e l ő k é s z í t ő i r a t o t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "e l ő k é s z í t ő i r a t o t"

Átírás

1 Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38.., képviseli: Franz M. Krumenacker, született Mészáros Ferenc alelnök) felperes a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (székhelye: 1126 Budapest, Németvölgyi út ) alperes ellen, amely perbe alperesi oldalon beavatkozóként perbe léptek a Preneal Hungary Kft. (1137 Budapest, Jászai M. tér 4/A.) I.r. és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/A.) II.r. beavatkozók,az alperes MKEH-JF- 493/15/2012. ügyiratszámú határozata bírósági felülvizsgálata iránt indított, a Tisztelt Bíróság előtt 10.K /2014 számon folyamatban lévő perben az alábbi terjesztjük elő: I. Előzmények e l ő k é s z í t ő i r a t o t Gór, Hegyfalu, Répceszentgyörgy és Szeleste községek területén a PRENEAL Hungary Kft. (1061 Budapest, Andrássy u. 11.) 16 db, egyenként 2,5 MW teljesítményű, összesen 40 MW névleges teljesítményű szélerőmű-park létesítését tervezi. A szóban forgó beruházás megvalósításához az irányadó jogszabályok szerint több, különböző hatóságok hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárás lefolytatására is szükség volt. Ilyen engedélyezési eljárás többek között a környezetvédelmi engedélyezési eljárás (előzetes vizsgálati eljárás), amelyet fő, engedélyező hatóságként a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (NyDKTVF) folytatott le és amely eljárás lefolytatásának célja az volt, hogy megállapítsa, a beruházás környezetvédelmi szempontból engedélyezhető-e (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról). Ugyancsak ilyen engedélyezési eljárás volt a területrendezési hatósági eljárás, amelyet a Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész folytatott le és amely azt vizsgálta, hogy a szélerőmű-park, mint a műszaki infrastruktúra-hálózat eleme beilleszthető-e Vas Megye területrendezési tervébe, feltüntethető-e a megyei rendezési terven (1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről, 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról). Ebben az eljárásban szakhatóságként vett részt a fent említett NyDKTVF, és a területfelhasználási engedélyhez azon az alapon adta meg a szakhatósági hozzájárulását, hogy az előzetes környezeti vizsgálati eljárást már lefolytatta. Ennél fogva a NyDKTVF előzetes vizsgálatban hozott határozata a terület-felhasználási engedély egyik alapjává vált. Végül, ilyen engedélyezési eljárás volt a jelen per tárgyát is képező építési engedélyezési eljárás is, amelyet fő engedélyező hatóságként (szakhatóságok bevonásával) az alperesi hatóság folytatott le és amelynek tárgya a beruházás konkrét kivitelezési, építési feltételeinek vizsgálata és a létesítés engedélyezhetősége volt. A terület-felhasználási engedéllyel egyező módon az előzetes vizsgálatban hozott NyDKTVF határozat ugyancsak az építési engedély alapjává vált. Alperes első fokon eljárt hatósága építési engedélyezési hatóságként eljárva a 16 db szélerőmű építéséhez a keresetlevelünkben felsorolt iktatószámú, 16 db, án kelt határozataiban engedélyt adott. Az építési engedélyek ellen én kelt beadványunkban fellebbezést, majd i keltezéssel keresetet terjesztettünk elő. Oldal 1 / 5

2 Fellebbezésünkben, majd keresetünkben elsődlegesen a beruházás környezetre gyakorolt hatásai tekintetében a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban rövidítve felügyelőség) én kelt szakhatósági állásfoglalását (állásfoglalásait) támadtuk a beruházás természeti környezetre, a tájra gyakorolt hatásai és zajkibocsátása tekintetében. Ezen szakhatósági állásfoglalás a felügyelőség által az építési engedélyezési eljárást megelőzően már lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás adataira hivatkozva megállapította, hogy a 16 db erőműből álló szélerőmű park a környezetre nem fog jelentős hatást gyakorolni. Másodlagosan kifogásoltuk, hogy a tervezett beruházás nincs összhangban Répceszentgyörgy község 9/2012. (VI.20.) számú településrendezési tervével. Harmadsorban vitattuk az alperes által a közigazgatási jogorvoslati (fellebbezési) eljárásban kiszabott fellebbezési díj jogszerűségét. II. A környezetvédelmi felügyelőség szakhatósági állásfoglalása Keresetlevelünkben részletesen kifejtettük, hogy a szakhatósági állásfoglalást a beruházás természeti környezetre, valamint a tájra gyakorolt hatásai, továbbá zajkibocsátása tekintetében tett megállapításai miatt megalapozatlannak tartjuk. Magában az építési engedélyezési eljárásban egyébként mind az első, mind pedig a másodfokú környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalások visszautaltak a felügyelőség által lefolytatott környezetvédelmi engedélyezési eljárás (előzetes vizsgálati eljárás) megállapításaira. Így az alperesi hatóság másodfokú határozata a következőket tartalmazza: A Felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján előzetes vizsgálatot folytatott le és a 68-1/15/2011/I. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett szélerőmű létesítése esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. (7.o.) Ezt követően részletesen megismétli az előzetes vizsgálati eljárásban a létesítmény zaj-, természetvédelmi és tájvédelmi szempontú hatásai tekintetében tett megállapításokat. Amint azt én kelt előkészítő iratunkban részletesen kifejtettük, a Tisztelt Bíróság 1.K /2013/50. számú ítéletében a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárás során hozott határozatát az első fokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte, s az első fokon eljárt hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. Tette ezt arra tekintettel, hogy a per során két független igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján is bizonyítást nyert, hogy a környezetvédelmi hatóságnak a beruházás természeti környezetre, tájra gyakorolt hatásai, valamint zajkibocsátása körében tett megállapításai megalapozatlanok. Ez álláspontunk szerint azt eredményezi a jelen per tárgyát képező építési engedély vonatkozásában, hogy a környezetvédelmi szakhatóságként eljárt felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában foglaltak amelyeket maga a felügyelőség is az előzetes vizsgálati eljárásban született határozattal szoros összefüggésben állapított meg is megalapozatlanok, ahogyan azt a keresetlevelünkben részletesen ki is fejtettük. A megismételt előzetes vizsgálati eljárásban a hatóságot az eljárt bíróság ítéletének rendelkező része is indoklása is köti a Ket (4) bekezdésében foglaltak szerint. Így a megismételt előzetes vizsgálati eljárásban a korábbival azonos kérelem alapján a beruházást környezetvédelmi szempontból nem engedélyezheti, tekintettel arra, hogy a jelenlegi paraméterek mellett a létesítmény tekintetében a zajhatások miatt kizáró ok került megállapításra. Továbbá, hogy az ítélet indoklása szerint a létesítmény a tájra jelentős hatást gyakorolt (azaz ha az egyéb kizáró feltétel nem merülne fel, az előzetes vizsgálati eljárást követő környezeti hatásvizsgálati Oldal 2 / 5

3 eljárást kötelező lenne a felügyelőségnek lefolytatnia a 314/2005. (XII.25. Korm. rendelet 1. (3) bekezdés d) pontja alapján). Amennyiben tehát a felügyelőség a megismételt eljárás során az ítéletben foglaltak és az irányadó jogszabályok szerint jár el, nem képzelhető el az lehetőség, amelyet az alperes án kelt előkészítő iratában felvázolt, azaz, hogy a környezetvédelmi hatóság ugyanarra a következtetésre jusson, mint a Tisztelt Bíróság által már egyszer hatályon kívül helyezett határozatában. A megismételt (tehát nem a már lefolytatott) előzetes vizsgálati eljárás eredménye álláspontunk szerint egyébként is teljesen független a jelen per tárgyát képező építési engedély-határozat jogszerűségének kérdésétől. A per tárgyát képező határozat részét képező környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalás tartalmáról (amely kimondta, hogy a beruházás zajkibocsátása az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelel, hogy természetvédelmi szempontból a beruházás engedélyezhető és hogy a tájképre sem gyakorol többlet-hatást) ugyanis a Tisztelt Bíróság 1.K /2013/50. számú ítéletében már egyszer jogerősen megállapította, hogy az megalapozatlan és jogszabálysértő. III. Répceszentgyörgy településrendezési terve A beruházó által az eljáró hatósághoz benyújtott építési engedélyezési eljárási dokumentáció bemutatja, hogy a tervezett, 16 db erőmű pontosan hol kerülne elhelyezésre. Répceszentgyörgy önkormányzat képviselő testületének 9/2012. (VI. 20.) számú rendelete szól Répceszentgyörgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről. Répceszentgyörgy településszerkezeti tervében lehatárolásra kerültek azok a területek, amelyek szélerőművek elhelyezésére alkalmasak (a keresetlevelünkhöz F/11 számmal csatoltuk az ezzel kapcsolatos térképvázlatot). A rendelet térképes melléklete pirossal sávozott módon jelöli azokat a területeket, amelyek a korlátozó tényezők figyelembe vétele mellett a szélerőművek elhelyezésére alkalmasak. Amint azt a keresetlevelünkben is kifejtettük, az engedélyezési dokumentációban a Répceszentgyörgy 060/28 helyrajzi számú területre tervezett, R1 számmal jelölt torony olyan területre esik, amely a település rendezési terve alapján szélerőművek elhelyezésére nem vehető figyelembe. Az eljárt hatóság ezt a körülményt nem észlelte, határozatából az R1 torony tekintetében ez a korlátozó körülmény nem tűnik ki, szemben a Ket. 50. (1) bekezdésének a hatóság tényállástisztázási kötelezettségét előíró rendelkezéseivel. Azt magunk sem vitatjuk, hogy a kérelmező, amint azt én írt ellenkérelmében az alperes is kifejtette, én nyújtotta be az építési engedély iránti kérelmét. Hogy a beruházás nem áll összhangban Répceszentgyörgy község hatályos településrendezési tervével, azt az első fokú határozatba foglaltan Bő, Chernelházadamony, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy és Tompaládony Körjegyzőségének (32-18/2011) számú szakhatósági állásfoglalása is rögzítette a következők szerint: A tervezett létesítmények és tevékenység jelenleg nincs összhangban a helyi településrendezési eszközökkel. (VIII-S-001/710-39/2012/MU-SZH iktatószámú határozat, 2.o.) A szóban forgó szakhatósági kikötést a másodfokú eljárásban szakhatóságként eljárt Vas Megyei Kormányhivatal megváltoztatta, s állásfoglalásának rendelkező részében a következőképpen rendelkezett: Oldal 3 / 5

4 Az állásfoglalásból mellőzöm a településrendezési eszközökkel kapcsolatos megállapítást és tájékoztatást és annak indoklását. Egyebek tekintetében helybenhagyom a szakhatósági állásfoglalást. (Másodfokú határozat 4. oldal) A szakhatósági állásfoglalás indoklása ugyanakkor már teljes mértékben hallgat a településrendezési eszközökkel kapcsolatos körjegyzői megállapítás törlésének indokáról. Az építési engedélyezési eljárással párhuzamosan folyt környezetvédelmi engedélyezési eljárást lezáró, én kelt határozatában (2.o.) a felügyelőség maga is rögzítette, hogy Répceszentgyörgy és Gór települések rendezési tervei a szélerőművek elhelyezésének lehetőségét még mindig nem tartalmazzák, s a rendezési tervek módosítása folyamatban van (Bő, Gór, Répceszentgyörgy Községek Körjegyzőségének /2010. számú szakhatósági állásfoglalása). A szakhatóság ennek megfelelően az engedély kiadásához azzal a kikötéssel járult hozzá, hogy: A beruházónak az építési engedély iránti kérelem benyújtásáig a tervezett tevékenységnek a településrendezési eszközökkel való összhangját biztosítania kell. (3.o.) Ezen szakhatósági állásfoglalást a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban másodfokú szakhatóságként eljárt Vas Megyei Kormányhivatal SZH/223-2/2011. számú másodfokú állásfoglalásában helyben hagyta. Álláspontunk az építési engedélyezési eljárásban annak vizsgálata, hogy a tárgyi beruházás a létesítés helyszínéül szolgáló települések rendezési terveivel összhangban van-e, építési engedélyező hatóságként a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. -ában, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet ában foglaltak alapján az alperesi hatóság feladata lett volna. Az a fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a Répceszentgyörgy településrendezési tervével való összhang az építési engedély iránti kérelem benyújtásáig nem került megteremtésre, hiszen a hiányosságok még a környezetvédelmi hatóság én kelt határozatában is rögzítésre kerültek, a létesítési, építési engedély iránti kérelmet pedig én nyújtotta be a beruházó. Amint pedig arra a keresetlevelünkben is hivatkoztunk, Répceszentgyörgy településrendezési tervével az összhang a mai napig sem valósult meg. IV. A fellebbezési eljárás díja A 16 db, különálló építési engedély ellen benyújtott fellebbezésünkhöz kapcsolódóan JF /1/2012. ügyiratszámú végzésében az eljárt hatóság 16X Ft, azaz összesen Ft fellebbezési eljárási díj megfizetésére kötelezett bennünket, a szakhatósági eljárási díjak mellett. A végzés elleni önálló fellebbezési lehetőség híján az érdemi döntés ellen benyújtott keresetünkben támadtuk a hatóság ezen végzését, ugyanis a végzés álláspontunk szerint megalapozatlan. Amint azt keresetlevelünkben részletesen kifejtettük, a tárgybeli szélerőművek építési engedélyezési eljárása az elsőfokú hatóságnál én indult, az első fokú határozat án kelt, míg fellebbezésünket a határozatok ellen én nyújtottuk be. Az első fokon eljárt hatóság VIII-S-001/710-33/2012/MU-SZH VIII-S-001/710-48/2012/MU-SZH számú építési engedélyek megadásáról rendelkező határozatainak indoklásában (12.o.) a következőképpen rendelkezett: Oldal 4 / 5

5 Az eljárási díjat a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatási díjairól szóló 129/2005. (xll. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) alapján határoztam meg. Hatáskörömet és illetékességemet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2o10, (XlI.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KormR.) 13. -a, illetőleg 1. számú melléklete állapítja meg. Határozatomat a KormR, 13. -ában, a Vhr. 3. -ában biztosított hatósági jogkörömben, a Vet a, a Vhr a, Valamint a Ket. 71. (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. (1) bekezdése és a 99. (1) bekezdése szerint tájékoztattam. A fellebbezés díját a Díjr. 3. (2) bekezdése alapján állapítottam meg. Amint a leírtakból kitűnik, az első fokon eljárt építési engedélyezési hatóság a 129/2005. (XII.29. ) GKM rendelet alapján járt el és határozta meg mind az eljárásért fizetendő díjat, mind pedig a jogorvoslati eljárás díját, nem pedig a 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet alapján, amely rendeletre a másodfokon eljárt hatóság JF /1/2012 ügyiratszámú végzésében hivatkozott. Maga a jén hatályba lépett 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet rendelkezik akként 6. (3) bekezdésében, hogy: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokra a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes műszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegű szolgáltatásainak díjairól szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni. A fenti időpontban a szóban forgó építési engedélyezési eljárás a Hivatalnál folyamatban volt és a meghatározott időpontban a Díjr. az általunk hivatkozott, Itv. teljes személyes illetékmentességet biztosító szakaszára való hivatkozást tartalmazta. A Díjr. 6. -ában tételesen is utal az Itv. 5. és 6. szakaszaiban foglaltakra a díjmentesség tekintetében, s ezen jogszabályok azok, amelyek egyesületünk számára teljes személyes illetékmentességet biztosítanak. Kérjük a Tisztelt Bíróságot, hogy a fentiek alapján ítéletében szíveskedjen a hatóság által kirótt fellebbezési eljárási díj jogalapja és jogszerűsége tekintetében is döntést hozni és a jogszerűtlenül kirótt illeték hatóság által történő visszafizetéséről rendelkezni! A leírtak alapján kérjük a Tisztelt Bíróságot, hogy az alperes határozatát a területfelhasználási eljárásban született határozathoz hasonlóan, az első fokú hatóság határozataira kiterjedő hatállyal a keresetlevelünkben foglalt indokok alapján szíveskedjen hatályon kívül helyezni és az alperesi hatóságot új eljárás lefolytatására utasítani! Kelt Budapesten, 2014 év június hónap 30. napján Tisztelettel: Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület felperes Oldal 5 / 5

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 4. É V FOLYAM, 2008/5. S Z ÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk:

Részletesebben

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója

ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója 6. ÉVFOLYAM, 2010/5 6. SZÁM ZÖLDHATÓSÁGI KÖZLEMÉNYEK Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tájékoztatója Honlapcímünk: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu. email-címünk: orszagos@zoldhatosag.hu

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 25000/2014. Iktatószám: 19658/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 83033/2013. iktatószámú hulladékgazdálkodási engedély

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG 13.K. 33.499/2008/8. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Dovák Viktória ügyvéd (cím.) által képviselt felperes (cím) a dr. Vajna Hajnalka jogtanácsos által képviselt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Ügyszám: FEC/01/4-3/2013. BESZÁMOLÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2012. évi tevékenységéről 8000 Székesfehérvár, Piac

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái EMLA Egyesület A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái 2009 A CIVILEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ KÖRNYEZETI ÜGYEK LEGFONTOSABB PROBLÉMÁI dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna, dr.

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009.

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális igazgatási területen Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2009. Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a szociális

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.VI.37.489/2011/6.szám A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A Kúria a Karl, Verrasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr.karl Gábor Csaba ügyvéd) által képviselt felperesnek a dr.gellérthegyi Ügyvédi

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett

Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt.szám: VBK/386-2/2013. 2013. 02. 25-én jogerőre emelkedett Ügyintéző: Herczeg Tibor : (06-88) 576-645 : (06-88) 576-646 E-mail: tibor.herczeg@mbfh.hu

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 19.06.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Zsák Ferenc Tibor, magyar állampolgár által a Kelet-magyarországi Természetvédelmi Társaság nevében, benyújtott,

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben