Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása. Sümeg és kistérsége. Szakmai beszámoló 2010."

Átírás

1 Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai beszámoló 2010.

2 Az Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesület július 01. napjától látja el a szenvedélybetegek közösségi ellátásának megszervezését és működését Sümeg Többcélú Kistérségi Társulás településein. A kistérséghez 21 település tartozik, lakosainak száma fő, ebből Sümeg város lakossága fő. Az Alkohol Drogsegély Ambulancia Egyesület Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatban a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján - éves átlagban 40 fő feladatmutató teljesítését vállalta. I. Intézményi infrastruktúra: Az intézmény székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 19. Telefonszám: Ellátási terület: Sümeg és kistérsége Nyitva álló helység: Megyer Fő u. 5. II. A Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása ellátási területén végzett feladatok jogszabályi háttere: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról - 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási rendjéről - 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről - I/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról - Szociális munka etikai kódexe III. A közösségi szenvedélybetegek ellátásának célja: A közösségi szenvedélybeteg ellátás célja, hogy az általa gondozott szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak, illetve reintegrálódjanak a közösségbe. Ennek érdekében a gondozás és a pszichoszociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját a szenvedélybeteg otthonában illetve a lakókörnyezetében, tartózkodási helyén biztosítja annak érdekében, hogy a beteg az intézményi ellátásból (szociális otthon,

3 krónikus egészségügyi ellátás, rehabilitációs intézmény) a saját környezetébe visszahelyezhetővé, s ez által tartós intézeti elhelyezése elkerülhetővé váljon. Fontos, hogy a kliens a segítők közreműködésével a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva legyen képes rendezni. A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. Fontos, hogy a segítő kapcsolat keretében, a közösségi rehabilitáció eszköztárán keresztül, a beteg személyközi kapcsolatainak javításával, magasabb rendű szükségleteinek kielégítésével szeretet, valahová való tartozás, önmegvalósítás a kirekesztettség, izoláció elkerülhető, csökkenthető legyen, és ez által élettere, amelyben korábban mozgott ne, illetve minél kevésbé szűküljön be. A közösségi szenvedélybeteg ellátás keretében olyan speciális alapellátási feladatot látunk el, mely a szenvedélybetegek számára lakókörnyezetükben nyújt segítséget a család aktív részvételével. A közösségi ellátás azokat a pszicho-szociális gondozási módszereket alkalmazza, melyek a család segítő erejére építenek, úgy, hogy közben segítenek a családi terhek csökkentésében, s a legeredményesebb szolgáltatást nyújtják a kliens számára. A közösségi erőforrások jelentik az ellátott közvetlen lakókörnyezetében megtalálható mindazon humán segítő erőforrásokat, amelyeket az ellátott személy a gondozás során igénybe vehet. Ezen természetes erőforrások maguk a családtagok, formális és informális segítők, önkéntesek. Ez a speciális ellátási forma a különböző szociális segítségnyújtáson túl, tehát a beteg életterében nyújt komplex segítséget. Mindez magában foglalja a beteg testi és pszichés állapotának javítását, az életviteli készségeinek fejlesztését, a mindennapok során jelentkező problémák feltárását és az abból adódó konfliktusok feloldását, a szabadidő hasznos eltöltésének strukturálását, valamint a beteg egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását más szolgáltatási intézménnyel. Fontos, hogy a közösségi szolgáltatás során a betegség különböző fokozataira jellemző korai figyelmeztető tünetek felfedezhetővé váljanak, így a betegség súlyosbodása, kialakulása esetén lefolyása kevesebb problémát jelenthet a kliens, illetve szociális környezete számára.

4 IV. A szenvedélybetegek közösségi ellátása igénybevételének feltételei: Az intézmény szolgáltatásai ingyenesek, igénybevétele az önkéntességen alapult. Az ellátást kérelmező pszichiáter szakorvosának javaslata alapján, az ellátást igénylő kérelmére történik. A szolgálatnál személyesen, telefonon, vagy levélben történő igénybejelentést követő 14 napon belül a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyesen kereste fel az ellátásra váró szenvedélybeteget. (jelzéseket családsegítő szolgálatoktól, háziorvosoktól, falugondnokoktól kapunk) A jogviszony kezdete előtt a kliens kérelmet töltött ki a szociális ellátás igénybevételéről. Ezt követően megállapodást kötött a koordinátor/gondozó a felvételt nyert gondozottal az ellátás igénybevételéről. A megállapodás tartalmazta: az ellátás időtartamát az ellátás kezdetének időpontját a szolgáltatások formáját, módját és körét az ellátás megszűnésének módját az igénybevételtől számított három hónapon belüli szakorvosi véleményt. Az ellátott jogosult volt a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra, joga volt tájékoztatást kérni és kapni a szolgálat által nyújtott szolgáltatások jellemzőiről, azok elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, valamint az ellátottakat megillető jogokról és azok érvényesítéséről, továbbá jogosult volt megismerni a róla készült dokumentációban szereplő adatokat. V. A közösségi ellátás szolgáltatásai, feladatok: 1. Szűrés és korai felismerés - állapotfelmérés, becslőskálák, kérdőívek, tesztek - struktúrált interjú 2. Speciális technikák, intervenciók - megkereső tevékenységek - a felépülésre való készség mérése, fokozása - változásra ösztönzés - addiktológiai konzultáció - rövid intervenció - esetmenedzselés 3. Problémaelemzés, probléma megoldás:

5 - a személyes célok meghatározásának segítése; - a változásra motiváló tényezők feltárása; - problémamegoldó beszélgetések; 4. Készségfejlesztés: - életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése; - az önellátásra való képességek javítása és fenntartása; - tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és a kezelés teendőiről; 5. Pszicho-szociális rehabilitáció: - a munkához való hozzájutás segítése; - a szabadidő szervezett eltöltésének segítése; - szabadidős, önsegítő csoportok szervezése, és delegálás; - önsegítő csoportok felkeresése; - hozzátartozói csoportok; - terápiás csoportok: szabad-interakciós csoport, asszertív tréning; - támogató hálózatok szerveződésének segítése; - tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről; - személyes célok megfogalmazásának segítése, változást motiváló tényezők feltárása, szerhasználat, illetve függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése; - életvezetési tanácsadás, felvilágosítás; - szenvedélybeteg életmód változtatásának ösztönzése, elindítása, segítése, folyamatos nyomon követése - szociális segítés, tanácsadás, ügyintézés - visszaesés megelőzése - hozzátartozók segítése - egészségügyi alapellátás, szakellátás igénybevételének szervezése - prevenció - információszolgáltatás, hivatalos ügyek intézésének segítése - munkához való hozzájutás segítése - szabadidős, kulturális programok szervezése

6 VI. Az ellátás során megvalósult feladatok: A szolgáltatás során megszerveztük az egészségügyi alapellátáshoz, szakellátásokhoz való eljutás lehetőségét, mind szociális, mind egészségügyi szakellátásba tartozó intézmények elérésének segítését. Információt nyújtottunk az intézmények létezéséről, megközelíthetőségről, igénybevételének feltételeiről. Tájékoztatást nyújtottunk a szükséges egészségügyi vizsgálatok végzésének helyeiről. Intézményekkel kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk, időpontot egyeztettünk. A gondozott mentális, fizikai állapotának megfelelő mértékű az intézménybe történő eljutásának megszervezésével segítettük. Hivatalos ügyek intézését segítettük szociális segély, személyes iratok pótlása stb. személyesen, levélben, telefonon. Egy esetben gondnokság alá helyezés elindítását kezdeményeztük. Kapcsolatot tartottunk a kezelőorvosokkal. A kliens szenvedélybetegségével kapcsolatos problémái mellett meglevő egyéb ügyeiben nyújtottunk segítséget. A közösségi munkacsoport működtetése céljából együttműködési megállapodásokat kötöttünk a területileg illetékes pszichiátriai gondozóval. (Dr. Szalai Mária neurológus és pszichiáter főorvos) További együttműködési megállapodást megkötésére került sor háziorvosokkal (Dr. Gergely György, Dr. Szentes Márta, Dr. Nagy Zoltán, Dr. Kozári Kadosa, Dr. Töttös András), továbbá munkánkat két családsegítő szolgálat is segíti (Napfény Szociális Segítő Központ és a Csabrendeki Családsegítő Szolgálat) (ábra 1.) ábra 1.

7 VII. Ellátásban részesülők köre: Elsősorban a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényeltek segítséget. A tüneteket mutató, de eddig addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek. Az ellátottak között egyaránt megtalálhatóak a deviáns életvitelű fiatalok, a nehezen elérhető és magas kockázatú csoportok. Szolgáltatásunk sajátos módszerei, eszközei, eljárásai alkalmasak az igénybevevő súlyosabb testi-lelki károsodásainak, szociális és egyéb veszteségeinek megelőzésére, aktuális állapotának szinten tartására, javítására, további szolgáltatások igénybevételének motiválására. Szolgáltatásaink kiemelt szerepet játszottak a nehezen elérhető, vagy a más egészségügyi és szociális ellátásokban nem részesülő célcsoportok megtalálásában, a szolgáltatásokba történő bevonásában. Az ellátás a szenvedélybetegség más és más szakaszában lévő, eltérő motivációjú, eltérő szociális helyzetű, családi- és társadalmi kapcsolatú szenvedélybetegek, addiktív problémával küzdők megsegítésére irányult. A problémakörök, amelyekkel a szolgáltatás nyújtás során leggyakrabban találkoznak a szolgálatok: - a betegségtudat hiánya, - alkohol problémák jelentkezése, - az életrendezésre való motiváltság hiánya, - foglalkoztatottság és képzések hiánya, - anyagi nehézségek, pénz beosztási problémák, - elszigetelődés, párkapcsolat nehézségei, - konfliktusok a környezettel, - meggondolatlan hitel felvétel, romló lakhatási feltételek, - kábítószer probléma megjelenése, - közlekedési nehézségek, - szakorvosnál időpontkérési nehézségek. Sümeg kistérsége sok szempontból, így tömegközlekedés, egészségügyi szakellátás, szociális háló kiépülése szempontjából hátrányos helyzetűnek mondható. Az egészségügyi szakellátás

8 csak néhány feladatellátására korlátozódik, ezért az ellátottak nagyon sok esetben Ajka ill. Tapolca városába tudnak segítséget kérni. A kistérségre jellemző az aprófalvas zsáktelepülés, ezért nagy szükség van a településeken való jelenlétre. Az ellátottak arányát tekintve 41% falvakból (Sümegprága, Káptalanfa, Dabronc, Csabrendek, Gyepükaján, Megyer, Gógánfa, Bazsi, Szentimrefalva), 59% Sümeg városából kerül ki. (ábra 2.) ábra 2. Az ellátottak férfiak és nők vegyesen. A szenvedélybetegség jellegéből adódóan nem szerinti megosztottság: 74% férfi és 26% női gondozott. (ábra 3.) ábra 3.

9 Az életkori sajátosságok szintén a szenvedélybetegségek jellegéből adódnak. Legtöbb kliensünk alkoholproblémával küzd 82%. Ezt követi a nikotinfüggőség 14%. Ezeken túl kisebb számban fordul elő gyógyszerfüggő, drogfüggő, és játékszenvedéllyel küzdő kliens 4 %. (ábra 4.) ábra 4. Az ellátást igénybe vevők életkora év közöttiek, az átlagéletkor 44 év. (ábra 5.) ábra 5. A gondozottak nagy része bejelentett munkahellyel nem rendelkezik. Jövedelmi forrásaik alkalmi munkából, rendszeres szociális segélyből, nyugdíjszerű ellátásokból tevődnek össze. Legtöbb esetben rendezetlen életkörülményekkel, hivatalos okmányok hiányával

10 szembesültek a közösségi ellátás szakemberei. A gondozottak ellátási szükségleteik enyhítésében, a napi életvezetésük és életvitelük javításában nyújtottak segítséget a szakemberek. Az ellátottak átlagszáma 2010 évben 42 fő. A harmadik negyedévben a teljesítménymutató 30,5 fő, a negyedik negyedévben pedig 53, 5 fő volt. (ábra 6.) Gondozási órák száma évben 779 óra 20 perc. ábra 6. A szenvedélybetegek közösségi ellátásának szolgáltatásait december 31. napjáig 66 fő vette igénybe december 31. napján az aktuális igénybevevők száma 51 fő. Tisztelettel kérem Önöket a éves beszámoló elfogadására. Veszprém, január 13. Kiss Teodóra Szakmai vezető Guzrán Ildikó közösségi koordinátor

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM

Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM Szenvedélybetegek közösségi ellátása SZAKMAI PROGRAM Székesfehérvár, 2006 Az, ami vagy, már jutalom és büntetés is azért, ami vagy. Gondolati háttér: Kivel vagyunk elszámolásban? Rá kell jönnünk, hogy

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Pápa Kistérségben Nyitva álló helyiség: 8582 Farkasgyepű, Petőfi u. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Az ellátás tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok: - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN

Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja HEFOP/2005/4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv, Humánerőforrás-fejlesztési

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP SAJÁT LAKÓKÖRNYEZETBEN AZ ÖNÁLLÓ ÉLETET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT IRÁNYELVEK A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK TÉMAKÖRÉBEN Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP.doc

Részletesebben

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft.

HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. HUMÁN SZTRÁDA Nonprofit Kft. SZENVEDÉLY- ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁSA Éves beszámoló 2012. Velence Város Önkormányzat Képviselő-Testület részére A Cg.01-09-88072 cégjegyzékszámú HUMÁN SZTRÁDA

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai betegek nappali ellátása Intézmény neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Intézmény

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai Betegek Közösségi Gondozószolgálata Intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2012.

SZAKMAI PROGRAM 2012. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2012. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi 26/a Tel: 06/ 88-593-067 Adószám: 19380568-1-19 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2010. 11. 23 Módosítva: 2013. 06.03. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA KAPASZKODÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT TÁRSULÁS 2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Bevezető Dombóvár és a dombóvári kistérség lakosságszáma: 33 515 fő. Dombóvár és a dombóvári kistérség

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ által 2011. évben kiemelten Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról Előterjesztő: Egyed Gréta Kézenfogva Szociális Szolgáltató

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu Ikt.szám: MSZ 6/2013.

Részletesebben

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2015 1 I. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

Szakmai program 2011

Szakmai program 2011 Szakmai program 2011 1. Bevezető, általános információk 1.1. Bevezető szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal A szociális szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal élő emberek ellátásában a

Részletesebben