MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA"

Átírás

1 MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÁRKÓ TELEPÜLÉST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 74/2013.(X.30.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / (XI.8.) KORM. RENDELET 25. SZERINTI TELJES ELJÁRÁS ALAPJÁN A 3 8. V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A február 10.

2 Márkó Község Településrendezési eszközeinek részleges módosítása Készítette: Márkó Község Önkormányzata megbízásából ben: Felelős tervező: Településtervezés: Munkatárs: Közlekedés tervezés: Feldolgozó: NÉMETH FERENC okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező TT-1É NÉMETH FERENC okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező TT-1É VARGA ORSOLYA okl. településmérnök Fehérvári András PLANTEUS KFT Monoszló, Fő u. 23.

3 TARTALOMJEGYZÉK I. Véleményezési szakasz műleírás II. Határozat tervezet III. Alátámasztó munkarész: a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangját igazoló leírás IV. Rendelet tervezet V. Mellékletek Tervezői nyilatkozat A településfejlesztési döntésről szóló kt. Határozat (állami főépítésznek) Partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó határozat (állami főépítésznek) Alátámasztó munkarész melléklete: a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangját igazoló tervlapok Az út közlekedési alátámasztó munkarészei (CD-n) Kivonat az előzetes környezeti vizsgálati eljárás dokumentációjából (CD-n) Az érintett államigazgatási szervek előzetes tájékoztatóra adott szakvéleményei (CD-n) Márkó Község Önkormányzatának válasza a Településrendezési eszközök módosítása során az Előzetes tájékoztatásra érkezett véleményekre (CD-n) Rajzi munkarészek Határozat tervezet melléklete: Településszerkezeti tervlap Rendelet tervezet melléklete: Szabályozási tervlapok

4 I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ MŰLEÍRÁS 1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005.(V.27.) sz. rendeletnek megfelelően készültek. Márkó község a településrendezési hatályos eszközei a 60/2011.(VI.8) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírás és a 7/2011.(XI.1.), 4/2011.(VI.8.) és 6/2006.(VII.4.) sz. rendelettel módosított 9/2002.(XII.17.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. 2. A településfejlesztési döntés ismertetése, a módosuló településrendezési eszközök Márkó Község Képviselőtestülete a településrendezési eszközök módosításról szóló szándékát a 74/2013. (X.30.) számú kt. határozatában, a partnerségi egyeztetés szabályait a 87/2013. (XI.20.) önkormányzati rendeletben fogalmazta meg. A jelen eljárásban szereplő (4. pontban ismertetett) módosítások alapján változik az Sze-1, KSZA-1 és KSZA-2, valamint a BSZA-1 és BSZA-3 jelű tervlap. A módosítás jellegéből adódóan az alátámasztó munkarészek közül elkészül a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangjának igazolása, valamint a közlekedési alátámasztó munkarészek kiegészülnek. A településrendezési eszközök további alátámasztó munkarészei nem változnak. 3. Az egyeztetési eljárás szakaszai A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Kormr.) 45. (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét a Kormr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint történik. A településrendezési eszközök módosítását a település önkormányzata 2013 novemberében kezdeményezte a Kormr. 37. szerint az Előzetes tájékoztató szakaszban. A módosítások jellege és súlya alapján a Kormr. 45. (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával kívánja megvalósítani. Az Előzetes tájékoztatás során az érintett államigazgatási szervek, önkormányzatok és a partnerségi egyeztetésben szereplő érintettek megtették észrevételeiket. Az államigazgatási szervek véleményeit az önkormányzat figyelembe vette, a választ adók és nem adók listáját, az önkormányzat válaszait, valamint a Környezeti vizsgálatra választ adók és nem adók listáját mellékletként csatoltuk. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérésének megfelelően a dokumentáció részét képezi a jelenleg folyó előzetes vizsgálati eljárás dokumentációjának kivonata. 4. A módosítások leírása Márkó község önkormányzata a településrendezési eszközeinek részleges módosítására novemberében eljárást indított. A módosítás az Európai Uniós támogatással építendő Veszprém-Márkó- Bánd hivatásforgalmú és közlekedésbiztonsági kerékpárút területének és környezetének szabályozását célozza. A kerékpárút terve részeként elkészült minden szak- és alátámasztó anyag, így az út engedélyezési terve, előzetes környezeti vizsgálata, táj- és természetvédelmi viszonyok, NATURA 2000

5 hatásbecslési dokumentáció. A tervezett kialakítás az új építésű szakaszon "közös vezetésű" a jelenleg burkolatlan, hasonló útvonalon elhelyezkedő mezőgazdasági úttal, ezért a tervek vegyes forgalmú út kialakítását tartalmazzák. Jelen eljárás során az alábbi pontok szerint módosulnak Márkó településrendezési eszközei: I. A Veszprém-Márkó-Bánd hivatásforgalmú és közlekedésbiztonsági kerékpárút Márkó községet több területen érinti. A Sédtől délre lévő szakaszon a legkedvezőbb nyomvonalvezetés érdekében nagyrészt Bánd Községen halad át, azonban több rövid szakaszon áthúzódik Márkó területére, általános mezőgazdasági területeket érintve (024 hrsz). Ezek a szakaszok KöU, közlekedési terület övezetébe kerülnek. II. A tervezett út Márkó belterületétől délre eső szakasza nagyrészt jelenleg is közlekedési terület övezetén halad, azonban néhány helyen azonban kis mértékben átlépi azt, emiatt növelni kell a szabályozási szélességet. Ez a módosítás részben vízgazdálkodási, részben általános mezőgazdasági területeket érint, ezek KöU közlekedési terület övezetébe kerülnek átsorolásra. A módosítás nagysága itt is elenyésző, az érintett ingatlanok: 015/3; 016/2 hrsz. III. A többi érintett szakaszon a hatályos településrendezési eszközökben is közútnak jelölt területfelhasználási egységben halad, ezért ott csak az út mintakeresztszelvények változnak. A Helyi építési szabályzat közlekedési területekre vonatkozó előírásainak áttekintése során a Hész 19. (2) bekezdése hiányosnak és pontatlannak bizonyult, és mivel a rendelet szempontjából előírást nem tartalmaz (inkább magyarázó jellegű), ezért az esetleges félreértések elkerülése végett törlésre kerül. Szintén törlésre kerül a (4) bekezdése, ami építési övezetekre tartalmaz előírást, tehát a közlekedési területek övezeti előírásai között tévesen szerepel. 5. Tájékoztató a Környezeti vizsgálatról Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése értelmében a településrendezési tervek és a Hész kisebb módosítása esetén a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Összevonva a településrendezési tervezési és környezeti vizsgálati eljárást. A projekt egészére folyamatban van az előzetes környezeti vizsgálat-értékelés elbírálása. A márkói szakasz nem érintett NATURA 2000 területtel ÉS VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETTEL. Az egyeztetési fázishoz mellékelten megküldjük minden érintett egyeztető szervezetnek az erről szóló döntés eredményét. A település a környezeti vizsgálat lefolytatását a fenti önálló eljárás miatt jelen módosításhoz ismételten nem tartja szükségesnek, melyről jelen előzetes dokumentációban az illetékes szakhatóságokat tájékoztatja. A lakosságot erről helyben szokásos módon való kifüggesztéssel értesíti és kifüggeszti az elbírálás alatt lévő vizsgálati dokumentációt

6 II. HATÁROZAT TERVEZET Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének.-én megtartott üléséről.. sz. határozat Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. -ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, Márkó Község 60/2011.(VI.8) sz.határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 1) A Településszerkezeti tervlap jelen rendelet mellékletét képző msze-1 jelű tervlapon szereplő változtatások szerint módosul. Határidő: Felelős: Hartmann Antal polgármester Láng Zsanett körjegyző

7 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.: XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá és módosított (módosító jogszabály: évi L. tv.). Az OTrT célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok pontosításával. Márkó területére a Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényes. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/A. (4) bekezdése szerint Az országos terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülnie. Ez alapján jelen településrendezési terv módosítása során összhangot kell biztosítani a településrendezési tervek és Veszprém Megye Területrendezési Tervével (VMTrT) által lehatárolt terület-felhasználási kategóriák és kiemelt térségi övezetek között. A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei nem érintik a települést: Ökológiai folyosó övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántó területek övezete Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder övezete Széleróziónak kitett terület övezete A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei érintik a települést, de nem érintik a módosuló területeket Pufferterület övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdő területek övezete Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Honvédelmi terület övezete Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei érintik a települést és érintik a módosuló területeket Ökológiai magterület övezete Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

8 Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Történeti települési terület övezete (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét -foglalja magában. (2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. (3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak, az érvényes településrendezési eszközök már tartalmazzák az előírt védelmi szabályokat. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani. Az érvényes településrendezési eszközök már tartalmazzák az előírt lehatárolásokat, a módosítás megfelel az övezet előírásainak.

9 Együtt tervezhető térségek övezete (A település teljes közigazgatási területe) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben meghatározott közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek. (2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el. Földtani veszélyforrás területének övezete Vízeróziónak kitett terület övezete Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti. A módosítás megfelel az övezet előírásainak.

10 IV. RENDELET TERVEZET Márkó Község Önkormányzat Képviselő Testületének önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2011. (VI.8.) sz. és 6/2006. (VII.04.) sz. rendelettel módosított 9/2002. (XII.17.) sz.önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6. -ában (továbbiakban: Étv.) 6/A. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13.. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 19. (2) és (4) bekezdése törlésre kerül. 2. A helyi építési szabályzat mellékletét képező Bsza-1 jelű tervlap a jelen rendelet mellékletét képező mbsza-1 jelű tervlapon jelölteknek, a Bsza-3 jelű tervlap a jelen rendelet mellékletét képező mbsza-3 jelű tervlapon jelölteknek, a Ksza-1 jelű tervlap a jelen rendelet mellékletét képező mksza- 1 és mksza-3 jelű tervlapon jelölteknek, a Ksza-2 jelű tervlap a jelen rendelet mellékletét képező mksza-2 jelű tervlapon jelölteknek megfelelően módosul. 3. A rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba. Márkó, Hartmann Antal polgármester Láng Zsanett körjegyző A rendelet kihirdetve: Láng Zsanett körjegyző

11 V. MELLÉKLETEK TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott Németh Ferenc TT nyilatkozom, hogy Márkó község településrendezési eszközök részleges módosítása, a 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 36. szerint készült, és megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek. A tárgyi módosítás során a településrendezési eszközök készítése az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történt. Márkó, február 10. Németh Ferenc

12 MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÁRKÓ TELEPÜLÉST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 74/2013.(X.30.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / (XI.8.) KORM. RENDELET 25. SZERINTI TELJES ELJÁRÁS ALAPJÁN A 3 8. V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A február 10.

13 Márkó Község Településrendezési eszközeinek részleges módosítása Készítette: Márkó Község Önkormányzata megbízásából ben: Felelős tervező: Településtervezés: Munkatárs: Közlekedés tervezés: Feldolgozó: NÉMETH FERENC okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező TT-1É NÉMETH FERENC okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező TT-1É VARGA ORSOLYA okl. településmérnök Fehérvári András PLANTEUS KFT Monoszló, Fő u. 23.

14 TARTALOMJEGYZÉK I. Véleményezési szakasz műleírás II. Határozat tervezet III. Alátámasztó munkarész: a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangját igazoló leírás IV. Rendelet tervezet V. Mellékletek Tervezői nyilatkozat A településfejlesztési döntésről szóló kt. Határozat (állami főépítésznek) Partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó határozat (állami főépítésznek) Alátámasztó munkarész melléklete: a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangját igazoló tervlapok Az út közlekedési alátámasztó munkarészei (CD-n) Kivonat az előzetes környezeti vizsgálati eljárás dokumentációjából (CD-n) Az érintett államigazgatási szervek előzetes tájékoztatóra adott szakvéleményei (CD-n) Márkó Község Önkormányzatának válasza a Településrendezési eszközök módosítása során az Előzetes tájékoztatásra érkezett véleményekre (CD-n) Rajzi munkarészek Határozat tervezet melléklete: Településszerkezeti tervlap Rendelet tervezet melléklete: Szabályozási tervlapok

15 I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ MŰLEÍRÁS 1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005.(V.27.) sz. rendeletnek megfelelően készültek. Márkó község a településrendezési hatályos eszközei a 60/2011.(VI.8) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírás és a 7/2011.(XI.1.), 4/2011.(VI.8.) és 6/2006.(VII.4.) sz. rendelettel módosított 9/2002.(XII.17.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. 2. A településfejlesztési döntés ismertetése, a módosuló településrendezési eszközök Márkó Község Képviselőtestülete a településrendezési eszközök módosításról szóló szándékát a 74/2013. (X.30.) számú kt. határozatában, a partnerségi egyeztetés szabályait a 87/2013. (XI.20.) önkormányzati rendeletben fogalmazta meg. A jelen eljárásban szereplő (4. pontban ismertetett) módosítások alapján változik az Sze-1, KSZA-1 és KSZA-2, valamint a BSZA-1 és BSZA-3 jelű tervlap. A módosítás jellegéből adódóan az alátámasztó munkarészek közül elkészül a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangjának igazolása, valamint a közlekedési alátámasztó munkarészek kiegészülnek. A településrendezési eszközök további alátámasztó munkarészei nem változnak. 3. Az egyeztetési eljárás szakaszai A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Kormr.) 45. (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét a Kormr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint történik. A településrendezési eszközök módosítását a település önkormányzata 2013 novemberében kezdeményezte a Kormr. 37. szerint az Előzetes tájékoztató szakaszban. A módosítások jellege és súlya alapján a Kormr. 45. (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával kívánja megvalósítani. Az Előzetes tájékoztatás során az érintett államigazgatási szervek, önkormányzatok és a partnerségi egyeztetésben szereplő érintettek megtették észrevételeiket. Az államigazgatási szervek véleményeit az önkormányzat figyelembe vette, a választ adók és nem adók listáját, az önkormányzat válaszait, valamint a Környezeti vizsgálatra választ adók és nem adók listáját mellékletként csatoltuk. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérésének megfelelően a dokumentáció részét képezi a jelenleg folyó előzetes vizsgálati eljárás dokumentációjának kivonata. 4. A módosítások leírása Márkó község önkormányzata a településrendezési eszközeinek részleges módosítására novemberében eljárást indított. A módosítás az Európai Uniós támogatással építendő Veszprém-Márkó- Bánd hivatásforgalmú és közlekedésbiztonsági kerékpárút területének és környezetének szabályozását célozza. A kerékpárút terve részeként elkészült minden szak- és alátámasztó anyag, így az út engedélyezési terve, előzetes környezeti vizsgálata, táj- és természetvédelmi viszonyok, NATURA 2000

16 hatásbecslési dokumentáció. A tervezett kialakítás az új építésű szakaszon "közös vezetésű" a jelenleg burkolatlan, hasonló útvonalon elhelyezkedő mezőgazdasági úttal, ezért a tervek vegyes forgalmú út kialakítását tartalmazzák. Jelen eljárás során az alábbi pontok szerint módosulnak Márkó településrendezési eszközei: I. A Veszprém-Márkó-Bánd hivatásforgalmú és közlekedésbiztonsági kerékpárút Márkó községet több területen érinti. A Sédtől délre lévő szakaszon a legkedvezőbb nyomvonalvezetés érdekében nagyrészt Bánd Községen halad át, azonban több rövid szakaszon áthúzódik Márkó területére, általános mezőgazdasági területeket érintve (024 hrsz). Ezek a szakaszok KöU, közlekedési terület övezetébe kerülnek. II. A tervezett út Márkó belterületétől délre eső szakasza nagyrészt jelenleg is közlekedési terület övezetén halad, azonban néhány helyen azonban kis mértékben átlépi azt, emiatt növelni kell a szabályozási szélességet. Ez a módosítás részben vízgazdálkodási, részben általános mezőgazdasági területeket érint, ezek KöU közlekedési terület övezetébe kerülnek átsorolásra. A módosítás nagysága itt is elenyésző, az érintett ingatlanok: 015/3; 016/2 hrsz. III. A többi érintett szakaszon a hatályos településrendezési eszközökben is közútnak jelölt területfelhasználási egységben halad, ezért ott csak az út mintakeresztszelvények változnak. A Helyi építési szabályzat közlekedési területekre vonatkozó előírásainak áttekintése során a Hész 19. (2) bekezdése hiányosnak és pontatlannak bizonyult, és mivel a rendelet szempontjából előírást nem tartalmaz (inkább magyarázó jellegű), ezért az esetleges félreértések elkerülése végett törlésre kerül. Szintén törlésre kerül a (4) bekezdése, ami építési övezetekre tartalmaz előírást, tehát a közlekedési területek övezeti előírásai között tévesen szerepel. 5. Tájékoztató a Környezeti vizsgálatról Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése értelmében a településrendezési tervek és a Hész kisebb módosítása esetén a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Összevonva a településrendezési tervezési és környezeti vizsgálati eljárást. A projekt egészére folyamatban van az előzetes környezeti vizsgálat-értékelés elbírálása. A márkói szakasz nem érintett NATURA 2000 területtel ÉS VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETTEL. Az egyeztetési fázishoz mellékelten megküldjük minden érintett egyeztető szervezetnek az erről szóló döntés eredményét. A település a környezeti vizsgálat lefolytatását a fenti önálló eljárás miatt jelen módosításhoz ismételten nem tartja szükségesnek, melyről jelen előzetes dokumentációban az illetékes szakhatóságokat tájékoztatja. A lakosságot erről helyben szokásos módon való kifüggesztéssel értesíti és kifüggeszti az elbírálás alatt lévő vizsgálati dokumentációt

17 II. HATÁROZAT TERVEZET Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének.-én megtartott üléséről.. sz. határozat Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. -ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, Márkó Község 60/2011.(VI.8) sz.határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 1) A Településszerkezeti tervlap jelen rendelet mellékletét képző msze-1 jelű tervlapon szereplő változtatások szerint módosul. Határidő: Felelős: Hartmann Antal polgármester Láng Zsanett körjegyző

18 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.: XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá és módosított (módosító jogszabály: évi L. tv.). Az OTrT célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok pontosításával. Márkó területére a Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényes. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/A. (4) bekezdése szerint Az országos terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülnie. Ez alapján jelen településrendezési terv módosítása során összhangot kell biztosítani a településrendezési tervek és Veszprém Megye Területrendezési Tervével (VMTrT) által lehatárolt terület-felhasználási kategóriák és kiemelt térségi övezetek között. A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei nem érintik a települést: Ökológiai folyosó övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántó területek övezete Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder övezete Széleróziónak kitett terület övezete A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei érintik a települést, de nem érintik a módosuló területeket Pufferterület övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdő területek övezete Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Honvédelmi terület övezete Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei érintik a települést és érintik a módosuló területeket Ökológiai magterület övezete Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

19 Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Történeti települési terület övezete (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét -foglalja magában. (2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. (3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak, az érvényes településrendezési eszközök már tartalmazzák az előírt védelmi szabályokat. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani. Az érvényes településrendezési eszközök már tartalmazzák az előírt lehatárolásokat, a módosítás megfelel az övezet előírásainak.

20 Együtt tervezhető térségek övezete (A település teljes közigazgatási területe) Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt ellátásához - törvényben meghatározott közös egyszerűsített településszerkezeti tervet készíthetnek. (2) A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal fogadják el. Földtani veszélyforrás területének övezete Vízeróziónak kitett terület övezete Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti. A módosítás megfelel az övezet előírásainak.

21 IV. RENDELET TERVEZET Márkó Község Önkormányzat Képviselő Testületének önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2011. (VI.8.) sz. és 6/2006. (VII.04.) sz. rendelettel módosított 9/2002. (XII.17.) sz.önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6. -ában (továbbiakban: Étv.) 6/A. (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13.. (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 19. (2) és (4) bekezdése törlésre kerül. 2. A helyi építési szabályzat mellékletét képező Bsza-1 jelű tervlap a jelen rendelet mellékletét képező mbsza-1 jelű tervlapon jelölteknek, a Bsza-3 jelű tervlap a jelen rendelet mellékletét képező mbsza-3 jelű tervlapon jelölteknek, a Ksza-1 jelű tervlap a jelen rendelet mellékletét képező mksza- 1 és mksza-3 jelű tervlapon jelölteknek, a Ksza-2 jelű tervlap a jelen rendelet mellékletét képező mksza-2 jelű tervlapon jelölteknek megfelelően módosul. 3. A rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba. Márkó, Hartmann Antal polgármester Láng Zsanett körjegyző A rendelet kihirdetve: Láng Zsanett körjegyző

22 V. MELLÉKLETEK TERVEZŐI NYILATKOZAT Alulírott Németh Ferenc TT nyilatkozom, hogy Márkó község településrendezési eszközök részleges módosítása, a 314/2012.(XI.8.) Korm.rend. 36. szerint készült, és megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek. A tárgyi módosítás során a településrendezési eszközök készítése az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történt. Márkó, február 10. Németh Ferenc

23 MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÁRKÓ TELEPÜLÉST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK 74/2013.(X.30.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / (XI.8.) KORM. RENDELET 25. SZERINTI TELJES ELJÁRÁS ALAPJÁN A 3 8. V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z D O K U M E N T Á C I Ó J A február 10.

24 Márkó Község Településrendezési eszközeinek részleges módosítása Készítette: Márkó Község Önkormányzata megbízásából ben: Felelős tervező: Településtervezés: Munkatárs: Közlekedés tervezés: Feldolgozó: NÉMETH FERENC okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező TT-1É NÉMETH FERENC okl. építészmérnök településrendezési vezető tervező TT-1É VARGA ORSOLYA okl. településmérnök Fehérvári András PLANTEUS KFT Monoszló, Fő u. 23.

25 TARTALOMJEGYZÉK I. Véleményezési szakasz műleírás II. Határozat tervezet III. Alátámasztó munkarész: a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangját igazoló leírás IV. Rendelet tervezet V. Mellékletek Tervezői nyilatkozat A településfejlesztési döntésről szóló kt. Határozat (állami főépítésznek) Partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó határozat (állami főépítésznek) Alátámasztó munkarész melléklete: a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangját igazoló tervlapok Az út közlekedési alátámasztó munkarészei (CD-n) Kivonat az előzetes környezeti vizsgálati eljárás dokumentációjából (CD-n) Az érintett államigazgatási szervek előzetes tájékoztatóra adott szakvéleményei (CD-n) Márkó Község Önkormányzatának válasza a Településrendezési eszközök módosítása során az Előzetes tájékoztatásra érkezett véleményekre (CD-n) Rajzi munkarészek Határozat tervezet melléklete: Településszerkezeti tervlap Rendelet tervezet melléklete: Szabályozási tervlapok

26 I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ MŰLEÍRÁS 1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2005.(V.27.) sz. rendeletnek megfelelően készültek. Márkó község a településrendezési hatályos eszközei a 60/2011.(VI.8) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírás és a 7/2011.(XI.1.), 4/2011.(VI.8.) és 6/2006.(VII.4.) sz. rendelettel módosított 9/2002.(XII.17.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről. 2. A településfejlesztési döntés ismertetése, a módosuló településrendezési eszközök Márkó Község Képviselőtestülete a településrendezési eszközök módosításról szóló szándékát a 74/2013. (X.30.) számú kt. határozatában, a partnerségi egyeztetés szabályait a 87/2013. (XI.20.) önkormányzati rendeletben fogalmazta meg. A jelen eljárásban szereplő (4. pontban ismertetett) módosítások alapján változik az Sze-1, KSZA-1 és KSZA-2, valamint a BSZA-1 és BSZA-3 jelű tervlap. A módosítás jellegéből adódóan az alátámasztó munkarészek közül elkészül a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangjának igazolása, valamint a közlekedési alátámasztó munkarészek kiegészülnek. A településrendezési eszközök további alátámasztó munkarészei nem változnak. 3. Az egyeztetési eljárás szakaszai A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Kormr.) 45. (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét a Kormr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes eljárás szerint történik. A településrendezési eszközök módosítását a település önkormányzata 2013 novemberében kezdeményezte a Kormr. 37. szerint az Előzetes tájékoztató szakaszban. A módosítások jellege és súlya alapján a Kormr. 45. (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával kívánja megvalósítani. Az Előzetes tájékoztatás során az érintett államigazgatási szervek, önkormányzatok és a partnerségi egyeztetésben szereplő érintettek megtették észrevételeiket. Az államigazgatási szervek véleményeit az önkormányzat figyelembe vette, a választ adók és nem adók listáját, az önkormányzat válaszait, valamint a Környezeti vizsgálatra választ adók és nem adók listáját mellékletként csatoltuk. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kérésének megfelelően a dokumentáció részét képezi a jelenleg folyó előzetes vizsgálati eljárás dokumentációjának kivonata. 4. A módosítások leírása Márkó község önkormányzata a településrendezési eszközeinek részleges módosítására novemberében eljárást indított. A módosítás az Európai Uniós támogatással építendő Veszprém-Márkó- Bánd hivatásforgalmú és közlekedésbiztonsági kerékpárút területének és környezetének szabályozását célozza. A kerékpárút terve részeként elkészült minden szak- és alátámasztó anyag, így az út engedélyezési terve, előzetes környezeti vizsgálata, táj- és természetvédelmi viszonyok, NATURA 2000

27 hatásbecslési dokumentáció. A tervezett kialakítás az új építésű szakaszon "közös vezetésű" a jelenleg burkolatlan, hasonló útvonalon elhelyezkedő mezőgazdasági úttal, ezért a tervek vegyes forgalmú út kialakítását tartalmazzák. Jelen eljárás során az alábbi pontok szerint módosulnak Márkó településrendezési eszközei: I. A Veszprém-Márkó-Bánd hivatásforgalmú és közlekedésbiztonsági kerékpárút Márkó községet több területen érinti. A Sédtől délre lévő szakaszon a legkedvezőbb nyomvonalvezetés érdekében nagyrészt Bánd Községen halad át, azonban több rövid szakaszon áthúzódik Márkó területére, általános mezőgazdasági területeket érintve (024 hrsz). Ezek a szakaszok KöU, közlekedési terület övezetébe kerülnek. II. A tervezett út Márkó belterületétől délre eső szakasza nagyrészt jelenleg is közlekedési terület övezetén halad, azonban néhány helyen azonban kis mértékben átlépi azt, emiatt növelni kell a szabályozási szélességet. Ez a módosítás részben vízgazdálkodási, részben általános mezőgazdasági területeket érint, ezek KöU közlekedési terület övezetébe kerülnek átsorolásra. A módosítás nagysága itt is elenyésző, az érintett ingatlanok: 015/3; 016/2 hrsz. III. A többi érintett szakaszon a hatályos településrendezési eszközökben is közútnak jelölt területfelhasználási egységben halad, ezért ott csak az út mintakeresztszelvények változnak. A Helyi építési szabályzat közlekedési területekre vonatkozó előírásainak áttekintése során a Hész 19. (2) bekezdése hiányosnak és pontatlannak bizonyult, és mivel a rendelet szempontjából előírást nem tartalmaz (inkább magyarázó jellegű), ezért az esetleges félreértések elkerülése végett törlésre kerül. Szintén törlésre kerül a (4) bekezdése, ami építési övezetekre tartalmaz előírást, tehát a közlekedési területek övezeti előírásai között tévesen szerepel. 5. Tájékoztató a Környezeti vizsgálatról Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdése értelmében a településrendezési tervek és a Hész kisebb módosítása esetén a rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása alapján kell eldönteni. Összevonva a településrendezési tervezési és környezeti vizsgálati eljárást. A projekt egészére folyamatban van az előzetes környezeti vizsgálat-értékelés elbírálása. A márkói szakasz nem érintett NATURA 2000 területtel ÉS VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETTEL. Az egyeztetési fázishoz mellékelten megküldjük minden érintett egyeztető szervezetnek az erről szóló döntés eredményét. A település a környezeti vizsgálat lefolytatását a fenti önálló eljárás miatt jelen módosításhoz ismételten nem tartja szükségesnek, melyről jelen előzetes dokumentációban az illetékes szakhatóságokat tájékoztatja. A lakosságot erről helyben szokásos módon való kifüggesztéssel értesíti és kifüggeszti az elbírálás alatt lévő vizsgálati dokumentációt

28 II. HATÁROZAT TERVEZET Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének.-én megtartott üléséről.. sz. határozat Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. -ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, Márkó Község 60/2011.(VI.8) sz.határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 1) A Településszerkezeti tervlap jelen rendelet mellékletét képző msze-1 jelű tervlapon szereplő változtatások szerint módosul. Határidő: Felelős: Hartmann Antal polgármester Láng Zsanett körjegyző

29 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.: XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá és módosított (módosító jogszabály: évi L. tv.). Az OTrT célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei területfelhasználásának feltételeit, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok pontosításával. Márkó területére a Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényes. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 23/A. (4) bekezdése szerint Az országos terület-felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülnie. Ez alapján jelen településrendezési terv módosítása során összhangot kell biztosítani a településrendezési tervek és Veszprém Megye Területrendezési Tervével (VMTrT) által lehatárolt terület-felhasználási kategóriák és kiemelt térségi övezetek között. A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei nem érintik a települést: Ökológiai folyosó övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántó területek övezete Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Rendszeresen belvízjárta terület Nagyvízi meder övezete Széleróziónak kitett terület övezete A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei érintik a települést, de nem érintik a módosuló területeket Pufferterület övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdő területek övezete Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete Honvédelmi terület övezete Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei érintik a települést és érintik a módosuló területeket Ökológiai magterület övezete Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: a) települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.

30 Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. (3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával beleértve a felszín alatti vonalvezetést is kell elhelyezni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Történeti települési terület övezete (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket - különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek környezetét, védőövezetét -foglalja magában. (2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia kell a településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat. (3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet, településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak, az érvényes településrendezési eszközök már tartalmazzák az előírt védelmi szabályokat. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. A módosítás megfelel az övezet előírásainak. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani. Az érvényes településrendezési eszközök már tartalmazzák az előírt lehatárolásokat, a módosítás megfelel az övezet előírásainak.

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS GYOMAENDRİD (0897/4 HRSZ-Ú TERÜLET) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ LEÍRÁS Békéscsaba, 2011. május Az Országos és Békés Megyei Területrendezési Tervek

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. (1) b) szerinti EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 2011. JÚNIUS 1085 Budapest

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása

HIDEGKÚT Község. Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása HIDEGKÚT Község Településrendezési eszközök részleges módosításának műleírása 5/2009 (II.10.) és 47/2010 (XI.9.) határozatok által 40/2011 (VIII.16.) és 48/2011 (IX.22.) határozatok által megfogalmazott

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA

ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA Készült Zala megye Önkormányzata megbízásából ZALA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2010. NOVEMBER 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

HEREND VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 18/2015.(II.3.) SZ. K ÉPVISELŐ -TESTÜLETI HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Mosonszentmiklós rendezési terv módosítás

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi L. törvény. az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 2008. évi L. törvény az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT.) 2. -a

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció

Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció Völgyzugoly Műhely Kft. Helyi Építési Szabályzat Módosítása Állami főépítészi eljárás - Jóváhagyásra előkészített dokumentáció JÁNOSSOMORJA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA ÉPÍTÉSI HELY MÓDOSÍTÁSA ÁLLAMI

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/4934/2008. Munkaanyag a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 4.4.1. AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A TSZT VISZONYA A TERÜLETRENDEZÉS TERVEIVEL A

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 116-94/2016., 116-95/2016. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben