MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között"

Átírás

1 MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM Előkészítő modul: átmenet óvoda és iskola között Heti: 3 óra Előkészítő időszak: 36 óra Készítette: Söpteiné Tánczos Ágnes Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg

2 A program filozófiája Az első osztályos tanulók életkori sajátossága, hogy egyirányú, irányított figyelmük percnél tovább nem köthető le. Játékosak, hatalmas mozgásigényüket nehezen tartják kordában. Az óvoda megengedő, kötetlenebb világa után a gyerekeknek kisebb-nagyobb nehézséget okoz az iskolai szabályok, az időkeretek betartása. A tanuláshoz való viszonyukat, kompetenciájukat arra, hogy természetessé váljon számukra az LLL (Long Life Learning), meghatározza, hogy az annyira várt iskolakezdés beváltsa a hozzá fűzött reményeket. Emocionálisan kötődjenek már az első hetekben is az iskolához, öröm, játék legyen számukra a tanulás, az osztályközösséghez való tartozás. Ezért változatos, rövid ideig tartó, cselekvésbe ágyazott tevékenységekkel segítjük a gyerekek iskolai beilleszkedését a matematika órákon is. Saját szintjükről indulva (diagnosztikus megfigyelés Differ programcsomag alapján), minél több érzékszerv bevonásával, differenciálva fejlesztjük a gyermekeket. Fontosnak tartjuk, és alkalmazzuk a Waldorf-pedagógiából jól ismert, és tapasztalatokkal igazolt elvet, miszerint a számolás, a mozgás, a ritmus összefüggő, összekapcsolódó, egymást erősítő, segítő, örömet, sikerélményt nyújtó cselekvések. Biztosítjuk számukra a játékosságot a világ mennyiségi viszonyainak felfedezése közben is. Tevékenykedtetéssel, testtudat erősítésével hívjuk elő, tanítjuk, gyakoroljuk, differenciáljuk az irányokat. Saját testen szerzett tapasztalatokat átvisszük a síkba. Aktiváljuk, bővítjük, a tanulók relációs szókincsét: fent, középen, lent; felső, középső, alsó; mellett /mellé, között/ közé; alatt, fölött, előtt, mögött; első-, középső-, utolsó sor, oszlop. Ez spirálisan építkezve folyamatos feladatunk.

3 Nagy hangsúlyt fektetünk a különbözőség, azonosság az ugyanolyan a semmi fogalmának felismertetésére, megtapasztaltatására, tudatos használatának kialakítására. A mértékegységeket mindig a szabadban tevékenykedve vezetjük be. A meneteltető mondókák (Egy kalap, Egy, kettő, három ) játékainak használata lehetővé teszi, hogy összekössük a számlálást/verbalizálást az egész test ritmikus mozgásával, a megtett út hosszának megszemlélésével/megfigyeltetésével, s így megtapasztalják az idő múlását, amivel az idői szerialitás megértését készítjük elő. A mérleghintázás, a billenés megfigyeltetése/megtapasztalása a tömeg fogalmának bevezetését segíti. Az űrmértékegységek bevezetése nagyobb élmény az udvaron. Az óra szervezésében mindenki aktív, az eszközöket (pl.: üvegek, homokozóvödör, lavór, poharak stb.) közösen visszük az udvarra, együtt rendezzük el, majd közösen rakunk rendet. Önfeledten, egyszerre tud mindenki méricskélni. Nagyszerű lehetőség a csoportmunkára, a gyerekek megfigyelésére, a matematika alapozása mellett a szociális kompetenciák fejlesztésére.

4 A program célkitűzése Intézményünkben, a Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskolában a tanulmányaikat kezdő gyerekek bevezetése a tanulás világába, zökkenőmentes, örömteli, sikeres legyen. Érték legyen számukra a tudás, belső igény hatására tanuljanak: - preventív célú képesség- és készségfejlesztés - tanulási nehézségek megelőzése - szocio-kognitív funkciók fejlesztése - szociabilitás fejlesztése Ennek a célkitűzésnek a megvalósulását szolgálja: - az iskolába lépő gyermek indulási helyzetének megismerése, mérése (DIFER); - a tervezés, amely figyelembe veszi a tanulók különböző képességét; eltérő személyiségét; diagnózisát; - a változatos tanulásszervezési formák és módszerek, differenciálás; - a folyamatos megfigyelés, mely a gyerekek figyelmének tartósságára, irányíthatóságára, kommunikációs képességére, szövegértésére, matematikai képességére, egyéni sajátosságaira, fókuszál; - valamint az árnyalt, bátorító értékelés, visszajelzés.

5 Időkeret 36 óra Ajánlott korosztály 6-7 évesek; 1. osztály Modulkapcsolódási pontok - tágabb környezetben: kereszttantervi - NAT szerint: környezeti nevelés, énkép, önismeret, tanulás - kompetenciaterület szerint: szociális és környezeti - ajánlott megelőző tevékenységek: aktív óvodai, közösségi élet, családi kirándulások.

6 A képességfejlesztés fókuszai - észlelési folyamatok (kiemelten a téri tájékozódás, lateralitás funkciói) - figyelmi folyamatok - emlékezeti folyamatok - beszéd és fogalmi gondolkodás folyamatai (relációs szókincs fejlesztése) - testtudat kialakítását támogató funkciók - gondolkodási folyamatok - érzelmi, szociális, és kapcsolati folyamatok - megismerési képességek alapozása - az elemi kommunikáció lehetőségének építése felnőtt gyerek; gyerek gyerek között, gyerek csoport, csoport csoport között - tájékozódás az iskola közvetlen környékén, az iskolában, teremben nagy mozgással; táblán, vízszintes padfelületen, papíron - az induktív és deduktív gondolkodás fejlesztésének alapozása.

7 Támogató rendszerek Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola helyi tanterve Óvodai nevelés Kompetenciaterület Elméleti alapvetések Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Matematikai Kompetenciaterület A Programtanterv 1. évfolyam Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam, 1.félév Educatio Kht S. Kagan: Kooperatív tanulás Önkonet Kft Kocziha Miklós Szecsődi János Vincze Erzsébet: Számolás-mozgás-ritmus Matematikaoktatás a Waldorf-iskola első négy évfolyamában SuliNova Kht - Pedagógiai Alternatívák Központja, Bp DIFER Programcsomag

8 Mozaik Kiadó, Szeged Dékány Judit: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához BGGyTF, Budapest, Rosta Katalin (szerk.): Színezd ki és számolj Te is BGGyTF, Gyakorló Óvodájának Logopédiai Tagozata Göncöl Kiadó KFT, Bp Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp dr. Páli Judit Forgács Balázs: Bohóc kártya Novum Kft. dr. Páli Judit Forgács Balázs: Pihenő mackók Novum Kft. Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak. Tárogató Kiadó, Bp

9 Témakör Óra Tevékenységek (tananyag) Készségek, képességek Munkaformák, módszerek Eszközök, anyagok G O N D O L K O D Á S I 1. Iskolások lettünk! 1. Ismerkedés, kapcsolatteremtés. Az osztálytársak neve, kedvelt megszólítása, óvodai jelük. A csoporthoz tartozó felnőtek/tanítók megszólítása, neve. Az osztályterem felfedezése. Berendezési tárgyak, eszközök, ülésrend. Névdobálás: Érzelmi, szociális és kapcsolati készség. Térérzékelés. Én tudat. Figyelem. Vizuális motoros auditív keresztcsatorna összekapcsolása. Kommunikáció. Frontálisan irányított: közös játék, beszélgetés, tevékenykedtetés. Megfigyelés. Névdobálás* Hej, Gyula* A gyerek saját teste. Laminált kártyák a gyerekek óvodai jeleivel, kedvenc megszólításukkal. Babzsák. Körben ülünk. A tanító mondja a saját nevét, majd annak a gyermeknek a nevét, akinek dobja a babzsákot. A tanuló elkapja, mondja a saját nevét, majd annak a gyermeknek a nevét, akinek dobja a babzsákot. Ha valaki elvéti, addig kell próbálkoznia, amíg sikerrel nem jár. Hej, Gyula A gyerekek egyenes háttal, terpesztett lábbal kényelmesen ülnek. Hej, Gyula, Gyula, Gyula, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára lapogatják a mellkasukat. Szól a duda, duda, duda, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára lapogatják a pocakjukat. Pest, Buda, Buda, Buda, - váltott tenyérrel, a mondóka ritmusára ütögetik a térdüket. Pat-to-ga-tott ku-ko-ri-ca. - váltott mutatóujjal, a mondóka ritmusára ütögetik a koponyájukat.

10 M Ó D S Z E R E K 2. Iskolások lettünk! 2. Mérés előkészítés: tömeg. A billenés. Kakashintázás az Intézmény játszóterén. A Kalapos mondókával megyünk a helyszínre úgy, hogy közben közösen számláljuk, hogy hányszor kell elmondani a célig. Relációs szókincs megfigyelése. Megfigyelt tulajdonság, viszony megneveztetése. Kalapos mondóka Észlelési-, figyelmi és emlékezeti folyamatok. Nagy- és finommozgások. Önbizalom. Kudarctűrő képesség. Kommunikáció. Frontálisan irányított: közös játék, beszélgetés, tevékenykedtetés. Megfigyelés. Kalapos* Mérleghinta működésének többszöri megtapasztalása* Csak csendben* A gyerek saját teste. Mérleghinta. Egy, Kettő, Három, Négy, Öt, Hat, Hét, Nyolc, Kilenc, Tíz. minden számra egyet lépünk, megállunk egy pillanatra, majd újra indulunk az alábbi módon: Egy kalap, - egyet lépünk. Egy bot, - egyet lépünk. Egy e-ser-nyő, - itt hármat lépünk.

11 Majd, - megállunk. Helyben emelgetjük a lábunkat a szövegnek megfelelően (dominanciának megfelelő oldali láb): Előre, hátra, oldalt, vissza. a vissza alapállást jelent. És kezdjük elölről Mérleghinta működésének többszöri megtapasztalása Mindenki szabadon választja meg, hogy kivel mérleghintázik. Tapsra megállítják a hintát, új párt választanak és a következő tapsig hintázhatnak. A pedagógus beszélgetést kezdeményez arról, hogy ki kivel tudott jól libikókázni. A hinta billen vagy nem billen. A felmerülő ötleteket/párosítást kipróbálják, megfigyeléseiket folyamatosan, ha kell közösen is verbalizálják. Csak csendben Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja! Szép nagy, feszes kört alakítunk az udvaron. Halkan kezdjük mondogatni a fenti rigmust, közben kézfogással, lassan a kör közepe felé sétálunk. Minél kisebb a kör, annál hangosabban kiabálnak a gyerekek, a végén már torkuk szakadtából üvöltenek. Amint kifelé növeljük a kört, egyre halkabb a csapat, a végén már csak suttogunk. 3. Iskolások lettünk! 3. Megfigyelés Tájékozódás a tanulók beszédkészségéről, általános ismereteiről, számfogalmáról. Az elemi számolási készség megfigyelése. Képolvasás: az óvodai csoportszoba. Tudatos észlelés. Megfigyelés. Emlékezeti folyamatok. Feladattudat. Szövegértés. Kommunikáció. Érzelmi, szociális és kapcsolati folyamatok fejlesztése. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Megfigyelés. Azonosak csoportja 1.* Egy, megérett a meggy* Kivetíthető képek: óvodai csoportszoba, gyümölcsök, játékok, tárgyak. Laminált kártyák a gyerekek óvodai jeleivel. Azonosak csoportja 1.

12 A gyerekek kitűzik a mellkasukra az óvodai jelüket. Megfigyelik egymást, s jelek szerint csoportokat alkotnak. Közösen megszámlálják, hogy melyik jelből hány van. Ki az, aki pár nélkül maradt. Megbeszélik, mi lehet ennek az oka. Megpróbálják behunyt szemmel a jeleket nevekhez kapcsolni. Lehetőleg minden kisdiák kerüljön sorra! Egy, megérett a meggy A számlálást az ujjak megfelelő ritmusú nyitogatásával kísérjük. Egy, megérett a meggy,/ Kettő, csipkebokor vessző, Három, te vagy az én párom, Négy, bíz oda nem mégy, Öt leesett a köd, Hat, hasad a pad, Hét, dörög az ég, Nyolc, üres a polc, Kilenc kis Ferenc, Tíz, tíz tiszta víz, ha nem tiszta vidd vissza, ott a csacsi megissza! 4. Iskolások lettünk! 4. Megfigyelés Tájékozódás a testen, térben, síkban. Relációs szókincs. Képolvasás: az osztályterem. Testismeret. Nagy- és finommozgások. Szókincsfejlesztés. Helyes önértékelés kialakítása. Tolerancia minden társsal szemben. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák séta 1* Ez itt a * Egész alakos tükör. Babzsák.

13 Babzsák séta 1. Tanulók kört alakítanak, babzsákkal a kezükben. A tanító/játékvezető indítja a játékot. Mindent hangosan együtt mondanak. Ha valaki elhibázza a mozdulatot vagy a szöveget azonnal javít a pedagógus, de oly módon, hogy segítségnek és ne kudarcélménynek érezze a gyermek. Fontos, hogy mindenki örömét lelje ebben a játékban! Soha nem válhat görcsössé, teljesítmény orientáltá ez a feladat! A diszes, kialakulatlan/kevert/keresztezett dominanciájú tanulók számára ez nagyon nehéz, kimerítő feladat. A motoros vizuális auditív keresztcsatornák fejlesztésére alkalmas feladat. Kiinduló helyzet: a babzsákot mindenki két kézzel fogja a mellkasa előtt. Játékvezető: fejem felett, - mindenki magasba emeli a babzsákot, miközben mondja is amit csinál-, átadom miközben csinálják, mondják is. Betartják a haladási irányt, de a jobb bal differenciálását ezen az órán még nem verbalizálják. A babzsák halad a fejek fölött körbe. Figyelni kell a mozdulat beszéd ritmusára! A gyerekek ügyessége h Egyik szeme, másik szeme, atározza meg a feladatok ütemét, változatosságát, az irányváltásokat. Feladatok: fejemre, hasamra előttem, mögöttem lenn, fenn Ez itt a Közben megérinti, mutatja a testrészeit, a végén himbálódzik egy picit. Ha a helyzet megengedi, a mondóka végén jólesik a gurulás! Ez itt a (gyerek neve, pl. Pisti) feje. Egyik szeme, másik szeme, Egyik füle, másik füle, Orra, szája, Szép kis haja. Ez meg itt a Pisti nyaka. Egyik válla, másik válla, Egyik karja, másik karja, Egyik keze, másik keze. Olyan ügyes! Tapsol vele!

14 Ez a törzse, hasa, háta. Ez meg itt a Pista lába. Egyik lába, másik lába. Kettő van, mert elborul, Mint a gombóc elgurul. 5. Iskolások lettünk! 5. Megfigyelés Számképfelismerés. Számlálás 0-21-ig. Növekvő, csökkenő számkörben. Számkörátlépés analóg módon. Érzékelés alapú számlálás(síp, taps, dobbantás ). Nagy- és finommozgások. Gondolkodási folyamatok. Tudatos figyelem, észlelés. Feladattudat. Matematikai terminológia. Iránytartás. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Megfigyelés. Julcsi és Peti tornázik* Egy, kettő, három, négy * Kivetíthető képek: tanterem, tornaterem, taneszközök, játékok, tárgyak. Lépcső az iskolában. Ritmushangszerek. Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam Julcsi és Peti tornázik Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam 1. félév 6. oldalon található mozgáskottát kell kivetíteni. Először Julcsi mozgását elemzik, utánozzák. Kiindulóhelyzet: negyedfordulattal balra, terepeszállás, karok magastartásba fel, törzsdöntés le. Mozgás közben mondják: fel, le Másodszor Peti mozgását elemzik, utánozzák. Kiindulóhelyzet: negyedfordulattal balra, terepeszállás, karok magastartásba fel, oldalsó középtartásba, mélytartásba le. Mozgás közben mondják: fel,oldalt, le Egy, kettő, három, négy Egy, kettő, három, négy, Te kis cipő, hová mégy? Kipp, kopp, kopogok,

15 A helyemre indulok. 6. Iskolások lettünk! 6. Megfigyelés Műveletek pálcikával. Matematikai terminológia értelmezésének megfigyelése. Mennyiségek összehasonlítása (sok - kevés). Ismerkedés a pálcikákkal. Relációs jelek bevezetése. Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív - motoros keresztcsatorna összekapcsolása Finommotorika. Frontálisan irányított egyéni. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák séta* Játék a pálcikákkal* Pálicika csomag gyerekenként. Termények, apró tárgyak, kavicsok. Aplikációs kép madarakról, amiknek a csőre a relációs jelek csőrét szimbolizálja (>,<). Babzsák séta 2. A Babzsák séta 1. nehezítet, kibővített változata. Itt már differenciáljuk és verbalizáljuk a jobb bal irányokat is. Játék a pálcikákkal A játék és változatai megtalálhatók az alábbi kiadvány 7. oldalán. Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 1. Jobb - bal differenciálás, térben, síkban. Jelölésük: a piros szívet megbe- Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív - motoros keresztcsatorna összekapcsolása Lateralitás. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Babzsák. Csengettyű. Karikák. Demonstrációs, és gyereklétszámnak

16 szélés után a tábla bal felső sarkára erősítjük, a gyerekek a saját padjuk bal felső sarkába ragaszthatják. A kék kéz a tábla és a gyerekek a saját padjának jobb felső sarkába kerül. Ujjismeret. Hüvelykujjam felkelt * Iránygyakorlatok* megfelelő laminált piros szív, kék kéz. Hüvelykujjam felkelt Ujjismeret: A gyerekek mindkét kezüket ökölbe szorítják. Hüvelykujjam felkelt mondják, és az öklükből kinyújtják a megfelelő ujjat. Mutatóujjam felkelt - Most már kettő ujj kandikál ki az ökölből. Sorba megnevezik, kinyújtják az ujjaikat. Megszámlálják, hogy 5 ujj van a jobb kezükön, majd a bal kezüket is megvizsgálják. Ezek után találkozik a két kéz, s a megfelelő ujjakat összeragasztják az ujjbegyüknél. Íránygyakorlatok 1. Kört alakítanak a gyerekek. A pedagógus saját tengelye körül egy fordulatot téve kijelöli a kör helyét. Megbeszélik az arckör fogalmát. (test elülső oldalának tudatosítása) A körformából sort/vonalat alkotnak, úgy, hogy a válluk összeér. A két szélső tanuló egy széles szalagot fektet le a gyerekek lábfeje elé, így mindannyian látják, hogy egyenes vonalat alkotnak. A pedagógus (miközben szemben áll velük), megkéri a gyerekeket, hogy emeljétek fel a jobb kezüket. Ő is felemeli, de még tükörképként. Azonnal visszajelez. Megbeszélik, hogy az iskolában a jobb oldal jele a kék kéz, s mindenki kék színű karkötőt húz a jobb csuklójára. A pedagógus felerősíti a tábla jobb felső sarkába a kék kezet, a gyerekek az asztalukon végzik el ugyanezt a feladatot. A tanár folyamatosan ellenőriz, javít, dicsér. Kört alakítanak, a körből vonalat. Most a másik/bal kezüket figyelik meg, és mindenki piros színű karkötőt húz a bal csuklójára. Megbeszélik, hogy az a baloldal jele nálunk a piros szív, amit a bal felső sarokba teszünk. A tanár a táblán, a

17 gyerekek a padjukon rakják megfelelő helyre a piros szívet. 8. Tulajdonságok, relációk, állítások 2. Tájékozódás a térben. Helyzetviszonyok létrehozása, felismerése cselekvésben. Oszlop, sor fogalma. Tájékozódás fejlesztése saját testen, cselekvésbe ágyazva. Ujjismeret. Térérzékelés. Testséma. Relációs szókincs, kommunikáció. Téri irányok, helyzetviszonyok átfordítása síkba. Tudatos megfigyelés. Nagy- és finommotoros fejlesztés. Vizuomotoros - auditív - keresztcsatorna. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Sor és oszlop* József A.: Énekeljünk* A gyerekek saját teste. Otthonról hozott kedvenc játék. Saját készítésű, laminált képolvasó - tábla gyerekenként, műanyag kupakok. Sor és oszlop Osztálylétszámnak megfelelő számú tornakarikát/színes fénymásoló papírt kell a földre egymás mellé tenni. A tanulók tetszés szerint elhelyezkednek egymás mellett a tornakarikában/színes fénymásoló papíron. A tanító szembe áll velük, s megbeszélik, hogy most egymás mellett vonalban/sorban állnak. Átrendeződhetnek tornasorba. Felszólításra balra/jobbra fordulnak a gyerekek, a pedagógus ismét szemben áll velük. Megbeszélik, hogy most egymás mögött oszlopban állnak. Ha az osztály fejlettségi szintje megköveteli, piros/kék színű csuklópánttal megkönnyíthetik a bal/jobb irányok megkülönböztetését. Közösen megállapodnak a szabályokban. Pl.: Ha a tanító/játékvezető elkiáltja magát, hogy balra sor, akkor mindenkinek negyed fordulatot téve kell a megfelelő testhelyzetet felvennie. A szabályok elsajátítása után 3-5 fős csoportokban kedvelt feszültségoldó játék. Énekeljünk A tanulók félkörben állnak a tükör előtt. Ha már biztosak a szövegben és a mozdulatokban, oszlopban, sorban felváltva mondhatják.

18 Énekeljünk - haja, ha! tölcsért formálva énekekelve mondják. Bömbölődjünk böm böm böm! - tölcsért formálva bömbölve mondják. Susogjunk, hogy Sususu ujjukat a szájuk elé téve susogva mondják. üss egyet a hátamba! egy fél fordulatot ugorva, a tükörnek háttal, gyengéden hátba verik magukat. 9. Tulajdonságok, relációk, állítások 3. Téri tájékozódás fejlesztése cselekvésbe ágyazva. Irányok a térben, a síkban. (le, fel jobbra, balra, oszlop, sor). Számlálás ujjmozgással. Páros testrészek megfigyeltetése, megnevezése. Páros szám fogalmának előkészítő. Térérzékelés. Testséma. Téri irányok, helyzetviszonyok átfordítása síkba. Tudatos megfigyelés. Nagy- és finommotoros és vizuomotoros - auditív - keresztcsatorna fejlesztés. Kommunikáció. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Páros szám fogalmának előkészítő.* Orrom * Egész alakos tükör. Babzsák. Otthonról hozott kedvenc játékok. Orrom A tükörben nézve magát gyakorolják a mondókát, a gyerekek úgy, hogy a páros arcrészleteket kettő, a páratlant egy kézzel mutatják magukon. Orrom, orrom, kedves orrom, ez a fülem, ez a szám, szemöldököm, szempillám. Itt az állam homlokom, Nyakam meg a tarkóm.

19 Páros szám fogalmának előkészítő A játék megtalálhatók az alábbi kiadvány 40. oldalán. Kiscsoportos játékként nagyon jól alkalmazható, de ha két gyermek alkot egy egy bábut úgy, hogy térdben összekötik az egymás melletti lábukat, sokkal hatékonyabban rögzül a párosság fogalma. Dr. Hajdu Sándor Scherlein Márta: Mesélő fejtörő Műszaki Könyvkiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 4. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: hosszúság. Relációs szókincs alkalmazása. Tárgyak tulajdonságainak kiemelése: összehasonlítás, kontraszt Ujjmozgás. Nagy- és finommozgások, auditív vizuomotoros keresztcsatorna fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Problémamegoldó gondolkodás. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés, lépegetés, összemérés. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Iránygyakorlat 2.* A gyerekek saját teste. Szalagok, vastag pamutgombolyagok. Méterrúd, mutatópálca, dobverő, hurkapálca, partvisnyél. Babilon játék elemei. Iránygyakorlat 2. Körben ülnek a tanulók a szőnyegen. A kör közepén egy kosárban papír téknősbékák vannak az osztály létszámának megfelelően. Mindenki húz egy teknőst a kosárkából. Jól megnézi, aztán megállapítja, hogy jobbra vagy balra néz-e. Ezt hangosan elmondja, majd felteszi a táblára. Önellenőrzésként abba az irányba fordul, amerre a teknős feje néz, kimondja pl.: bal. A többiek mögötte sorakoznak, s ha társuk helyesen határozta meg az irányt, ők is kimondják: a teknősbéka balra megy, s abba az irányba is fordulnak. Helytelen válasz esetén közösen javítunk. Mindig az a tanuló áll a sor elé, aki a táblára rakja a teknősét. Minden tanuló kap teknősbékát! Amikor már minden béka a táblán van, közösen mondják el, az irányt tartva balról jobbra, hogy melyik állatka milyen irányba megy.

20 Becslés mérés Miután minden béka a táblára került, megbeszélik, hogy hány sorba fértek ki az állatkák. Melyik sor hosszabb? Hány teknős van a hosszabb, rövidebb sorban? Egyforma hosszúak-e a papír békák a fejüktől a farkukig? Stb. Önértékelés az óra végén Legyetek kis teknősbékák! Ha úgy gondoljátok, hogy most ügyes, szorgalmas teknősök voltatok, gyertek ide hozzám, hogy biztonsággal kivezesselek benneteket a szünetre egy szép hosszú sorban! Aki elégedetlen magával, az álljon a hátam mögé sorba! Vajon melyik sor lesz hosszabb? 11. Tulajdonságok, relációk, állítások 5. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: tömeg. Összehasonlítások mennyiségek körében: játék kétkarú mérleggel. Becslés előkészítése. Nagy- és finommozgások, auditív vizuomotoros keresztcsatorna fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Problémamegoldó gondolkodás. Frontálisan irányított közös majd csoportos. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Jákobnak * Tapasztalatszerzés a becslés pontosságáról.* Csoportonként kétkarú mérleg. Szivacsok és hasonló méretű kövek. Jákobnak A mondóka ritmusára tapsolva menetelnek a gyerekek. Ki a legnehezebb? mutat a pedagógus az egyik gyerekre. A kérdezett megemlíti az egyik osztálytársát. Személymérlegen megmérik, és folytatódik a játék. A tanító összegzi az eredményeket, s közösen állítják sorba tömegük szerint a kiválasztott 3 4 gyereket.

21 Jákobnak volt hat fia, Mind a hat csizmadia. Simi, Samu, Sámuel, Dini, Dani, Dániel. Tapasztalatszerzés a becslés pontosságáról Becslés: Körbe állunk, a pedagógus egyik kezében egy szivacs van, a másik kezében egy hasonló méretű kő. Megbeszélik, mi ez a két tárgy. Vajon melyik a nehezebb? A tanulók becslésének meghallgatása. Csoportalakítás: Mintha kiszámolót mondanánk 1-től 3-ig számolunk közösen, s így alakítjuk ki a 3 fős csoportokat. Tapasztalatszerzés: Csoportonként kapnak szivacsot és követ. Egyikük jobb és bal kezébe veszi a tárgyakat, behunyt szemmel mérlegel, majd megnevezi melyik a nehezebb. Társai figyelik, sorban mindhárman elvégzik a feladatot. Megbeszélik, hogy szerintük mi a helyes megoldás, majd a szóvivő megsúgja a tanítónak. Ellenőrzés: A csapatok egymás után a megmérik a két tárgyat a kéttányéros mérleggel. Meggyőződnek róla, hogy helyesen döntöttek-e. 12. Tulajdonságok, relációk, állítások 6. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: űrmérték. Relációs szókincs megfigyelése. Becslés előkészítése. Nagy- és finommozgások. Gondolkodási folyamatok. Tudatos figyelem, észlelés. Feladattudat. Relációs szókincs. Érzelmi, szociális és kapcsolati Összemérés, összehasonlítás. Játék. Beszélgetés. Megfigyelés. Mérőeszközök: különböző méretű üvegek, poharak. Házilag készített mércék műanyag üvegből. Jelölőfilc. Vödör, lavór,

22 Megfigyelt tulajdonság, viszony megneveztetése. folyamatok fejlesztése. Problémamegoldó gondolkodás. Kalapos mondóka* Lufi töltögető.* öntözőkanna. Lufik. Homok, rizs. Lufi töltögető A játék és változatai megtalálhatók az alábbi kiadvány 92. oldalán. Villányi Györgyné: Játék a matematika? Matematikai játékok gyűjteménye óvodapedagógusoknak. Tárogató Kiadó, Bp Tulajdonságok, relációk, állítások 7. Mérőszám előkészítése Mérés előkészítés: idő. Ciklikus sorozatok mozgással. Napirend. Napszakok. Ujjmozgás. Auditív-, vizuális-, motoros szerialitás. Nagy- és finommozgás. Kommunikáció fejlesztése. Mozgás - ritmus összekapcsolása. Feladat értelmezés, feladattudat, önfegyelem. Frontálisan irányított egyéni: tevékenykedtetés, öszszehasonlítás. Beszélgetés. Megfigyelés. Dramatikus játék a napirend/napszakok* Hüvelykujjam felkelt* Aplikációs eseményképek a napirendről Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam. Babzsák. Ritmushangszerek. Napirend Aplikációs képek segítségével a meglévő tudás előhívása. Matematika A Feladatlapok 1. évfolyam 1. félév 26. oldalon található eseményképek felhasználásával készült laminált képek. Ismeretek frissitése gramatikus játékkal.

23 Hüvelykujjam felkelt A gyerekek mindkét kezüket ökölbe szorítva tartják a mondóka kezdetekor. Hüvelykujjam felkelt, mindkét hüvelykujjam kiemelkedik az ökölből. Ab-la-ko-kon ko-po-gott, - a hüvelykujjak sorban, ritmikusan megérintik a még mindig behajlítva tartott ujjak körmeit. A négy testvér kiugrott, - az ujjak feszesen kinyúlnak. Kö-szön-töt-ték a hüvelykujjak sorban, ritmikusan megérintik a többi ujj ujjbegyét-, jó-na-pot! visszafelé a kisujjtól indulva ugyanaz a mozdulat Tulajdonságok, relációk, állítások 8-9. Mérőszám előkészítése Tanulmányi séta az Intézmény területén. Idői szerialitás. Mozgás ritmus összekapcsolása. Auditív motoros keresztcsatorna összekapcsolása. Kommunikáció fejlesztése. Érzelmi, szociális és kapcsolati folyamatok fejlesztése. Frontálisan irányított közös: megfigyelés, összehasonlítás, becslés, beszélgetés. Tapasztalatszerzés. Térképolvasás* Tablókészítés* Az Intézmény épületei. Az őspark, az épített és természeti környezet. Saját készítésű térpék. Térképolvasás A pedagógus vaktérképet készít a bejárandó útvonalról, amit a séta közben közösen értelmeznek. Amint valamelyik célzott épülethez/ fához érnek, egy - egy gyerek bejelöli a térképen, vagy berajzolja. Megölelnek egy egy fát, érzékelik a kéreg minőségét, a törzs vastagságát, - összehasonlításokat végeznek. Pl.: melyik fát hányan tudták átölelni. Megbeszélik a kiindulás helyét, s szóláncként bővítik az új helyszínek megnevezésével.pl. : elindultunk az iskolából, a három emeletes, magas kollégiumhoz értünk. Megszámoljuk, hogy a fasorban hány gesztenyefa áll. Melyik út volt hoszszabb, a fasor, vagy a kollégium oldala? Visszafelé mondókával ellenőrzünk úgy, hogy számláljuk, hányszor tudtuk elmondani kedvenc mondókánkat egyenletes ritmusban pl. a fasor alatt, a kollégium fala mellett haladva...

24 Fényképes dokumentáció készítése a séta alapján nagyon hasznos. Tablókészítés: A tanító által előzőleg készített fényképekből kiválogatják azokat, amik az útvonalra vonatkoznak, s közösen csomagolópapírra - több csoportban tablót, fényképes térképet készítenek. 16. Számlálás előkészítése 1. Ismerkedés az eszközökkel: Logikai készlet. Halmazalkotás előkészítése. Számlálás tízes körben. Relációs szókincs. Rajzkészítés a tanult fogalmakkal. Azonosítás, megkülönböztetés globális észlelés alapján. Szókincsfejlesztés. Számfogalom alapozása. Matematikai terminológia előkészítése. Verbális emlékezet fejlesztése. Finommotorika. Kreatívitás. Szabad játék. Frontálisan irányított közös, egyéni. Célbadobós gyűjtögetős* Demonstrációs, és gyerekenként logikai készlet. Saját készítésű mintalapok a logikai elemből kirakható ábrák, képek segítésére. Célbadobós gyűjtögetős A földre a logikai készlet kinagyított elemeiből, 1-1 db sima felületű, egyforma méretű, különböző színű, kört, háromszöget, négyzetet tesszünk. A gyerekek egymás után babzsákkal célba dobnak az általuk megnevezett földön fekvő síkidomba. Ha helyesen nevezi meg a színt, a formát s célba is betalál, szabadon választhat egy elemet egy kosárnyi ömlesztett logikai lapból. Szervezés szerint 2x - 3x kerül sor a célbadobásra. A játék végén megszámlálják, hogy ki hány darabot gyűjtött, kinek, milyen alakú, színű eleme van.

25 Véletlenszerű csoportalakításra is alkalmas játék. 17. Számlálás előkészítése 2. Logikai készlet elemeinek megnevezése. Négyzet, kör, háromszög felismerése, megnevezése. Méret, szín, forma, felület. Tulajdonságainak megfigyeltetése. Azonosítás, megkülönböztetés globális észlelés alapján. Relációs szókincs. Síkidomok tulajdonságainak kiemelése. Feladattudat. Frontálisan irányított egyéni. Magyarázat. Mi van a zsákban 1.* Pillangó postások 1* Demonstrációs, és gyerekenként logikai készlet. Piros, zöld, kék, sárga virágok, tábla, ragacs. Mi van a zsákban 1. Nagyobb zsákot mutat fel a pedagógus, amivel a szőnyeg közepére áll. Maga köré ülteti a tanulókat a szőnyegre. Elmondja, hogy a logikai készlet felnagyított elemeit húzhatják ki a zsákból. A feladat az, hogy a kihúzott elem nevét meg kell mondani, aztán maguk elé a földre kell tenni! A húzás sorrendjét az Engem hívnak játékkal határozzák meg, így: engem hívnak Tündinek, hívom Attit! A körön kívül haladva odanyújtja a zsákot a kisfiúnak, aki kivesz egy síkidomot, s megpróbálja megnevezni alakja, színe szerint, - ha szükséges a társak segíthetnek, vagy rávezető kérdéssel a pedagógus oldja a visszahúzódó gyermek feszültségét. Addig folytatódik a játék, amíg mindenki sorra kerül. A tulajdonságok megnevezését egyénileg verbalizáltatjuk mindenkivel! Pillangó postások 1 A három pillangó című mesét ekkor már mindenki nagyon jól ismeri. A táblát álló egyenesekkel négyfelé kell osztani. Minden negyed tetején középen egy-egy virág van: piros, zöld, kék, sárga. A tanulók mint pillangók repkednek a teremben. Csengettyűszóra húznak egy elemet a logikai készlet lapjai közül, ragacsot tesznek a hátoldalára. A táblához repülnek, és a megfelelő helyre illesztik. Addig folytatódik a játék, csengettyű-

MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között

MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM. Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között MATEMATIKA TANMENET 1. ÉVFOLYAM Előkészítő időszak; átmenet óvoda és iskola között Heti: 3 óra Előkészítő időszak: 36 óra Készítette: Söpteiné Tánczos Ágnes Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg A program filozófiája

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde

kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? 10. modul Készítette: Abonyi tünde kié nagyobb? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése. Saját megfigyelések, megtapasztalások

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 2. MODUL: TANGRAMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Hány darab? 5. modul

Hány darab? 5. modul Hány darab? 5. modul Készítette: KÖVES GABRIELLA 2 Hány darab? A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Tapasztalati úton ismerkedés az adat fogalmával. Tapasztalatszerzés az

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Tanagramok. 2. modul. Készítette: Köves Gabriella

Matematika C 3. évfolyam. Tanagramok. 2. modul. Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam Tanagramok 2. modul Készítette: Köves Gabriella Matematika C 3. évfolyam 2. modul tanagramok 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés

Részletesebben

Kártyajátékok. 10. modul. Készítette: Abonyi tünde

Kártyajátékok. 10. modul. Készítette: Abonyi tünde Kártyajátékok. modul Készítette: Abonyi tünde matematika c. ÉVFOLYAM. modul: Kártyajátékok Kártyajátékok A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése.

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam

TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Beszédjavító Általános Iskola TANMENET-IMPLEMENTÁCIÓ Matematika kompetenciaterület 1. évfolyam Söpteiné Tánczos Ágnes Idő Tevékenységek (tananyag) 35. Az összeadás és kivonás egymás inverz művelete. Készségek,

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika)

Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) Matematika A 1. évfolyam Építések, kirakások (geometria és kombinatorika) 25. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 25. modul építések, kirakások

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel

mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel Matematika A 1. évfolyam mérőszám: hosszúság, tömeg és űrtartalom mérése alkalmi egységekkel 8. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 8. modul mérőszám: hosszúság, tömeg és

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

1 pont Az eredmény bármilyen formában elfogadható. Pl.: 100 perc b) 640 cl 1 pont

1 pont Az eredmény bármilyen formában elfogadható. Pl.: 100 perc b) 640 cl 1 pont 2012. január 28. 8. évfolyam TMat1 feladatlap Javítókulcs / 1 Javítókulcs MATEMATIKA FELADATOK 8. évfolyamosok számára, tehetséggondozó változat TMat1 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé

1.modul Válogatások, válogatások kétfelé FEJLESZTEN- Szeptember 1-2. óra 1.modul Válogatások, válogatások kétfelé Halmazok összehasonlítása szétválogatása: több, kevesebb, ugyanannyi. Relációk értelmezése. Meg- és leszámlálás tárgyakról, képekről.

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra

Matematika programterv. nyújtott első évfolyam. első év. 120 óra Matematika programterv nyújtott első évfolyam első év 120 óra Átdolgozta: Nagy Istvánné Jóváhagyta: Nagy Gábor Kőszeg, 2009. december TÉMAKÖR Tulajdonságok, relációk, állítások ( 1. modul ) Tájékozódjunk,

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Lerakó. 7. modul. Készítette: Köves Gabriella

Lerakó. 7. modul. Készítette: Köves Gabriella Lerakó 7. modul Készítette: Köves Gabriella Lerakó A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A tudatos észlelés, a megfigyelés és a figyelem fejlesztése Saját megfigyelések, megtapasztalások

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Batizi Pócsi Györgyné Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

összeadás, kivonás 9-ig

összeadás, kivonás 9-ig Matematika A 1. évfolyam összeadás, kivonás 9-ig 27. modul Készítették: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 27. modul összeadás, kivonás 9-ig modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4

ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 Matematika A 1. évfolyam ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 10. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 10. modul ismeretek a kis számokról: 1, 2, 3, 4 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR

TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR Matematika A 3. évfolyam TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB TÉGLALAP, NÉGYZET, KÖR 40. modul Készítette: SZILI JUDIT (A 11., 13., 15. PONTOT: LÉNÁRT ISTVÁN) matematika A 3. ÉVFOLYAM 40. modul TÉGLATEST, KOCKA, GÖMB

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul

FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA. 5. modul Matematika A 4. évfolyam FEJSZÁMOLÁS A TÍZEZRES SZÁMKÖRBEN A KÉTJEGYŰEKKEL ANALÓG ESETEKBEN. AZ ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS MONOTONITÁSA 5. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 4. ÉVFOLYAM 5. modul FEJSZÁMOLÁS

Részletesebben