Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC Certifications

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications"

Átírás

1 Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC Certifications

2 Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység. A biztonságos élelmiszerek elıállításának felelıssége egyértelmően az elıállítót terheli mind a termékbiztonsági, mind az élelmiszerbiztonsági szabályozás alapján. A biztonságot a termıföldtıl a fogyasztó asztaláig meg kell ırizni, ami egyértelmővé teszi az élelmiszerlánc minden szereplıjének a felelısségét. Az együttmőködés ebbıl kifolyólag minden élelmiszerlánc szereplı együttes érdeke. 2

3 Az élelmiszerlánc szereplıi: - az élelmiszer életciklusának meghatározó pontján a fogyasztó áll - a fogyasztó beszállítója a kereskedı - a ciklus minden egyéb pontján tevékenykedı vállalkozás vevı és beszállító egyaránt 3

4 A siker érdekében olyan terméket, szolgáltatást kell kínálnia a vállalkozásnak, mely jó minıségő. De mit értünk jó minıség alatt? 99.9% 4

5 A minıség rendkívül összetett, sokszínő, többféleképpen értelmezhetı fogalom. 1960: megfelelés a szabványoknak 1970: használatra való alkalmasság 1980: megfelelés a költségeknek, a vevık jelenlegi igényeinek 1990: megfelelés a vevık látens igényeinek 2000: megfelelés a vállalati kultúrának, a társadalmi és környezeti elvárásoknak, a társadalmi mérető tanulásnak 5

6 De mit értünk jó minıségő termék alatt napjainkban? - megfelel egy meghatározott szükségletnek - kielégíti a vevı elvárásait - megfelel a társadalmi követelményeknek - megfelel a rá vonatkozó szabványkövetelményeknek - megfelel a specifikációnak - ára versenyképes - elıállítása gazdaságos 6

7 Az élelmiszerek minıségén, az élvezeti és a használati értékén kívül a táplálkozás-élettani értékét és az élelmiszer biztonságát is értjük. 7

8 A vevı mondja meg, hogy neki mi a jó minıség! 8

9 A követelményeknek való megfelelés érdekében a vállalkozásnak biztosítania kell mőködése - technikai - technológiai - adminisztratív - humán rendszerének átfogó ellenırzését. Ennek biztosításához minıségirányítási rendszert kell létrehozni és mőködtetni. 9

10 A fogyasztók bizalmának és megszerzésének alapja, hogy a vállalkozás megfelelıen biztonságos élelmiszert állítson elı. A biztonságos élelmiszerek elıállításának felelıssége az elıállítót terheli, mőködésük megfelelısségét tudniuk kell bizonyítani a vevık számára. Minden élelmiszer elıállítással foglalkozó vállalkozásnak bizonyítania kell mőködésük megfelelıségét a vevıik számára, de a követelményrendszerek sokfélesége megnehezíti a vállalkozások feladatát. 10

11 A kereskedelmi láncok beszállítói sokszor egymásnak ellentmondó követelményekkel szembesülnek. Elıállítói törekvés: kereskedı, beszállító számára egyaránt elfogadható követelményrendszert hozzanak létre az elıállítók gyakorlati tapasztalatát felhasználva. Elınyök: megelızi az eltérı értelmezésbıl adódó szakmai vitákat, csökkenti a beszállítói auditok számát és a velük járó költséget. 11

12 Minıségirányítási-, élelmiszerbiztonsági-irányítási irányítási rendszerek fejlıdése ISO FSSC IFS BRC EFSIS HACCP ISO 9000 szabványsorozat 12

13 Ahhoz, hogy egy vállalkozás fennmaradjon, hosszú távon mőködıképes legyen, meg kell felelnie: A törvényi elıírásoknak A vevıi követelményeknek Különbözı szabványok követelményeinek 13

14 Az élelmiszeripari vállalkozók alapvetı törvényi kötelezettsége, hogy biztonságos élelmiszert állítsanak elı. Az élelmiszeripari vállalkozásoknak figyelembe kell venniük: - Hazai törvényeket, rendeleteket, az alkalmazást elısegítı útmutatókat - EU-jogszabályokat - Célország jogszabályait 14

15 Vevıi követelmények - Megfelelı minıségő termék (mi a megfelelı minıség?) - Legyen tanúsított ÉBIR- rendszer, vevıtıl függ, hogy melyiket részesíti elınyben, ezért vannak vállalkozások, melyek több féle ÉBIR-rendszert is tanúsíttatnak (Az ÉBIR rendszer kiválasztásánál fontos szempont, hogy a legtöbb vevı elismerje, ezáltal csökken a vevıi auditok száma is.) - Vevıtıl függı, különféle követelmények/ kívánságok 15

16 Személyi higiénia, védıöltözet 852/2004/EK rendelet: Minden személy, aki az élelmiszerrel érintkezı területen dolgozik, köteles magas fokú személyi higiéniát fenntartani, és megfelelı, tiszta öltözetet, és szükség szerint védıöltözetet viselni. 16

17 Személyi higiénia, védıöltözet FSSC (ISO/TS :2009): A munkaruha nem tartalmazhat gombokat A külsı zsebek csak csípıvonal felett lehetnek 17

18 Személyi higiénia, védıöltözet Vevıi követelmények: A munkaruhán ne legyenek zsebek Ne legyen rövid ujjú póló/köpeny Naponta eltérı színő hajhálót viseljenek a dolgozók Eltérı színő hajháló a termelésben dolgozónak, a raktárosnak és karbantartónak és a vendégeknek Piros színő védıköpeny használata a dohányzásnál 18

19 Kártevık elleni védekezés 852/2004/EK: Megfelelı eljárásokat kell bevezetni a kártevık elleni védekezésre. Megfelelı eljárásokat kell bevezetni annak megakadályozására, hogy a háziállatok élelmiszerek elıállítására, kezelésére vagy tárolására használt helyiségbe bejussanak. GHP útmutató (852/2004/EK Rendelet II. melléklete elıírásainak teljesítéséhez szükséges elvárások): Csomagolatlan élelmiszerek környezetében csak irtószermentes rágcsálóirtó technológiák alkalmazhatók: 19

20 Kártevık elleni védekezés IFS/ FSSC 22000: A társaságnak kártevı-védelmi rendszert kell alkalmaznia, amely megfelel a helyi jogszabályoknak. Térkép a kihelyezett csalétekrıl, kihelyezett csapdák azonosítása Felhasznált anyagok/ vegyszerek listája Kioktatott saját személyzet vagy szerzıdött külsı vállalkozó Rendszeres trendelemzés a kártevık hatékonyságával kapcsolatban 20

21 Kártevık elleni védekezés Vevı: Ne alkalmazzanak ragasztós rágcsálóirtó csapdákat A gyártó és raktárépületekben, attól függetlenül, hogy ott csomagolatlan élelmiszer kezelését végzik vagy sem, csak irtószermentes csalétket alkalmazzanak. 21

22 Nyomon követés 178/2002/EK 18 cikke szerint a termelés, feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszer nyomon követhetıségét. Információval kell rendelkezni a beszerzési forrásokra és vevıkre vonatkozóan egy lépés hátra, egy lépés elıre elv szerint. A termelés, feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt állatok, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülı vagy vélhetıen bekerülı egyéb anyagok útjának nyomon követhetıségét. Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak gondoskodniuk kell arról, hogy azonosítani tudják azon személyeket, akiktıl az élelmiszert, takarmányt, az élelmiszertermelésre szánt állatot, valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülı vagy vélhetıen bekerülı egyéb anyagot kapják Az élelmiszer- és takarmányipari vállalkozóknak rendelkezniük kell olyan rendszerekkel és eljárásokkal, amelyek lehetıvé azoknak az egyéb vállalkozásoknak az azonosítását, ahová termékeiket szállítják. 22

23 Nyomon követés IFS/FSSC 22000: Nyomon követési rendszert kell létrehozni, mely képes a késztermék tételek és az ahhoz kapcsolódó nyersanyag tételek, a közvetlen érintkezı csomagolóanyagok, és a tervezetten, vagy nem tervezetten közvetlenül érintkezésbe kerülhetı csomagolóanyagok azonosítására Vissza irányú nyomon követési feljegyzéseknek elérhetınek kell lenniük. A dokumentumok átvizsgálási idıkeretének összhangban kell állnia a vevı elvárásaival A nyomon követési rendszert kellı gyakorisággal, de legalább évente és bármilyen nyomon követési változásnál tesztelni és dokumentálni kell FSSC 22000: A feljegyzéseknek összhangban kell lenniük a jogszabályi és vevıi követelményekkel 23

24 Vevı: A teljes nyomon követés munkanapokon 4 órán belül megvalósítható legyen A beszállított anyagok információinak megırzése 5 évig 24

25 Specifikációk IFS: Specifikációkkal kell rendelkezni a helyszínen minden alapanyagra (nyersanyagok, összetevık, adalékanyagok, csomagolóanyagok, visszadolgozott anyagok). A specifikációknak aktuálisnak, egyértelmőeknek, és elérhetıeknek kell lenniük, és minden esetben meg kell felelniük a jogszabályi, valamint ha van, a vevıi követelményeknek. Ahol a vevı igényli, a termék-specifikációkat formálisan is egyeztetni kell 25

26 Vevı: - Saját formátumú termékspecifikáció - Bizonyos alapanyag, származási ország kizárása a termékgyártásnál - Színvizsgálat színmérı készülékkel történjen - Jelölési elvárások - Detektorok megléte QM piramis 26

27 Forrás: (letöltve ) 27

28 Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban Vevıi követelmények FSSC BRC, IFS Minőségirányítási rendszer / Élelmiszerbiztonsági-irányítási rendszer ISO 9001, ISO HACCP Élelmiszerbiztonsági-rendszer Vevınkénti követelmények GHP, GMP, GLP Törvényi elıírások Utasítások 28

29 Forrás: (letöltve ) 29

30 A felénk megfogalmazott követelményeknek való megfelelés érdekében támasztunk mi is követelményeket a beszállítóink felé. Egyeztetett specifikáció Általános specifikáció (élelmiszertörvényi elvárás, HACCP, GHP, GMP, idegenanyag veszély megelızése ) Beszállítói önértékelési kérdıív Beszállítói nyilatkozatok Beszállítói auditok Beszállítók értékelése 30

31 Beszállítók értékelése Minimum évente egyszer, új beszállítóknál elsı három beszállítás után is. Szempontok: - Kapcsolattartó felkészültsége, tájékozottsága - Árajánlat beérkezése, használhatósága - Az áru/ szolgáltatás versenyképessége - A beszállítás/ szolgáltatás határideje, annak betartása, pontosság - Az áru/szolgáltatás minısége - A szükséges jelölések, dokumentáció megléte - A helyszíni audit eredménye és/vagy a beszállító által kitöltött kérdıív eredménye - Rugalmasság, kommunikáció- és problémamegoldó képesség 31

32 Hivatkozások (letöltve ) (letöltve ) Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok jegyzéke, 48. kiadás: https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/jogszabalyok/hazaijo gszabalyok/elelm_jogsz.html?query=%c3%a9lelmiszer%20jogszab%c3%a1lygy%c5%b1jtem%c3%a9ny (letöltve ) 32

33 Köszönöm a figyelmet! Kozma László Telefon: Telefax:

Kockázatbecslés, kockázatelemzés jogszabályi alapok és gyakorlati alkalmazások a menedzsment rendszerekben

Kockázatbecslés, kockázatelemzés jogszabályi alapok és gyakorlati alkalmazások a menedzsment rendszerekben Kockázatbecslés, kockázatelemzés jogszabályi alapok és gyakorlati alkalmazások a menedzsment rendszerekben Gyaraky Zoltán FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fıosztály Dr. Martin Andrea WESSLING Nemzetközi Kutató

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató

Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató Biztonságos takarmány-alapanyagok ipari el állításának helyes gyakorlatára vonatkozó Európai Útmutató Ágazatok: olajos magvak feldolgozása, olajfinomítás és keményít -el állítás 2.2 verzió Hatálybalépés

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

!!!MUNKAANYAG!!! Vendéglátás. Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató. A 2012. 01.05.-ei állapotban. TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277

!!!MUNKAANYAG!!! Vendéglátás. Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató. A 2012. 01.05.-ei állapotban. TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277 TERVEZET - Jó Higiénés Gyakorlat vendéglátók részére 1/277!!!MUNKAANYAG!!! A 2012. 01.05.-ei állapotban Vendéglátás Jó Higiénés Gyakorlat Útmutató Készítette: Munkapéldány: 2012. január 5. HOZZÁSZÓLÁSI

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF)

Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF) Együttmőködı partner: A fenntartható fejlıdés eléréséhez szükséges európai kompetenciák fejlesztése Development of European competencies for Sustainability Fenntarthatósági állapotfelmérés (FÁF) (offline

Részletesebben

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK

KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK KÉPZÉSI ANYAG ÜGYFÉLSZOLGÁLATI- ÜGYFÉLKAPCSOLATI PROGRAM: FOGYASZTÓVÉDELEM TANÁCSADÓKNAK TARTALOMJEGYZÉK 0 A kezdetek... 2 1 Hazai fogyasztóvédelmi intézményrendszer... 3 1.1. Fogyasztóvédelem... 3 1.2.

Részletesebben

A beszerzés logisztikája

A beszerzés logisztikája A beszerzés logisztikája A beszerzés feladatai Feladata: termelés igényének megfelelı készletbe helyezze a felhasználandó anyagokat és az ezekhez kapcsolódó információkat. (iparvállatok bevételük 55-60%-át,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ

Útmutató az IT biztonsági szintek meghatározásához ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ ÚTMUTATÓ AZ IT BIZTONSÁGI SZINTEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer

Részletesebben

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése

Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Katonai Mőszaki Doktori Iskola PhD ÉRTEKEZÉS Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóságelemzése dr. univ. Lendvay Marianna 2006 2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/3. Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX) 1.0 verzió 2008. június Közigazgatási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Agrárinformatikai tanulmányok I.

Agrárinformatikai tanulmányok I. Agricultural Informatics Studies I. Szerkesztette Dr. Herdon Miklós intézetvezető, egyetemi docens Debreceni Egyetem Dr. Kapronczai István főigazgazgató helyettes Agrárgazdasági Kutató Intézet A tanulmánykötet

Részletesebben

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról

Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Útmutató az élelmiszer - higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról Az Egészségügy és a Fogyasztók EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel,

Részletesebben

TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL

TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL TERVEZÉS AZ IT BIZTONSÁG SZEMPONTJÁBÓL 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával, az Elektronikus közigazgatási keretrendszer tárgyú kiemelt

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ

KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben