Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-NAP SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szociális és gyermekvédelmi szabályozók HAJ-NAP SZOLGÁLTATÁSOK, A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV"

Átírás

1 HAJ-NAP HAJLÉKTALANOK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, NAPPALI MELEGEDŐK A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN IRÁNYELV Készítették: Ihnath Kata Stankovits Erika Varga Péter Zsabka Attila HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés A nappali melegedő általános jellemzői A feladatellátás célja, szakmai tartalma Az ellátottak köre Szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei Tájékoztatási kötelezettség A nappali melegedő szolgáltatásai Alapvető szükségletek kielégítésével, ártalomcsökkentéssel kapcsolatos szolgáltatások Pihenés lehetőségének biztosítása Személyi tisztálkodás feltételeinek biztosítása Egyéb higiénés szükségletekhez Személyes ruházat tisztításához feltételek megteremtése Étkezéshez szükséges feltételek biztosítása Pénzbeli és természetbeni juttatások biztosítása Csomag-, érték-, vagyonmegőrzés Elsősegély biztosítása Láz-, fájdalomcsillapítás, vitaminhiány-csökkentés Egészségügyi alapellátás megszervezése Egészségügyi szakellátáshoz és kórházi ellátáshoz való hozzáférés segítése Ügyintézéssel, információnyújtással kapcsolatos szolgáltatások, egyéni esetmunka Postacím biztosítása Telefonhasználat biztosítása Információs szolgáltatás Ügyintézés Tanácsadás Munkavégzés lehetőségének szervezése Önálló lakhatás megszerzésének segítése Egyéb szolgáltatások Szabadidős programok szervezése Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése Speciális önszerveződő csoportok támogatása HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 3. Működési feltételek Tárgyi feltételek Személyi feltételek Meglévő hazai szabályozások A nappali ellátás dokumentációs rendszere Látogatási és eseménynapló Eseménynapló Estenapló Javaslatok a nappali melegedő személyi feltételeire HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 1. BEVEZETÉS 1.1. A nappali melegedő általános jellemzői A Szociális Törvény értelmében minden 20 ezernél nagyobb lélekszámú településen december 31-ig ki kellett építeni a hajléktalan emberek nappali ellátását. A törvényi határidő leteltekor az ellátásra kötelezett települések több mint harmadában nem működött ilyen ellátás. Az ellátási típus óta rendelkezik állami normatív támogatással. A strukturális és a szemléletbeli változásokból adódóan folyamatosan változnak a szociális szolgáltatásokra vonatkozó szabályok is, így megváltozott a nappali ellátások rendszerbeli helye; a korábban szakellátásként definiált szolgáltatási forma januárjától az alapszolgáltatások közé került. A módosítás fő célja az volt, hogy a nappali ellátás az eddiginél nyitottabb, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási formává váljék. A Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai között szerepelt a hajléktalan emberek nappali ellátásának fejlesztése. A hajléktalanellátó intézményrendszer évi fejlesztésének irányai című hajléktalanügyi koncepció is kiemelt feladatként határozta meg a nappali melegedők szolgáltatásainak fejlesztését. Európai Uniós pályázati források igénybevételével néhány szervezet számára már biztosítottá vált (illetve a jövőben biztosítottá válik) a magasabb szintű és differenciált szolgáltatásnyújtás infrastrukturális feltétele, azonban a szolgáltatások működtetésének financiális háttere nem biztosított. A Nappali Melegedő elnevezés nem tükrözi az ellátási típus összetettségét, így meggondolandó az elnevezés megváltoztatása is (nappali centrum/nappali központ ) évben a nappali melegedő működtetésére igénybe vehető állami normatív hozzájárulás összege 220 e Ft/fő, amely még a jogszabály által előírt kötelező szolgáltatások biztosítására sem elegendő. A jelenlegi finanszírozási rendszer nem biztosítja annak lehetőségét, hogy az intézmény a nyújtott szolgáltatások után kiegészítő normatívát vehessen igénybe. Így az intézmények többsége számára megvalósíthatatlan, hogy olyan szolgáltatásokat is nyújtson, amely a hajléktalan emberek munkaerő-piaci és társadalmi integrációját segítené elő. Az irányelvben elsősorban ajánlások fogalmazódnak meg. HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 1.2. A feladatellátás célja, szakmai tartalma A Nappali Melegedő elsődleges célja, hogy a hideg időszakban fűtött helyiségben biztosítson melegedésre, étkezésre és alapszintű higiénés szolgáltatások elérésére lehetőséget hajléktalan személyek számára. Ezen kívül az intézmény a megjelenők számára olyan napközbeni ellátásokat/szolgáltatásokat nyújt, melyek segítik az adott személyt mindennapi problémáinak megoldásában, a hasznos időtöltésben valamint a hajléktalanságból kivezető egyéni megoldások megtalálásában. A szolgáltatás egyéni szükségletekre alapozott, rövid és hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a kliensek aktív és felelős részvételére. A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium, hogy a klienst szükséges támogatni a saját sorsa feletti felelősségének újraélésében, de nem helyes megoldani helyette azokat a feladatokat, amelyekre ő maga is képes. Az önkéntességre és a segítő programokra épülő ellátás rehabilitáló, reintegráló hatása a nyitott, mindenki számára igénybe vehető szolgáltatásokkal érhető el, mert az így kialakuló látogatói kör révén non-direkt módon támogatható, kialakítható mindazon készség, viselkedés mely szükséges a korábbi, vagy a jelenleg reálisan elérhető társadalmi környezetbe, lakhatási formába történő betagozódáshoz. Ugyanakkor fontos, hogy a szolgáltató, a nappali melegedő igénybevétele során jelezze a kliensnek, hogy a szolgáltatásnak ára van, így a melegedő igénybevétele feltételekhez köthető. A Nappali Melegedőben tehát egyszerre kell jelen lennie a kognitív, szupportív és edukatív eszközöknek Az ellátottak köre A nappali melegedőben elsősorban azoknak a személyeknek az ellátása biztosított, akik átmenetileg vagy tartósan a hajléktalanság állapotába vagy a hajléktalanság veszélyzónájába kerültek. A nappali melegedő szolgáltatásait igénybevevők között nagy számban jelennek meg az utcán élő fedél nélküliek és az éjjeli menedékhelyeken élő hajléktalanok. A lakosság legszegényebb rétegei is igénybe veszik időről időre az intézmény szolgáltatásait. HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 1.4. Szolgáltatások igénybevételének módja, feltételei A nappali melegedő szolgáltatásainak igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Az 1/2000. (I. 07.) SzCsM rendeletben ában meghatározott szolgáltatásokat az intézménynek térítés mentesen kell biztosítania. A jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért eseti térítési díj állapítható meg. Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a házirendben és a megállapodásban kell meghatározni. A nappali melegedőben a szolgáltatást igénybe vevő az információs szolgálatnál/szociális munkásnál jelentkezik be. A nyilvántartásba vételt a szociális munkás a nappali melegedők eseménynaplója az ellátásban részesítettekről és a nyújtott szolgáltatásokról című dokumentumon rögzíti (11. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet). Jogszabályban nem került meghatározásra a nappali melegedő igénybevételének semmilyen feltétele sem, a gyakorlatban a szolgáltatások igénybevételének feltételeként az intézmények a házirendben következő feltételeket határozzák meg: nagykorúság érvényes tüdőgondozói igazolás házirend megismerése és az abban foglaltak elfogadása Gyakorlat az alkoholos befolyásoltság állapotának vizsgálata is. A szolgáltatások rendszeres igénybevétele esetén törekedni kell a nappali melegedőben ellátott személy és a szociális munkás közötti írásbeli megállapodás megkötésére Tájékoztatási kötelezettség A nappali melegedő szolgáltatásairól, minden igénybevevőt a szolgáltatás kezdetén tájékoztatni kell. A tájékoztatás történhet: szóban, írásban, információs füzeteken keresztül. A tájékoztatás tartalmazza: az igénybe vehető szolgáltatásokat az intézmény házirendjét a vezetett nyilvántartásokat, HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 a panaszjogok gyakorlását, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteit, az ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségnyújtási lehetőségekről és az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről 2. A NAPPALI MELEGEDŐ SZOLGÁLTATÁSAI 2.1 Alapvető szükségletek kielégítésével, ártalomcsökkentéssel kapcsolatos szolgáltatások Pihenés lehetőségének biztosítása Fűtött intézmény, világítás és melegvíz ellátás Tekintettel arra, hogy az igénybevevők naponta változnak könnyen tisztítható és fertőtleníthető bútorzat Személyes biztonságérzet biztosítása A személyes tárgyak biztonságos megőrzésének biztosítása Televízió nézés biztosítása Személyi tisztálkodás feltételeinek biztosítása fürdőhelyiség hideg-melegvizes ellátással, tisztálkodáshoz szükséges textília tisztálkodó szerek (fürdőhab, sampon, borotva, borotvahab) hajszárító szükség esetén ruházat biztosítása Egyéb higiénés szükségletekhez kézmosási lehetőség, szappan/kézmosó szer egészségügyi papír HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 egészségügyi betét stb Személyes ruházat tisztításához feltételek megteremtése mosodahelyiség, mosáshoz szükséges gépek (mosógép, centrifuga), mosópor ruházat biztonságos szárítása (lehetőség szerint szárítógép) Étkezéshez szükséges feltételek biztosítása konyhahasználat, konyhai felszerelési tárgyak, edények evőeszköz, étel hűtőszekrényben történő tárolása (tároló dobozban, névvel ellátva) étkeztetés igénybevételéhez segítségnyújtás alapellátás keretében Pénzbeli és természetbeni juttatások biztosítása Különösen: gyógyszer kiváltásához nyújtott támogatás, krízishelyzetben élelem biztosítása, ruházat biztosítása, krízishelyzet esetén útiköltség biztosítása, munkába járáshoz bérlet biztosítása, szakosított ellátás igénybe vételéhez útiköltség biztosítása stb Csomag-, érték-, vagyonmegőrzés csomagmegőrző helyiség/ vagy szekrény biztonságosan zárható szekrények (A csomag- és értékmegőrzés szabályait érdemes külön szabályzatban meghatározni!) Elsősegély biztosítása Elsősegély nyújtása, elsősegély doboz megléte, HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 kötszer, fertőtlenítőszer Láz-, fájdalomcsillapítás, vitaminhiány-csökkentés láz-, fájdalomcsillapító gyógyszerek vitaminok. A gyógyszerek kiadásának szabályait külön szabályzatban kell meghatározni Egészségügyi alapellátás megszervezése Az egészségügyi alap és szakellátáshoz való hozzáférés segítése, tájékoztatás nyújtása Egészségügyi szakellátáshoz és kórházi ellátáshoz való hozzáférés segítése 2.2. Ügyintézéssel, információnyújtással kapcsolatos szolgáltatások, egyéni esetmunka Postacím biztosítása postacím biztosításához szükséges igazolás kiállítása levelek és egyéb küldemények átvételének és átadásának biztosítása Telefonhasználat biztosítása nyilvános telefon használatának lehetősége ingyenes telefonhasználati lehetőség biztosítása hivatalos ügyintézéshez, munkahelykereséshez, egyéb indokolt esetben Információs szolgáltatás internet hozzáféréssel (az igénybevevőknek önállóan, illetve szükség esetén a szociális munkások segítségével), tájékoztató anyagok igénybevételével, szóbeli tájékoztatással, HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 telefonszolgáltatással Ügyintézés jogosultságokhoz való hozzájutás segítése, jogok érvényesítése, képviselet, érdekvédelem, iratok beszerzésének segítése, kérelmek, adatlapok kitöltéséhez segítségnyújtás, munkába helyezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, beszerzése igazolások kiállítása Tanácsadás Az igénybevevő kérelmére a szociális munkás megszervezi a jogi, pszichológiai tanácsadást, illetve az igénybevevő számára életvezetési tanácsot nyújt közvetítés más intézmények felé (megfelelő ellátás felderítése, a folyamat elindítása, szervezése) egyéni esetkezelés, a szociális munkással megkötött írásbeli szerződés/megállapodás szerint Munkavégzés lehetőségének szervezése munkavégzéssel, munkahellyel kapcsolatos igények felmérése, munkaképesség felmérése reális célkitűzések megfogamzásának segítése álláskeresés támogatása (a munkaügyi kirendeltség állásajánlatainak nyilvánossá tétele, sajtóban megjelenő álláshirdetések) információnyújtás a Munkaügyi Központok szolgáltatásairól munkaképesség fejlesztése munkába állás segítése az erre irányuló tréningekkel vagy a tréningekhez jutás lehetőségével HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 intézményen belüli foglakoztatás megszervezése: munka rehabilitáció, fejlesztőfelkészítő foglalkozás Önálló lakhatás megszerzésének segítése Tájékoztatása lakhatást elősegítő, illetve támogatott lakhatási programokról Albérletkereséshez segítségnyújtás 2.3. Egyéb szolgáltatások Szabadidős programok szervezése Szabadidős programok különösen: TV-nézés, rádióhallgatás, újságolvasás, könyvkölcsönzés, ünnepekre való készülődés, vetélkedők, mozi-, színházlátogatás stb. (A szabadidős programok szervezése során a szociális munkás programtervet készít, amelyben rögzíti a programhoz szükséges eszközöket is. ) Valamilyen sportolási lehetőség biztosítása Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése konfliktuskezelési készség fejlesztése önismeret fejlesztése stressz kezelési technikák higiénés igény fejlesztése pénzkezelési technikák verbális készségek, kommunikáció fejlesztése Speciális önszerveződő csoportok támogatása csoportigények felmérése a csoportok elindításához szükséges feltételek kialakítása, vagy a feltételek kialakításának segítése HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 szükség esetén a csoport segítségnyújtás a csoportalakításhoz, a szabályrendszer kialakításához a csoport figyelemmel kísérése 3. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 3.1. Tárgyi feltételek Az 1/2000. SZCSM rendelet 75. -ban meghatározott tárgyi feltételek a nappali melegedőben: Nappali melegedő működtetésére az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. A nappali melegedő ezeken kívül rendelkezik: személyes, segítő beszélgetésekre szolgáló helyiséggel, több funkciós, valamennyi ellátást igénybevevő befogadására alkalmas helyiség, amely lehetőséget ad foglalkoztatás, szabadidős tevékenységek lebonyolítására, személyzet tartózkodására szolgáló iroda helyiséggel számítógép a személyzet részére és az ellátást igénybevevők részére (egyéb irodai eszközök), telefon és internet-használat a személyzet és az ellátást igénybe vevők részére HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 3.2 Személyi feltételek Nappali melegedő Intézményvezető Szociális segítő (tárgyévet megelőző év napi átlagforgalma alapján minden 50 megforduló ellátottanként) Szociális, mentálhigiénés munkatárs (tárgyévet megelőző év napi átlagforgalma alapján minden 50 ellátottanként) 1 fő 1 fő 0,5 fő Bentlakást nyújtó intézmények Nappali melegedő Intézményvezető Szociális munkás Szakirányú szakképzettség - szociális munkás, pedagógus mentálhigiénés szakirányú végzettséggel - szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, szociális gondozó és szervező Szakirányú szakképzettség hiányában - védőnő, teológus, népművelő, pedagógiai asszisztens Szakirányú szakképzettség - szociális munkás, szociális szervező - szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens Szakirányú szakképzettség hiányában - felsőfokú végzettségű védőnő, teológus, pedagógus, népművelő - pedagógiai asszisztens Szociális segítő Szakirányú szakképzettség - azonos a 3. pontban szereplő képesítésekkel HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 Szakirányú szakképzettség hiányában - azonos a 3. pontban szereplő képesítésekkel Utcai szociális munkás Szakirányú szakképzettség - szociális munkás, szociális szervező, pedagógus mentálhigiénés szakirányú végzettséggel - szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens Szakirányú szakképzettség hiányában - pedagógus, szociálpedagógus - szociális gondozó és szervező 4. MEGLÉVŐ HAZAI SZABÁLYOZÁSOK A nappali melegedő működését alapvetően 3 jogszabály határozza meg: Az évi III. tv. a szociális igazgatásról és ellátásokról, mely az alapszolgáltatások között nevesíti (65/F ) a nappali melegedőt. 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a ban meghatározza a nappali melegedő feladatait. A mellékletekben található a munkakörök felsorolása, a végzettség melyekkel az ellátható és a szükségesnek ítélt szakmai létszám, illetve a kötelezően vezetendő nyilvántartás (11. melléklet). 188/1999. (XII. 16.) Korm. Rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozások engedélyezéséről pedig meghatározza a szociális intézmény ideértve a nappali melegedő is- működési engedélyének megszerzésének módját. HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 5. A NAPPALI ELLÁTÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZERE 5.1. Látogatási és eseménynapló Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről: Az intézmény vezetője a nappali melegedőben az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 11. számú melléklete szerinti Nappali melegedők eseménynaplója az ellátásban részesítettekről és a nyújtott szolgáltatásokról című dokumentumot vezeti. A nyilvántartás alapján a gondozási napokat havonta és évente az intézményvezető összesíti. Ez alapját képezi az állami normatíva felhasználásának, elszámolásának, a mindenkori éves költségvetési törvény figyelembevételével. Sorszámozott, hitelesített dokumentum, amely rögzíti az igénybevevők számát és az igénybe vett szolgáltatásokat Eseménynapló Olyan hivatalos dokumentum, melyet az intézményben ügyeletet ellátó munkatárs köteles vezetni számozott füzetben. A naplóban bejegyzésre kerül minden olyan esemény, információ, az intézményben ellátottakkal kapcsolatos történés: melyre a következő nap(ok)on ügyeletbe lépő munkatársaknak szüksége lehet olyan közérdekű információkat tartalmaz, melyek az intézményi értekezleten szükséges vázlatosan rögzíti a rendbontásokat, konfliktusokat bármilyen fontosnak tartott vagy rendkívüli eseményt rögzít. Az eseménynapló kezelése, tartalmának ismerete az intézményben dolgozó szociális munkatársak feladata. Adatvédelmi értelemben kizárólag belső felhasználásra, a nappali melegedő működésének biztosítására alkalmazható. A benne lévő adatok, információk, az intézmény adatvédelmi szabályzatának megfelelően használhatók fel más célra. HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 5.3. Estenapló Amennyiben a nappali melegedő szolgáltatásait igénybevevővel szerződéskötésre kerül sor (egyéni esetkezelés, ügyintézés stb.), abban az esetben az együttműködés folyamatát a kliens esetnaplójában dokumentálni kell. 6. JAVASLATOK A NAPPALI MELEGEDŐ SZEMÉLYI FELTÉTELEIRE Munkanapokon (vagy más munkarend szerint dolgozó intézményekben évi 252 napot nem meghaladó mértékben) minimum 6 órás nyitva tartás jogszabályi kötelezettség, de törekedni kell a 8 órára, illetve a hétvégén és ünnepnapokon történő nyitva tartásra is, azon a településen ahol más ellátási forma nincs. Munkatársak heti 40 órás szerződéssel legyenek foglalkoztatva, vagyis napi 8 órát töltenek munkájukkal. (Jelentheti az adminisztratív feladatok elvégzését, a kliens érdekében történő ügyintézést, a nem irodához kötött feladatokat, stb.), de foglalkoztathatóak napi 6 órában is. Javasoljuk továbbá, hogy a nappali melegedő minimum 3 főállású fővel dolgozhasson egységenként, függetlenül a kliensszámtól. Ezek közül azonban elég, ha egy fő diplomás. HAJ-NAP.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN

Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Szakmai iránymutatás SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI INTÉZMÉNYE A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK KÖRÉBEN Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja

Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja HEFOP/2005/4.2 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése program Nappali Szolgáltató Centrum szakmai programja A projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv, Humánerőforrás-fejlesztési

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM NAPPALI MELEGEDŐ Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út 6/b Az intézmény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA. Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. SZAKMAI PROGRAM HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI OTTHONA Az intézmény fenntartója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény neve, székhelye: Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros, Bartók B. út

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA SZAKMAI PROGRAMJA Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27)501-400 Fax: (27) 313-412 szochaztitkarsag@gmail.com www.szocialishaz.hu VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014.

SZAKMAI PROGRAM 2014. SZAKMAI PROGRAM 2014. Kiss Andrea intézményvezető A szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadta a. számú határozatával. Tartalom I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 4 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ

SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZEMPONTOK AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI VIZSGÁLATÁHOZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT EGYÉB INTEGRÁCIÓ NAPPALI ELLÁTÁS: IDŐSEK KLUBJA DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA PSZICHIÁTRIAI BETEGEK

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-6615 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 15. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA ellenőrzési szempontsora 2012.

Részletesebben

Szakmai program 2011

Szakmai program 2011 Szakmai program 2011 1. Bevezető, általános információk 1.1. Bevezető szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal A szociális szolgáltatások tekintetében a fogyatékossággal élő emberek ellátásában a

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30.

AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN. Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. AKTUÁLIS SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A GYAKORLATBAN Diakóniai Szakmai Nap Debrecen, 2013. szeptember 30. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK ami a 2013. évben eddig történt 2 JOGSZABÁLYOK 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT. Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP SAJÁT LAKÓKÖRNYEZETBEN AZ ÖNÁLLÓ ÉLETET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MUNKACSOPORT IRÁNYELVEK A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSOK TÉMAKÖRÉBEN Készítette: Kovács Edina Vas Imréné Zalabai Péterné Csörsz Klára NAP.doc

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2012.

SZAKMAI PROGRAM 2012. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2012. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003.

ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztály ÚTMUTATÓ A TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSÉHEZ 2003. Szerkesztette: Kisgyörgyné Cziráki Andrea Szerzők: Kisgyörgyné Cziráki

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA BÁTASZÉK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2013. A Gondozási Központ költségvetési szerv Neve, székhelye Telephelyei Gondozási Központ Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai u. 21. a.) 7140 Bátaszék,

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető

Szakmai Program. Hatályos: 2014. naptól. Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház. Készítette: Szepes Péter intézményvezető Piroska-Liget Átmeneti Gondozóház 1106 Budapest, X. ker., Jászberényi út 24-36. Intézményvezető: 70/503-9146 Gazdasági iroda: 70/408-1879 e-mail: info@piroskaliget.hu www.piroskaliget.hu Szakmai Program

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben