ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 2010.09.12."

Átírás

1 KÜLGAZDASÁGI KAPCSOLATOK 1 NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZÜKSÉGESSÉGE Egymásra utaltság (természeti erıforrások hiánya) Méretgazdaságosság (technikaitechnológiai fejlıdés) Komparatív elınyök 2 NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZINTJEI Vállalkozások közötti: konkrét gazdasági kapcsolatok megvalósítása Államok közötti: együttmőködés kereteinek kialakítása 3 VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 4 VÁLLALATKÖZI NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK FORMÁI Külkereskedelmi ügyletek Termelési és/vagy értékesítési közös vállalatok Nemzetközi vállalatok világmérető tevékenysége globalizáció 5 ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK 6 1

2 ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK FORMÁI Nemzetközi szerzıdések kötése Nemzetközi szervezetek tagsága Regionális gazdasági integrációk 7 NEMZETKÖZI SZERZİDÉSEK Bilaterális megállapodások: kereskedelemi szerzıdések árucsere-forgalmi megállapodások fizetési megállapodások beruházás védelmi megállapodások kettıs adóztatást kizáró megállapodások Többoldalú (plurilaterális) megállapodások Multilaterális megállapodások (nemzetközi szervezetek keretében) 8 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Államok hozzák létre, nemzetközi szerzıdéssel. Tagja lehet minden állam, ha a tagsági feltéteknek megfelel. Nem állhat egyetlen állam befolyása alatt sem. Állandó szervezete és mőködési rendje van. Nemzetközi jogalanyisággal rendelkezik. Nem profitorientált. Jellegét, funkcióját tekintve számos változat. 9 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK Lehetnek: univerzális (globális) és regionális nyitott (egyetemes) és zárt kormányközi együttmőködést megvalósító és szupranacionális 10 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK A VILÁGGAZDASÁGBAN ENSZ és szakosított szervezetei GATT és WTO OECD Nemzetközi pénzügyi szervezetek Nemzetközi gazdasági integrációk szervezetei 11 KERESKEDELEMPOLITIKA 12 2

3 KERESKEDELEMPOLITIKA KOMPLEX ÉRTELMEZÉSE Külkereskedelmi politika Külgazdasági politika Regionális politika Nemzetközi szintő kereskedelempolitika 13 KERESKEDELEMPOLITIKA Valamennyi olyan állami intézkedés, korlátozó, illetve támogató eszköz, amely a nemzetközi áruügyletek feltételeit, irányát, mennyiségét, árarányait, minıségi és termékösszetételét befolyásolja. Érinti más országok gazdaságát, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat. 14 KERESKEDELEMPOLITIKA Feladata: a nemzetközi árukapcsolatok számára olyan mozgásteret biztosítani, amelyben érvényesülnek a tisztességes verseny feltételei, a nemzetgazdaságnak olyan jelzéseket adni, amelyek a versenyképes gazdasági szerkezet kialakításához hozzájárulnak, szabályozni és segíteni a vállalkozások nemzetközi kereskedelmi mozgását, mindehhez a megfelelı intézményrendszert mőködtetni. 15 KÜLGAZDASÁGI POLITIKA A nemzetközi munkamegosztás külkereskedelmen túlmutató kérdéseivel is foglalkozik. Felöleli: 16 a vállalkozások külföldiekkel megvalósuló termelési kooperációját, valamint a mőködı töke befektetésekkel összefüggı politikát is. REGIONÁLIS KERESKEDELEMPOLITIKA Mindazokat az elveket, eszközöket, intézményeket magában foglalja, amelyeket az egyes regionális integrációk tagállamai egymás között és a kívülállókkal folytatott kereskedelmükben alkalmaznak. Az integrációs politika a gazdasági kapcsolatokon túlmutató stratégiai döntéseket is igényel. 17 NEMZETKÖZI SZINTŐ KERESKEDELEMPOLITIKA A multilaterális nemzetközi kereskedelem játékszabályainak összessége. Az államok sokoldalú együttmőködése nemzetközi szerzıdések és nemzetközi gazdasági intézmények keretében. 18 3

4 A KERESKEDELEMPOLITIKA ESZKÖZEI 19 AZ ÁLLAMI BEFOLYÁSOLÁS ESZKÖZEI Kifelé: más államokkal különféle módon tartós kapcsolatok létesítése, a külkereskedelem játékszabályainak rögzítése. Befelé: a nemzetközi elkötelezettségeket is figyelembe véve szuverén szabályozások. A saját országbeli vállalkozások nemzetközi kereskedelme állami szabályozásának valamennyi eszköze, módja. A lehetséges eszközök kínálata gazdag. 20 NEMZETKÖZI SZERZİDÉSEK 21 ELSİ NEMZETKÖZI SZERZİDÉSEK Elsı szerzıdés i.e. 4.évezred Mezopotámiában Umma és Lagasz között a határ menti kutak használatáról Görög (700) városállam közötti élénk kereskedelmi kapcsolatok Karavánok, tengeri hajózás Római Birodalom szerzıdései a limesen kívüli barbárokkal HANZA Szövetség (1385): kifejezetten gazdasági szerzıdés 22 MODERN ÉRTELMEZÉS 23 NEMZETKÖZI SZERZİDÉSEK CSOPORTOSÍTÁSI SZEMPONTJAI 24 a szerzıdés államok között írásban kötött és a nemzetközi jog által szabályozott megállapodást jelent, tekintet nélkül arra, hogy egyetlen, kettı vagy több egymással kapcsolatos okmányba foglalták-e azt, és függetlenül a megállapodás sajátos megnevezésétıl (Bécsi Egyezmény 2.cikk 1/a pont) Szerzıdı felek Szerzıdık száma Szerzıdés nyitottsága Szerzıdések tárgya Szerzıdés elnevezése 4

5 SZERZİDİ FELEK Államok egymással (Nemzetközi jogi szabályozás: 1969 Bécs, Egyezmény a nemzetközi szerzıdések jogáról) Nemzetközi szervezetek egymással Nemzetközi szervezetek és államok (Nemzetközi jogi szabályozás: 1986 Bécs) 25 SZERZİDİK SZÁMA Bilaterális (kétoldalú) szerzıdések Multilaterális (sokoldalú) szerzıdések 26 generális regionális egyes területeken SZERZİDÉS TÁRGYA 27 Békeszerzıdés Meg nem támadási szerzıdés Stb. Kereskedelmi szerzıdés Árucsere-forgalmi megállapodás Fizetési megállapodás SZERZİDÉS ELNEVEZÉSE Mintegy 50 féle elnevezés Szerzıdés Egyezmény: generális sokoldalú, nemzetközi szervezetek, szakkérdések Megállapodás Jegyzıkönyv: egyezményeket kiegészítı, vagy kiegészítı, de önálló szerzıdés, diplomáciai konferenciák, nemzetközi szervezetek üléseinek záróaktusa Paktum: újszerőség, ünnepélyesség 28 SZERZİDÉSKÖTÉSI FOLYAMAT Kétoldalú: kötetlen megbeszélések Sokoldalú: diplomáciai konferenciák 29 Nemzetközi szervezetek: ügyrendi szabályok PARAFÁLÁS A tárgyaló delegációk vezetıi kézjegyükkel látják el a végleges szerzıdéstervezet szövegét Egyoldalú változtatások nem lehetségesek Nem követi feltétlenül ratifikáció 30 5

6 RATIFIKÁLÁS A szerzıdı országok saját jogi szabályozása szerinti személy vagy testület jóváhagyja, törvényerıre emeli A bilaterális szerzıdés életbe lépéséhez mindkét ország jogi aktusa szükséges Multilaterális szerzıdések maguk határozzák meg az életbe lépéshez szükséges ratifikációk számát KERESKEDELMI SZERZİDÉS KERESKEDELMI SZERZİDÉS JELLEMZİJE Rendszerint bilaterális A szerzıdı országok gazdasági kereskedelmi kapcsolatainak játékszabályait rögzíti Hosszú idıre szabályoz Elveket rögzít 33 ELVEK A KERESKEDELMI SZERZİDÉSBEN Legnagyobb kedvezmény elve Egyenlı vagy nemzeti elbánás elve Kölcsönösség (viszonosság) elve 34 LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNY ELVE 35 A feltüntetett területeken a szerzıdı országok megadnak egymás jogi és magán személyeinek minden olyan kedvezményt, amelyet a múltban egy harmadik országnak már megadtak, vagy a jövıben meg fognak adni. LEGNAGYOBB KEDVEZMÉNY ELVE Külföldit külföldivel tesz egyenlıvé, nem diszkriminál Rendszerint az importvámokat szabályozzák ezzel az elvvel Kivételek 36 6

7 NEMZETI ELBÁNÁS ELVE A szerzıdı partner jogi és/vagy magánszemélyei mindazokat a jogokat élvezik a meghatározott területeken, amelyeket a hazaiak. Ugyanazok a kötelezettségeik is. 37 Külföldit a belföldivel teszi egyenlıvé VISZONOSSÁG ELVE Kölcsönös elınyök biztosítása, a kedvezmények nem egyoldalúak. Lehetnek kölcsönös hátrányok is ( ha te nem, én sem ) ÁRUCSEREFORGALMI MEGÁLLAPODÁS ÁRUCSEREFORGALMI MEGÁLLAPODÁSOK JELLEMZİI Az as gazdasági válság termékei Bilaterális, rendszerint egy évre szóló megállapodások A kereskedelmi kapcsolatokat konkrétan szabályozzák A szabályozás eszközei a kontingenslisták 40 KONTINGENSLISTÁK Államközi alkuk során alakulnak ki árukapcsolásokkal Kemény és puha áruk összekapcsolása A kontingenslisták lehetnek export vagy importlisták Export-import engedélyezési rendszerek révén figyelik a teljesítést, az állam az engedélyek kiadására vállalkozik 41 KONTINGENS Célja: az éves árucsere-forgalom korlátozása Az éves szinten szállítható (exportkontingens) vagy vásárolható (importkontingens) áruk felsı határát rögzíti Lehet mennyiségi vagy értékkontingens 42 7

8 43 KLIRING (FIZETÉSI) MEGÁLLAPODÁS KLIRINGMEGÁLLAPODÁS Konvertibilis (szabadon átváltható) valutahiány termékei Szigorúan bilaterális megállapodások, visszaszorulóban A külkereskedelmi forgalmat (és a más jogcímő követeléseket) kreált elszámoló egységben klíringdevizában tartják nyilván az év során Év végén szembe állítják a tartozásokat és a követeléseket, a különbséget (klíringcsúcs) az adós a következı évben rendszerint többlet áruszállítással fizeti meg 44 KLIRINGDEVIZA Nem valós pénz, csak számlapénz, elszámoló egység Csak a két ország fizetési forgalmában értelmezhetı, nem konvertálható Rendszerint valamelyik konvertibilis valutáról nevezik el, de arra sem átváltható (pl. cl. dollár, cl. svájci frank) 45 8

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI Nemzetközi kapcsolatok szükségessége Egymásra utaltság: természeti erıforrások hiánya, természeti adottságok országonkénti különbözısége Méretgazdaságosság (technikai-technológiai

Részletesebben

T/2204. számú. törvényjavaslat

T/2204. számú. törvényjavaslat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2204. számú törvényjavaslat az egyrészrıl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrıl az Örmény Köztársaság közötti Partnerségi és Együttmőködési Megállapodás, valamint

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25.

Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25. Az Európai Közösség Alapító Szerzıdése Róma, 1957. március 25. İfelsége Belgium királya, A Francia Köztársaság elnöke, İfelsége Hollandia királynıje, İ Királyi Fensége Luxemburg nagyhercege, A Német Szövetségi

Részletesebben

Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája

Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája Az Európai Unió verseny-, kereskedelem- és iparpolitikája A program az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósul meg. Projektazonosító: ROP-3.3.1-05/1.-2005-11-0002/34

Részletesebben

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei. Külkereskedelmi technikai ismeretek Szőke Hajnalka jegyzete Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK MENEDZSMENTJE DR. CONSTANTINOVITS MILÁN

SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK MENEDZSMENTJE DR. CONSTANTINOVITS MILÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI ÜGYLETEK MENEDZSMENTJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DR. CONSTANTINOVITS MILÁN GÖDÖLLŐ 2002 1 Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A doktori

Részletesebben

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései

Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései Külgazdasági elemzések A külgazdasági kapcsolatok általános kérdései 1. előadás Tematika A külgazdasági elemzések területi kapcsolódásai Alapfogalmak ismétlése Nemzetközi gazdasági kapcsolatok, nemzetközi

Részletesebben

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012

EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012 EURÓPAI KÖZJOG ÉS POLITIKA 2. 2011/2012 - Indikatív Tételsor - Szürke Modul (Külgazdaság, CFSP, SZBJT) Külgazdasági Politika 1. Mi a vámunió? EUMSz 28. c. (1): Az Az Unió vámuniót alkot, amely a teljes

Részletesebben

I. VILÁGGAZDASÁG FEJL DÉSTÖRTÉNETE

I. VILÁGGAZDASÁG FEJL DÉSTÖRTÉNETE I. VILÁGGAZDASÁG FEJL DÉSTÖRTÉNETE Világgazdaság A gazdasági kapcsolatok olyan világméret rendszere, amelyben a nemzetközi munkamegosztás alapján sokoldalúan kapcsolódnak össze mind a nemzetgazdaságok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 173. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 16., kedd 173. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CXII. törvény Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Szerbia közötti Stabilizációs

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK

KERESKEDELMI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Kárpáti László Lehota József KERESKEDELMI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

1012/2008. (III. 4.) Korm. határozat. Magyarország külkapcsolati stratégiájáról. Magyarország külkapcsolati stratégiája I.

1012/2008. (III. 4.) Korm. határozat. Magyarország külkapcsolati stratégiájáról. Magyarország külkapcsolati stratégiája I. 1012/2008. (III. 4.) Korm. határozat Magyarország külkapcsolati stratégiájáról A Kormány 1. Magyarország külkapcsolati stratégiáját, annak fı irányait, Magyarország cselekvésének területeit, a külkapcsolati

Részletesebben

1. GAZDASÁGPOLITIKA FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSE

1. GAZDASÁGPOLITIKA FOGALMI MEGKÖZELÍTÉSE GAZDASÁGPOLITIKA MBA2006B 1/47 1. tétel: Gazdaságpolitikai ideológiák, elméletek, és irányzatok, az állami szerepvállalás tartalma a globalizált világban, a monetáris és fiskális politika módosulásai.

Részletesebben

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz Fogalomtár Adó törvény által megállapított, az államnak teljesítendı fizetési kötelezettség, amelynek megfizetése nem teremt az állammal szemben közvetlen jogosultságokat. Adósság szolgálat egy adósság

Részletesebben

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30.

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK EGYÜTTMŐKÖDÉSE, A TÉSZ-EK ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA Doktori (PhD) értekezés Készítette: Horváth Zoltán Gödöllı 2010. A doktori

Részletesebben

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek

Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 1 Nemzetközi kereskedelmi ismeretek 2009 2 BEVEZETŐ A jegyzet a hallgatókkal megismerteti a nemzetközi kereskedelem ügylettípusait, a nemzetközi kereskedelemben résztvevő szereplőket, valamint azokat a

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben

Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig

Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig Magyarország és az Európai Közösségek (Európai Unió) kapcsolatainak intézményi-jogi aspektusai az 1970-es évektől a csatlakozásig I. Az 1970-es évektől a társulási megállapodásig (forrás és ajánlott irodalom:

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS

A MODUL TANANYAGA NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK FINANSZÍROZÁS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Rutin és egyéb feladatok

Rutin és egyéb feladatok Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi. Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Tankönyv Budapest, 2014 Tartalomjegyzék 1. A gazdasági igazgatás átalakulása, jövőbeni feladatai 5 1.1. A gazdasági közigazgatás

Részletesebben

SZÖVÉNYI GYÖRGY JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MAGÁNBIZTONSÁGRA

SZÖVÉNYI GYÖRGY JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MAGÁNBIZTONSÁGRA SZÖVÉNYI GYÖRGY JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK HATÁSA A MAGÁNBIZTONSÁGRA A téma aktualitását az adja, hogy 2011-ben kardinális változások következtek be a hazai törvényi környezetben és ezek hatása érinti a magánbiztonsági

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3

Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...5 ELİSZÓ...7 1. A LOGISZTIKA SZEREPE A GAZDASÁGI ÉLETBEN...9 1.1 A LOGISZTIKA FOGALMA, ÖSSZETEVİI...9 1.2. AZ ELLÁTÁSI LÁNC...12 1.3. A VÁLLALATI LOGISZTIKA...15

Részletesebben