Átírás

1 MÛHELY Charles Dickens: New York Karátson Endre: Gye rek ko runk ott ho na II. Ki ta lál ni egy otthont 27. Remeteség nagyjából tíz nõvel 28. Ön is me re ti több let a pla néták nyelvén Radnóti-díjak Lator László és De ák Lász ló laudációja Beck Ta más, Fischer Má ria, Ger gely Ág nes, G. Ist ván Lász ló, Halmai Ta más, Ha tár Gyõ zõ, Hor váth Elem ér, Lárai Esz ter, Novák Éva, Pardi An na, Su lyok Vince, Tornai József, Turczi Ist ván és Weiner Sennyey Ti bor ver sei Ta kács Zsu zsa és Lo vas Il di kó pró zá ja Oscar Wilde: De Profundis Fekete J. József: Szüntelen ozmózis - Csáthról és leg utóbb meg jelent naplóiról Tóth Kálmán: Gyõr és vi dé ke Kis Já nos Em lékezései -ben Inzsöl Ka ta: em bernek istennek mozdíthatatlan - Zalán Tibor költészetérõl, Veszteglés cí mû ver sé nek ürü gyén Ko vács Pé ter raj zai

2

3 Tar talom HATÁR GYÕZÕ: Álomleírások... 3 I Musici di Cremona... 3 Csókolom adta!... 3 Ornamentárium... 6 Leírhatatlan... 9 CHARLES DICKENS: New York (Tóta Pé ter Be ne dek for dí tá sa) Élnek ebben a városban olyanok, akik számomra megfényesítették a legsötétebb téli napot is, bármikor de ren gett is fel és hunyt ki Lapp földön; és akiknek a je lenlétében még Homérosz is elhalványult, amikor beszélgetésbe mélyedtem velük arról a fájó szó ról, amely be levegyül mindennapi gondolatainkba és tetteinkbe; amely már gyermekkorunkban nyugtalanítja csöppnyi agyunkat, és életünk ki látását árnyékolja be öregkorunkban. KARÁTSON END RE: Gye rek ko runk ott ho na II. Ki ta lál ni egy ott hont Re meteség nagyjából tíz nõvel Ön is me re ti több let a pla né ták nyel vén Azzal szokták az asztrológiát vádolni, hogy teljes de terminizmust hirdet. Személyes tapasztalatom viszont, amelyet azóta összevetettem tömérdek ember reakciójával, azt mutatja, hogy akik érdeklõdnek az ál latövbõl kiszûrhetõ tanulságok iránt, általában azért teszik, mert va lamivel elégedetlenek az életükben, és szeretnének a helyzeten valamiképp változtatni. Szóval passzivitás helyett a következmény in kább re agálásra, kezdeményezésre ösztönzés. RADNÓTI-DÍJAK 2006 Élet mû-díj ban ré sze sült: Ger gely Ág nes Köl tõi-díj ban ré sze sült: G. Ist ván Lász ló LATOR LÁSZLÓ: Az ige ke resése (laudáció) GERGELY ÁGNES: Az ala bástrom út DEÁK LÁSZLÓ: Laudáció...29 G. IST VÁN LÁSZ LÓ: Egy sej tés vé ge...30 A dzsun gel...30 TAKÁCS ZSUZSA: Ragyogó trón LOVAS ILDIKÓ: A spa nyol meny asszony HORVÁTH ELEMÉR: a queen mary fe délzetén karrier megalit orwell la mestiza csendélet TURCZI IST VÁN: Felforgatókönyv

4 FISCHER MÁ RIA: Mesebeszéd Feketénél feketébb Mondhatom éveken át LÁRAI ESZ TER: 33. arc kép arc kép HALMAI TAMÁS: Gnózis Gótika A hír nök má sodik eljövetele A hír nök bú csú ja WEINER SENNYEY TI BOR: Versek a kisházból BECK TA MÁS: Nem, töb bet...46 Visszapörgetett filmen Va jon mi Dubrovnik Lendvai hét fõ dél után, fel hõkkel NOVÁK ÉVA: A név...48 Méltatlankodás PARDI AN NA: Értekezés Lenau illúzióiról, viselt dolgairól...49 SULYOK VINCE: Visszatekintés TORNAI JÓZSEF: Aztán Mint a víz befúlt Kentaur-dal Öreg ken ta ur-szív OSCAR WILDE: De Profundis (Hor váth Nó ra for dí tá sa) Nem fog tad fel, hogy egy mû vész és kü lö nö sen egy olyan mû vész, mint én va gyok, az az ki nek mun kája mi nõsége a személyiség elmélyülésétõl függ, mûvészetének fejlõdéséhez gondolatok társaságát, intellektuális atmoszférát, nyugalmat, békét és magányt igé nyel. FE KE TE J. JÓ ZSEF: Szüntelen ozmózis Csáthról és legutóbb meg jelent naplóiról TÓTH KÁL MÁN: Gyõr és vi dé ke Kis Já nos Em lé ke zé sei -ben INZSÖL KA TA: embernek istennek mozdíthatatlan Za lán Tibor költészetérõl, Veszteglés címû versének ürügyén BODOR BÉLA: Az üveg és fon csor kö zöt ti rés ben (Beney Zsu zsa: Tél; Se tûz, se éj) KELEMEN LAJOS: Éden kõ bõl? (Csokits Já nos: Test vére minden kõnek) ÓCSAI ÉVA: Az em lékezés és a képzelet labirintusában (Tolnai Ottó: Ómama egy rotterdami gengszterfilmben) KEMSEI IST VÁN: Te le volt a bõ rönd (Bratka Lász ló: Az idõ járó jelentéseibõl) HORVÁTH NÓRA: A ta lálkozás bûvöletében (Hernádi Mária: Egy találkozás története) SZEKÉR ENDRE: Domokos Mátyás: Nem-múló múlt A. GER GELY AND RÁS: Jaime de Angulo: In dián mesék FENYVESI KRISTÓF: Az írás mû he lye (Maurice Blanchot: Az iro dalmi tér) KÉ PEK: KOVÁCS PÉTER rajzai KECSKEMÉTI KÁLMÁN fotója (11. oldal) 4

5 HA TÁR GYÕ ZÕ Álomleírások I Musici di Cremona I Musici di Cremona ilyen né ven ismerik világszerte a híres együt test. Ki zárólag fé lig el felejtett preklasszikusokat ásnak elõ, Cavallit, Corellit, Porporát Albinonit, Bononcinit, és azo kat játs szák. Mûsorfüzeteik számot adnak a tizenkét csodálatos hangszerrõl, amelyek mindegyike vagyont ér: Stradivariuszok, Amatik, háromszáz éves brá csák, csel lók, nagy bõgõk, mindegyik születési bizonyítvánnyal, fényképpel hitelesítve. Eddigi tulajdonosaik listája, régi árverések egykorú katalógusai; kommersz dicsérõ himnuszok arról, hogy már akkor e cremonai re meklések milyen mesés árakon cseréltek gazdát. Kinek jutna eszébe kinek az agya-tõgyébõl lehet kifejni ezt az oltári-vagány ötletet?! Csak ilyen hét szer-dörzsölteknek sikerülhet: a betörõbanda szemfényvesztõ huszárcsínnyel, a repülõtéren. Kicseréli a tokokat és elrabolja a hangszertárat. Elképzelhetõ, micsoda halálravált képpel nyi togatták a muzsikusok és meredtek az ugyan olyan, de üres, ide gen to kokra. A szerencsétlen párizsi koncert, kölcsön -hangszereken. A kirabolt mûvészek iránti országos részvét enyhíti a kudarcot. Az újságlepedõk elsõ oldalán AZ ÉVSZÁZAD LEG- LÁTVÁNYOSABB RABLÁSA; kitûzött vérdíjak, nemzetközi rendõrhajsza a betörõk kézrekerítésére, de ahogy az már de rigueur len ni szo kott se hol sem mi nyom. Az õrületesen sikeres buli után a banda má sodik mesterfogása: GUNANARANDUNGE hátsó-polinéziai szigetre menekítik a hangszertárat (ki sejte né, hogy ott van?). De nincs az a si ker, ami nek ne len ne há tulütõje. Az üres szigeten tizenkét bennszülött lézeng; lányok, bár nuku, fél karú bandita nuku, kaja, pia nuku, szórakozni nem lehet. Most mal mozzanak a hüvelykujjukkal? Meddig? A pízanglevelekkel el álcázott ócska biplán gépalkatrészei eltünedeznek, szétmásznak. A ti zenkét hangszert eladni lehetetlen, az árverési szakértõk mindent tudnának róluk és azonnal fel ismernék: a körözésre a szörfölõ milliók felfigyeltek a hangszerek leírása fényképestül rajta van a világhálón. A bandavezér (nyugdíjas pilóta és zene bo lond, aki nek a Nagy Ka land az öt lete volt) rádöbben, hogy a hangszereket játszatni kell, máskülönben az állásban berekednek tönk re men nek. A nagy ka land két ségbeesett utógondolata: elrabolják az I MUSICI DI CREMONA koncertmesterét és egész nap fûrészeltetik vele a csodahegedûket. Az idõs úr ne he zen bír ja a 18 órás ro bo tot, már tel jes re pertoárját hetvenhétszer végigjátszotta és sírva panaszolja, hogy csellózni, nagybõgõzni ha megnyúz zák se tud. Nincs más hát ra: oda rabolják GUNANARANDUNGE szigetére az egész illusztris együttest és attól kezdve mind a tizen ket tõ nyírettyûzi ki-ki a ma ga hang szerén: Cavallit, Corellit, Porporát Bononcinit, Albinonit Végkifejlet: preklasszikusok dögivel, hangverseny hangverseny után, rogyásig-szakadásig a trópusokon, a bé kés-harsányan rikácsoló, paradicsomi dzsungelben (óriás, röpködõ bõgõmajmokkal te le) Men nyei Hangok az er re-arra lustálkodó, unottan ásítozó rablóbanda elõtt. Csókolom adta! ( Fékomadta! Ördögadta! Csókolom adta! Kis történet a BRIC-A-BRAC boltról) Liolla! Liolla el ragadó, szívrabló tündér volt: Babatündér. Nem tudom, mi kor tér deltet te le és tet te ma gáévá a szívemet; hiszen én világéletemben az óriás nõket kedveltem/ hajszoltam/majszoltam/szerettem, és õ, Liolla meg pa rá nyi volt. De for más (ha a for matökélyt egy oda vetett jelzõvel el lehetne intézni), formás, és oly természetes-közvetlen, mintha köz vetlenül a természetvilágból röppent volna ide tulajdon hártyaszárnyain. Voltaképp õ maga a maga ti zenhat évével túlontúl fiatal egy harmincadik életévét taposó öreglegényhez; de hát ha be lenyugszik, hogy aggastyán a párja, õ meg egy har mincéves aggastyán arája. Meg kell hagy ni, a ma mája is valami-gyönyörû, fölöttébb érett Hölgy volt. 5

6 6 Csókolom adta! Mert ha meg lát tam, ez volt az, ami ki szaladt a számon, Csókolom adta! és min dig azzal tértem be hozzá juk, Csókolom adta a Nagy ságos Asszonynak! (igaz, angolul); mert Estrella Lynx (ez volt az üz leti neve), Estrella is sült-angol volt, mint kö rülöttem az egész Álomanglia. A va dí tó-szép Estrella a ma ga telt ido maival kincses mûkincskereskedésében trónolt a Pa lo ta so ron. No nem, nem övé volt a leg nagyobb a régiség-áruházak között. Az övé csak be ékelve, polgári méretû kápolnácska volt a régiségtemplomok Via Sacráján, mint ami nek empórája sincs és csak föld szintes; de válogatott csuda-mûtárgyak sorakoztak a ki rakatában és a kirakata mögött, nem beszélve a falakról hátul, melyeken vagyont érõ mi niatúrák és (nem-igazán-identifikált) vagyont érõ kis- és nagy mes te rek olaj ké pei sorakoztak, egyik-másiknak csak a rocaille-os keretébõl, mármint a kerete árából egy évig el éldegélhetnék, beleértve a lakbéremet. Valamelyik hátsó, eldugottas oldalfalon szerényebb hogyismondjamok is sorakoztak, pél dá ul az a fi ligrán fioritúra-faragású, tizenkét képecskébõl álló sorozat, amelynek ANGYALKÁNON volt a neve: hold sütötte várrom, majdnem-giccses kínai pagoda, híddal fölötte csobogó patak, békászó gólya, és így tovább. Azért AN GYAL KÁ NON, mert az utol só, valamivel nagyobbacska kép mögött egy ki terjesztett szárnyú angyal hologramja lebegett áttetszõben, amint egy öregbástya felvonóhídja fölött suhanva elúszik, ésde hogy kivehessük-észrevehessük szárnyainak körvonalát, erõltetni kellett a sze met de ott volt. Ez az AN GYALKÁNON szörnyen megtetszett nekem, és az árán tör tem a fe jem, hogy va jon men nyit képes kér ni ér te szem rebbenés nélkül, ezért a ti zenkét miniatúrából álló sorozatért Csókolom adta Szentem, Estrella, aki nek az a Tündérbaba leánykája volt, kire sze met ve tet tem és akit én (ért hetetlen módon) olyigen megáhítottam. Ez az olyigen arra utal, hogy már-már kész let tem vol na fel adni szárazlegény-szabadságom; a megáhítottam pedig arra, hogy életem-párjául Õ legyen Õ, aki pe dig sem miképp sem illett ad digi kategóriámba, az óriásnõ-sorozatba. Százötven font? Kétszáz font? Leg feljebb háromszáz latolgattam ránézésre: en nyi re tak sál tam az AN GYAL KÁ NON-t, lé vén hogy jó ma gam a mû gyûj tõk legszerényebb alcsoportjába voltam besorolható, annak is csak a farka-végén és vál tig rámmosolygó szerencse-olcsóságokat haj szol tam; mert ami a szom szédos MÛKINCSKERESKEDELMI EMPÓRIUM sok eme le tes pa lo ta-bolt já ban volt a Fõkirakatban, arra szemet vetni se mertem: kas tély-miniatûrnek maszkírozott háromméteres, hatalmas, szörnyeteg Íróasztal Õfelsége, tele bronzarany fogantyúkkal, oroszlánkarom-talpakkal, rejtett fiókozatokkal, oromzatokkal-diadalívekkel, no meg hozzá az ugyanolyan bõr karosszék Hatezer? Kilencezer? Tizenkettõ? Ennyire becsültem, mert csak be csülni lehetett, és ilyen Intézményekben a Tárgyakon csak kapuszám volt s az is be fele fordítva, annak, aki elég gazdag ah hoz, hogy ne is fir tassa. Õfelségéék Író asztalára szemet vetni se mertem vol na; de Estrella Lynx mû intézetében ekkoraságok el se férnek: én már be értem, nagyonis beértem volna az ANGYALKÁNON-sorozattal, ha ez zel kö zelebb férkõzhetek Estrella tündéri leánykájának, Liollának szívé hez az én Liollámhoz. Letiltottam képzelgéseimet jövendõ boldogságunkról; mert a szív, csakúgy, mint a hím vesszõ, hajlamos arra, hogy elgaloppírozza magát; így hát be értem azzal, hogy a mû gyûjtõ látszatában tetszelegve csak amúgy esztelen-fesztelen be-benyitottam a BRIC-A-BRAC bolt ajtócsengettyûit szólaltatva, Csókolom adta Õnagyságához, mert mindig ezzel üdvözöltem: Csókolom adta Édes Estrella Nagy ságos Asszony! Igaz, mû gyûjtõ látszatában tetszelegni nemigen ajánlatos annak, aki ennek még a látszatát sem engedheti meg; de megkockáztattam. Ha nem kockáztatok semmit, soha nem lesz enyém a Tün dérbaba, kinek Méhébõl nemzedékek patakzását már látni vél tem mátkás-vizionárius transz ban me lyek for rása ágyékom táján lehetett volna, ha megszer zem Õt és ezer meg ezer meg ezer szer ma gamévá teszem. Mintha megbeszéltük volna Liollával a leánykérésnek ezt a fölöttébb szokatlan formáját. Hogy a ha jadon az Árban benne le gyen (ab ban ele ve foglaltatik). Ott trónolt Estrella súlyos damaszt arany-ezüst ruháiban, percenként váltogatva, azon színpadiasan, ahogy gönceivel mindig is becézni szerette testét dombor idomainak hullámvonalait, mely testnek remekbe-faragottságát az ilyes színpadi káprázat-ruhákkal és invenciókkal csak még in gerlõbbé tette. Rámutattam a hátsó oldalfalon szerényen felsorakozó Angyalkánon tizenkét rocaille-os arany ke retecskéjére és óvatosan puhatolódzni kezdtem: mennyi lenne a Baráti Ár, ha

7 megszámítaná nekem? (Zárójelesen hozzátéve, vagy inkább hozzásuttogva, hogy a vételárba legszívesebben beleérteném a Leánya kezét, kinek parádés feleségül vételéhez anyai en gedelmét és áldását kérni nem átallanám.) Megbánni nem bántam meg, de szinte megszeppentem, hogy álomajkamról elrebbent az angol álom szó: How much? Estrella nem min den ér deklõdés nélkül hallgatta szavaimat; majd üzletasszonnyá visszavedlõ tûnõdéssel elsõbbet könyveit konzultálta, mennyiért jutott hozzá, mennyi vol na az a tisz tességes üzleti haszon, amennyit hozzácsaphat vagyis ha an nak fe lérõl a ja vamra lemond. Nem láttam, de sej tettem mögöttem a Tündérbaba riadalmas arcocská ját, mint aki ér zi, csont ja-velejéig érzi, hogy mátkául odadobandó, a vételárban Õ is benne van. Végezetre Estrella abbahagyta a számadatolást és megállapodott magával az összegben. Pattanó idegekkel lestem szája szóra-nyílását, amint az árat kimondta: Seven grand. Hét ezer. Hét ezer mi csoda? Escudo? Dírhám? Mári ás tal lér? Vagy font ster ling? Igen. Az. Font ster ling. Ha azt mon dom, hogy tel jes hosszában rám omlott a Kí nai Nagy Fal, ke veset mondok. Kiégtem, elenyésztem, porhanyóvá tiporva eloszoltam az altalajban. Kirekesztve a házasulandóságból, jövõ terveim, ahogy egy felhõkarcoló összeroggyan, úgy omlottak össze és hullottak velem együtt a semmibe. Fontban, hetes ezer? Van annyi pénz a világon? Nem száz ötven, nem kétszáz, nem a szél sõséges Felhõ Határ, a háromszáz. Annyit talán még kiizzadva meg tudtam vol na en gedni. Eloldalogtam. Leforrázva. Ki a boltból, ami ne kem már töb bé nem BRIC-A-BRAC. Mellettem (félig mögöttem), velem-oldalgott Babatündér Liolla, a Mátkám, aki már nem a Mát kám töb bé; pe dig hány szor el képzeltem egyesüléseink gyümölcseit bölcsõbõl ki-be, a megöröklött gyer mekruhák elnyûvését-kopását, gügyögést-kacagást; a milliom szerelmi vihar tombolását szobányi nyoszolyánkon, hátulról és beleülve, oldalvást meg nyugodva, nagy-pihegve és lábtól fej búbig egybekulcsolt álomba merülve egymás karjaiban. Soha. Soha többé. Még gondolni se. Nincs olyan. A két ség beesés Gran Canyónja leg fenekén így mendegéltünk-takarodtunk kéz-akézben va lamerre elfele. És akkor, mint de rült ég bõl a re ménysugár, felvillámlott bennem a Gondolat, melynek Nagyszerûsége szememben, elsõre oly ellenállhatatlannak tûnt, hogy már szin te lát tam, ahogy Csókolom adta Édes Nagy ságos Asszony, Estrella megröstelli magát: mamaszívét a gondolat eredetisége, csakúgy, mint tökéletes angolságom, le veszi lábáról. Megfordítjuk: a Leánykérést vennõk elõbbre utána a ki árazást. Fordítsuk meg. Fordítsunk rajta: egyet, de na gyot. A BRIC-A-BRAC csengettyûs ajtaján: berobbanni, ajtóstul-csengettyûstül. Visszamegyek. Megállok elõtte trubadúros-varjúlábú pózban (ahogy Jékely Zsoli áll ni szo kott), és ele inte titkolva a kolombusztojást, ami eszembe villant stande pityere. Kirukkolok vele. A leánykérés nem rabszolgapiac, nem adnak-vesznek süldõket-hajadonokat, eladó lányokat. A leánykérés, az, kérem sze retettel emberszabású. Csak raj ta: kel lõ nyomatékkal. Csókolom adta Édeskedves Nagy ságos Asszony, Estrella! Ezennel meg kérem felylyülmondott Tün dérbaba, Liolla, kedves le ánya kezét, mert feltett szán dékom, hogy Nemzedékek Õs-anyjául feleségül veszem (mely szándékom nemes és biblikus, kérésem meg tagadása esetén a leányragadástól sem riadnék vissza; de fegyvereimet-kíséretemet kí vül hagy tam, ama bé kés szándékkal eltelve, mely sajátom). Már csak engedelmét és anyai ál dását kérném hozzá, nyomatékosan kidomborítva (Gongorához illõ Függelékem ben), hogy mi jó né ven ven ném, ha-hogy hozományul igen! hozományul! mint leendõ vejének, nekem adná az ANGYALKÁNON néven nevezett tizenkét apróságot, mely ti zenkét filigrán aranyfioritúrás keretben ott sorakozik a hátsó paravánfalon. Mi gálántos gesz tus is vol na, egy Párja-Nincs Anyá tól, aki szí vén vi seli leánya boldogságának gondját Így be ál lít va és ek ként fo galmazva, mit gondolsz Éde sem, Liollám? Anyád csak nem ta gadhatja meg fordulok vele Mátkámhoz, aki sietõs léptekkel mellettem tipeg. Az öt let nagy szerûségétõl megmámorosodom. Majdszinte hadarva közlöm Tündérkémmel a ra vasz di fo gást, amit ki eszeltem, és amelynek há lójából a Mama, Csókolom adta Édes Nagyságos Asszony, nem szabadulhat becsületének, tekintélyének üzletasszonyi megcsorbítása nélkül A mes ter gondolat fifikájának csapdájába annyira beleestem, hogy kézen vezetgetve 7

8 ezt a ne kem-elígérkezett Édesemet, Tündérbabát, a mûkincs-kirakatok palotás során végighaladva és megcélozva a Cukrászda édenét, ahova majd betévedünk, hogy kiszínezve vi duljunk kivédhetetlen sakkhúzásomon a Mama ellen, aki ne kem ad ja lá nyát és ho zományul (ingyen) az ANGYALKÁNON-t, már szinte lát tam és vé gigéltem-végigszemléltem lel ki sze meimmel, amint újdonsült anyósom betoppan, hogy megvizitálja leányát és megnézze, vajon szerény hajlékában az ifjú há zaspár méltóképp helyezte el a fõhelyre hozományát, az ANGYALKÁNON-t, a tizenkét képkeretecskét, ahogy ezek a giccsesédeskés, otthonteremtõ semmiségek boldogságukra a falakról leragyognak; amikor nos, ami kor az elõ re lát ható (vagyis az elõre nem lát ható) katasztrófa bekövetkezett Álmok Alkonyulatánál megkaptam a szokásos rúgást: lórúgást kap tam egy kéz, amely is merõsnek tûnt, kidörzsölte az álmot egy fél szembõl, ami mintha a ma gam félszeme lett vol na: s lõn pe dig ez Ki ûzetésem abból az álomból, amely Új Életkezdést jelentett volna mi jó is lett vol na, új éle tet kez deni abban a világban, amely álmaimban az én Szebbik-Jobbik Vi lá gom volt 1 Ornamentárium Valami-csudálatos-szép, szépséges-szép palotajárás (a fél város ben ne van). Abban a képzõmûvészeti múzeum-palotában, amelyben barangolok, hosszúnadrágos, lakkcipellõs, csipkegalléros kislurkó furakodik hozzám. A kislegényke (Öcsi?! ) oly köz vetlenül, mintha régrõl ismerne. Sarkonforgó, gyorsbeszédû, hamar feltalálja magát. Öcsi beszélgetni kezd. Pima szul de csak mint ha foly tatna valamit, csupán felveszi a mon dottak fonalát. Született kotnyél. Hihetetlen érett, nem lehet több öt-hat éves nél, de úgy for gat ja a szót, mint ha teg nap érett ségizett volna. Ilyesforma fordulatokkal, mint tu domásom szerint abban a hiszemben majd er re még vis szatérek Édesanyám rossz vé leménye rólam [Hogy minek tulajdonítható] és így tovább. Ez meg üti a fü lem. Már mi ért vol na Édes anyádnak rossz véleménye rólad? Ki a te Édesanyád? Édes anya?! Mamumi? Itt jön. Aki mint ha meg idéz ték vol na, oda per dül és már itt is van. A Mamumi. Bá mulatosan bámulnivaló, ellenállhatatlanul vonzó. Meghatározhatatlan korú, de ruganyos-fiatalos, ma gas: káp rázatosan JOLIE-LAIDE [és ezen a hang súly: hogy JOLIE-LAIDE] felsõajka pihés. Ordító-extrovertált, non-stop mosolygó, mosolyon-keresztül beszélõ. Mindenkit ismerõ, mindenkit-mindenkirõl folyamatosan kérdezgetõ, bizalmasan bizalmaskodó: Hát hogy van Kernstock Kár oly? Gulácsy? Mednyánszky? Tessék?! Mit csi nál Barcsay Je nõ? Jenõ bácsi? Fájlalja a hátát. Mint min dig. Hát Eg ry Jóska? Van tõle néhány Balatoni Naplementém. Tiszta sor, Mamumi mindenkivel, sülve-fõve. Puszimuszi alapon. Együtt sül tek-fõttek. Né hány ba rátját-barátnõjét is mindjárt be mutatja. Itt mindenki mûvész (ha nem csinálja, akkor mûvészlélek ); mindenki mindenben offé. Ide az tán jól be lehuppantam. Egyszeribe otthonos vagyok, otthon, a magam ott honában. A szo ba hol ba rátságosan tág, hol kellemesen szûk; hol valóságos mûterem, hol alig-szobányi, ágynyi-mosdónyi; de oly meghitt kuc kó, hogy jóllehet majdnem-pince vagy leg alábbis alagsori, de kertre néz familiáris rendetlenség faltól-falig egymásra hányt rongyok, tex tíliák, lábtörlõrács, sárkaparó vas, lovaglócsizmák/ csizma-húzók, va dásztrófeák, dobozok, albumok, tükörcserepek, Napoleon-szobor, dézsa, öntözõkanna, ez-az, hegyén-hátán betoppan a baráti gondnokházmester, aki ezermester is, örömmel üdvözlöm, éppen kapóra jön. Panaszom van. Az ablak mellet ti sa rok ban ki áll egy vas tag csõ, an nak a vé ge. Az a nem-tudom-miféle csõ for ró le ve gõt fúj, de oly ve szedelmes, hogy majd- 1 Az ol vasó lábjegyzete. és ha vannak ál mon-túli álmok, abban az álomtúlvilágban, Nyájas Író Úr, frigyük bizonnyal teljesül. 8

9 nem éget, még hozzá akkora erõvel, mintha hõlégsugár-motor kipufogó vége volna. Nem tûz veszélyes? Itt minden gyú lé kony. Mióta van ez itt? Fe ne se tud ja. Ron gyok alá te metve, ki tudja, mi óta lappang. El kell rá mol ni a csõ út já ból min dent. Nem jó, hogy így be van te metve. Nem vet tem ész re, hogy fúj ta vol na. Ezt a tü zes le ve gõt, amit most fúj, ne men jen kö zel. Nem fog ja ez fel gyújtani a házat? Itt min den csupa gyúlékony; szõnyeg, szalmazsák, poz dorja, mûanyag, plasztik bútor. A le ve gõ tü ze? Csak azért, mert fúj ja? Hadd lám, mu tassa. Elrámolok a csõ útjából, a ráhányt láb törlõt, mosogatórongyot, miegymást, aminek alá be volt te metve. Látja? Hümmög. Biztatom: Maga csak tudja! Mi ez, hon nan, mi féle csõ? Nem tu dom, nem hi szem. Né zegeti. Fogalmam sincs, honnan, micsoda. Az ömlesztett rongytömeg alá beletúr (eldõl a petróleumos kanna, a Napoleon-szobor veledõl). Fel fedez valamit, ágy- és asztalterítõk, rongypizsama-rakások alatt: ez a valami sok kal job ban ér dek li, mint a tûz veszély. Hát ez meg?! Kié? A vil lany író gép? Az enyém volt, amíg jó volt, én jól vol tam és azon ír tam. Mi a ba ja? Kinek? Nekem? A villanyírógépnek. Kicsorbult. Mije? Minden billentyûje. Csupa bütyök. Ledobja róla a csiricsáré rongyrakást, hosszan nézi. Valósággal ölelgeti-ajnározza a tekintetével. Látja, hogy nem akármilyen: IBM COMPOSER. Ejha! Múzeumi darab. Oda va ló. Itt csak a he lyet fog lalja. Tudja, hogy valaha magam is ezekkel fog lalkoztam? Írógépes volt? Ilyeneket adtam-vettem, javítottam, amikor még nyílt üzletem volt. Nyílt üz lete? Nem gyõ zöm cso dál ni. Hogy mi min den nem volt, ami kor még volt va la mi: ez a mi gondnokházmester-ezermesterünk! Mi re ki mon da nám, õ már se hol. A szín vál to zás ész re vét len. Át csör dí tés sel? Át tû nés sel? de még minekelõtte át tûn het tem vol na, egy még csu dá la to sabb ORNAMENTÁRIUMBAN találom magam [a vá ros? Szõröstül-bõröstül. Benne van] háromfelõl orosz lános fõlépcsõ, porfírium-fokok; a kelta fo natos korlát labradorit az edikulás portikusz arany vé set-fel írá sa [ mi ez? MORTUÁRIUM? MORTIFIKATÓRIUM? MENSTRUÁRIUM? MASZTURBATÓRIUM? ahogy veszszük (nem vi lágos)] jut eszem be, édes-egy fe leségemmel, Piroskámmal amikor. A Rendezõségen adtak ne künk pénzt is, de mi lyet? Hor vát? Ta lán hor vát itt a pénz, a he lyi ek nek; de az is le het, hogy szlo vén. Nem is mer jük a mon tenegrói monétát minthogy vendégek vagyunk (valamiféle idedelegált díszvendégek), ha méltatlankodni ildomtalannak találnám is, nem gyõzök ál mélkodni, hogy delegátusi minõségben nekünk mégis, a festmé nyek, a szob rok tár lóit járva, az aranykazettás boltívek alatt a látottakért-lelátogatottakért fizetni kell. Nem tévedés ez? A magas, fehérbarkós, libériás múzeumõr nekem ne kezdje mon dani, mennyit kell leszúrni, ne csóválja varkocsos parókáját azon a férges fején; de kutyaszorítóban vagyunk. Odasúgja, mennyit kell fizetni. Egész napra szó ló he tijegy-belépõ. Kilencvenkilenc zrrrmityi. Zrrrmityi? Kilencvenkilenc. A világ legtermészetesebb hangján, a világ leg természetesebb dolga: neki. Zrrrmityi. Zsebembõl elõkotorom, tenyeremen amennyi van: van néhány selyempapír vékony aranyérmecske, a színé rõl ítél ve tán ez az, ami a leg többet ér. Kiderül, hogy ez a zrrrmityi szá zadrésze, a picula vagy pitykegaras. Ami lyen vé konypénzû, ez a pénz a gyürkélésben ös szenyomódik, megpenderedik: ki kell simítani. A paszományos múzeumõr elveszi, számolja 9

10 10 még min dig sem mi. Öt venöt, ötvenhat, ötvenhét. Kevés a má sik zsebembõl is elõhú zom, ami van. Pa rányi érmék, de sokkal többet ér nek; az is, mind, ezüst és arany. Kevés. Még min dig ke vés? Odaszólok Piroskámnak: nálad nincs valamennyi ebbõl az istenverte idegen pénzbõl? De igen, ne ki is van, hoz za is már. Egyszercsak ki lencvenkilenc elegendõ. Az õr szalutál: szélesre tárt mozdulattal körülmutat. Szabad a járás, me hetünk. Nézdelõdünk, bámuldozunk. CROMWELL BI BIRCSÓKJA, ezerszeres nagyításban. A Habokból Születõ APHRODITE KÖLDÖKE, pároszi márvány. A Gloriette, amint Schönbrunnból, Ver sailles -be vi szik, heliogravûr. Na po le on Wagram elõtt és Wagram után (élet nagyságú ormolü-bronz) Az ám: elõmbe vá gó dik egy kis ala csony, boglyasfejû. A mel lén a Szümpozion plasztik emb lémája. Neve, rangja. M. A. MRRRZTYIGLOGLU, SZKRTR ALIBEZNYEM SZKRTARIAT. Meg kér né az író urat, ír jon be a Tes tület Emlékkönyvébe. Most mindjárt? Saj nos, mind járt. Most va gyok elõ ször a NAGY ORNAMENTÁRIUMBAN. Még nem lát tam sem mit. Lesz al kalom. Majd utána. Fon tos? Na gyon fon tos. Halaszthatatlan. [Megütõdve. (Felvont szemöldökkel). De megadom ma gam]. Óhatatlanul meg-megtorpanok a kiállított nagyszerûségeknél, hol egy krizoprász görög istennõalak, hol egy diorit szárnyas kamelopárd ál lít meg, itt egy há romfejû márvány cerberus a három fe jével háromfele ugat, amott egy színarany Avalokitesvára ficamos mozdulat-klónusza bilincsel magához. A kis titkárocska meg cikázva rohan erre-arra, elõre a tömegben, törtetnék utána, majdnem elveszítem valahára, valahogyan utolérem; és a nagy üvegkupolás Pálmateremben, a Belle Époque aranygarnitúráin pihenõ látogatók bámész tömegén keresztülfurakodva faggatóra fogom ahogy épp valamilyen könyvtárterem felé tartunk [onnan gondolom, hogy libériás könyv-szolgák bõrkötéses csilléken most gurítják be a mázsás fóliánsokat] Beírni? Mi legyen? Kör-üdvözlet? Dedikáció? Milyen nyelven akarja? Ai miei carissimi amici? Toute en amitié? Vagy Õfelségének: Euere Durchleucht? Vase Velicsesztvo? (történetesen, ha Szlovénia koroljevsztvo). Akkor veszem észre, hogy mellénk kanyarodik a Kar ne vá li Lovas-vonat-autóbusz, de: csak rö vid idõ re áll meg, alig nyit ja ki a to lóajtaját, máris csukná befele kétségbeesve keresem feleségemet, Piroskám! Piroska! Gyere hamar! Felszállni! A Lóvontatású Vonatautóbusz nem vár, elindul. Rémülten szaladunk utána mindahányan, in tegetünk, álljon meg, álljon meg! Fel vesz? Nem vesz fel? Nem tud ni. Raj ta va gyunk? Ta lán. De ha nem is vol tunk raj ta, a fõ, hogy meg érkezünk a tör ténelmi városka fõutcája parkosított végén leszállunk: itt lesz a Karnevál Kar ne vál? Az is? Mi kor? Majd. Ké sõ es te. Ak kor lá tom, hogy a dok koknál, a pagonyosított eszplanád rakparti végén valamiféle gálya érkezik, görgõin lassan gurul a színpa di vitorlázata ezek sze rint a hát térfali áltávlat vonalánál valami folyónak/tópartnak kell len nie. Ak kor hely ben va gyunk. Új ra kö rülvesz ugyanaz az ismerõs édes-kedves társaság. Akinek a felsõ aj ka oly pu hán pely he dzik: Mamumi. A ko ra el lenére fiatalos Mamuminak az õsz hajszálas hajtincsei megcsiklandoznak, ahogy a fülébe sugdosom: Nem sze ret ne még egy ilyen okoskát, ami lyen ez a kis lur kó, de ez úttal tõlem,?! Mamumi, ami lyen dé vaj hogy is ne! ha miskás mosollyal mutat fityiszt. Selyma Mamumi, ami lyen fri vol: so kat sej tetõen fogadja udvarlásomat [sokat sejtetõen: a süldõlánya az ágyon. Velejár]. Messzirõl Piroskám figyel elõzékenyen: tudja, hogy bohókás széptevés az egész. Utá na terült-terülj-asztalkám: a mákosrétes por cukra-hullajtó, a meggyesrétes sütõ forró, a diós omlós-vaníliás. Mamumi [fehérkesztyûs] kacér ujjakkal a számba töm né: Melyiket akarja? Egyi ket se. Ne még: te le van a szám. Piroskám már messze jár: fel deríti a látnivalókat. Márványcsodák, egymásba fonódó csigalépcsõk, Bourbon-liliomok, pártázatok-masciculik. Felig (lábazattól-vállazatig) csupa-freskó falsíkok és elrepülõben, angyalpopsik a kolostorboltozaton men nék utá na de hol, hol a fel járó? Felkapaszkodnom? A korláton átvetnem magam? Végre rálelek a rejtett rám pá ra (akár a Giraldában, fel kaptató málhás öszvér alá csinálódott); Piroskám! Szaladok utána, megfogom. Találgatjuk: vajon hol az étellift? Hol hoz zák és kicsodák? Akik ahol ni, osztogatják, magasra tartott tálcákon viszik. Akkor veszem észre, hogy ide vi lá gít: búg már, amott az üveg aj tó s amögött, fel-le, jár a lift. Meg áll. Aj tótárulás.

11 Jön özö né vel, tál cá kon a tortáliom. Mamumi [fe hérkesztyûs] keze könyökön ragad: Hát Nádler Ró bert, él-e, fes teget még? Akvarellista, jó barátom. Hogyne élne, még festeget. Régrõl? Gyerekkora óta. Egyik lába hat ujjú, a másik rö vi debb és ezért or topéd cipõben jár. Aranykezû mester! Az hát. [Arany com bú, mint Püthagorász gon dolom] És Buchsbaum bá csi? És Ke néz Si mon, a ban kár? Hát az Ig notus család, a Véghelyiek, a Vik tor meg a fia, Pé ter? Azok is. A két Szervánszky-fiú? Az egyik kom munista és katolikus; de vajon kom munista még? Zeng a ze ne, ide zsong Bu da pest. A sa rok ban az egyik for ga tag már tán col. [ A kert helyi ség ben sram li szól / és ott le het csak basz ni jól. Sen kise mondja, mindenki gondolja.] A cukrásztömlõ habos-tölcsérén ömlik-özönlik az emlék. A Szümpozion tár gya: el dönteni, mi a he lyes írás mód, MaCedónia vagy MaKedónia. Ér deklõdnek, min dolgozom. Öcsi is, a kis okos (akit az imént, Mamumi fülehallatára le lurkóztam. Õ is: szörnyen sze retné tudni. Közelfurakodik és szemtelenül firtatja. Min tet szik dolgozni?! Hogy én, hogy min?! Ó egy history-fiction forma fiktív történelmen. Az mi? Az az, hogy. Fo gom ma gam és na gyot csûrök-csavarok rajta. Mintha úgy lett volna, ahogy nem volt. Vagyis hát,?! Egy re gényesített, regényfolyam formátumú Könyvalkotáson. Könyvalkotáson?! Leesik az álluk. Körkép? Panodioráma? Is-is. Mi lett vol na, hogy ha a Waterloo-i üt közetet Napoleon nyeri meg? Bücher a rossz ol dal fel õl, kés ve ér kezik, az angolok franciának nézik õket és a felmentõ sereget tûz alá ve szik. A megszégyenült Koalíció elõnytelen/szerencsétlen békére kényszerült. Az Empereur kegyesen bekebelezi Itáliát, Lengyelországot és Ausztriát. A poroszok panaszkodnak, hogy egyre kevesebb gyerek beszél németül. Ahogy eddig, továbbra is francia a diplomácia nyelve; aki számít, min den ma gára valamit adó pantallós ember franciául beszél; Tunisztól-Algírtól-Egyiptomtól fel, Erdélytõl-Havasalföldtõl fel, fel a Balti Államokig, dánok, norvégok, svédek, izlandiak. Mindenki. Európa-szerte a köznyelv a fran cia. Öcsi a lakk cipellõben lábujjhegyre pipiskedve hallgatja. Mindenki. Síri csendben. Könyvalkotás. Pisszegés. Szisszentés. [ Idesüss ] Együtt-tartás: fi gyelem-fegyelem. Különös regény lesz. És mekkorára tervezi a Mester? Tervezem? Nem tervezem: már megvan. Francia-Európáról szól, ahol minden parasztlegény poilu - örömkatona. La Grande Armée! És a Kö dös Albion? Nincs töb bé. Leírhatatlan Mit ért sünk azon, hogy leírhatatlan? Mikor igazán le-nem-írható, mert megbénul az el me, az írói ru tin, a szó lelemény, a rátalálás a minden? álmomban jött oda hozzám, de olyan soha-nem-látott volt, hogy egész éle temben õt láttam. Fedélzeti nyugágyakban hevertünk jó néhá nyan, jól hanyattvetve ma gunkat és se nem so kan, se nem ke vesen: jó néhányan. Miféle hajó melyik fedélzetén és miért? Min den ki tud ta, én is. Jól el voltunk (nem mondha tom, hogy a plé dek alatt, mert nem voltak skótmintás plédek, se rajtunk, se alat tunk: ne ha misítsuk az álmot skót min tával, mondom, hogy leírhatatlan) ki volt, mi volt, mi ért jött oda, ha ed dig so ha? Le hetetlen megismerkedni, aki úgy volt Mindig-az-Enyém, hogy most is, mint ha elõ ször ragyogott és fényesedett volna fel, fölöttem, ahogy odajött, szemközt a Nap pal 11

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben