VIII-D-001/56-14/2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIII-D-001/56-14/2012."

Átírás

1 Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38., képviseli: Mészáros Ferenc alelnök) felperes a Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész alperes (székhelye: 9022 Győr, Vörösmarty u. 10.) ellen, a Tisztelt Törvényszék előtt 1.K /2012 számon az alperes VIII-D-001/56-14/2012. iktatószámú határozata bírósági felülvizsgálata iránt folyamatban lévő eljárásban az alábbi terjesztjük elő: e l ő k é s z í t ő i r a t o t I. Keresetlevelünkben alapvetően két szempontból támadtuk alperes határozatát; egyrészről azért, mert álláspontunk szerint tájképvédelmi övezetben szélerőmű tornyok nem helyezhetők el (a H1 jelű torony pedig, alperes én kelt előkészítő irata által is elismerten a térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetbe tartozik). Másrészről több szempontból is támadtuk a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség /1/2012 számmal megadott szakhatósági hozzájárulását, mivel az álláspontunk szerint megalapozatlan a keresetlevelünkben részletesen kifejtett indokok alapján. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/D. (4) bekezdése alapján alperesnek a szélerőmű park területi elhelyezéséhez kérelmezett térségi terület-felhasználási engedély kiadását meg kellett volna tagadnia, azon az alapon, hogy a térségi terület-felhasználási kérelemben szereplő javaslat nem volt összhangban az országos területrendezési terv előírásaival. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény pontja szerint a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelyben a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek, valamint a védett történeti tájjá nyilvánított területek találhatók. Vas Megye Közgyűlésének 19/2010.(XI.29.) számú rendelete Vas Megye Területrendezési Tervének módosításáról III. fejezetében a térségi övezetek között sorolja fel a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét. Vas Megye Közgyűlésének 193/2010.(XI.26.) számú határozata Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási ajánlásairól 18. pontjában, Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete címszó alatt az övezetre vonatkozó településrendezési irányelvek között a szélerőművek elhelyezését kizáró okok között sorolja fel az országos és térségi tájképvédelmi övezet kategóriát. Mindez azt eredményezi álláspontunk szerint, hogy, ismerve a szélerőművek EOV koordináták és helyrajzi számok szerinti pontos elhelyezkedését is, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben szélerőművet nem lehet elhelyezni, hiszen maga a megyei rendezési Oldal 1 / 5

2 terv jelöli ki azt, az egyetlen övezeti kategóriát (Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete) ahol szélerőművek elhelyezhetők. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény szerint: 5. A törvény alkalmazásában: c) területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét 23. (1) A területi tervezés alapja a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv. (2) A területrendezési terv a területfejlesztési koncepciókban megállapított célokkal összhangban meghatározza a térségi területhasználat módját. (3) A területrendezési terv tartalmazza a) a térségi szerkezeti tervet, b) a térségi övezeti tervlapokat és c) a területrendezési szabályozási előírásokat. (6) A területrendezési tervnek tartalmaznia kell a fenntartható fejlődés, a környezeti elemekkel való gazdálkodás és a környezet minősége térségi szempontjait is. A területrendezési szabályozási előírások, amelyek egyébként közgyűlési határozat formájában jelennek meg, részét képezik a törvény idézett szakasza alapján is a területrendezési tervnek és ténykérdés, hogy a hasonló szabályozási előírásokat (amelyek a megye közgyűlése által a rendeletbe foglalt rendezési tervvel együtt kerülnek elfogadásra) az eljáró hatóságok is alkalmazzák adott beruházások engedélyezhetőségének eldöntése során. E helyütt hivatkozunk a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 70182/2012. iktatószámú, én kiadott határozatára (beadványunkhoz F/13. számon csatoljuk ). Ebben a Pusztamiske község közigazgatási területére tervezett 8 db-os szélerőmű-park létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban az eljárt környezetvédelmi hatóság természetvédelmi kizáró okokra hivatkozással, az eljárásban jogsegélyt adott illetékes nemzeti park igazgatóság állásfoglalása alapján megtagadta a szóban forgó szélerőmű park környezetvédelmi engedélyének megadását. A határozat 8. oldalán a nemzeti park igazgatóság részletesen hivatkozik Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2011 (II. 24.) MÖK határozatára Veszprém megye területrendezésének tervének megyei szabályozásáról, mint amely határozat a létesítést kizárja, valamint a Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Minisztérium által 2004-ben kiadott táj- és természetvédelmi szakmai anyagra, amely szintén alkalmazandó szabályokat tartalmaz a szélerőművek elhelyezésével kapcsolatban. Oldal 2 / 5

3 Álláspontunk tehát változatlan abban a tekintetben, hogy amint azt a keresetlevelünkben részletesen kifejtettük, alperesnek meg kellett volna tagadnia a terület-felhasználási engedély kiadását. II. Ami a keresetlevelünk másik részét, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalását illeti, előadjuk, hogy a Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 1.K /2012. iktatószámon folyamatban van az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, mint másodfokú környezetvédelmi hatóság 14/ /2011. iktatószámú határozatának bírósági felülvizsgálata iránti eljárás. Ezen eljárás tárgya ugyanaz az előzetes vizsgálati eljárásban született, a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által előzetes vizsgálati eljárásban meghozott határozat, amelyre jelen eljárásban a szakhatóságként eljárt Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hivatkozott hozzájáruló szakhatósági állásfoglalásának alapjaként, amikor szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása a jelen per tárgyát képező eljárásban a következőképpen hangzott (határozat 4.o.): Előadjuk, hogy a már hivatkozott, a Tisztelt Bíróság előtt 1.K /2012. iktatószámon folyamatban lévő eljárásban 2013 év január hónap 10. napján kelt előkészítő iratunkban igazságügyi zajszakértő kirendelését indítványoztuk, tekintettel arra, hogy a felügyelőség (mint ügydöntő hatóság és jelen ügyben, mint szakhatóság) döntésének megalapozottságát alapvetően befolyásolja, hogy a beruházó által az előzetes vizsgálati eljárásban benyújtott zajszámítások álláspontunk szerint megalapozatlanok és hibásak. Mindezen okokra hivatkozással, indítványozzuk, hogy a Tisztelt Bíróság a per tárgyalását a Pp (2) bekezdése alapján függessze fel Oldal 3 / 5

4 mindaddig, amíg a Tisztelt Bíróság előtt 1.K /2012. iktatószámon folyamatban lévő, az előzetes vizsgálati eljárásban született környezetvédelmi hatósági határozat felülvizsgálata iránti per jogerősen le nem zárul. Ebben, az előzetes vizsgálati eljárásban született környezetvédelmi hatósági határozat felülvizsgálatára irányuló eljárásban született döntés ugyanis gyakorlatilag jelen per kimenetelét is eldöntené, hiszen a jelen per tárgyát képező hatósági eljárásban született környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalás megalapozottságáról is döntene egyben. Amennyiben a Tisztelt Bíróság úgy ítéli meg, hogy a jelen per tárgyalásának felfüggesztése mégsem indokolt a fenti érveink fényében sem, úgy indítványozzuk, hogy a Tisztelt Bíróság azon tényállításunk igazolására, mely szerint az előzetes vizsgálati eljárás során benyújtott zajszámítások a zajterhelés várható mértékét érintően megalapozatlanok (és ez a körülmény a környezetvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megalapozatlanságát eredményezte), rendeljen ki igazságügyi zajszakértőt, ugyanazon szempontok alapján, mint amelyeket a Tisztelt Bíróság előtt 1.K /2012. iktatószámon folyamatban lévő, az előzetes vizsgálati eljárásban született környezetvédelmi hatósági határozat felülvizsgálata iránti eljárásban már előterjesztettünk, nevezetesen: Az igazságügyi zajszakértő kirendelését a következő szempontoknak való megfelelése alapján javasoljuk: a) angol nyelvtudás (a vonatkozó szabványok, illetve a szakirodalom egy része angol nyelvű) b) szabadtéri hangterjedésben való jártasság. Indítványozzuk, hogy a kirendelt igazságügyi zajszakértőnek a Tisztelt Bíróság tegye fel a következő kérdéseket: 1. A zajszámításban a szélerőmű tornyok és a zajtól védendő objektumok közötti távolságokat a kérelemben szereplő koordináták nem állítják elő. Ezek alapján nem világos, hogy a kérelmező által felkért zajszakértő milyen koordinátákat használt a zajhatás meghatározásakor. Kérjük, nyilatkozzon a kirendelt igazságügyi szakértő arra vonatkozóan, hogy releváns-e a zajszámítás eredménye a hatósági döntéshozatal szempontjából? 2. A zajszámítás egyik alapvető fontosságú bemenő adata a szélerőműveknek a gyártó által megadott zajkibocsátási teljesítménye, a megfelelő biztonsági tényezőkkel kombinálva. Álláspontunk szerint az előzetes vizsgálati eljárás során benyújtott zajszámítás nem a gyártó által garantált, hanem annál alacsonyabb értékekkel számolt, biztonsági tényezők nélkül. Kérjük, nyilatkozzon a szakértő arra vonatkozóan, hogy ennek a körülménynek van-e jelentősége a szélerőmű park számítással meghatározott zajvédelmi megfelelősége szempontjából? 3. A zajszámítás szintén alapvető fontosságú bemenő adata a védendő objektumok, mint megítélési pontok helyzete, mert a hangterjedés jellegéből fakadóan a hangforrásokhoz közelebb eső lakóházakat kell mértékadó helyzetűnek tekinteni. Álláspontunk szerint a Répceszentgyörgy déli részén fekvő egyik lakóház védendő homlokzatától 2 méterre délre felvett megítélési pont helyzete (EOV X: , EOV Y Oldal 4 / 5

5 483874) mértékadó lenne, ugyanakkor a zajszámítás ennek a megítélési pontnak a helyzetét nem vizsgálta. Kérjük, nyilatkozzon az igazságügyi zajszakértő arra vonatkozóan, hogy ennek a pontnak a figyelembe vétele releváns-e a szélerőmű telep zajvédelmi megfelelősége szempontjából? 4. Álláspontunk szerint a zajszámítás - ugyanezen tervezőktől származó, a Fejér megyei Válra tervezett szélerőmű zajszámításához hasonlóan - az ún. irányítási tényező és talajközeli csillapítás nevű korrekciók értékét tévesen határozta meg. Ezt az álláspontunkat az említett ügyben kirendelt igazságügyi zajszakértő is osztotta, azzal, hogy a zajszámítás által alkalmazott MSZ szabvány - e korrekciók tekintetében - a szélerőművekre nem alkalmazható, mert a biztonság rovására tévedne. Ez utóbbi megállapítást egy másik igazságügyi szakértő és számos magánszakértő is osztotta. Természetesen, szükség esetén az általunk hivatkozott - ugyancsak szélerőművek engedélyezésével és a kapcsolódó zajszámítások megfelelőségével kapcsolatos - igazságügyi zajszakértői véleményeket a jelen ügyben kirendelt igazságügyi zajszakértő rendelkezésére tudjuk bocsátani. Kérjük, nyilatkozzon a szakértő arra vonatkozóan, hogy a zajszámításban szereplő korrekciók alkalmazása releváns-e a zajszámítás eredményének a szempontjából? 5. Álláspontunk szerint az előzetes vizsgálati eljárás során becsatolt zajszámítás ugyancsak hiányos a szélerőművek kellemetlen zaját figyelembe vevő pszicho-akusztikai korrekciók tekintetében. Ezt a kérdést több, a részvételünkkel zajló, szélerőművek létesítésével kapcsolatos perben tüzetesen vizsgálták a kirendelt igazságügyi szakértők és magánszakértők, akik arra a következtetésre jutottak, hogy a szélerőművek esetében az MSZ :2009 szabvány szerinti pszichoakusztikai korrekciók mindenképpen indokoltak. Megjegyezzük, hogy éppen a szélerőművek zajának jellege az a környezeti hatás, amely miatt a szélerőművek és a lakóházak közötti megfelelő (esetünkben az ÁNTSZ által is javasolt legalább 1500 méter) védőtávolságot előírni, illetve javasolni szoktak. Kérjük, nyilatkozzon a szakértő arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó beruházás esetében ezek a korrekciók indokoltak-e és ha igen, úgy ez a körülmény releváns-e a tervezett szélerőmű park zajvédelmi megfelelősége szempontjából? Kelt Budapesten, 2013 év január hónap 08. napján Tisztelettel: Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület felperes Oldal 5 / 5

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára

Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS. Jogi útmutató civil szervezetek számára Környezeti Management és Jog Egyesület 2014 TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS - TELEPÜLÉSRENDEZÉS Jogi útmutató civil szervezetek számára Településfejlesztés, településrendezés - Jogi útmutató civil szervezetek számára

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET

PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET PILISCSABÁÉRT EGYESÜLET 1. Álláspontunk szerint a 314/2012.kormányrendelet 38. (3) alapján a véleményezési szakaszban a véleményezők számára biztosított 30 napos véleményadási határidő tekintettel a 2014.06.26.

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái EMLA Egyesület A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái 2009 A CIVILEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ KÖRNYEZETI ÜGYEK LEGFONTOSABB PROBLÉMÁI dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna, dr.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.06.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által a Kelet-magyarországi Természetvédelmi Társaság nevében, benyújtott,

Részletesebben

Tájvédelmi Kézikönyv 2014, internetes verzió TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN

Tájvédelmi Kézikönyv 2014, internetes verzió TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN 2014 1 A kiadvány a Tájvédelmi Kézikönyv negyedik, átdolgozott kiadásának internetes verziója. Az eredeti változatot írta (2006):

Részletesebben

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113

CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 CSABAGYÖNGYE Környezetvédelmi Érdekvédelmi Egyesület 2081 Piliscsaba Kilátó u. 9. adószám: 18709292-113 Postacím: 2081 Piliscsaba Pf. 31 E-mail: pilis.csabagyongye-online.hu Kérdések és vélemények a Piliscsaba

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K. 33.499/2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-673/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-673/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-673/2012. számú ügyben Előadó: dr. Friedrich Ábel Az eljárás megindítása A panaszos az érintett társasház nevében a hódmezővásárhelyi autóbusz-pályaudvar zaj-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1033-10/2011. Tárgy: A TBMI Hungary Műanyagfeldolgozó Kft.

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 6. ÉVFOLYAM, 2010/5 6. SZÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk: orszagos@zoldhatosag.hu

Részletesebben

Jóváhagyási dokumentáció

Jóváhagyási dokumentáció Véleményezési dokumentumok és tervezői válaszok Komárom város településrendezési eszközeinek 4/B. sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve:

Részletesebben

PANASZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FELÉ A KÖZÖSSÉGI JOG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA ÜGYÉBEN

PANASZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FELÉ A KÖZÖSSÉGI JOG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA ÜGYÉBEN PANASZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA FELÉ A KÖZÖSSÉGI JOG TELJESÍTÉSÉNEK ELMULASZTÁSA ÜGYÉBEN 1. A panaszos családi és keresztneve: Greenpeace Magyarország Egyesület 2. Képviselője (amennyiben van):

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Nimfea Természetvédelmi Egyesület Nimfea Természetvédelmi Egyesület az IUCN, a CEEWEB, és a Föld Barátai Magyarország tagja kiemelten közhasznú társadalmi szervezet Túrkeve, Ecsegi u. 22. 5421, Túrkeve, Pf: 33. +36/56/361-404 info@nimfea.hu

Részletesebben