MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között"

Átírás

1 MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között Heti: 3 óra Előkészítő időszak: 36 óra Készítette: Söpteiné Tánczos Ágnes Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg

2 A program filozófiája Az első osztályos tanulók életkori sajátossága, hogy egyirányú, irányított figyelmük percnél tovább nem köthető le. Játékosak, hatalmas mozgásigényüket nehezen tartják kordában. Az óvoda megengedő, kötetlenebb világa után a gyerekeknek kisebb-nagyobb nehézséget okoz az iskolai szabályok, az időkeretek betartása. A tanuláshoz való viszonyukat, kompetenciájukat arra, hogy természetessé váljon számukra az LLL (Long Life Learning), meghatározza, hogy az annyira várt iskolakezdés beváltsa a hozzá fűzött reményeket. Emocionálisan kötődjenek már az első hetekben is az iskolához, öröm, játék legyen számukra a tanulás, az osztályközösséghez való tartozás. Ezért változatos, rövid ideig tartó, cselekvésbe ágyazott tevékenységekkel segítjük a gyerekek iskolai beilleszkedését a matematika órákon is. Saját szintjükről indulva (diagnosztikus megfigyelés Differ programcsomag alapján), minél több érzékszerv bevonásával, differenciálva fejlesztjük a gyermekeket. Fontosnak tartjuk, és alkalmazzuk a Waldorf-pedagógiából jól ismert, és tapasztalatokkal igazolt elvet, miszerint a számolás, a mozgás, a ritmus összefüggő, összekapcsolódó, egymást erősítő, segítő, örömet, sikerélményt nyújtó cselekvések. Biztosítjuk számukra a játékosságot a világ mennyiségi viszonyainak felfedezése közben is. Tevékenykedtetéssel, testtudat erősítésével hívjuk elő, tanítjuk, gyakoroljuk, differenciáljuk az irányokat. Saját testen szerzett tapasztalatokat átvisszük a síkba. Aktiváljuk, bővítjük, a tanulók relációs szókincsét: fent, középen, lent; felső, középső, alsó; mellett /mellé, között/ közé; alatt, fölött, előtt, mögött; első-, középső-, utolsó sor, oszlop. Ez spirálisan építkezve folyamatos feladatunk.

3 Nagy hangsúlyt fektetünk a különbözőség, azonosság az ugyanolyan a semmi fogalmának felismertetésére, megtapasztaltatására, tudatos használatának kialakítására. A mértékegységeket mindig a szabadban tevékenykedve vezetjük be. A meneteltető mondókák (Egy kalap, Egy, kettő, három ) játékainak használata lehetővé teszi, hogy összekössük a számlálást/verbalizálást az egész test ritmikus mozgásával, a megtett út hosszának megszemlélésével/megfigyeltetésével, s így megtapasztalják az idő múlását, amivel az idői szerialitás megértését készítjük elő. A mérleghintázás, a billenés megfigyeltetése/megtapasztalása a tömeg fogalmának bevezetését segíti. Az űrmértékegységek bevezetése nagyobb élmény az udvaron. Az óra szervezésében mindenki aktív, az eszközöket (pl.: üvegek, homokozóvödör, lavór, poharak stb.) közösen visszük az udvarra, együtt rendezzük el, majd közösen rakunk rendet. Önfeledten, egyszerre tud mindenki méricskélni. Nagyszerű lehetőség a csoportmunkára, a gyerekek megfigyelésére, a matematika alapozása mellett a szociális kompetenciák fejlesztésére.

4 A program célkitűzése Intézményünkben, a Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskolában a tanulmányaikat kezdő gyerekek bevezetése a tanulás világába, zökkenőmentes, örömteli, sikeres legyen. Érték legyen számukra a tudás, belső igény hatására tanuljanak: - preventív célú képesség- és készségfejlesztés - tanulási nehézségek megelőzése - szocio-kognitív funkciók fejlesztése - szociabilitás fejlesztése Ennek a célkitűzésnek a megvalósulását szolgálja: - az iskolába lépő gyermek indulási helyzetének megismerése, mérése (DIFER); - a tervezés, amely figyelembe veszi a tanulók különböző képességét; eltérő személyiségét; diagnózisát; - a változatos tanulásszervezési formák és módszerek, differenciálás; - a folyamatos megfigyelés, mely a gyerekek figyelmének tartósságára, irányíthatóságára, kommunikációs képességére, szövegértésére, matematikai képességére, egyéni sajátosságaira, fókuszál; - valamint az árnyalt, bátorító értékelés, visszajelzés.

5 Időkeret 36 óra Ajánlott korosztály 6-7 évesek; 1. osztály Modulkapcsolódási pontok - tágabb környezetben: kereszttantervi - NAT szerint: környezeti nevelés, énkép, önismeret, tanulás - kompetenciaterület szerint: szociális és környezeti - ajánlott megelőző tevékenységek: aktív óvodai, közösségi élet, családi kirándulások.

6 A képességfejlesztés fókuszai - észlelési folyamatok (kiemelten a téri tájékozódás, lateralitás funkciói) - figyelmi folyamatok - emlékezeti folyamatok - beszéd és fogalmi gondolkodás folyamatai (relációs szókincs fejlesztése) - testtudat kialakítását támogató funkciók - gondolkodási folyamatok - érzelmi, szociális, és kapcsolati folyamatok - megismerési képességek alapozása - az elemi kommunikáció lehetőségének építése felnőtt gyerek; gyerek gyerek között, gyerek csoport, csoport csoport között - tájékozódás az iskola közvetlen környékén, az iskolában, teremben nagy mozgással; táblán, vízszintes padfelületen, papíron - az induktív és deduktív gondolkodás fejlesztésének alapozása.

7 Támogató rendszerek Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola helyi tanterve Óvodai nevelés Kompetenciaterület Elméleti alapvetések Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Matematikai Kompetenciaterület A Programtanterv 1. évfolyam Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam, 1.félév Educatio Kht S. Kagan: Kooperatív tanulás Önkonet Kft Kocziha Miklós Szecsődi János Vincze Erzsébet: Számolás-mozgás-ritmus Matematikaoktatás a Waldorf-iskola első négy évfolyamában SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Bp DIFER Programcsomag

8 Mozaik Kiadó, Szeged Dékány Judit: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához BGGyTF, Budapest, Rosta Katalin (szerk.): Színezd ki és számolj Te is BGGyTF, Gyakorló Óvodájának Logopédiai Tagozata Göncöl Kiadó KFT, Bp Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp dr. Páli Judit Forgács Balázs: Bohóc kártya Novum Kft. dr. Páli Judit Forgács Balázs: Pihenő mackók Novum Kft. Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak. Tárogató Kiadó, Bp

9 Témakör Óra Tevékenységek (tananyag) Készségek, képességek Munkaformák, módszerek Eszközök, anyagok G O N D O L K O D Á S I 1. Iskolások lettünk! 1. Ismerkedés, kapcsolatteremtés. Az osztálytársak neve, kedvelt megszólítása, óvodai jelük. A csoporthoz tartozó felnőtek/tanítók megszólítása, neve. Az osztályterem felfedezése. Berendezési tárgyak, eszközök, ülésrend. Névdobálás: Érzelmi, szociális és kapcsolati készség. Térérzékelés. Én tudat. Figyelem. Vizuális motoros auditív keresztcsatorna összekapcsolása. Kommunikáció. Frontálisan irányított: közös játék, beszélgetés, tevékenykedtetés. Megfigyelés. Névdobálás* Hej, Gyula* A gyerek saját teste. Laminált kártyák a gyerekek óvodai jeleivel, kedvenc megszólításukkal. Babzsák. Körben ülünk. A tanító mondja a saját nevét, majd annak a gyermeknek a nevét, akinek dobja a babzsákot. A tanuló elkapja, mondja a saját nevét, majd annak a gyermeknek a nevét, akinek dobja a babzsákot. Ha valaki elvéti, addig kell próbálkoznia, amíg sikerrel nem jár. Hej, Gyula A gyerekek egyenes háttal, terpesztett lábbal kényelmesen ülnek. Hej, Gyula, Gyula, Gyula, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára lapogatják a mellkasukat. Szól a duda, duda, duda, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára lapogatják a pocakjukat. Pest, Buda, Buda, Buda, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára ütögetik a térdüket. Pat-to-ga-tott ku-ko-ri-ca. - váltott mutatóujjal, a mondóka ritmusára ütögetik a koponyájukat.

10 M Ó D S Z E R E K 2. Iskolások lettünk! 2. Mérés előkészítés: tömeg. A billenés. Kakashintázás az Intézmény játszóterén. A Kalapos mondókával megyünk a helyszínre úgy, hogy közben közösen számláljuk, hogy hányszor kell elmondani a célig. Relációs szókincs megfigyelése. Megfigyelt tulajdonság, viszony megneveztetése. Kalapos mondóka Észlelési-, figyelmi és emlékezeti folyamatok. Nagy- és finommozgások. Önbizalom. Kudarctűrő képesség. Kommunikáció. Frontálisan irányított: közös játék, beszélgetés, tevékenykedtetés. Megfigyelés. Kalapos* Mérleghinta működésének többszöri megtapasztalása* Csak csendben* A gyerek saját teste. Mérleghinta. Egy, Kettő, Három, Négy, Öt, Hat, Hét, Nyolc, Kilenc, Tíz. minden számra egyet lépünk, megállunk egy pillanatra, majd újra indulunk az alábbi módon: Egy kalap, - egyet lépünk. Egy bot, - egyet lépünk. Egy e-ser-nyő, - itt hármat lépünk.

11 Majd, - megállunk. Helyben emelgetjük a lábunkat a szövegnek megfelelően (dominanciának megfelelő oldali láb): Előre, hátra, oldalt, vissza. a vissza alapállást jelent. És kezdjük elölről Mérleghinta működésének többszöri megtapasztalása Mindenki szabadon választja meg, hogy kivel mérleghintázik. Tapsra megállítják a hintát, új párt választanak és a következő tapsig hintázhatnak. A pedagógus beszélgetést kezdeményez arról, hogy ki kivel tudott jól libikókázni. A hinta billen vagy nem billen. A felmerülő ötleteket/párosítást kipróbálják, megfigyeléseiket folyamatosan, ha kell közösen is verbalizálják. Csak csendben Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja! Szép nagy, feszes kört alakítunk az udvaron. Halkan kezdjük mondogatni a fenti rigmust, közben kézfogással, lassan a kör közepe felé sétálunk. Minél kisebb a kör, annál hangosabban kiabálnak a gyerekek, a végén már torkuk szakadtából üvöltenek. Amint kifelé növeljük a kört, egyre halkabb a csapat, a végén már csak suttogunk. 3. Iskolások lettünk! 3. Megfigyelés Tájékozódás a tanulók beszédkészségéről, általános ismereteiről, számfogalmáról. Az elemi számolási készség megfigyelése. Képolvasás: az óvodai csoportszoba. Tudatos észlelés. Megfigyelés. Emlékezeti folyamatok. Feladattudat. Szövegértés. Kommunikáció. Érzelmi, szociális és kapcsolati folyamatok fejlesztése. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Megfigyelés. Azonosak csoportja 1.* Egy, megérett a meggy* Kivetíthető képek: óvodai csoportszoba, gyümölcsök, játékok, tárgyak. Laminált kártyák a gyerekek óvodai jeleivel. Azonosak csoportja 1.

12 A gyerekek kitűzik a mellkasukra az óvodai jelüket. Megfigyelik egymást, s jelek szerint csoportokat alkotnak. Közösen megszámlálják, hogy melyik jelből hány van. Ki az, aki pár nélkül maradt. Megbeszélik, mi lehet ennek az oka. Megpróbálják behunyt szemmel a jeleket nevekhez kapcsolni. Lehetőleg minden kisdiák kerüljön sorra! Egy, megérett a meggy A számlálást az ujjak megfelelő ritmusú nyitogatásával kísérjük. Egy, megérett a meggy,/ Kettő, csipkebokor vessző, Három, te vagy az én párom, Négy, bíz oda nem mégy, Öt leesett a köd, Hat, hasad a pad, Hét, dörög az ég, Nyolc, üres a polc, Kilenc kis Ferenc, Tíz, tíz tiszta víz, ha nem tiszta vidd vissza, ott a csacsi megissza! 4. Iskolások lettünk! 4. Megfigyelés Tájékozódás a testen, térben, síkban. Relációs szókincs. Képolvasás: az osztályterem. Testismeret. Nagy- és finommozgások. Szókincsfejlesztés. Helyes önértékelés kialakítása. Tolerancia minden társsal szemben. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák séta 1* Ez itt a * Egész alakos tükör. Babzsák.

13 Babzsák séta 1. Tanulók kört alakítanak, babzsákkal a kezükben. A tanító/játékvezető indítja a játékot. Mindent hangosan együtt mondanak. Ha valaki elhibázza a mozdulatot vagy a szöveget azonnal javít a pedagógus, de oly módon, hogy segítségnek és ne kudarcélménynek érezze a gyermek. Fontos, hogy mindenki örömét lelje ebben a játékban! Soha nem válhat görcsössé, teljesítmény orientáltá ez a feladat! A diszes, kialakulatlan/kevert/keresztezett dominanciájú tanulók számára ez nagyon nehéz, kimerítő feladat. A motoros vizuális auditív keresztcsatornák fejlesztésére alkalmas feladat. Kiinduló helyzet: a babzsákot mindenki két kézzel fogja a mellkasa előtt. Játékvezető: fejem felett, - mindenki magasba emeli a babzsákot, miközben mondja is amit csinál-, átadom miközben csinálják, mondják is. Betartják a haladási irányt, de a jobb bal differenciálását ezen az órán még nem verbalizálják. A babzsák halad a fejek fölött körbe. Figyelni kell a mozdulat beszéd ritmusára! A gyerekek ügyessége h Egyik szeme, másik szeme, atározza meg a feladatok ütemét, változatosságát, az irányváltásokat. Feladatok: fejemre, hasamra előttem, mögöttem lenn, fenn Ez itt a Közben megérinti, mutatja a testrészeit, a végén himbálódzik egy picit. Ha a helyzet megengedi, a mondóka végén jólesik a gurulás! Ez itt a (gyerek neve, pl. Pisti) feje. Egyik szeme, másik szeme, Egyik füle, másik füle, Orra, szája, Szép kis haja. Ez meg itt a Pisti nyaka. Egyik válla, másik válla, Egyik karja, másik karja, Egyik keze, másik keze. Olyan ügyes! Tapsol vele!

14 Ez a törzse, hasa, háta. Ez meg itt a Pista lába. Egyik lába, másik lába. Kettő van, mert elborul, Mint a gombóc elgurul. 5. Iskolások lettünk! 5. Megfigyelés Számképfelismerés. Számlálás 0-21-ig. Növekvő, csökkenő számkörben. Számkörátlépés analóg módon. Érzékelés alapú számlálás(síp, taps, dobbantás ). Nagy- és finommozgások. Gondolkodási folyamatok. Tudatos figyelem, észlelés. Feladattudat. Matematikai terminológia. Iránytartás. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Megfigyelés. Julcsi és Peti tornázik* Egy, kettő, három, négy * Kivetíthető képek: tanterem, tornaterem, taneszközök, játékok, tárgyak. Lépcső az iskolában. Ritmushangszerek. Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam Julcsi és Peti tornázik Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam 1. félév 6. oldalon található mozgáskottát kell kivetíteni. Először Julcsi mozgását elemzik, utánozzák. Kiindulóhelyzet: negyedfordulattal balra, terepeszállás, karok magastartásba fel, törzsdöntés le. Mozgás közben mondják: fel, le Másodszor Peti mozgását elemzik, utánozzák. Kiindulóhelyzet: negyedfordulattal balra, terepeszállás, karok magastartásba fel, oldalsó középtartásba, mélytartásba le. Mozgás közben mondják: fel,oldalt, le Egy, kettő, három, négy Egy, kettő, három, négy, Te kis cipő, hová mégy? Kipp, kopp, kopogok,

15 A helyemre indulok. 6. Iskolások lettünk! 6. Megfigyelés Műveletek pálcikával. Matematikai terminológia értelmezésének megfigyelése. Mennyiségek összehasonlítása (sok - kevés). Ismerkedés a pálcikákkal. Relációs jelek bevezetése. Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív - motoros keresztcsatorna összekapcsolása Finommotorika. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák séta* Játék a pálcikákkal* Pálicika csomag gyerekenként. Termények, apró tárgyak, kavicsok. Aplikációs kép madarakról, amiknek a csőre a relációs jelek csőrét szimbolizálja (>,<). Babzsák séta 2. A Babzsák séta 1. nehezítet, kibővített változata. Itt már differenciáljuk és verbalizáljuk a jobb bal irányokat is. Játék a pálcikákkal A játék és változatai megtalálhatók az alábbi kiadvány 7. oldalán. Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 1. Jobb - bal differenciálás, térben, síkban. Jelölésük: a piros szívet megbe- Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív - motoros keresztcsatorna összekapcsolása Lateralitás. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák. Csengettyű. Karikák. Demonstrációs, és gyereklétszámnak

16 szélés után a tábla bal felső sarkára erősítjük, a gyerekek a saját padjuk bal felső sarkába ragaszthatják. A kék kéz a tábla és a gyerekek a saját padjának jobb felső sarkába kerül. Ujjismeret. Hüvelykujjam felkelt * Iránygyakorlatok* megfelelő laminált piros szív, kék kéz. Hüvelykujjam felkelt Ujjismeret: A gyerekek mindkét kezüket ökölbe szorítják. Hüvelykujjam felkelt mondják, és az öklükből kinyújtják a megfelelő ujjat. Mutatóujjam felkelt - Most már kettő ujj kandikál ki az ökölből. Sorba megnevezik, kinyújtják az ujjaikat. Megszámlálják, hogy 5 ujj van a jobb kezükön, majd a bal kezüket is megvizsgálják. Ezek után találkozik a két kéz, s a megfelelő ujjakat összeragasztják az ujjbegyüknél. Íránygyakorlatok 1. Kört alakítanak a gyerekek. A pedagógus saját tengelye körül egy fordulatot téve kijelöli a kör helyét. Megbeszélik az arckör fogalmát. (test elülső oldalának tudatosítása) A körformából sort/vonalat alkotnak, úgy, hogy a válluk összeér. A két szélső tanuló egy széles szalagot fektet le a gyerekek lábfeje elé, így mindannyian látják, hogy egyenes vonalat alkotnak. A pedagógus (miközben szemben áll velük), megkéri a gyerekeket, hogy emeljétek fel a jobb kezüket. Ő is felemeli, de még tükörképként. Azonnal visszajelez. Megbeszélik, hogy az iskolában a jobb oldal jele a kék kéz, s mindenki kék színű karkötőt húz a jobb csuklójára. A pedagógus felerősíti a tábla jobb felső sarkába a kék kezet, a gyerekek az asztalukon végzik el ugyanezt a feladatot. A tanár folyamatosan ellenőriz, javít, dicsér. Kört alakítanak, a körből vonalat. Most a másik/bal kezüket figyelik meg, és mindenki piros színű karkötőt húz a bal csuklójára. Megbeszélik, hogy az a baloldal jele nálunk a piros szív, amit a bal felső sarokba teszünk. A tanár a táblán, a

17 gyerekek a padjukon rakják megfelelő helyre a piros szívet. 8. Tulajdonságok, relációk, állítások 2. Tájékozódás a térben. Helyzetviszonyok létrehozása, felismerése cselekvésben. Oszlop, sor fogalma. Tájékozódás fejlesztése saját testen, cselekvésbe ágyazva. Ujjismeret. Térérzékelés. Testséma. Relációs szókincs, kommunikáció. Téri irányok, helyzetviszonyok átfordítása síkba. Tudatos megfigyelés. Nagy- és finommotoros fejlesztés. Vizuomotoros - auditív - keresztcsatorna. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Sor és oszlop* József A.: Énekeljünk* A gyerekek saját teste. Otthonról hozott kedvenc játék. Saját készítésű, laminált képolvasó - tábla gyerekenként, műanyag kupakok. Sor és oszlop Osztálylétszámnak megfelelő számú tornakarikát/színes fénymásoló papírt kell a földre egymás mellé tenni. A tanulók tetszés szerint elhelyezkednek egymás mellett a tornakarikában/színes fénymásoló papíron. A tanító szembe áll velük, s megbeszélik, hogy most egymás mellett vonalban/sorban állnak. Átrendeződhetnek tornasorba. Felszólításra balra/jobbra fordulnak a gyerekek, a pedagógus ismét szemben áll velük. Megbeszélik, hogy most egymás mögött oszlopban állnak. Ha az osztály fejlettségi szintje megköveteli, piros/kék színű csuklópánttal megkönnyíthetik a bal/jobb irányok megkülönböztetését. Közösen megállapodnak a szabályokban. Pl.: Ha a tanító/játékvezető elkiáltja magát, hogy balra sor, akkor mindenkinek negyed fordulatot téve kell a megfelelő testhelyzetet felvennie. A szabályok elsajátítása után 3-5 fős csoportokban kedvelt feszültségoldó játék. Énekeljünk A tanulók félkörben állnak a tükör előtt. Ha már biztosak a szövegben és a mozdulatokban, oszlopban, sorban felváltva mondhatják.

18 Énekeljünk - haja, ha! tölcsért formálva énekekelve mondják. Bömbölődjünk böm böm böm! - tölcsért formálva bömbölve mondják. Susogjunk, hogy Sususu ujjukat a szájuk elé téve susogva mondják. üss egyet a hátamba! egy fél fordulatot ugorva, a tükörnek háttal, gyengéden hátba verik magukat. 9. Tulajdonságok, relációk, állítások 3. Téri tájékozódás fejlesztése cselekvésbe ágyazva. Irányok a térben, a síkban. (le, fel jobbra, balra, oszlop, sor). Számlálás ujjmozgással. Páros testrészek megfigyeltetése, megnevezése. Páros szám fogalmának előkészítő. Térérzékelés. Testséma. Téri irányok, helyzetviszonyok átfordítása síkba. Tudatos megfigyelés. Nagy- és finommotoros és vizuomotoros - auditív - keresztcsatorna fejlesztés. Kommunikáció. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Páros szám fogalmának előkészítő.* Orrom * Egész alakos tükör. Babzsák. Otthonról hozott kedvenc játékok. Orrom A tükörben nézve magát gyakorolják a mondókát, a gyerekek úgy, hogy a páros arcrészleteket kettő, a páratlant egy kézzel mutatják magukon. Orrom, orrom, kedves orrom, ez a fülem, ez a szám, szemöldököm, szempillám. Itt az állam homlokom, Nyakam meg a tarkóm.

19 Páros szám fogalmának előkészítő A játék megtalálhatók az alábbi kiadvány 40. oldalán. Kiscsoportos játékként nagyon jól alkalmazható, de ha két gyermek alkot egy egy bábut úgy, hogy térdben összekötik az egymás melletti lábukat, sokkal hatékonyabban rögzül a párosság fogalma. Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 4. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: hosszúság. Relációs szókincs alkalmazása. Tárgyak tulajdonságainak kiemelése: összehasonlítás, kontraszt Ujjmozgás. Nagy- és finommozgások, auditív vizuomotoros keresztcsatorna fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Problémamegoldó gondolkodás. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés, lépegetés, összemérés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Iránygyakorlat 2.* A gyerekek saját teste. Szalagok, vastag pamutgombolyagok. Méterrúd, mutatópálca, dobverő, hurkapálca, partvisnyél. Babilon játék elemei. Iránygyakorlat 2. Körben ülnek a tanulók a szőnyegen. A kör közepén egy kosárban papír téknősbékák vannak az osztály létszámának megfelelően. Mindenki húz egy teknőst a kosárkából. Jól megnézi, aztán megállapítja, hogy jobbra vagy balra néz-e. Ezt hangosan elmondja, majd felteszi a táblára. Önellenőrzésként abba az irányba fordul, amerre a teknős feje néz, kimondja pl.: bal. A többiek mögötte sorakoznak, s ha társuk helyesen határozta meg az irányt, ők is kimondják: a teknősbéka balra megy, s abba az irányba is fordulnak. Helytelen válasz esetén közösen javítunk. Mindig az a tanuló áll a sor elé, aki a táblára rakja a teknősét. Minden tanuló kap teknősbékát! Amikor már minden béka a táblán van, közösen mondják el, az irányt tartva balról jobbra, hogy melyik állatka milyen irányba megy.

20 Becslés mérés Miután minden béka a táblára került, megbeszélik, hogy hány sorba fértek ki az állatkák. Melyik sor hosszabb? Hány teknős van a hosszabb, rövidebb sorban? Egyforma hosszúak-e a papír békák a fejüktől a farkukig? Stb. Önértékelés az óra végén Legyetek kis teknősbékák! Ha úgy gondoljátok, hogy most ügyes, szorgalmas teknősök voltatok, gyertek ide hozzám, hogy biztonsággal kivezesselek benneteket a szünetre egy szép hosszú sorban! Aki elégedetlen magával, az álljon a hátam mögé sorba! Vajon melyik sor lesz hosszabb? 11. Tulajdonságok, relációk, állítások 5. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: tömeg. Összehasonlítások mennyiségek körében: játék kétkarú mérleggel. Becslés előkészítése. Nagy- és finommozgások, auditív vizuomotoros keresztcsatorna fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Problémamegoldó gondolkodás. Frontálisan irányított közös majd csoportos. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Jákobnak * Tapasztalatszerzés a becslés pontosságáról.* Csoportonként kétkarú mérleg. Szivacsok és hasonló méretű kövek. Jákobnak A mondóka ritmusára tapsolva menetelnek a gyerekek. Ki a legnehezebb? mutat a pedagógus az egyik gyerekre. A kérdezett megemlíti az egyik osztálytársát. Személymérlegen megmérik, és folytatódik a játék. A tanító összegzi az eredményeket, s közösen állítják sorba tömegük szerint a kiválasztott 3 4 gyereket.

21 Jákobnak volt hat fia, Mind a hat csizmadia. Simi, Samu, Sámuel, Dini, Dani, Dániel. Tapasztalatszerzés a becslés pontosságáról Becslés: Körbe állunk, a pedagógus egyik kezében egy szivacs van, a másik kezében egy hasonló méretű kő. Megbeszélik, mi ez a két tárgy. Vajon melyik a nehezebb? A tanulók becslésének meghallgatása. Csoportalakítás: Mintha kiszámolót mondanánk 1-től 3-ig számolunk közösen, s így alakítjuk ki a 3 fős csoportokat. Tapasztalatszerzés: Csoportonként kapnak szivacsot és követ. Egyikük jobb és bal kezébe veszi a tárgyakat, behunyt szemmel mérlegel, majd megnevezi melyik a nehezebb. Társai figyelik, sorban mindhárman elvégzik a feladatot. Megbeszélik, hogy szerintük mi a helyes megoldás, majd a szóvivő megsúgja a tanítónak. Ellenőrzés: A csapatok egymás után a megmérik a két tárgyat a kéttányéros mérleggel. Meggyőződnek róla, hogy helyesen döntöttek-e. 12. Tulajdonságok, relációk, állítások 6. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: űrmérték. Relációs szókincs megfigyelése. Becslés előkészítése. Nagy- és finommozgások. Gondolkodási folyamatok. Tudatos figyelem, észlelés. Feladattudat. Relációs szókincs. Érzelmi, szociális és kapcsolati Összemérés, összehasonlítás. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Mérőeszközök: különböző méretű üvegek, poharak. Házilag készített mércék műanyag üvegből. Jelölőfilc. Vödör, lavór,

22 Megfigyelt tulajdonság, viszony megneveztetése. folyamatok fejlesztése. Problémamegoldó gondolkodás. Kalapos mondóka* Lufi töltögető.* öntözőkanna. Lufik. Homok, rizs. Lufi töltögető A játék és változatai megtalálhatók az alábbi kiadvány 92. oldalán. Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak. Tárogató Kiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 7. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: idő. Ciklikus sorozatok mozgással. Napirend. Napszakok. Ujjmozgás. Auditív-, vizuális-, motoros szerialitás. Nagy- és finommozgás. Kommunikáció fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés, öszszehasonlítás. Beszélgetés. Megfigyelés. Dramatikus játék a napirend/napszakok* Hüvelykujjam felkelt* Aplikációs eseményképek a napirendről Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam. Babzsák. Ritmushangszerek. Napirend Aplikációs képek segítségével a meglévő tudás előhívása. Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam 1. félév 26. oldalon található eseményképek felhasználásával készült laminált képek. Ismeretek frissitése gramatikus játékkal.

23 Hüvelykujjam felkelt A gyerekek mindkét kezüket ökölbe szorítva tartják a mondóka kezdetekor. Hüvelykujjam felkelt, mindkét hüvelykujjam kiemelkedik az ökölből. Ab-la-ko-kon ko-po-gott, - a hüvelykujjak sorban, ritmikusan megérintik a még mindig behajlítva tartott ujjak körmeit. A négy testvér kiugrott, - az ujjak feszesen kinyúlnak. Kö-szön-töt-ték a hüvelykujjak sorban, ritmikusan megérintik a többi ujj ujjbegyét-, jó-na-pot! visszafelé a kisujjtól indulva ugyanaz a mozdulat Tulajdonságok, relációk, állítások 8-9. Mérőszám előkészítése Tanulmányi séta az Intézmény területén. Idői szerialitás. Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív motoros keresztcsatorna összekapcsolása. Kommunikáció fejlesztése. Érzelmi, szociális és kapcsolati folyamatok fejlesztése. Frontálisan irányított közös: megfigyelés, összehasonlítás, becslés, beszélgetés. Tapasztalatszerzés. Térképolvasás* Tablókészítés* Az Intézmény épületei. Az őspark, az épített és természeti környezet. Saját készítésű térpék. Térképolvasás A pedagógus vaktérképet készít a bejárandó útvonalról, amit a séta közben közösen értelmeznek. Amint valamelyik célzott épülethez/ fához érnek, egy - egy gyerek bejelöli a térképen, vagy berajzolja. Megölelnek egy egy fát, érzékelik a kéreg minőségét, a törzs vastagságát, - összehasonlításokat végeznek. Pl.: melyik fát hányan tudták átölelni. Megbeszélik a kiindulás helyét, s szóláncként bővítik az új helyszínek megnevezésével.pl. : elindultunk az iskolából, a három emeletes, magas kollégiumhoz értünk. Megszámoljuk, hogy a fasorban hány gesztenyefa áll. Melyik út volt hoszszabb, a fasor, vagy a kollégium oldala? Visszafelé mondókával ellenőrzünk úgy, hogy számláljuk, hányszor tudtuk elmondani kedvenc mondókánkat egyenletes ritmusban pl. a fasor alatt, a kollégium fala mellett haladva...

24 Fényképes dokumentáció készítése a séta alapján nagyon hasznos. Tablókészítés: A tanító által előzőleg készített fényképekből kiválogatják azokat, amik az útvonalra vonatkoznak, s közösen csomagolópapírra - több csoportban tablót, fényképes térképet készítenek. 16. Számlálás előkészítése 1. Ismerkedés az eszközökkel: Logikai készlet. Halmazalkotás előkészítése. Számlálás tízes körben. Relációs szókincs. Rajzkészítés a tanult fogalmakkal. Azonosítás, megkülönböztetés globális észlelés alapján. Szókincsfejlesztés. Számfogalom alapozása. Matematikai terminológia előkészítése. Verbális emlékezet fejlesztése. Finommotorika. Kreatívitás. Szabad játék. Frontálisan irányított közös, egyéni. Célbadobós gyűjtögetős* Demonstrációs, és gyerekenként logikai készlet. Saját készítésű mintalapok a logikai elemből kirakható ábrák, képek segítésére. Célbadobós gyűjtögetős A földre a logikai készlet kinagyított elemeiből, 1-1 db sima felületű, egyforma méretű, különböző színű, kört, háromszöget, négyzetet tesszünk. A gyerekek egymás után babzsákkal célba dobnak az általuk megnevezett földön fekvő síkidomba. Ha helyesen nevezi meg a színt, a formát s célba is betalál, szabadon választhat egy elemet egy kosárnyi ömlesztett logikai lapból. Szervezés szerint 2x - 3x kerül sor a célbadobásra. A játék végén megszámlálják, hogy ki hány darabot gyűjtött, kinek, milyen alakú, színű eleme van.

25 Véletlenszerű csoportalakításra is alkalmas játék. 17. Számlálás előkészítése 2. Logikai készlet elemeinek megnevezése. Négyzet, kör, háromszög felismerése, megnevezése. Méret, szín, forma, felület. Tulajdonságainak megfigyeltetése. Azonosítás, megkülönböztetés globális észlelés alapján. Relációs szókincs. Síkidomok tulajdonságainak kiemelése. Feladattudat. Frontálisan irányított egyéni. Magyarázat. Mi van a zsákban 1.* Pillangó postások 1* Demonstrációs, és gyerekenként logikai készlet. Piros, zöld, kék, sárga virágok, tábla, ragacs. Mi van a zsákban 1. Nagyobb zsákot mutat fel a pedagógus, amivel a szőnyeg közepére áll. Maga köré ülteti a tanulókat a szőnyegre. Elmondja, hogy a logikai készlet felnagyított elemeit húzhatják ki a zsákból. A feladat az, hogy a kihúzott elem nevét meg kell mondani, aztán maguk elé a földre kell tenni! A húzás sorrendjét az Engem hívnak játékkal határozzák meg, így: engem hívnak Tündinek, hívom Attit! A körön kívül haladva odanyújtja a zsákot a kisfiúnak, aki kivesz egy síkidomot, s megpróbálja megnevezni alakja, színe szerint, - ha szükséges a társak segíthetnek, vagy rávezető kérdéssel a pedagógus oldja a visszahúzódó gyermek feszültségét. Addig folytatódik a játék, amíg mindenki sorra kerül. A tulajdonságok megnevezését egyénileg verbalizáltatjuk mindenkivel! Pillangó postások 1 A három pillangó című mesét ekkor már mindenki nagyon jól ismeri. A táblát álló egyenesekkel négyfelé kell osztani. Minden negyed tetején középen egy-egy virág van: piros, zöld, kék, sárga. A tanulók mint pillangók repkednek a teremben. Csengettyűszóra húznak egy elemet a logikai készlet lapjai közül, ragacsot tesznek a hátoldalára. A táblához repülnek, és a megfelelő helyre illesztik. Addig folytatódik a játék, csengettyű-

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása Készítette: Farkasné Tóth Ilona Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

több, kevesebb, ugyanannyi

több, kevesebb, ugyanannyi Matematika A 1. évfolyam több, kevesebb, ugyanannyi 5. modul Készítette: c. neményi eszter matematika A 1. ÉVFOLYAM 2. modul több, kevesebb, ugyanannyi MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben

nagyobb, kisebb, ugyanakkora

nagyobb, kisebb, ugyanakkora Matematika A 1. évfolyam nagyobb, kisebb, ugyanakkora 4. modul Készítette: c. neményi eszter matematika A 1. ÉVFOLYAM 4. modul nagyobb, kisebb, ugyanakkora MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

számok különböző alakjai

számok különböző alakjai Matematika A 1. évfolyam számok különböző alakjai 13. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 13. modul számok különböző alakjai MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva A Bukfenc nem program. A Bukfenc tréning anyag, tanítási segédanyag. Nem nyújtok kész programot, mert minden gyerek

Részletesebben

Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon

Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon Készítette: Klecsány Anikó szaktanácsadó 1 Hallom: elfelejtem. Látom: emlékezem. Cselekszem: megértem. (kínai közmondás) A fent említett közmondást idézve

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Időpont Téma Időtartam

Időpont Téma Időtartam Feladatok: Az osztály tehetséges gyerekeinek felkészítő foglalkozások tartása matematikából. Felkészítés a 4. évfolyamos kerületi tantárgyi matematikaversenyre. A C programcsomag 1.,2.és 4. moduljának

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI

AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0066 AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET FEJLESZTÉSI FELADATAI A jó iskola - az óvoda folytatásaként - játszva tanítja a gyermekeket, cselekvésre, tapasztalatokra építi a tanulását, figyelembe

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében 2010 Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Készítette: Póthné Nagy Tünde Szabóné Pintér Erika Bányai Lászlóné Molnár Tünde Liszt Ferenc Ének-zenei Általános

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig

Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig Matematika A 2. évfolyam Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig 4. modul Készítette: C. neményi eszter szitányi judit matematika A 2. ÉVFOLYAM 4. modul Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig

Részletesebben

KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM

KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN DR. PÁLI JUDIT PINTÉR ÉVA SZAITZNÉ GREGORITS ANNA KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM ok Komplex Prevenciós óvodai Program Országos Közoktatási Intézet Porkolábné dr. Balogh

Részletesebben

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK Készítette: Kántorné Nagy Éva

Részletesebben

III. évfolyam 2011/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM:

III. évfolyam 2011/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: III. évfolyam 2011/1. Matematika-módszertani kiadvány TARTALOM: MIT? MIKOR? HOGYAN? Részképességek fejlesztése a matematikaórán III.. 2 Tehetségfejlesztés I.................. 4 Szakirodalom.....................

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik

probléma, bár önerőből nehezen hozható be. segíti őket. iskolában tanulnak, a szakértői vélemény pedagógus kompetenciájába tartozik - 1 - A Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi Kossuth u.25-27.) a TÁMOP 3.1.4. pályázat részeként, Jó gyakorlatok átvételében is részt vesz, erre építve intézményi szintű innovációkat vezet be. Az

Részletesebben

MOZGÁS-JÁTÉK-KÉPESSÉGFEJLESZTÉS képességfejlesztő program

MOZGÁS-JÁTÉK-KÉPESSÉGFEJLESZTÉS képességfejlesztő program ATÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0072 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán pályázat keretében készített intézményi innovációs fejlesztés MOZGÁS-JÁTÉK-KÉPESSÉGFEJLESZTÉS képességfejlesztő program Készült:

Részletesebben

D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve

D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve D-B-M MONI Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény A dzsungel könyve Projekt Készítette: Niklné Magyar Erika TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Intézményi szinten: A kompetencia alapú oktatás

Részletesebben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben Matematika A 3. évfolyam Számok valóságtartalma a 100-as számkörben 1. modul Készítette: zsinkó erzsébet (Wéber Anikó ötleteinek felhasználásával) matematika A 3. ÉVFOLYAM 1. modul SZÁMOK VALÓSÁGTARTALMA

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

MONTESSORI ESZKÖZRENDSZERE A Montessori eszközök leírása, területük szerint. 1. Az eszközökről általában, alkalmazásuk indoklása

MONTESSORI ESZKÖZRENDSZERE A Montessori eszközök leírása, területük szerint. 1. Az eszközökről általában, alkalmazásuk indoklása MONTESSORI ESZKÖZRENDSZERE A Montessori eszközök leírása, területük szerint 1. Az eszközökről általában, alkalmazásuk indoklása Montessori magasabb pedagógiai céljai az eszközei révén valósulnak meg. Tehát

Részletesebben

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás

Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás Matematika A 1. évfolyam Számolási eljárások: Számok bontása és 10-re való pótlás 50. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 50. modul számolási eljárások: számok bontása és

Részletesebben