A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM. bele. A szoros olvasás eredménye az igazság, a látás, de muszáj védekezni ellene, mert elviselhetetlen.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM. bele. A szoros olvasás eredménye az igazság, a látás, de muszáj védekezni ellene, mert elviselhetetlen."

Átírás

1 110 Figyelô bele. A szoros olvasás eredménye az igazság, a látás, de muszáj védekezni ellene, mert elviselhetetlen. A Filip-vers már önmaga hagyományainak megfelelôen is eredendôen epikus és mozaikszerû. A versszerkezet párhuzamosságokat hordoz, gyakori a történetmozzanatok mellérendelése, tele van nézôpontváltásokkal, olykor keveri a hangnemeket. Az egyes részek között sokszor nagy az asszociációs távolság, így a szerkezet a szakadozottság és a kihagyásosság érzetét kelti. Erôs képkivágásokkal, filmszerû lassításokkal, ráközelítésekkel, vagyis montázstechnikával dolgozik. A kötet gyengébben sikerült darabjai eklektikusak, széttartóak, mert a költôi szemlélet nem tudja eléggé immanenssé és koherenssé tenni ôket, így erôtlennek és kimódoltnak hatnak. Ekkor a vers veszít erejébôl, mert hiányzik a retorikai-stilisztikai feszesség és a poétikai feszültség (GYÓGYULÁS, A TÖR- MELÉK KÖZÜL). Néhány esetben a leleplezés, a kimondás vágya publicisztikai közhelyet eredményez, amit nem vett észre a korrektúrázó szoros önolvasás. Az összeesküvés valóságában / él az író, azt mondja, manapság / mindennek többlet súlya van, / aminek látszik, semmi nem az. (FÜGGÖNY ÁLTAL HOMÁLYOSAN.) Szóikonjai hangulatukban és a kötet neveinek allúziójában nem a képzuhatagosan burjánzó, hanem a szorongásos szürrealistákkal tart erôs rokonságot (Giacometti, Magritte). Jóllehet a szürrealista allúziók erôltetettnek, elkoptatottnak hatnak olykor (JEGYZET, JELENTÉS). A jól sikerült darabok azonban megtalálják a keskeny ösvényt a széttartó eklektikusság és az egybefésült különbözôség között. A versbeszéd, a hangnem távolságtartó, kimért, megfontolt. Filip Tamás hidegen racionalista, reálisan pesszimista, csalás nélkül néz szét, könnyedén. Nem tragikus, nem elégikus, nincs most már értékszembesítés, értékütköztetés, mint a korábbi kötetekben, mert nincs igazán értékpusztulás, hiszen a rejtett ikonok megjelenítésével nyilvánvalóvá és átláthatóvá vált a léthelyzet értéknélkülisége, Pilinszkyvel szólva, a Boldogságig lelassult pusztulás. Van cél, de nincs út: amit útnak nevezünk, az a tétovázás. (Kafka.) Nem, Filip Tamás szerint nincs cél, és nincs út, csak tétovázás van, félelem és reszketés, és irodalom, amibe kapaszkodhatunk, és talán Isten. Aki betakar, ha nagyon fázunk. A utolsó ciklusban néhány vers, a többitôl eltérôen, elégikus és idôszembesítô lesz, amely visszalopja az értéktételezés modalitását, így árnyalja a kötet egészének értékszerkezetét (EGY BARÁTSÁG MARGÓJÁRA, KIRÁNDULÁS A KERTBE). A kiemelt, utolsó költemény: PARLANDO BÚCSÚ- JA, vagyis a beszélô távozása, kiválóan sikerült, nagy metafizikai vers, Filip Tamás eddigi költészetének egyik legjobb szövege. Az élet elsötétülô sfumato, már / a kert lélegzik helyettem, a szôlôtôn / éjjel-nappal híznak a fürtök, a hordókban / érik a bor, s én itt hagyom ôket, valami / édesebb gyümölcsért, nemesebb italért. Összegzi legfontosabb motívumait, bemutatja verseinek mélyszerkezetét, mûködésmódját. Az öntükrözô, szorongó és rejtôzködô én szoros valóságolvasással csonka metaforaként poétizálja maga köré a világot. Az ábrázolás egyben mitizál is, mert kiemel, felnagyít egy hétköznapi és/vagy szokatlan, abszurd, szürrealista történetmozzanatot, majd asszociációs montázstechnikával részletezi a helyzetet. A kifejezés láthatóvá teszi az ikon elrejtettségét, érzékelteti a tények mögötti igazságot, de ezzel egyidejûleg a mindennapi apokalipszis, a szent elhagyatottság árnyékába is taszítja. Áldás legyen rajtad, lovag, ki meghallgattál, / és hagytad, hogy köpenyed árnya rám / vetôdjön, hogy megismétlôdhessen, amit / a betegekrôl s a szent apostolról írtak. Ez a szép, tragikumában is harmonikus idôszembesítô elégia, amely biblikus hangvételével (kegyes tanúim, igen, nem, palást, köpeny, pásztora nincs nyáj, urunk, ispotály-lakók, bíbor lovag) és Kosztolányi Dezsô ÔSZI REGGELI-jének evokációjával finoman érzékelteti az elmúlás elfogadását, az elkerülhetetlen pusztulás megértését és mindennek ellenére a létezés felülmúlhatatlan csodáját és kegyelmét. Simon Ferenc A HIÁNYZÓ LÁNCSZEM Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Középosztály, zsidókérdés, antiszemitizmus az elsô világháború Magyarországán Napvilág, oldal, 2500 Ft Ennyi tanár között maga volt csak olyan hülye, hogy tanársegéd maradt? kérdezte a világháborús vicc ôrmestere az egyik frissen bevonultatott rekrutától, miután gondosan végigtudakolta valamennyi újonc foglalkozását. A vicc

2 Figyelô 111 megnyugtató értelmiségi hallgatóságát megnyugtató fölénnyel ironizál a fafejû ôrmester figuráján, s ez némileg elrejti, hogy egy másik sztereotípiát is magában foglal: az (akármilyen) egyetemi státus fölényét a nyilvánvalóan középiskolai tanársággal szemben. Mély hagyományokkal rendelkezô, mégis ritkán tudatosított elôítéletrôl van szó, amelyet például már József Attila is megverselt, amikor hangsúlyozta, hogy nem középiskolás fokon fogja majd népét tanítani; vagy ha nem kegyeletsértô a Holmi hasábjain ilyen összefüggésben idézni Petri György, amikor korának három államvezetôjét így jellemezte: Egy vigéc, egy bugris, egy történelemtanár (középiskolai) (NEM MEGYÜNK ÖT- RÔL HATRA). Bihari Péter is középiskolai történelemtanár. Ha beszámítom személyes elfogultságomat, még akkor is nyugodtan állíthatom, hogy kitûnô tanár, élôszóban és tankönyvek szerzôjeként, akinek szakmai képzettsége hasonló ahhoz a tanárnemzedékéhez, amellyel könyvében foglalkozik. 1 Itt ismertetett mûve (továbbiakban: LÖVÉSZÁRKOK) a Közép-európai Egyetemen (CEU) megvédett disszertációjának átdolgozott, magyar nyelvû változata. 1 A századvég és a századelô magyar középiskoláiban oktató tanárok képzettségének és hozzáértésének színvonala állapítja meg az immár fél évszázada az Egyesült Államokban élô, de mûveltségének alaprétegét ezen intézmények egyikében szerzô John Lukacs a századfordulós Budapestrôl írt könyvében»felért a legnevesebb amerikai egyetemek mai tanszékvezetô tanárainak szakértelmével«. Romsics Ignác: MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A XX. SZÁ- ZADBAN. Osiris, o. Persze kérdés, hogy Lukacs tapasztalata egy budapesti elitgimnáziumban mennyire általánosítható. A kettészakadt Magyarország, a törésvonalak vagy akár a lövészárkok metaforái groteszk módon annyira mai témát is sugallhatnak, hogy célszerû volt Bihari Péter könyvének alcímét a borítón is feltüntetni, nyilvánvalóvá téve, hogy történelmi munkáról van szó. (A borítón szereplô fénykép, A PESTI POLGÁR ISMER- KEDIK A LÖVÉSZÁROKKAL, ebbôl a szempontból is telitalálat. A képen az 1910-es évek városi öltözékét viselô nôk és férfiak ácsorognak egy lövészárokban, s a pillanat komolyságát mélyen átérzô pillantással tekintenek a fényképész lencséjébe.) Pedig a szerzô jó évtizeddel a rendszerváltás elôtt kezdett foglalkozni a gondolattal, hogy megírja az elsô világháború mentalitástörténetét (7.) vagy inkább társadalomtörténetét (12.). Ekkortájt szembesült elôször azzal is, hogy tôlünk nyugatra számos ilyen mû született, 2 ami jó összehasonlításokra is alkalmat nyújthat. Magyarországon ezt a korszakot, s különösen annak a klasszikus eseménytörténeten túli vonatkozásait hagyományosan elhanyagolja mind a történelemtudomány, mind pedig a történelmi közvélemény (s ez a helyzet az elmúlt negyedszázadban sem változott érdemben). A dualista, illetve a Horthy-korszakbeli magyar társadalom történetét többen is feldolgozták már, de a kettô közötti átmenet kérdésérôl sokszor még akkor sem írtak, ha a két korszak történetét egy kötetben fejtették ki (12.). A világháború négy és fél éve fontos hiányzó láncszemet képez a magyar társadalomtörténet folytonosságainak és megszakítottságainak leírásában. Bihari szerint vélhetôen az as évek traumái miatt (7.) alakult ki ez a sajátos vakfolt. A LÖVÉSZÁRKOK azonban arról tanúskodik, hogy a késôbbi korszakok megértése szempontjából is fontos (lenne) a világháború korszakának feldolgozása. A sokat emlegetett társadalmi törésvonal(ak) ugyanis nem hirtelen jelent(ek) meg 1918 és 1920 között, a forradalmak és a területvesztés hatására, hanem meglévô elôzményekbôl fokozatosan mélyültek el a világháború folyamán. Ha lehet egyáltalán valamiféle fordulópontot kimutatni, akkor azt nem 1919-ben találjuk meg, hanem valahol 1916 második felében, amikor a román csapatok betörtek Erdélybe, Tisza István helyzete megrendült, Ferenc József meghalt, és a közellátás tragikusra fordult (7.). Bihari mûve nem kívánja a világháborús hátország életének minden mozzanatát áttekinteni; a témaszûkítô választások 3 közül legjelentôsebb az a döntése, hogy a középosztályra koncentrál (s ebbôl következik az is, hogy re- 2 Ezek viszont, jegyzi meg Bihari, rendszerint a London Párizs Berlin háromszögben mozognak maximum Bécsig jutnak el (12 13.). 3...az olvasó nem az elsô világháború hátországának összefoglaló történetét kapja, hiszen nincs szó például a hadifoglyokról vagy az egészségügy alakulásáról, egészen kevés a háborús propagandáról vagy a nemzetiségi kérdés alakulásáról. (13.)

3 112 Figyelô gionális szempontból a fôváros messze felülreprezentált az ország más tájaihoz képest). A középosztály kiemelt kezelését több önmagában is fontos szempont indokolja: mindenekelôtt, hogy ôk voltak a háború fô vesztesei, illetve, hogy rajtuk futott keresztül a már emlegetett lövészárkok legfontosabbika, amelynek kiásásában tevékeny részt is vállaltak. Nagyobbrészt középosztálybeli értelmiségiek és politikusok tematizálták, értelmezték, valamint igen gyakran radikalizálták és egyszerûsítették ezeket a törésvonalakat: az egymásra torlódott politikai, szociális és etnikai ellentéteket mindinkább a zsidó - keresztény szembenállásra redukálták. Bár Bihari hangsúlyozottan nem whig történetírást mûvel, vagyis nem próbálja a történelmi eseményeket annyira a mai nézôpontból szemügyre venni, mintha minden korabeli tendencia elkerülhetetlenül a késôbbi (máig nyúló) állapotok elôállításán dolgozott volna, egy megjegyzés erejéig elárulja: meggyôzôdése szerint a megosztottság világháború nélkül is az összeütközésig élezôdött volna. Érdemes hosszabban is idézni: Nehéz elképzelni, hogy a világháború nélkül Magyarországon a dolgok békés vágányon maradtak volna. Visszatekintve: a»zsidókérdés«és az antiszemitizmus kiélezôdése éppoly elkerülhetetlennek tûnik, mint a történelmi Magyarország széthullása, csak a háború nélkül talán más módon, más körülmények között ment volna végbe. A küzdelemnek be kellett következnie, mert a modern, nyugatra tekintô Magyarország (»Pannónia«) és az elmaradott és a modernizációt elutasító Magyarország (»Hunnia«) közötti szakadék törésvonal túl mély volt, és a századelôn csak mélyült. Közhely, hogy a magyarországi antiszemitizmus a modernizáció és a liberalizmus krízisének jellegzetes tüneteként, kísérôjelenségeként fogható fel. A világháború rendkívüli mértékben felerôsítette a válságot, és a kétféle Magyarország közötti szakadékot is tovább mélyítette. Egy kváziliberális állam akarta rákényszeríteni új szabályait egy kelletlen társadalomra, nagyon tökéletlenül. Az egyszerre omnipotens és impotens állam legaktívabb ágenseiként a zsidók tûntek fel, bár nyilván nem olyan nyomasztó mértékben, ahogy a közvélemény érzékelte. (252.) A fenti idézet is elárulja: Bihari abba a történészi táborba tartozik, amely a dualista Magyarország társadalmával kapcsolatban félig üresnek látja a poharat, nem pedig félig telinek. Mint ismeretes lehet, két paradigma verseng egymással évtizedek óta: az egyik szerint az 1914 elôtti fél évszázad a Nyugatra való gyors felzárkózás és fejlôdés kora, aranykor volt, a másik szerint viszont a kort féloldalas és ellentmondásos modernizáció jellemezte, a felzárkózás mellett többé-kevésbé különút (a hasonló logikák mentén elemzett német történelem leírására született kifejezéssel: Sonderweg ). A két paradigma tárgyalása Biharinál aszimmetrikus, aminek az lehet a magyarázata, hogy a számára nyilvánvalóan inspirálóbb második megközelítést napjainkban háttérbe szorítottnak, kisebbséginek látja. Napjaink történettudományában a modernizációs és a»különút«-elméletek kevésbé divatosak, mint néhány évtizeddel ezelôtt voltak, amikor a gazdaság-, majd a társadalomtörténet primátusa összekapcsolta ôket. Ugyanakkor a kultúrtörténet és a mentalitástörténet elôretörése miatt még fontosabb a hosszú távú tendenciák vizsgálata. (21.) A recenzens ezen a ponton elbizonytalanodott: tényleg annyira domináns lenne az aranykor -paradigma a történelemtudományban? Nem lehetséges, hogy a két paradigma valójában két ideáltípus, s amelynek elemei különbözô összetételben, különbözô hangsúlyokkal, de keverednek a konkrét történelmi elemzésekben? Mindeddig az volt a benyomásom, hogy egyes extrém, de szakmailag súlytalan megközelítéseket kivéve a történettudományi elemzések általában nem próbálják letagadni sem a dualista korszak modernizációs eredményeit, sem azok hiányosságait, illetve sem a külsô erôk, sem a belsô feszültségek szerepét a történelmi Magyarország bukásában. Az arányok megadása, a hangsúlyok, a fô ok(ok) kijelölése természetesen lényeges különbségeket takarhat. A külsô erôk kifejezéssel jelölt Nagy Háború pedig olyan elementáris erôként jelentkezett, hatása oly evidensnek tûnhetett, amiért a történészek zöme talán öntudatlanul is felmentve érezte volna magát annak szemügyrevétele alól, hogy mégis milyen társadalmi mechanizmusok áttétén keresztül érvényesült ez a külsô katasztrófa. Pontosan ez utóbbi vizsgálatára tesz kísérletet a LÖVÉSZÁRKOK. Ma már külpolitikai téren nincs nagy keletje annak a felfogásnak, mely szerint kizárólag a központi hatalmak agresszívabb és/vagy felelôtlenebb viselkedése robbantotta ki a hábo-

4 Figyelô 113 rút, 4 belpolitikailag az antant nagyhatalmai még mindig bezzeg-országoknak számítanak. Anglia és Franciaország ugyanis a belpolitikai bázis kiszélesítésével válaszolt a kihívásra, s ez a bázis alapjában véve ki is tartott a háború végéig. (72.) Németországban és Ausztriában viszont a hadsereg kezdettôl nagy szerepet kapott, ami a háború folyamán egyre erôsödött, egyesek szinte már katonai uralomról beszéltek. (70.) A magyar politika egyik utat sem követte: egyrészt fennmaradt a parlamentarizmus, de a maga korábbi, korlátozott formájában (l. lejjebb), másrészt a katonák sem kaptak német kollégáikéhoz hasonló hatalmat. A parlamentarizmus korlátozottsága, mint azt más elemzésekbôl is jól ismerhetjük, abban állt, hogy a szûk választójognak és manipulált (nyílt) választási rendszernek köszönhetôen a parlamenti ellenzéknek nem volt reális esélye a rendszer megváltoztatására; amikor (korábbi) függetlenségi ellenzékiek hatalomra kerültek, ennek fejében éppen csak a programjuk és identitásuk lényegi elemérôl, a nemzeti szuverenitás kivívásáról kellett lemondaniuk. A világháború kirobbanása után a végletekig frusztrált parlamenti ellenzék ugyanakkor kivételes szerephez jutott a közvélemény befolyásolásában. Bihari, a jelenlegi viszonyokat is ismerve, érdemesnek tartja megjegyezni: ebben a korszakban feltehetôen volt még tekintélye mind a képviselôknek, mind a parlamentnek. S ami még fontosabb: a háborús cenzúra által fojtogatott sajtó lényegi változtatás nélkül közölhette és közölte is mindazt, amit a mentelmi jog védelme alatt álló képviselôk a parlamentben mondtak....a képviselôk követték, de egyúttal erôteljesen formálták is a közhangulatot. [...] A lényegi információkat nélkülözô, politikai szempontból»frusztrált«magyar országgyûlés érthetôen nem a kormány politikájának befolyásolásában vagy érdemi ellenôrzésében találta meg a funkcióját, hanem a közvélemény formálásában, 4 A véletlen ironikus játékaként éppen a mai napon olvastam egy internetes kommentárt, amely egy teljesen másról szóló publicisztika ürügyén egy pillanat alatt eljutott annak leszögezéséig, hogy az elsô világháború volt a világtörténelem elsô terror elleni háborúja is, trianont kaptuk érte jutalmul [sic] azoktól, akik most a második terror elleni háborút vívják velünk együtt... Csak reménykedni tudok, hogy az ismeretlen blogger nem történész(hallgató). a régi és új sérelmek hangoztatásában amiben amúgy is nagy gyakorlata volt. (76.) Az ilyen sérelmi politizálásban a megalapozott aggodalmak, jogos felháborodások és színtiszta paranoiák összefonódtak cinikus számításokkal, ami nem ritka jelenség a politikai életben (77.). A legjobb példa erre, hogy Tisza Istvánt ebben az idôszakban leghevesebben egy olyan eseményért támadták, amelyben minimális személyes felelôssége lehetett (nevezetesen az Erdély elleni román támadás miatt). A 67-es és 48-as irányzatok közötti különbségek késôbbi jelentéktelenné válása visszamenôleg is elfedi: Tiszát és pártját nem csak balról 5 támadták, idônként kifejezetten gyûlölködô hangon. E sorok írásakor, 2008 ôszén még friss hírnek számít, hogy egy országgyûlési képviselô akasztást ígért politikai ellenfeleinek, s pár órával késôbb már lemondani kényszerült a mandátumáról. A Katolikus Néppárt képviselôje, Rakovszky István politikai pályája azonban nem tört meg attól, hogy 1916-ban, a jegyzôkönyvek szerint, bekiabálta, hogy Tisza, az ország akkori miniszterelnöke Lámpavasra való! (78.) mivel ez csak egyike volt a számos hasonló korabeli parlamenti beszólásnak. 6 A könyv mondanivalója szempontjából azonban még fontosabb: az antiszemitizmus ekkor egyértelmûen kormányellenes kártyának számított. A kiegyezés örökségét vállaló Tisza-rezsim részben ideológiai okokból, részben érdekmegfontolásokból anti-antiszemita volt, s ezt az attitûdöt a fent meghatározott módon jobboldali ellenzéke filoszemitizmusként értelmezte; sôt, idônként, a késôbbi szélsôjobboldali terminus technicusszal, zsidóbérencségként. Tisza egész Munkapártjával együtt»wertheim-kasszában született«a LÖVÉSZÁRKOK ismét egy 1916-os parlamenti vitát idéz; az ekkor már szokásosnak számító mondat ismét a Katolikus Néppárt képviselôje, Huszár Károly (a Tanácsköztársaság bukása után miniszterelnök) szájából hangzott el (191.). Ebben a nézetrendszer- 5 Mármint: késôbbi politikai értelemben vett balról. A dualista parlamentben, ahol nem ült egyetlen szociáldemokrata vagy radikális képviselô sem, a függetlenségi ellenzéket nevezték baloldalnak. 6 Rakovszky késôbb a nemzetgyûlés elnöke lett; a királypuccsok idején letartóztatták, mert Károlyt támogatta, de szabadulása után ismét képviselôvé választották.

5 114 Figyelô ben Tisza liberál-merkantilista Munkapártja és a zsidó nagytôke egymás természetes szövetségeseinek számítottak....a Függetlenségi Párt Tisza-ellenes támadásai és a Néppárt zsidóellenes szövegei tökéletesen kiegészítették egymást... (207.) Tisza István Bihari remek metaforája szerint: egy politikai macsó (69.) személye sokban hozzájárult a helyzet élezôdéséhez. Egyrészt, mert kivívta a személyének is szóló egyhangú ellenzéki gyûlöletet, másrészt, mert a katonai diktatúra magyarországi kialakulásának hiánya is inkább köszönhetô neki, mint a magyar parlamentarizmus erejének. Tisza fél szívvel, habozva, hatékonytalanul építette ki a hadigazdálkodás intézményrendszerét, mintegy egyéniségét és évtizedek alatt kivívott hatalmi pozícióját vetve be a rendszer összetartása érdekében több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel es bukását követôen gyengébb utódai pedig éppen akkor voltak képtelenek ennek továbbfejlesztésére, amikor a háború kezdett totálissá válni. Tisza utódai 1917 nyarától 1918 ôszéig nem csak szubjektív okokból voltak gyengék. 7 A köztudatban nagyon kevéssé megôrzött tény, hogy Tisza miközben továbbra is a rendszer szimbólumának számított formailag ellenzékivé vált, az általa irányított (többségi) Munkapárttal együtt. Így nem a jelenlegi, 2008-as az elsô kisebbségi kormány Magyarország történetében. Az új, kisebbségi kormányok ellentétes erôk furcsa, komplex, hibrid koalíciójából jöttek létre az egyetlen összetartó erejük a Tiszával és a munkapárttal való szembenállás volt. Hatvanhetesek és negyvennyolcasok kerültek egy táborba, az antiszemita néppárt prominensei ültek együtt Vázsonyi Vilmossal aki nemcsak Magyarország, de az egész Osztrák Magyar Monarchia elsô zsidó vallású minisztere lett 1917-ben. A kortársak pontosan érzékelték az közöttire sokban emlékeztetô koalíció bizarr voltát... (79.) A nem túl hatékony kormányzati rendszer a hatalomváltás elôtt és után is éppen eléggé sértette gyakorlatilag valamennyi nagyobb társadalmi csoport érdekeit, kivéve talán a mitikussá emelt hadiszállítókat. Utóbbiak vagyonát azonban nem (csak) gátlástalanságuk 7 A legtöbb történelmi munka hangsúlyozza, hogy Esterházy Móric túl fiatal és tapasztalatlan volt, az ôt két hónap múlva felváltó Wekerle Sándor túl öreg és cinikus. (Mindkét állítás igaz.) (79.) gyarapította, hanem az a strukturális tényezô is, hogy nélkülük megbénult volna a magyar háborús gazdaság. Csak kettô vált be: fiaink hôsiessége és Weiss Manfréd teljesítôképessége. Hej, ha hadvezetôségünk, közigazgatásunk és diplomáciánk is ilyen tökéletesen tudott volna fejlôdni idézi Bihari Tisza István állítólagos, a háború vége felé tett kijelentését (156.). A zsidó nagytôke emblematikus figurája a világháború folyamán megtízszerezte munkásainak számát, s vagyona is rendkívüli mértékben nôtt de érdemes megjegyezni, hogy ezzel is csak a 10. helyre lépett elôre a virilisták (a legnagyobb adófizetôk) listáján, a korábbi 14. helyrôl (156.). Közben a már emlegetett, Bihari szerint rendkívül aktív Huszár Károly 1917-ben javasolta, hogy a csepeli Weiss Manfréd urat hívják be katonai szolgálatra, nyilván, hogy tegyen is már valamit a hadseregért (206.). (Ehhez képest apróság, hogy Weiss akkortájt töltötte be a 60. életévét.) Sarkítva úgy is lehet fogalmazni, hogy Magyarország a világháború során ötvözte a demokratikus és katonai irányítási forma hátrányait bármelyik elônyei nélkül. Meglehet azonban, mindez csak a recenzens sarkítása, akinek rossz érzéseit fokozhatja, hogy eddig a társadalom, az életmód és a mentalitás rovására túl sokat foglalkozott a politika szférájával, noha a LÖVÉSZÁRKOK az elôbbieknek szentel jelentôsebb terjedelmet. Jelen keretek között csak szemezgetésre van lehetôség: hallatlanul tanulságos például, amit Bihari a jegyrendszerrôl és az ellátási kérdésekrôl ír. Elôször is: miközben a mindennapi és a politikai diskurzust elárasztotta a tragikus helyzet tárgyalása, objektíve nézve a hazai közellátás színvonala sosem süllyedt Bécs vagy Berlin nyomorszintjére (101.). Ez persze csak relatív különbséget jelentett, leegyszerûsítve: jelentôs városi tömegek alultápláltságát, de nem éhínséget. Ugyanakkor, míg Bécsben vagy Berlinben a visszaemlékezések egyöntetû tanúskodása szerint ekkoriban a jómódúak is szûkölködtek, Magyarországon az ilyenfajta háborús szolidaritásnak nyoma sem volt akinek lehetôségei voltak, az élt velük, és jobban élt. Ezen a ponton kivételesen sajnálni lehet Bihari középosztályi fókuszát, bár valószínûleg külön kutatás tárgyát képezné, mennyire volt a parasztság (legalábbis annak birtokos része) nemcsak vesztese, de bizonyos mérték-

6 Figyelô 115 ben nyertese is a háborús agrárkonjunktúrának. A hadiszállítók és bankok extraprofitjai mellett sokkal kevesebbet beszéltek a földbirtokosok alaposan megnôtt jövedelmeirôl ( ) errôl Bihari is keveset beszél. Még a tökéletestôl távol álló magyar hadigazdálkodás is erôs érveket tud szállítani ahhoz a gondolatmenethez, amely szerint a kommunizmus a világháború gyermekének is tekinthetô. 65 bizottság végezte a begyûjtést és elosztást; 1918-ra egyedül a Haditermény Rt. 27 különbözô részlegre oszlott; mindez persze népes bürokráciát tartott fenn ( ). Érdekes részelemzéseket olvashatunk arról, hogyan, milyen intézményes megoldásokból állt össze ez az új rendszer: A Központi Liszthivatal munkatársai a Központi Statisztikai Hivatal dolgozói közül kerültek ki (emiatt, a történészek bánatára, romlott a fôváros statisztikai szolgáltatásának színvonala), a helyi bizottságok tagjai az elemi iskolák tanítói, tanárai lettek.»a tantestületek tagjai egy-egy lisztbizottságot alkotnak, amelyeknek elnöke az iskola igazgatója, hivatali helyisége az iskola épülete«rendelkezett a Fôvárosi Közlöny. Egyegy tanítóra átlagosan 15 ellátandó ház jutott, és még ügyeletet is vállalniuk kellett. Mindezért szerény öszszegre, napi két koronára számíthattak re a fôvárosi önkormányzat közellátási részlegei 125 lisztbizottságban 226 fôállású munkatársat, továbbá 460 tanárt alkalmaztak. (98.) A pedagógusok máskor is gyakran elôbukkannak a LÖVÉSZÁRKOK oldalain, s nyilván nemcsak a szerzô személyes elfogultságai miatt, hanem mert egyrészt ôk kezdtek elsôként szervezkedni a középosztályon belül ( ); másrészt: a tanárok sorsán jól érzékeltethetô, hogy az életviszonyok rosszabbodása nem merült ki az ellátási problémákban. A tanárok több mint 30%-át már a háború elején behívták, ez az arány a háború végére már az 50%-ot is elérte, s csak részben pótolták ôket nôkkel ennek fogadtatására még visszatérek. Egy világháborús tanár számára a heti órás tanítási idô sem számított ritkának, olykor fôs osztályok elôtt, amelyek fegyelme, általános panasz szerint, erôsen meglazult s ehhez járultak még az említett iskolán kívüli elfoglaltságok (146.). Még mindig a szemezgetésnél maradva: az adatok szintjén is érdekesek például a kriminalitási mutatók (elôször visszaestek, majd ra extrém magas értéket értek el, 114.); az öngyilkosságok számának alakulása (a statisztikák szerint csökkent miközben a lapok riportjai alapján meredek emelkedést hihetnénk 114.); vagy Budapest lakosságának alakulása (a háború alatt is növekedett). Egy apró kötözködés erejéig: megint csak kár, hogy Bihari ezekben az adatokban is a fôvárosra koncentrál. Példának okáért: a születési ráták budapesti 40%-os csökkenése az utolsó békeévhez képest még mindig kevesebb, mint az országos szintû, csaknem 50%-os csökkenés (már 1916-ig), ami ezt követôen még tovább süllyedt. Ekkora s ilyen hirtelen születésszám-csökkenés példátlan a magyar történelemben; összehasonlításképpen: a második világháborúban a legalacsonyabb születési ráták 1945-ben voltak mintegy 6%-kal alacsonyabbak, mint 1938-ban (1944-ben pedig 3,5%-kal magasabb születési arányszámokat mértek, mint az utolsó békeévben). A beszédes számok igazolják, hogy Bihari nem veszi készpénznek a kortársak háborús pszichózis vagy az ideológiai elfogultságok által is befolyásolt megnyilvánulásait, ugyanakkor az ilyen kortárs megnyilatkozásokat is fontos forrásként kezeli. Érdekes egybevetésekre ad például alkalmat, amikor ismert közvéleményformálók nyilvános írásait szembesíti akkoriban nem publikált naplóikkal vagy leveleikkel, de a történelmileg névtelen szereplôk korabeli írásai magánjellegûek éppúgy, mint például a korabeli sajtócikkek legalább annyira informatívak a közhangulat alakulását illetôen. E közhangulat egyik legnyomasztóbb, utólag már nem eléggé érzékelt vonása a gyûlölködés eluralkodása volt a mindennapokon, a gyûlölet nem a háborús ellenséggel, hanem a honfitársakkal szemben. Igaz, ez nem kizárólag hazai jelenség volt: Bihari idéz egy es bajorországi hadijelentést, amely szerint amikor az emberek gyûlöletet emlegetnek, akkor nem az angolokra vagy a franciákra gondolnak, hanem azokra, akiknek több ennivaló jut, mint nekik ( ); vagy idézi a józan és mérsékelt liberális, John Maynard Keynes ugyanebben az évben anyjának írt levelét, amelyben civilizációjuk végét jósolja, s azzal fenyegetôzik, hogy derûsen beállok a bolsevikok közé (223.). A nôk térnyerése a munkavállalásban és a felsôoktatásban megint olyan kérdéskör, amelyet pusztán statisztikai adatok alapján nem lehet megérteni. Hinné valaki a számok alapján,

7 116 Figyelô hogy a korabeli férfitársadalom általában nem fogadta örömmel, hogy nôtársaik segítenek megoldani a foglalkoztatási gondokat... A nôellenes bornírtságban voltak ideológiailag motivált fokozatok is (ezek ismét a recenzens kifejezései, nem a szerzôéi). Lehangolóan ismerôs például az 1915 végi vita a nôk egyetemi tanulásáról, ahol a legtöbb megjelent profeszszor (ismert, nagy nevek is) a korlátok további lebontása mellett szólt, érvekkel és adatokkal míg a másik tábor füttyökkel és bekiabálásokkal érvelt. Végezetül a gyûlés tárgyának ellenzôi rázendítettek a Himnuszra, hogy elnyomják az elôadásokat (134.). Egyes dolgok mintha sosem változnának ebben az országban. Valószínûleg nemcsak számomra jelentett meglepetést Bihari leírása arról, milyen mértékben prosperált a háborús idôkben a budapesti tömegkultúra. Kiemelt figyelmet kapott a mozi, mivel ez új média volt, amely az alsóbb néprétegek körében is gyorsan elterjedt. A mozi erkölcsromboló hatását ugyan állandóan kritizálták konzervatív publicisták és politikusok, de a formális cenzúrája csak a húszas évek elején jelent meg. Mai szemmel meglepô, de még antant-országokból származó filmeket is bemutattak, még a háború vége felé is. A férôhelyek száma 1916-ban 30 ezer körül lehetett, ami Bihari becslése szerint akár napi százezres látogatói létszámot is jelenthetett, a még nem egészen egymilliós városban. A Budapesten forgatott filmek száma pedig az 1914-es 18-ról 1918-ra 102-re emelkedett. Az utolsó két háborús év filmtermése felülmúlta az azt megelôzô húsz év teljes teljesítményét ( ). A társadalom- és mentalitástörténeti elemzések amelyeknek csak csekély részére tudtam utalni nem mozaikszerû, életmódbeli képeskönyvet alkotnak (bár természetesen egy ilyen mûfajnak is lenne jogosultsága), hanem beleilleszkednek a Lövészárkok legfontosabb gondolatmenetének alátámasztásába. Nevezetesen: a háború fô vesztesének a középosztály tartotta magát, amelynek tagjai úgy érezték, hogy az állam elárulta ôket. Ugyanakkor a hadigazdálkodás következtében a nagytôke amelyben közhelyszerûen ismert módon felülreprezentált volt a zsidóság különleges, kváziállami funkciókhoz (és hatalmas profithoz) jutott. Ha egyszer tematizálódott a zsidókérdés, akkor az antiszemita diskurzusban szinte minden észlelt társadalmi jelenség alátámasztotta a diagnózist : például a magyarországi zsidóság politikai megosztottsága mutatta, hogy mindenütt ott vannak stb. S bár Bihari reflektál arra, hogy a néptömegek utólagos közvélemény-kutatása sokkal súlyosabb módszertani nehézségekbe ütközik, mint a középosztály kutatása, számos jel mutatta, hogy az antiszemitizmus nem korlátozódott a középosztályra, megjelent lejjebb is. Ironikus: miközben a szélsôjobb utólag a háború elvesztése miatt szokta vádolni a zsidókat, 8 addig egy júniusi cenzúrahivatali jelentés szerint az emberek a háborúpártiak fogalmába egybevonták azokat, akik szerintük a háború haszonélvezôi voltak: Két szóban fejezik ki az irántuk való gyûlöletet:»az urak«és»a zsidók«. (230.) Átmenetet keresünk a háborúról a békére. Leszámolás kell ide, nem átmenet fogalmazott a már többször idézett Huszár Károly, méghozzá a Magyar Kultúra október 20-i számában (232.). De a kiegyensúlyozottság kedvéért idézhetô Jászi Oszkár egy közismert, Károlyi Mihálynak szóló (bár el nem küldött) levele, 1916 végén, amely ugyancsak úgy fogalmazott, hogy készülni kell a békét követô végsô küzdelemre. (195.) És ez csak kettô volt azokból a Bihari által sorolt idézetekbôl és hivatkozásokból, amelyek szerzôi már a háború folyamán nagy, erôszakos összecsapást, forradalmat, leszámolást hirdettek vagy prognosztizáltak jobboldali radikális oldalról éppúgy, mint balról (csak éppen jobbról gyakrabban). S bizarr módon: a fenyegetéseket nem csak a zsidóságnak, de többé-kevésbé az egész rendszernek címezték, a már felbomlóban lévô, de hivatalosan még fennálló liberális dualista rezsimnek....ha ütni akartak Tiszán, hát ütötték a zsidót, s errôl Tisza bukása után már nem akartak lemondani (250.). Lehet, hogy félreértelmezem Bihari Péter könyvét, de nem lehetséges a források egy olyan 8 Pontosabban: Bihari precízen kimutatja, hogy a német szélsôjobb tôrdöfés-legendájának (a forradalmak hátba döfték a még nem legyôzött hadsereget) nincs magyarországi párhuzama, s az ok valószínûleg a hadsereg eltérô pozíciójában és presztízsében található. De ezzel analóg a magyar változat, amely szerint a forradalmaknak köszönhetjük Trianont, a forradalmakat pedig természetesen a zsidók csinálták.

8 Figyelô 117 olvasata is, hogy a rendszerellenesség igaz, csak egy történelmi pillanatra szélesebb közös alapot létesített az új jobboldali radikalizmus és a baloldali radikalizmus között, mint ahogy azt általában feltételezik? Az új jobboldalnak alig van alakja, aki 1918 novembere és 1919 nyara között valamikor ne tett volna minimum rokonszenvezô kijelentéseket az akkori rezsimekrôl, még a LÖVÉSZÁRKOK-ban kiemelten kezelt Prohászka Ottokárt vagy a kötetben alig emlegetett (mert ekkor még nem jelentôs) Bethlen Istvánt is beleértve. A hagyományos felfogás ezt általában nacionalista okokkal magyarázza, tehát, hogy az adott pillanatban létezô kormányzatokat támogatták, mivel csak ezek a kormányok léphettek fel a területvesztés ellen de nem állhatott fenn ezenkívül egy, igaz, logikátlan és inkoherens, de mégiscsak ható részleges ideológiai közösség is? Nem lehetséges, hogy a késôbb ellenforradalomnak nevezett jobboldali radikális mozgolódás már az ôszirózsás forradalommal párhuzamosan elkezdôdött, csak ezt a szereplôk akkor nem vették észre, utólag pedig teljesen átkonstruálták ilyen emlékeiket? Tisztességtelenül messzire kalandoztam, hiszen Bihari Péter könyve nem fogalmaz meg efféle párhuzamos forradalom -téziseket. Legfeljebb néhány, a témaválasztásán túlvezetô kérdést vet fel, mint például: lehet, hogy alulbecsülik az 1918-as forradalmat kísérô antiszemita tendenciák kiterjedtségét és intenzitását? (241.) Arra vonatkozó példákat viszont találhatunk a könyvében is, hogy idônként mennyire félreértik az emberek, mirôl szól az ôket rabul ejtô pillanat (feltételezve persze, hogy mi, utólagos megfigyelôk már értjük). Például egészen meghökkentôek azok az idézetek, amelyek azt bizonyítják: 1918 tavaszán sokan, méghozzá felelôs és tájékozott státusférfiak is, meggyôzôdéssel vallották, hogy a központi hatalmak már meg is nyerték a háborút. A monarchiának és Magyarországnak szét kellett volna hullania. Ezzel szemben félelmetesen erôsnek bizonyultunk. (Úgy van!) Ennek a világháborúnak brutális tényei magyar vonatkozásban rácáfolnak a nemzetiségi elvre. (Úgy van!) [...] A magyar faj szupremáciáját nemcsak fenn lehet tartani, hanem az mindinkább konszolidálódni is fog. [...] Talán remélhetjük, hogy évig külpolitikai katasztrófától tartani nem kell, [és] a magyarság számaránya ez idô alatt 70-75%- ra szökhetik fel (226.) ezt Klebelsberg Kunó államtitkár mondta a választójogi bizottság ülésén, 1918 márciusában. Ekkor, amikor a központi hatalmak csapatai állomásoztak francia földön, Kijevben, a Kaukázusban, szinte az egész Balkánon, és Olaszország északkeleti csücskébe is benyomultak, hihettek ilyesmiben a Német Császárságban is. (Bár az már szinte szürreális, hogy a Monarchia széthullásával egy idôben egy, az osztrák vezérkarhoz beosztott magyar tartalékos tiszt, foglalkozását tekintve képviselô, lesajnálta az osztrákokat, szegény ördögöket, akiknek végük van. S amikor az esetet megörökítô osztrák tábornok visszakérdezett, hogy mi lesz Magyarországgal, a válasz: Csak nem hiszed, hogy a végén Wilson az ezeréves magyar határokhoz is hozzá merne nyúlni? 228.) Ami a magyar példát kivételessé teszi: a háború végéhez kapcsolódó jól fejlett illuzionizmus egyszerre élt a mélymagyar pesszimizmussal és nemzethalál-víziókkal. S mint annyiszor a magyar történelem során, a két tendencia legrosszabb hatásai egymást erôsítették, s elérték, hogy a magyar politikai elit egyrészt jelentôs részt vállaljon a Monarchia (s vele együtt a történelmi Magyarország) felbomlasztásában, másrészt teljes meglepetésként, felkészületlenül érje az összeomlás bekövetkezte. Egyetlen szempontból bizonyult alaposan felkészültnek: hogy kire hárítsa mindezért a felelôsséget. Dupcsik Csaba SHERMAN ALEXIE ÉS AZ INDIÁN IRODALOM Sherman Alexie: Menekülés Fordította Holbok Zoltán Európa (Modern Könyvtár), oldal, 1900 Ft Sherman Alexie 1966-ban született indián író, költô. Filmet is rendezett 2002-ben. Indián, írtam, de talán nagyobb pontosságra is törekedhetünk ennél: Spokane és Coeur d Alene szpoken, kördalen, hogy bonyolítsuk egy kissé

Észrevételek a magyar parlamentarizmus társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében. Bódy Zsombor.

Észrevételek a magyar parlamentarizmus társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében. Bódy Zsombor. PARLAMENTARIZMUS A PARLAMENT FALAIN KÍVÜL Észrevételek a magyar parlamentarizmus társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében Bódy Zsombor (docens, PPKE BTK, Szociológiai Intézet)

Részletesebben

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA

LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA LIMES 2008.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARSÁGKÉP A 20. SZÁZADBAN I. RÉSZ TATABÁNYA TARTALOM Magyarságkép a 20. században Vendégszerkesztő: Pritz Pál 2008/2. szám I. rész Bevezető... 5 Magyarok francia szemmel

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve *

írások egy könyvrôl A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * [ ] írások egy könyvrôl 246 A magyar spanyol kapcsolatok ezer éve * Az Egyetemes Történeti Beszélgetések V. vitadélutánja keretében 2006 nyarán az ELTE BTK Történeti Könyvtárában Anderle Ádám A magyar

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

A TÜDŐ HANGSZERELÉSE, TÖMEGES RABLÓGYILKOSSÁG ÉS A TRAPPISTA SAJT-PARADIGMA

A TÜDŐ HANGSZERELÉSE, TÖMEGES RABLÓGYILKOSSÁG ÉS A TRAPPISTA SAJT-PARADIGMA DUPCSIK CSABA 1 A TÜDŐ HANGSZERELÉSE, TÖMEGES RABLÓGYILKOSSÁG ÉS A TRAPPISTA SAJT-PARADIGMA Ungváry Krisztián (2012) A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon.

Részletesebben

01_cn_eloszojav.qxp:evkonyv2008 1/13/13 11:43 AM Oldal 1. BÚVÓPATAKOK a feltárás. Évkönyv XVIII. 2011 2012

01_cn_eloszojav.qxp:evkonyv2008 1/13/13 11:43 AM Oldal 1. BÚVÓPATAKOK a feltárás. Évkönyv XVIII. 2011 2012 01_cn_eloszojav.qxp:evkonyv2008 1/13/13 11:43 AM Oldal 1 1 BÚVÓPATAKOK a feltárás Évkönyv XVIII. 2011 2012 01_cn_eloszojav.qxp:evkonyv2008 1/13/13 11:43 AM Oldal 2 2 Évkönyv XVIII. 2011 2012 01_cn_eloszojav.qxp:evkonyv2008

Részletesebben

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ

A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT REGIO KÖNYVEK Zeidler Miklós A MAGYAR IRREDENTA KULTUSZ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2002 Szerkesztette:

Részletesebben

TANKÖNYVVITA A 12. ÉVFOLYAM TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEIRŐL. Budapest, 2010. március 19.

TANKÖNYVVITA A 12. ÉVFOLYAM TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEIRŐL. Budapest, 2010. március 19. TANKÖNYVVITA A 12. ÉVFOLYAM TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEIRŐL Budapest, 2010. március 19. 1 A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT TANÁRI TAGOZATA ÉS AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA KIADVÁNYA SOROZATSZERKESZTŐ:

Részletesebben

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében XXX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. NOVEMBER DECEMBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2, Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN SÓLYOM LÁSZLÓ NEMZETI EGYSÉG ÉS

Részletesebben

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008.

Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. Részlet Kollarits Krisztina: A régi ház és a lerombolt ház. Tormay Cécile kísérlete a konzervatív értékek védelmére. PhD-dolgozat. 2008. kézirat 6.1. A Napkelet indulása 6.1.1. Megváltozott szellemi környezet

Részletesebben

JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN. Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET

JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN. Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET JELENTÉSEK HÁLÓJÁBAN Antall József és az állambiztonság emberei 1957 1989 BUDAPEST, 2008 1956-OS INTÉZET AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÖRTÉNETÉNEK DOKUMENTÁCIÓS ÉS KUTATÓINTÉZETE KÖZALAPÍTVÁNY 1956-os

Részletesebben

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban SZABÓ ILDIKÓ Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban BEVEZETÉS Az itt következô tanulmány egy nagyobb munka része, amelyben a politikai szociológia egyik kevéssé kutatott

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ

2010.4 MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.4 TUDOMÁNYOS SZEMLE MAGYARORSZÁG FELBOMLÁSA ÉS A TRIANONI BÉKESZERZÔDÉS A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK KOLLEKTÍV EMLÉKEZETBEN 1918 2010. I. RÉSZ BEVEZETÔ:

Részletesebben

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár

Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába Bíró, Gáspár Publication date 2003-03-31 Szerzői jog 2003-03-31 Gáspár,

Részletesebben

A háború mint tapasztalat

A háború mint tapasztalat Papp István A háború mint tapasztalat A hátország ábrázolása Veres Péter Számadás című visszaemlékezésében Az első világháború okozta társadalom- és mentalitástörténeti változások a magyar népesség, ezen

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

A tradicionális család konstrukciója a magyar társadalomtudományokban

A tradicionális család konstrukciója a magyar társadalomtudományokban Dupcsik Csaba A tradicionális család konstrukciója a magyar társadalomtudományokban DOI: 10.18030/socio.hu.2015.2.101 Absztrakt Írásom kulcskifejezései az ideológia és a tradicionális/tradicionalitás.

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

A Monarchia szellemi életéről

A Monarchia szellemi életéről Nyíri Kristóf A Monarchia szellemi életéről Filozófiatörténeti tanulmányok Lektorálta Hanák Péter és Lukács József Nyíri Kristóf, 1980 Gondolat - Budapest 1980 TARTALOM ELŐSZÓ AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba

Búcsú Dankó Imrétől. zemle. Csorba Csaba Csorba Csaba Búcsú Dankó Imrétől Kemény hidegben álltam (s körülöttem még legalább százan-százötvenen) a debreceni temetőben 2009. január 5-én. Miközben a szép református zsoltárokat énekeltük, alig tudtam

Részletesebben

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002

A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A szegénység enyhítéséért helyzetkép és javaslatok 2000 2002 A Human Development Report, Hungary 2000 2002 magyar nyelvû változata SZERKESZTETTE: Fóti Klára A KÖTET SZERZÔI: Fóti Klára Nemes Nagy József

Részletesebben

A csonka ország kényszerei

A csonka ország kényszerei MAGYAR PEDAGÓGIA 98. évf. 1. szám 41 57. (1998) FÖLDRAJZOKTATÁS A VÁLSÁGOS ÉVTIZEDEKBEN Sipos Anna Magdolna és Nagy Miklós Mihály ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtár Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR VISZONYLATBAN Martonyi János Bécsben

KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR VISZONYLATBAN Martonyi János Bécsben XXXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚLIUS AUGUSZTUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2, Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN KÖZÉP-EURÓPA POLITIKA OSZTRÁK MAGYAR

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

Heino Nyyssönen. (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország)

Heino Nyyssönen. (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország) 1956 JELENTÉSE A POLITIKAI ANALÓGIÁK SZEREPE A MÚLT MEGÉRTÉSÉBEN Heino Nyyssönen (a politológia professzora, University of Jyväskylä, Finnország) összefoglaló A tanulmány középpontjában az európai hidegháború

Részletesebben

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR VISZONYLATBAN

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR VISZONYLATBAN XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS JÚNIUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR

Részletesebben