Három arcél a Nyugat harmadik nemzedékébõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Három arcél a Nyugat harmadik nemzedékébõl"

Átírás

1 HáromarcélaNyugatharmadiknemzedékébõl Jékely A Poundon és Elioton nevelkedett olvasó valószínûleg idegenkedik Jékelytõl, mert versei nem a jéghegyelv szerint mûködnek: a szavak a megszenvedettcsöndhelyétiskiakarjáktölteni,ökonomikusszabatosságukban isvanvalamiélménykifestõszínpadiasság.versmondataiaszintaktikaiteljesség túlságosan kerekded súrlódásmentességével jutnak el a záró pontig vagy felkiáltójelig.motívumkezelésébõlsokaknakhiányozhatapasztell,afekete fehér, dikciójából az elhallgatott vagy elharapott indulat, a polifón dallamot intonáló lélegzetvétel. Túl színes, túl latinosan áradó. Mélyhegedûhang írja róla Nemes Nagy Ágnes, össztûnékenységet sejtetõ részletteljesség mondja Tandori: õk méltatják, tisztelik, tanulnak tõle. És elgondolkodtató, hogy lehet e az idegenkedésbõl tanulni, most már nekünk, ilyen versízléssel olvasóknak. Valószínûlegnem.Idegenkedéstõlcsakidegenkednilehet,ésremélni,hogyhaaz idegenkedés saját magától is idegenkedik, az már a megismerés, az ismerõssé váláskezdete. AJékely versekrerezonálóidegenkedéskövetelõzõfajta.nemjárugyanis együtt unalommal. A szövegek visszaidézhetõk, megjegyezhetõk és mondogatnivalók. Az utolsó trubadúr szólóhangja emlékidézõ, dikciója a szövegen túl, mintegy a komplex szövegérzelmek reflexiós területén mûködik. AzazJékelytolvasvanemaszövegkiváltottaprimérélmény,hanemazélménnyel valóbelsõésazonnalitörõdésválikértékessé.ahangnemottszól,aholhalljuk, hanem ahol foglalkozunk vele. De, ha a hangot csak akkor halljuk, mikor már

2 törõdésre késztet, nem ugyanoda jutunk e, mintha rögtön meghallanánk? Miért különböztetjükmegeztatörõdést? Mégsem tudom mással magyarázni, hogy szövegközelnézetben oly sokszor (minden ökonómiája, izgalmas stíluskeveredései, fûszeres csípõssége ellenére) szünetel az az eleven áram, amit Weöres a versminõség egyik jellegzetességének tartott, s ritkán tudok szövegpontokra, motívumrelációkra, ideadallampontokra mutatni, ahol a szövegmûködés tetten érhetõ. Jékely szövegeitmindentörténettelenségeellenére(korszakhatárok,költõifejlõdésrajz hiánya stb.) regényszerûen olvasom. A líra megszokott önkörébe zárt passióélménye helyett valami lineáris, egysíkú lendülettel. A versek nem állnak térbe külön külön, a motívummozgás, a visszatérõ témák (budai táj, temetõ, "hol vannak a...":villon stb.) inkább egy regény építkezésének, mint egy lírai életmû komplex mitológiájának tájékozódási pontjai. Nemes Nagy Ágnes finom distinkciójátfelhasználva,akiszerintlíraésepikanemmódszerében,formájában stb. tér el egymástól, hanem az ihlet irányultságában, talán azt kellene mondanunk, hogy Jékely teljes lírai vértezettségében (nyugatos formaérzék, motívumkezelés, élményfedezet...) mégis epikusként szervezi meg a szövegeit, amennyiben az ihlet irányultsága nem befelé, az anyagot élménysugárzássá alakítva, hanem kifelé, élményt, fantáziát és tapasztalatot fikcionált térbe helyezve teremt irodalmat. Érdekes ellentmondás, hogy épp ez a fikcionált tér mozdítjasíkbaaverseket:talánmerteléghangsúlyozottanállaverseksajáttere helyére ahhoz, hogy a dikció szöveglendülete már sík képzeteket keltsen. Másszóval Jékely jobban hasonlít a régebbi korok (Nyugat elõtti) költõihez, akiknélvalamitmegverselnimégnemjelentetteavalódiirodalomvégét vagyis aholamegszólalásnakkonvencionálistereisvoltazöntörvényûtérmellé.vagy 2

3 Kosztolányihoz, aki a fikcionált teret saját s egyre inkább történettelenedõ, kifosztott dramaturgiájú élettörténetébõl emelte. Az "élménykifestés" tehát csak Pilinszky és Weöres felõl nézve anakronizmus, az egész hagyományt szem elõtttartvacsupánegyfordítottmeggyõzõdésûlíraigyakorlat(skitudja,hogy mi mihez képest fordult hová), ahol csöndsugallatokra kevésbé van szükség, mint szövegizgalomra, motívikus telítettségre és a töretlen dallamívû szólóhangra. Jékelynél sosem a kimondhatatlant csodáljuk, hanem mindig a kimondhatót.aszövegekmotivikusváratlanságifokaigenmagas;aszemantikai amplitudó igen tág; motivikus kohézió és nagyecsetvonásos sugallatos utalások helyett kifejtett analógialáncokat, apróecsettel kimunkált szabatos és pontos képeket találunk, rejtõzködõ, problematikus vagy abszurd megszólalói öntudat helyett leplezetlen és naív operaénekes költõi jelenlétet. Minden megszólalás a költõi önérzékelés és önértelmezés reflexiókörein át ér el hozzánk, ettõl lesz mindenszövegvalamifélemeditációséletgyakorlatdokumentatívnaplójegyzete. Az életmû egészén végigvonuló fiatalos, latinos életenergiájú halálfélelem és elmúlásdöbbenetcsupánameditációséletgyakorlatenergiaforrásakéntérdekes, amielõbbafranciaújköltõkchanson hangjánnevelkedik,késõbbpedigadytés Vörösmartytidézõvíziókbaformálható.Mégismegmaradennekazálom életnek dokumentatívnaplójegyzeteként,mertamegszólaláshangjábabelevankeverve amegszólalásraindítóköltõireflexióhelyzetfelismerõhangja,a"költõfogszólni itt"stilizáltésmégistermészetesintonációja. Ezért írja Tandori Jékely hangjairól, hogy Szép Ernõéhez képest "valami hasonló módon stilizáltak és valódiak, pontosabban valódiak bár stilizáltak". Perszea"valódiság"érdekelmindenverselemzõt,astilizáltságotúgyisjóllátja. 3

4 Talánareflexívénekes szerepspontánésközvetlenelfogadásában,anaívhitben, hogy ezek a meditációs dokumentumok minden esetleges allegorikusságuk és színpadiasságuk ellenére elég érdekesek és meggyõzõek, talán ezekben találhatjukmega"valódiság"okait.báravalódiságnaknincsisoka,hanem,mint alétezésnek,csupánfolyamataésgyakorlatavan. A klasszikus modern verseszményben hívõ olvasót mindezek ellenére zavarba ejti, hogy Jékely valódiságát sokszor lehetetlen a szövegre szorítkozva, szövegerõterek mértani ábráján tanulmányozni. Ha elolvasom a Jékelyrõl írott remek verselemzéseket (pl. Lator vagy Tandori esszéit), akkor sem a versszövegnek, hanem egyrészt a pontosságában utolérhetetlen motivikus gazdagságnak, másrészt a naív hit reflexív spontaneitásában megfogalmazott evidenciáknak örülök. Mintha ezeknek a verseknek nem lenne perspektivikus térbeállóteste,csupánzamata;nemlennénekfényeiésárnyékai,nagyhangjaiés csöndjei csupánfelejthetetlenízei.. EgyesetbentudomaJékely versetimagistaízlésselistanulmányozni,haa szöveg rövidsége miatt a reflexív költõi öntudat nem jut szóhoz. Vagyis, ha a fikcionáltélettérképtelenbefurakodniaszövegautonómterébe,sameditációs életgyakorlat lírai naplójegyzete olyan rövid, hogy el sem olvasható. Ilyenkor a rövid dal reflexió nélküli öntörvénye fölébe helyezkedik a Jékely szövegek mûködési elvének, s a szöveg akarva akaratlan önálló térbe kerül. Valószínû azonban,hogyugyanakkoréppaza csakjékelyrejellemzõ ízszívódikföl,amit a Jékely ínyencek olyannyira élveznek. Mégis egy ilyen rövid dalt választottam most elemzésre, mert Jékelytõl függetlenül hiszek a szövegautonómiában, s mert az autonóm szövegrendezõdéssel szemben (vagy mellett) jobban 4

5 kirajzolódhatazajékely specifikum,amiamegkülönböztetetthanghozelvezet,s Jékelyt bárhangjátbeazonosítaniúgysemlehet jobbanmegértetivelem. Fecskék Avillanydrótötégivonalán izgágahangjegyekafüstifecskék. Halejátszhatnám,bennükmárazestét sazõszelsõakkordjáthallanám. Két egész más versteret indukáló versindulat bírkózik itt egymással: egyrészt az ötös hatodfeles jambusok sugallta, s az ölelkezõ rímképlettel lendületbe hozott szonettindító sejtelem, másrészt a rövidre zárt, meditációs tárgynak felkínálkozó haiku képzet. Az ölelkezõ rím Petrarcát idézi, a pontos, metafizikus hangoltságú tájleíró kép pedig a barokk szonettköltészetet. Gyönyörûen kiegészíthetnénk. Az indító két sorhoz hozzákanyaríthatnánk még kettõtésmégnégyet,hogyaszonettpárosquatrinjaitbecsülettelkidolgozzuk.a másik két sor pedig a tercettek foglalata: jöhet a kép értelmi és dallamlogikájából következõ kiterjesztés, általánosabb érvénnyel, a meditativ reflexió kifejthetõ ellenpontjával. A fecskékrõl még biztos lehetne mit mondanunk hat sor erejéig, a kiterjesztésrõl pedig bõven elég még négy sor. Ilyen fényszögben a valódi kétszer két sor egy meg nem született szonett kivonata, ahol a szonettértelem és a szonett teste bepréselõdik egyetlen széttagoltquatrinba.ésittjutszóhozamásikversalkotóindulat:hogyaröviddal 5

6 mostnyugat európaihangszerenkeletimeditációsmélységetakarfelmuzsikálni; a haiku 5,7,5 szótagja helyett valódi hamisíthatatlan jambusokkal, képlogikájában s a kép és értelem szövegfúziójában mégis a kettõs fénytörés keleti hagyományait követve. A haiku hagyományos szövegszervezése varázsol elõballadás trubadúroshangzatokbanmeditációstárgyat. Az elsõ két sor a Jékelyre jellemzõ részletnaturalizmus: élesfényû, megdöbbentõ plaszticitással rajzolt halálpontos, mégis valóságos kép más Jékelyversekbensoronkéntvanbelõleegy kettõ.ittmostmégis,aversrövidség miatt jó, hogy egyedül uralkodhat a szövegen ez a telitalálat telebeszélné a csöndjéttízmásikhasonló."avillanydrótötégivonalán/izgágahangjegyeka füstifecskék" ahagyományosértelembenvettmetaforahasználatmintaértékû példája lehetne ez a két sor, egyszerre magától értetõdõ és friss, éppenhogy meglátottevidencia.nemmindennapírleazemberilyet:szemkellhozzá,aza nyílttekintet,amitazészleléstanítómesterei,azújholdasokésfõlegnemesnagy Ágnesolyantermészetességgeltudtakvilágrögzítésrehasználni eztaképetõk ismegirigyelhetnék.nincsbennesemmierõltetett,mégisazazérzésünk,hogya teljes európai kultúra hagyománya kell hozzá: érzünk itt valami nagyon kifinomult, nagykultúrájú rafináltságot. Rábólintásunk is az ínyenc rábólintása. "Füsti fecskék...". Az "izgága" pontos mozgásképzetet, rendezetlenséget sugalló telitalálat jelzõ,az"égivonalán"szinténnagyonpontos,bártalánegyleheletnyit túlbeszélt analógia. Amennyire mozgalmas, "izgága" a kép, annyira rendezett, nagybiztonságúavonalvezetés:ilyenaszonett indítóversdallameleganciája. A haiku indulat ellenhulláma az enigmatikus, az eddigiekbõl mégis kínosan következõ hiányos tárgyú félsor: a "ha lejátszhatnám"... itt készül elõ meditációraakép;azegyesszámharmadikszemélyûképelsõszemélyrevált,a 6

7 költõi önsóhajból mégsem lesz önreflexió. A mindenkori költõ sóhaja ez, a hangképpé elevenedõ tájképet zenévé játszani. Nagylélegzetû költõi sóhaj, melynek feltételes módjába és ható igéjébe sok minden belefér: (ha egyszer lejátszhatnám,denemjátszhatomle,mertnemakaromlejátszani,vagyakárhogy akarnám lejátszani, úgysem lehet, vagy mi történne, ha egyszer lejátszhatnám... stb.)ígynyerazelõzõ,élesmetszésûindítóképfény ésárnyékmélységet,ezzela modális elbizonytalanítással; a pontos telitalálat robbanására így indul meg a líraisugárzás. "...bennükmárazestét/sazõszelsõakkordjáthallanám":amásodikkét sor kezdõ sóhajának olyan nagy a helyzeti energiája, hogy a szokványosabb, kiszámíthatóbb zárlatot is átsugározza. Hiába emlékkönyvizû ez a zárlat, hiába billen meg a napszak és a hangzó akkorddá tett évszak azonos szövegmondathelyénekevidenciája(estét,õszelsõakkordját),aszövegtökéletes egésszé kanyarodik ki. Talán még kell is a kimondott és továbbfejlesztett analógia. A fecskék helye akkordot rajzol, ezek szerint nem egymás mellett állnak, lineáris, izgága mozgású dallamot adva ki, hanem vertikálisan, egymás alatt felett, térben egyidejûleg szóló hangot jelezve. A szöveg maga is elmélyül ettõl a térképzettõl, s ikonja lesz az élménynek. A haiku gondolat és képösszecsúszása az ölelkezõ rímû szonettquatrint elmélyíti, s minden együtt van,térben,amodálisigékisnyitnak,aversszaktagolásisperspektívátteremt. A szöveg valódi meditációs tárggyá válik, mélyárama annyira erõs, hogy végtelenvariációjanyílikmegazértelmezésnek.most,aszövegtranszformációs technikávalnézzünkmegebbõlavégtelenbõlmégegyet,vagylássunkráerrea végtelenremégegyféle képpen. 7

8 Amásodikkétsorkezdõsóhaja(avesszõig)tárgynélküli,deazelhagyott tárgyodaérthetõ(õket,hangjegyeket,azokatstb.).asorvégenmégismegjelenik egy újabb tárgy, ami már az enjambementos lendülettel a következõ állítást, a feltétel következményét készíti elõ. Alakítsuk át a két sort úgy, hogy sorvégre tesszük a vesszõt, és elhagyjuk a sorkezdõ "s" t, vagyis kihasználva az elrejtett szintaktikaitöbbértelmûséget,változtassukmegafeltételtésavesszõveleltagolt következményt:"halejátszhatnámbennükmárazestét,/azõszelsõakkordját hallanám".mennyiremegváltoznaaszövegmikrodomborzatánakindulatrajza:a "lejátszhatnám" elveszítené sugárzását, és sokkal nagyobb hangsúly tevõdne a harmadiksorvégére az"este"kerülnereflektorfénybe.aszövegelromlanaígy, akétszerkétsorközöttelhalványulnaazindulatikötés,aharmadiksorenigmává nõne, a negyedik tompán és zavarosan szólna rá. Még az "akkord hangjegy" egymást erõsítõ motivumpárja is túlbeszéltté válna a harmadik sor enigmatikusságavagyinkábbzavarosságamiatt.dealakítsuktovábbaszöveget, s rakjuk vissza az eredeti sorkezdõ"s" t. A szöveg harmadik indulatrajzú képét kapjukmegezzelatranszformációval:"halejátszhatnámbennükmárazestét,/ sazõszelsõakkordjáthallanám" apontotelkellenehagyniaszövegvégérõl,a feltételnek nem lenne következménye. A harmadik sor enigmatikussága lélegzethez jutna, mert a negyedik tovább emelné, tovább nyitná a megválaszolhatatlanfeltételt.szépmoderntöredéketkapnánkígy,ahaiku hatás gyengülne,erõsödneviszontaszonettlendület,mertamásodikkétsorisnyitna tovább, igaz, hogy a semmibe, de nagy energiájú, izgalmas semmibe. Mindenkibenottmotoszkálnaegysugalmazottésvégtelenbenyitottakkor... 8

9 Kálnoky Éneklõ és beszélõ vers érvényes, de tompán hangzó szembeállítás. Melyik költõ nem dalolna? Milyen lenne a dallamtalan líra? A kérdés inkább akusztikai,mintsemesztétikaitermészetû.mertabeszédmagaisfinomrezgésû dallam, hanglejtése, zöngéssége kottázhatatlan zene. Ha pedig verseket vagy ami még rosszabb életmûveket akarunk tipizálni ezzel a metaforává lett akusztikai megkülönböztetéssel, jobb, ha az akusztikára hallgatunk, mikor a metaforáttovábbértelmezvekibontjukeztaközismertkettõslíraialapélményt. Adottadalolás:adal,amiszüliénekesét,azének,amireéledatermészet és megnyílik az alvilág kapuja. Vejnemöjnené, Orpheuszé. Az éneklõ líra akusztikájában, mondatdallamlejtésében az értelem és dallam diffúziójában orpheuszi. Sugallatossága a szavak szintjéig ér; értelmünk termékeny elbizonytalanodása folyamatos: a Weöres Sándor által megnevezett "eleven áram" ot minden szó mondatbeépülési pontján mérni lehet. Az éneklõ líra szövegközelnézetbenislíramarad. A beszédben az értelem lekerekíti a dallamot, a folyamatos elõrehaladásban zöngétleniti, letisztítja és viszonylagosan egyértelmûsíti a dalmozgást. A beszélõ líra akusztikájában, mondatdallamlejtésében, az értelem és dallam diffúziójában apollói. Sugallatossága nem ér a szavak szintjéig, az "elevenáram" otnagyobbmondatköteg egységekszövegbeépülésipontjánlehet mérni. Értelmünk termékeny elbizonytalanodása szakaszos vagy holisztikus, azaz beszédhangnem váltásnál érezhetõ vagy a teljes szöveg 9

10 vonzáskörnyezetében(ezaz,amithangulatnakszoktunkhívni).atisztánbeszélõ líraszövegközelnézetbenemelkedettvagylecsupaszítottpróza. Fontos,hogyazéneklõésabeszélõverseketneazonosítsukazemelkedett és az eszköztelen versnyelv használatával. Emez líraontológiai, amaz nyelvhasználati szembeállítás. Erre minden nyelvi bizonyíték elégtelen magyarázat, azt egyetlen szóválasztás könnyen szemléltetheti. Az elégtelenséghez persze az is hozzátartozik, hogy nagyon kevés olyan vers van (vagynincsisolyanvers mégkevésbéköltészet),amitisztánazegyiktípusba tartozna.beszédésének illetvegenealógiájátkövetveénekésbeszéd csupána líra egyik ontológiai alaptengelye, amin verseket és életmûveket elhelyezni izgalmas,bárönmagábannembiztos,hogytanulságosvállalkozás. Mit tudunk meg Kálnokyról, ha azt állítjuk, hogy költészetét ezen a liraontológiai tengelyen a beszédversnél kell kijelölnünk? Önmagában semmit, következményeibenviszonttalánsoktanulságostámpontot.például,hogymire figyeljünk,ésmirene.tilosodafigyelnünk hamegakarjukértenikálnokyt az orpheuszilíraélményartikulációsösztöneire,amivelpéldáulegyweöresvershez közelítünk. Ezek röviden: a szöveg ikonizációs ereje, tehát, hogy zenei és képi analógiarendszerekkel, variációkkal a szöveg témáját, tárgyát nem explikálja, magyarázza, hanem megjeleníti; a sugallatosság szövegszervezõ ereje, vagyis, hogyaszavakmondatbeépüléskorolyanszemantikairésthagynakmagukután, amely a szövegegész szempontjából értelem és érzelemasszociációs pályákat indit,ésazutalásokökonomikusereje,vagyis,hogyaszöveglinearitásnemköveti az információadagolás megnyugtató, de nem dalszerû rendjét, a körülírás és parafráziszeneiésneminformatívjellegû,éskibontottanalógiákhelyettjelzések 10

11 reflexiónélküliviszonyrendszerébengondolkodunk.kálnokyköltészetéhezezek aszempontokkevésbéhasználhatók. Feltétlen elemzendõ viszont kijelentés és reflexió (sokszor dramatizált) viszonya, vagyis, hogy a beszéd szövegtestének milyen kommunikatív kontúrja van (kommunikatív, amennyiben a reflexiót önkommunikációnak fogjuk fel). A beszédet élõvé (vagyis hangzóvá, tehát önálló hanggá) ugyanis a reflexiós átmenetek lírai ritmizáltsága teszi, hogy a mondás hányféleképpen és milyen változatossággal vonatkozik tárgyra, tárgyhiányra, magára a mondásra vagy magáraavonatkozásra.aváltozatosságnak,areflexióritmizáltságánakemellett még természetesnek is kell maradnia, hogy a legbonyolultabb szövegkommunikációs viszonyulások (ha mintát adnak ki, annál jobb) is versszerûen, homogén hangzásban, akusztikai tisztasággal a lélegzetvételek ívébe férhessenek. Homogén hangzássá, dalhangzássá válnak tehát olyan szövegmozgások,amelyekareflexiójelenlétemiattidegenekadalkörnyezettõl.a beszédversekeredendõdisszonanciájátaversszerûtlenviszonyulásokversszerû elrendezése miatt érezzük. Kálnoky költészetében a reflexió ritmikus változatosságát leginkább a kései darabokban, az Egy magánzó emlékiratai ból ésah.sz. versekbenlehetmegfigyelni. A beszédversekben ezen felül szintén a beszéd, a mondás reflexiv természete miatt felértékelõdik az anyaggazdagság. Ha ugyanis szegényes a tematika, akkor a reflexió önkörébe záródna, a mondás monotóniája orpheuszi ihletésésdaljelleghíjánunalmassáválna.abeszédversbenazanyaggazdagsága pótolja az anyag dallírához viszonyított rendezetlenségét. A tematikai sokféleségésareflexiós kommunikatívkonturozottságegymásterõsítik.kivéve, ha a reflexiós kommunikatív konturozottság orpheuszi dallíra alapanyagává 11

12 válik, mint Tandori Dezsõ korai költészetében. Ilyenkor a reflexió drámája a reflexió nélküli dallíra szolgálatában áll. Itt most erre nincs idõ kitérni. De mit jelentatematikussokféleség? Sokszor, bár nem szükségképp együtt jár életrajzi ihletéssel. A beszéd gazdagságaésazélet,azélménygazdagságaerõsanalógiánaktûnik.kálnokynál a kisvárosi körkép és a gyerekkor anekdotakincse valamint a reménytelen szerelmek és háborúk mellett egész életén végighúzódó tüdõbaja és a testi felépítése (piknikus alkata) miatt érzett mérges ironikus szorongás említhetõ. Ilyenkoralíra(legalábbisszövegfelszínen)anapló,abeszámolóvagyavallomás beszédhangját veheti föl. Az extenzív sokféleség helyett azonban sokszor találunk intenzív témagazdagságot, amikor is a részletezés, az analógia, a parafrázistematikusláncaibanveszfölabeszédhangelegendõanyagotadrámai reflexió hitelessé tételéhez. Itt már nem feltétlen kell életrajzi ihletés, az analógiát kitöltheti kulturális allúzió, filozófiai fejtegetés vagy a képzelet plasztikusábrázolóereje. Kálnoky költészetében a tematikus sokféleség mellett a hangnemek kevertheterogenitásaissegítiareflexiószövegalakítását.akezdettõlfogvajelen levõelégikushangütéstazonnalellenpontozzaabaudelaire tõlörököltgroteszk és apindarosz forditásokutántalánméginkábbfelerõsödõ ódaihangszín.az óda azonban önironikusan alacsony szárnyalású, a kiábrándult reflexióban öngúny és önsajnálat egyszerre munkálja meg az eszmei alaptémákat (emberi sors, közerkölcs, szerelem). Jellemzõ persze, hogy hangnemrõl s a hangnemek sokféleségérõl is a beszélõ vers kapcsán szoktak szólni. Az orpheuszi líra ellenpontjai nem holisztikusak (mint egy hangnem), hanem miniatûr szövegrelációkban, szövegszinten érhetõk tetten. Hangsúlyozni kell, hogy a 12

13 kétfélelíraontológiaitípusesztétikailagnemhierarchizálható,azegyiképpolyan jó lehet, mint a másik. Hogy a beszédvers mûködési elvét jobban megértsük, nézzük meg az Egy magánzó emlékirataiból hosszúvers ciklus egyik jellemzõ darabjátközelebbrõl. Egyrégisörtalppaleográfiája Valamelyiknaponvagyvalamelyikéjszaka,álmomban, betértemadélbudaivendéglátóiparivállalat haegyáltalánlétezikilyennevûvállalat, vagytalánegygebines falatozóteraszára honnan származik ez a szó: "gebines"? ezt még senki sem tudta nekem megfejteni, azazetimologicemegmagyarázni, aholissörtrendeltem,amitlegnagyobbmeglepetésemre egyréges régisörtalpratettleasztalomon egysefiúselány,vagyisöltözetérõléshajviseletérõl fölnemismerhetõnemûfiatalemberilény. Ilyetseláttamvagyharmincévóta, ilyensörtalpat,amilyetnemfognaksohatöbbégyártani, aminõtnemfognaksohalátniunokáink, legföljebbasör,bor,pálinka múzeumban, haleszvalahailyenintézmény. Ekerek,papundeklisörtalpemlékeztetettaveleegykorú, arzéntartalmúlégypapírra, amelyetannakidejénatiszazugiméregkeverõasszonyok vízbenáztattakki,majdavizet pogácsába,buktábasütötték,sezenamódon hallgattattákelvéglegsopánkodó,beteganyósukat avagynagytermészetûférjüket. Dehagyjukõket,hiszenkülönbriportotirt MóriczZsigabátyánkannakidején anyugathasábjain,1930februárelsején. Visszatérveasörtalpra,középenmégláthatóvoltakecskebak, adréher félebaksöremblémája, helyesebbennemvoltmárlátható, legföljebbodaképzelhette,akivalahalátta, ésmáriseszembejuttattaafosszilislelet egyikkiválóbarátomat,akimafõszerkesztõésegyetemitanár, de1945végénvagy46elején azinflációsnyomorcélbavennikényszerítette asörgyárnemmegvetendõösszegûpályadíjátereklámversikével: Bánatellenõsiszer 13

14 Haggenmacherõsziser. Apályadíjatelnyerte,dealkotásátnemhasználtákfelasörgyárvezetõi. Nyilvánidegenülcsengettfülükbeapatinás"ser"szó.Igaz,írhattavolnaígyisa szerzõ: Bánatellenõsiször Haggenmacherõszisör. De sajnos Debrecenbõljött,nemSzögedébõl, shaonnanjön,akkormegatájszólásmiattlettvolnabaj, hiszenaszõrözõkszámaezidõtájt népesebbvolt,mintasörözõké, mivelhogyasörpénzbekerült. Mindegy!Fõ,hogymegmentettemafeledéstõl egyetlen,általamismertköltõimûvét, mertbarátomnempályázottdalnokibabérokra. Melleslegszólvabárcsaksokilyenmulatságosversetolvashatnánkmanapság! Deezismellékvágány!Firkáltugyanisarraasörtalpra valaki...valaha...valamit...,dearégiáztatásoknyoma asokráfröccsentsör,borsazelillantpörköltszaftokfoltjaiannyira elmostákmárazírást,hogyakképpgörnyedtemfölébe, mintazegyiptológusapalimpszesztfölé. (Apalimpszesztolyanpergamenlap, amelyrõlletöröltékarégiszöveget, hogyhelyébeújatírhassanak; eszerintapapírtakarékosságdívottmárafáraókkorábanis.) Bocsánat,hogymegmagyarázom,amitmindenkitud, nohaatudásegyelõrenemtartozikastátus szimbólumokközé. Ésszellemkeringettfölasöröspalackból, egyrégihentesmesterszelleme, akirõlnagyapámmesélt,mikortérdéreültetett demifélenagyapa?hiszmindakettõmeghaltmégszületésemelõtt szóval,nagyapámmesélte,hogyeztarégihentest tönkretetteazitalésakedvezõtlenüzletmenetel, ésmegtakarítandóaboltbért,gyomrándobkályhaformájúgyorsforralóval, melyetnyakábaszíjazott, jártaamúltszázadvégénazegriutcákéjszakáját, shaakódorgókorhelyekvagybálbólhazatérõúrfiak kurjantottáknevét,elõbotorkáltakeskenyérsekutca, aszentjánosutcavagyakaszinóutcagirbe gurbaházsoraiközül, ésszolgáltfõttkolbásszal,virslivel,tormát,mustártisadvahozzá, ésropogószsömlét,mivelakkoribanhallgattakmégafegyverek, viszontazsömlékmégropogtak. Deasörtalpnemvallottrólasem. Nemmondtael,hogyvirágzottfölmárnemlétezõüzlete. Arégszemelõlvesztetttárgyatbepiszkoltákmegnemtisztíthatón. Nemmondtael,mikorrontottamelazéletem, vagymitlendíthetnékhátralevõnapjaimon. Lehet,hogyazörökifjúságtitkátírtákfölreá, hiszifjúságombóldobtákelémláthatatlankezek. Közbenanapgyorsanaláhanyatlott. 14

15 Asordíjcsigalassanvánszorgottfölfelé. Nyolcvanhat sornyi dramatizált anekdotafüzér, több reflexiós szinten, a keserû nosztalgia s a cinikus körülményesség levegõkörében. Azt hihetnénk, szétesik.azélesvágásokkalisvalahonnanvalahovatartómonológhangazonban csökönyösségével és nagy teret felidézõ bõbeszédûségével egyben tartja. Az anekdotikus hangütés már az elsõ sorban álommá kontúrtalanodik, s a komolytalanság hangszínét kísértetiesre váltja: "Valamelyik napon, vagy valamelyik éjszaka, álmomban". Innentõl kezdve banális, emelkedett és kísérteties lesz minden, ahogy tónusban, hangszínben a reflexiókörök váltogatásával szétszedhetetlenné válik szomorúemlék, cinikus közbevetés, körülményes anekdota és negatív bölcselet. Minden heterogenitása ellenére a szövegalapvetõenegynemû.kijelentései,zárójelei,hárompontjaiadikcióésaz élmény szintjén egybelazulnak, s ha fókuszba nem is hozzák, egyenletesen szétsugározzák az emlékirat cikluson végigkövethetõ életérzést. Milyen ez az életérzés? Talán könnyebb arra válaszolni, hogyan sugározza a szöveg. Ha a reflexiós szintek ritmikai ismétlõdését, polifón egybejátszatását lekottázzuk, a hogyanbantalánmegtaláljukamit,sakérdéstnemkellmégegyszerföltennünk. A szöveget úgy térképezzük fel, hogy gondosan szétválasztjuk, ami másmás reflexiós körökben mozog. Elsõ szinten adva van egy történet, beszámoló vagy napló kommentárok nélkül, ahogy jó újsághírben olvasnánk. Ehhez tartoznak további, még mindig a történethez tartozó kijelentések, amelyek elsõ hallásratöbbnyirekörülményesekésmagyarázkodók.harmadjáraki kinõneka lineáristörténetmondásbólanekdota zárványok,amelyekegyrésztmegakasztják a "valódi" történet elmondását, tehát elõretolakodva mintegy a valódi történet 15

16 helyett állnak, másrészt ellenpontozzák is azt a várt történet elõlegzett kerekdedségével szemben befejezetlenségükkel és töredékességükkel. Végül pedigottvannakacinikusalájátszások,melyekholkomikusak,holkeserûek,hol bölcselkedõk.aszövegtehátasorokatmegjelölveígystrukturálható: fõsodor kiegészités zárvány cinikus ellenpont Anyolcvanhatsorbólcsupánhuszonháromavalóditörténet.Azelsõsor tanúsága szerint azonban nagyon nehéz eldönteni, mi a kitérõ és mi a valódi közlés:álombanemlékeznilegalábbolyanvalóságosvagyvalótlan,mintálomban tapasztalni. Emlék, anekdota és tapasztalat a rájuk vonatkozó kommentárokkal együtt egylényegû. A reflexiós körök közötti ritmikus cikázás(láthatjuk, hogy a szöveg az elején és a "csúcspont" elõtt idegesebben váltogatja a reflexiós szinteket, gyakrabban használ vágásokat, középen viszont egyenletes fölülrõl 16

17 lefelétartóritmikusmintátadki)élénkvibrálásbantartjaaverset,nemengedi az anekdotát becsomósodni. Persze a különféle reflexiós körök, koncentrikus körök, amelyeknek ráadásul még a középpontja sem határozható meg, talán az álmon innen van, talán az álmon túl, mindenesetre az álomban képtelenség egyetlensorrarámutatni,amiazegészhelyettállnatanulságkéntvagyikonként. Haladjunk az egyes körökben alulról fölfelé. Az ellenpont sorai frappáns cinikusságukellenéreterjengõsekésmegereszkedettek("haegyáltalánlétezik..., de hagyjuk õket, hiszen..., honnan származik az a szó..., mellesleg szólva bárcsak..."),deéppezfogjaõketazálomhangulatkörébebeolvasztani.ráadásul a sorok mind ironikus kiegészítések, s csak az különbözteti meg õket a valódi kiegészítéstõl, hogy reflexivebbek náluk, és nem tartoznak a voltaképpeni történethez.aközvetlenmegelõzõsorokravonatkoznak:vagyafõsodorra(3,5 6) vagy egy anekdota zárványra (23 25). Voltaképp reflexiv zárványok ezek is, csak nem másfelé indítják a narratív képzeletet, hanem a reflexió gátjával felfüggesztikatörténetmondást.azanekdota zárványoktörténetekatörténeten belülvagyatörténethelyett,sálomevidenciávalékelõdnekbeafõsodorba.épp úgylehetközöttükmélylélektaniösszefüggéseketkeresni,mintazemlékezetés azanekdota légkörvéletlenülegymásmellékerültdarabjainaktekinteniõket.az arzén történet a legrövidebb, szinte nem is anekdota, csak a hasonlóság bõbeszédû körbejárása, a reklámversike a leghosszabb, itt még az íráskép is megváltozik, hogy a megmentésre szánt mûvet egyenesben idézhesse. A hentesmester az "elsodortak" közül való figura, abból az egri kisvárospanoptikumból,amivégigottkísértkálnokyköltészetében.azerrevalóreflexió juttatelavoltaképpeni"témához",avégkifejlethez(78.sor "Deasörtalpnem vallott róla sem"). Az elõzõ két anekdotát a cinikus ellenpont félbeszakítása 17

18 jellemezte inkább ("De hagyjuk õket... Mindegy"), most az utolsó anekdotára adottreflexiófelfakasztjaafõsodort(78 85.sor)ésbefejeziatörténetet.Kiderül, hogy a vallomás, a voltaképpeni történet a történet hiánya, az epifánia elmaradása ("nem mondta el..."), az álomhiányról azonban tudni lehet, hogy telitettebb,mintavalótapasztalat:mindenbeleférabbaasöröspalackba,mégaz is,amineknemadunknevet,amirenemisgondolunk. Averssugalmazásaezenaszintenalakítjaátaterjengõsszövegetvalódi lírává, az eleven áram nem szövegközelnézetben, hanem szövegtávolnézetben, holisztikusan érezhetõ. Azt is mondhatnám, hangulatában, csak a szöveg végén felfakadó két sor ("nem mondta el, mikor rontottam el az életem, / vagy mint lendíthetnékhátralévõnapjaimon")ahangulatszépprózaigomolygásátfókuszba hozott lírai vallomássá tisztítja. Vagy csak tisztítaná, mert az utolsó két sor ellenpontozottelmozdulásaújbólbeindítjaaversszövegmozgásánakmegszokott ritmusát, s a záró megjegyzéssel végképp elbizonytalanít minket abban, hogy versélményünk utóíze keserûen kiábrándult vagy nosztalgikusan ízes maradjáon. 18

19 VasIstván Ötvenfelé Késõnfekszemlemindigmostanában: Ezt aztmegnézek,kicsitforditok. MostéppBenJohnsonhangjátintonáltam, Afurcsakapcsolást,azokosszavakat Mégmindigizgatazújfeladat, Mégmindigaszakmaititok, Aztánfelvillantbennem,hogymivárrám, Sacigarettámatelnyomvagyáván, Izgatottképzeletemet Altatóvalcsendesítettem. Mosthamaralszomel,derendszerintfölébredek Háromkor.Többnyireijedten. Lecsillapodtam:mégitthonvagyok. Deagyamõrölteaholnapot, Éseszembejutott, Hogyéhgyomorralkellröntgenremennem. Éstudtam,hogymilyentávoliminden, Aszeretet,agyûlölet, Akételyek,amisztikák, Azutazásutánivágy, Szerelmeim,hitem,hazám, Minden,amilehetettvolnatán, Ésminden,amielveszett Mertnemélekmost,csakasejtjeimben, Anedveimben,szerveimben, Minthalegbelülnemvolnasemmimás, Csakszûkülés,szûkölés,zsugorodás, Ahogyértenikezdikahelyzetet. Mostnincszuhany,hogylemossaazéji Homályt,mertnincsvízanegyediken. Gyorsborotválkozássalkellbeérni. Kintmégköd.Régennemjárokilyen Koránazutcán.Nemvagyokmármagánhivatalnok. Debizonytalanabbbennemmégisadalnok. Szûköl,zsugorodikadalnokésadal: Márvégetértaszerelemidénye, Unjaasiratást,lejártafiatal 19

20 20 Elégiáksora,újhitetésre Sóvárogmégarégiszív,tengerreújra Shelyettemegnyílikamindentestnekútja. Aklinikán,ahogyaztafekete,szép Fiatalnõthordágyonodatolták, Fölvetetteijedt,kíntólmegtörtszemét, Aztpéldázzaazis,amindentestnekútját; Sakétöregbarát,kiegymásttámogatta Röntgenre,egyikükmégvidorkedvûvén "Megvárjuk,míglemegy" amásikcsakmogorva Közönnyelnyálazott,bólogatotthülyén; Saférjésfeleség,kireszketve,totyogva, Egymástkarolvajött miértvan,hogykibírják? Kiéletnek,halálnakegyszerreleszafoglya, Miértvánszorogjavégigamindentestnekútját? (AzÜdvösségnekemmimáslehetne? Megérteni,amitszívem,seszemnemért. AzIstenisvelemmimásttehetne? Eztmegértetivagyelkárhoztatezért.) Máréntekergekgroteszkülagépen, Ahúsonátvilágítasugár Amélybe,aholazemésztõszégyen Kínlucskosgépeakadozvajár, Selzárjákazutatarégi régi Rosszulforrthegek...ulcusduodeni. Mikortörtént,hogyilyenészrevétlen? Amikorfuldokoltamaszámokerdejében? Vagykésõbb,mikoramagántisztviselõi Életbekezdtemmárbeletörõdni, Sakétségbeeséstcsakagyomoridegesség Alattomosrohamaijelezték?Vagy Éppamikorahivatalnokilét Kisörömeibenkerestemenyhülést? Egyzónára,egyfröccsreleugranititokban, Afélórásebédazújpestistadionban! Akülvárosikosztférfiasízeártott, Adisznótorosak,ajóborsostokányok, Ebédelõttatöpörtyûspogácsa, Ahegyespaprikáktûzharapása, Abográcsgulyáshozasûrûlé, Akáposztaleveshajnalfelé? Söntésnélinnimilyenjólesett, Azolcsóborok,akisüstiek, SaLeventefüstjétörökreérzem Agyamban,asóvárgótelevényben!

21 21 Hapusztítónyomátezvéstebeamélybe, Most,nyomorékulis,aztmondom,hogymegérte. "Ezbizonycsúnyaröntgen,mitismondjak... Végsõsoronúgysemrámtartozik. Amûtétmégnemfeltétlenjavallat: Manipulálniméglehetkicsit." Kintmégmindighideghomályúködvan: Mélyenbeszívom,mintifjúkoromban. Sazszívjabeaködöt,akirégen, Deöregköd,nemködösifjúság. Úgy,mintegyrégidivatúregényben Egyhõsevanháromkötetenát: Botorkál,smireélnimegtanulna, Végéhezéramindentestnekútja. Mostmártelikorvosra,patikára, Nemúgy,minthajdan,amikorneki Tanácstalanakartamlegalábba Végsõvergõdéstmegkönnyíteni. Ó,aszégyenletes,ügyetlennyomorúság, Mikorõkezdtejárniamindentestnekútját! Emlékésfélelemkettõsképzeletében Olykísértetiestudlenniatestiség: Mireakávéházszokotttermébeléptem, Émelygettlétem,éskivertaveríték. Végignéztemaszõke,vörös,feketefõkön, Akedvesröhögõkön,azutánamjövõkön. Haholnapnemleszekköztük,kikérdi:"holvan?" Kikérdi,holvagyok,haelkellmaradnivégleg? Kivetteészregyors,szemérmesszervuszomban Alemondást,afélénk,didergõbúcsúvételt? Ésakikelmaradtak,évekre,búcsúvétlen? Egyedültámolyogtamhidegködûsötétben. Vacogottlétemapálya. KedvetlenkészültemazOperába, Dehullámaivalazelmaradótengert Pótoljamajd,sérzelmesbúcsúzásnak Akések,csövek,akórháziágyak elõttjóleszakoncert. Deaszépnõkésruhák,alátszat kellemesség Túlontúlisbetöltötteazestét, SMozartzenéjevalahogy Nemérteutólizgatott

22 22 Figyelmemet. HanemszünetutánSchubertkövetkezett Ahetedik,aC dur, Sazallegróbólésazandantébólhirtelenösszeállt Az,amivolt,azifjúság. Ölelkezik,motívumotcserélve,azereje,azédessége, Azidilltrillázásaaviharban, Minden,amitakartam, Ésminden,aminemlehet. Samásodiktételkürtjebúg, hogyjólvanígy,hogyjólvanúgy, Ésmindentételszövevénye Afõdallamhozvisszatérve Kizengetiamámort,afinálét, Együttazéletétmegahalálét. Mígbentültünk,atélerejemegtört: Könnyûszélfütyültátavároson. Anéptelenutcánhogyfénylenekfönt Ahencegõlámpák,azújneon, Hetyke,felvágófényeBudapestnek Örök újváros,mostishogyszeretlek! Tiöreg,nagyszobákaVárosközepében, Hogyszeretlek,könyvekkeltarkabarlang! Bennednyolcévenátszerettem,írtam, Éltem, Haígy,haúgy élet,mostisakarlak. NézniavillanytaKárolyi kertben! Éreznitéged,utolsószerelmem! Éreznitégedésbennedazévekáldását, rettegését,amindenölelések Ölelésétegyetlenéjszakánát, Szerelmeinkintegrálszámítását, Azt,aminyomoréknapokutánkigyúl, Ésberagyogjaolthatatlanul Visszaselõreisamindentestnekútját. Mégutóljáraeztacigarettát! EgyKossuthot,hogyjómélyenbeszívjam... Nesajnáljatokengemsekórházban,sesírban. Kimostkinézazéjbe,örökkéazvagyok: Nehiggyeteknekem,hajajgatok. Mégegypohárbadacsonyivöröset, Eztazutolsót,aztánsohatöbbet! Lassaniszom,mivelabúcsúez,

23 Arra,amivolt,van,ésújralesz. Készülhetapokol,bennem,hanemalattam: Éntudom,hogyjobbrészemhalhatatlan, Smindenbomlásonésátváltozásonát Viszimagávaleztazéjszakát Kések,csövekközé,kínokba,csillagokba Éselfogyottazéj,abor,acigaretta. "Elmondanámneked,hanemunnád..." aversintonációnakezapajtásias, tolakodás nélküli élménymegosztó hangja Kosztolányi óta elevenedett meg a magyarlírábanannyira,hogyújköltõkújszövegeibõlisgyakraneztazismerõs hangzásthalljukkielõször.ígykellmegszólalni,aközvetlenmegszólításnélkülis megszólítóelevenséggel,ígykántáljafelaköltõazírásközegébõlazolvasót kell neki ez a társaságteremtõ skizofrénia, hogy odahallgathasson az írás arra, amit mondanifog.hányszövegbenhalljukmegeztazelnyomhatatlanfelhangot,amit, valljuk be, élvezünk is. A versszövegbe épített együttérzõ és figyelmes reflexió ugyanis a megszólalásnak biztonságos drámai alaphelyzetet ígér a versszövegbe szinte elõbb csempészi be az õszinte hallgatót, mint az õszinte megszólalást.azõszintehallgatótpedig:apolgárt,atársat,ajózanembertnem lehetotthagynienigmatikusborzongásbanésnemlehetmeggyújtaniaköltészet oltárán azõszintehallgatótcsakmértékkellehetzavarbahozni,mertcsakaddig figyel.egyszerûenkellhozzászólni,érthetõenéslefokozottpátosszal,hogyúgy érjeõtamegrendülés,mintakávéélénkítõhatása. Ennek a kávéházi gyónásnak nagy elõnye, hogy minden eleven áramot, minden fellobbanó élményt a hétköznap és az élni tudás áramkörébe kapcsol, hogyazolvasóeztanagyköltészetetélvezettelésbiztonságbanvihessemagával utcára, hivatalba, polgári lakások falai közé. A versélmény ilyenkor a baráti 23

24 beszélgetés gyógyítóan ünnepélyes élménye is ráemlékezni késõbb nem annyiraazidõtlenpillanatemléke,hanematartalmasidõé,hogyéletünkidejét értelmesen is tölthetjük, nem elragadtatásban, de megérdemelt, földközeli elégedettségben. A kávéházi gyónás esetleges hátránya ezzel szemben, hogy a megszólalás hiteltelenedési veszélye kisebb, hiszen egy kávéházban hamisan gyónni épp olyan hitelesen lehet. Vagyis, ha az olvasó "földi elégedettsége" valamiért mégsem akkora intenzitású, azért a vers nem válik azonnal nevetségessé.ilyenkornincsnagyköltészet,csakkávékavargatás,éskérdés,mit fizetünk,mikormegyünkésaztmondjuk:jóléreztükmagunkat. Hogyan kell tehát gyónni, költõien beszámolni a Hajnali részegség megszólalásának típusközegében? Vas Istvánt Kassák lobbantotta versírásra, szövegein azonban az indítóláng izzása pusztítása már nyomokban sem érezhetõ. Mondatretorikájának mélyén ott van Illyés, frazeológiájában, szófûzésébenszabólõrinc,hangnemében,a"bizonytalanabbbennemadalnok" önleleplezésébentalánmégaranyjánosis.azéletrajziihletésûversbeszédbõl,a megszólalás alapgesztusából aztán ugyancsak Szabó Lõrincet érezhetjük ki, expresszivitásaésagresszivitásanélkül,ésperszekosztolányit.vastkosztolányi viszibeanyugatba,kosztolányisegítilehiggadniaforradalmárt,éstalánvégigõ maradamintamindenkésõbbihelyzettisztázáskor,életösszegzéskor,ahogy"ott áll a dolgozószoba ajtajában magas nem: hatalmas testével, mint egy fejedelem" (Nehéz szerelem, 2, 186). Ez a fejedelmi tartás nem csak testtartás, hanem sokkal inkább testtartással szimbolizálható hanghordozás, amit Vas Kosztolányitól tanul. Az apáé és a tanáré, aki saját életérõl is úgy szól, mintha tanítványárólszólna,valamimegérettjózansággalésartikuláltalázattal.ésebbe azalázatbabeleférperszeaszorongás,anegyvenfelééjszakárafelriadórémülete 24

25 is, amit a férfierõ, az élete delén (délutánján) körbenézõ férfi tekintete megzaboláz, hogy haláltudatából követhetõ életmintát teremtsen. Gondolt e vajon Vas KosztolányiNegyvenfelé címû versére mikor sajátötvenfelé jét írta? Mit tesz az életkor halálbiztos hozzávetõlegességével még tíz év? Túllicitálja e fejedelmétvagyfejedelmialázatánakatanítóváelõlépetttanítványbiztonságával ad hangot Vas, mikor végignéz az életén, mikor a Hajnali részegség emelkedett kávéházihangjánõismegszólal? Egy nap története írt már Vas ilyen címmel verset hivatalnok idejében, mikor Halász Gábor szavaival a "megelégedés himnuszát zengte", és tizenkilenc szabályos szesztinája végigkísérve egy nap ciklusívét erre a megnyugvásában is nyugtalan fényû konklúzióra jutott: "Megtanultam élni. Ámde könnyebb / Aludni..." Az újabb vers, amelyben a régi cím alcímmé csendesedett,eztanyugtalanfénytvillództatjatovább,ahogyazegyetlennap,a legkisebb elbeszélhetõ ciklikus történet most már erre az "ámde könnyebb" re készül, s a betegségek emlékképeiben és fenyegetõen reális képzeletében saját körkörösségéttragikusanfelfüggeszti.ezazegynapmárnemazazegynap:nem a minden alapmítosz õsmintája, az örök ismétlõdés szimbóluma, hanem az egyszeri és megismételhetetlen, a minden testnek útjával párhuzamos ívet járó újrakezdhetetlenidõé.mindenkörkörösszerkesztésellenéreezdomborodikki, hogy ami egyetemes érvényû lehetne, azt is csak ideig óráig lehet megismerni, hogyamiörök,arraiscsakazidõbenlehetráébredni,hogyareflexióvéges,ha van idõ. De legalább van idõ a reflexiós számvetésre. A nagy szintézisvers a romlandó és felejthetetlensége mellett is biztos feledésre váró élmények rekonstruálásábólnõhetki,mikorazörökérvényûegynapmárcsakemlékeztetõ 25

26 egy korábbi versre, allúzió az élményrekonstrukció szabálytalan végérvényességealatt. Akorábbiversszabályosszesztinákbabefogottarchetipikushangoltsága csak úgy bújik meg verszeneileg az új szövegben, mint szétrombolni való alapélmény, elfelejtésre váró életbölcsesség. A hivatalnokderû és a hûvös ész nem engedi az általános érvényû passiót elnehezedni a szövegben. Legyen a súlyos, az elmondhatatlan életminta szárazon fecsegõs, reflexiókkal szabdalt történet,tartsonki176sorig,úgyérzékeltesseakerektörténetiegységet,hogy szabálytalanságában, tömbös nehézkességében a rendkívülit hangsúlyozza, azt, hogy visszatérhetetlen, ami elmúlt, és fenyegetõ, ami jöhet még. Az általános, a tipikus, az Isten évszak kozmosztörténetre jellemzõ ciklikusság alcímben, abszurd mûfaj meghatározásként kerül a vers élére, és alsószólamként sugalmazódik végig a szövegen. Ami felül van, ami látszik, ami követhetõ, az az abnormális,aromlásnakindult:aviszolyogtatóbetegség,azémelyítõmásképplét. Ez a másképp lét, a szabálytalanul visszatérõ és refrénszerûen nehézkes "mindentestnekútja",amiitt,ebbenaszövegkörnyezetbenvallásosrezonanciája mellett is zöngétlenül profán; a bomlásnak indult erõ, a földi nyomorúság akusztikai és értelmi jele. A Bibliában ez a frázis a hagyatékosztás emelkedett fordulata. Józsué és Dávid vigasztalja és inti népét, mikor a halálra készül: "Én pedigímémegyekamindenföldinekútján:tudjátokmegezértteljesszívetekés teljeslelketekszerint,hogyegyszósemesettelmindamajószóból,amelyeket azúr,atiistenetekszólottvalafelõletek."(józsué,23,14)"énelmegyekazegész földnek útján; erõsítsd meg magad és légy férfiú" (Királyok I. 2,1). A halálrakészülésbibliaiszófordulataitazangolköznyelvátalakítja márwebster 26

27 éscongreveis"egészföld"vagy"mindenföld"helyettmindentestrõlbeszél.vas valószínûleg ezt az angol idiómát fordítja magyarra, s megteremt egy biblikus hangzásában ismerõs, mégis lokalizálhatatlan szentszöveg idézetet. Vas verse nemahalálelõtt,hanemazéletderekán,azöregedésfenyegetettségébenmondja kiabibliaiszavakat az"apokrif"bibliaiidézetteltalánnemfiát,követõit,népét, hanem önmagát inti és vigasztalja. Ha magunknak adunk hagyatékot, megvigasztalhat e ez a skizofrén örökség? Aligha: a klinikai seregszemlében bemutatottháromtablókép,afiatalnõ(41 42.sor),akétöregbarát(43 49.)és férj feleség(50 52), valamint a közvetlen életrajzi utalás, a neki ben elrejtett magánszenvedés,elsõfeleségének,nagyetelnekemléke(98.sor)nemnyugtatja meg a prédikációs érzékenységet; a felhozott példák nem tisztítják meg a szorongást, nem enyhítik az émelyt, csupán egy eltáncolhatatlan haláltánc emlékhelyeivé válnak. Nem archetipikusak, nem megjegyezhetõk, csupán a további szorongást táplálják. Épp úgy, mint a nyombélfekély émelyítõ bár a latinorvosimûszótóltudományosított megnevezéseutánahosszúételleírás,a pesti kiskocsmák atmoszférikus megjelenítése sem megnyugtató, inkább hányingerré fokozza bennünk az émelyt, és úgy képes tolakodóan testivé változtatni egy szorongásképet, hogy közben hûvös és visszafogott marad. Minden testiségében testetlen. Vas István egész költõi képzeletére áttételesen talánjellemzõaz,amitönéletrajzábanmegfogalmaz:"minálunknemillettatesti dolgokról különösen a kínos dolgokról beszélni. Apám és nagyapám egyszer Bátaszékenelmenteknagyanyámsírjához,ésengemismagukkalvittek.Denem volt szabad egészen odamennünk a sírhoz, hanem csak valamivel távolabb, egy korlát mögül nézhettük, mert a kohanitát és a mi családunk az volt 27

28 beszennyezi a holttest, a sír közelsége. Egy kissé így voltunk általában is a mindentestnekútjával..."(mértvijjogasaskeselyû,i.43). Milyentehátamûtételõtti,felbomlásátváróköltõiképzelet?Szánalmasan evilági? Mondatfûzése hivatalnokian pedáns és hétköznapi, ötös hatodfeles jambusai lejtésváltó trochaikus sorokkal (29 db.) és rövid jambusokkal döccennek, mondatdallama iránytalanul kanyargó. Vagy megszánhatatlanul túlvilági? általánosító bölcseleti félsorai, szentenciaszerû közbevetései és rafinálthangzásúrímeléseihûvösenletisztultakéskívülállóanbizalmaskodók.s hogy melyik regiszter kíséri melyiket, eldönthetetlen. Vas költõi képzelete a rekonstruáláshoz nehézkedik, minden verssorban a tapasztalat cenzúrája alá kerül, csak annyit képzel, ami átélhetõ, csak úgy mondja, hogy újramondható legyen. Újramondás közben azonban a sûrû hangnem és hangregiszterváltásokkal (hétköznapi és emelkedett, émelyítõen közvetlen és kifinomultan intellektuális, szorongásosan pedáns és derûsen elnagyolt) a monológszöveg polifóniáját teremti meg, valami szürke, iránytalan dramatizáltságot.havanereje,szövegremegése,idegessége,ebbenvan. Hogy megválaszolatlanul hagyja az "és most mit tegyünk" provokatívan sugalmazott kérdését, hogy élni, amit kritikusai annyian hangsúlyoznak, valami fegyelmezõ eltávolodásban, leleplezett katarzishiányban segít, elegánsan és hõsietlenül. Valami elementáris kompromisszumkészséget sugall, amivel nem lehet azonosulni, amit nem lehet megszánni, de amit követni lehet és amivel élhetünk. Szánalmasan evilági és megszánhatatlanul túlvilági képzelete nem azért õszinte, hogy katartikusan feloldódjunk benne, hanem, hogy szinte vele együtt távolodjunk tõle egyfajta polifón igaz hazugságban. Mert mit kezdjünk avval, aki operába készül és ott Schubert szimfóniát hallgat, aki a vers elején 28

29 elnyomjacigarettáját,ésaversvégénmégisszívja:mutassunkrádiadallal,hogy hazug és következetlen, vagy értsük meg, hogy a polifón igazságban épp a következetlenség,azegynapmögöttelmerülõtöbbnap("mindigmostanában"), ésahazugságnyílt,desosemhõsiesleleplezéseteremtimegaversfeszültséget. Vast el is émelyítené a hõsiesség õt így kel olvasni: hitetlenül és figyelmesen követve. Az Ötven felét mégsem vizsgálom szövegközelnézetben. A hangnemváltások, a polifón dramatizáltság strukturális kimutatása a versegész szempontjából eredménytelen részletbíbelõdés. Vas Eliottól és Szabó Lõrinctõl megtanulta, hogyan kell egy általánosító, intellektuális sort egy prózai közvetlenségûvel szubvertálni, hogyan kövesse az "agyam õrölte a holnapot" emelkedettségét az"éhgyomorral kell röntgenre mennem" lapos és hétköznapi hitelessége. Az Ötven felé emellett szinte soronként kontrázik az Egy nap története címû korábbi versre: a "késõn fekszem le mindig mostanában", a "rendszerintfelébredek"a"mostnincszuhany",a"kintmégaköd"csupaolyan utalás, ami kifelé beszél az új szövegbõl, párbeszédet sejtet talán valamit az életkorok közötti bizalmas sorsközösségrõl. Kacsingatósak ezek az allúziók, az illetéktelen olvasó csupán az allúzió tényét állapíthatja meg, funkciójáról csak találgathat. Korán helyett késõn ilyen egyszerû volna? Ha egy egy szót kicserélek,ténylegmegöregszem? A két szöveg kettõs fényszögében felértékelõdnek szövegdarabok jelentõségetsugalmaznakazegyszerûanalógiák,egyszövegenbelülis."minden ami lehetett volna tán / És minden, ami elveszett ( sor) "Minden, amit akartam / És minden, ami nem lehet" ( sor) mintha a hiány és a lehetõség (a szövegek közötti kölcsönös reflexivitástól is?) meglévõvé és 29

30 lehetetlenné válna az abszurd, rajtunk, olvasókon kívüli összetartozásban. Mert érezzük, hogy a két dikció is összetartozik azaz hangsúlyozottan különbözik, ahogy széttöri a korábbi vers szabályos szesztináit a szabálytalan ritmikájú és rímelésû,hosszabb rövidebbtömbökreszabdalt,rímesszabadvers;ahogyátvált a betegség megnevezése után (ulcus duodendi) az alapvetõen szesztinás, keresztrímes verselés párrímes, anekdotizáló jeremiádba; ahogy szétlazítja a monológot az Eliottól tanult, idézõjelekbe zárt idegen hangfoszlány mint a "megvárjuk, míg lemegy" és az "ez bizony csúnya röntgen..." kezdetû. Ezt az összetartozást az olvasóba szuggerálja a szövegdallam, mikor Kosztolányi alaphangszerelését széttöri és dramatizálja, mikor a polifón, elégico ódai emelkedettséget prózaian és disszonánsan zenekarszerûvé transzponálja, hivatalnokiakkurátussággalésdalnélküliszárazsággalellenpontozza. Azösszetartozásmégisaversegészhangnemébenalegizgalmasabb,mert nemtudjuk,hogyezazestétõlestéig,cigarettátólcigarettáigtartóelhangszerelt nap patetikusan vagy keserûen, kívülállóan vagy nosztalgikusan, lázadóan vagy beletörõdve végzi be újból elõrerajzolt ívét. Vas költõi alapmagatartása homogén kívülállásban fölülemelkedni ezen a hangnemi heterogén bizonytalanságon.ezalegelvéthetetlenebbbenne,aköltõialaptartásságörnyedõ (vagy egyenesedõ) megszenvedett kompromisszumkészség. Ahogy például játszik az Istennel és az üdvösségével József Attilai ihletettségben, de a József Attilai tragikum nélkül, zárójelben, magas kort megérve, életben maradva: "Az üdvösségnekemmimáslehetne?/megérteni,amitszívemseszemnemért./az Istenisvelemmimásttehetne?/Eztmegértetivagyelkárhoztatezért".Micsoda, logikai nyelven szólva, hamis dilemma ez, amit az Isten arcába vág, mindenhatóságának kereskedõi dörzsöltséggel két alternatívát felajánlva ebben 30

31 a bámulatosan visszataszító, de leplezetlenül önkritikus szakaszban. Csodáljuk érte,ésõszinteségentúlipolifónõszinteségébentalánmégszeretjükis. 31

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál,

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál, 66 Interjú NEM HAGYHATNAK MAGUNKRA BENNÜNKET Beszélgetés Kalász Mártonnal, a Magyar Írószövetség új elnökével Kérem, mondjon néhány szót az olvasóknak magáról, eddigi pályájáról. Baranya megyei német családból

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben?

A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? KÁNTÁS BALÁZS A hömpölgyő elmúlás immár testközelben? Gondolatok Géher István egy verséről,,... a víz leggonoszabb..." micsoda beszéd? fél év - s már kiárad, hömpölgyet lombkoronát, tetemet, mossa a partot,

Részletesebben

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN

TIBORC FAZEKAS: BIBLIOGRAPHIE DER IN SELBSTÄNDIGEN BÄNDEN Tiborc Fazekas: Bibliographie der in selbständigen Bänden erschienenen Werke der ungarischen Literatur in deutscher Übersetzung (1774 1999). Eigenverlag des Verfassers, Hamburg 1999 A magyar irodalom (önálló

Részletesebben

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában

1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Miklós Tamás A tudományos könyvkiadás lehetõségei 1. A nem világnyelven folyó tudományos könyvkiadás problematikussága általában Bár a magyar tudományos könyvkiadás ma elevennek, gazdagnak látszik, jó

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Nem tudom, hova lyukadok ki

Nem tudom, hova lyukadok ki Nem tudom, hova lyukadok ki Kollár Árpáddal és Nemes Z. Márióval Turi Tímea beszélget Szeretettel köszöntünk mindenkit. Amikor Árpi még nem árulta el, hogy az a közös bennetek, mindketten horkoltok, azon

Részletesebben

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08.

Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. Nem nézték jó szemmel, amikor bébiszittert fogadtam a gyerekek mellé 2015. December 08. A hagyományos cigány családból származó diplomás roma nõk komoly választások elé állnak életükben, ha meg szeretnének

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Takács Albert A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Az alkotmányosságról vallott felfogás lényegét 1. aligha lehet jobban szemléltetni, mint ha ez ugyanazon tárgykörben különbözô idôpontokban hozott

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon)

Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon) Két novella értelmezése Tóth Krisztina: Pillanatragasztó c. kötetéből (Játszódjatok!; Utószezon) A kötetről A 2014-ben megjent kötet huszonöt novellát tartalmaz a 2006 és 2014 között született írásokból

Részletesebben

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János.

Debrecen Poétái. Debrecen Poétái. I.évfolyam 1.szám 2010 november. Ady Endre. Csokonai Vitéz Mihály. Kölcsey Ferenc. Arany János. Debrecen Poétái Ady Endre Csokonai Vitéz Mihály Kölcsey Ferenc Arany János Tóth Árpád I.évfolyam 1.szám 2010 november Készítette: 11.D Szerkesztők: Rabb Franciska, Nádró Veronika, Zámbó Gabriella, Olexa

Részletesebben

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés

Idő és tér. Idő és tér. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Az idő és tér fogalma és legfontosabb sajátosságaik. Megjegyzés Ez egy rövid, de meglehetősen elvont téma. Annyiból érdekes, hogy tér és idő a világunk legalapvetőbb jellemzői, és mindannyian

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

G. ISTVÁN LÁSZLÓ AZ EXTATIKUS KIFOSZTOTTSÁG KÖLTÉSZETE (VERSELEMZÕ ESSZÉ SYLVIA PLATH NÉGY VERSÉRÕL)

G. ISTVÁN LÁSZLÓ AZ EXTATIKUS KIFOSZTOTTSÁG KÖLTÉSZETE (VERSELEMZÕ ESSZÉ SYLVIA PLATH NÉGY VERSÉRÕL) G.ISTVÁNLÁSZLÓ AZEXTATIKUSKIFOSZTOTTSÁGKÖLTÉSZETE (VERSELEMZÕESSZÉSYLVIAPLATHNÉGYVERSÉRÕL) 2 Nem a dilettáns, a meggondolatlan mûélvezõ fél bennünk a leleplezõdéstõl, hanem inkább a leleplezõdés és a reflektálatlan

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit Szivák Judit A kezdõ pedagógus Az elsõ és legfontosabb dolog: legyen bátorságunk elkezdeni. Clemenceau Új címszó jelent meg a pedagóguskutatás nemzetközi szakirodalmában a hatvanas hetvenes években: a

Részletesebben

A Zongorálom sikere külföldön

A Zongorálom sikere külföldön A Zongorálom sikere külföldön Apagyi Mária három kötetes zongoraiskolájának megjelenése óta (2008) öt év telt el. Miután a kiadvány az általános gyakorlathoz képest zeneműboltokban nem beszerezhető, érdekelt

Részletesebben

KRITIKAI SZEMLE KÖNYVEK ÉVEK PORHAVA

KRITIKAI SZEMLE KÖNYVEK ÉVEK PORHAVA KRITIKAI SZEMLE KÖNYVEK ÉVEK PORHAVA Tóth Krisztina: Porhó. Új és válogatott versek. Magvet ő, Budapest, 2001 Új és válogatott verseket tartalmaz Tdth Krisztina negyedik verseskötete azaz újakat" és régieket".

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv

Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv Helyi tanterv 2-8. évfolyam Angol, német, mint idegen nyelv 1 IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN

ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN ZENEHALLGATÁS AZ ÓVODÁBAN Az embernek a zenével való legközvetlenebb kapcsolata az éneklésben és a zenehallgatásban nyilvánul meg. A zenehallgatás komoly figyelemkoncentrációt igényel, ezért abban az életkorban

Részletesebben

A fiatal erdélyi költõ (1973) éppen tíz évvel ezelõtt jelentkezett elsõ

A fiatal erdélyi költõ (1973) éppen tíz évvel ezelõtt jelentkezett elsõ Íróportré 109 ORBÁN JÁNOS DÉNES A fiatal erdélyi költõ (1973) éppen tíz évvel ezelõtt jelentkezett elsõ alkalommal a kortárs magyar irodalom palettáján Hümériáda címû kötetével. A brassói születésû, Kolozsvárott

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző

szövegek (szubjektív, lírai) képleírások is egyben, máskor az adott alkotó művészetéről általánosságban szól a vers. (Az isten bőre esetében a szerző Kitekintő Határterületek Jász Attila: Alvó szalmakutyák avagy áldozati ének; isten bőre Kalligram, Pozsony, 2010, 60 l.; isten bőre, Napkút, 2011, 78 l. Jász Attila utóbbi két verseskötete mintha igazából

Részletesebben

választással azaz ha c 0 -t választjuk sebesség-egységnek: c 0 :=1, akkor a Topa-féle sebességkör teljes hossza 4 (sebesség-)egységnyi.

választással azaz ha c 0 -t választjuk sebesség-egységnek: c 0 :=1, akkor a Topa-féle sebességkör teljes hossza 4 (sebesség-)egységnyi. Egy kis számmisztika Az elmúlt másfél-két évben elért kutatási eredményeim szerint a fizikai téridő geometriai jellege szerint háromosztatú egységet alkot: egymáshoz (a lokális éterhez mért v sebesség

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

ORBÁN GYÖNGYI. Ugyanúgy, mint eddig. A hermeneutika helye az irodalomtanításban OLVASÁSPEDAGÓGIA

ORBÁN GYÖNGYI. Ugyanúgy, mint eddig. A hermeneutika helye az irodalomtanításban OLVASÁSPEDAGÓGIA Document3 09/4/2 10:31 AM Page 24 ORBÁN GYÖNGYI Ugyanúgy, mint eddig. A hermeneutika helye az irodalomtanításban I. Semmi sem fekszik olyannyira az ember szívén, mint hogy embertársaival megértesse magát.

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

COWBOY ERDEI FOTELBEN

COWBOY ERDEI FOTELBEN 1595 Lesi Zoltán COWBOY ERDEI FOTELBEN Apu mégis elment vadászni, pedig megígérte nem hoz új nôt csodaországba. Szabadságot vett ki. Mint egy öreg cowboy egy erdei fotelbôl megtöltötte a sörétest. Nem

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar

S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar Lampl Zsuzsanna NEMZETI IDENTITÁS TÖMBBEN ÉS SZÓRVÁNYBAN S zlovákiában azok a települések számítanak szórványnak, amelyekben a magyar nemzetiségû lakosság részaránya nem éri el a tíz százalékot, viszont

Részletesebben

természet csodái iránti elkötelezettsége egész életére szólt. Nyu

természet csodái iránti elkötelezettsége egész életére szólt. Nyu 3 ek - - feltérképe - volt a Tisza- - 4- - - természet csodái iránti elkötelezettsége egész életére szólt. Nyu - -Alföld - 179- - -as években fedezte fel az egykori alsótanyai sömlyék páratlan természeti

Részletesebben

Jelentkezési lap. A Tempus Közalapítvány által koordinált és az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló

Jelentkezési lap. A Tempus Közalapítvány által koordinált és az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló Jelentkezési lap A Tempus Közalapítvány által koordinált és az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló Raising Awareness. of Lifelong learning strategies - E&T2020 in Hungary című projekt keretében

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 2. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 2. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 2. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Racionális vita, mint érvelési helyzet A racionális (érvelő) vitát tekinthetjük az érvelési alaphelyzetnek.

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

Tanulási stílus kérdőív

Tanulási stílus kérdőív Szitó Imre(1987) A tanulási stratégiák fejlesztése, Iskolapszichológiai füzetek, 2.sz. ELTE Tanulási stílus kérdőív Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat. Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik

Részletesebben

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára

Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára BUDA ATTILA Szabó Ervin és Budapest közkönyvtára Szabó Ervin, a magyar könyvtártörténet egyik jelentõs személyisége 1877-ben, a Felvidéken található egykori Árva megye egyik kis, döntõen szlovákok lakta

Részletesebben

Interjú Dienes Györk Mártonnal

Interjú Dienes Györk Mártonnal Interjú Dienes Györk Mártonnal Egy nagyon tehetséges diáktársammal Dienes Györk Mártonnal készítettem interjút, akit nem csak az iskolából, hanem a zeneiskolából is ismerek személyesen. Nagyon sokoldalú,

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal

Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei. Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal KÖNYVISMERTETÉS Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. december (1027 1031. o.) Fertõ Imre: Az agrárpolitika modelljei Osiris tankönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 200 oldal Fertõ Imre könyvének nincs

Részletesebben

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL

Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL Pap János HANGOK-HANGSZEREK INTERJÚ ELEK TIHAMÉRRAL -Amikor a Tanárkepzőn fuvolás hallgatóit a hangszer tulajdonságairól faggaltam, azt válaszolták, hogy nem sokat tudnak róla, de amire kídncsi vagyok,

Részletesebben

A borbély / Katona József Színház, Mozgó Ház Alapítvány, Orlai Produkciós Iroda, Természetes Vészek Kollektíva 2014.02.18.

A borbély / Katona József Színház, Mozgó Ház Alapítvány, Orlai Produkciós Iroda, Természetes Vészek Kollektíva 2014.02.18. JÁTÉK KIRAKATBAN A borbély / Katona József Színház, Mozgó Ház Alapítvány, Orlai Produkciós Iroda, Természetes Vészek Kollektíva 2014.02.18. Tolnai Ottó Végeladás című lírai-epikus drámáját olyannyira átdolgozták,

Részletesebben

IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA

IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA IRODALMI SZÖVEGEK KRITIKAI KIADÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Magyar Tudományos Akadémia textológiai bizottságának közremûködésével összeállította PÉTER LÁSZLÓ A Függeléket KULCSÁR PÉTER (latin) KOVÁCS ILONA (francia)

Részletesebben

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy

Örömre ítélve. Már jön is egy hölgy, aki mint egy Örömre ítélve Fotók: Gál Efraim Ha a drog egy fallal körbezárt város, akkor ki engedélyezi vagy tiltja a kijárást? Vajon ha az embernek több száz kulcsa lenne az örömhöz, bárhova bezárhatnák? Nem tudom.

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása I. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása A dolgozatban az antik szerelmi regény egyik képviselőjének, Kharitónnak Khaireas és Kallirhoé című regényét vesszük vizsgálat alá. A mű Kr. e I. század

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben

ÉNEK-ZENE A változat

ÉNEK-ZENE A változat ÉNEK-ZENE A változat Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ A MÚLÓ IDÕ NYOMÁBAN A CIPÉSZ A cipészekkel valahogy mindig jóba voltam. Nem tudom, miért,

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA

MÛVÉSZET. Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA MÛVÉSZET Fogas feszületek ARANYI SÁNDOR FOTÓKONSTRUKCIÓJA Először talán egy terebélyes pályaudvart kellene elképzelnünk. Átlós, nyílegyenes és íves sínpárok regimentje, köztük tömpe váltók, sudár jelzőlámpák.

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Műleírás és mellékelete

Műleírás és mellékelete #1 Műleírás és mellékelete A tervezett emlékhely két, markánsan az I. Világháborúra jellemző téri, formai elem átírásából indul ki, és abból épít új plasztikai erővonalakat, mely absztrakció eredményeként

Részletesebben

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MUNKAERÕPIACI POZÍCIÓK GYÕR-MOSON-SOPRON ÉS SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN A Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TÁRKI) 1993 végén, a Népjóléti Minisztérium megbízásából végzett kutatásainak

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

HA CSAK A HUZAT HIBÁDZIK FARKAS FERENC KÁRPITOS

HA CSAK A HUZAT HIBÁDZIK FARKAS FERENC KÁRPITOS pám körbevitt a mûhelyekbe, bemutatott a szomszédos üzletekben. Ma maximum akkor jön be valaki új, ha kell neki egy csavarhúzó vagy fogó. De akkor sem biztos, hogy bemutatkozik H CSK HUZT HIBÁDZIK KS NC

Részletesebben

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket.

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket. Papp Z. Attila A határon túli magyarok oktatási kérdései a kilencvenes évek során jobbára politikai, szimbolikus problémaként jelentkeztek, az oktatás egyfajta szenvedéstörténet részeként, mint a megmaradás

Részletesebben

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének a Tiszavasvári Települési Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Tiszavasvári Város

Részletesebben

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl

A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl 128 KOVÁCS M. MÁRIA A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl Írásom címében a numerus clausus és a zsidótörvények voltaképpen egy állítás fogalmazódik meg. Éspedig az, hogy az 1920-ban bevezetett

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok Iskolakultúra 005/10 Radnóti Katalin Általános Fizika Tanszék, TTK, ELTE Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Szinte közhelyszámba megy, hogy a fizika az egyik legkeésbé kedelt a tantárgyak

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről

Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Iktatószám: 41- /2008. Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi Országos Kompetencia-mérés hódmezővásárhelyi eredményéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az oktatási rendszer

Részletesebben

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA

AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA AZ ANTIKVITÁS IRODALMA 3 A GÖRÖG LÍRA TARTALOM A líra jellemzői A lírai művek osztályozása A görög líra Szapphó Anakreón Összefoglalás 1 A líra jellemzői A líra, magyarul költészet, a legszubjektívebb

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben