X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és"

Átírás

1 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi hatásait! 3. tétel: A források és saját mutassa be a klasszikus kori görög és római építészet sajátosságait, kiemelkedő alkotásait! 4. tétel: A források és saját mutassa be a Nyugat római Birodalom bukásának okait! X X X X X X X X X X 1 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :35:54

2 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 5. tétel: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a mezőgazdasági technika és technológia változásának okait és következményeit, a demográfiai változásokkal való összefüggését! 6. tétel: A források és mutassa be a középkori uradalmak működését, a gazdálkodás szervezeti kereteit! 7. tétel: A források és mutassa be, hogyan válik meghatározó politikai tényezővé a kora középkori keresztény egyház Nyugat-Európában! 8. tétel: A források és mutassa be az iszlám vallás kialakulásának körülményeit és a legfontosabb tanításait! 2 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :35:58

3 9. tétel: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a távolsági és a helyi kereskedelem alakulását a XI-XIII. század közötti idő szakban! 10. tétel: A források és saját ismeretei alapján ismertesse a nyugat-európai váro sok gazdasági szerepét, a XII-XIII. században kialakuló önkormányzatok működését, a városokban élők jogi helyzetét, ját! 11. tétel: A források és ismertesse az egyház világi hatalmának változása következtében megjelenő egyházellenes és egyházi mozgalmakat, s azok társadalmi hatását! X X X 3 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:00

4 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 12. tétel: A források és mutassa be a román és a gótikus építészeti stílus jellemzőit! 13. tétel: A források és saját ismeretei alapján mutassa be a reneszánsz kor emberképének újdonságait! 14. tétel: A források és mutassa be, hogyan épült fel az Oszmán Birodalom állam- és katonai szervezete! Térjen ki arra, hogy ez az államszervezet hogyan szolgálta a katonai törekvéseket! 4 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:02

5 15. tétel: A források és be a magyar nép vándorlását a honfoglalásig! Térjen ki arra, hogy a vándorlás során milyen népekkel kerültek kapcsolatba, és ez hogyan hatott az ra! 16. tétel: Mutassa be a magyarság ját a korabeli források és saját ismeretei alapján! 17. tétel: A források és saját mutassa be I. Szent István törvényeit és az uralkodása idején kialakult államszervezetet! X 5 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:04

6 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 18. tétel: A források és saját ismeretei alapján tekintse át, hogyan változtak a jövedelemtípusok Magyarországon III. Béla uralkodásától az önálló magyar állam bukásáig! 19. tétel: A források és saját mutassa be a XIII. században bekövetkező társadalmi folyamatokat, mozgalmakat! Részletesen térjen ki a serviensek helyzetében bekövetkező változásokra! 20. tétel: A források és saját mutassa be a középkori magyar városok kialakulását, értékelje a városok gazdasági és társadalmi jelentőségét! X X 6 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:06

7 21. tétel: A források és ismeretei alapján vázolja fel I. Hunyadi Mátyás uralkodói portréját intézkedései segítségével! 22. tétel: A források és mutassa be, milyen változást hozott az európai gyarmatosítók megjelenése a meghódított területeken, hogyan alakult át a helyi társadalom! 23. tétel: A források és mutassa be a földrajzi felfedezések okait, lefolyását! Térjen ki a gyarmati versengés kezdeteire is! 24. tétel: A források és mutassa be a barokk stílus kialakulásának körülményeit, legfőbb jellemzőit! X X X X X X 7 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:08

8 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 25. tétel: A források és mutassa be az ellenreformáció kibontakozását és magyarországi megjelenését! 26. tétel: A források és saját mutassa be XIV. Lajos uralkodását, az abszolutizmus működését Franciaországban! 27. tétel: A források és jellemezze az angol alkotmányos monarchia rendszerét és működését! 28. tétel: A források és mutassa be a felvilágosodás eszmetörténeti jelentőségét, meghatározó gondolkodóit! X 8 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:10

9 29. tétel: A források és saját mutassa be a várháborúk korát! Térjen ki a végvári életre, a harcoknak az érintett térség lakosságára gyakorolt hatására! 30. tétel: A források és be az erdélyi társadalom jellegzetességeit, sajátos etnikai és vallási vonásait! 31. tétel: A források és saját jellemezze a Rákóczi-szabadságharc belső támogatottságának kérdését! Térjen ki arra, hogyan próbálta meg Rákóczi a hadsereg létszámát és képzettségét növelni! 9 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:12

10 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 32. tétel: A források és saját mutassa be, hogyan változtak a demográfiai viszonyok, a népesség etnikai összetétele Magyarországon a XVIII. században! 33. tétel: A források és be a reformáció magyarországi térhódítását és jelentőségét! 34. tétel: A források és saját mutassa be a királyi hatalom jellegének változását a forradalom kirobbanásától az alkotmányos monarchia bukásáig! 35. tétel: A források és mutassa be XIX. századi szocializmus eszmerendszerének létrejöttét, legfőbb irányzatait! X X X 10 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:14

11 36. tétel: A források és be az ipari forradalom társadalmi és környezeti hatásait! 37. tétel: A források és be a gépesítés jelentőségét az ipari forradalom első szakasza idején! 38. tétel: A források és mutassa be a XIX. századi balkáni konfliktusok okait és hatásukat a nagyhatalmi politikára! 39. tétel: A források és saját mutassa be Németország nagyhatalommá válásának folyamatát! 40. tétel: A források és saját mutassa be az észak-amerikai gyarmatok függetlenné válásának folyamatát! X X X X X X X 11 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:16

12 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 41. tétel: A források és mutassa be Pest és Buda fejlődését a reformkorban! 42. tétel: A források és mutassa be a jobbágyfelszabadítás kérdéskörét! 43. tétel: A források és mutassa be, és a kortársak véleményének felhasználásával értékelje Kossuth modernizációs programját! 44. tétel: A források és mutassa be gróf Széchenyi István életútját és reformprogramjának főbb elemeit! X X X X X 12 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:18

13 45. tétel: A források és saját mutassa be a reformkori magyar művelődés és kultúra helyzetében bekövetkező változásokat! 46. tétel: A források és saját mutassa be, hogyan zajlott le 1848-ban Magyarországon az ún. törvényes forradalom! 47. tétel: A források és saját mutassa be, milyen külső és belső tényezők vezettek a magyar szabadságharc bukásához! 48. tétel: A források és be a dualizmus kori politikai berendezkedés működési elveit, korlátait! X X X X X 13 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:20

14 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 49. tétel: A források és be a dualizmus kori iparban és mezőgazdaságban megfigyelhető alapvető változásokat! Vázolja fel, milyen nemzetközi gazdasági tendenciák állnak a változások hátterében! 50. tétel: A források és saját ismertesse a magyarok és a nemzetiségek viszonyát a dualizmus kori Magyarországon! 51. tétel: A források és értékelje a polgárosodás folyamatát a dualizmus kori Magyarországon! 14 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:22

15 52. tétel: A források és ismertesse a hatalmi viszonyok és érdekek változásait, amelyek az első világháború kirobbanásához vezettek! 53. tétel: A források és mutassa be a versailles-i és a washingtoni békerendszer létrehozásakor érvényesülő nagyhatalmi érdekeket! Térjen ki a Németországgal kötött békemegállapodás részleteire is! 54. tétel: A források és mutassa be a női szerepben a során bekövetkezett változásokat! X X X X X X X X X X X X X 15 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:24

16 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 55. tétel: A források és ismeretei alapján ismertesse a nagy gazdasági világválság okait, folyamatát, illetve a megoldására született törekvéseket! Térjen ki a gazdasági világválság magyarországi hatására is! 56. tétel: A források és saját mutassa be a náci ideológia legfőbb elemeit, és a terjesztésére használt propaganda eszközeit! 57. tétel: A források és saját mutassa be, hogyan épült ki a bolsevik diktatúra a Szovjetunióban! 58. tétel: A források és saját mutassa be, milyen konfliktusok vezettek a II. világháború kitöréséhez! X X X X X 16 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:26

17 59. tétel: A források és mutassa be azokat az ideológiai, társadalmi és gazdasági jelenségeket, amelyek a náci Németországban a holocausthoz vezettek! 60. tétel: A források és saját ismeretei alapján mutassa be az ENSZ kialakulásának előzményeit, a szervezet működését! 61. tétel: A források és saját ismeretei alapján vázolja fel a hidegháború időszakában kibontakozó, Európán kívüli nemzetközi konfliktusok okait, összetevőit és hatásait! X X X X X 17 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:28

18 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 62. tétel: A források és be a Gorbacsov nevéhez kapcsolt változások okait és céljait, valamint ezek hatását Kelet-Közép-Európában! 63. tétel: A források és be a trianoni béke jellemző vonásait! Térjen ki a béke magyarországi fogadtatásának kérdésére is! 64. tétel: A források és be a magyar gazdaság ipari és mezőgazdasági szektorában megfigyelhető alapvető változásokat a Bethlen-korszakban! X X X 18 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:30

19 65. tétel: A források és be, miként valósult meg a bethleni konszolidáció politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális tekintetben! 66. tétel: A források és mutassa be a Horthy-korszak társadalmát megosztó feszültségeket, s a korszakban ezek oldására hozott intézkedéseket! 67. tétel: A források és saját mutassa be, hogyan alakult Magyarország külpolitikája a két világháború közötti időszakban! 68. tétel: A források és be Magyarország német megszállásának körülményeit és következményeit! X X X X X X X X X X X X 19 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:32

20 Színes érettségi tételek történelemből középszint szóbeli Tételcímek 69. tétel: A források és jellemezze a szocialista tervgazdálkodást magyarországi megvalósulásán keresztül! 70. tétel: A források és mutassa be az es évekbeli szocialista gazdaság és gazdaságpolitika változását, az eredményeket és a problémákat! 71. tétel: A források és jellemezze a KGST-be illeszkedő magyar gazdaságot és a rendszerváltás gazdasági következményeit! 72. tétel: A források és mutassa be az 1980-as évek második felének Magyarországát, a rendszerváltás körülményeit! X X X X 20 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:35

21 73. tétel: A források és mutassa be a rendszerváltáskor született magyar választási rendszert, az első választásokat! 74. tétel: A források és mutassa be az európai egységgondolat megszületésének körülményeit és az európai integráció alapelveit, működését! 75. tétel: A források és saját mutassa be a fejlődő világ legfőbb népesedési problémáit! X 21 tori_szobeli_tablazat_netre.indd :36:37

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása

1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása 1. tétel: Az egyes ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzõinek azonosítása FELADAT: A források és ismeretei segítségével mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére,

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.)

A.) B.) C.) Állam neve Kép betűjele Kép betűjele. Kína D.) E.) India B.) F.) Egyiptom A.) C.) 1. A következő feladat a folyammenti civilizációk korával kapcsolatos. Mely államokhoz köthetőek az egyes képek. Értelemszerűen töltsd ki a táblázatot, segítségképpen beírtuk az elsőt! (elemenként 0,5

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVII.) Új folyam III. 2012. 2-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-ferenc-

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 21. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán

Ügyvédség a köz- és a magánjog határán DOI 10.15774/PPKE.JAK.2013.001 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Patyi Gergely Ügyvédség a köz- és a magánjog határán (doktori értekezés) Témavezető:

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1

KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 KIKNEK VAN SZÜKSÉGE AZ ENSZ-RE A XXI. SZÁZADBAN? Simai Mihály akadémikus 1 1945 óta a világon meglehetősen sajátosan alakult az államok és a közvélemény hozzáállása az ENSZ-hez. Alapítói közül elsősorban

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

AJapán-szigetek a monszunövbe

AJapán-szigetek a monszunövbe ÉVFORDULÓ Japán története dióhéjban A kezdetektõl napjainkig AJapán-szigetek a monszunövbe tartoznak, rizstermesztésre alkalmas kevés földdel (területének alig több mint 10%-a mûvelhetõ). A többi meredek,

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út Készítette: Czirják Attila 2008. 1 Bevezetés Tanulmányomban a gyermekvédelem történetével fogok foglalkozni nemzetközi

Részletesebben

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete BÓKA ÉVA Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés: Az európai egységgondolat antik és középkori gyökerei...2 2.Az európai egységgondolat fejlődése a 14. századtól

Részletesebben

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE

AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Babos Tibor alezredes AZ EURÓPAI BIZTONSÁG ÖT KÖZPONTI PILLÉRE címû doktori értekezés Témavezetõ: Dr. Kõszegvári Tibor nyá. vezérõrnagy,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek

Általános jogi ismeretek Lőrincz Krisztián Általános jogi ismeretek A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly:

PHD-értekezés. Dr. Kisteleki Károly: PHD-értekezés Dr. Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejlődése - koncepciók és alapmodellek Európában s Magyarországon Témavezető: Dr. Fürész Klára ELTE Állam-

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben