Szajol, május 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szajol, 2014. május 15."

Átírás

1 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a évi feladat ellátásról Szajol, május 15.

2 Tisztelt Képviselő Testület! Egy társadalom megítélését jelentősen befolyásolja, hogy miként bánik a legkiszolgáltatottabb emberekkel, az idősekkel, a fogyatékosokkal, a betegekkel, a hajléktalanokkal, a nehéz helyzetben lévő családokkal. Az elmúlt évtized gyors változásai hazánkban eltérő mértékben érintették a lakosságot. Gyakori problémát jelent a népesség fogyása, elöregedése, a lakosság alacsony jövedelmi szintje, a lakosság egészségi állapotának romlása, a szenvedélybetegségben szenvedők számának növekedése. Számolni kell a tartós munkanélküliséggel, a lakásfenntartás nehézségeivel. A család már nem igazán tudja betölteni a hagyományos gondozó- ellátó funkciót, ami megnehezíti az arra rászoruló időskorúak ellátását. Minderről feladata gondoskodni a szociális ellátásnak. A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szakosított ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy saját otthonukban és lakókörnyezetükben önállóan életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi-, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák. Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok elsősorban a szociálisan rászoruló családok, az időskorúak, a fogyatékkal élő emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat. Településünkön az alapszolgáltatások közül az alábbi ellátások érhetőek el: Családsegítés Házi segítségnyújtás Étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás Közösségi szenvedélybeteg ellátás Közösségi pszichiátriai beteg ellátás A szakosított ellátási formák működtetése településünkön nem kötelező feladat. 2

3 Szajol település január 01-től VII. telephelyként csatlakozott a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központjához. A községben működő szociális ellátások tehát január 01-től kistérségi keretek között működnek tovább, szakmai központunk Besenyszög lett. A Szajoli telephely szakmailag önálló szervezeti egységben látja el feladatait a telephelyvezető koordinálásával. Az igazgató közvetlenül irányítja a telephelyvezetőt, gondoskodik a szakmai munka szabályainak betartásáról. A telephelyvezető feladatát a feladatellátásához kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alapján végzi. A telephelyvezető részt vesz a Területi Szociális Bizottság ülésein, hogy munkája végzéséhez minden ismerettel, információval rendelkezzen ahhoz, hogy a településen élő lakosság szociális szükségleteit a lehetőségekhez mérten a legmegfelelőbb szinten tudja kielégíteni. A szakfeladatoknál felmerülő dologi kiadásokat ellátmány fedezi, mellyel a telephelyvezető havi elszámolással tartozik a kistérség felé. Dolgozói létszám 2013-ban: 1 fő főállású családgondozó (családsegítésben), aki ellátja a telephelyvezetői feladatokat is 1 fő főállású családgondozó (gyermekjólétben) 1 fő főállású klubvezető (nappali ellátás) 1 fő főállású szociális gondozó ( nappali ellátás) 5 fő főállású gondozónő (házi segítségnyújtásban) 1 fő 4 órában foglalkoztatott takarító A szajoli telephelyen dolgozó közalkalmazottak feladatukat a szociális munka etikai kódexében foglaltak alapján látják el, a dolgozók munkaköri feladatait, kötelességeit pedig munkaköri leírás rögzíti. 3

4 A biztosított szolgáltatások formái alapellátás keretein belül 1. Családsegítés: A családsegítés feladata az életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, krízishelyzetbe került családok, és egyének ellátása. Az ellátás célja a családok életvezetési képességének megőrzése, a krízishelyzet megszüntetése, illetve preventív ellátások biztosítása. Tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy az egyének és családok életvezetési képességüket meg tudják őrizni októbere óta a családsegítő szolgálattal együttműködnek a településen élő, aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személyek. Őket is figyelembe véve a családsegítő szolgálat az elmúlt évben (2013. év) összesen 42 főt gondozott. A Családsegítő Szolgálat legjellemzőbb gondozási tevékenysége a hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtás, nyomtatványok/kérelmek kitöltésében való segítségnyújtás, egyéni segítő beszélgetés, információnyújtás, továbbirányítás. 2. Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás célja az ellátott önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően a lakásán, a lakókörnyezetében biztosítani. A Házigondozó Szolgálat óta működik településünkön. A szolgálatnál évben 5 fő főállású gondozónő és 2 fő tiszteletdíjas gondozónő látta el a napi munkát. Az 5 fő gondozónő átlagosan fő gondozottat lát el. A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A gondozott lakásán az ellátott háztartásának vitelében kifejtett tevékenységek: mosás, takarítás, fűtés, segítségnyújtás a testi, személyi higiéné fenntartásában. Gyógyszer kiváltása, orvoshoz, szakrendelésre, kórházba kísérés. A szolgáltatásért az igénybevevőknek nem kell térítési díjat fizetniük, bár tudjuk, a gondozottak számára ez a fajta segítségnyújtás megfizethetetlen, hiszen családtagként tekintenek a gondozónőikre, akik nem csak segítséget visznek mindennapjaikba, de sokszor az egyetlen támaszt jelentik számukra. 4

5 A gondozónők tevékenységükről gondozási naplót vezetnek, mely hivatalos dokumentum, az állami normatíva igénylésének is feltétele. A szociális gondozó az ellátott bevonásával gondozási tervet készít az ellátott részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról év december 31-én településünkön házi segítségnyújtásban 57 fő részesült. Hosszú évek óta hagyománnyá vált községünkben az Idősek Világnapja alkalmából az idősek napi rendezvény megszervezése az Önkormányzat által, ahol évente egyszer csak időseink vannak a középpontban. Próbáljuk ezt a napot felejthetetlenné tenni számukra. A rendezvényen vacsorával, hangulatos zenével, az óvodások műsorral, és maguk készített ajándéktárgyakkal kedveskednek a vendégseregnek. A rendezvényen a Polgármester Úr külön köszönti községünk legidősebb lakosát. A 80 éven felüli idős lakosainkat minden évben karácsony táján külön, részükre készített ajándékcsomaggal köszönti az Önkormányzat. Csomagjaink tartós élelmiszert és édességet rejtenek, melynek házhozszállításában a házigondozó kolléganők is részt vesznek. 3. Étkeztetés: Az alapellátások közül az egyik legnépszerűbb szolgáltatás. Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk a szociálisan rászorulók részére, melyet vagy közvetlenül a tálalókonyháról visznek haza, vagy ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota ezt indokolja, tiszteletdíjas gondozónők szállítják a gondozott lakására. A tiszteletdíjas gondozónők munkájukról gondozási naplót vezetnek, évben havi ,- Ft tiszteletdíjban részesültek. Az étkeztetésért az ellátottak napi személyi térítési díjat fizetnek, melynek mértéke havi jövedelmük figyelembevételével alakul év december 31-én településünkön étkeztetésben 78 fő részesült. 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ez az ellátási forma február 05-e óta működik a településen. Lényege, hogy az igénybevevő egy jelzőkészüléket kap, melynek segítségével egészségügyi problémája esetén azonnal 5

6 kapcsolatba tud lépni az ügyeletben lévő gondozónővel, és ezáltal azonnali segítségben részesül. Az ellátott, egészségügyi problémája esetén a jelzőkészülékről egy jelzést küld a központ felé, aki ezt a jelzést fogadja és értesíti a helyben ügyeletes gondozókat. Településünkön az ügyeletet a házi gondozást is végző gondozónők látják el. A gondozónők max. fél órán belül a helyszínre érnek és megteszik a szükséges intézkedéseket. Az ügyelet 0-24 óráig terjed, a készülék tehát a nap bármely szakaszában használható. A központ Szajol részére 2013-ban 31 db készüléket biztosított, melyek mindegyike folyamatosan kitelepítésre került évben összesen 45 esetben kellett intézkedniük a gondozónőknek, ebből 7 eset volt az éles riasztás. Az intézményi jogviszony az összes alapellátás esetében megállapodás megkötésével jön létre. A megállapodás tartalmazza: - az ellátást igénybe vevő, a tartásra kötelezett, vagy azt vállaló hozzátartozó adatait - a szolgáltatást biztosító intézmény adatait, feltüntetve a szolgáltatás szociális törvényben meghatározott megnevezését, a működési engedély számát - az ellátás kezdő időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartamra szól) - a felek tájékoztatási kötelezettségét az ellátások tartalmáról, feltételeiről, a szükséges okiratokról és más jogszabályban meghatározott feltételekről - az értesítés módját a szolgáltatásról, az ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékét, melyet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni az ellátást igénybe vevő a gondozószolgálat munkatársánál - a személyi térítési díj fenntartó általi felülvizsgálatát - az intézményi jogviszony megszűnésének feltételeit. Az ellátást igénybe vevő és a telephelyvezető két tanú előtt írja alá a megállapodást, így jön létre az intézményi jogviszony. 5. Nappali ellátás: Néhány év kihagyás után településünkön újra elérhető az idősek nappali ellátását biztosító szolgáltatás. A működési engedélyben meghatározott maximális 30 fővel működik. Önkormányzatunk 2013-ban adta át a felújított, korszerűsített, akadálymentesített épületet, melynek kivitelezésére közel 10 millió Ft-os önerőt vállalt a költségvetésében a képviselőtestület. Az intézmény a jogszabályban előírt feltételeknek maximálisan megfelel, 6

7 lehetőség van közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására. Ezen felül a szabadidő eltöltéséhez változatos lehetőségeket kínál. Lehetőség van újság, folyóirat és könyvek olvasására, kártya és társasjátékokra, tv nézésére, filmvetítésre, varrógép és számítógép használati lehetőségre internet kapcsolattal. Továbbá programjaik között szerepel egészségügyi, kulturális és ismeretterjesztő előadások szervezése, kirándulások, kézműves foglalkozások, ünnepeinken történő közös megemlékezések. Önkormányzatunk Képviselő-testületének döntését követően vásárolt egy 9 személyes, használt FORD kisbuszt, amely jó néhány klubtagnak könnyíti meg a klubba való be és hazajutást. Nagy segítség ez azoknak, akik egészségügyi állapotukból kifolyólag, vagy a távolság miatt nem tudnák igénybe venni a szolgáltatást. 6. Közösségi szenvedélybeteg ellátás: A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése. A háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, szociális és mentális gondozása válik lehetővé. A közösségi ellátás során a gondozó a következő szolgáltatásokat biztosítja: problémaelemzés, problémamegoldás, készségfejlesztés, továbbirányítás évben közösségi szenvedélybeteg gondozó 4 fővel dolgozott településünkön. A gondozó heti egy alkalommal, keddi napokon érhető el az ügyfelek számára a Családsegítő Szolgálat irodájában. 7. Közösségi pszichiátriai beteg ellátás: A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. Pszichiátriai beteg ellátás igénybevételére évben településünkön nem került sor. 7

8 Mind a szenvedélybeteg ellátás, mind pedig a pszichiátriai beteg ellátás igénybevételéről, céljáról és a gondozók elérhetőségéről tájékoztató került kifüggesztésre a lakosság számára. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a szakmai beszámoló megvitatására és annak elfogadására! Szajol, május 15. Bódi Krisztina Telephelyvezető, családgondozó 8

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tagintézményeként működő Lőkösházi Intézményegység 2013.

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tagintézményeként működő Lőkösházi Intézményegység 2013. A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye tagintézményeként működő Lőkösházi Intézményegység 2013. évi beszámolója A megelőző évek mintájára, 13-féle alapellátást lehetett intézményegységünkben

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) Polgármesterek Tanácsa 2010. április 27-i ülésére Tárgy: A BTT területén kistérségi szintű szociális ellátást és gyermekjóléti alapellátást biztosító

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Felülvizsgálata 2009 Jánoshida Jánoshida, 2009.10. 20. Készítette: Béresné Szénási Ildikó Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubjának vezetője Mindjárt születésünk

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2011-2012. Püspökladány, 2013. augusztus 14. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona mb. intézményvezető

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról

ELŐTERJESZTÉS. A Társulási Tanács 2010. április 22-i ülésére. Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2009. évi feladatellátásáról Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1288- /2010 Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010.

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA

KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZOCIÁLIS FELADATAINAK SZAKMAI PROGRAMJA Gyöngyös, 2014. február 1. JOGI STÁTUSZ AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE: Kistérségi Humán Szolgáltató Központ AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2012. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2012. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA SZOLNOKI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ BESENYSZÖGI KÖZPONTJA 2012. ÉVI FELADAT ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓJA I. Az intézmény szakmai mőködése Az intézmény fenntartója a Szolnoki

Részletesebben