MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, november 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. november 20."

Átírás

1 MIT TEGYÜNK, HA JÖN AZ ADÓELLENŐR? Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, november 20.

2 Újdonságok az adóellenőrzésben KOCKERD kérdőív Adóregisztrációs eljárás Revizor + NAV nyomozók közös fellépése Fedett tevékenység, titkos információgyűjtés Régi módszerek visszatérnek - anyagmérleg - írásos nyilatkozattétel

3 ADÓREGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS Art. és Ctv. kapcsolódó szabályai

4 MIKOR kerülhet rá sor: a) adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásakor b) adószám megállapítását követő 1 éven belül c) vtv / spec. tag változása

5 EREDMÉNYE lehet: a) adószám megadása / adószám megállapításának megtagadása b) adószám törlése

6 Adóregisztrációs eljárás Cégalapítás Cégmódosítás Vezető tisztségviselő Tulajdonos Vezető tisztségviselő Tulajdonos

7 Adóregisztrációs eljárás Cégalapítás Cégmódosítás Vezető tisztségviselő Tulajdonos Vezető tisztségviselő Tulajdonos Különösen kockázatos Különösen kockázatos Különösen kockázatos Különösen kockázatos

8 I. ADÓSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSAKOR (Cégalapítás)

9 SZEMÉLYI KÖRÜLMÉNYEK = akikre hivatkozással az adóhatóság megtagadhatja az adószám megállapítását: Az adószámot kérő adózó a) vezető tisztségviselője b) kft., zrt. 50% feletti szavazati jogos vagy minősített többségi befolyású tagja (továbbiakban tag)

10 AKADÁLYOK a) olyan más adózó jelenlegi / volt vezető tisztségviselője / tagja, amely aa) adótartozással rendelkezik ab) adótartozással jogutód nélkül szűnt meg ac) adószámát jogerősen törölték b) adótartozással rendelkezik

11 AKADÁLYOK a) MAGÁNSZEMÉLY b) MAGÁNSZEMÉLY másik cége aa) adótartozása van (180 nap) ab) adótartozással szűnt meg (5 év) adótartozása van (180 nap) ac) adószámát törölték (5 év)

12 II. HA MEG KELLETT VOLNA TAGADNI AZ ADÓSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁT

13 ha a megállapítást követő 1 éven belül az adóhatóság tudomására jut: az adószám megadására valamely akadály fennállása ellenére került sor ld. Art. 24/D. /köv. III. pont/

14 III. Később felmerülő akadály (cégmódosítás)

15 HA vtv / spec. tag személyében változás 1. a tudomásszerzést követő 30 napon belül MEGVIZSGÁLJA, hogy a változás miatt bekövetkezett-e valamely akadály 2. akadály megállapítása esetén FELSZÓLÍTJA az adózót, hogy 15 napon belül hárítsa el HA nem tesz eleget a felszólításnak + mulasztását nem menti ki, Art. 24/B. TÖRLI AZ ADÓSZÁMOT (De: törlő határozatot közvetlenül az adózóval közli)

16

17 Fokozott adóhatósági felügyelet

18 Kockázatelemzési eljárás: - vezető tisztségviselő változása esetén - tag változás esetén - kérdőív kiküldés - a pénzügyi, személyi és tárgyi feltételek vizsgálata - fokozott adóhatósági felügyelet alá vonás, legfeljebb 1 év - gyakoribb bevallás benyújtásra kötelezhetik, illetve a bevallást adótanácsadó v. adószakértő ellenjegyzéséhez köthetik

19

20 Kitöltési útmutató az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Az állami adóhatóság az adószám megállapítását, illetőleg az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 24/D. szerinti eljárást követően haladéktalanul kockázatelemzési eljárást folytat le, amely során az adózó részére kérdőívet küldhet, amelyen - az adózó által végezni kívánt tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállásának ellenőrzése céljából- az alábbiakra hívja fel az adózót: a) a tevékenység részletes bemutatása, b) a foglalkoztatottak számával, az alkalmazás jellegévei kapcsolatos információk közlése, c) a tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközök bemutatása, d) a tevékenység végzéséhez szükséges helyiség adataira, valamint a helyiség használatának jogcímére vonatkozó információk közlése, e) a végezni kívánt tevékenységhez rendelkezésre álló pénzügyi, finanszírozási források részletes bemutatása. A kérdőív kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók: A KOCKERD számú nyomtatvány a kitöltést követően postai úton, vagy az adóhatóság ügyfélszolgálatain, kirendeltségein keresztül eljuttatható az adóhatósághoz. Az adózó számára megküldött kérdőívben szereplő kérdések megválaszolása során kérjük figyelembe venni a kitöltési útmutatóban foglaltakat és ügyeljen az Önre vonatkozó maximális kitöltöttségre. Figyelem! A kérdőív kitöltése dátum és aláírás nélkül érvénytelen! Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdőívet büntetőjogi felelősség mellett tölti ki.

21 10 nap adószám törlése törvényességi eljárás

22 A kérdőív határidőn túli visszaküldése csak abban az esetben nem vonja maga után az adószám törlését, ha adózó kimentési kérelmet is csatol a visszaküldött kérdőív mellé melyben olyan hitelt érdemlő igazolható okokat terjeszt elő, amelyek valóban indokolják a késedelmet. NAV Baranya Megyei Igazgatósága

23

24

25 Art. 1. (5) Az adóhatóság az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót jogainak érvényesítésére figyelmezteti. Ket. 1. (2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. Ket. 7. A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.

26 REVIZOROK + PÉNZÜGYI NYOMOZÓK

27 Pénzügyi nyomozó: - az a pénzügyőr, aki a NAV bűnmegelőzési, bűnüldözési, bűnfelderítési és nyomozati feladatait látja el, - a NAV állományában lévő azon személy, aki az előbbi feladatokat kormánytisztviselői jogviszonyban látja el.

28 Pénzügyi nyomozó Adóellenőr - Titkos információgyűjtés - Leplezett figyelés - Kényszerítő eszközök (pénzügyőr) - Igazoltatás (pénzügyőr) - Lefoglalás (pénzügyőr) - ellenőrzéshez szükséges helyiségbe beléphet - váll. tev. összefüggő járművet átvizsgálhat - iratokba betekinthet, megvizsgálhat - tájékoztatást, nyilatkozatot kérhet - kacsolódó vizsgálatot végezhet

29 Titkos információgyűjtés informátort, bizalmi személyt vagy a NAV-val titkosan együttműködő más személyt vehetnek igénybe, a kilétét leplező fedett nyomozó igénybevételével információt gyűjthetnek, adatot ellenőrizhetnek, fedőokiratot állíthatnak ki, használhatnak fel, fedőintézményt hozhatnak létre, és tarthatnak fenn, a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható és vele kapcsolatban lévő személyt, megfigyelhetnek, arról információt gyűjthetnek, az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik, hírközlési rendszerekből és egyéb adattároló eszközökből információt gyűjthetnek.

30 a velük együttműködők tevékenységéért indokolt mértékű anyagi ellenszolgáltatást nyújthatnak a nyomozás megszüntetésének kilátásba helyezésével információszolgáltatásban állapodhatnak meg a bűncselekmény elkövetőjével, ha a megállapodással elérhető bűnüldözési célhoz fűződő érdek jelentősebb, mint az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződő érdek

31 ÚJ VESZÉLYEK

32 büntetőeljárás és adóeljárás együttes megindítása iratok lefoglalása, bevonása zár alá vétel és biztosítási intézkedés együttes alkalmazása iratbetekintési jog korlátozása

33 Önellenőrzés büntethetőség Jogszerűtlen adóbevallás lehetséges okai Szándékos magatartás Tévedés az adóhatóság megtévesztése, az adóbevétel összegének csökkentése érdekében a jogszabály helytelen értelmezése, elírás, számolási hiba az önellenőrzés nem mentesít a bűntető jogi hátránytól

34 Strómanok felelőssége Csőd törvény 33/A. - akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak, vezetőnek minősül az is, aki a gazdálkodó szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt - ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el

35 Régi veszélyek új megfogalmazásban cég eladása, adótartozás, törölt cég, eltiltás, stb a korábbi vezető tisztségviselő, vagy tag nem lehet - tisztségviselő, - többségi tulajdonos, (Gt, Ctv, Csődtv, Art)

36 VÉDEKEZÉS

37 Adókockázatok csökkentése = adótervezés - többségi tulajdon megszüntetése - egyéni vállalkozás, Bt, Kkt elhagyása - kapcsoltság kizárása - vagyonőrző cég - külföldi bankszámla

38 LEFOGLALÁS = ELLEHETETLENÜLÉS Tükör server Iratmásolat hátrahagyását kérni Iratőrzési hely és a székhely szétválasztása A könyvelő sem őrizgetheti az ügyfél iratait Minden jogorvoslati lehetőség kihasználása

39

40 FOGALOM alacsony vagy 0 % az adókulcs kettős adózást kizáró egyezmény nincs a tényleges tulajdonosok anonimitása biztosított

41 Nem offshore állam

42 OFFSHORE CÉG TÍPUSAI MAGÁNYOS OFFSHORE TÁRSAS OFSHORE SZERZŐDÉS KAPCSOLATBAN ÁLL EGY MAGYAR TÁRSASÁGGAL TULAJDONOSI KAPCSOLATBAN ÁLL EGY MAGYAR TÁRSASÁGGAL

43 Oldalági offshore Megrendelő árbevétel pályázat Fővállalkozó vállalkozói díj Alvállalkozó osztalék OFFSHORE cég

44 Rejtőzködő offshore GIBRALTAR Offshore Offshore Offshore Offshore MÁLTA vagy CIPRUS EU Holding HUNGARY Magyar Holding Cég Cég Cég

45 Társas offshore alapítása és működtetése

46 Hozzávalók Offshore cég Offshore ügyvéd MAGYAR CÉG Magyar ügyvéd Külföldi bankszámla

47 Magyar cég tagjai Magyar magánszemély OFFSHORE CÉG Magyar Jogi személy

48 Cégalapítás kintről Off-shore ügyvédi iroda Alapító iratok, meghatalmazás Magyar ügyvédi iroda Társasági szerződés aláírása a off-shore cég nevében Magyar cég Társasági szerződés

49 Írányítás bentről Off-shore ügyvédi iroda meghatalmazás Magyar ügyvédi iroda Szavazás a taggyűlésen Határozat

50 Kontroll biztosítása a magyar cégbeli részesedésre vételi jog kikötése ügyvezetés megválasztása határozatlan időre eltérő döntési jogosultságok az üzletrészek részvények esetében (pl. aranyrészvény) részesedés elidegenítéséhez társasági beleegyezés szükséges az offshore cég bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság kizárólag a tényleges tulajdonost illeti meg

51 Tilos a magyar bankszámla!

52

53 OFFSHORE Költség számlázás MAGYAR CÉG KÖVETKEZMÉNY - az NAV igényli a teljesítés bizonyítását, - ennek hiányában fiktív a számla

54 Az offshore cég funkciói Adózatlan nyereség felhalmozása Adózott eredmény leszívása Vállalat finanszírozás Vagyonőrzés Külkereskedelem eredménye itt csapódik le Tagi osztalék formájában Tőke Tőketartalék Kölcsön Tulajdonos elrejtése Kapcsoltság megszüntetése!!!

55 EXPORT

56 Magyar cég EXPORT

57 EXPORT Magyar cég Off-shore

58 EXPORT Magyar cég Off-shore Tényleges vevő

59 EXPORT Magyar cég Alacsony áron eladás Off-shore Tényleges vevő

60 EXPORT Magyar cég Alacsony áron eladás Off-shore Piaci áron továbbértékesítés Tényleges vevő

61 EXPORT Magyar cég Alacsony áron eladás Off-shore Árrés itt adózik Piaci áron továbbértékesítés Tényleges vevő

62 IMPORT

63 Magyar cég IMPORT

64 IMPORT Magyar cég Off-shore

65 IMPORT Magyar cég Off-shore Tényleges eladó

66 IMPORT Magyar cég Off-shore Piaci áron értékesítés Tényleges eladó

67 IMPORT Magyar cég Magasabb áron továbbadás Off-shore Piaci áron értékesítés Tényleges eladó

68 IMPORT Magyar cég Magasabb áron továbbadás Off-shore Árrés itt adózik Piaci áron értékesítés Tényleges eladó

69 Az offshore cég funkciói Adózatlan nyereség felhalmozása Adózott eredmény leszívása Vállalat finanszírozás Vagyonőrzés Külkereskedelem eredménye itt csapódik le Tagi osztalék formájában Tőke Tőketartalék Kölcsön Tulajdonos elrejtése Kapcsoltság megszüntetése!!!

70 Osztalék útja Magyar cég Osztalék adómentesen Társas Offshore Szja tv Egyéb jövedelem Jövedelem Magyar tulajdonos

71 Ha a haszonhúzó a magánszemély Egyéb jövedelem (Szja tv 28. ) 16 % szja 27 % eho

72 Az offshore cég funkciói Adózatlan nyereség felhalmozása Adózott eredmény leszívása Vállalat finanszírozás Vagyonőrzés Külkereskedelem eredménye itt csapódik le Tagi osztalék formájában Tőke Tőketartalék Kölcsön Tulajdonos elrejtése Kapcsoltság megszüntetése!!!

73 Finanszírozás I. Magyar kft Offshore társaság HUF tőkeemelés Pl.: tőketartalék

74 magyar tulajdonos 1/3 Magyar kft. Tőke offshore társaság 2/3

75 magyar tulajdonos 1/2 Magyar kft. Tőke offshore társaság 1/2 DE!! Osztalékhoz való jog eltérő

76 Finanszírozás II. Magyar kft Offshore társaság HUF tagi kölcsön Kapcsoltság!!! Piaci kamat!!!

77 Offshore társaság Magyar kft HUF kölcsön 20 % kamat kamat apport évente

78 Vagyonőrzés, Vagyonáthelyezés Törzstőke emelés Apport Átalakulás Kedvezményezett átalakulás Kedvezményezett részesedéscsere

79 A készpénz repatriálása Átutalás Személyi poggyászként Bankkártya használata Cégbe helyezés (törzstőke, tagi kölcsön) Tulajdon vasárlás Kedvezményezett részesedéscsere

80 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás

81 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás

82 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás Offshore cég belépése magyar cégbe

83 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás Offshore cég belépése magyar cégbe

84 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás Offshore cég belépése magyar cégbe Osztalék utalása Offshore cég bankjába

85 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás Offshore cég belépése magyar cégbe Osztalék utalása Offshore cég bankjába

86 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás Offshore cég belépése magyar cégbe Osztalék utalása Offshore cég bankjába Osztalék felvétel offshore bankjából

87 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás Offshore cég belépése magyar cégbe Osztalék utalása Offshore cég bankjába Osztalék felvétel offshore bankjából

88 A jogsértés határpontja Offshore cég alapítás Offshore cég belépése magyar cégbe Osztalék utalása Offshore cég bankjába Osztalék felvétel offshore bankjából Felvett osztalék nem szerepel a magyar szja bevallásban

89 Ha a haszonhúzó a magánszemély Egyéb jövedelem (Szja tv 28. ) 16 % szja 27 % eho

90

91 Köszönöm a figyelmet

92 Az előadás képei letölthetőek: Főmenű Előadások

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2.

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2. ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. május 2. FOGALOM alacsony vagy 0 % az adókulcs kettős adózást kizáró egyezmény

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete Budapesti CORVINUS Egyetem Számvitel mester szak II. évfolyam Ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirány Offshore

Részletesebben

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31.

ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31. ADÓTERVEZÉS- VAGYONÁTHELYEZÉS- OFFSHORE- ADÓAMNESZTIA 2012. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2012. január 31. FOGALOM alacsony vagy 0 % az adókulcs kettős adózást kizáró egyezmény

Részletesebben

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. március 10. a tulajdonosok között férj magyar kft. feleség férj férj részesedés szerzés feleség feleség férj, feleség

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök Menedzserpraxis Mit tegyünk, ha jön az adóellenőr? Budapest, 2013. október 8. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adócsalás Cégtemető Felelősség Budapest, 2014. június 23. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Témák: Adócsalás

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adócsalás Cégtemető Felelősség Budapest, 2014.október 21. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Témák: Adócsalás

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Adócsalás Cégtemető Felelősség Budapest, 2014.december 3. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Témák: Adócsalás

Részletesebben

Adócsalás Cégtemető Felelősség

Adócsalás Cégtemető Felelősség Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete Fejér Megyei Szervezete Adócsalás Cégtemető Felelősség Székesfehérvár, 2015. január 21. Előadó: Vadász Iván alelnök Magyar árnyékgazdaság a GDP %-ban 120 100

Részletesebben

1. Adóigazgatási eljárás

1. Adóigazgatási eljárás Felkészülési anyag a PénzSztár vetélkedőben résztvevők számára 1. Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási eljárás szűkebb értelemben az adózó jogainak és kötelezettségeinek adóhatóság által történő megállapítását,

Részletesebben

Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7.

Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek. Budapest, 2012. szeptember 7. Adóváltozások 2012-2013 Új veszélyek Budapest, 2012. szeptember 7. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások ÁFA elszámolás teljesítés szemlélet pénzforgalmi szemlélet Pénzforgalmi szemléletű

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D. PénzSztár. Adóigazgatási eljárás A N Y A G NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É D PénzSztár Adóigazgatási eljárás A N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július 3 Adóigazgatási eljárás Az adóigazgatási

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása (I. rész) a 2011. évi CLVI. törvény alapján 1. Az Art hatálya [Art. 4. -ának (4) bekezdése] A kiegészítő előírás szerint az Art.-ot kell alkalmazni

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12.

ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV. 2009. június 12. ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2009. június 12. 1 BEVEZETÉS Az Ellenőrzési Kézikönyv az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH, illetve állami adóhatóság) ellenőrzési eljárásának legfontosabb szabályait tartalmazza.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek Hatályos: 2013. 01. 01-től 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

T/1377. számú törvényjavaslat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

T/1377. számú törvényjavaslat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1377. számú törvényjavaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2010. október 2010. évi törvény a Nemzeti Adó-

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

2010. évi CXXII. törvény. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról I. FEJEZET

2010. évi CXXII. törvény. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról I. FEJEZET 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról Az állami adóhatósági és vámhatósági feladatoknak a minőségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása, és az azokhoz szükséges

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

T/13218. számú törvényjavaslat. a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13218. számú törvényjavaslat a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától

Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Rózsa Krisztina A gazdasági társaságok alapítását és működését érintő fontosabb módosítások 2012. március 1. napjától Dr. Imre Miklós, Korom Ágoston Lehetővé teszi-e az uniós jog a közjegyzői szakma

Részletesebben

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Kitöltési útmutató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 24/F. (1) bekezdésében foglalt intézkedés végrehajtására kitöltendő KOCKERD kérdőívhez Az állami adóhatóság az adószám megállapítását,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben