MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között"

Átírás

1 MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között Heti: 3 óra Előkészítő időszak: 36 óra Készítette: Söpteiné Tánczos Ágnes Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg

2 A program filozófiája Az első osztályos tanulók életkori sajátossága, hogy egyirányú, irányított figyelmük percnél tovább nem köthető le. Játékosak, hatalmas mozgásigényüket nehezen tartják kordában. Az óvoda megengedő, kötetlenebb világa után a gyerekeknek kisebb-nagyobb nehézséget okoz az iskolai szabályok, az időkeretek betartása. A tanuláshoz való viszonyukat, kompetenciájukat arra, hogy természetessé váljon számukra az LLL (Long Life Learning), meghatározza, hogy az annyira várt iskolakezdés beváltsa a hozzá fűzött reményeket. Emocionálisan kötődjenek már az első hetekben is az iskolához, öröm, játék legyen számukra a tanulás, az osztályközösséghez való tartozás. Ezért változatos, rövid ideig tartó, cselekvésbe ágyazott tevékenységekkel segítjük a gyerekek iskolai beilleszkedését a matematika órákon is. Saját szintjükről indulva (diagnosztikus megfigyelés Differ programcsomag alapján), minél több érzékszerv bevonásával, differenciálva fejlesztjük a gyermekeket. Fontosnak tartjuk, és alkalmazzuk a Waldorf-pedagógiából jól ismert, és tapasztalatokkal igazolt elvet, miszerint a számolás, a mozgás, a ritmus összefüggő, összekapcsolódó, egymást erősítő, segítő, örömet, sikerélményt nyújtó cselekvések. Biztosítjuk számukra a játékosságot a világ mennyiségi viszonyainak felfedezése közben is. Tevékenykedtetéssel, testtudat erősítésével hívjuk elő, tanítjuk, gyakoroljuk, differenciáljuk az irányokat. Saját testen szerzett tapasztalatokat átvisszük a síkba. Aktiváljuk, bővítjük, a tanulók relációs szókincsét: fent, középen, lent; felső, középső, alsó; mellett /mellé, között/ közé; alatt, fölött, előtt, mögött; első-, középső-, utolsó sor, oszlop. Ez spirálisan építkezve folyamatos feladatunk.

3 Nagy hangsúlyt fektetünk a különbözőség, azonosság az ugyanolyan a semmi fogalmának felismertetésére, megtapasztaltatására, tudatos használatának kialakítására. A mértékegységeket mindig a szabadban tevékenykedve vezetjük be. A meneteltető mondókák (Egy kalap, Egy, kettő, három ) játékainak használata lehetővé teszi, hogy összekössük a számlálást/verbalizálást az egész test ritmikus mozgásával, a megtett út hosszának megszemlélésével/megfigyeltetésével, s így megtapasztalják az idő múlását, amivel az idői szerialitás megértését készítjük elő. A mérleghintázás, a billenés megfigyeltetése/megtapasztalása a tömeg fogalmának bevezetését segíti. Az űrmértékegységek bevezetése nagyobb élmény az udvaron. Az óra szervezésében mindenki aktív, az eszközöket (pl.: üvegek, homokozóvödör, lavór, poharak stb.) közösen visszük az udvarra, együtt rendezzük el, majd közösen rakunk rendet. Önfeledten, egyszerre tud mindenki méricskélni. Nagyszerű lehetőség a csoportmunkára, a gyerekek megfigyelésére, a matematika alapozása mellett a szociális kompetenciák fejlesztésére.

4 A program célkitűzése Intézményünkben, a Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskolában a tanulmányaikat kezdő gyerekek bevezetése a tanulás világába, zökkenőmentes, örömteli, sikeres legyen. Érték legyen számukra a tudás, belső igény hatására tanuljanak: - preventív célú képesség- és készségfejlesztés - tanulási nehézségek megelőzése - szocio-kognitív funkciók fejlesztése - szociabilitás fejlesztése Ennek a célkitűzésnek a megvalósulását szolgálja: - az iskolába lépő gyermek indulási helyzetének megismerése, mérése (DIFER); - a tervezés, amely figyelembe veszi a tanulók különböző képességét; eltérő személyiségét; diagnózisát; - a változatos tanulásszervezési formák és módszerek, differenciálás; - a folyamatos megfigyelés, mely a gyerekek figyelmének tartósságára, irányíthatóságára, kommunikációs képességére, szövegértésére, matematikai képességére, egyéni sajátosságaira, fókuszál; - valamint az árnyalt, bátorító értékelés, visszajelzés.

5 Időkeret 36 óra Ajánlott korosztály 6-7 évesek; 1. osztály Modulkapcsolódási pontok - tágabb környezetben: kereszttantervi - NAT szerint: környezeti nevelés, énkép, önismeret, tanulás - kompetenciaterület szerint: szociális és környezeti - ajánlott megelőző tevékenységek: aktív óvodai, közösségi élet, családi kirándulások.

6 A képességfejlesztés fókuszai - észlelési folyamatok (kiemelten a téri tájékozódás, lateralitás funkciói) - figyelmi folyamatok - emlékezeti folyamatok - beszéd és fogalmi gondolkodás folyamatai (relációs szókincs fejlesztése) - testtudat kialakítását támogató funkciók - gondolkodási folyamatok - érzelmi, szociális, és kapcsolati folyamatok - megismerési képességek alapozása - az elemi kommunikáció lehetőségének építése felnőtt gyerek; gyerek gyerek között, gyerek csoport, csoport csoport között - tájékozódás az iskola közvetlen környékén, az iskolában, teremben nagy mozgással; táblán, vízszintes padfelületen, papíron - az induktív és deduktív gondolkodás fejlesztésének alapozása.

7 Támogató rendszerek Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola helyi tanterve Óvodai nevelés Kompetenciaterület Elméleti alapvetések Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Matematikai Kompetenciaterület A Programtanterv 1. évfolyam Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam, 1.félév Educatio Kht S. Kagan: Kooperatív tanulás Önkonet Kft Kocziha Miklós Szecsődi János Vincze Erzsébet: Számolás-mozgás-ritmus Matematikaoktatás a Waldorf-iskola első négy évfolyamában SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Bp DIFER Programcsomag

8 Mozaik Kiadó, Szeged Dékány Judit: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához BGGyTF, Budapest, Rosta Katalin (szerk.): Színezd ki és számolj Te is BGGyTF, Gyakorló Óvodájának Logopédiai Tagozata Göncöl Kiadó KFT, Bp Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp dr. Páli Judit Forgács Balázs: Bohóc kártya Novum Kft. dr. Páli Judit Forgács Balázs: Pihenő mackók Novum Kft. Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak. Tárogató Kiadó, Bp

9 Témakör Óra Tevékenységek (tananyag) Készségek, képességek Munkaformák, módszerek Eszközök, anyagok G O N D O L K O D Á S I 1. Iskolások lettünk! 1. Ismerkedés, kapcsolatteremtés. Az osztálytársak neve, kedvelt megszólítása, óvodai jelük. A csoporthoz tartozó felnőtek/tanítók megszólítása, neve. Az osztályterem felfedezése. Berendezési tárgyak, eszközök, ülésrend. Névdobálás: Érzelmi, szociális és kapcsolati készség. Térérzékelés. Én tudat. Figyelem. Vizuális motoros auditív keresztcsatorna összekapcsolása. Kommunikáció. Frontálisan irányított: közös játék, beszélgetés, tevékenykedtetés. Megfigyelés. Névdobálás* Hej, Gyula* A gyerek saját teste. Laminált kártyák a gyerekek óvodai jeleivel, kedvenc megszólításukkal. Babzsák. Körben ülünk. A tanító mondja a saját nevét, majd annak a gyermeknek a nevét, akinek dobja a babzsákot. A tanuló elkapja, mondja a saját nevét, majd annak a gyermeknek a nevét, akinek dobja a babzsákot. Ha valaki elvéti, addig kell próbálkoznia, amíg sikerrel nem jár. Hej, Gyula A gyerekek egyenes háttal, terpesztett lábbal kényelmesen ülnek. Hej, Gyula, Gyula, Gyula, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára lapogatják a mellkasukat. Szól a duda, duda, duda, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára lapogatják a pocakjukat. Pest, Buda, Buda, Buda, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára ütögetik a térdüket. Pat-to-ga-tott ku-ko-ri-ca. - váltott mutatóujjal, a mondóka ritmusára ütögetik a koponyájukat.

10 M Ó D S Z E R E K 2. Iskolások lettünk! 2. Mérés előkészítés: tömeg. A billenés. Kakashintázás az Intézmény játszóterén. A Kalapos mondókával megyünk a helyszínre úgy, hogy közben közösen számláljuk, hogy hányszor kell elmondani a célig. Relációs szókincs megfigyelése. Megfigyelt tulajdonság, viszony megneveztetése. Kalapos mondóka Észlelési-, figyelmi és emlékezeti folyamatok. Nagy- és finommozgások. Önbizalom. Kudarctűrő képesség. Kommunikáció. Frontálisan irányított: közös játék, beszélgetés, tevékenykedtetés. Megfigyelés. Kalapos* Mérleghinta működésének többszöri megtapasztalása* Csak csendben* A gyerek saját teste. Mérleghinta. Egy, Kettő, Három, Négy, Öt, Hat, Hét, Nyolc, Kilenc, Tíz. minden számra egyet lépünk, megállunk egy pillanatra, majd újra indulunk az alábbi módon: Egy kalap, - egyet lépünk. Egy bot, - egyet lépünk. Egy e-ser-nyő, - itt hármat lépünk.

11 Majd, - megállunk. Helyben emelgetjük a lábunkat a szövegnek megfelelően (dominanciának megfelelő oldali láb): Előre, hátra, oldalt, vissza. a vissza alapállást jelent. És kezdjük elölről Mérleghinta működésének többszöri megtapasztalása Mindenki szabadon választja meg, hogy kivel mérleghintázik. Tapsra megállítják a hintát, új párt választanak és a következő tapsig hintázhatnak. A pedagógus beszélgetést kezdeményez arról, hogy ki kivel tudott jól libikókázni. A hinta billen vagy nem billen. A felmerülő ötleteket/párosítást kipróbálják, megfigyeléseiket folyamatosan, ha kell közösen is verbalizálják. Csak csendben Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja! Szép nagy, feszes kört alakítunk az udvaron. Halkan kezdjük mondogatni a fenti rigmust, közben kézfogással, lassan a kör közepe felé sétálunk. Minél kisebb a kör, annál hangosabban kiabálnak a gyerekek, a végén már torkuk szakadtából üvöltenek. Amint kifelé növeljük a kört, egyre halkabb a csapat, a végén már csak suttogunk. 3. Iskolások lettünk! 3. Megfigyelés Tájékozódás a tanulók beszédkészségéről, általános ismereteiről, számfogalmáról. Az elemi számolási készség megfigyelése. Képolvasás: az óvodai csoportszoba. Tudatos észlelés. Megfigyelés. Emlékezeti folyamatok. Feladattudat. Szövegértés. Kommunikáció. Érzelmi, szociális és kapcsolati folyamatok fejlesztése. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Megfigyelés. Azonosak csoportja 1.* Egy, megérett a meggy* Kivetíthető képek: óvodai csoportszoba, gyümölcsök, játékok, tárgyak. Laminált kártyák a gyerekek óvodai jeleivel. Azonosak csoportja 1.

12 A gyerekek kitűzik a mellkasukra az óvodai jelüket. Megfigyelik egymást, s jelek szerint csoportokat alkotnak. Közösen megszámlálják, hogy melyik jelből hány van. Ki az, aki pár nélkül maradt. Megbeszélik, mi lehet ennek az oka. Megpróbálják behunyt szemmel a jeleket nevekhez kapcsolni. Lehetőleg minden kisdiák kerüljön sorra! Egy, megérett a meggy A számlálást az ujjak megfelelő ritmusú nyitogatásával kísérjük. Egy, megérett a meggy,/ Kettő, csipkebokor vessző, Három, te vagy az én párom, Négy, bíz oda nem mégy, Öt leesett a köd, Hat, hasad a pad, Hét, dörög az ég, Nyolc, üres a polc, Kilenc kis Ferenc, Tíz, tíz tiszta víz, ha nem tiszta vidd vissza, ott a csacsi megissza! 4. Iskolások lettünk! 4. Megfigyelés Tájékozódás a testen, térben, síkban. Relációs szókincs. Képolvasás: az osztályterem. Testismeret. Nagy- és finommozgások. Szókincsfejlesztés. Helyes önértékelés kialakítása. Tolerancia minden társsal szemben. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák séta 1* Ez itt a * Egész alakos tükör. Babzsák.

13 Babzsák séta 1. Tanulók kört alakítanak, babzsákkal a kezükben. A tanító/játékvezető indítja a játékot. Mindent hangosan együtt mondanak. Ha valaki elhibázza a mozdulatot vagy a szöveget azonnal javít a pedagógus, de oly módon, hogy segítségnek és ne kudarcélménynek érezze a gyermek. Fontos, hogy mindenki örömét lelje ebben a játékban! Soha nem válhat görcsössé, teljesítmény orientáltá ez a feladat! A diszes, kialakulatlan/kevert/keresztezett dominanciájú tanulók számára ez nagyon nehéz, kimerítő feladat. A motoros vizuális auditív keresztcsatornák fejlesztésére alkalmas feladat. Kiinduló helyzet: a babzsákot mindenki két kézzel fogja a mellkasa előtt. Játékvezető: fejem felett, - mindenki magasba emeli a babzsákot, miközben mondja is amit csinál-, átadom miközben csinálják, mondják is. Betartják a haladási irányt, de a jobb bal differenciálását ezen az órán még nem verbalizálják. A babzsák halad a fejek fölött körbe. Figyelni kell a mozdulat beszéd ritmusára! A gyerekek ügyessége h Egyik szeme, másik szeme, atározza meg a feladatok ütemét, változatosságát, az irányváltásokat. Feladatok: fejemre, hasamra előttem, mögöttem lenn, fenn Ez itt a Közben megérinti, mutatja a testrészeit, a végén himbálódzik egy picit. Ha a helyzet megengedi, a mondóka végén jólesik a gurulás! Ez itt a (gyerek neve, pl. Pisti) feje. Egyik szeme, másik szeme, Egyik füle, másik füle, Orra, szája, Szép kis haja. Ez meg itt a Pisti nyaka. Egyik válla, másik válla, Egyik karja, másik karja, Egyik keze, másik keze. Olyan ügyes! Tapsol vele!

14 Ez a törzse, hasa, háta. Ez meg itt a Pista lába. Egyik lába, másik lába. Kettő van, mert elborul, Mint a gombóc elgurul. 5. Iskolások lettünk! 5. Megfigyelés Számképfelismerés. Számlálás 0-21-ig. Növekvő, csökkenő számkörben. Számkörátlépés analóg módon. Érzékelés alapú számlálás(síp, taps, dobbantás ). Nagy- és finommozgások. Gondolkodási folyamatok. Tudatos figyelem, észlelés. Feladattudat. Matematikai terminológia. Iránytartás. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Megfigyelés. Julcsi és Peti tornázik* Egy, kettő, három, négy * Kivetíthető képek: tanterem, tornaterem, taneszközök, játékok, tárgyak. Lépcső az iskolában. Ritmushangszerek. Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam Julcsi és Peti tornázik Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam 1. félév 6. oldalon található mozgáskottát kell kivetíteni. Először Julcsi mozgását elemzik, utánozzák. Kiindulóhelyzet: negyedfordulattal balra, terepeszállás, karok magastartásba fel, törzsdöntés le. Mozgás közben mondják: fel, le Másodszor Peti mozgását elemzik, utánozzák. Kiindulóhelyzet: negyedfordulattal balra, terepeszállás, karok magastartásba fel, oldalsó középtartásba, mélytartásba le. Mozgás közben mondják: fel,oldalt, le Egy, kettő, három, négy Egy, kettő, három, négy, Te kis cipő, hová mégy? Kipp, kopp, kopogok,

15 A helyemre indulok. 6. Iskolások lettünk! 6. Megfigyelés Műveletek pálcikával. Matematikai terminológia értelmezésének megfigyelése. Mennyiségek összehasonlítása (sok - kevés). Ismerkedés a pálcikákkal. Relációs jelek bevezetése. Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív - motoros keresztcsatorna összekapcsolása Finommotorika. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák séta* Játék a pálcikákkal* Pálicika csomag gyerekenként. Termények, apró tárgyak, kavicsok. Aplikációs kép madarakról, amiknek a csőre a relációs jelek csőrét szimbolizálja (>,<). Babzsák séta 2. A Babzsák séta 1. nehezítet, kibővített változata. Itt már differenciáljuk és verbalizáljuk a jobb bal irányokat is. Játék a pálcikákkal A játék és változatai megtalálhatók az alábbi kiadvány 7. oldalán. Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 1. Jobb - bal differenciálás, térben, síkban. Jelölésük: a piros szívet megbe- Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív - motoros keresztcsatorna összekapcsolása Lateralitás. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák. Csengettyű. Karikák. Demonstrációs, és gyereklétszámnak

16 szélés után a tábla bal felső sarkára erősítjük, a gyerekek a saját padjuk bal felső sarkába ragaszthatják. A kék kéz a tábla és a gyerekek a saját padjának jobb felső sarkába kerül. Ujjismeret. Hüvelykujjam felkelt * Iránygyakorlatok* megfelelő laminált piros szív, kék kéz. Hüvelykujjam felkelt Ujjismeret: A gyerekek mindkét kezüket ökölbe szorítják. Hüvelykujjam felkelt mondják, és az öklükből kinyújtják a megfelelő ujjat. Mutatóujjam felkelt - Most már kettő ujj kandikál ki az ökölből. Sorba megnevezik, kinyújtják az ujjaikat. Megszámlálják, hogy 5 ujj van a jobb kezükön, majd a bal kezüket is megvizsgálják. Ezek után találkozik a két kéz, s a megfelelő ujjakat összeragasztják az ujjbegyüknél. Íránygyakorlatok 1. Kört alakítanak a gyerekek. A pedagógus saját tengelye körül egy fordulatot téve kijelöli a kör helyét. Megbeszélik az arckör fogalmát. (test elülső oldalának tudatosítása) A körformából sort/vonalat alkotnak, úgy, hogy a válluk összeér. A két szélső tanuló egy széles szalagot fektet le a gyerekek lábfeje elé, így mindannyian látják, hogy egyenes vonalat alkotnak. A pedagógus (miközben szemben áll velük), megkéri a gyerekeket, hogy emeljétek fel a jobb kezüket. Ő is felemeli, de még tükörképként. Azonnal visszajelez. Megbeszélik, hogy az iskolában a jobb oldal jele a kék kéz, s mindenki kék színű karkötőt húz a jobb csuklójára. A pedagógus felerősíti a tábla jobb felső sarkába a kék kezet, a gyerekek az asztalukon végzik el ugyanezt a feladatot. A tanár folyamatosan ellenőriz, javít, dicsér. Kört alakítanak, a körből vonalat. Most a másik/bal kezüket figyelik meg, és mindenki piros színű karkötőt húz a bal csuklójára. Megbeszélik, hogy az a baloldal jele nálunk a piros szív, amit a bal felső sarokba teszünk. A tanár a táblán, a

17 gyerekek a padjukon rakják megfelelő helyre a piros szívet. 8. Tulajdonságok, relációk, állítások 2. Tájékozódás a térben. Helyzetviszonyok létrehozása, felismerése cselekvésben. Oszlop, sor fogalma. Tájékozódás fejlesztése saját testen, cselekvésbe ágyazva. Ujjismeret. Térérzékelés. Testséma. Relációs szókincs, kommunikáció. Téri irányok, helyzetviszonyok átfordítása síkba. Tudatos megfigyelés. Nagy- és finommotoros fejlesztés. Vizuomotoros - auditív - keresztcsatorna. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Sor és oszlop* József A.: Énekeljünk* A gyerekek saját teste. Otthonról hozott kedvenc játék. Saját készítésű, laminált képolvasó - tábla gyerekenként, műanyag kupakok. Sor és oszlop Osztálylétszámnak megfelelő számú tornakarikát/színes fénymásoló papírt kell a földre egymás mellé tenni. A tanulók tetszés szerint elhelyezkednek egymás mellett a tornakarikában/színes fénymásoló papíron. A tanító szembe áll velük, s megbeszélik, hogy most egymás mellett vonalban/sorban állnak. Átrendeződhetnek tornasorba. Felszólításra balra/jobbra fordulnak a gyerekek, a pedagógus ismét szemben áll velük. Megbeszélik, hogy most egymás mögött oszlopban állnak. Ha az osztály fejlettségi szintje megköveteli, piros/kék színű csuklópánttal megkönnyíthetik a bal/jobb irányok megkülönböztetését. Közösen megállapodnak a szabályokban. Pl.: Ha a tanító/játékvezető elkiáltja magát, hogy balra sor, akkor mindenkinek negyed fordulatot téve kell a megfelelő testhelyzetet felvennie. A szabályok elsajátítása után 3-5 fős csoportokban kedvelt feszültségoldó játék. Énekeljünk A tanulók félkörben állnak a tükör előtt. Ha már biztosak a szövegben és a mozdulatokban, oszlopban, sorban felváltva mondhatják.

18 Énekeljünk - haja, ha! tölcsért formálva énekekelve mondják. Bömbölődjünk böm böm böm! - tölcsért formálva bömbölve mondják. Susogjunk, hogy Sususu ujjukat a szájuk elé téve susogva mondják. üss egyet a hátamba! egy fél fordulatot ugorva, a tükörnek háttal, gyengéden hátba verik magukat. 9. Tulajdonságok, relációk, állítások 3. Téri tájékozódás fejlesztése cselekvésbe ágyazva. Irányok a térben, a síkban. (le, fel jobbra, balra, oszlop, sor). Számlálás ujjmozgással. Páros testrészek megfigyeltetése, megnevezése. Páros szám fogalmának előkészítő. Térérzékelés. Testséma. Téri irányok, helyzetviszonyok átfordítása síkba. Tudatos megfigyelés. Nagy- és finommotoros és vizuomotoros - auditív - keresztcsatorna fejlesztés. Kommunikáció. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Páros szám fogalmának előkészítő.* Orrom * Egész alakos tükör. Babzsák. Otthonról hozott kedvenc játékok. Orrom A tükörben nézve magát gyakorolják a mondókát, a gyerekek úgy, hogy a páros arcrészleteket kettő, a páratlant egy kézzel mutatják magukon. Orrom, orrom, kedves orrom, ez a fülem, ez a szám, szemöldököm, szempillám. Itt az állam homlokom, Nyakam meg a tarkóm.

19 Páros szám fogalmának előkészítő A játék megtalálhatók az alábbi kiadvány 40. oldalán. Kiscsoportos játékként nagyon jól alkalmazható, de ha két gyermek alkot egy egy bábut úgy, hogy térdben összekötik az egymás melletti lábukat, sokkal hatékonyabban rögzül a párosság fogalma. Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 4. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: hosszúság. Relációs szókincs alkalmazása. Tárgyak tulajdonságainak kiemelése: összehasonlítás, kontraszt Ujjmozgás. Nagy- és finommozgások, auditív vizuomotoros keresztcsatorna fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Problémamegoldó gondolkodás. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés, lépegetés, összemérés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Iránygyakorlat 2.* A gyerekek saját teste. Szalagok, vastag pamutgombolyagok. Méterrúd, mutatópálca, dobverő, hurkapálca, partvisnyél. Babilon játék elemei. Iránygyakorlat 2. Körben ülnek a tanulók a szőnyegen. A kör közepén egy kosárban papír téknősbékák vannak az osztály létszámának megfelelően. Mindenki húz egy teknőst a kosárkából. Jól megnézi, aztán megállapítja, hogy jobbra vagy balra néz-e. Ezt hangosan elmondja, majd felteszi a táblára. Önellenőrzésként abba az irányba fordul, amerre a teknős feje néz, kimondja pl.: bal. A többiek mögötte sorakoznak, s ha társuk helyesen határozta meg az irányt, ők is kimondják: a teknősbéka balra megy, s abba az irányba is fordulnak. Helytelen válasz esetén közösen javítunk. Mindig az a tanuló áll a sor elé, aki a táblára rakja a teknősét. Minden tanuló kap teknősbékát! Amikor már minden béka a táblán van, közösen mondják el, az irányt tartva balról jobbra, hogy melyik állatka milyen irányba megy.

20 Becslés mérés Miután minden béka a táblára került, megbeszélik, hogy hány sorba fértek ki az állatkák. Melyik sor hosszabb? Hány teknős van a hosszabb, rövidebb sorban? Egyforma hosszúak-e a papír békák a fejüktől a farkukig? Stb. Önértékelés az óra végén Legyetek kis teknősbékák! Ha úgy gondoljátok, hogy most ügyes, szorgalmas teknősök voltatok, gyertek ide hozzám, hogy biztonsággal kivezesselek benneteket a szünetre egy szép hosszú sorban! Aki elégedetlen magával, az álljon a hátam mögé sorba! Vajon melyik sor lesz hosszabb? 11. Tulajdonságok, relációk, állítások 5. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: tömeg. Összehasonlítások mennyiségek körében: játék kétkarú mérleggel. Becslés előkészítése. Nagy- és finommozgások, auditív vizuomotoros keresztcsatorna fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Problémamegoldó gondolkodás. Frontálisan irányított közös majd csoportos. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Jákobnak * Tapasztalatszerzés a becslés pontosságáról.* Csoportonként kétkarú mérleg. Szivacsok és hasonló méretű kövek. Jákobnak A mondóka ritmusára tapsolva menetelnek a gyerekek. Ki a legnehezebb? mutat a pedagógus az egyik gyerekre. A kérdezett megemlíti az egyik osztálytársát. Személymérlegen megmérik, és folytatódik a játék. A tanító összegzi az eredményeket, s közösen állítják sorba tömegük szerint a kiválasztott 3 4 gyereket.

21 Jákobnak volt hat fia, Mind a hat csizmadia. Simi, Samu, Sámuel, Dini, Dani, Dániel. Tapasztalatszerzés a becslés pontosságáról Becslés: Körbe állunk, a pedagógus egyik kezében egy szivacs van, a másik kezében egy hasonló méretű kő. Megbeszélik, mi ez a két tárgy. Vajon melyik a nehezebb? A tanulók becslésének meghallgatása. Csoportalakítás: Mintha kiszámolót mondanánk 1-től 3-ig számolunk közösen, s így alakítjuk ki a 3 fős csoportokat. Tapasztalatszerzés: Csoportonként kapnak szivacsot és követ. Egyikük jobb és bal kezébe veszi a tárgyakat, behunyt szemmel mérlegel, majd megnevezi melyik a nehezebb. Társai figyelik, sorban mindhárman elvégzik a feladatot. Megbeszélik, hogy szerintük mi a helyes megoldás, majd a szóvivő megsúgja a tanítónak. Ellenőrzés: A csapatok egymás után a megmérik a két tárgyat a kéttányéros mérleggel. Meggyőződnek róla, hogy helyesen döntöttek-e. 12. Tulajdonságok, relációk, állítások 6. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: űrmérték. Relációs szókincs megfigyelése. Becslés előkészítése. Nagy- és finommozgások. Gondolkodási folyamatok. Tudatos figyelem, észlelés. Feladattudat. Relációs szókincs. Érzelmi, szociális és kapcsolati Összemérés, összehasonlítás. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Mérőeszközök: különböző méretű üvegek, poharak. Házilag készített mércék műanyag üvegből. Jelölőfilc. Vödör, lavór,

22 Megfigyelt tulajdonság, viszony megneveztetése. folyamatok fejlesztése. Problémamegoldó gondolkodás. Kalapos mondóka* Lufi töltögető.* öntözőkanna. Lufik. Homok, rizs. Lufi töltögető A játék és változatai megtalálhatók az alábbi kiadvány 92. oldalán. Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak. Tárogató Kiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 7. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: idő. Ciklikus sorozatok mozgással. Napirend. Napszakok. Ujjmozgás. Auditív-, vizuális-, motoros szerialitás. Nagy- és finommozgás. Kommunikáció fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés, öszszehasonlítás. Beszélgetés. Megfigyelés. Dramatikus játék a napirend/napszakok* Hüvelykujjam felkelt* Aplikációs eseményképek a napirendről Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam. Babzsák. Ritmushangszerek. Napirend Aplikációs képek segítségével a meglévő tudás előhívása. Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam 1. félév 26. oldalon található eseményképek felhasználásával készült laminált képek. Ismeretek frissitése gramatikus játékkal.

23 Hüvelykujjam felkelt A gyerekek mindkét kezüket ökölbe szorítva tartják a mondóka kezdetekor. Hüvelykujjam felkelt, mindkét hüvelykujjam kiemelkedik az ökölből. Ab-la-ko-kon ko-po-gott, - a hüvelykujjak sorban, ritmikusan megérintik a még mindig behajlítva tartott ujjak körmeit. A négy testvér kiugrott, - az ujjak feszesen kinyúlnak. Kö-szön-töt-ték a hüvelykujjak sorban, ritmikusan megérintik a többi ujj ujjbegyét-, jó-na-pot! visszafelé a kisujjtól indulva ugyanaz a mozdulat Tulajdonságok, relációk, állítások 8-9. Mérőszám előkészítése Tanulmányi séta az Intézmény területén. Idői szerialitás. Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív motoros keresztcsatorna összekapcsolása. Kommunikáció fejlesztése. Érzelmi, szociális és kapcsolati folyamatok fejlesztése. Frontálisan irányított közös: megfigyelés, összehasonlítás, becslés, beszélgetés. Tapasztalatszerzés. Térképolvasás* Tablókészítés* Az Intézmény épületei. Az őspark, az épített és természeti környezet. Saját készítésű térpék. Térképolvasás A pedagógus vaktérképet készít a bejárandó útvonalról, amit a séta közben közösen értelmeznek. Amint valamelyik célzott épülethez/ fához érnek, egy - egy gyerek bejelöli a térképen, vagy berajzolja. Megölelnek egy egy fát, érzékelik a kéreg minőségét, a törzs vastagságát, - összehasonlításokat végeznek. Pl.: melyik fát hányan tudták átölelni. Megbeszélik a kiindulás helyét, s szóláncként bővítik az új helyszínek megnevezésével.pl. : elindultunk az iskolából, a három emeletes, magas kollégiumhoz értünk. Megszámoljuk, hogy a fasorban hány gesztenyefa áll. Melyik út volt hoszszabb, a fasor, vagy a kollégium oldala? Visszafelé mondókával ellenőrzünk úgy, hogy számláljuk, hányszor tudtuk elmondani kedvenc mondókánkat egyenletes ritmusban pl. a fasor alatt, a kollégium fala mellett haladva...

24 Fényképes dokumentáció készítése a séta alapján nagyon hasznos. Tablókészítés: A tanító által előzőleg készített fényképekből kiválogatják azokat, amik az útvonalra vonatkoznak, s közösen csomagolópapírra - több csoportban tablót, fényképes térképet készítenek. 16. Számlálás előkészítése 1. Ismerkedés az eszközökkel: Logikai készlet. Halmazalkotás előkészítése. Számlálás tízes körben. Relációs szókincs. Rajzkészítés a tanult fogalmakkal. Azonosítás, megkülönböztetés globális észlelés alapján. Szókincsfejlesztés. Számfogalom alapozása. Matematikai terminológia előkészítése. Verbális emlékezet fejlesztése. Finommotorika. Kreatívitás. Szabad játék. Frontálisan irányított közös, egyéni. Célbadobós gyűjtögetős* Demonstrációs, és gyerekenként logikai készlet. Saját készítésű mintalapok a logikai elemből kirakható ábrák, képek segítésére. Célbadobós gyűjtögetős A földre a logikai készlet kinagyított elemeiből, 1-1 db sima felületű, egyforma méretű, különböző színű, kört, háromszöget, négyzetet tesszünk. A gyerekek egymás után babzsákkal célba dobnak az általuk megnevezett földön fekvő síkidomba. Ha helyesen nevezi meg a színt, a formát s célba is betalál, szabadon választhat egy elemet egy kosárnyi ömlesztett logikai lapból. Szervezés szerint 2x - 3x kerül sor a célbadobásra. A játék végén megszámlálják, hogy ki hány darabot gyűjtött, kinek, milyen alakú, színű eleme van.

25 Véletlenszerű csoportalakításra is alkalmas játék. 17. Számlálás előkészítése 2. Logikai készlet elemeinek megnevezése. Négyzet, kör, háromszög felismerése, megnevezése. Méret, szín, forma, felület. Tulajdonságainak megfigyeltetése. Azonosítás, megkülönböztetés globális észlelés alapján. Relációs szókincs. Síkidomok tulajdonságainak kiemelése. Feladattudat. Frontálisan irányított egyéni. Magyarázat. Mi van a zsákban 1.* Pillangó postások 1* Demonstrációs, és gyerekenként logikai készlet. Piros, zöld, kék, sárga virágok, tábla, ragacs. Mi van a zsákban 1. Nagyobb zsákot mutat fel a pedagógus, amivel a szőnyeg közepére áll. Maga köré ülteti a tanulókat a szőnyegre. Elmondja, hogy a logikai készlet felnagyított elemeit húzhatják ki a zsákból. A feladat az, hogy a kihúzott elem nevét meg kell mondani, aztán maguk elé a földre kell tenni! A húzás sorrendjét az Engem hívnak játékkal határozzák meg, így: engem hívnak Tündinek, hívom Attit! A körön kívül haladva odanyújtja a zsákot a kisfiúnak, aki kivesz egy síkidomot, s megpróbálja megnevezni alakja, színe szerint, - ha szükséges a társak segíthetnek, vagy rávezető kérdéssel a pedagógus oldja a visszahúzódó gyermek feszültségét. Addig folytatódik a játék, amíg mindenki sorra kerül. A tulajdonságok megnevezését egyénileg verbalizáltatjuk mindenkivel! Pillangó postások 1 A három pillangó című mesét ekkor már mindenki nagyon jól ismeri. A táblát álló egyenesekkel négyfelé kell osztani. Minden negyed tetején középen egy-egy virág van: piros, zöld, kék, sárga. A tanulók mint pillangók repkednek a teremben. Csengettyűszóra húznak egy elemet a logikai készlet lapjai közül, ragacsot tesznek a hátoldalára. A táblához repülnek, és a megfelelő helyre illesztik. Addig folytatódik a játék, csengettyű-

Óravázlat Tantárgy: Évfolyam: Témakör: Munkaforma: Célkitűzések: A képesség-, készségfejlesztés: Alkalmazott módszerek, eljárások:

Óravázlat Tantárgy: Évfolyam: Témakör: Munkaforma: Célkitűzések: A képesség-, készségfejlesztés: Alkalmazott módszerek, eljárások: Óravázlat Tantárgy: matematika Évfolyam: 1. osztály - Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között. Témakör: Iskolások lettünk fejlesztési keresztmodul Munkaforma: kooperatív gyakorló óra Célkitűzések:

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között

MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között Heti: 3 óra Előkészítő időszak: 36 óra Készítette: Söpteiné Tánczos Ágnes Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg A program filozófiája

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

nyitott mondatok (szóbeli) előkészítése

nyitott mondatok (szóbeli) előkészítése Matematika A 1. évfolyam nyitott mondatok (szóbeli) előkészítése 11. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 11. modul nyitott mondatok (szóbeli) előkészítése MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése. Saját megfigyelések, megtapasztalások

Részletesebben

AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK ÉRZÉKELTETÉSE 1 perc

AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK ÉRZÉKELTETÉSE 1 perc MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 8. modul AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK ÉRZÉKELTETÉSE 1 perc Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 8. modul: AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK ÉRZÉKELTETÉSE

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS ALKALMI MÉRTÉKEGYSÉGGEL TALPMÉRÉS

HOSSZÚSÁGMÉRÉS ALKALMI MÉRTÉKEGYSÉGGEL TALPMÉRÉS MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 2. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS ALKALMI MÉRTÉKEGYSÉGGEL TALPMÉRÉS Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 2. modul: HOSSZÚSÁGMÉRÉS

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik.

A játékosok választanak különböző színű bábukat, mindenki 3 fél színből. Kettő a tényezőké, egy a szorzat bábu színe. Ezeket megjegyzik. SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ FEJLESZTŐ ESZKÖZÖK 1 2 3 3 4 5 6 7 4 Szerző: Szabó Ottilia 1. SZORZÁS MÁTRIX TÁBLA Eszközök: - szorzatokat tartalmazó tábla, a tényezők fent és bal oldalon - 20-30 bábu - 1-1 vagy 2-2 db

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 2. MODUL: TANGRAMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika

HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS SZABVÁNY MÉRTÉKEGYSÉGGEL Paradicsom paprika Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 3. modul:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Hány darab? 5. modul

Hány darab? 5. modul Hány darab? 5. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Hány darab? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Tapasztalati úton ismerkedés az adat fogalmával. Tapasztalatszerzés az

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Tanagramok. 2. modul. Készítette: Köves Gabriella

Matematika C 3. évfolyam. Tanagramok. 2. modul. Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam Tanagramok 2. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 2. modul tanagramok 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

HOSSZÚSÁGMÉRÉS Mennyit nőttem?

HOSSZÚSÁGMÉRÉS Mennyit nőttem? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 1. modul HOSSZÚSÁGMÉRÉS Mennyit nőttem? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 1. modul: HOSSZÚSÁGMÉRÉS MENNYIT NŐTTEM?

Részletesebben

Kártyajátékok. 10. modul. Készítette: Abonyi tünde

Kártyajátékok. 10. modul. Készítette: Abonyi tünde Kártyajátékok. modul Készítette: Abonyi tünde matematika c. ÉVFOLYAM. modul: Kártyajátékok Kártyajátékok A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése.

Részletesebben

Komplex foglalkozás

Komplex foglalkozás http://webovoda.blogspot.com/ Komplex foglalkozás Ezt a foglalkozást nyílt napra terveztem, középső és nagycsoportos korú gyermekek számára (12 gyermek) A célom az volt, hogy a szülők minél több területen

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS LEFEDÉSSEL FEDD LE A LOMB RAJZÁT!

TERÜLETMÉRÉS LEFEDÉSSEL FEDD LE A LOMB RAJZÁT! MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 9. modul TERÜLETMÉRÉS LEFEDÉSSEL FEDD LE A LOMB RAJZÁT! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 9. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 13. modul SZÖVEGES FELADATOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 13. modul SZÖVEGES FELADATOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 13. modul: SZÖVEGES FELADATOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők!

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők! Előszó A/1 Kedves Kollégák és Szülők! A Varázslatos számoló című gyakorló a számtani alapokra építve segíti a tanulókat a számolás, a logikai gondolkodás gyakorlásában. Nagy hangsúlyt fektet az elemi számolási

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 23. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 23. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 23. modul Készítette: C. NEMÉNYI ESZTER KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 23. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

ŰRTARTALOM MÉRÉSE ÖSSZEHASONLÍTÁSSAL A TÜNDÉREK NEKTÁRJA

ŰRTARTALOM MÉRÉSE ÖSSZEHASONLÍTÁSSAL A TÜNDÉREK NEKTÁRJA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 6. modul ŰRTARTALOM MÉRÉSE ÖSSZEHASONLÍTÁSSAL A TÜNDÉREK NEKTÁRJA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 6. modul: ŰRTARTALOM

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA. Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr.

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA. Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr. Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 11. modul EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA Készítették: Vidra Gábor és Koller Lászlóné dr. MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 11. modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Fejlesztési területek:

Fejlesztési területek: Fejlesztési területek: Mozgásfejlesztés Nagymozgások, finommozgások Testséma fejlesztés Téri tájékozódás Percepciófejlesztés Vizuális percepció; Auditív percepció; Verbális fejlesztés Beszéd- és kommunikáció

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben