k e r e s e t e t I n d o k o l á s Álláspontunk szerint az alperes határozata jogszabálysértő az alábbiak szerint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "k e r e s e t e t I n d o k o l á s Álláspontunk szerint az alperes határozata jogszabálysértő az alábbiak szerint:"

Átírás

1 Tisztelt Győri Törvényszék! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38.., képviseli: Mészáros Ferenc alelnök) felperes a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész alperes (székhelye: 9022 Győr, Vörösmarty u. 10.) ellen, törvényes határidőn belül, az alperes VIII-D-001/56-14/2012. iktatószámú határozata bírósági felülvizsgálata iránt k e r e s e t e t terjesztünk elő és kérjük a Tisztelt Törvényszéket, hogy az alperes VIII-D-001/56-14/2012. iktatószámú, jogszabálysértő határozatát a Pp (1) bekezdése alapján helyezze hatályon kívül és szükség esetén kötelezze az alperest új eljárás lefolytatására és perköltségeink megfizetésére. I. Az irányadó tényállás I n d o k o l á s Az irányadó tényállás szerint Gór, Hegyfalu, Répceszentgyörgy és Szeleste községek nevében Szeleste Község Önkormányzata május 23-án térségi terület-felhasználási engedély iránti kérelmet nyújtott be az alperes hatósághoz a Gór, Hegyfalu, Répceszentgyörgy és Szeleste községek közigazgatási területén létesítendő szélerőmű-park tekintetében. A községek önkormányzati társulása a települések közigazgatási területein 16 db, egyenként 2,5 MW teljesítményű, összesen 40 MW névleges teljesítményű, kiserőműnek minősülő szélerőmű-park létesítését tervezi. A kérelem alapján az alperes hatóság a területrendezési hatósági eljárást lefolytatta, majd március 5-én kelt határozatával a szélerőmű-park térségi terület-felhasználási engedélyét megadta. II. Érdemben Álláspontunk szerint az alperes határozata jogszabálysértő az alábbiak szerint: II.1. A tervezett beruházás ütközése az Országos Területrendezési Terv előírásaival, valamint Vas Megye területrendezési tervével A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/D. (1) bekezdése szerint: A területrendezési tervekben nem szereplő, külön jogszabályban meghatározott térségi jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények területi elhelyezéséhez az állami főépítész térségi területfelhasználási engedélye szükséges. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy A térségi területfelhasználási engedély kiadása csak akkor tagadható meg, ha a térségi területfelhasználási kérelemben szereplő javaslat nincs összhangban az elfogadott országos vagy az adott térségre vonatkozó területrendezési terv előírásaival. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 14/A. (1) bekezdése szerint az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Oldal 1 / 11

2 Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény 21. (1) bekezdése szerint: A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. Az Országos Területrendezési Terv 3/5. számú melléklete alapján Répceszentgyörgy, Gór, Hegyfalu és Szeleste mindegyike országos jelentőségű tájképvédelmi övezetbe tartozik, a H1 jelű torony pedig térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben kerülne elhelyezésre. A Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala által 2005-ben összeállított és Szélenergia és természetvédelem címen megjelentetett szakmai irányelv-gyűjtemény (F/1) szerint kizáró ok a tájképvédelmi övezet a szélerőművek telepíthetősége szempontjából. 1 Az egykor Hárskút és Lókút térségébe, ugyancsak tájképvédelmi övezetre tervezett szélerőmű telep perében a Fejér Megyei Bíróság által K /2005/46. számon meghozott ítélet (13.oldal) (F/2) rámutatott ezeknek az irányelveknek a relevanciájára: A bíróság itt jegyzi meg, hogy ugyan a témakörben a vonatkozó környezeti hatásvizsgálati jogszabály egyértelműen meghatározza az eljárási szabályokat, azonban maga a szakma is megfelelő segítséget adott ehhez, amikor 2005 májusában megjelent a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala már említett kiadványa «Szélenergia és természetvédelem» címmel. Ezen kiadvány lényegében a kialakult, illetve az elvárható szakmai gyakorlatot mutatja be a szélerőművek engedélyezésével kapcsolatban. Köztudomású tényként 2 hivatkozunk arra a körülményre, hogy a szélerőműtelepek, széltornyok semmilyen módon nem illeszthetők a tájba, hanem a tájvédelmi szempontok érvényesítése egyedül a telepítési helyszín alkalmas megválasztásával lehetséges, így álláspontunk szerint az eljárt hatóság határozata jogszabálysértő, hiszen az Országos Területrendezési Terv 14/A. (1) bekezdésében foglaltak, továbbá az évi XXI. törvény 23/D. (4) bekezdésében foglaltak ellenére adta meg a szélerőmű-park térségi terület-felhasználási engedélyét. Álláspontunk szerint az a körülmény, hogy a szélerőmű-park részben országos jelentőségű tájképvédelmi övezeten kerülne megvalósításra, alapvető jogszabályi akadályát jelenti az engedély megadásának. A szélerőmű-park létesítését az adott helyszínen álláspontunk szerint Vas Megye Közgyűlésének 19/2010.(XI.29.) számú rendelete Vas Megye Területrendezési Tervének módosításáról - a 3/2008.(II.15.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2006.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról sem teszi lehetővé. A rendelet 3. számú melléklete szerint Gór, Hegyfalu, Répceszentgyörgy és Szeleste települések ökológiai folyosó övezete térségi övezetekkel érintettek, míg Gór, Répceszentgyörgy és Szeleste az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezet, Hegyfalu pedig a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete által érintett. A rendezési terv szöveges indoklása szerint (60.o.) (F/3) a szélerőművek elhelyezését kizáró oknak minősül, ha a megvalósítás helyszínéül választott terület magterület, ökológiai folyosó és 1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala: Szélenergia és természetvédelem, Budapest, oldal. 2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala: Szélenergia és természetvédelem, Budapest, oldal. Oldal 2 / 11

3 pufferterület és annak 1000 méteres körzetében található. Amint azt a keresetlevelünk II.6. pontjában részletesen bemutatjuk, ez a kitétel a szóban forgó beruházás esetén nem teljesül. II.2. A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség /1/2012 számmal megadott szakhatósági hozzájárulása Álláspontunk szerint megalapozatlan a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség /1/2012 számmal megadott szakhatósági hozzájárulása (F/4), amely szerint a szélerőmű-park létesítéséből jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők. Amint arra az engedélyezési dokumentáció is utal (térségi terület-felhasználási engedély-kérelem dokumentáció 11. oldal) a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a tervezett létesítményre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lefolytatta, amely eljárás eredményeként /30/2010/I. számú határozatában megállapította, hogy a tervezett szélerőmű park létesítésével kapcsolatban jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. A határozat ellen benyújtott fellebbezésünk nyomán az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség a határozatot megsemmisítette és a hatóságot új eljárásra utasította. A megismételt eljárás eredményeként 68-1/15/2011/I. számú határozatában a felügyelőség ismételten megállapította, hogy a létesítéssel kapcsolatban jelentős környezeti hatás nem feltételezhető; a határozat elleni fellebbezési eljárás jelenleg az OKTVF előtt folyamatban van. Mivel a felügyelőség megismételt előzetes vizsgálati eljárásban született határozatával szemben a jogorvoslati eljárás a felügyelőség /1/2012 számú szakhatósági állásfoglalásának megszületésekor még folyamatban volt, így álláspontunk szerint a szakhatóság állásfoglalásában nem hivatkozhatott megalapozottan arra, hogy a szélerőművek létesítése és üzemeltetése során a környezet, természet és táj védelmére vonatkozó jogszabályokban rögzített követelmények érvényre juttatása a lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás eredménye alapján biztosított, hiszen az általa hivatkozott határozat mind a mai napig nem jogerős. A felügyelőség szakhatósági hatásköre a térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárásban a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint többek között a környezet, a természet és a táj védelmére vonatkozó jogszabályban rögzített követelmények érvényesülésének vizsgálatára terjed ki. Ezen kérdések, összefüggések megalapozott vizsgálata a szakhatósági állásfoglalás megadásának előfeltétele. Magából a szakhatósági állásfoglalásból kitűnően azonban a terület-felhasználási engedélyezési eljárásban a szakhatóság a környezetre, természetre, illetve a tájra lehetségesen gyakorolt hatásokat nem vizsgálta. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint: Felügyelőségem lefolytatta a Gór, Hegyfalu, Répceszentgyörgy és Szeleste községek területén tervezett szélerőmű-park előzetes vizsgálati eljárását, 68-1/15/2011/I. számú határozatomban megállapítottam, hogy a szélerőmű-park létesítéséből jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők. Ezen a megállapításon kívül a szakhatósági állásfoglalás sem azt nem tartalmazza, hogy mely körülmények alapján jutott erre a következtetésre, sem pedig azt, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi szempontokat miként kívánja abban az eljárásban érvényesíteni, amely eljárásban szakhatósági állásfoglalását kérték. Teszi ezt akkor, amikor az előzetes vizsgálati eljárás tárgyában hozott döntés másodfokon még elbírálás alatt van, s ezen eljárás folyamatban létét még csak nem is jelzi az ügydöntő hatóság felé. Oldal 3 / 11

4 Azon kívül, hogy a megismételt előzetes vizsgálati eljárás során a felügyelőség által tett megállapításokat vitatjuk és az előzetes vizsgálati eljárás eredményeként született döntést megalapozatlannak tartjuk, szeretnénk kiemelni, hogy a felügyelőség a már többször hivatkozott, 68-1/15/2011/I. számú határozatában a természet-és tájvédelem, továbbá a zaj elleni védelem körében a létesítéssel kapcsolatban több előírást is tett. Mindamellett, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban a felügyelőség engedélyező hatóságként jár el, a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a területrendezési hatósági eljárás során mint szakhatóság köteles eljárni és a mellékletben előírt szempontokat vizsgálni. Ezen, szakhatósági eljárása során nem hagyhatja figyelmen kívül az előzetes vizsgálat eredményeként született határozat rendelkezéseit, vagyis a határozat természetés tájvédelem, valamint zajvédelem körében tett kikötéseit. A szakhatósági állásfoglalás megalapozatlansága körében kiemeljük azt is, hogy az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 14/243-6/2011. számú, én kelt, az előzetes vizsgálati eljárás során tett másodfokú szakhatósági állásfoglalásában (F/5) környezet-és település-egészségügyi szempontból ugyan hozzájárult a létesítéshez, ugyanakkor szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete 1. pontjában biztosított hatáskörében (a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére) eljárva a legközelebbi lakóépülettől mért 1500 méteres védőtávolság megkövetelését tartotta indokoltnak. A szélerőművek és a lakóházak védőtávolságának megítélése szakkérdés, amelynek az eldöntése elvárható a szakhatóságtól még abban az esetben is, ha Magyarországon egyelőre nincs jogszabály, amely ezt rögzítené. A Ket. 1. (2) értelmében ugyanis a hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség követelményének megfelelően köteles eljárni. Jogszabályok (pl. határértéket meghatározó miniszteri rendeletek) hiányában a hatóság a magasabb szintű jogszabályokban (törvények, Alaptörvény) rögzített alapelveket érvényesíti, ebben az esetben ez jelenti a szakszerűség követelményének az érvényesítését. A szóban forgó védőtávolságra nézve ugyanis léteznek úgy nemzetközi, mint hazai szakmai ajánlások, amelyeket álláspontunk szerint a szakhatósági állásfoglalás kimunkálásakor nem lett volna szabad figyelmen kívül hagyni. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 2005-ben kiadott szakmai irányelvgyűjteménye szerint ez a távolság 10h, ahol h a szélerőmű teljes magassága (F/6). A szóban forgó 16 széltorony magassága 150 m, így a védőtávolság 1500 m-nek adódik. A Balaton kiemelt üdülőkörzet településrendezéséről szóló évi CXII. tv. 28/A, valamint a Fejér megye 2009 februárja óta hatályos rendezési tervében az 1500 m illetve 10h védőtávolság érvényesül, Veszprém megye hatályos rendezési terve 2000 m-es védőtávolságot ír elő a szomszéd települések belterületétől (F/7). Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján (Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 68-1/15/2011/I. számú határozata 14.o.) a tervezett szélerőművek többsége 1000 m-nél is közelebb esik a települések lakóházaihoz. Álláspontunk szerint pusztán erre a körülményre figyelemmel az ÁNTSZ-nek, illetve a környezetvédelmi felügyelőségnek el kellett volna utasítania a kérelmet már az előzetes vizsgálati eljárás fázisában. A felügyelőségnek a szakhatósággal a Ket. 45. (2) bekezdése alapján egyeztetnie kellett volna álláspontját, hiszen a szakhatóság az előzetes vizsgálati eljárás során jelezte, hogy 1500 méteres védőtávolság előírását tartaná indokoltnak az emberi egészség védelme érdekében. Ezzel szemben a felügyelőség a területrendezési hatósági eljárásban kikötés nélkül hozzájárult a terület-felhasználási engedély Oldal 4 / 11

5 megadásához, annak ellenére, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban nyitva maradt a szükséges védőtávolság kérdése. A leírtak alapján a hatóság megsértette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló évi CXL. tv. 50. (1) bekezdésében foglaltakat. Ezen szakasz szerint a hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni, s ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból, vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Megsértette továbbá a Ket. 44. (6) bekezdésében foglaltakat is, ugyanis állásfoglalása sem a szakhatósági eljárás keretében megállapított tényállást nem tartalmazza, sem az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat nem ismerteti. Nem tartalmazza a döntéshozatal során alkalmazott mérlegelés szempontjait, az annak alapjául szolgáló tényeket sem. II.3. A létesítés természetvédelmi szempontú akadályai A térségi terület-felhasználási engedély kérelem dokumentáció 36. oldalán ( ) megállapítja, hogy a szélerőmű-park környezetében az országos ökológiai hálózat elemei közül magterület és ökológiai folyosó terület húzódik, valamint Natura 2000 területek találhatóak. Ezt követően azt a megállapítást teszi, hogy a létesítés várhatóan nem hat negatívan a környék élővilágára, amely megállapítás nem csak a már többször hivatkozott, Szélenergia és természetvédelem című kiadványban foglaltaknak ( oldal), de a beruházó által az előzetes vizsgálati eljárás során benyújtott dokumentációban foglaltaknak is ellent mond (97-98.o.). Az előzetes vizsgálati eljárás keretében a beruházó által benyújtott dokumentáció oldalain foglalkozik a beruházás ökológiai, természetvédelmi hatásaival. Ennek keretében bemutatásra kerülnek egyes, a szakirodalomban elérhető tapasztalatok a szélerőművekkel kapcsolatban, ismertetésre kerülnek továbbá a beruházással érintett, természetvédelmi oltalom alatt álló területek. Ezen két fő tartalmi rész bemutatását követően állapítja meg a tanulmány, hogy a szélerőmű park nem fog jelentős hatást gyakorolni a védett területekre (93.o.). A szélerőműtelep tervezett helyszínét Natura 2000 területek szegélyezik. A felügyelőség a megismételt előzetes vizsgálati eljárás eredményeként kiadott határozatában 300 m védőtávolságot határozott meg, holott a minisztérium által kiadott, az előzőekben már hivatkozott Szélenergia és természetvédelem c. szakmai irányelv-gyűjtemény is m távolságot jelöl meg alkalmas védőtávolságként (12. o.). A tervezett szélerőműtelepet övező ökológiai hálózatot, illetve a Natura 2000-es területeket lehatároló polygonok 6 sarokpontjának helyzete, illetve távolsága a legközelebbi erőműtől (ezen a pont és az erőmű középpontjának az 50 m-es rotorlapát hosszával csökkentett távolságát értjük) kevesebb, mint 500 m: Oldal 5 / 11

6 A P1., P6 sarokpontok helyzetét feltüntettük a kérelem benyújtásakor hatályos ökológiai hálózaton (1. ábra) a jelenleg hatályos ökológiai hálózaton (2. ábra) a Natura 2000-es területeken (3. ábra) és az M 1:10000-es topográfiai térképből előállított térképen (4. ábra). 1. számú ábra: Az ökológiai hálózat Vas megye rendezési tervében a kérelem benyújtásakor Oldal 6 / 11

7 2. számú ábra: Az ökológiai hálózat Vas megye jelenleg hatályos rendezési tervében 3. számú ábra: Natura 2000 területek a tervezett szélerőművek körül Oldal 7 / 11

8 4. számú ábra: A felvett P1, P6 sarokpontok helyzete a topográfiai térképen a legközelebbi tervezett erőművektől számított távolságokkal A 96/2009. (XII. 9.) számú országgyűlési határozat szerint (kiemelések tőlünk): A szélerőművek telepítése környezeti szempontból akkor lehet előremutató, ha az energiatermelés kisebb körzetet érint, kisebb kapacitású és kevesebb járulékos létesítményt igényel. Természetvédelmi és tájvédelmi szempontból a területfoglalás, az élőlényekre gyakorolt hatás, a földtani, víztani és tájképi adottságok korlátozhatják a szélerőművek telepítését. A nagyobb kapacitású szélerőművek és szélerőmű-parkok létesítése elsősorban a felhagyott ipari területeken, kevésbé értékes szántókon képzelhető el. A szélerőműveknek elsősorban a madárvilágra, a madárvonulásra gyakorolt káros hatásai, valamint a tájképi hatásai ismertek, egyéb kockázatok tekintetében más ipari, energiatermelést szolgáló építményekkel összevethető hatások várhatók. Ennek megfelelően különösen nem támogatható szélerőműpark létesítése a madárvédelmet célzó közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeken, vizes élőhelyek közelében, madárvonulási útvonalak, pihenő- és táplálkozóhelyek környezetében, ökológiai folyosókon, valamint tájképvédelmi területeken. Ahol azonban sem tájképi, sem természetvédelmi szempontból nem okoz problémát egy vagy több szélerőmű felállítása, ott, amennyiben a helyi adottságok is rendelkezésre állnak támogatható létesítésük. A KvVM Természetvédelmi Hivatala 2005-ben elkészített egy olyan térképet, amely a telepítésre ajánlott és tiltott területeket ábrázolja: hozzáférhető a honlapon. Oldal 8 / 11

9 A Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természet megőrzési Helyettes Államtitkárság ben megjelentetett Tájvédelmi Kézikönyv 3 (F/8) 32. oldalán a következőket tartalmazza (kiemelések tőlünk): Szélerőművet a védendő területektől beleértve a településeket is m-en belül nem javasolt telepíteni. Az engedélyezési eljárás során szakhatósági mérlegelés tárgya az erőmű által okozott környezet- és természetvédelmi hatások monitorozásának előírása. Ennek a kritériumrendszerét a helyi adottságoknak megfelelően a szakhatósági eljárás során javasolt meghatározni. ( ) Szélerőművek elhelyezése során az élővilág-védelmi szempontok értékelésénél fontos figyelembe venni, hogy a szélerőművek nem zavarhatják a vadon élő állatok, főként a fokozottan védett fajok /Tvt. 43. (1)/ lakó-, élő-, táplálkozási és pihenőhelyeit, az évszakhoz kötött, valamint a napi vonulási útvonalait. ( ) Egy szélerőmű közvetlen helyigénye legalább 300 m2/mw. Ez azt jelenti, hogy ekkora az erőmű által közvetlenül megbolygatott terület. Ehhez hozzáadódik a feltáró utak területigénye is. A teljes helyigény kiszámításánál tehát az utakat és egyéb kiszolgáló létesítményeket is célszerű figyelembe venni a döntéshozatal során. ( ) Mivel a szélerőművek körül betartandó védőtávolságra jogszabály által meghatározott kötelező előírás nincs, ezért is jelentette meg a környezetvédelmi tárca a hivatkozott szakmai iránymutatásokat. Kiemeljük, hogy a fenti szempontok vizsgálatára az engedélyezési eljárásban nem került sor, a szakmai kiadványban szereplő védőtávolságnál az eljárt hatóság lényegesen kisebb védőtávolságot vett figyelembe, anélkül, hogy ezen eltérést bármilyen módon indokolta volna. A természetre, a környező területeken élő védett állatfajokra gyakorolt hatások vizsgálata ugyancsak nem történt meg, maga a teljes benyújtott előzetes vizsgálati, illetve területi hatásvizsgálati dokumentáció puszta feltételezésekre korlátozódott. Az állatvilág lakó-, élő-, táplálkozási és pihenőhelyeinek felmérése nem történt meg, így ezek nem kerültek összevetésre sem a tervezett területhasználattal, a szélerőmű park napi működésével. II.4. A Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda XVlll-P-001/540-2/2012 szakhatósági állásfoglalása A szakhatóság a területrendezési hatósági eljárás során örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást adott a szélerőmű-park létesítéséhez azzal a feltétellel, hogy a földmunkák megkezdése előtt el kell végezni a szükséges mértékű megelőző régészeti feltárásokat a H2, R4, R5, SZ1 és Sz4 számmal jelölt szélerőművek területén, az ott található régészeti-műemléki értékek védelme érdekében. Egyéb kikötésre nem került sor, így az Iroda kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését sem írta elő a beruházónak. A területrendezési eljárással párhuzamosan folyó előzetes vizsgálati eljárásban ugyanakkor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 130/0080/001/2011 iktatószámú határozatában a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény 10. (1)-(2) bekezdései, továbbá az örökségvédelmi 3 TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV - TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN: Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természet megőrzési Helyettes Államtitkárság, Budapest, 2010 Oldal 9 / 11

10 hatástanulmányról szóló 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet 3. c) pontja alapján előírta az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését. Tekintettel arra, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda XVlll-P-001/540-2/2012 szakhatósági állásfoglalásának kiadásakor még nem volt tisztázott (ahogyan az előzetes vizsgálati eljárás jogorvoslati szakban léte miatt még ma sem tisztázott), hogy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására sor kerül-e, álláspontunk szerint az eljárt szakhatóság megsértette a Ket. 50. (1) bekezdésében foglalt tényállás-tisztázási kötelezettségét, amikor nem írta elő szakhatósági állásfoglalásában az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésének kötelezettségét a beruházó számára. Mindamellett, hogy az előzetes vizsgálati eljárásban a Kulturális Örökségvédelmi Iroda szakhatóságként jár el, a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a területrendezési hatósági eljárás során úgyszintén, mint szakhatóság köteles eljárni és a mellékletben előírt szempontokat vizsgálni. Ezen, szakhatósági eljárása során nem hagyhatja figyelmen kívül az előzetes vizsgálat eredményeként született szakhatósági állásfoglalása rendelkezéseit, kikötéseit sem, vagyis a szakhatósági állásfoglalás régészeti és kulturális örökség védelme körében tett kikötéseit. II.5. A zaj elleni védekezéssel kapcsolatos megállapítások megalapozatlansága A térségi terület-felhasználási engedély kérelem dokumentáció pontjában (35.o.) zajvédelem címszó alatt a következő megállapításokat teszi: Az érintett terület környezeti zaj- és rezgéshelyzete a tervezett szélpark megvalósítása miatt jelentősen nem fog megváltozni. A szélerőmű-park közvetlen hatásterületének meghatározása szerint a szélkerekektől a hatásterület határa m-es távolságban lesz (a hatásterület határán lehetséges terhelés 30 db). Mivel a szélkerekek legalább 700 m-re kerülnek telepítésre a belterülettől, nem okozhatnak zajhatárértéket meghaladó zajterhelést. Hogy a dokumentáció a szóban forgó megállapítást mire alapozza, nem tudni, mivel mindösszesen ennyi a tanulmány zajvédelemmel kapcsolatos ismertetése. Feltehetően a szóban forgó adatok az előzetes vizsgálati dokumentációból származnak, azonban ezzel kapcsolatban az előzetes vizsgálati eljárás során részletes fellebbezést terjesztettünk elő (F/9) amely fellebbezésben előadottakat a jelen keresetlevelünkben is fenntartjuk. II.6. A térség idegenforgalmára és az ingatlanok értékére gyakorolt hatásokkal kapcsolatos megállapítások megalapozatlansága Az általunk támadott határozat álláspontunk szerint nem vizsgálta kellően a térség idegenforgalmára gyakorolt hatást, jóllehet, ilyen idegenforgalmi vonatkozású értékek vannak jelen a közelben, mint a négy műemléki védettségű kastély, a kerékpárút, amelyet továbbépítenek, a Szelestei Arborétum, az országos kéktúra útvonala, a két gyógyfürdő (Bük, Szeleste), a lovarda Répceszentgyörgyön vagy a szintén kastélyból kialakított panzió Chernelházadamonyán. Az ingatlanok értékének alakulásáról tett megállapítást ( a tervezett beruházás van rá hatással ) elégtelennek, hatósági döntés megalapozására alkalmatlannak tarjuk ugyanakkor az eddigi tapasztalatok alapján nyilvánvaló, hogy a szélerőműtelepek a környező lakóingatlanok értékét nem befolyásolják kedvezően. Oldal 10 / 11

11 A leírtak alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Törvényszéket, hogy az alperes VIII-D-001/56-14/2012. iktatószámú, jogszabálysértő határozatát a Pp (1) bekezdése alapján helyezze hatályon kívül és szükség esetén kötelezze az alperest új eljárás lefolytatására A Tisztelt Törvényszék hatásköre a Pp. 23. (1) bekezdés i) pontján, illetékessége a Pp (4) bekezdésén, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/D. (6) bekezdésén alapszik. A Pp (1) b) pontja alapján előadjuk, hogy a határozatról napján, a közigazgatási szerv által küldött, ajánlott tértivevényes postai küldemény formájában szereztünk tudomást. F/10 szám alatt csatoljuk a felperes szervezet alapszabályát. Alulírott felperesek nyilatkozzuk, hogy az Itv. 5. (1) bekezdés d) pontja alapján az Egyesületet teljes személyes illetékmenteség illeti meg. Az Itv. 5. (2)-(3) bekezdései alapján nyilatkozzuk, hogy az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelmünk után társasági adófizetési kötelezettségünk, illetve a központi költségvetésbe befizetési kötelezettségünk nem keletkezett. Kelt Lókúton, 2012 év április hónap 4. napján Tisztelettel: Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület felperes Oldal 11 / 11

e l ő k é s z í t ő i r a t o t

e l ő k é s z í t ő i r a t o t Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38.., képviseli: Franz M. Krumenacker, született Mészáros Ferenc

Részletesebben

VIII-D-001/56-14/2012.

VIII-D-001/56-14/2012. Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38., képviseli: Mészáros Ferenc alelnök) felperes a Győr-Moson-

Részletesebben

k e r e s e t e t I n d o k o l á s Álláspontunk szerint az alperes határozata jogszabálysértő az alábbiak szerint:

k e r e s e t e t I n d o k o l á s Álláspontunk szerint az alperes határozata jogszabálysértő az alábbiak szerint: Tisztelt Szombathelyi Törvényszék! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38., képviseli: Mészáros Ferenc alelnök) felperes az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

k e r e s e t e t Alperes az első fokon eljárt hatóság határozatait részben megváltoztatta, egyebekben pedig helyben hagyta.

k e r e s e t e t Alperes az első fokon eljárt hatóság határozatait részben megváltoztatta, egyebekben pedig helyben hagyta. Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38., képviseli: Mészáros Ferenc alelnök) felperes a Magyar Kereskedelmi

Részletesebben

Szélerőművek engedélyezésének tapasztalatai (a másik oldalról)

Szélerőművek engedélyezésének tapasztalatai (a másik oldalról) Szélerőművek engedélyezésének tapasztalatai (a másik oldalról) Mészáros Ferenc Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület OPAKFI Zajvédelmi Szeminárium Tiszafüred, 2010. október 2001: szélerőmű Kulcson más

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Alternatív energiatermelő berendezések telepítése és birtokrendezési vonatkozásai

Alternatív energiatermelő berendezések telepítése és birtokrendezési vonatkozásai Alternatív energiatermelő berendezések telepítése és birtokrendezési vonatkozásai Mizseiné Dr. Nyiri Judit MFTTT 2012. 04. 18. Székesfehérvár "Jelen mű a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 projekt támogatásával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/480/2008. Tervezet egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervének kijelöléséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT II.

Melléklet: HATÁROZAT II. A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 102537327 KTJ: 101421792 Iktatószám: 12315-23/2009. Hiv. szám: Tárgy: Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Megítélési szint számítása szélerőművekre

Megítélési szint számítása szélerőművekre Megítélési szint számítása szélerőművekre Mészáros Ferenc Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület OPAKFI Zajvédelmi Szeminárium Tiszafüred, 2010. október Egy kis kronológia (2001: szélerőmű Kulcson 2002:

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 H A T Á R O Z A T NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 68-1/15/2011./I. Műszaki

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6395-28/2010. Előadó: dr. Felföldi Aliz Tóthmajor János Tárgy: M86 gyorsforgalmi út környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048690 Iratazonosító: IR-000331355/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01021-15/2013.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fejér Megyei Bíróság K.20.354/2006/7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fejér Megyei Bíróság a Dr. Turai Tünde ügyvéd... által képviselt... felperesnek, - a Dr. Gellérthegyi Ügyvédi Iroda... által képviselt

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 95.167-1-12/2013. Ea: dr. Hofszang Brigitta Filakné Enyedi Andrea Kovács Viktor Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 141/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Soproni Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Melléklet: - H A T Á R O Z A T

Melléklet: - H A T Á R O Z A T A határozat év: hó: nap: KÜJ: KTJ: jogerős: Iktatószám: 6957-19/2010. Hiv. szám: - Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján Csikós Nándor BsC hallgató Dr. habil. Szilassi Péter egyetemi docens SZTE TTIK Természeti

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13.

Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Auer Jolán TÁJOLÓ-TERV Kft. 2014. március 13. Európai Táj Egyezmény (2007. évi CXI. törvény ) 1.cikk f. a táj tervezése olyan céltudatos tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása,

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 74251-1-12/2010. Tárgy: Transz-Depar Kft. el zetes El adó: dr. Séra Judit (jogi) vizsgálati eljárása. Lovrityné (összefogó)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VíZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14/6974-3/2008. Előadó: dr. Felföldi Aliz Dr. Kalotás Zsolt Tárgy: Dél-Nyírség-Bihari Táj védelmi és Kulturális Értékőrző

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Iktatószám: 601/442-2/2015. Ügyintéző: B. Máthé Ildikó Telefon: +36-30-488-2786 e-mail: ildiko.mathe@forsterkozpont.hu Hiv.szám: 26-12/2015. Vasas Ágostonné Tárgy: Ostoros Község településrendezési eszközei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.860/2014/4. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/49 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I É S V Í Z Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 3569/2007. Iktatószámunk: 68013/07 Ügyintézőnk:

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS

H A T Á R O Z A T. Az MBFH a felülvizsgálat alapján a Bányakapitányság VBK/1893-6/2012. számú határozatát. helybenhagyja INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1147-3/2012. Üi: Horeczky Veronika :+36 1 301 2928 e-mail: veronika.horeczky@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés elbírálása

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza]

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza] Országgyűlés Hivatala ;~,~:~~, : ~ X10,(3 2 11 FEER 21. 2013. évi... törvény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 18., szerda Tartalomjegyzék 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 25/2011.

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2011. január 11-én PELSOLAJ Szénhidrogén Kutató és

Részletesebben