SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata"

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az intézmény ellátási területe: Dunaújváros közigazgatási területe Az intézményben ellátottak köre, száma: 40 férőhely /gyermekek szülők/ A Családok Átmeneti Otthona az Útkeresés Segítő Szolgálaton belül, mint önálló szakmai egység működik, önálló telephelyen. A Családok Átmeneti Otthona folytonos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője számára alaptevékenységként átmeneti gondozást biztosít. Az átmeneti gondozás keretében a gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodik a Gyvt.45.. (1) előírtak szerint. Az otthontalanná vált szülő kérelmére a Családok Átmeneti Otthonában együttesen helyezhető el gyermek és szülője, biztosítva az együttes lakhatást és a szükség szerinti további ellátást, segítséget nyújtva a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez. Az intézményben folyó gondozás célja az ellátásra szorulók befogadása (lakhatásuk biztosítása); közreműködés a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében; segítség a krízishelyzet kezeléséhez, a személyes célok megalapozásához, a jövő tervezéséhez; a társadalomba történő visszailleszkedés elősegítése. Alapvető, hogy minden gyermek egyéni fejlődésének, biológiai szükségleteinek megfelelő, személyre szóló ellátást kapjon. Ehhez igazodnak a gondozás, a nevelés alapelvei, az elvégzendő feladatok, módszerek, eszközök és feltételek. Az intézményben elhelyezett gyermekek gondozása során az iskolai oktatást úgy kell biztosítani, hogy lehetőség szerint - iskolaváltás ne történjen. A Családok Átmenti Otthonába felvételüket kérhetik Dunaújvárosba állandó lakcímmel rendelkező családok: akik életvezetési szociális, vagy családi krízis miatt otthontalanná váltak, továbbá védelmet kereső szülő és gyermek.

2 2 válsághelyzetben lévő bántalmazott v. várandós anya, illetve szülészetről kikerülő anya és gyermeke Az otthon igénybevétele önkéntes, az ellátás a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére történik. A Családok Átmenti Otthonába történő beutalás módja: A kérelmező szülő igényét írásban terjeszti elő a Útkeresés Segítő Szolgálat vezetőjéhez, aki az ellátás igénybevételéről 15 napon belül dönt. A kérelmet előterjesztő szülő(k) az otthont személyesen megtekintheti, ahol tájékoztatást kap az ellátás tartamáról, a házirend szabályairól, a panaszjog gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, a kezelt adatokról. A beköltözés az intézményvezető írásos engedélye alapján történik. Az írásbeli megállapodást követően a család a családgondozóval együttműködve meghatározzák, hogy miben kérnek segítséget, együtt meghatározzák a közös célokat, az együttműködés módját. Ha férőhely hiányában az intézményvezető az ellátást nem tudja biztosítani, akkor a gyermeket veszélyeztető helyzetről értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, várandós nő esetében a védőnői szolgálatot. Tájékoztatja, és felhívja a szülő figyelmét, hogy helyzetének megoldására milyen szolgáltatásokat tud önkéntesen igénybe venni. Így pl.: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, hajléktalan ellátás, egészségügyi szolgáltatások, stb. Az átmeneti otthonban az ellátás a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig biztosítható. Az ellátás indokolt esetben további maximum 6 hónappal illetve a tanév végéig meghosszabbítható. A Családok Átmeneti Otthona a következő elhelyezési feltételeket biztosítja: szülő(k) és gyermeke együttes lakhatását otthonszerű elhelyezési formában, a étkezés és a főzés feltételei biztosítottak, személyi tisztálkodás, mosás feltételei kialakítottak, közös konyhafelszerelésével mód van a krízishelyzetek kezelésére, a kialakított mosókonyhát a lakók szükségletük szerint igénybe vehetik, Krízisszoba kialakítása, amely az éjszakai v. azonnali elhelyezést igénylő esetekben maximum három éjszakai befogadására szolgál. Közösségi együttlétre alkalmas szobát alakított ki az intézmény, ahol gyermekfoglalkozások/gyermekfelügyelet biztosítható. A szoba alkalmas TV nézésre, és más közös programok lebonyolítására. A Családok Átmeneti Otthona a következő ellátásokat biztosítja

3 3 A lakrészek életvitelszerű tartózkodásra alkalmasak. Az otthon ágyneműt és szükség szerinti textíliával történő ellátást biztosít. A családok önellátók, a gyermekek életkoruknak megfelelő napközbeni ellátást vesznek igénybe, a családgondozók figyelemmel kísérik a gyermekek megfelelő étkezését. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételekor /bölcsőde, óvoda, isk. napközi/ a fizetendő térítési díjat az intézmény téríti meg. A szülő kérésére v. akadályoztatása esetén, illetve a gondozási tapasztalatok alapján a gyermekek teljes körű ellátását biztosítja. Krízishelyzetben élelmiszert biztosít. Elsősegélyhez szükséges felszerelést biztosított, orvosi ellátáshoz igénybevételét a gondozók megszervezik. A szülő munkavégzésre v. egyéb indokolt távolléte/akadályoztatása esetén segítségnyújtás a gyermek ellátásához, gondozásához. Jogi, pszichopedagógiai, mentális tanácsadás működtetése. A Családok Átmeneti Otthonának szakmai feladatai Az otthon szakmai munkájának meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy az otthontalanság, a bizonytalan élethelyzet a gyermek biztonságérzetét és személyiségét súlyosan veszélyeztető állapot. Az otthon, olyan segítségnyújtási módokat, amely biztonságot, kiszámíthatóságot, tervezhetőséget nyújt. A Családok Átmeneti Otthonában történő tartózkodás időtartama korlátozott. A szociális segítség szempontjából minden család esetében egy közös cél van: önálló lakáshoz, v. lakásbérleményhez segíteni a családokat. Ehhez azonban a megoldási lehetőségeket más és más úton érhetők el a kiváltó okoktól függően. Ezért minden családra külön-külön kell gondozási tervet készíteni. A gondozási terv tartalma a családgondozó és a család által közösen feltárt okokat, a reálisan meghatározott célt, és azokat a megoldási módokat, teendőket, amely a cél elérését megalapozzák. A gyermek gondozási tervben szerepeltetni kell, ha speciális segítséget igénylő problémák merülnek fel. A közösen meghatározott cél érdekében a családok igénybe vehetik az intézmény tanácsadásait /jogi, pszichopedagógiai/. Az otthon pszichopedagógus-gyógypedagógus alkalmazásával speciális segítséget nyújt a szülőknek gyermekük neveléséhez, esetenként fejlesztéséhez. A családgondozók együttműködnek a családsegítésben v. gyermekjóléti szolgálatnál dolgozó kollégákkal, és esetmegbeszélés keretében egyeztetik a faladatokat. Különösen nagy jelentőségű ez olyan esetben, ha a család már korábban kapcsolatot tartott valamelyik alapellátással. A családgondozók megszervezik, hogy a család (szülő v. gyermek) olyan tanácsadásokhoz való hozzájutást, ami indokolt, de az otthon nem működtet. Így pl. családsegítés keretében:

4 4 munkavállalási tanácsadás adósságkezelési tanácsadás mentálhigiénés tanácsadás a gyermekjóléti szolgáltatás keretében: pszichológiai tanácsadás életvezetési tanácsadás gyógypedagógiai tanácsadás Szükség szerint segíteni kell a családokat speciális ellátások igénybevételéhez,(így pszichiátriai, egészségügyi). Segíteni kell a lakókat abban, hogy rendszeres jövedelemmel rendelkezzen, hogy önálló életvitelük anyagi alapja meglegyen. A családgondozók figyelemmel kísérik a családok egészségügyi állapotát, kapcsolatot tartanak az egészségügyi szolgáltatókkal (védőnő, háziorvos, házi gyermekorvos). Különösen nagy figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek felismerésére, a klienssel történő felismertetésre, mert az, családon belül veszélyezteti a gyermeket, és hatással van az otthon egész környezetére. Az otthon dolgozói szabadidő hasznos eltöltéséhez, különböző programokat szerveznek A családokat képességeik, érdeklődésük, életkoruk figyelembevételével be kell vonni az intézmény napi életébe (pl. háztartásvezetés, házkörüli tevékenységek), mely tapasztalataikat a jövőbeni életükben jól hasznosíthatnak. Az intézmény havonta szervez lakógyűlést, hogy az esetlegesen felmerülő konfliktusokat tisztázni lehessen. Az otthon vezetése Érdekképviseleti fórum tagjaival folyamatosan egyezteti új kezdeményezéseket, javaslatokat, azok összehangolását a házirend szabályaival. A Megállapodásban rögzítetteknek megfelelően a családok térítési díjat kötelesek fizetni. Az otthon ösztönzi, és lehetőséget biztosít előtakarékoskodásra. Havonta - egyéni megállapodás alapján. - lehet pénzösszeget elhelyezni az intézmény letéti számlájára. A letétbe elhelyezett összeg a kilépés anyagi fedezetét segíti, az otthonból történő távozáskor vehető fel. A Családok Átmeneti Otthonában az elhelyezés megszűnése A családok elhelyezése megszűnik: ha a szülő kéri, v. ha az elhelyezés alapjául szolgáló ok megszűnik, határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam illetve a meghosszabbított időtartam leteltével, Ha a szülő és gyermeke a házirendet többször súlyosan megszegik a Megállapodást fel kell bontani.

5 5 Ha a gondozás időtartama letelt és a család a gyermek elhelyezéséről nem tud gondoskodni, értesíteni kell a gyámhivatalt. Értesíteni kell a gyámhivatalt akkor is, ha a gondozási idő letelte előtt már nyilvánvalóvá válik, hogy a szülő a jövőben nem tud gondoskodni a gyermekről. A kilépést minden esetben megelőzi egy felkészítő, támogató jellegű beszélgetés. Az intézmény dokumentációja Törvényekben és rendeletekben meghatározott nyilvántartások szabályszerű vezetése. Az intézményvezető által szükségesnek tartott dokumentumok vezetése, amely nem lehet ellentétes a jogszabályokban előírtakkal. Az intézmény működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat, a házirend, illetve egyéb a törvényi előírásoknak megfelelő szabályzatok, dokumentációk biztosítják. Az intézmény szervezeti felépítését a működtetett szolgáltatásokat az SZMSZ 7.sz melléklet tartalmazza. A szolgáltatások szakmailag önállóak. Dunaújváros, július.hó 01..nap Kissné Fekete Éva intézményvezető

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára

JAVASLAT. a Pásztói Gondozási Központ tevékenységének felülvizsgálatára VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-181 / 2013. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a Pásztói Gondozási

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM Módosított, javított változat Készült: a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján Máriakéménd, 2009. szeptember 30. Bevezető A Máriakéméndi Gyertyaláng

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben